Dødelighed og dødsårsager blandt stofmisbrugere indskrevet i behandling i 1996

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dødelighed og dødsårsager blandt stofmisbrugere indskrevet i behandling i 1996"

Transkript

1 Dødelighed og dødsårsager blandt stofmisbrugere indskrevet i behandling i Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Stofmisbrugere i behandling Hermed foreligger resultatet af en ny landsdækkende undersøgelse af dødelighed og dødsårsager blandt stofmisbrugere i behandling. Formålet med undersøgelsen er at sammenholde registreringerne af narkotikarelaterede dødsfald med øvrige dødsfald blandt stofmisbrugere i de forskellige registre. Sundhedsstyrelsen har opbygget et landsdækkende register over stofmisbrugere i behandling, se Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 4, 1997 og nr. 6, 1998, hvor misbrugere, der blev indskrevet i behandling i og i 1997, er beskrevet. De stofmisbrugere, der blev indskrevet i behandling i - i det følgende kaldet behandlingskohorten - er fulgt nærmere. De er sammenlignet med de misbrugere, hvis død Rigspolitiet har registreret som et narkotikarelateret dødsfald i, og som kunne genfindes i Sundhedsstyrelsens Dødsårsagsregister og i CPRregisteret. Konklusion Den gennemsnitlige årlige dødelighed i behandlingskohorten er 2,4 procent. Dødeligheden i behandlingskohorten er 15 gange større end den forventede dødelighed i Danmarks befolkning som helhed med tilsvarende køn og alder. Gennemsnitsalderen ved død er 36 år. 40 procent af dødsfaldene sker blandt misbrugere fra Storkøbenhavn, dvs. Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Amt. Opiatmisbrugere har større dødelighed end andre misbrugere. Der er lavere dødelighed blandt heroinmisbrugere, der ryger stoffet end blandt heroinmisbrugere, der injicerer eller sniffer stoffet. Der er lavere dødelighed blandt stofmisbrugere, der aldrig har injiceret end blandt de øvrige. Der er ikke signifikant forskel på dødeligheden mellem injektionsmisbrugere, der har delt værktøj og de, der ikke har delt værktøj. Med den nuværende registrering er det ikke muligt alene ud fra dødsattesterne og Dødsårsagsregisteret nøjagtigt at finde det samlede antal dødsfald blandt stofmisbrugere i Danmark Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Årgang 3 nr

2 2 Dødsfald blandt stofmisbrugere i behandling Der blev indskrevet i alt stofmisbrugere (895 kvinder og mænd) med gyldigt CPR-nummer i behandling i. I alt 192 misbrugere fra denne population var døde inden den 1. januar Heraf døde 41 misbrugere i løbet af, 83 døde i 1997 og 68 døde i Se Tabel 1.1. Tabel 1.1: Antal døde blandt stofmisbrugere indskrevet i behandling i. år i alt Antal døde udvandrede/forsvundne Pr havde 15 personer meldt udvandring til folkeregisteret (To i, fire i 1997, ni i 1998), mens 14 var forsvundet ifølge CPR. (To i, otte i 1997, fire i 1998). Dødsfald blandt stofmisbrugere i behandlingskohorten Dødeligheden blandt behandlingskohorten Af de 192 døde i behandlingskohorten var 154 mænd og 38 kvinder. Gennemsnitsalder ved død var 36 år for mænd og 35 år for kvinderne. Gennemsnitsalderen ved indskrivning i behandlingskohorten i var 32 år. I Tabel 1.2 er behandlingskohortens dødelighed sammenlignet med den gennemsnitlige dødelighed i Danmark. Sammenligningen viser kohortens observerede dødelighed og den dødelighed, man ville forvente på baggrund af de køns- og aldersspecifikke dødshyppigheder for hele Danmark i (Dødelighedstavle, Danmarks Statistik.) Der var i alt 154 dødsfald blandt mænd i kohorten mod forventet 10,5. Der døde således 143 flere end forventet i en gruppe mænd med tilsvarende alder. For mændene er dødeligheden således 14,6 gange så stor som forventet i en gruppe mænd med samme alder. (SMR, Standard Mortality Rate) Af kvinderne døde tilsvarende flere i kohorten end i normalbefolkningen svarende til en 17,9 gange større dødelighed. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Årgang 3 nr

