STATSFORVALTNINGEN ~ HOVEDSTADEN. Peter Mosegaard Hjortensgade 7,2. sal 8000 Århus C. Vedr. Gaderummet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "... .--. STATSFORVALTNINGEN ~ HOVEDSTADEN. Peter Mosegaard Hjortensgade 7,2. sal 8000 Århus C. Vedr. Gaderummet"

Transkript

1 .--. STATSFORVALTNINGEN ~ HOVEDSTADEN... Peter Mosegaard Hjortensgade 7,2. sal 8000 Århus C Vedr. Gaderummet De har i brev af 19. juni 2008 på vegne af Gaderummets brugere klaget til Statsforvaltningen Hovedstaden over Københavns Kommunes beslutning om lukning af Gaderummet. De har anført, at kommunens lukning er foretaget på et fejlagtigt og ulovligt grundlag, og at sagsbehandlingen ligeledes har været ulovlig og kreativ. De har i den forbindelse henvist til en lang række forhold, som er refereret nedenfor i forkortet form efter sagsfremstillingen. Udover Dem har den tidligere leder af Gaderummet Kalle Birck Madsen og Maya Thisted, som var ansat i Gaderummet, klaget over Københavns Kommunes beslutning om at tilbagekalde godkendelsen af Gaderummet. Oplysninger, som fremgår af disse klager, og Københavns Kommunes besvarelser heraf, indgår i behandlingen af Deres klage. Statsforvaltningen har gennemgået sagen, og vi finder ikke, at Københavns Kommune har handlet ulovligt ved at ophæve godkendelsen af Gaderummet som bosted. Sagsfremsti II ing Følgende fremgår af sagens akter, herunder især Københavns Kommunes udtalelse af 25. september 2008 og Kalle Birck Madsens kommentar hertil af 10. november 2008: STATSFORVAL TNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALL~ 177. BLOK D f 2400 KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: /419 S AGSB EH A N DLER:J E I KOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO; EAN-NI-C oveds la d e sta t~iqrva It ni n g. dll stalsforv~ltning.dk TELEFONTID: Mandag Tirsd~g Onsdag :) Torsdag Fredag AENINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag.Onsdag Torsdag Frl:!dag Gaderummet blev startet i 1996 som et privat organiseret socialpsykologisk fristed for unge hjemløse med psykolog Kalle Birck-Madsen som initiativtager. Gaderummet omfattede et værested samt en psykologisk rådgivningsfunktion. Gaderummet havde til huse I lokaler i baghuset til Nørrebrogade 56 indtil I begyndelsen levede Gaderummet af private donationer

2 og fonde. I 2000 og 2001 modtog Gaderummet støtte fra Socialministeriet med 1,5 mil I. kr. Fra 1. maj 2002 ydede Københavns Kommune økonomisk støtte til Gaderummet. Gaderummet fik i gennem årene flere priser: I 1997 Anker Jørgensen Prisen, i 1998 Odd Fellow Ordenens børnefond, i 2003 Hæderspris for nytænkning og omsorg fra Social rådgiverforeningen i Københavns Kommune, i 2004 Kærlighedsprisen og i 2005 Hjemløseprisen. Desuden anbefalede en uvildig konsulentrapport, udarbejdet i 2002 af CASA, at Gaderummet fortsatte, men i bedre lokaliteter og med bedre vilkår for såvel brugere som personale. I 2003 blev der indgået aftale mellem SOCialministeriet og Københavns Kommune om økonomisk støtte til indsats over for socialt udsatte grupper. Gaderummet blev omfattet af aftalen og indregnet i det samlede tilskud. Den 1. maj 2005 flyttede Gaderummet til Rådmandsgade 60. Samtidig blev Gaderummels bodel omfattet af Socialministeriets satspulje midler. Det årlige tilskudsbeløb fra SOCialministeriet var i aftalen fastsat til 3,875 mill. kr. Gaderummet består af en bodel med plads til 30 unge. Gaderummet er tillige et døgnåbent værested med fri åben psykologisk rådgivning. Københavns Kommune godkendte i brev af 23. december 2005 Gaderummet som el botilbud efter servicelovens 91 (den nuværende servicelovs 107) som et socialpsyko logisk tilbud til unge på nærmere angivne vilkår. Disse vilkår omfatter bl.a. en samarbejdsaftale om psykiatrisk bistand mellem Gaderummet og Hvidovre Hospital, at unge under 18 år straks henvises til andre relevante tilbud, at de unge kun må overnatte i de dertil indrettede sovesteder, at Gaderummet er omfattet af et sundhedsfag ligt tilsyn varetaget af Embedslægeinstitutionen samt om fattet af den af Familie og Arbejdsmarkedsforvaltningen indførte socialfaglige lilsynsordning. Københavns Kommune aflagde tilsynsbesøg i Gaderummet den 2. juni 2005 og den 15. august På den baggrund udfærdigedes den 8. november 2006 en tilsynsrapport, hvori kommunen gav Gaderummet forskellige positive tilkendegivelser men også henstillinger og på bud. Rapporten indeholdt følgende 6 påbud: l. At der i Gaderummet ikke opholder sig unge under 18 år, 2. at Gaderummet sikrer, at de unge med svære psyki ske lidelser kommer i psykiatrisk behandling og an svaret for de unge deles med H:S, S I D E 2

