NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning"

Transkript

1 NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Dan Orbe, dok-koordinator, cand. scient. soc., U-Turn, Kbh. Kommune, Indhold: Indledning... 1 Praksis i U-Turn... 1 Problemets omfang... 3 Behandlernes praksis m.h.t. information om anonymitet Behandlernes håndtering af ønsker om anonymitet... 5 Hvad siger love og regler?... 6 Kommunale forpligtelser i forbindelse med anonymitet... 7 Implikationer for U-Turn... 7 Bilag:... 9 Bilag 1: Samtykke-erklæringer... 9 Bilag 2: Forvaltningsloven (Kapitel 8) Bilag 3: Den borgerlige straffelov, 152 og 152 litra c-f Bilag 4: Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 12 litra c-d Bilag 5: Lovbekendtgørelse om rettens pleje, 168, Bilag 6: Lov om social service, 35 & Bilag 7: Lov om rettens pleje, 115b Bilag 8: Lov om social service, 3 og Referencer: Indledning Unges mulighed for anonymt at kunne modtage hjælp for stofproblemer er for nyligt blevet taget op i medierne. (Berlingske Tidende , Politiken , Jyllands Posten ). I indlæggene er det bl.a. blevet fremført, at der er sket et skifte i målgrupperne for behandling og rådgivning for stofproblemer. Der er færre tunge, heroinmisbrugende klienter men til gengæld en stigning i gruppen af unge, der har et problemgivende forbrug af hash og/eller hurtige feststoffer. Flere af disse unge er ikke kendte i det sociale hjælpesystem i forvejen de har ikke en sag - men er selvforsørgende og veletablerede i uddannelse eller arbejde. Sådanne unge, argumenteres det, er tilbageholdende med at søge hjælp, fordi der ikke findes anonyme muligheder herfor. Da U-Turn er et kommunalt tilbud, som både tilbyder rådgivning (evt. anonymt) og behandling til unge mellem 15 og 23 år, som har et problemgivende forbrug af rusmidler, har det været interessant for os at undersøge hvordan denne problematik spiller ind på vores vilkår og muligheder og formidle nogle af de erfaringer, vi har, på området. Praksis i U-Turn I U-Turn er der som nævnt mulighed for både at få rådgivning og behandling. Grænserne er ikke skarpe mellem de to tilbud, men typisk vil rådgivning være defineret som individuelle samtaleforløb af kortere varighed (typisk 2-4 samtaler den interne regel siger 3 samtaler - hvorefter vedkommende skal indskrives i egentlig behandling). Behandling har en længere varighed (typisk 4-6 måneder + efterbehandling) og kan foregå enten individuelt eller ved deltagelse i dag- og aftengrupper. Almindeligvis vil en ung henvende sig de første gange til rådgivningssamtaler, for derefter eventuelt at gå videre gennem en visitations- eller indskrivningsprocedure til et behandlingsforløb. Hvor anonymitetsproblematikken er aktuel, kommer den derfor i første omgang til at gribe ind i forløbet - 1 -

2 på det tidspunkt, hvor det skal besluttes, om der skal iværksættes et længerevarende behandlingsforløb. Ved indskrivningen skal den unge give oplysninger om en række forhold af interesse for behandlingens tilrettelæggelse og/eller U-Turns beskrivelse af den samlede målgruppe. I den forbindelse udleveres samtykke-erklæring til underskrift af den unge selv, hvis vedkommende er over 18 eller indehaveren af forældremyndigheden, hvis den unge er under 18. (Samtykke-erklæringerne kan ses som bilag 1) Er den unge over 18 år, skal vedkommende registreres i det såkaldte Status- Forskningssystem, der er et cpr.nr. baseret register over personer i stofbehandling i Københavns Kommune. CASE 1. En 22-årig pige henvender sig, fordi hun har et dagligt forbrug af hash. Hun har søgt ind som elev ved politiet og har bestået de første optagelsesprøver, men står nu overfor at skulle til fysiske prøver, i hvilken forbindelse, der skal tages en urinprøve, der eventuelt kan afsløre hendes hashforbrug. Det vil givetvis påvirke hendes muligheder for at blive optaget på politiskolen negativt, hvis der findes tegn på, at hun har røget hash. Hun har derfor igennem de foregående 3 uger afholdt sig fra at ryge, men er faldet i nogle gange og opsøger nu U-Turn for at få hjælp. Hun har tøvet nogen tid med at tage dette skridt, da hun er usikker på om hun kan være anonym. Hun har nogle forestillinger om, at politiet har muligheder for at checke diverse offentlige registre og således afsløre hende, hvis hun bliver registreret med navn, cpr.nr. etc. hos U-Turn. Behandleren undersøger en række forhold omkring urinprøver, registeranvendelse, tavshedspligt osv. sideløbende med, at pigen er i anonym rådgivning i U-Turn. Det ændrer dog ikke på, at U-Turn mister kontakten til pigen på det tidspunkt, hvor rådgivningen må ophøre og en visitation til behandling er planlagt. CASE 2 En mand på 21 henvender sig fordi han igennem længere tid har haft et dagligt forbrug af kokain. Ingen i hans omgangskreds (hvor i øvrigt ingen andre bruger stoffer) har haft kendskab til det, før det for nyligt blev opdaget af hans kæreste, der har opfordret ham til at søge hjælp i U-Turn. Dertil kommer, at manden er homoseksuel og med en muslimsk familiebaggrund. Familien kender hverken til hans seksuelle orientering eller til hans kokainbrug. Manden bor sammen med sin kæreste, men overfor familien angiveligt kun som bofæller. Mandens dilemma er først og fremmest, om han skal fortsætte sit dobbeltliv, eller om han skal vedstå sin seksualitet og til gengæld risikere udstødelse af familien og det netværk familien har i Danmark. Hans ønske om anonymitet beror på en mistro til, at de oplysninger, der registreres i systemet, forbliver skjulte. Han har en forestilling om, at kommunale medarbejdere med muslimsk baggrund vil overtræde deres tavshedspligt, hvis de via deres arbejde får indblik i hans sag, og fortælle om ham i miljøet. Han kommer til et antal rådgivende samtaler og vil ikke visiteres i behandling. Efter en afbrydelse sker der en genhenvendelse og han modtager igen et antal anonyme samtaler. Hans kokainforbrug er nu kendt af flere i hans vennekreds, men er også forøget. I forbindelse med genhenvendelsen hjælpes han til at tage kontakt med Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske s initiativ for unge homoseksuelle med muslimsk baggrund - Salon Orientale. Herefter mister U-Turn kontakten med ham

3 CASE 3 En 24-årig mand henvender sig og vil hverken oplyse navn eller nærmere om sin baggrund. Han er angiveligt nervøs for at det skal blive kendt, at han har et problem med stoffer, da han er selvstændig erhvervsdrivende. Han vil kun modtage korte råd m.h.p. selv at kæmpe sig ud af sit problem. Efter en enkelt samtale mister U-Turn kontakten med ham. CASE 4 En 20-årig mand henvender sig med ønske om behandling, men ender alligevel med ikke at ville indskrives, da han har fortalt om kriminelle aktiviteter og er nervøs for, om disse oplysninger kan spores tilbage til ham. Problematikken vedrørende oplysninger, som den unge ønsker fortrolighed omkring, kan naturligvis også spille ind på en række andre punkter i løbet af unges kontakt med U-Turn. Altså i sager, hvor der ikke er tale om egentlig anonymitet, men hvor den unge betror sig til en medarbejder, men er nervøs for om hans eller hendes forældre, skole eller myndigheder kan få adgang til informationerne. CASE 5 En 15-årig dreng nægter ved visitationen at svare på standardspørgsmål vedrørende kriminalitet og i et vist omfang forbrug af stoffer, da han er nervøs for, om hans forældre kan få fat i oplysningerne. CASE 6 17-årig dreng har overfor sin mor erkendt at ryge hash, men hemmeligholder et forbrug af kokain. Han taler med behandleren om dette forbrug også, men lægger vægt på, at moderen ikke får noget at vide. Behandleren fortæller i en samtale med moderen, at der er ting, som drengen taler med behandleren om, som hun ikke kender til og som drengen ikke ønsker at hun skal kende til. Moderen accepterer dette idet hun stiller sig tilfreds med, at drengen taler med behandleren om det. CASE 7 En dreng har tidligere været udsat for fysiske overgreb fra sin far, hvilket han for første gang betror til en behandler. Han lægger vægt på, at behandleren ikke røber overfor familien, at han har betroet sig om disse ting til behandleren. Behandleren tager initiativ til familiesamtaler med drengen og hans forældre. Under disse samtaler fortæller faderen selv om de fysiske overgreb. Det er således blevet kendt uden at drengens fortrolighed med behandleren er blevet sat over styr. Problemets omfang Det er ikke muligt at sætte tal på, hvor stor en andel af henvendelserne i U-Turns rådgivning, der problematiseres på baggrund af ønsker om anonymitet, men der er tale om et mindretal ifølge behandlernes erfaringer. Der foretages ikke egentlige registreringer om anonymitetsproblematikken i forbindelse med de rådgivende samtaler. Hvor problemet opstår opleves det af behandlerne ved at unge, der efter et antal rådgivningssamtaler skal indskrives i behandling ikke overholder aftalerne længere. Den unge udebliver evt. eller ringer afbud nogle gange inden vedkommende helt slipper kontakten. I det omfang af sådanne udeblivelser kan begrundes i en praksis i U-Turn, er det behandlernes gæt, at det enten skyldes at visitationsproceduren forekommer skræmmende, (hvis den er blevet præsenteret som værende omfangsrig og nærgående), eller at den unge er bange for at blive registreret som stofmisbruger