3 3 Tabel 1.2 -kohortens dødelighed sammenlignet med den forventede dødelighed i Danmarks befolkning som helhed med samme alder og køn Køn Observeret antal Forventet antal Relativ overdødelighed (SMR) 95% konfindensinterval Observeret minus forventet antal Mænd ,5 14, ,5 Kvinder 38 2,1 17, ,9 I alt ,6 15, Dødelighedsrate pr år Ved den gængse metode at anskue den årlige dødelighedsudvikling på (antal døde over en periode/antal ved start) er beregnet en dødelighedsrate på 2,4 procent pr år i behandlingspopulationen. Dette er i overensstemmelse med den årlige dødelighedsrate fundet af Haastrup og Jepsen, Sundhedsstyrelsen. Haastrup og Jepsen efterundersøgte 300 intravenøse stofmisbrugere, der blev indskrevet i behandling i Ved 11- års efterundersøgelsen var 78 døde, hvilket svarer til en gennemsnitlig årlig dødsrate på 2,4 procent. Ved 20 år efterundersøgelsen var 119 døde; den gennemsnitlige dødsrate for kohorten som helhed var 1,9 procent. Den gennemsnitlige alder ved død var 31,1 år. Misbrugsmønster og socioøkonomiske forhold for behandlingskohorten Misbrugsmønsteret og misbrugernes socio-økonomiske forhold er beskrevet nærmere i Nye Tal, nr. 4, hvor stofmisbrugere indskrevet i behandling i indgår. Heri indgår 44 flere stofmisbrugere end i nærværende undersøgelse. Disse var registreringer af stofmisbrugere, hvor CPR-nummeret ikke var gyldigt. I det følgende beskrives de 192 døde stofmisbrugere set i forhold til resten af behandlingskohorten. Beskrivelsen omfatter den geografiske fordeling af dødsfaldene, opiatmisbruget, om klienten var stoffri ved indskrivningen, indtagelsesmåde for heroin og risikoadfærd. De 192 dødsfald fordeler sig med 44 dødsfald fra Københavns Kommune, 3 på Frederiksberg, 28 i Københavns Amt og 117 fra resten af Danmark. I behandlingskohorten mangler visse indskrivninger i Roskilde og Frederiksborg Amter. Andelen af opiatmisbrugere I Tabel 1.3 er vist forskellen i dødelighed mellem opiatmisbrugere og de øvrige i kohorten. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Årgang 3 nr

4 Tabel 1.3 Opiatmisbrugere ved indskrivningen i behandling Status pr Opiatmisbrugermisbrugere Ikke opiat- Uoplyst I alt Levende Døde I alt Procent døde 6,5 2,6 3,6 6 4 Misbrugeren er her regnet som opiatmisbruger, hvis hovedstoffet er et opiat, eller hvis misbrugeren ved indskrivning har angivet at være bruger af et eller flere af stofferne heroin, metadon, morfin eller temgesic. Ikke-opiatmisbrugere kan eksempelvis være hashmisbrugere, LSD-, eller amfetaminmisbrugere. Dødeligheden blandt opiatmisbrugere er signifikant højere (P<0.001) end blandt de øvrige misbrugere. Alle bliver ved indskrivningen spurgt, om de har været stoffri sidste måned. Der var ikke signifikant forskel i dødelighed mellem de stofmisbrugere, der var stoffri i sidste måned før indskrivningen (10 døde ud af 262) i forhold til de øvrige stofmisbrugere (182 døde ud af 3132). Oplysningen kan ikke bruges til at vurdere, om dødsfaldene i kohorten har sammenhæng med forgiftninger i forbindelse med tilbagefald (pausedødsfald). Dette skyldes, at stofmisbrugerens aktuelle stofmisbrug er ukendt såvel i behandlingsperioden, som ved død. En del af stofmisbrugerne, der indskrives i behandling, indskrives i stoffri behandling - men formen for behandling, som misbrugeren deltager i, er ukendt. Der foreligger ikke en samlet opgørelse over de forskellige typer af behandling. Indtagelsesmåde for heroin De misbrugere i behandlingskohorten, der brugte heroin inden for den sidste måned før indskrivningen, er undersøgt nærmere. Forskellen i dødelighed afhængig af indtagelsesmåde for heroin er opgjort i Tabel 1.4. Heraf ses, at dødeligheden blandt misbrugere, der har angivet injektion eller snifning som indtagelsesmåde for heroin, er signifikant større end blandt heroinmisbrugere, der ryger heroinen. Tabel 1.4 Indtagelsesmåde for heroin blandt heroinmisbrugere Status pr. Injektion Rygning Snifning Uoplyst I alt Levende Døde I alt Procent døde 7,4 2,6 8,9 3,6 5,7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Årgang 3 nr

5 5 Risikoadfærd For yderligere at undersøge, om indtagelsesmåden har indflydelse på dødeligheden, er risikoadfærd blevet sammenlignet. Klienterne bliver ved indskrivningen spurgt, om de nogensinde har delt sprøjte med andre, og om de har gjort det inden for den sidste måned. Der er 1.435, svarende til 42 procent, der ikke besvarer spørgsmålet om risikoadfærd. Der dør procentvist færre stofmisbrugere, der aldrig har injiceret end blandt de øvrige stofmisbrugere, se Tabel 1.5. Tabel 1.5 Risikoadfærd i behandlingskohorten Status pr Har aldrig Har delt Har aldrig delt Uoplyst injiceret værktøj værktøj Levende Døde I alt Procent døde 2,5 6,9 5,4 6,5 Forskel Som forventet er der procentvist færre døde blandt misbrugere, der ikke injicerer stoffet end blandt øvrige misbrugere. Det er overraskende, at der dør procentvist flere heroinmisbrugere, der sniffer heroinen end i de øvrige grupper. Der er ikke signifikant forskel i dødeligheden afhængig af risikoadfærd. Rigspolitiets register over narkotikarelaterede dødsfald I henhold til Lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v. af 13. juni 1990 skal der foretages ligsyn af en læge ved alle dødsfald. Såfremt dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, ulykke eller selvmord, såfremt en person findes død eller såfremt der er tale om en uventet død, skal dødsfaldet indberettes til politiet, og der kan foretages legalt ligsyn. Hvorvidt der skal foretages legal obduktion, bestemmes af politiet. Siden 1970 har politiet været anmodet om at foranstalte, at der foretages en retslig obduktion og de nødvendige supplerende undersøgelser i de tilfælde, hvor der ved legalt ligsyn må antages, at dødsfaldet står i forbindelse med misbrug af euforiserende stoffer. (Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 22. oktober 1970) Rigspolitiet har registreret narkotikarelaterede dødsfald siden Kriterierne for, at Rigspolitiet registrerer et dødsfald som narkotikarelateret er, at dødsfaldet er kommet til politiets kendskab, og døden direkte eller indirekte er forårsaget af: misbrug af illegale stoffer misbrug af andre stoffer, hvor afdøde er kendt som stofmisbruger Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Årgang 3 nr

6 6 misbrug af stoffer, der ikke er illegale, men er indtaget med henblik på beruselse (fx snifning af opløsningsmidler). Brugere af Cannabis og Khat medregnes ikke som stofmisbrugere. Som det ses af Tabel 1.6 har antallet af dødsfald registreret af Rigspolitiet, været nogenlunde konstant i perioden I 1997 var der 275 narkotikarelaterede dødsfald. Rigspolitiets registrering af dødsfaldet som narkotikarelateret og måden dette gøres på, har været uændret gennem årene. Der er således kontinuitet i Rigspolitiets registrering af narkotikarelaterede dødsfald. Andelen af narkotikarelaterede dødsfald blandt stofmisbrugere fra Storkøbenhavn er ca. 40 procent af samtlige registrerede dødsfald. Dette svarer til andelen blandt de 192 dødsfald i behandlingskohorten, hvor 75 dødsfald var blandt stofmisbrugere fra Storkøbenhavn. Den storkøbenhavnske andel af narkotikarelaterede dødsfald er faldet siden 1975, hvor andelen af dødsfald i Storkøbenhavn var 55 procent af samtlige narkotikarelaterede dødsfald. (Sundhedsstyrelsen, 1998) Tabel 1.6: Rigspolitiets narkotikarelaterede dødsfald Fordelt efter bopælsamt fra CPR-registeret Københavns Kommune Frederiksberg Komm Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Udlænding/udvandret Hele landet Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Årgang 3 nr

7 7 Dødsfald blandt stofmisbrugere i Rigspolitiets registrering sammenholdt med dødsfald i behandingskohorten Observerede dødsfald blandt stofmisbrugere i I registrerede Rigspolitiet 268 narkotikarelaterede dødsfald. Af disse var 12 udlændinge, og 3 af de fundne var registreret som udvandrede i CPR-registeret. Blandt de resterende 253 narkotikarelaterede dødsfald registreret af Rigspolitiet i, var 28 dødsfald blandt misbrugere indskrevet i behandling før dødsfaldet i. Der var desuden 13 misbrugere i behandlingskohorten, som døde i, uden at Rigspolitiet registrerede dødsfaldet som narkotikarelateret. Der er således 266 (Rigspolitiets Behandlingskohortens 13) dødsfald blandt misbrugere i, hvor dødsårsagerne, som de er angivet i Sundhedsstyrelsens Dødsårsagsregister, vil blive analyseret nærmere. Desuden er dødsattesterne for de 266 sammenholdt med registreringerne i Sundhedsstyrelsens Dødsårsagsregister for at analysere mulighederne for at finde narkotikarelaterede dødsfald via Dødsårsagsregisteret Som det fremgår af Tabel 1.7 er den hyppigste dødsmåde blandt de fundne 266 misbrugere ulykker (117 misbrugere), men dødsmåden er også uoplyst for mange. (105 misbrugere). Tabel 1.7 Antal dødsfald i behandlingskohorten sammenholdt med Rigspolitiets registrering Dødsmåde Udelukkende i Rigspolitiets register Både i Rigspolitiets register og i behandlingskohorten Kun i behandlingskohorten Observerede dødsfald blandt stofmisbrugere i Naturlig død Ulykke Selvmord Uoplyst I alt Observerede dødsfald blandt stofmisbrugere opdelt efter dødsårsag Den tilgrundliggende dødsårsag for de 266 døde stofmisbrugere, som den er registreret i Dødsårsagsregisteret, er vist i Tabel 1.8. Listen er en overordnet gruppering af de kodede dødsårsager. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Årgang 3 nr

8 DKliste nr. 8 Tabel 1.8 Dødsårsager blandt de 266 observerede døde stofmisbrugere Dødsårsag Udelukkende i Rigspoli tiets register Både i behandlingskohorten og i Rigspolitiets register Kun i behandlingskohorten 1 Infektionssygdomme Godartede svulster og svulster uden specifikation 16 Endokrine lidelser og mangelsygdomme Sukkersyge Mentale lidelser Forkalkningsbetingede hjertesygdomme Karsygdomme i hjerne Andre kredsløbssygdomme Lungebetændelse Sygdomme i lever og galdeveje Sygdomme i hud, knogler og bindevæv Medfødte misdannelser i hjerte- og kredsløbsorganer 45 Sygdomme og mangelfuld definerede tilstande 46 Færdselsulykker Alle andre ulykker Selvmord Øvrige ydre årsager I alt I alt Antal narkotikadødsfald Der er således flere dødsfald blandt stofmisbrugere end de narkotikarelaterede dødsfald, som Rigspolitiet registrerer. I den følgende artikel om "Skøn over antal dødsfald blandt stofmisbrugere og over antal stofmisbrugere i Danmark" vil Rigspolitiets narkotikarelaterede dødsfald blive anvendt til at estimere det samlede antal dødsfald blandt stofmisbrugere i Danmark. Der er flere årsager til, at Rigspolitiet ikke registrerer et stofmisbrugerdødsfald som narkotikarelateret, som det er tilfældet for 13 af de 41 stofmisbrugere i behandlingskohorten, der døde i. En af årsagerne kan være, at dødsfaldet ikke regnes som narkotikarelateret ifølge Rigspolitiets definition. En anden grund kan være, at dødsfaldet ikke er blevet bragt til Rigspolitiets kendskab. Blandt de 13 dødsfald i behandlingskohorten, som ikke blev registreret af Rigspolitiet som narkotikarelateret, var der kun Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Årgang 3 nr

9 9 seks tilfælde, hvor det af dødsattesten fremgik, at der var tale om en stofmisbruger. Heraf blev de fire tilfælde kodet med en narkotikarelateret dødsårsagskode i Dødsårsagsregisteret. I det følgende undersøges mulighederne for at finde dødsfald blandt stofmisbrugere via Dødsårsagsregisteret. Dødsårsagsregisteret Der findes ingen entydig definition af et narkotikarelateret dødsfald. Som anført af Juel og Helweg-Larsen, kan det overvejes, om man skal tælle dødsfald blandt personer, der er kendt som stofmisbrugere, eller dødsfald, hvor dødsårsagen har været relateret til narkotiske stoffer, uafhængigt af, om dødsfaldet indtraf blandt narkomaner eller ej. Der skal tages stilling til, om udlændinge skal indgå, hvilke stoffer, der skal indgå i narkotikagruppen og hvilke former for blandingsmisbrug, der skal tælle med. Rigspolitiets optælling af narkotikarelaterede dødsfald er den mest "restriktive", bortset fra, at den medtager udlændinge. I det følgende er antallet af narkotikarelaterede dødsfald, der ville blive fundet ved søgning på typiske misbrugsdiagnoser i Dødsårsagsregisteret sammenholdt med Rigspolitiets registreringer. Sundhedsstyrelsens Dødsårsagsregister indeholder oplysninger om alle dødsfald i Danmark blandt personer med fast bopæl i landet. Registreringen sker på baggrund af oplysninger på dødsattesten. På dødsattesten bliver kodet en tilgrundliggende dødsårsag og eventuelt en eller to medvirkende årsager. Ved ulykkesdødsfald, selvmord eller drab skal der både kodes for den eksterne årsag (f.eks. forgiftning med morfin) og for art (f.eks. opiumsalkaloider). Det betyder, at der på dødsattesten for disse dødsfald højst er plads til at angive en medvirkende dødsårsag. Er der angivet en sygdom foruden oplysningen om et misbrug, vil misbruget derfor ikke altid blive medtaget i kodningen. Sammenligning mellem Rigspolitiets registrering og Dødsårsagsregisteret Formålet med sammenligningen er at analysere, om det ville være muligt at anvende dødsattesterne og Dødsårsagsregisteret til at opgøre antallet af dødsfald blandt stofmisbrugere. I Dødsårsagsregisteret er søgt efter de dødsfald, der er kodet som enten forgiftning med stærke smertestillende og psykosefremkaldende stoffer, eller skadeligt brug og afhængighedssyndrom ved brug af multiple eller andre psykoaktive stoffer. Ved søgningen skal én af følgende koder optræde som dødsårsag: T40 Forgiftning med stærke smertestillende midler og psykosefremkaldende stoffer eller F19.1 Skadeligt brug af multiple og andre psykoaktive stoffer eller F19.2 Afhængighedssyndrom som følge af brug af multiple stoffer og andre psykoaktive stoffer. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Årgang 3 nr

10 10 Denne definition er for bred til, at det udelukkende er dødsfald blandt stofmisbrugere, der findes. Forgiftning med legalt udskrevet medicin til mennesker med kroniske lidelser vil være registreret med koden T40. Med denne metode fås alene fra Dødsårsagsregisteret 390 narkotikarelaterede dødsfald i. De 227 af registreringerne med denne definition fandtes også i Rigspolitiets registrering, 26 af Rigspolitiets registrerede narkotikarelaterede dødsfald faldt uden for denne gruppe, mens der fandtes 163 ekstra dødsfald, der opfyldte disse kriterier i Dødsårsgsregisteret. Der var således i alt 416 narkotikarelaterede dødsfald. Anvendelse af dødsattesterne til at finde dødsfald blandt stofmisbrugere Det er undersøgt, om nogle af de 26 narkotikarelaterede dødsfald, som er registreret af Rigspolitiet, ville kunne genfindes ved at udvide antallet af koder, der søges på i Dødsårsagsregisteret. Kun to af de 26 narkotikarelaterede dødsfald, der kun er registret af Rigspolitiet, er kodet med en narkotikarelateret diagnose (F11, F13, F14,F16 og F19) i Dødsårsagsregisteret. Det skyldes, at de 26 stofmisbrugere ifølge dødsattesten er døde ved eksempelvis kvælning eller trafikulykker, af HIV-infektion, ved snifning af opløsningsmidler eller af naturlige årsager, som f.eks. sukkersyge eller medfødt hjertefejl. En del af dødsfaldene burde måske have været registreret under F11, Psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser som følge af opioidmisbrug, men denne kode anvendes sjældent i dødsårsagsregistreringen i Danmark. I er den kun anvendt i 10 tilfælde, hvor koden T40 ikke tillige er kodet som dødsårsag og således ville blive fundet med ovenstående søgekriterier. Som det ses af Tabel 1.9 fremgår det af dødsattesten i 13 af de 26 tilfælde, at der er tale om en stofmisbruger. Tabel 1.9 Gruppering af 26 narkotikarelaterede dødsfald alene fundet af Rigspolitiet. Gruppering på basis af teksten på dødsattesten. Af teksten på dødsattesten ses Antal Intet om stofmisbrug 6 Noget om stofmisbrug 4 Blandingsmisbrug, hvor narkotika indgår 1 Blandingsmisbrug af medicin og alkohol 1 Narkotikamisbrug fortrængt af andre sygdomme ved kodningen 1 Narkotikamisbrug burde være kodet 9 Tidligere narkoman, men ikke påvirket ved død 1 Misbrug af anden art (snifning) 1 Registreret under "Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelse forårsaget af 2 brug af psykoaktive stoffer", men med andre F-koder end de valgte Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Årgang 3 nr

11 11 En del af de ekstra 163 dødsfald fundet i Dødsårsagsregisteret med de valgte koder er som ovenfor nævnt formentlig ikke narkotikarelaterede dødsfald, idet de ikke hører til i gruppen af stofmisbrugere, der bruger illegale stoffer. I 1992 blev foretaget en tilsvarende sammenligning mellem narkotikarelaterede dødsfald i Dødsårsagsregisteret (ICD-8 koder) og Rigspolitiets registrering. (Sælan i EMCDDA ). Af de 393 dødsfald fundet i alt var 169 (43 procent) fælles, mens 185 dødsfald (47 procent) kun forekom i Dødsårsagsregisteret. Ved en gennemgang af dødsattesterne for de 185 fandtes, at kun 34 af disse dødsfald kunne karakteriseres som narkotikarelaterede. De resterende 151 dødsfald forekom blandt ældre mennesker, hovedsagelig kvinder, med kroniske lidelser, som krævede smertestillende medicin. Disse dødsfald blev næsten ekskluderet, når kun dødsfald i aldersgruppen op til 39 år blev talt med. I Tabel 1.10 er vist fordelingen på dødssted for de tre grupper dødsfald. Tabel 1.10 Fordeling på dødssted for narkotikadødsfald i Dødsårsagsregisteret og i Rigspolitiets register, Både i Rigspolitiets register og som narkotika relateret dødsfald i Dødsårsagsregisteret Kun i Dødsårsagsregisteret Kun i Rigspolitiets register Død på sygehus Død på institution Død i hjemmet Død andet sted I alt Procent I alt Det kan konkluderes, at det ikke er muligt alene ud fra dødsattesterne nøjagtigt at opgøre antallet af narkotikarelaterede dødsfald i Danmark. Analyse af Dødsårsagsregisteret/dødsattesterne er dog et vigtigt redskab til at belyse udviklingen i dødsfald blandt stofmisbrugere. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Årgang 3 nr

12 12 Kilder: Peter Ege, 1997: Stofmisbrug, baggrund, konsekvenser, behandling Henrik Sælan, : Dødsfald blandt stofmisbrugere i: Alkohol- og narkotikamisbruget, Sundhedsstyrelsen 1995 Henrik Sælan, : Drug-related Death as an Indirect Indicator based on Danish Experience i: Estimating the Prevalence og Problem Drug Use in Europe (EMCDDA) Sundhedsstyrelsen, 1998: Alkohol- og narkotikamisbruget, Sundhedsstyrelsen 1997 Danmarks Statistik, Befolkningens bevægelser, dødelighedstavle Pedersen, Sælan, Kringsholm, : Stofmisbrugerdødsfald i Storkøbenhavn og Knud Juel, Karin Helweg-Larsen, : Narkotikarelateret dødelighed i Danmark H.J Sørensen, S. Haastrup, P. W. Jepsen Dødeligheden i en gruppe af 300 intravenøse københavnske stofmisbrugere i: Dødsfald blandt stofmisbrugere, stigning, stagnation, forandring, Sundhedsstyrelsen Sundhedsministeriet Bekendtgørelse om euforiserende stoffer nr. 698 af 31. august 1993 Justitsministeriet Cirkulæreskrivelse af 22. oktober 1970 S. Haastrup, P. W. Jepsen, 1988 Follow-up of young opiod addicts, Acta psychiatr. scand. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Årgang 3 nr

13 Skøn over antal dødsfald blandt stofmisbrugere og over antal stofmisbrugere i Danmark Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Konklusion Rigspolitiets opgørelse over narkotikarelaterede dødsfald har siden 1994 vist et konstant antal på ca. 270 dødsfald pr år, hvilket kunne tyde på, at det samlede antal stofmisbrugere er stabilt. At antallet af stofmisbrugere formentlig er stabilt understøttes af, at antallet af personer, der er registreret i Landspatientregisteret med en narkotikadiagnose, også har været konstant siden. I denne artikel vises det, at det samlede antal dødsfald blandt stofmisbrugere formentlig var ca. 350 dødsfald i. At antallet bliver større end Rigspolitiets opgørelse skyldes en bredere definition af et stofmisbrugerdødsfald, idet vi her forsøger at finde frem til det totale antal dødsfald blandt stofmisbrugere, uden hensyn til dødsmåde og dødsårsag og uden hensyn til arten af stofmisbruget. Endvidere er her anvendt flere kilder til opsporing af dødsfald end det tidligere har været muligt. Skøn over antallet af stofmisbrugere er meget usikre og afhænger af definitionen af en stofmisbruger. Med den metode, som traditionelt anvendes, fås et skøn på ca misbrugere. Artiklen her peger på, at antallet kan være omkring misbrugere. Dette kan skyldes, at afgrænsningen af stofmisbrugerpopulationen her er lidt bredere end i den traditionelle opgørelse. Antallet af stofmisbrugere Størrelsen af den samlede stofmisbrugerpopulation er ukendt, og der findes ikke en entydig definition på en stofmisbruger eller en sikker afgrænsning af, hvor det lette, afprøvende stofmisbrug hører op og det tunge stofmisbrug starter. I Danmark er skønnet over antal tunge stofmisbrugere baseret på, at de mest pålidelige undersøgelser af dødeligheden blandt stofmisbrugere har vist en årlig dødelighed blandt stofmisbrugere på to procent. (S. Haastrup & Jepsen ). Ved at antage, at denne dødelighed er gældende for alle stofmisbrugere og sammenholde dette med antal døde stofmisbrugere, som Rigspolitiet registrerer, kan der beregnes et skøn over antal stofmisbrugere. Der har i de senere år ifølge Rigspolitiets opgørelser været ca. 270 narkotikarelaterede dødsfald. Ud fra disse tal er skønnet over antallet af tunge stofmisbrugere på beregnet. Dette skøn understøttes af amternes skøn over antallet af tunge stofmisbrugere. (Sundhedsstyrelsen, 1998). Skønnet over antallet af stofmisbrugere har været på ca (mellem og ) gennem 80 erne (Sælan ). Dette skøn er oprindelig fremkommet gennem en case-finding undersøgelse i 1975, hvor der fandtes et minimumsskøn på Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Årgang 3 nr

14 14 stofmisbrugere i Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Amt. Da andelen af døde stofmisbrugere i Storkøbenhavn udgjorde ca. halvdelen af dødsfaldene på landsplan, blev det antaget, at der i 1975 var ca stofmisbrugere på landsplan. Skønnet er siden justeret gennem observation af antallet af narkotikarelaterede dødsfald gennem 80 erne. Ud fra det konstante antal narkotikarelaterede dødsfald i de senere år kan det ikke umiddelbart sluttes, at antallet af stofmisbrugere er konstant. Det kan være, at der dør en større andel af en mindre population, eller der kan dø en mindre andel af stadig flere stofmisbrugere. Alle undersøgelser, hvor en bestemt gruppe misbrugere er fulgt gennem flere år for at undersøge dødeligheden iblandt dem, er foretaget på en særlig udvalgt gruppe stofmisbrugere og ikke blandt et tilfældigt udsnit blandt disse. (misbrugere i behandling, i fængsel osv.) Andre skøn over antallet af stofmisbrugere Peter Ege (Socialoverlæge i Københavns kommune) bygger sit skøn over antallet af stofmisbrugere på, at en nylig undersøgelse (Pedersen, Sælan, Kringsholm, ) i det Storkøbenhavnske område viser, at 75 procent af de døde stofmisbrugere ikke var i behandling på dødstidspunktet. Ud fra antallet af kendte stofmisbrugere i behandling i 1994 og ved at anslå dødeligheden blandt ikke-behandlede til mellem dobbelt så stor og tre gange så stor som blandt de behandlede, får Peter Ege, at der skulle være mellem og stofmisbrugere i alt. (Peter Ege, ) I det følgende anvendes en model til at estimere det samlede antal dødsfald blandt stofmisbrugere og antallet af tunge stofmisbrugere i Danmark. Capture-Recapturemodel En af de mest anvendte metoder til at skønne antallet af stofmisbrugere (prævalensen) er Capture-Recapture-modellen. (Antònia Domingo-Salvany, ). Metoden er mere end 100 år gammel, og biologer brugte den oprindelig til at skønne over antallet af vilde dyr i et område. Der blev indfanget et tilfældigt antal dyr, som blev mærkede, og vendte tilbage til deres område. Senere blev indfanget en anden tilfældig flok og antallet af mærkede dyr blev talt op. Forholdet mellem antallet af mærkede dyr i den først indfangede gruppe og antallet af mærkede dyr i den genindfangede gruppe, antages at være det samme som forholdet mellem antallet af dyr i den først indfangne gruppe og den totale population. Metoden er siden anvendt inden for befolkningsundersøgelser til at estimere manglende registreringer af dødsfald og fødsler i lande med dårligere registrering end Danmark. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Årgang 3 nr

15 15 Forudsætninger for modellen Behandlingskohorten sammenlignet med Landspatientregisteret Forudsætninger for, at modellen er gældende er: De udvalgte skal være repræsentative for den gruppe, der ønskes observeret, og denne gruppe skal være konstant, dvs. der må ikke være nye, der kommer til eller nogle, der forsvinder i studieperioden De udvalgte skal være homogene, dvs. at sandsynligheden for at blive udvalgt skal være konstant for alle individer Udvælgelsen skal være uafhængig, dvs. sandsynligheden for at blive udvalgt i ét tilfælde må ikke påvirke muligheden for udvælgelsen i et andet tilfælde. Det er undersøgt, hvor mange personer, der er registreret i Landspatientregisteret i med en narkotikarelateret (aktions)diagnose. Herefter er det undersøgt, hvor mange af disse personer, der også fandtes i behandlingskohorten. (Stofmisbrugere, der blev indskrevet i behandling i ) De anvendte diagnoser er: F11.1 Skadeligt brug af opioider F11.2 Afhængighedssyndrom som følge af opioider F12.2 Afhængighedssyndrom som følge af cannabismisbrug F14.1 Skadeligt kokainmisbrug F14.2 Afhængighedssyndrom som følge af kokainmisbrug F19.1 Skadeligt brug af multiple og andre psykoaktive stoffer F19.2 Afhængighedssyndrom som følge af brug af multiple stoffer og andre psykoaktive stoffer T40.1 Forgiftning med heroin Derefter er resultatet sat ind i en Capture-Recapture model. Ved anvendelsen af modellen forudsættes, at grupperne er homogene. Derfor er foretaget en analyse af køn- og aldersfordeling for de tre grupper: 1. Behandlingskohorten 2. Landspatientregisterets personer med narkotikarelaterede aktionsdiagnoser 3. Den del af behandlingskohorten, der tillige fandtes i Landspatientregisteret i med en narkotikarelateret diagnose Aldersfordeling Blandt de personer, der blev fundet med en narkotikarelateret diagnose i Landspatientregisteret var der 76, (47 kvinder og 29 mænd), som var over 55 år gamle. Disse personer er sorteret fra i analysen, da de må formodes at være en anden type stofmisbrugere eller fejlregistreringer. I analysen indgår således 1366 personer. I behandlingskohorten var kun 13 personer over 55 år gamle. Capture-Recapture modellens forudsætninger er altså ikke helt opfyldte. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Årgang 3 nr

STATISTIK 2002: ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAK

STATISTIK 2002: ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAK STATISTIK 2002: ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAK STATISTIK 2002: ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAK Denne publikation kan købes gennem Sundhedsstyrelsens Publikationer c/o Schultz Information Herstedvang 12 2620 Albertslund

Læs mere

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Betydningen af rygning og alkohol Knud Juel & Mette Bjerrum Koch Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, marts 213 2 Indledning Siden

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK

NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK 2013 Årsrapport til det europæiske overvågningscenter Narkotikasituationen for narkotika i Danmark og narkotikamisbrug, 2013 1 EMCDDA Narkotikasituationen i Danmark

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER

UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER Svend Sabroe Kirsten Fonager UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER I OG UDVIKLINGEN SIDEN 995 Institut for Epidemiologi og Socialmedicin Aarhus Universitet Rapport nr. 5 FADL s Forlag Unges erfaringer med rusmidler

Læs mere

point f CAl narkotikasituationen i DAnMArk

point f CAl narkotikasituationen i DAnMArk point f CAl narkotikasituationen i DAnMArk 2012 Årsrapport til det europæiske overvågningscenter Narkotikasituationen for narkotika i Danmark og narkotikamisbrug, 2012 1 EMCDDA Narkotikasituationen i Danmark

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse KRÆFT I DANMARK Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse 25 Kræft i. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

narkotikasituationen i DAnMArk

narkotikasituationen i DAnMArk point f CAl narkotikasituationen i DAnMArk 2009 Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika

Læs mere

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN HJEMLØSHED I DANMARK 2011 National kortlægning 11:45 Heidi Hesselberg Lauritzen Bence Boje-Kovacs Lars Benjaminsen 11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Euforiserende stoffer

Euforiserende stoffer Euforiserende stoffer 23 n Euforiserende stoffer omfatter her hash og en række andre psykoaktive stoffer med stimulerende, sløvende og/eller hallucinogene virkninger. n Eksperimenterende brug af euforiserende

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ

EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Februar 2005 Forord Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

Misbrug og selvmordsadfærd En rapport om den danske og den internationale forskning og om forebyggelsesinitiativer i Danmark

Misbrug og selvmordsadfærd En rapport om den danske og den internationale forskning og om forebyggelsesinitiativer i Danmark Misbrug og selvmordsadfærd En rapport om den danske og den internationale forskning og om forebyggelsesinitiativer i Danmark Redaktion og korrektur: Cand.mag. Iben Stephensen & cand.psych. Søren Møller

Læs mere

Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer?

Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer? Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer? Karin Helweg-Larsen Helmer Bøving Larsen Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet 2010 Unges sociale problemer, i samspil eller

Læs mere

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år Dødeligheden i gennem 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere end svenske mænd og franske kvinder? Knud Juel gennem Dødeligheden i 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere

Læs mere

FORGIFTNINGSDØDSFALD OG ØVRIGE NARKOTIKARELATEREDE DØDSFALD I DANMARK 2008-2011

FORGIFTNINGSDØDSFALD OG ØVRIGE NARKOTIKARELATEREDE DØDSFALD I DANMARK 2008-2011 FORGIFTNINGSDØDSFALD OG ØVRIGE NARKOTIKARELATEREDE DØDSFALD I DANMARK 2008-2011 Christian Tjagvad Helle Petersen Birgitte Thylstrup Stian Biong Thomas Clausen Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede

Læs mere

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis

Læs mere

POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK. Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA

POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK. Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK 2008 Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA Narkotikasituationen i Danmark 2008 Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed?

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Rådet for Socialt Udsattes småskriftserie nr.6/2007 Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? www.udsatte.dk Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Gennemgang af litteratur samt analyse af eksisterende

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE 2007 Ordination af injicerbar heroin til stofmisbrugere Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Heroin; Stofmisbrugere

Læs mere

Misbrugsbehandling. behov og samfundsmæssige gevinster. Departementet for Sundhed og Infrastruktur

Misbrugsbehandling. behov og samfundsmæssige gevinster. Departementet for Sundhed og Infrastruktur Misbrugsbehandling behov og samfundsmæssige gevinster Departementet for Sundhed og Infrastruktur Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Resume og konklusion... 2 1.1. Sammenfatning omkring misbrug

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Underrapportering af arbejdsulykker Øje på arbejdsmiljøet, maj 2012 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D 2300 København S E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Web:

Læs mere

NOTAT MÅLINGER AF INDSATSER MOD IKKE-ARBEJDSMARKEDS- PARATES PROBLEMER EN KORTFATTET LITTERATUROVERSIGT HENNING BJERREGÅRD BACH

NOTAT MÅLINGER AF INDSATSER MOD IKKE-ARBEJDSMARKEDS- PARATES PROBLEMER EN KORTFATTET LITTERATUROVERSIGT HENNING BJERREGÅRD BACH 01:2010 NOTAT HENNING BJERREGÅRD BACH MÅLINGER AF INDSATSER MOD IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATES PROBLEMER EN KORTFATTET LITTERATUROVERSIGT FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION NOTAT MÅLINGER

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation.

Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation. Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation. (2304) +(0106) - Et mindre litteraturstudie af baggrunden for implementering

Læs mere