3 3. at der ikke overnattes i andre rum end dem, der er indrettet hertil, og de unge der bor i køkkenerne til bydes andre rum, 4. at Gaderummet tager initiativ til at forbedre samar bejdet med behandlingspsykiatrien, og at Gaderum met ikke anbefaler de unge at holde op med at tage medicin uden det er drøftet med en psykiater. Det skal sikres, at de unge der har behov herfor, kom mer i psykiatrisk behandling 5. at Gaderummet sætter sig ind i og arbejder efter Sundhedsstyrelsens vejledning om medicinadmini stration 6. at hashmisbruget i Gaderummet skal ophøre og medarbejderne skal gribe ind, hvis de ser de unge ryger. Der er udarbejdet en plan sammen med de unge for hvordan Gaderummet kan realisere påbu det. Tilsynsrapporten blev sendt til Gaderummet med henblik på fremsendelse af bemærkninger til rapportens faktiske oplysninger. Gaderummets bestyrelsesformand, lederen og de ansatte fremsendte hver især kommentarer til rapporten den 6. december Den 12. december 2006 holdt Københavns Kommune møde med Gaderummets bestyrelse om tilsynsrapporten. Følgende fremgår af referatet af mødet: Bestyrelsen understregede, at unge under 18 år ikke hører til Gaderummets målgruppe. Det forel~om dog, at unge under 18 år "kom forbi". De unge, som kontakter Gade rummet hjælper man videre til andre tilbud. Bestyrelsen henviste til samarbejdet, der er etableret med overlægen på Hvidovre Hospital. Bestyrelsen henviste end videre til, at det indgår som en del af den "åbne dørs poli tik" som Gaderummet praktiserer, at unge med psykisk li delse kan fravælge behandling. For en del af de unge gæl der det, at de havde en lang forudgående karriere i det psykiatriske behandlingssystem, og at de har mistet til li den til dette. Gaderummet tilkendegav endvidere, at man var indstillet på at genforhandle aftalen med Hvidovre Ho spitals psykiatriske afdeling. Vedrørende påbudet om, at de unge ikke måtte overnatte i andre rum end dem, der er indrettet hertil, anførte besty relsesformanden, at der som følge af den vidtstrakte bru gerindflydelse ofte skete ændringer af de enkelte rums funktion. F.eks. var det i tilsynsrapporten omhandlede te køkken også på det tidspunkt, hvor tilsynet fandt sted, S I D E 3

4 blevet nedlagt og omdannet til soveplads. Endvidere var det almindeligt, at de unge, som kom i nattens løb for at overnatte, benyttede sofaerne i opholdsrummene for ikke at forstyrre de øvrige overnattende. Vedrørende medicinadministration var der enighed om, at Gaderummet ville tage initiativ til at arrangere et hel eller halvdagskursus i medicinhåndtering for stedets medarbejdere. Vedrørende hashmisbruget understregede bestyrelsesformanden, at man i Gader~mmet har den holdning til hash, at man ser i øjnene, at de unge bruger hash. Det gælder så om at få reduceret de unges brug og at motivere dem til at ophøre med at bruge hash. Man ønsker imidlertid at undgå en situation, hvor de unge henvises til at skjule deres brug af hash, bl.a. fordi man så ikke iængere fra medarbejdernes side har mulighed for at hjælpe den enkelte unge med at komme ud af eller reducere et misbrug. Den kommunale forvaltning anbefalede, at Gaderummet supplerede sin skriftlige misbrugspolitik med et afsnit om hash, og at det gøres til fast praksis, at stedets medarbejdere griber ind, hvis de bliver opmærksom på, at de unge ryger. Gaderummet ville overveje, i hvilket omfang man kunne imødekomme tilsynets pabud omkring hash. Det biev aftait, at Gaderummet på baggrund af tilsynets rapport og drøftelserne med kommunen udarbejdede et forslag til tids- og handleplan for opfyldelse af de påbud, som tilsynet var fremkommet med, således at planen forelå i midten af januar måned Den 2. marts 2007 skrev to overlæger fra Hvidovre Hospitals psykiatriske afdeling, at de nu havde forsøgt igennem snart to år at få etableret et ordentligt samarbejde med Gaderummet, og at de måtte erkende, at de ikke mener, at det er muligt at få den fornødne opbakning til deres arbejde fra ledelsen i Gaderummet. Lægerne anførte, at de håbede meget, at socialforvaltningen kunne være med til at sikre et hensigtsmæssigt samarbejde fremover, og at de meget gerne indgik i en dialog herom. Såfremt det ikke var muligt, blev de desværre nødt til at opsige aftalen_ Den 7. marts 2007 holdt kommunen igen møde med Gade rummets daværende bestyrelse, hvor brevet fra overlæ gerne blev inddraget og efterfølgende sendt til Gaderum met. Embedsiægen aflagde Gaderummet besøg den 13. marts 2007 I rapporten, som blev sendt til Gaderummet den 7. juni 2007, konkluderede Embedslægen, at anbefalingerne SIDE 4

5 fra 2006 var fulgt, og det var Embedslægeinstitutionens vurdering, at Gaderummet i alt væsentligt fungerede til fredsstillende, dog med undtagelse af rengøringsstandar den, der ved tilsynet ikke var tilfredsstillende. Kommunen holdt møde med lederen Kalle Birck Madsen og med advokat Knud Foldschack som bisidder den 14. marts 2007 Advokat Foldschack sendte den 23. marts 2007 et brev til kommunen, hvori det blev tilkendegivet, at Gaderummet ville efterleve de i tilsynet givne påbud. Vedrørende påbu det om ophøret af hashmisbrug anførte advokaten følgen de: "Man er ligeledes enig med tilsynet i, at der som følge af Gaderummets opgave formentlig i et vist omfang vil være unge blandt beboerne, der ryger hash. Påbuddet om at gribe ind på dette område er derfor en stor udfordring. Gaderummet er Imidlertid indforstået med, at Køben havns Kommune som tilsynsmyndighed ikke kan tillade åbenlys brug af hash. Gaderummet vil derfor følge tilsy nets påbud om sammen med de unge at arbejde med det te og andre misbrugsproblemer." Den 2. maj 2007 besluttede Københavns Kommune at til bagekalde godkendelsen af Gaderummet under henvisning til, at Gaderummet ikke længere opfyldte de heri opstille de betingelser. Kommunen traf endvidere beslutning om, at udbetalingen af tilskud blev standset, og at tilskuddet i stedet blev anvendt til et nyt tilbud med samme målgrup pe men drevet af andre almennyttige selvejende institutio ne r. Kommunen anførte følgende som begrundelse for beslutningen: "Det kan konstateres, at Gaderummet ikke har efterlevet de 6 påbud, som er indeholdt i forvaltningens tilsynsrap port. Gaderummet har endvidere i et brev af 18. april 2007 til Socialforvaltningen sam svar på Hvidovre Hospi tals henvendelse om samarbejdsproblemer, rettet angreb mod overlæge Henrik Rindom_ Dette bestyrker forvaltnin gen I, at Gaderummet med den nuværende ledelse ikke vil være i stand til at etablere et godt samarbejde med behandlingspsykiatrien (se bilag l). Herudover skal der peges på, at de opståede kaotiske le delsesmæssige forhold i Gaderummet, hvor Gaderum mets leder reelt har tiltaget sig en enerådende magt, ag hvor bestyrelsen for fonden Gaderummet er sat ud af spillet." s I D E 5

6 Socialministeriet godkendte den 30. april 2007, at bevil lingen til Gaderummet bortfaldt under forudsætning af, at Socialministeriets bevilling til Københavns Kommune blev anvendt til et lignende tilbud, som kan rumme en identisk målgruppe. Deres klage og Københavns Kommunes bemærkninger herti I a. Fravigelse af oplysningspligt om svigt trods gen tagne anmodninger De har anført, at kommunen ikke har villet oplyse, hvilke to personer, som kommunen ifølge tilsynsrapporten af 8. november 2006, har observeret havde psykiske lidelser og ikke fik korrekt behandling, og som Gaderummet skulle have anbefalet ikke at tage deres medicin. Gaderummets ledelse, medarbejdere og bestyrelse havde Ikke kendskab hertil, og den tilknyttede psykiater havde ikke gjort op mærksom herpå. Gaderummet har således ikke fået op lyst, om der er tale om beboere, som de har ansvar for, el ler blot besøgende værestedsbrugere. Gaderummets an satte har således ikke mulighed for at forholde sig til kri, tikken eller at ændre herpå, når kommunen ikke vil oplyse, hvilke personer det drejer sig om. Københavns Kommune har anført, at de unge er anonymi seret i tilsynsrapporten i overensstemmelse med anstæn dig praksis. Derfor kan kommunen heller ikke give oplys ninger om de pågældendes identitet. i i", i I!! I, II 1 I l Kommunen har anført, at kritikken rettede sig imod, at Gaderummet ikke i tilstrækkelig grad havde sikret sig, at de unge med psykisk sygdom kom i psykiatrisk behand, ling. Efter tilsynets vurdering var årsagen hertil, at der hos medarbejderne i Gaderummet var en anden opfattelse af medicinsk behandling end den, der gælder i behand' lingspsykiatrien. Det var på den baggrund, at tilsynet gav påbud om, at Ga derummet skulle tage initiativ til at forbedre samarbejdet med behandlings psykiatrien. Efter kommunens opfattelse er de påbud, som tilsynet har givet vedrørende de psykisk syge rimelige. Med lidt god vilje fra Gaderummets side kunne påbuddene have været opfyldt - også uden at det havde betydet afgørende æn dringer i grundlaget for Gaderummet. b. Tilsidesættelse af Gaderummets handleplan med lukning til følge S I D E 6

7 De har henvist til, at advokat Knud Foldschack på Gaderummets vegne havde sendt en handleplan til Københavns Kommune, hvorefter Gaderummet ville efterleve påbuddene i kommunens tilsynsrapport. Alligevel har kommunen frataget Gaderummet det statslige tilskud på grundlag af en påstand om, at Gaderummet ikke har efterlevet de 6 påbud i tilsynsrapporten. Kommunen vælger således Gaderummets imødekommelse fra, og efter Deres opfattelse foreligger der en grov misinformation af det politiske niveau, som strider mod, hvad en kommune kan. Københavns Kommune har bemærket, at man ved modtagelsen af Knud Foldschacks brev af 23. marts 2007 naturligvis noterede sig, at der heri formuleringsmæssigt var tilkendegivet en betydelig grad af imødekommenhed i forhold til at efterleve forvaltningens påbud. Det var imidlertid forvaltningen vurdering, at der ikke fra Gaderummets daværende leder og personale var reel vilje eller ønske om at leve op til de angiveligt gode intentioner og løfter, som var indeholdt i brevet. Denne vurdering baserede forvaltningen bl.a. på det forudgående lange forløb, hvor forvaltningen var i løbende dialog med Gaderummets bestyrelse, og hvor der fra Gaderummets daværende leder og medarbejdere blev tilkendegivet en klart afvisende holdning med hensyn til at efterleve de 6 påbud. Kommunen har henvist til Kalle Birck Madsens oprindelige bemærkninger til tilsyns rapporten. At der gennem hele forløbet har manglet en sådan reel vilje til at efterleve påbuddene, mener forvaltningen også at kunne konstatere ved de udtalelser, som Kalle Birck Madsen er fremkommet med efterfølgende. Kommunen har i den forbindelse bl.a. henvist til Kalle Birck-Madsens til Socialudvalget af 29. august 2007, hvori det bl.a. hedder: "Det bekræftes, at den institution, som bl.a. de 6 påbud står for, har været søgt indført i Gaderurnmets lokaler fra start. Det ses nu, hvor forvaltningen vil lave et nyt til bud. Det angår en helt anden Institution, end den Gade rummets brugere har kunnet rummes upåklageligt i hidtil og har behov for." Kommuner har fastholdt, at det i forbindelse med beslutningen om at tilbagekalde godkendelsen af Gaderummet og stoppe for tilskuddet til Gaderummet, var udtryk for en reel og relevant begrundelse, når det i beslutningsgrundlaget var anført, at Gaderummet ikke havde efterlevet tilsynets 6 på bud. S l D E 7

8 c. Aftaleretsligt brud - krav modstridende hvad Gade rummet er godkendt til jl. ministeriet De har anført, at såvel Købehavns Kommune som Socialministeriet har godkendt Gaderummet som et fristed for unge, der frit kan komme uden at skulle i psykiatrisk eller medicinsk "tvangs"-behandling, hvis de ikke ønskede det. De har i den forbindelse henvist til Gaderummets projektbeskrivelse fra 2002, hvor målgrupperne bl.a. beskrives således: "De henvender sig med et ønske om at kunne komme til at leve et liv uden behandling, medicin og pension," og "samarbejdet med brugeren er ikke bundet til en bestemt teoretisk eller terapeutisk retning, men bestemmes af de behov brugeren har_ Der arbejdes i rådgivningen såvel med brugere, som tager medicin som med brugere, der ikke ønsker at være medicinerede." Gaderummet mente derfor, at tilsynsrapportens krav stred mod Gaderummets godkendelsesgrundlag_ Gaderummet fandt dog en løsning på efterlevelse af kravet som anført i advokat Foldschacks handleplan. Kommunen har hertil bemærket, at det i sin tid indgik som en helt klar forudsætning for kommunens politiske godkendelse af Gaderummet, at der skulle etableres et samarbejde med behandlingspsykiatrien, der kunne sikre, at unge i Gaderummet med psykiske problemer fik tilbud om behandling. Dette krav blev indføjet i Københavns Kommunes skriftlige godkendelse. Det skete ved en henvisning til en forudgående skriftlig indgået aftale mellem Gaderummets bestyrelse og Hvidovre Hospitals psykiatriske afdeling. På daværende tidspunkt var der således ikke fra Gaderummets side nogen kritik af eller forbehold med hensyn til, at der blev etableret et samarbejde mellem Gaderummet og behand Ii ngs psyk iatrien. d. Ulovligt krav om psykiatrisk/medicinsk tvang stridende mod psykiatriloven og enten retssikker. hedsloven eller retsplejeloven De har anført, at tilsynsrapportens påbud om, at Gaderummet skal sikre, at de psykisk syge kommer i psykiatrisk behandling er i strid med psykiatriloven og retssikkerhedsloven, da lovgivningen ikke kræver, at psykisk syge skal i psykiatrisk eller medicinsk behandling. De har gjort gældende, at tilskuddet er frataget på grund af et kom munalt krav, som strider mod gældende lov. SI DE 8

9 Kommunen har bemærket, at der naturligvis ikke i oven nævnte påbud ligger et krav om, at Gaderummets medar bejdere skal bruge tvang over for de unge med psykiske li delser. Påbuddet indebærer alene, at Gaderummet skulle forholde sig loyalt til den indgåede aftale med Hvidovre Hospital, dvs. drage omsorg for, at de pågældende unge får tilbud om sådan behandling. e. Tilbageholdelse af centrale anklager mod Gade rummet De har anført, at kommunen først sendte psykiateren fra Hvidovre Hospitals brev af 2. marts 2007 til Gaderummet længe efter kommunen havde modtaget brevet og først ef ter flere anmodninger herom fra Gaderummet. Kommunen har bemærket, at der ikke fra kommunens side har været et ønske om at tilbageholde oplysninger. Tværtimod var der et ønske om, at Hvidovre Hospitals brev af 2. marts 2007 blev kendt af Gaderummet. Derfor blev brevet også på kommunens eget initiativ fremdraget på det afholdte møde d. 7. marts 2007 mellem Socialfor valtningen og Gaderummets daværende bestyrelse. Social forvaltningen fremsendte efterfølgende kopi af Hvidovre Hospitals brev til Gaderummet. f. Undladelse af retsbestemt partshøring og undersø gelse af anklager De har anført, at Gaderummet var helt uforstående over for psykiaterens brev af 2. marts 2007, hvori han kritise rer samarbejdet med Gaderummets ledelse, da psykiate ren ikke på noget tidspunkt havde kritiseret eller påpeget noget over for Gaderummet, De har oplyst, at Gaderummet derimod havde en aftale med psykiateren om, at han ville finde en anden psykiater, der kunne tage over for ham, da han selv havde så travlt, og at psykiateren gang på gang havde brudt indgåede aftaler med brugere i Gaderummet uden at melde afbud. De har anført, at Gaderummets ledelse ikke blev hørt over brevet, og at kommunen ikke foretog en nærmere under søgelse af psykiaterens anklager inden beslutningen om at standse tilskuddet til Gaderummet blev truffet. De har anført, at da Gaderummet kom med bemærkninger om samarbejdet med psykiateren udlagde kommunen det te som et angreb fra Gaderummets side mod psykiateren, som bestyrkede kommunen i opfattelsen af, at det ikke ville være muligt at forbedre samarbejdet mellem Gade rummet og psykiateren. Kommunen har derimod ikke af holdt et møde med Hvidovre Hospital og Gaderummet til S I D E 9

10 afklaring af misforståelser og eventuelle uoverensstemmel ser. Kommunen har hertil bemærket, at der gennem et langt forløb fra november 2006 til april 2007 fra kommunens side blev gjort en betydelig indsats for at komme i en kon struktlv dialog med Gaderummet, først og fremmest med Gaderummets daværende bestyrelse, men også med Gade rummets leder og medarbejdere. Der blev herunder holdt en række møder, herunder 2 mø der med Gaderummets daværende bestyrelse, og et møde med Kalle Birck Madsen med advokat Knud Foldschack som bisidder. Det var i fortsættelse af dette møde, at Knud Foldschack fremsendte sit brev af 23. marts Der blev ikke på noget tidspunkt fra Socialforvaltningens side holdt noget skjult for Gaderummet, heller ikke Hvid ovre Hospitals brev af 2. marts 2007, jfr. ovenfor, ligesom der heller ikke blev lagt nogen hindringer i vejen for, at Gaderummets daværende leder og medarbejdere kunne fremkomme med deres bidrag til at løse problemerne. Det er korrekt, at det manglende samarbejde mellem Ga derummet og behandlings psykiatrien indgik som en af år sagerne til, at Socialudvalget tilbagekaldte godkendelsen af Gaderummet. Denne problemstilling indgik imidlertid som et væsentligt punkt allerede i forvaltningens tilsyns rapport, og Gaderummet havde derfor gennem hele forlø bet mulighed for at fremkomme med konstruktive bidrag til at løse de påpegede problemer, hvilket Gaderummet imidlertid - efter forvaltningens opfattelse - ikke gjorde. Det kan tilføjes, at når det ikke lykkedes for Socialforvalt ningen og Gaderummet at komme i en konstruktiv dialog skyldtes det bl.a. den alvorlige konflikt, som i begyndelsen af 2007 opstod internt i Gaderummet mellem dele af Ga derummets daværende bestyrelse, herunder bestyrelsens formand Ole Henriksen på den ene side og lederen og per sonalet og dele af bestyrelsen på den anden side. Konflik ten betød, at Gaderummets bestyrelse reelt var handlings lammet og i perioder derfor var uden mulighed for at øve indflydelse på forløbet. g. Misinformerede og injurierende anklage mod den daglige leder De har anført, at der er tale om en grov og manipuleret anklage fra kommunens side, når kommunen som en del af begrundelsen for standsningen af tilskuddet til Gaderum met henviser til de opståede kaotiske ledelsesmæssige forhold i Gaderummet, hvor lederen reelt har tiltaget sig SIDE 10

11 en enerådende magt, og hvor bestyrelsen for fonden Gade rummet er sat ud af spillet. De har oplyst, at forholdet var det, at to bestyrelsesmed lemmer i starten af 2007 blev ekskluderet af bestyrelsen, da de havde modarbejdet Gaderummet længe. De to eks kluderede medlemmer meddelte kommunen, at den daglige leder havde kuppet bestyrelsen, hvilket ikke var korrekt. De har udtrykt undren over, at kommunen kan foretage en så ensidig og ukorrekt anklagende vurdering og forelægge den for det politiske udvalg. De har henvist til, at dette forhold bliver behandlet af Fogedretten, hvorfor statsfor valtningen ikke anmodes om at tage stilling til dette punkt. Kommunen er uenig i, at der var tale om misinformation og injurierende anklager mod den daværende leder. Kom munen har fastholdt, at ovennævnte var en dækkende og sandfærdig beskrivelse af de ledelsesmæssige forhold I Gaderummet på daværende tidspunkt. h. retsstridig tilsidesættelse af embedslæge-rapport der frikender Gaderummet De har anført, at tilsynsrapporten fra Embedslægen mod siger den kritik, som blev rettet mod Gaderummet af kom munens socialfaglige tilsynsrapport. De har henvist til, at Embedslægens rapport støtter Gaderummets selvforståel se og praksis og roser Gaderummet for sit arbejde med udstødte unge. Det fremgår af Embedslægerapporten, at Gaderummet ikke har nogen medicinhåndtering, medicin administration eller medicinopbevaring, hvorfor samtlige standarder vedrørende medicinhåndtering ikke er appli cerbare. Rapporten siger endvidere, at enkelte brugere er i behandling med psykofarmaka, men denne behandling "styres" af distriktspsykiatrien. Dette er i strid med kom munens tilsynsrapport, hvor der gives påbud om medicin håndtering. Kommunen har medgivet, at man ikke i Embedslægens til synsrapport kan genfinde de alvorlige kritikpunkter, som Indgik i Socialforvaltningens tilsynsrapport. Det må imid lertid her tages i betragtning, at Socialforvaltningen ved sit tilsynsbesøg havde fokus på en langt bredere kreds af emner end Embedslægen havde ved sit tilsyn. Der er her udover forhold, som forvaltningen og Embedslægen ikke har vurderet på samme måde. Kommunen har fastholdt, at der i forvaltningens tilsyns rapport er givet et retvisende billede af forholdene i Gade rummet på daværende tidspunkt, og at der har været beo læg for de konklusioner som rapporten munder ud i. Efter SIDE Il

12 Socialforvaltningens opfattelse ændrer Embedslægens til synsrapport ikke på dette forhold. i. Undladelse af undersøgelse af økonomianklager mod Gaderummet De to ekskluderede bestyrelsesmedlemmer henvendte sig til kommunen og Socialministeriet med en række anklager mod Gaderummet, som efter Deres opfattelse var usande. Anklagerne omfattede bl.a. misbrug af offentlige midler og andre anklager mod den daglige leder og ansatte. Uden at kommunen undersøgte disse anklager nærmere blev de til lagt betydning for det politiske udvalgs stillingtagen isa gen, da et udvalgsmedlem har begrundet lukningen med, at der er problemer med regnskab og revision. Gaderum mets regnskab blev revideret af revisor i juni 2007, og der var ingen bemærkninger fra revisors side. Kommunen har anført, at det på daværende tidspunkt i sammenhængen var et relevant forhold at omtale, at en så centralt placeret person i sagen, som den daværende for mand mente, at der foregik uregelmæssigheder i forbin delse med Gaderummets regnskabsafslutning. Som det fremgår tages der ikke fra forvaltningens side stilling til påstanden, og det skal derudover nævnes, at det var andre forhold end de påståede økonomiske uregelmæssigheder, der blev tillagt vægt i forbindelse med Socialudvalgets beo slutning om at tilbagekalde godkendelsen af Gaderummet. j. Stiltiende accept af misinformation overfor Soci alministeriet Socialministeriet godkendte den 30. april 2007 kommunens anmodning om, at de statslige midler til Gaderum met bortfaldt og overførtes til kommunens nye projekt. Socialministeriet anførte i godkendelsen, at man var bekendt med "uhensigtsmæssigheder i forbindelse med den faglige og økonomiske ledelse af Gaderummet". De mener, det er retsstridigt, at kommunen ikke undersø ger de fremsatte påstande om økonomiske uhensigtsmæs sigheder og lader ministeriet godkende standsningen af tilskuddet på et grundlag, som viser sig at være i uover ensstemmelse med virkeligheden. Kommunenen er uenig i, at der er sket misinformation i forhold til Socialministeriet! Velfærdsministeriet. Forvalt ningen har til stadighed holdt ministeriet fuldt ud infor meret om udviklingen i Gaderumsagen og har ikke på no get tidspunkt givet ministeriet forkerte eller misvisende oplysninger. k. Tilsidesættelse af Socialministeriets krav SIDE 12

13 De mener ikke, at kommunen lever op til Socialministeriets krav om, at bevillingen skal bruges til et lignende sted på tilsvarende præmisser, der kan rumme en identisk mål gruppe. Kommunen er uenig heri og har anført, at det tilbud, som partnerskabet planlægger, henvender sig!ii samme gruppe af unge som Gaderummet, og med hensyn til den faglige tilgang, vil det planlagte nye tilbud komme til at rumme en række af de gode elementer, som indgik i Gaderummets tilbud, herunder en høj grad af brugerstyring. I øvrigt har Socialministeriet! Velfærdsministeriet fået forelagt part nerskabets projektforslag og har ikke haft bemærkninger herti l. I. Brug af udokumenterede påstande og undladelse af partshøring samt oplysningspligt De har anført, at socialborgmesteren i pressen har oplyst, at kommunen har set eksempler på alvorlige svigt fra le derens side, og at det var begrundelsen for lukningen af Gaderummet. Hverken den daglige leder eller andre i Ga derummet kender noget til det postulerede svigt af unge, og De undrer Dem over, at disse "konkrete svigt" ikke ind gik i beslutningen om lukning af Gaderummet. De undrer Dem endvidere over, at kommunen ikke har hørt lederen om disse svigt. Der har ikke været indberettet klager og patientklagenævnet har heller ikke været involveret. Kommunen har oplyst, at man er bekendt med, at social borgmesteren med udtalelsen sigtede til den samlede beo grundelse for, at Socialudvalget besluttede at fratage Ga derummet sin godkendelse. Regelgrundlaget Ifølge 107 i den daværende servicelov' kan kommunen tilbyde midlertidige ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funkti onsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Ifølge samme servicelovs 144, stk. l skal private botll bud efter 107 være godkendt som generelt egnede af kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune. I! Ifølge servicelovens 107, stk. 3. fastsætter socialmini steren i en bekendtgørelse nærmere regler om godkendel se af og tilsyn med botilbud til voksne. l Bekendtgørelse af lov N. 573 af 24. juni 2005 om social service SIDE 13

14 Ifølge 14 i bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud 2 (godken delsesbekendtgørelsen) kan en godkendelse af et opholdssted eller et botilbud bringes til ophør, når kommunalbestyrelsen finder, at forholdene på opholdsstedet eller i bo tilbuddet er væsentligt ændret i forhold til godkendelses grundlaget. Ifølge bekendtgørelsens 14, stk. 2 skal kommunalbesty relsen inden ophøret have genvurderet godkendelsen på baggrund af en forhandling. Statsforvaltningens kompetence Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne over holder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. 48, stk. l, i den kommunale styrelseslov 3 Dette indebærer, at tilsynet er et retligt tilsyn. Det falder uden for statsforvaltningens beføjelser at tage stilling til kommunens skønsudøvelse ; det omfang, skønnet er udøvet inden for de rammer, lovgivningen sætter. At lovgivningen er skønsmæssig eller vag og elastisk, indebærer imidlertid ikke, at kommunerne er retligt ubundet i deres opgavevaretagelse. Tilsynet omfatter således bl.a. en stil lingtagen til rammerne for en kommunes anvendelse af en vag og elastisk bestemmelse, om kommunen har overholdt de almindelige offentligretlige grundsætninger, herunder inddraget ulovlige kriterier i skønsudøvelsen, overholdt grundsætningen om saglighed i forvaltningen, proportionalitetsgrundsætningen og olficia/princippet. Stats forvaltningens udtalelse Københavns Kommunes afgørelse om at bringe godkendel sen af Gaderummet som et privat botilbud i henhold godkendelsesbekendtgørelsens 14 til ophør er en skøns mæssig afgørelse. Statsforvaltningen finder ikke, at Københavns Kommune har overskredet grænserne for skønsudøvelsen ved at træf fe denne beslutning, eller at kommunen har lagt vægt på usaglige kriterier. Vi har herved lagt vægt på, at kommunens begrundelse for afgørelsen var, at Gaderummet ikke havde efterlevet tilsynets 6 påbud, og at der var samarbejdsproblemer med den fra Hvidovre Hospital tilknyttede psykiater. 2 Bekendtgørelse nr. 621 af 15. juni 2006 J Lovbekendtgørelse nr. 621 af 15. juni 2006 S I DE 14

15 Disse forhold er relevante for spørgsmålet om godkendelse af Gaderummet som bosted, hvorfor kommunen har lagt vægt på saglige kriterier. Ifølge bekendtgørelsens 14 skal forholdene på bostedet tillige have ændret sig væsentligt i forhold til godkendel sesgrundlaget. Københavns Kommune har godkendt botilbudet på forskel lige vilkår. og tilsynets 6 påbud er efter statsforvaltnin gens opfattelse enten omfattet af kommunens vilkår for godkendelsen eller krav, som kommunen lovligt kan stille for at opretholde godkendelsen af bostedet. Vi har således fundet, at det fremgår af godkendelses grundlaget, at der ikke må være unge under 18 år i Gade rummet, at der skal gives tilbud om psykiatrisk behand ling ifølge samarbejdsaftalen med Hvidovre Hospital til de psykisk syge, og at der ikke må overnattes i andre rum end de godkendte. Vi har endvidere fundet, at det er lovligt, at kommunen stiller krav om, at Gaderummet sætter sig ind i og arbej der efter Sundhedsstyrelsens vejledning om medicinadmi nistration, selvom Gaderummet som udgangspunkt ikke håndterer medicin, samt at der stilles krav om, at der ikke sker hashmisbrug i Gaderummet, da et sådant misbrug er ulovligt. Vi finder heller ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale, at Københavns Kommunes Socialudvalg ikke havde oplyst sagen i tilstrækkeligt omfang, inden beslutningen om at bringe godkendelsen til ophør blev truffet. Vi har herved lagt vægt på, at spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger tilstrækkelige oplysninger i en sag, afgøres inden for vide rammer endeligt af udvalget. Det er dog en almindelig kommunalretlig grundsætning, at en sag skal være saledes oplyst, at der foreligger et forsvarligt beslutningsgrundlag. Officialprincippet indebærer, at udvalget er forpligtet til at sørge for, at der foreligger det nødvendige oplysningsgrundlag inden der skal træffes afgørelse i en sag. Det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens 14, stk. 2, at kommunen inden ophøret skal have genvurderet godkendelsen på baggrund af en forhandling. Københavns Kommune har ifølge det oplyste sendt tilsyns rapporten til Gaderummet og holdt to møder med Gade SIDE 15

16 rummets bestyrelse, inden afgørelsen om ophøret af god kendelsen blev truffet. Vi har endvidere lagt vægt på, at advokat Foldschacks brev af 23. marts 2007 ifølge det oplyste var socialudvalget beo kendt, da udvalget traf afgørelse om ophøret af godkendel sen, Endelig har vi lagt vægt på, at det ifølge godkendelsesbe kendtgøreisens 14, stk. l, er kommunens vurdering, om botilbuddet har ændret sig væsentligt i forhold til godkendelsesgrundlaget, og at kommunen ved denne vurdering kan vælge hvor megen vægt, man vil lægge på de forskellige oplysninger, så længe der lægges vægt på saglige kriterier. Statsforvaltningen finder endvidere ikke, at kommune har været forpligtet til at foretage partshøring af lederen af Gaderummet. Baggrunden herfor er, at kommunen efter vores opfattelse alene er forpligtet til at forhandle ifølge godkendelsesbekendtgørelsen og partshøre ifølge forvalt ningsloven i forhold til Gaderummets bestyrelse, og vi finder ikke, at disse regler har været tilsidesat, jf, ovenstående, Statsforvaltningen skal i den forbindelse henv',se til, at det er Gaderummets bestyrelse, som ansætter og afskediger lederen af institutionen, og forholdet mellem bestyrelsen og lederen er kommunen uvedkommende. Statsforvaltningen foretager sig herefter ikke yderligere., anledning af Deres henvendelse. Med venlig h' O~~'---- Lone Birgitte Christensen kontorchef.~ ri;/l Jette Eikrem fuldmægtig SIDE 16

Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Alle 177, blok D-E 2400 København NY. Dato: Sagsm.: Dok.nr.

Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Alle 177, blok D-E 2400 København NY. Dato: Sagsm.: Dok.nr. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Alle 177, blok D-E 2400 København NY. Dato: 24.11.2008 Sagsm.: 2008-113708 Dok.nr.: 2008-626948 Vedr.: Klage til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Alle 177, blok D-E 2400 København NV Tilsynsafdelingen. Dato: 18.januar 2009. Vedr. JOURNAL NR.

Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Alle 177, blok D-E 2400 København NV Tilsynsafdelingen. Dato: 18.januar 2009. Vedr. JOURNAL NR. Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Alle 177, blok D-E 2400 København NV Tilsynsafdelingen Dato: 18.januar 2009 Vedr. JOURNAL NR.: 2008-613/419 Yderligere bemærkninger til sagen på baggrund af modtaget

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Udkast. Samarbejdsaftale

Udkast. Samarbejdsaftale 27-07-2007 Udkast Samarbejdsaftale Sagsnr. 2007-54567 Dokumentnr. 2007-255013 mellem Københavns Kommunes Socialforvaltning og Askovgården og Missionen blandt Hjemløse Om De to organisationers etablering

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

1. Kort beskrivelse af sagen og den nuværende situation. d. 18. juni 2008. Kære Statsforvaltningen Hovedstaden, Tilsynsafdelingen.

1. Kort beskrivelse af sagen og den nuværende situation. d. 18. juni 2008. Kære Statsforvaltningen Hovedstaden, Tilsynsafdelingen. Statsforvaltningen Hovedstaden, Tilsynet Borups Alle 177, blok D-E 2400 København NV d. 18. juni 2008 Kære Statsforvaltningen Hovedstaden, Tilsynsafdelingen. Klage over alvorlige fejl, retsbrud og tilsyneladende

Læs mere

Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag

Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag 2007-03-05. Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag til budgettet. Resumé: Udtalt at SF-gruppen havde haft ret til teknisk bistand fra forvaltningen til et ændringsforslag til budgettet, som

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Hørsholm Kommune Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 02-10- 2 0 1 4 Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Gitte Burchardt: Henvendelse vedrørende Hørsholm borgmesters håndtering

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. 20-06-2007. Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. Resumé: Statsforvaltningen har bl.a. på grundlag af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 12. februar 2001 udtalt, er

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y

Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y xxxxx Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y Du har i brev af 26. november 2009 på vegne af Børnehaven Y klaget over Morsø Kommunes påbud om installation af udluftningsanlæg i børnehaven.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov 2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov Resüme: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at ferie er en årsag til

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Kommunens begrænsning af skønnet ved ansættelse

Kommunens begrænsning af skønnet ved ansættelse Kommunens begrænsning af skønnet ved ansættelse Københavns Kommune havde stillet krav om, at stillingen som forstander på et plejehjem ved ledighed skulle besættes med en sygeplejerskeuddannet person.

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen:

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen: Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke var i strid med regler, hvis overholdelse påses af statsforvaltningen, at et flertal i borgerrepræsentationen besluttede at suspendere borgerrepræsentationens

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Hørsholm Kommune Spørgsmål om opfyldelse af forpligtelsen efter byggelovens 16A, stk. 2 og 3, til at søge ulovlige forhold lovliggjort.

Hørsholm Kommune Spørgsmål om opfyldelse af forpligtelsen efter byggelovens 16A, stk. 2 og 3, til at søge ulovlige forhold lovliggjort. Hørsholm Kommune Spørgsmål om opfyldelse af forpligtelsen efter byggelovens 16A, stk. 2 og 3, til at søge ulovlige forhold lovliggjort. Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden finder, at der trods det meget

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har i brev af 12. januar 2005 rettet henvendelse til Naturklagenævnet med anmodning

Læs mere

Furesø Kommune tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven

Furesø Kommune tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Furesø Kommune tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Furesø Kommune ikke har tilsidesat sin tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven i forhold til

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK De har den 25. oktober 2004 rettet henvendelse til Statsamtet

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 08-12- 2010 TILSYNET Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Statsforvaltningen Midtjylland, fører i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad Frederiksberg Kommune KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad 30. november 2015 Sagsbeh.: Sikr04 J.nr.: 27.51.04-K09-4-15 Partshøring om påtænkt

Læs mere

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Vordingborg Kommunes administration af lov om forebyggende hjemmebesøg 1 ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. 18-04- 2010 Vordingborg Kommunes

Læs mere