4 For personer, som er blevet indskrevet i behandling viser statistikken, at 19,8 % af de indskrevne i 2004 og 2005 ikke var tilknyttet et lokalcenter på indskrivningstidspunktet jf. nedenstående diagrammer. Indskrevne i 2004 Fordeling på lokalcentre Antal sager Lokalcentre Indskrevne i 2005 Fordeling på lokalcentre Antal sager Indre By 03 Chr.havn 04 Sundby N 06 Vesterbro 07 Indre N.bro 09 Valby 10 Brhøj-Husum 11 Amagerbro 12 Bispebjerg 15 Kgs. Enghave 20 Ryvang 23 Vanløse 25 Indre Ø.bro 27 Sundby S 29 Nørrebro 88 Andet 99 Ingen sag 00 Uoplyst Lokalcentre Man kunne på den baggrund antage, at personer, der ikke i forvejen har en sag også har undladt at henvende sig i synderligt omfang og/eller ikke har ønsket at lade sig indskrive og dermed registrere. Det ville være i overensstemmelse med argumentationen i medierne som indledningsvist refereret. Men hovedparten af de personer, der er registreret uden sag (15 personer eller16,5 % af den samlede gruppe indskrevne) var unge over 18 år. Antallet svarer til knapt en tredjedel af de indskrevne i denne aldersgruppe (32,6%)

5 Lægges dertil, at U-Turn ikke har gjort sig synderlige anstrengelser for at reklamere for sin eksistens udenfor Københavns Kommunes forvaltning og tilknyttede institutioner, samt det forhold, at den henvisende instans til U-Turns rådgivning (den instans, som henvenderen opgiver som væsentligste årsag til sit kendskab til U-Turn) helt overvejende har været sagsbehandlere eller ansatte ved Københavns Kommunes unge-institutioner, bliver billedet imidlertid mere sløret. Endelig fremgår det ikke af ovenstående diagrammer, hvor mange af de unge under 18, der er registreret som værende tilknyttet et lokalcenter, som allerede havde en social sag før indskrivningen og hvor mange, der først fik en social sag som følge af indskrivningen i U-turn. [ÆNDRES TIL FAKTUEL OPLYSNING NÅR DATA HAVES] Man kunne derfor lige så vel antage, at unge, der har et behandlingskrævende stofforbrug, ofte vil have en social sag i forvejen. Eller man kunne antage at anonymitetsspørgsmålet ikke spiller nogen særlig stor rolle for de unge, der henvender sig med ønske om hjælp. Det er med andre ord ikke muligt at drage egentlige konklusioner på baggrund af dette materiale. Det er heller ikke muligt, hverken at bestyrke eller svække argumentationen om anonymitetens betydning, således som den er blevet fremført i medierne. Behandlerne oplyser imidlertid, at uanset, at anonymitetsproblematikken (så vidt vides) sjældent fører til, at en ung ikke ønsker at lade sig indskrive i behandling således som det var tilfældet i cases så er det ganske almindeligt, at de unge udtrykker bekymring vedr. de oplysninger, de giver behandlerne i fortrolighed, og de muligheder forældre eller myndigheder har for at få indblik i denne information således som cases 5-7 illustrerer. Behandlernes praksis m.h.t. information om anonymitet. De unge orienteres systematisk om tavshedspligt / oplysningspligt samt anvendelse af de givne personlige oplysninger ved indskrivningen og de dermed forbundne interviews. De oplyses om, at de afgivne oplysninger kun anvendes internt i U-turn eller i anonymiseret form i statistiske opgørelser m.v. (Det er ikke klart, om mindreårige altid oplyses om, at deres forældre kan kræve aktindsigt og dermed få adgang til også interviewoplysninger). De unge oplyses om, at de altid kan nægte at besvare spørgsmålene. Det gør nogle få brug af (jf. case 5). Under mere uformelle snakke med de unge finder behandlerne det ind imellem påkrævet at gøre den unge opmærksom på, at behandlerne ikke alene har en tavshedspligt, men også en underretningspligt, hvorfor den unge bør være opmærksom på, hvad han eller hun fortæller behandlerne. Det er typisk i tilfælde, hvor den unge fortæller historier, der involverer kriminelle aktiviteter. Behandlernes håndtering af ønsker om anonymitet De ovenfor givne eksempler, hvor anonymiteten har været et problem i forbindelse med indskrivning viser, at behandlerne kun har få muligheder for at overkomme dette problem. Den anonyme rådgivning kan udstrækkes i varighed og/eller behandleren kan forsøge at overbevise den unge om, at en registrering ikke medfører, at han eller hun bliver stemplet. Men både Case 1 og Case 2 viser eksempler, hvor den unges mistro til systemet eller dets medarbejdere ikke lod sig påvirke. der findes dog også eksempler på det modsatte. Case 6 og 7 er eksempler på, hvordan en behandler har håndteret et kendskab til følsomme oplysninger, som den unge enten ikke ønskede at dele med sine forældre eller ikke ønskede, forældrene skulle vide, kom fra den unge selv. I et andet eksempel, blev en behandler udspurgt af en forælder om oplysninger, hvor behandleren vidste, at den unge ikke ønskede at inddrage forælderen. behandleren svarede derfor denne forælder at da jeg ikke er sikker på om det, jeg har fået at vide er rigtigt, må du heller spørge [den unge] selv. Der er flere eksempler på, at behandleren ikke har foretaget notater i sagen i forbindelse med at han/hun har fået oplysninger, som den unge ønskede skulle være fortrolige

6 Det beskrives at være en generel rettesnor for behandlernes vægtning af tavshedspligt vs. oplysningspligt at i tilfælde, hvor oplysninger, der af behandleren kan bruges til at forhindre f.eks. kriminalitet eller skader, vægtes oplysningspligten tungest ellers er det tavshedspligten, der vægtes tungest. Behandlerne er i øvrigt klart opmærksomme på såvel den almindelige som den skærpede underretningspligt. (Jf. i øvrigt nedenstående) Hvad siger love og regler? At være anonym er ikke en entydig størrelse. En oplysning om et almindeligt navn kan være anonym i den forstand at personen ikke kan spores, fordi han eller hun deler navn med flere hundrede andre. Oplysning om et telefonnummer kan til gengæld relativt let føre til identifikation af både navn og adresse. Ønsket om anonymitet kan også variere. Ofte er det ikke noget problem, at den person, med hvem man har personlig kontakt får oplysninger, hvor i mod registreringer i systemer ønskes undgået. Fordi cpr.nr. typisk er den eneste helt entydige kilde til identifikation forbindes anonymitetskrav oftest med denne oplysning. Anonymitetsønsker kan også være delvise, idet en person kan ønske at oplyse visse, men tilbageholde andre personlige oplysninger eller kun give disse oplysninger til visse personer, men ikke til andre. På samme måde kan behandlere m.fl. forholde sig fleksibelt til de personlige oplysninger, de måtte få kendskab til. Undersøgelser har f.eks. vist at en del socialarbejdere bevidst har undladt at spørge til forhold, der krævede handlinger, der kunne sætte socialarbejderens tillidsforhold til klienten på spil. 1 Omvendt står socialarbejdere også af og til i situationer, hvor de af hensyn til f.eks. børns tarv, etiske overvejelser o.l. føler sig foranlediget til at søge at opspore identiteten ved anonyme henvendelser uanset at oplysningspligten ikke er gældende. Lovgivningen på området vedrører i første omgang medarbejderens tavshedspligt og oplysningsog underretningspligt. Tavshedspligten reguleres ved forvaltningslovens kap. 8 og 152 i straffeloven. (Idet det er strafbart at tilsidesætte tavshedspligten). (Se bilag 2 og 3) Som hovedregel har man som offentligt ansat tavshedspligt og kan derfor ikke uberettiget videregive fortrolige oplysninger om navngivne personer. Fortrolige oplysninger er f.eks. sociale, seksuelle, strafbare forhold, helbredsoplysninger, misbrug o.m.a. Tavshedspligten gælder i forhold til privatpersoner, men også andre offentlige forvaltninger end den, man selv er ansat i, uanset om de hver især måtte have tavshedspligt. Udveksling af fortrolige oplysninger kræver skriftligt samtykke fra den person det drejer sig om eller dennes værge, hvis der er tale om en umyndig. Tavshedspligten kan altså bortfalde, når den, oplysningerne vedrører, har givet tilladelse til at bestemte oplysninger videregives til bestemte andre. Anvendelsen af samtykkeerklæringer reguleres af Forvaltningslovens 28, stk. 4. (Se bilag 2) Men oplysnings- og underretningspligten medfører, at tavshedspligten også kan bortfalde i andre tilfælde. (Se bilag 2) Jf. Lov om retssikkerhed og administration 12, (se bilag 4), har en socialforvaltning ret til at få relevante oplysninger fra andre myndigheder (f.eks. skoler, institutioner o.l.) for at belyse en sag, hvis den involverer børn og unge under 18. En pædagog kan f.eks. afkræves en udtalelse eller oplysning i sådan en sag, hvor tavshedspligten viger for oplysningspligten. 2 1 Koch, Ida og Torben Bechmann Jensen: Anonym rådgivning af børn og unge om telefonrådgivning, opsøgende socialt arbejde og åbne rådgivninger. Socialministeriet, 1999, s Oplysningspligt (og vidnepligt) kan dog alligevel igen fraviges jf. retsplejelovens 168 og 169, hvis det påkræves for at beskytte fortroligheden mellem socialarbejderen og klienten. (Se i øvrigt bilag 5) - 6 -

7 Tavshedspligten viger også for en underretningspligt overfor kommunen, når professionelle (og andre borgere i øvrigt) får kendskab til at børn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed i fare. (Lov om social service 36 Den almindelige underretningspligt se bilag 6) eller særligt for offentligt ansatte hvis man bliver bekendt med at en ung under 18 har så vanskelige forhold, at der er behov for særlig støtte eller anden social bistand. (Lov om social service 35 Den skærpede underretningspligt se bilag 6) SSP medarbejdere og andre, der arbejder med kriminalitetsforebyggelse har ret men ikke pligt til at videregive oplysninger om private forhold til myndigheder jf. retsplejelovens 115b. (Se bilag 7) Der er altså en række bestemmelser, der på den ene side giver socialarbejdere ret og pligt til at tie på den anden side ret og pligt til at tale og det medfører naturligvis en række situationer, hvor den enkelte må udøve en høj grad af skøn, hvilket kan være vanskeligt at håndtere. Kommunale forpligtelser i forbindelse med anonymitet Lov om social service kræver, at en kommune sørger for at enhver har mulighed for at få gratis rådgivning [til at forebygge sociale problemer og afhjælpe vanskeligheder, samt at] Rådgivningen skal kunne gives som et anonymt og åbent tilbud. (Lov om social service, kap. 2 3 se bilag 8) Lov om social service 5 stk. 2 (se bilag 8) er en del af det særlige afsnit vedr. rådgivningstilbud til børn og unge. Jf. dette skal kommunen ved aktivt opsøgende arbejde tilbyde rådgivning til enhver som på grund af særlige forhold måtte antages at have behov for det. Igen anonymt og som et åbent tilbud. Der kan altså ikke stilles krav om oplysning af personlige data, og den ansatte har ikke notatpligt. Der skal ikke oprettes nogen sag og selv om det drejer sig om en mindreårig kan forældrene ikke kontaktes. Mindreårige ligestilles her med voksne. Reelt er der tale om en formalisering af en indskrænkning af forældremyndigheden, som er sket gradvist i forbindelse med ændringer af bistandsloven. Man skal dog være opmærksom på, om man bliver bekendt med forhold, der jf. bestemmelserne vedr. oplysningspligten fordrer at der oprettes en egentlig sag. Man skal også være opmærksom på, at dersom der tages notater uanset at det ikke er pligtigt og forældrene til en mindreårig forlanger aktindsigt, er man forpligtet til at udlevere disse. Egentlig behandling omfattes ikke af bestemmelsen, men der gives ikke i lovens bemærkninger nogen definition af hverken rådgivning eller behandling, der fastsættes ikke grænser for de emner, der kan rådgives om, hvem, der kan rådgives, eller arten, varigheden og intensiteten af kontakten. Implikationer for U-Turn Den væsentligste og almindeligste indskrænkning af tavshedspligten sker ved samtykkeerklæringerne. De bør gennemgås og tilrettes, da de ikke er præcise nok samtykkeerklæringerne vedrører jf. ovenstående tilladelse til at bestemte oplysninger videregives til bestemte andre. Vi skal måske blive mere præcise m.h.t. information om forældres og andres mulighed for aktindsigt også i det materiale, der udarbejdes ved indskrivningen. Man bør i rådgivningen være opmærksom på, at også notater i anonyme sager i rådgivningens registreringssystem kan gå videre til tredjepart, såfremt tavshedspligten tilsidesættes af anden lovgivning

8 I øvrigt forekommer behandlernes opmærksomhed på problemstillingen at være tydelig og klar. Men det er måske en drøftelse værd at diskutere, hvornår man undlader at notere i sagen i forbindelse med at man modtager fortrolige oplysninger. Umiddelbart ser der ud som om U-Turn står relativt frit m.h.t. at indrette rådgivningstilbuddet fleksibelt og derved imødekomme de unge, der henvender sig, men er bekymrede for at lade sig indskrive, fordi de derved bliver registrerede. Fleksibiliteten bør dog nok afvejes med andre hensyn. F.eks. vil det næppe være hensigtsmæssigt at lade en anonym rådgivning fortsætte over mange måneder. I andre tilfælde kan det begrænse værdien af rådgivningen for den unge hvis der eksempelvis er behov for at andre instanser end U-Turn inddrages. En diskussion af grænserne mellem rådgivning / behandling, sådan som det opfattes i U-Turn, kunne være en begyndelse

9 Bilag: Bilag 1: Samtykke-erklæringer Samtykkeerklæring Jeg er blevet informeret om, at U-turns medarbejdere udveksler informationer med egen forvaltning (Socialforvaltningen) i det omfang, det er relevant for behandlingen. Jeg giver samtykke til, at U-turns personale udveksler informationer med andre forvaltninger samt diverse samarbejdspartnere eller andre i det omfang det er relevant for behandlingen. Personalet i U-turn efterlever en etik, der foreskriver, at relevante myndigheder og samarbejdspartnere, så vidt det er muligt, kun kontaktes efter aftale med brugeren. I tilfælde, hvor dette ikke er muligt, vil brugeren blive underrettet efterfølgende. Hvis brugeren ikke er myndig indhentes samtykke til udveksling af informationer også af den unges forældre eller værge. Samtykkeerklæringen gælder kun så længe brugeren er indskrevet i behandling i U-turn. Undertegnede bekræfter at have modtaget en kopi af samtykkeerklæringen. Efter at have læst ovenstående og fået det mundtligt gennemgået afgiver jeg informeret samtykke under de vilkår, der er angivet. Dato Underskrift Dato Underskrift Bruger Forældre/værge Dato Underskrift U-turn Samtykkeerklæring Interviewets formål U-turn laver et interview af den unge ved behandlingens start, for at at lære den unge bedre at kende, så vi sikre, at vi kan gøre vores bedste for den unge. Og dette behøver vi den unges hjælp til, da den unge er den der kender sig selv og sin situation bedst. Interviewet skal også bruges til at finde ud af, hvordan man laver den bedste indsats overfor unge generelt, som har brug for støtte på forskellige områder, bl.a. i forhold til hash og andre stoffer. På baggrund af interviewet vil behandleren i U-turn give den unge en tilbagemelding, og sammen laver behandleren og den unge en fremtidsplan omkring den unges videre liv. Interviewets indhold De unge som kommer i U-turn har ofte forskellige typer af problemer f.eks. i skolen, med familien og med stoffer. Interviewet er lavet for at give et overordnede billede af den unges oplevelser og situation på følgende syv områder: Det fysiske helbred - 9 -

10 Skolen Det sociale Familien Det psykiske helbred Kriminalitet Alkohol og stoffer Inden for hvert område vil der blive stillet nogle spørgsmål. Den unge skal blot svare så godt han/hun kan. Da næsten alle spørgsmålene handler om, hvad den unge har lavet, og hvad de syntes, er det ikke svært. I slutningen af hvert emne, bliver der spurgt om, hvor vigtigt det er for den unge at få hjælp til et eventuelt problem på området. Hvad kræver det af den unge? Den unges eventuelle deltagelse vil bestå af et interview med dokumentationskoordinatoren eller en behandler. Interviewet tager ca. 1 ½- 2 timer. Derudover vil vi bede om tilladelse til at interviewe den unge igen, når de stopper behandlingen i U-turn for at se, hvordan det er gået. I den forbindelse vil der blive stillet mange af de samme spørgsmål som i det første interview. Og endelig vil vi bede om tilladelse til eventuel senere at opsøge den unge for et nyt interview. Eventuel senere deltagelse er også frivillig det betyder, at hvis vi senere opsøger den unge med henblik på interview (samme spørgsmål), kan den unge altid sige nej. Tavshedspligt, anonymitet og frivillighed Medarbejderne har tavshedspligt overfor andre udenfor Familie- og arbejdsmarkedsforvaltningen. I forbindelse med offentliggørelser af U-turns resultater, vil oplysningerne udelukkende komme til at fremstå i sammenhænge, hvor den unge som enkelt person ikke kan genkendes. Interviewet er udelukkende et intern arbejdsredskab dvs., at det personalet i U-turn, der har adgang til dette. Den unges deltagelse i interviewet er naturligvis frivillig, så hvis der er noget den unge ikke ønsker at svare på, skal de blot sige til. Med venlig hilsen Unna Madsen / Leder af U-turn Samtykkeerklæring Efter at have læst ovenstående og fået det mundtligt gennemgået accepterer undertegnede at deltage i interviewet på de vilkår, der er angivet. Den Unges navn: Dato: Underskrift Forældres/værges underskrift for de under 18 årige Dato: Underskrift

11 Samtykkeerklæring Kørsel og aktiviteter Denne samtykke erklæring gælder for varigheden af indskrivningen i U-turn. Den omfatter kørsel i U-turns biler og deltagelse i aktiviteter, der er planlagt for de unge i daggruppen. En ung kan ikke være indskrevet i U-turn, hvis denne samtykkeerklæring ikke ønskes underskrevet. Eksempler på aktiviteter er go-kart kørsel, klatring, paintball, svømning, sejlture på havet, heldagsture uden for København (så som Sommerland Sjælland ) mm.. Hermed giver jeg som forældre / værge tilladelse til, at Navn (ung) Cpr.nr. (ung) må køre i U-turns biler og deltage i aktiviteter uden for U-urns regi.. Forældre / værge For- og efternavn Aftenarrangementer Samtykkeerklæring Denne samtykke erklæring gælder for varigheden af indskrivningen i U-turn og gælder kun aftenarrangementer. Den kan til enhver tid tilbagekaldes. Eksempel på aftenarrangement er teaterbesøg, biograftur, gå til foredrag mm.. Som udgangspunkt vil deltagelse i aftenarrangementer være frivilligt for de unge. Hermed giver jeg som forældre / værge tilladelse til at ovenstående ung må deltage i aftenarrangementer. Forældre / værge For- og efternavn

12 Bilag 2: Forvaltningsloven (Kapitel 8) Lov nr. 571 af 19. december 1985 (Ændret ved lov nr. 347 af 6. juni , lov nr. 215 af 22. april 2002 og lov nr. 382 af 6. juni ) Kapitel 8 Tavshedspligt m.v. Tavshedspligt 27. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jfr. borgerlig straffelov 152 og 152 c-152 f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, herunder navnlig til: 1) statens sikkerhed eller rigets forsvar, 2) rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner, 3) forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt straffuldbyrdelse og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning, 4) gennemførelse af offentlig kontrol-, regulerings- eller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen, 5) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed, 6) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold, eller 7) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers økonomiske interesse i at beskytte oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold. Stk. 2. Inden for den offentlige forvaltning kan der kun pålægges tavshedspligt med hensyn til en oplysning, når det er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til bestemte offentlige eller private interesser som nævnt i stk. 1. Stk. 3. En forvaltningsmyndighed kan bestemme, at en person uden for den offentlige forvaltning har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som myndigheden videregiver til den pågældende uden at være forpligtet hertil. Stk. 4. Fastsættes der i henhold til 1, stk. 2, regler om tavshedspligt, eller pålægges der tavshedspligt efter stk. 3, finder straffelovens 152 og 152 c-152 f tilsvarende anvendelse på overtrædelse af sådanne regler eller pålæg. Videregivelse af oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed 28. Oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, herunder oplysninger om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold, væsentlige sociale problemer og misbrug af nydelsesmidler og lignende, må ikke videregives til en anden forvaltningsmyndighed. Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan dog ske, når 1) den, oplysningen angår, har givet samtykke, 2) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives, 3) videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår, eller 4) videregivelsen er et nødvendigt led i sagens behandling eller er nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- eller kontrolopgaver. Stk. 3. Andre fortrolige oplysninger må ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde kun videregives til en anden forvaltningsmyndighed, når det må antages, at oplysningen vil være af væsentlig betydning for myndighedens virksomhed eller for en afgørelse, myndigheden skal træffe. Stk. 4. Samtykke efter stk. 2, nr. 1, skal meddeles skriftligt og indeholde oplysning om, hvilken type oplysninger der må videregives, til hvem oplysninger må videregives og til hvilket formål. Kravet om skriftlighed kan dog fraviges, når sagens karakter eller omstændighederne i øvrigt taler derfor. Stk. 5. Samtykke efter stk. 2, nr. 1, bortfaldersenest et år efter det er givet. Stk. 6. Lokale administrative organer, som ved lov er tillagt en selvstændig kompetence, anses som en selvstændig myndighed efter stk. 1 og I sager, der rejses ved ansøgning, må oplysninger om ansøgerens rent private forhold ikke indhentes fra andre dele af forvaltningen eller fra en anden forvaltningsmyndighed. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis 1) ansøgeren har givet samtykke hertil, 2) andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller 3) særlige hensyn til ansøgeren eller tredjemand klart overstiger ansøgerens interesse i, at oplysningen ikke indhentes. 30. Fortrolige oplysninger, der udelukkende er indhentet med henblik på statistiske uddrag eller som led i en videnskabelig undersøgelse, må ikke videregives til en forvaltningsmyndighed til anden anvendelse

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast kirkens/kirkernes navn(e) kirke(r) Sognemedhjælperen har det selvstændige ansvar for at løse de opgaver, som efter menighedsrådets beslutning

Læs mere

Områdekontor Dalum Dalumvej 95, 5250 Odense SV Distriktsleder Morten Madsen, lokal 5700 Områdekontor Rosengård Rosengårdcentret 201, 5220 Odense SØ Distriktsleder John Hansen, lokal 5800 Områdekontor Tarup

Læs mere

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale dagtilbud... 3 5 Valgregler for forældrebestyrelsen...

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Radiografen & Underretningspligten

Radiografen & Underretningspligten Radiografen & Underretningspligten Indsæt forside billede Gorm Hansen Underretningspligt - Hvad er underretningspligt? - Præsentation af resultater fra bacheloropgave - Barrierer - Den gode underretning

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If!

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med forsikringen du har købt hos

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Frister for adgang til arkiverne Vejledning. 1. juli 2007

Frister for adgang til arkiverne Vejledning. 1. juli 2007 Frister for adgang til arkiverne Vejledning 1. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse I. Generelt... 3 Arkivadgang og aktindsigt... 3 Offentlighedslovens sammenhæng med arkivloven... 3 Hvilke frister findes der?...

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Medlem - Personoplysninger Cpr-nr. Navn: Adresse Postnr. By Alder 18-30 år 31-45 år 46-59 år Jeg tilmelder mig gruppelivsaftalen, der er aftalt

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Nedenstående program- og presseetiske emner er at betragte som retningslinier for det redaktionelle

Nedenstående program- og presseetiske emner er at betragte som retningslinier for det redaktionelle KNR's programetik KNRs programetik - retningslinier for programetik og god presseskik Det er grundlæggende, at KNR som led i sin public service forpligtelse tager et afgørende hensyn, der underbygger ytrings-

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Cpr.nr.: Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Indstilling om Lovområde og Tilbudseksempel Pris på tilbudseksempel Alternativ til indstilling (Hvis ingen alternativ skal det begrundes

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-4 SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 4... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 4 Institutionsnummer... 4 Journalnummer...

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere