BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI."

Transkript

1

2 For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

3 INDHOLD. Side. Indledning (med anhang) *-* Tabeller: Tabel. Opgave over hjemmehørende fiskere og fiskefartøier samt over deltagelsen i skrei-, fetsild- og kystmakrelfiskerierne Tabel. Opgave over kvantum og værdi av fangst av fisk tilhørende torskearterne Tabel. Opgave over kvantum og værdi av sild og laksearter. Tabel. Opgave over kvantum og værdi av makrel, flyndrearter m. v 0 Tabel. Opgave over alle saltvandsfiskeriers fangst- og værdiutbytte Tabel. Nærmere opgaver over deltagelsen i og utbyttet av skreifiskerierne Tabel. Nærmere opgaver over deltagelsen i og utbyttet av loddetorskfisket i Finmarken 0 Tabel. Nærmere opgaver over deltagelsen i og utbyttet av fetsild- og vaarsildfiskerierne 0 Tabel. Opgave over kystbefolkningens hjemmeforbruk av egen fangst 0 Tabel 0. Omkomne fiskere Table des matières. Pages. Introduction (avec appendice) *-* Tableaux: Tableau. Renseignements sur les pêcheurs et les navires de pêcheur originaires du pays puis sur la participation aux pêches de la morue de mer, du hareng gras et, du maquereau côtier Tableau. Renseignements sur la quantité et la valeur des poissons pris du genre morue Tableau. Renseignements sur la quantité et la valeur du hareng et du genre saumon Tableau. Renseignements sur la quantité et la valeur du maquereau, des poissons plats etc. 0 Tableau. Renseignements sur le produit et la valeur de toutes les pêches maritimes Tableau. Renseignements plus précis sur la participation aux pêches de la morue de mer et sur leur produit Tableau. Renseignements plus précis sur la participation h la pêche de morne au capelan dans le Finmarken et le produit de cette pêche 0 Tableau. Renseignements plus précis sur la participation aux pêches du hareng gras et du hareng du printemps et sur le produit de ces pêches. 0 Tableau. Renseignements sur la consomption domestique de la population côtière de leur pêche 0 Tableau 0. Pêcheurs péris

4 Indledning. Den tabellariske oversigt over Norqes Fiskerier fremlægges for 0 alt væsentlig i samme form som for 0 og 0, idet der ingen ændring er gjort i de tabeller, som dengang blev opstillet efter omlægningen av dette verk i mere detaljert retning. Det bør her bemerkes, at opgaverne over fangsten og værdien av de fiskesorter, som fiskes utenfor opsynstiden for de store fiskerier, i overveiende grad er ansiagsvise, hvorfor de ikke maa opfattes som fuldt nøiagtige og uttømmende. Nedenfor gives en oversigt over tabellerne: Tabel. Opgave over fiskere og fiskefartoier (s. -).. Kvantum og værdi av fangst av fisk tilhørende torskearterne (s. ).. Kvantum og værdi av sild og laksearter (s. -).. Kvantum og værdi av makrel, flyndrearter in. v. (s. 0-).. Alle saltvandsfiskeriers fangst- og værdiutbytte (s. -).. skreifiskerierne (s. -0): a. Fangst, pris, værdi og deltagelse i fiskerierne. b. Farkosternes art, besætning og utrustning. C. Doryer, fangstmaate og fangstens anvendelse. d. Opgave over fangstmængden av skrei i herreder, hvor den utgjorde mindst stk. e. Opgave over fangstmængden ved de enkelte fiskevær, forsaavidt den utgjorde mindst 000 stk. f. Opgave over antallet av fiskere og baater i herreder, hvor mindst 00 fiskere deltok i fisket. g. Opgave over antallet av fiskere ved de enkelte fiskevær, forsaavidt mindst 00 fiskere deltok i fisket.. a og b. Loddetorsk (s. 0 0).

5 * Tabel. Nærmere opgaver over deltagelsen i og utbyttet av fetsild- og vaarsildfiskerierne (s. 0 0). a. Detaljerte opgaver for de større landsdele. b. Opgave over herreder, hvor mindst 00 fiskere deltok i fisket eller fangsten utgjorde mindst 000 hl. e. Opgave over de betydeligste fiskepladse, forsaavidt oplysning derom haves.. Opgave over kystbefolkningens hjemmeforbruk av alslags fisk, som fiskerne selv liar fanget (s. 0-). 0. Opgave over omkomne fiskere (s. ). Det samlede værdiutbytte av de norske fiskerier i 0. Paa grundlag av de paa fiskepladserne betalte priser utgjorde den samlede værdi. Tidligere blev de egentlige kystfiskerier opført for sig og bankfisket fra Romdalsbyerne, Nordsjøsildefisket, dorgemakrelfisket i Nordsjøen og silde- og torskefisket under Island underett for sig. Foretages den samme sondring her, falder paa de egentlige kystfiskerier 0 og paa de øvrige fiskerier. Ved denne sondring bor bemerkes, at bankfiske ogsaa drives fra en række andre steder end Rotnsdalsbyerne, omend bankfisket derfra er det vigtigste. utbyttet av bankfisket fra de andre steder er her medregnet under kystfiskerierne. For de sidste 0 aar stiller tallene sig saaledes: Kystfisket alene Bankfisket m. v. medtat ff utbyttet av fiskerierne i 0 er saalecles det højeste, som er naadd nemlig. mill. kroner. Dernæst kommer 0 med. mill. kroner. I de siden forløpne aar, som man har beregninger for, har værdien av kystfisket alene variert mellem. millioner i og. millioner i 0. 0 med. millioner kroner staar som det næst-

6 * højeste. Gjennemsnitsværdien av kystfisket for tidsrummet -0 er. millioner kroner; for de sidste 0 aar er den. millioner kroner. Gjennemsnitsværdien av samtlige fiskerier i de sidste 0 aar er. millioner kroner. Tabel (s. -) gir en oversigt over mængde og værdi av samtlige opfiskede fiskearter. Proe,entvis stiller værdien av de opfiskede fiskearter sig saaledes for 0 sammenlignet med 0: Fiskearter Werdiutbytte Pct. ntbytte 000 Pct. Skrei..0 Loddetorsk.0. Torsk utenom skrei og loddetorsk.. Island storsk Sei.0. Lange 0.. Blaalange Brosme Hyse.. Hvitting Vaarsild. 0. Storsild og østlandssild.. Fetsild. 0. Smaasild.0. Nordsjøsild Islandssild 0.. Brisling.0. Laks 0.. Sjøorret Kystmakrel.. Nordsjømakrel 0.. Kveite. 0.0 Rødspette Aal Tier Hummer.. Rmker Osters Forskjellig.0.. Ialt Utbyttet av sml- og hvalfangsten m. v. (se side -*) er beregnet til Naar hertil lægges det aarlige gjennemsnitsutbytte av elvefisket av laks og sjøørret 000 utgjør værdien av den samlede fangst av sjødyr i 0.

7 mot i i ) i i i i i Utforseismængden og ittforselsværdien av de forskjellige fiskeriprodukter findes paa side -*. Fordeles værdien av de egentlige fiskerier paa de forskjellige kyststrækfinger, blir forholdet følgende Kyststrækning utbytte Pct.. Skageraks hyst (fra den svenske grænse tfl Lindesnes) liçordsjoens kyst (fra Lindesnes til Stat). Det norske havs kyst (fra Stat til Semen i Finmarken) 0. Ishavets kyst 0 Ialt Deltagelsen i fiskerierne, (Tabel ). Ifølge de av Riksforsikringsanstalten til bruk ved fiskerforsikringen utarbeidede opgaver utgjorde antallet av fiskere i 0 mand. Av disse var havfiskere (heri indbefattet kystfiskere),. fjordfiskere og fangstmænd. Hertil kommer personer som deltok i fiskens tilvirkning til handelsvare. Skreifiskerierne. For 0 blev der ikke sondret mellem deltagerne i skreifiskerierne og deltaperne i -vaartorskefisket i Finmarken (loddefisket). Der gives nu særskilte opgaver for hvert av disse fiskerier; men i nedenstaaende tabel anføres de samlet for sammenligningens skyld. Her skal kun bemerkes, at i de egentlige skreifiskerier deltok 0 mand, hvorav 0 i Finmarkens amt, og i loddefisket 0 mand, altsaa tilsammen mand. Deltagelsen i de sidste 0 aar stiller sig saaledes:

8 * Aar Skreifisk erierne Skreifiskernes antal var lavest i, nemlig mand, og var stadig stigende indtil, da det utgjorde 0 mand. Efter var antallet avtagende indtil 0, da det utgjorde mand, men har siden været stigende, med undtagelser i aarene 0 og 0. Det bor bemerkes, at mange fiskere kan være tællet flere ganger, idet de har flyttet fra et sted til et andet under samme fiske. Antallet maa derfor reduceres noget. Til nærmere belysning av deltagelsen hitsættes folgende tabel: Aar Skreifiskerierne Til belysning av deltagelsen i de sidste 0 aar fra de vigtigste fiskeridistrikter (amtsvis) hitsættes folgende tabel: Skreifiskerierne. Aar Romsd al Nordland Finmarken iberegnet loddefisket J Sildefiskerierne.Herunder falder fetsildfiskerierne, vaarsildfisket, storsildfisket paa Østkysten, storsiklfisket paa Vestkysten, Nordsjø-sildefisket og sildefisket under Island.

9 * Over deltagelsen i de fire første av disse fiskerier haves opgaver for et længere tidsrum. Nedenfor hitsættes en tabel over deltagelsen i de sidste 0 aar. Aar Fetsild-Storsildfisket Vaarsildfisket fiskerierne Vestkysten Storsiklfisket Østkysten N0 0 0 CR. 000 Ca. 00 Deltagelsen i fetsildfiskerierne (tabel ) har vekslet meget sterkt, saaledes i mand og i 0 mand. Grunden hertil maa søkes i den omstændipilet. at forekomsterne av fetsild langs kysten har været i høj grad vekslende : enkelte aar er silden helt uteblit. I 0 deltok 0 garnbaater med en besetning av 0 mand ol, notlag. Folgende tabel belyser deltagelsen gjennem et længere tidsrum: Aar Fetsildfiskerierne Til nærmere belysning av deltagelsen fra de amter, hvor fiskerierne er foregaat, hitsættes følgende tabel: Fetsildfiskerierne. Aar Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso ) -- S '

10 * Deltagelsen i vaarsildfisket (tabel ) har været jevn, mens derimot deltagelsen i storsildfiskerierne har været vekslende efter sildens forekomst paa kysterne. I 0 deltok i -vaarsildfisket 0 garnlag med mand og 0 notlag. Makrelfiskerierne. Deltagelsen i kystmakrelfiskerierne har i de sidste aar været jevn, men er forovrig gjenstand for betydelige vekslinger som følgende tabel vil vise : Aar Kystmakrelfiskerierne Folgende tabel viser deltagelsen fra forskjellige amter i de sidste 0 aar Kystmakrelfiskerierne. Aar Jarlsberg og Larvik Bratsberg Lister og Mandall Stavanger Fra Smaalenenes amt deltok i 0 ca. 00 mand og fra Nedenes 00. Folgende tabel viser deltagelsen fra hele landet fra med aars mellemrum :

11 * Aar Kystmakrelfiskerierne Deltagelsen i høstmakrelfisket i Nordsjøen (dorgefisket) har stadig været Økende i de sidste aar, omend antallet av fartøjer gik noget ned i 0 mot i 0. I 0 deltok fartøjer med en samlet besætning av mand. Herav var mand fra Smaalenes amt, fra Nedenes amt, 0 fra Lister og Mandais amt, fra Stavanger amt og 0 fra Søndre Bergenhus amt. Der var ingen deltagelse fra amter nordenfor Romsdals amt. Forøvrig henvises angaaende deltagelsen til side *. Ovennævnte fiskerier er i utprmget grad begrænset til visse aarstider og gir anledning til ansamling av fiskere. De øvrige fiskerier, som ikke er særpræget av nogen bestemt fiskeart og ei heller er begrænset til nogen bestemt aarstid, men foregaar aaret rundt, har hittil ikke git anledning til optagelse av særskilte opgaver over deltagelsen. Brislingfisket og hummerfangsten indtar dog en stilling, som mest ligner de førstnævntes. Omkomne fiskere (tabel 0). Under aarets fiskerier omkom ialt fiskere, nemlig under skreifisket 0, fetsildfisket, storsildfisket, vaarsildfisket, kystmakrelfisket, bankfisket, Islandsfisket og kystfisket i sin almindelighet. De omkomnes antal var i 0, i 0. Utbyttet av fiskerierne. Skreifiskerierne. (Tabel ). Det s mlede utbytte av de egentlige skreifiskerier var i 0 00 stk. fisk hl. lever, 00 hl. rogn samt. mill. stk. fiskehoder til en samlet værdi av. Gjennemsnitsprisen for 00 stk. rund fisk (bode, lever og rogn iberegnet) blir saaledes.. Før 0 blev der ikke sondret mellem skreifiskerierne og vaartorskefisket i Finmarkens amt (loddefisket). Utbyttet av dette sidste fiske var i 0 00 kg. fisk og hl. lever til en samlet værdi av. Beregnes 0 kg. fisk at tilsvare 00 stk., skulde fangsten i 0 i stykker utgjøre 00. Fangsten av vinterskrei i Finmarkens amt utgjorde

12 * 00 stk. Den samlede fangst av torsk i Finmarkens amt skulde saaledes bli 00 stk. Da gjennemsnitsfangsten av skrei og loddetorsk i de siden forløpne aar er. millioner stykker, og i de sidste 0 aar. millioner stykker, er fangsten i 0 betydelig over det gjennemsnitlige. Nedenfor følger en tabel, som viser det samlede utbytte av skreifisket og loddefisket i de sidste 0 aar: Aar Stk. fisk tusen Lever hl. Rogn hl. Samlet værdi pr. 00 stk. rund fisk 0 0l Da gjennemsnitsfangsten i de siden forløpne aar er 0. millioner stykker, staar fangstutbyttet i 0 over et middelsaars. Angaaende de forskjellige distrikters andel i skreifisket bemerkes: Tromso amt. Fisket har i de sidste aar nærmest været mislykket. Følgende tabel viser fangstmængden i de sidste 0 aar 0 00 stk ) Nordlands amt. I Lofotens opsynsdistrikt foregaar landets største skreifiske. Inden opsynsdistriktet fiskedes i 0. millioner stk. skrei mot. i 0. Lægges hertil det opfiskede kvantum ved Værøy og Rost, Yttersiden samt i opsynsdistriktet efter opsynstiden, hvilket tilsammen utgjør 00 stk. skrei, blir den samlede fangst for Lofotens øgruppe, som utgjør Lofotens og Vesteraalens fogderi, 00 stk. skrei. Inden Lofotens opsynsdistrikt utgjorde fiskernes antal, den samlede fangstmængde og fangstmængden pr. fisker i de sidste 0 aar som følger:

13 0* Aar Antal fiskere Opfisket kvantum i tusen Fisk pr. fisker S0 00 I de sidste 0 aar var det hele kvantum for Lofoten og Vesteraalen: stk I I Nordre Trondhjems amt. Fisket finder hovedsagelig sted i Vikten i Namdalen. Der opfiskedes ialt inden amtet 000 stk. skrei mot 000 i 0. Sondre Trondhjems amt. Inden dette amt opfiskedes ialt 00 stk. skrei mot 00 i 0. Det vigtigste fiske foregaar fra Nordfrøya og Sørfrøya samt Noma. Romsdals amt. Skreifisket fra de romsdalske fogderier indtar den vigtigste plads efter Lofotfisket. For 0 var resultatet følgende: Sondmor 000 stk. Romsdal 000 Nordmor 00 Ialt 00 stk.

14 * Folgende tabel viser de opfiskede mængder inden de tre fogderier i de sidste 0 aar : Aar Sondmor Romsdal Nordmor Tilsammen Stk. Stk. Stk Gjennemsnitsutbyttet for 0-aaret er. million stk. skrei. Stk Fiskens kvalitet. Bedømt efter levermængden stiller kvaliteten sig saaledes i de sidste 0 aar: I 0 gav ; stk. fisk 00. lever Rognpartiet var omtrent av samme størrelse som i 0. Priserne. Nedenstaaende tabel gir en oversigt over priserne i de sidste 0 aar: Aar Sloiet Skrei Rund 00 stk. hl. Lever Rogn Fiskehoder 00 stk ,

15 * Sildefiskerierne. (Tabel ). Det samlede utbytte for 0 fremgaar av folgende tabel : Vaarsild hl. 0 0 Storsild 0 fl 0 Fetsild 0 Smaasild / Nordsjøsild,; 0 Islandssild 0 Tils. hl. pr. hl ,, , fl fl , ,, 0 000,. Utbyttet av de forskjellige fiskerier fremgaar av folgende tabeller: Vaarsild. Aar Den hele fangstmængde hl. utbytte Gjennemsnitspris pr. hl Storsild. Aar Den hele fangstmængde hl. utbytte Gjennemsnitspris pr. hl

16 * Fetsild. Aar Den hele fangstmængde hl. utbytte Gjennemsnitspris pr. hl Smaasild. Aar Den hele fangstmængde utbytte Gjennenasnitspris pr. hl Nordsjøsild. Aar Den hele fangstmængde hl. utbytte Gjennemsnitspris pr. hl

17 * Islandssild. Den hele Aar fangstmængde hl. utbytte Gjennemsnitspris pr. hl ) ) ) Vaarsildfisket staar med hensyn til fangstutbytte over 0-aarets gjennemsnit, med hensyn til pris pr. hl. under gjennemsnittet. Det samme er tilfældet med storsildfisket og fetsildfisket. Smaasildfisket staar med hensyn til fangstutbytte over gjennemsnittet, med hensyn til pris litt under. Nordsjøsildefisket staar med hensyn til fangstutbytte under gjennemsnittet, med hensyn til pris litt under gjennemsnittet i de sidste aar. Sildefisket under Island staar med hensyn til fangstutbytte litt under gjennemsnittet i de sidste aar, likesaa med hensyn til pris. Hovedresultatet er, at sildefiskerierne i 0 med hensyn til fangstutbytte staar over gjennemsnittet i de sidste aar, mens de opnaadde priser staar under giennemsnittet. Brislingfisket. (Tabel ). Folgende tabel viser utbyttet av dette fiske i de sidste 0 aar: Aar Den hele fangstmængde hl. utbytte G-j ennemsnitspris pr. hl ) Heri kun medtat den til Norge indførte Islandssild.

18 * Dette fiske viser en jevn økning i de sidste aar. Anlæg av hermetikfabrikker har foraarsaket en stadig stigende efterspørsel. Laksefisket og sjoorretfisket. (Tabel ). Paa grund av den fremgangsmaate med hensyn til indsamlingen av statistik, som blev indført i 0, at det til hvert sted ilandbragte kvantum skulde angives, har der indsneget sig en del feil, idet opgaver over samme kvantum er avgit fra to steder. I 0 og 0 er der saaledes paa en række byer opført kvanta, som maa antages ogsaa at være medregnet i opgaverne fra de tilstøtende landdistrikter. Nedenfor er derfor for laksens vedkommende fratrukket i opgaverne for 0 kg., værdi 0 og for 0 kg., værdi 0. Med hensyn til sjøørretten bemerkes, at man har fundet ingen forandring at burde gjøre, idet hovedresultatet antages at bli rigtigst derved. Aar Laks Pris pr. kg. Sjoørret kg. kg. Pris pr. kg Nedenstaaende tabel viser utbyttet av laks- og sjøørretfisket sammenlagt i de sidste 0 aar: Aar Den hele fangstmængde kg. "utbytte Gjennemsnitspris pr. kg Ovennævnte opgaver angaar kun sjøfisket. For elvefiskets vedkommende henvises til beretninger fra inspektøren for ferskvands-fiskerierne. Sidste aarsberetning er for 0. Makrelfiskerierne. (Tabel ). Kystmakreifisket gav i 0 et større utbytte end i noget av de sidste 0 aar. Til sammenligning hitsættes folgende opgave over de sidste 0 aars utbytte:

19 * Aar Den hele fangstmængde stk. utbytte Gjennemsnitspris pr. 00 st Hostrnakrelfisket i Nordsjøen (dorgefisket) gav i 0 det største fangstutbytte som kjendes men værdiutbyttet staar ikke i forhold dertil. Følgende tabel viser deltagelsen i og utbyttet av dette fiske i de sidste 0 aar: Aar Antal fiskere Antal fartøjer Den hele fangstmængde tdr. Gjennemsnitspris utbyttepr. t onde Under fisket i 0 blev norske havner anløpet av svenske fiskefartøier med en samlet besætning av 0 mand. De utførte turer og bragte tillands tønder makrel til en værdi av 0. Hummerfangsten. (Tabel ). Likesom ved laksen er der ved hummeren paa byerne opført kvanta, som maa antages at være medregnet i de omliggende landdistrikter. Det antages derfor, at der fra det samlede kvantum for 0 maa fratrækkes ca stk. og fra værdien ca , for stk. og 0 000, hvilket er gjort i nedenstaaende tabel. Paa den anden side bør det bemerkes, at de derved fremkomne tal er lavere end handelsstatistikkens opgaver over utførselen. Aar Den hele fangstmængde stk. utbytte Gjennemsnitspris pr. 00 stk

20 * Østersfangsten. (Tabel ). IfOlge de noget ufuldstændige opgaver som foreligger, har fangsten i de sidste aar utgjort i værdi: i 0 i 0 0 i 0 i 0 i 0 i J i 0 00 i 0 00g i 0 0 i ) De øvrige fiskerier. (Tabel og ). For 0 angaves kun det samlede værdiutbytte under rubrikken Andre fiskerier". Fra 0 av angives saavel fangstmængde som værdi for de vigtigste fiskesorter, som indgik derunder. For 0 er tallene følgende: Fangstmængde kg. Pris pr. kg. øre Bank og fjordtorsk 0. Islandstorsk Sei 0 0. Lange. Blaalange 0.0 Brosme Hyse 0 0. Hvitting. Kveite 0. Rødspette 0. Aal Tier 0 Ræker. Forskjellig ca Fisk til husbehov. (Tabel ). Det store forbruk av fisk langs kysten, fisket av forbrukerne selv, er ikke medregnet i fiskeriernes samlede utbytte. Ifølge opgaverne var værdien av denne fisk mot i 0. Det vil forstaaes, at disse belop maa betragtes som rent anslagsvise.

21 * For de forskjellige fiskearters vedkommende stiller forbruket sig saaledes: Skrei 0 Loddetorsk Sild Anden fisk Tils. Utimndingers fangst. Til norske havner blev i 0 av utlmndinger bragt iisk til en værdi av ca Herav talder ca. i paa makrel, vesentlig ilandbragt 000 paa fisk bragt til Kristiania, nemlig dansk fisk for lu. 000 og svensk fisk for 000. Til Stavanger er av tyske trawlere bragt fisk for Haakjærringfiske. I aarets fiske deltok fra Vardø far -Wier med en besætning av mand. Fangsten utgjorde hl. lever til en værdi av mot i 0 00, i 0 0 0, i 0 0 og i 0. Fangst og fiske i polaregnene. Fra Tromso var utrustet fartøier, fra Hammerfest og fra Vardø med en samlet besætning av ea. 00 mand. Fra Tromso var desuten utrustet overvintringsekspeditioner. Fan,Ysten utgjorde storsæl, 0 smaasæl, klapmyss, 0 hvalros, 0 hvitfisk og bottlenoser samt isbjørne, moskusokser, ræv, ren etc. en utgjorde ialt 00. Sælfangst. Under Jan Maya og i havet mellem Island og GrOnland droves fangsten av skibe, fra Sandefjord og fra Trondhjem, samt av et skib der tidligere paa aaret hadde drevet fangst efter sjøelefanter paa sydfeltet. Fangsten for de førstnævntes vedkommende utgjorde 00 klapmyss, 00 ungsæl og nebhval, hvorav blev utvundet ialt 0 tdr. tran. Sidstnævnte fartøis fangst paa nordfeltet var ubetydelig. Den samlede værdi anslaaes til 000. Fra Aalesund var utrustet fartøier, hvis fangst bestod av 00 klapmyss, 0 storsæl, 0 ungsæl, hvalros, foruten bjørne og ræv. en anslaaes til Det samlede utbytte av sælfangsten m. v. skulde saaledes være 000. Bottlenose- (nebhval -) fangst. I aarets bottlenosefangst deltok ialt fartøjer, fra TOnsberg, 0 fra Sandefjord, fra Haugesund, fra Aalesund og fra Tromsø. Fangsten utgjorde 0 hval eller ea. pr. fart0i. Ifjor deltok ialt fartøjer med en samlet fangst av hval eller pr. fart0i.

22 * Aarets fangst anslaaes at ha git ca. tons tran til en værdi av ca Hvalfangst. Følgende tabel gir en oversigt over hvalfangsten i 0: Nordfelterne : Fangstfelt. Antal selsk. Antal baster. Hval. Fat olje... Island 00 Spitsbergen 00. Færøerne 0 Shetland etc Sydfelterne : Syd-Georgia 0 00 Syd Shetland 00 Syd-Afrika Kerguelen 00 Chilikysten Sum Bruttoværdien av den samlede fangst (olje, barder, kraftfor og guano) kan ansættes til 000 kroner. Det samlede utbytte av disse virksomheter skulde efter ovenstaaende bli: Haakjærringfiske Fangst og fiske i polaregnene 00 Sælfangst /) 000 Bottlenosefangst / Hvalfangst 000 Tilsammen Fiskefartoier og redskaper. Ifølge de indkomne opgaver var der i 0 fiskodampskibe, 0 motorfartøier, større seil-fiskefartøier, mindre seil-fiskefartøier (under tons), 0 aapne baater med motor og 0 doryer. Nærmere om disse fartøiers fordeling findes i tabel. Desuten var der ifølge samme opgaver aapne fiskebaater ; redskaper til en værdi av 000. Den samlede værdi av samtlige fiskefarkoster var 000. Disse tal ansees dog saa usikre, at man ikke har fundet at burde opføre dem for hvert herred, men kun angi dem her.

23 0* Av notbruk skulde der ialt være, nemlig i Finmarkens amt, i Tromso amt, i Nordlands amt, i Nordre Trondhjems amt, i Sondre Trondhjems amt, i Romsdals amt, i Nordre Bergenhus amt, i Sondre Bergenhus amt, i Stavanger amt og i de øvrige kystamter. For 0 var det samlede antal notbruk opgit til 0. Hermetikfabrikker. Antallet av hermetikfabrikker var i 0 opgit at være til en samlet værdi av 000. Ifølge de for 0 indkomne opgaver var antallet ved aarets utgang til en værdi av 000. Rokerier. Antallet var i 0 opgit at være 0 til en værdi av For 0 er tallet ca. til en værdi av ca Salterier. Opgaver over salteriernes antal er det vanskelig at erholde tilnærmelsesvis, idet der vistnok i mange tilfælde ikke er skjelnet mellem bygninger, som udelukkende brukes som salterier, og bygninger, som ogsaa brukes til anden virksomhet. I 0 var antallet av salterier opgit at være til en værdi av 00. For 0 er tallene og Paa grund av den store forskjel er det vanskelig at fæste lid til disse opgaver, som kun meddeles for at antyde, hvordan de indkomne opgaver er. Ishuse. I 0 var antallet opgit at være til en værdi av 00. I 0 er de tilsvarende tal 0 og 00. Den tilsvarende betragtning som ovenfor maa ogsaa gjøres her. Fryserier. I opgaverne for 0 er der opgit at være fryserier til en værdi av 00. Utforsel av fiskevarer î 0. Som anhang til nærværende indledning hitsættes paa omstaaende sider (s. *-*) de sædvanlige fra handelsstatistikken hentede oversigtstabeller over utførselen av fiskevarer siden samt over de ved beregningen av værdien benyttede gjennemsnitspriser -0. Til anhangets Oversigt" (Résumé) bemerkes, at Sildefiskerier" ikke omfatter fersk sild, idet denne gaar ind under Andre fiskerier", og at Torskefiskerier" omfatter bl. a. hval- og sæltran og saltet fisk av andre sorter end torsk. Utførselswerdien av de i ovennævnte anhang opførte fiskeriprodukter er beregnet til 0. millioner kroner for 0. Utførselsværdien av samtlige

24 * askeriprodukter er ifølge Norges Handel 0 anhangstabel B beregnet til. mill. kroner. Heri er medregnet / av værdien av den utførte hermetik; derimot er ikke medregnet værdien av sælfangst og jagt, hvalfangst, indførte og igjen utforte fiskeriprodukter, jod og tangaske. Fiskeridirektørens Kontor, Bergen, desember. For direktøren Jens O. Dahl. Sigurd Asserson.

25

26 Anhang.

27 ' Oversigtstabel over utførselen Fiskevarer I gjennemsnit : A. Mængder. 0. Vaarsild, saltet hl Anden sild, saltet ), 0. Sild. letsaltet (fra 0, krydret). Roket sild kg. 0. Ansjos hl (i. Torfisk kg. 0. Klipfisk. Anden saltet fisk hl.. Tran / 0. Rogn,. Fiskeguano kg. 00. Fiskemaver,, 0. Fiskemel, og fra 0 hvalkjotmel 0. Fisk, fersk: laks,,. _ - makrel,,. - kveite - /. - - sild,,. - - anden 0 /. Laks, roket,, 0. Hummer tus. st. Rocker kg.. Osters Oversigt. -. Sildefiskerier kg. -. Torskefiskerier -. Andre fiskerier B. er.. Vaarsild, saltet. Anden sild, saltet. Sild, letsaltet. Roket sild. Ansjos. Torfisk. Klipfisk. Anden saltet fisk JI. Tran 0. Rogn. Fiskeguano. Fiskemaver. Fiskemel. Fisk, fersk : laks. - - makrel. - kveite. - - sild. - - anden. Laks, roket 0. Hummer. Ræker. Osters Oversigt. --. Sildefiskerier -. Torskefiskerier -. Andre fiskerier , i Ialt kg Ialt t ) Derav makrel i 0 0 hl., i 0 hl., i 0 0 hl., i 0 hl. hl., i 0 00 hl. og 0 0 hl. ) Derav for makrel i 0 00, i 0 og sæltran i , i , i 0 00, i 0 00

28 * av fiskevarer -0. I hvert av aarene : Produits de la pêche g ) ) ) ) ) 000 ) ) 000 ) ) 0 00 ) 0 00 ) 00 ) 0 00 ) 0 00 ) I ) 0 ) ) 0 0 ) 0 ) 0 ) , A. Quantités.. Hareng d'hiver salé.. Autre hareng salé.. Hareng demi-salé.. Hareng saure.. Anchois.. Morue sèchée.. - salée.. Autres poissons salés.. Huiles. 0. Rogue.. Engrais de poisson.. Tripes. Farine -. Saumon frais.. Maquereau frais.. Flétan frais.. Hareng frais.. Autres poissons frais.. Saumon fumé. 0. Homard.. Crevette.. Huître. Re'sumei -. Pêches du hareng. -. Pêches de la morue. -. Autres pêches. Total Total. B. Valeurs.. Hareng d'hiver salé.. Autre hareng salé.. Hareng demi-salé.. Hareng saure.. Anchois.. Morue séchée.. salée.. Autres poissons salés.. Huiles. 0. Rogue.. Engrais de poisson.. Tripes -. Farine -. Saumon frais.. Maquereau frais.. Flétan frais.. Hareng frais.. Autres poissons frais.. Saumon fumé. 0. Homard.. Crevette.. Huître. Résumé. -. Pêches du hareng. -. Pêches de la morue. -. Autres pêches. og i 0 hl. ) Derav hval- og sæltran i 0 hl., i hl., i 0 00, i 0 00, i 0 00 og i ) Derav for hvalog i 0 00.

29 - * Gruppen Anden sild, saltet", opløses for aarene 0-0 saaledes, som efterfølgende tabel viser: Sorter hl. hl. hl. hl. A. Mængde. Fetsild Brisling Blandsild Storsild") Østlandssild ) 0 Sild, ikke særsk. opg. 0 0t Ialt. B.. 0 Fetsild Brisling Blandsild Storsild Østlandssild Sild, ikke særsk. opg Ialt Tabel over de ved beregningen av de utforte fiskevarers vcerdi for actrene - 0 benyttede gjennemsnitspriser : Fiskevarer I gjennemsnit Vaarsild, saltet, pr.hl.. Fetsild -. Brisling. Blandsild. Storsild') Østlandssild') Tørfisk pr. kg. 0. Klipfisk 0. Tian pr. LI.. Rogn.0 Fiskeguano... pr. kg. 0.0 Fisk, fersk : laks makrel kveite - sild anden Hummer. pr. 00 st.00 Ræker pr. kg ) Storsild og østlandssild var henholdsvis for og opfort blandt en av de andre sildesorter.

30 Tabelverk.

31 Fiskerier 0. MIIIMI IIM =.- Ni.Landsdele Havtiskere Tabel L Opgave over Antal fiskere Hjemmehørende Antal Fjord- Fangst- Tail tilvirk ere fisk ere in.t,nd iland ] ) Antal fiskere tilvirkere tilsammen Riket 0 0 II. Amterne. Kristiania Smaalenene 0 ' ' Akersims Buskerud 0 Jarlsberg og, Larvik 00 Bratsberg Nedenes 0 Lister o). Mandal Stavanger Sondre Bergenhus 0 Bergen Nordre Bergenhus 0 Romsdal 0 0 Sondre Trondhjem 0 Nordre Trondhjem Nordland 0 Tromso 0 Finmark en Ia lt (S 0 0 Fogderierne. Kristiania Idde og Marl: e... Moss Aker og Follo Buskerud j'arlsbe/ g Larvik Bamle Nedenes 0, 0 `)0 Mandal Lister Joederen og Dalene Ryfylke SOndhordia,nd Nord hordland ardaner og Voss Bergen Sogn Send- o,ç.. Nord fjord Son dmor Romsdal Nordmor Fosen I ! ! ) Heri medregnet personer, som stadig eller i visse sæsoner er fuldt beskjæftiget med ikke den mere fabrikmeessige behandling.

32 , ' Fiskerier 0 fiskere og fiskefartoier. Antal fiskere Deltagere i 0 Antal fiskefartefier Kyst- Fetsild - '; Aapne Mindre Storre Skreifisket Motor- Dampfartøjerskiber makrelfisket, fisket baater Doryer seilfar- seilfarmedmotor tøser toier Nr 'I I I I ; I 00 0, I I I - U 0, gl fangstens tilvirkning, saasom flækning, saltning, torring, ising, ganing, tilsiag, trandampning o. s. v.,

33 Fiskerier 0 Tabel. (forts). Opgave over Antal fiskere Ni. Landsdele Havfiskere Hjemmehørende Antal Fjord- Fangst- Ialt tilvirkere fiskere mænd iland Antal fiskere ootilvirkere tilsammen 0 Strinden og Selbu Stjør- og Værdalen Inderøen 0 Namdalen 0 Søndre Helgeland Nordre Helgeland Salten 0 0 Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromso Talt ') Alten 0 Hammerfest 0 Tanen : Varanger 0 0 Vardø IV. Byer og herreder. Kristiania ' 0 Sniaalenene. Fredrikshald Id Berg Skjeberg Hvaler 0 Borge Torsnes Sarpsborg Fredrikstad Moss by Kraakerøy Glemminge Onsø Raade Rygge Moss herred Ialt Drobak Hølen Son Vestby Aas Frogn Nesodden Aker ;:erum 0 Asker Akershus. Ialt

34 i ' fiskere og fiskefartoier. Fisk erier 0 ' ' 0 ', I ! Antal fiskere,, N,c Antal fiskefattoier Deltagere ',, inir, Kyst- Fetsild- Aa,pne Mindre Storre Nfotor- Dampseilfar- seilfar- Skreitisketi ' makrel- fisket I med motor Wier fisket baater Doe fartoier skiber toiler, I (. 00 f ( 0 0 ' 0 ', O ( f 0 0 i t' f 0 0 ( 00 r _ E ( 0 ( 0 ] -- i I ; ( 0 (

35 Fiskerier 0 Nr.Landsdele 0 M Tabel (forts.). Opgave over Havfiskere Fjord- Fangstfiskere mænd Antal fiskere Hjemmehørende Ialt Antal Antal fiskere og tilvirkere.. tilvirkere iland tilsammen Drammen Lier Røken Hurnin Buskerud. 0,- 0 ^^^ 0 0 Ja).sbow og Larrik. 0 0 Tønsberg Horten Holmestrand Asgaardsstrand Svelviken Strømmen Skoger Sande Hof Botne Vaale Borre Ramnes Andebu Stokke Sem Nøttero Tjømø Larvik Sandefjord Sandeherred Tjolling Fredriksværn Brunlanes Hedrum Lardal ^ Bratsberg. Skien Kragerø Brevik Langesund Stathelle Skaatø Bamle Eidanger Gjerpen Ialt

36 Fiskerier 0 fiskere og fiskefartoier. 0 ; Skreifisket Antal fiskere Deltagere i Kyst- A apne makrel- baater Doryer fisket.ed motor, Antal fiskefartoier Vet sildfisket Mindre Større Motorseilfat-seilfar- fartøjer Wier tøier Dampskiber Nr. - 0, `

37 Fiskerier 0 Tabel (forts.). Opgave over Nr. Landsdele Havfiskere Antal fiskere Hjemmehørende Antal Antal Fjord-Fangst-fiskere o, Ialt tilvirkere ' fiskere mænd, il and tilvirkere tilsammen 0 Risør Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Sondeled Flosta Dybvaag Tromø Hisø Oiestad Fjære Lan d vik Eide Vestre Moland Høvaag Holt Nedenes, Ialt 0 o Lister og ()0(. i 0 Kristiansand Mandal Tveit Oddernes Randosund 0 Søgne Halsaa og Hartmark Holme Sondre Undid 0 Spangereid Flekkefjord Farsund Vanse Herred Spind Austad 0 Lyngdal Fede 0 Liknes Hittero Nes Bakke - 0 Ialt

38 Fiskerier 0 fiskere og fiskerartoier. 0 Dampskiber Motorfarteder Antal fiskere Antal fiskefarteler Deltagere i, ' Kyst- i' Aapne Mindre Storre Skreifisket Fetsild- makrel- i' baater Doryer seilfar- seilfarfisket fisket medmotortoier teier Ni , 0 i 0 0

39 Fiskerier 0 0 Tabel (forts.). Opgave over Nr. Landsdele Staranger. Stavanger 0 Sandnes 0 0 Egersund by Egersund herred Ogne Sogndal by Sogndal herred Lund Heskestad Nærbø Varhaug Klep Heiland Haaland Hetland Haugesund Skudeneshavn Kopervik by Hole Fossan Strand Finne Rennese Mosterø Vikedal Nerstrand Sjernerø Aardal Fister 0 0 Hjelmeland Jelsa Sand Sande Suldal Aakre 0 Skudenes Kopervik herred 0 Avaldsnes Torvestad Skaare Tysvær 0 0 Bokn Skjold Vats Ialt i } Antal fisk ere Hjemmehørende Antal Fjord- i Fangst- fiskere o, Havfiskere Ialt tilvirkere fiskeremænd tilvirkere iland tilsammen _- } Standre Bergenhus. Varaldse Strandebarm. Kvinnherred 0 0

40 fiskere og fiskefartoier. Antal fiskere Deltagere i Kyst- Aapne Skreifisket Fetsild- makrel- baater s et, fisket med motor Antal fiskefartoier Mindre Storre Doryer seilfar- seilfar- teier teier Fiskerier 0 wirmemimiamon Motor- Dampfartesier u skiber Nr il ]

41 Fiskerier 0 _ Nr. Landsdele Tabel (forts). Opgave over Havfiskere Fjord-Fanostfiskere mænd Antal fiskere Hjemmehørende Antal Ialt tilvirkere iland Antal fiskere tilvirkere tilsammen Skaanevik Etne Fjelberg Vikebygd Sveen Valestrand 0 Finnaas Stord Fitjar Tysnes 0 0 Fuse Strandvik Os Samnanger Fane 0 Austevold 0 Sund Fjeld Askeen Haus Bru vik Hosanger Aasene Hammer 0 Alversund Herb 0 Hjelme 0 Manger Lindaas Austrheim Masfjorden Ullensvang 0 Eidfjord Ulvik Granvin Viker 0 Jondal 0 ialt Bergen 0 0 Xordre Bergen/sus. Lyster Hafslo Lærdal Sogndal Aurland. Leikanger Balestrand Vik

42 Fiskene 0 fiskere og fiskefartoier. 0 Skreifisk et Antal fiskere Deltagere i Storre seilrartoier Fetsildfisket Kyst- A apne ruiakiel- baater fisket med motor Doryer Antal fiskefartoier Mindre seilfar- Wier Motor-DampfartøjerskibHr Nr I /...0.M

43 ', Fiskerier.0 Tabel (forts.). Opgave over Antal fiskere. Nr. Landsd e l e Havfiskere Fjordfiskere Hjemmehørende Antal Antal Fangst- fiskere og Ialt tilvirkere mænd i ilvirk ere i land tilsammen 0 0 ; Kirkebo Lavik Brekke Gulen Sulen Hyllestad Florø Askvold Ytre Holmedal Indre Holmedal Jølster Førde Naustdal Vevrin, Kinn Bremanger Selje Sondre Vaa iu so Nordre Vaagso IQaviken Eid Hornindalen Gloppen Indviken 0 alt I Romsdal Aalesund Vannelven Sande 0 Rovde... Hero o Ulstein Vartdalsst randen 0 Volden Orsten 'Hjørundfjord Sunne lven Norddalen 0 Stranden Stordal en Sokkelven.....,. Ørskog Skodje Vatne Borgund Gisle Roald Haram o Molde Sylte Vestnes

44 Fiskerier 0 fiskere og fiskefartoier. 0 ' j! Antal fiskere Deltage re i Kyst- A apne Mindre Fetsild- Skreifisket makrelfisket baater Doryer seilfar- fisket med motor tøier Antal fiskefartoier Større seilfarteier Motor- Dampfartøjerskiber Nr I

45 Fiskerier 0 Tabel (forts.). Opgave over Nr. Landsdele Havfiskere ; Fjord- Fangstfiskere mænd Antal fiskere Hjemmehørende Ialt Antal Antal fiskere og tilvirkere.. tilvirkere iland tilsammen 0 : : : Bud Kristiansund 0 0 Vold Eid Grytten Hen Veø Eresfjord og Vitdalen Nesset Boise Frænen Akero Sandø Kvernes Grip Bremsnes Kornstad Eide Frei Gjerne es Ore Stromsneset Tingvold Oksendalen Ulvundeidet Sundalen Stangvik A asgaard Surendalen Aure Valsefj orden Halse Tusteren Edo 0 0 _ Ialt Sondre Trondk fem. Osen Roan Stoksund Aa Jessund 0 Nes Bjugn Skjern Agdenes 0 Orlandet Serf røya i0 Nordfrøya Hitteren i 00

46 I Fiskerier 0 fiskere og fiskefartoier. 0, Skreifisket Antal fiskere Deltagere i Fetsi:dfisket Kystmakrelfisk et Aapne baater med motor Doryer Antal fis efarteier Mindre Større seil fartøser tøier seilfar- Motori fat toer Dampskiber r. _ _ ' _ I 0 _ 0 i i i -- i -- 0

47 Fiskerier 0 Tabel (forts.). Opgave over Land se] eie Antal fiskere em ni ehorende AntalAntal Fjord - Fangst- fiskere o, Havfiskere Ialt tilvirk ere fiskeremund iland til virkere tilsammen Fillan 0 Hevne Bissell 0 Lensvik en 0 Stadsbygden Trondhjem 0 Borsen Gjeitestranden 00 Buvik en ' Byneset 0 Strinden 0 Malvik Ṉoïdre Ti ondhjem. Levanger by Skatval Stjor&den Laanke Lek svik en Frosta Aasen Skogn Levanger herred Værdalen Yttero en Mosviken Verran Inderoen Rora Hustad Sparba Stenkjær Egge Ogndalen Beitstaden Namdalseidet Snaasen Namsos Grong Veinundvik Klingen Fosnes Flatanger Næ ro Vikten Lek a Gravik Kolvereid Foldereid Ialt 0 I Si t

48 Fiskerier 0 fiskere og fiskefartoier. i 0 I I, Skreifisket Antal fiskere Deltagere Fetsildfisket Kystmakrelfisket Aapne baater mect motor Dory-er Antal fiskefartoier Mind re seilfartoier Storre seilfartoier Motorfartoier Dampskiber Nr I _ _ _ _ , 0 --, _ 0 I 0 0 0

49 Fiskerier 0 0 Nr. Landsdele Havfiskere Tabel (forts.). Opgave over Fangstmænd Fjordfiskere Antal fiskere Hjemmehørende Ialt Antal tilvirkere iland Antal fiskere og tilvirkere tilsamtnen 00 Træna f Rødøy Nordlaml. Mosjøen 0 Bindalen 0 Vik 0 Brønnøy Vega Velfjord 0 Tjøtta Vefsen Hatfjeld dalen Alstahaug 0 Stamnes 0 0 Heros' '0 Dennes Nesna 0 Hemnes Mo Luroy Meløy Bodo Narvik Gildeskaal Beiarn Bodin Skjerstad Fauske Saltdalen Sørfold Nordfold Kjerringøy Leiranger Steigen Hamarøy sfjord Ankenes Evenes Lødingen Tjeldsund Vaagan Gimsøy Borge Buksnes Flakstad Værøy Hadsel Bø ^ ' i 0 0

50 Fiskerier 0 fiskere og fiskefartoier. 0, Antal fiskere Antal fiskefarteier Deltagere i Skrei fisket Fetsild- Kystmakrelfisket Aapne baater med motor. - Doryer Mindre seilfar- Wier Større seilfartoier Motorfartøier Dampber skibet Nr, S' ( 0 -- ri ( S E _ I.E. -i il * ( 0 -- `, 0 0 ' E ,'_' -- 0 ( 0 _.T 00 (. _ 00 ` -- W z 0 0 I ' 0 : 0 0 : 0 0, 0 0 _ 0 0 i 00 I '

51 . Fiskerier 0 Nr. Landsdele M Tabel (forts.). Opgave over H Antal fiskere Havfiskere Fjordfiskere Hjemmehørende Fangst - mænd Ialt Antal tilvirkere iland Antal fiskere og tilvirkere tilsammen Ø ks n es Sort] and Dverberg,) ) 0 Ialt `) Tromso Kvæfjord 0 Trondenes Bjarliøy Ibbestad Lavangen Salangen Dyroy Sørreisa 0 Tranoy Berg Torsk en Hil lesey Lenvik' :: 0 0 ih Maalsei ven Malangen Balsfjord Tromsoystind Lyngen 0 Sorfjord Karlsøy Helgoy Skjervøy Nordreisa Kvænangen Harstad Bardu Tromso. Ialt : 0 0 Finmarken. Alten Talvik LoppenOksfjord Hammerfest by Hasvik Hammerfest herred Kvalsund Maaso Kjelvik Kistrand

52 Fiskerier 0 fiskere og fiskefartoier. M i 0 Skreifisket Antal fiskere Deltagere i Fetsildfisket Kystmakrelfisket Aapne baater riled motor Doryer Antal fiskefartoier Mindre seilfarteier - Storre seilfarteier Motorf rteiei a ' Dampskiber Nr _ _ i

53 Fiskerier 0 Tabel (forts.). Opgave over Nr. Landsdele Havfiskere Antal fiskere Hjernmehorende Fjordfiskere Fangstmænd Antal Ialt tilvirkere iland Antal fiskere og tilyirkere tilsammen Lebesby 0 Tanen 0 Næssebv Polmak Vadsø Nordvaranger Sydvaranger farde by 0 Vardø herred Ialt '

54 Fiskerier 0 fiskere og B.skefartoier. Skreifisket Antal fiskere Deltagere Fetsildfisket Kyst- A apne makrel- baater fisket med motoi MMIVIN 0 Doryer Antal fiskefartoier Storre seilfartoi er Mindre seilfartoier Motorfartøjer Dampskiber Nr

55 Fiskerier 0 Tabel. Kvantum og værdi av fangsl Torsk Nr. Sammendrag for Skrei Torsk utenom skrei Indført Islandstorsk Sei Kvant um. I(vantnrn Van di 000 stk. kg. Kvantum Kvantum kg. kg. I. Riket II. Amterne. Kristiania... `). Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik. Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger 0 Sondre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus Romsdal - Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem. Nordland Tromso is 'Finmarken Ialt. 0 ' 0, 00 l '. :. 0 0' , ) ' " 00,0 0 III. Fogderierne. 0 Kristiania 0 Idde og Marker Moss Aker og Follo Buskerud jarlsberg Larvik Bamle Nedenes 0 Mandal Lister Rederen og Dalene... Ryfylke Sondhordland Nordhordland Hardanger og Voss. Bergen Sogn Send- og Nordfjord. 0 Sondmør ( ( ( ( 0( ( 0( 0( ( ( 00 0 ) 0 0 ' ' 0 ) Heri iberegnet loddetorsk.

56 av fisk tilhørende torskearterne. Fiskerier 0 0 H Sei Lange Blaalange BrosmeMHyse Hvitting Nr. hr. Kvartum Kvantum kg. Kvantum kg. Kvantum Kvant. g. kg. H l (, j I I ' , ,

57 Fiskerier 0 Amtsvis opgave over Nr. byer og. herreder, hvol Skrei fan,sten er ilandbragt Tabel (forts.). Kvantum og værdi av, Kvantum 000 st Torsk Torsk utenom skrei Kvantum kg.. Indført Islandstorsk Sei Kvantum Kvantum kg. k, : Romsdal Nordmør. Fosen. Strinden og Selbu Stjor- og Værdalen. lnderøen 0 Namdalen.... Søndre Helgel and 0. Nordre Helgeland 0 0 Salten Sit Lofoten og Vesteraalen Sen jen og. Tromso.. 0. Alten '. Hammerfest. Tanen 0. Varanger.s Vardø. Ialt S t l IV. Byer og herreder. 0 Kristiania 0 Smaalenene. Fredrikshald Id Berg Skjeberg Hvaler Borge Fredrikstad Moss by Kraakerøy 0 Onsø,Raade Rygge Mos's herred Ialt '00 00 Akershus. Drøbak Vestby Nesodden.... Aker Bærum Asker -^ Ialt

58 I I, fangst av fisk tilhørende torskearterne. Fiskerier 0 0 ; Sei Lange Blaalange Brosme Hyse Hvitting r. Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum Kvant. kg. kg. kg. kg. kg. I f I,I f I ( , ' ( (:0( i , i e 0 0 0t ( ( E _ --..._ !, _ HO Ii..., _ O 00 _i ; _..._..._ i..,... i..._

59 Fiskerier 0 0 Tabel (forts.). Kvantum og værdi Amtsvis opgave over Nr. byer herreder, hvor, Skrei faten er ilandhragt Kvantum 000 st Torsk Torsk utenom skrei Kvantrun kg. Indfort Islandstorsk Kvantum! kg. Sei K van t um kg. Buskerud. Drammen Røken Lier Hurum. Ialt Jarlsb(').g og LarciL Tønsberg Horten Rolmestrand 00 ')0 Svelviken Strømmen Skoger Sande Botne Vaale 0 Borre Stokke Sem Nettoie 000 (i 00 Tj om o Larvik Sandefjord Sandeherred Tjolling Fredriks værn Brunlanes... Taft Bratsberg. Kragerø Brevik Langesund Skaato Bamle Nedenes. Grimstad Tvedestrand

60 I, I I r fangst av fisk tilhørende torskearterne. Fiskerier 0 0 ; j j Sei Lange Blaalange Brosme Hyse Hvitting r. Kvantum kg. Kvantum kg. Kvantum kg. Kvantum kg. Kvant. kg. 000 i I l I -- I i I I' I ,

61 Fiskerier 0 Tabel (forts.). Kvantum og værdi E Amtsvis opgave over br ye og herreder, hvor Ni. fangsten er ilandbragt Skrei Kvantum Kvantum 000 st ko. Torsk Torsk utenom skrei Sei Kvantum Kvantui kg. kg. Arendal Riser Sonde!ed Lillesand Flosta ,Dybvaag Troine 0 Hiss Fjære Landvik Eide Vestre Moland Hovaag Ialt 00 0 Indrort Islandstorsk ^^ Lister og Mandal. Kristiansand Mandai Tveit Oddernes is Randesund COO Ii Segne Halsaa og Hartmark. Søndre Tindal Spangerei d Flekkefjord Farsund Vanse Herred Spind Austad 00 0 Lyngd 0 0 Fede Liknes 0 Hitters Nes { Ialt ( lo 0( ( 0 ( 0( 0 Stavanger. Stavanger Sandnes Egersund by og herred} Ogne Sogndal by og herred. 0`) 000 0( 0(

62 I 'angst av fisk tilhørende torskearterne. Fiskerier 0, 0ii Sei Lange Blaaange Brosme Hyse Hvitting Nr. Kvantum Kvantum Veerdi Kvantum Kvantum Kvant Vrdi kg. kg. kgkrkg kg I ! 0! 0 I a qi 00' Jš L±! ! o

63 Fiskerier 0 Tabel (forts.). Kvantum og værdi Amtsvis opgave over byer og herreder. hvor Skrei fangsten er ilandbragt Kvantum 000 st i Torsk Indfort Islands- Sel Torsk utenom skrei. torsk --- Kvantum Kvantum Kvanturr kg. kg. kg. Nærbø Varhaug Klep Hoiland 0 Haaland Het land Haugesund. Kopervik by Kopervik herred Skudeneshavn. Hole, Fossan ; Strand!Finn() 0 irenneso Mostero Vikedal Nerstrand Sj ern ero Aardal Hjelmeland Fiste.q.!Jelsa Sand 0 Sande :Suldal Aakre Skudenes Avaldsnes Torvestad Skaare Tysvær Bokn Skjold 0 Vats Ialt 0) t f WO looco (j ) ^_ C 0 00C 0 00( 0 00( 0 00( 00( 00( 0 Sondre Berge/thug.. Varaldso Strandebarm Kvinnherred Skaanevik Etne Fjelberg Vikebygd Sveen Valestrand 0 Finnaas Stord

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V,

Norges Officielle Statistik, række V, Norges Officielle Statistik, række V, (Statistique officielle de la Norvége, série V,) Nr. - se tidligere hefter. Trykt : Nr.. Private aktiebanker 0. (Banques prive'es par actions.) - 0. Skolevæsenets

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt : Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

NORGES FISKERIER WIER

NORGES FISKERIER WIER C. No. 9. BERETNINGER OM NORGES FISKERIER WIER 07 00 874 SAMT OVERSIGTER OVER UDBYTTET AF SAMME FISKERIER I AARENE 866-874. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, CHRISTIANIA. ITRYKT I DE MALLINGSKE OG

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

C. A. 9. STATISTIK OVER SAMT BERETNINGER ANGAAENDE. DERES DRIFT M. V. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIAN IA.

C. A. 9. STATISTIK OVER SAMT BERETNINGER ANGAAENDE. DERES DRIFT M. V. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIAN IA. C. A. 9. STATISTIK OVER NORGES FISKTRIER I AARET 1877 SAMT BERETNINGER ANGAAENDE. DERES DRIFT M. V. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIAN IA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 8 7 9. Indhold.

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

SEA FISHERIES OF NORWAY

SEA FISHERIES OF NORWAY C. No. 9. STATISTICS OF THE SEA FISHERIES OF NORWAY DURING THE YEAR issi WITH RETROSPECTIVE STATISTICAL TABLES RELATING TO THE SEA FISHERIES IN THE YEARS 18661881 PUBLISHED BY THE CENTRAL STATISTICAL OFFICE.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

Kommune Befolkning 1 jan 2009 Arbeidsplasser 4 kv 2008 5861 2908 11838 8795 2757 1059 5673 2723 2283 1129 4327 2102 2950 980 2655 618 E39-regionen 38344 20314 2009 2005 2001 1997 1993 1989 1985 1981 1977

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

Skibs og bådmotorer Motorfabrikker i Norge

Skibs og bådmotorer Motorfabrikker i Norge MOTORFABRIKKER I NORGE 58? Nasjonal 84 Ålesund Ole Synnes Mek. Rekord 102 Ålesund Ålesund Motor & Maskinfabrik A/S Statt 37 Ålesund Tangens Mek. Hjelset 1905 118 Ålesund Jørgensen & Lerdal Vaktmann 117

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes al Særtryk af t Statsøkonomisk tidsskrift» for 1905. Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes aarsberetninger. Af A. N. Kiær. Efterat der, som fortsættelse af de om fabrikdriften i de

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 206. eetietninger OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND I FEMAARET 1886-1890. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1886-1890.) UDGIVNE

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. -8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. - 9-8 se omslaget paa verker

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 61. KOMMUNEVALGENE MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 1901 OG DELVIS I 1904.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 61. KOMMUNEVALGENE MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 1901 OG DELVIS I 1904. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 6. KOMMUNEVALGENE 907 MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 90 OG DELVIS I 90. (Élections en 907 pour les conseils communaux et municipaux, avec données sur les élections en 90 et

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 8 se tidligere better. Trykt 9: Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privces par actions.) 0. Skolevæsenets

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere