Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:"

Transkript

1 Retsudvalget L 107 Bilag 6 Offentligt Civilafdelingen Dato: 15. april 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: Dok.: Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning (Afgiftsfri opslag i og udskrift af akter fra det digitale tinglysningssystem, ændring af den faste del af tinglysningsafgiften samt visse udvidelser af reglerne om virksomhedspant) (L 107) Af justitsministeren, tiltrådt af Til 2 x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:»01. I 5, stk. 7, indsættes efter:»ved tinglysning af«:»skadesløsbrev eller ejerpantebrev, der giver«.«[beregning af afgift ved ombytning af virksomhedspant stiftet ved skadesløsbrev med et tilsvarende virksomhedspant stiftet ved ejerpantebrev] Til 3 x) Før nr. 1 indsættes som nyt nummer:»01. I 43, stk. 2, ændres» 47 c, stk. 3, nr. 1-7,«til» 47 c, stk. 3, nr. 1-8,«. [Konsekvensændring som følge af forslaget til 47 c, stk. 3, nr. 8, jf. lovforslagets 3, nr. 03 (ændringsforslag nr. z)] Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 y) Nr. 2 affattes således:»2. I 47 c, stk. 3, nr. 6, ændres»besætning og«til»besætning,«.«[konsekvensændring som følge af forslaget til 47 c, stk. 3, nr. 8, jf. lovforslagets 3, nr. 03 (ændringsforslag nr. z)] z) Efter nr. 2 indsættes som nye numre:»02. I 47 c, stk. 3, nr. 7, ændres»lov om halvlederprodukters udformning (topografi).«til»lov om halvlederprodukters udformning (topografi) og«. [Konsekvensændring som følge af forslaget til 47 c, stk. 3, nr. 8, jf. lovforslagets 3, nr. 03 (ændringsforslag nr. z)] 03. I 47 c, stk. 3, indsættes som nr. 8:»8) de i 42 c nævnte køretøjer, som er eller har været registreret i Køretøjsregisteret eller i et tilsvarende udenlandsk register, såfremt pantsætteren driver erhvervsvirksomhed med køb og salg af køretøjer.«.«[registrerede køretøjer (brugte biler) udskilles som selvstændig kategori] æ) Nr. 4 affattes således:»4. I 47 c indsættes som stk. 6 og 7:»Stk. 6. Tinglyst virksomhedspant skal respektere underpant i løsøre efter 47, der er aftalt og tinglyst senest samtidig med overgivelsen. Tinglyst virksomhedspant skal ligeledes respektere ejendomsforbehold i løsøre, der er aftalt senest samtidig med overgivelsen. Stk. 7. Tinglyst virksomhedspant skal respektere ejendomsforbehold og underpant i køretøjer efter 42 d, der er aftalt og tinglyst senest samtidig med overgivelsen.«.«[præcisering af prioritetsreglen] ø) I det under nr. 6 foreslåede 47 g, stk. 5, ændres»stk. 5«til»stk. 1«. [Korrekt henvisning] Bemærkninger Til 2 Til nr. x 2

3 Formålet med ændringsforslaget er at sikre, at tinglysningsafgiften for tinglysning af ejerpantebrev, der giver virksomhedspant, og som sker på vilkår om aflysning af et skadesløsbrev, der giver virksomhedspant, beregnes efter tinglysningsafgiftslovens 7. At beregningen foretages efter lovens 7 indebærer, at afgiften alene udgør kr., jf. lovforslagets 2, nr. 2, og at der ikke beregnes en afgift på 1,5 pct. af det pantsikrede beløb. Den foreslåede bestemmelse gælder tilsvarende for tinglysning af skadesløsbrev, der giver virksomhedspant, og som sker på vilkår om aflysning af et ejerpantebrev, der giver virksomhedspant. Det er som efter den gældende bestemmelse fortsat et krav, at tinglysningen sker på vilkår om aflysning af et tilsvarende pantebrev efter samme bestemmelse. Der henvises til bemærkningerne til den gældende 5, stk. 7, i tinglysningsafgiftsloven, jf. Folketingstidende , s f. Det aflyste pantebrev skal således fortsat være et»tilsvarende pantebrev«. Det vil sige, at to nærmere betingelser skal være opfyldt, for at den fordelagtige afgiftsberegning finder anvendelse. For det første skal det nye skadesløsbrev eller ejerpantebrev have samme beløbsmæssige størrelse i samme valuta som det aflyste pantebrev. Er der indsat en rentebestemmelse, der forhøjer det pantsikrede beløb, skal denne ligeledes være identisk. For det andet indebærer den foreslåede regel, at det ikke er muligt at benytte sig af den mere lempelige afgiftsregel, hvis der efter det nye pantebrev er pant i andre eller flere aktivtyper end det aflyste. Efter den foreslåede bestemmelse er det ikke afgørende, om panthaveren efter det nye skadesløsbrev eller ejerpantebrev er identisk med panthaveren efter det tidligere skadesløsbrev eller ejerpantebrev. At der skal være tale om et»tilsvarende pantebrev«, indebærer derfor ikke, at der kan opstilles krav om, at skadesløsbrevet eller ejerpantebrevet skal være til sikkerhed for det samme underliggende retsforhold. Det har dermed ingen betydning for anvendelsen af bestemmelsen i tinglysningsafgiftslovens 5, stk. 7, om der i forbindelse med stiftelsen af det nye pantebrev og aflysningen af det tidligere pantebrev er sket en overdragelse af det underliggende gældsforhold, som skadesløsbrevet eller ejerpantebrevet er til sikkerhed for, f.eks. fra ét pengeinstitut til et andet, ligesom det ikke har be- 3

4 tydning, om det nye pantebrev opnår samme prioritetsstilling som det aflyste pantebrev. Kravet om et»tilsvarende pantebrev«indebærer, at et skadesløsbrev vil kunne ombyttes med et ejerpantebrev og omvendt. Det er imidlertid et krav efter den foreslåede bestemmelse, at tinglysning af et ejerpantebrev virksomhedspant sker på vilkår om aflysning af et tilsvarende pantebrev efter samme bestemmelse, dvs. et skadesløsbrev virksomhedspant, eller omvendt. Der vil således ikke med den pågældende bestemmelse være mulighed for at lade et skadesløsbrev virksomhedspant afløse af et ejerpantebrev med f.eks. pant i fast ejendom. Til 3 Til nr. x Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslaget til tinglysningslovens 47 c, stk. 3, nr. 8, jf. lovforslagets 3, nr. 03 (ændringsforslag nr. z). Til nr. y Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslaget til tinglysningslovens 47 c, stk. 3, nr. 8, jf. lovforslagets 3, nr. 03 (ændringsforslag nr. z). Til nr. z For så vidt angår forslaget til 47 c, stk. 3, nr. 7, er der tale om en konsekvensændring som følge af forslaget til tinglysningslovens 47 c, stk. 3, nr. 8, jf. lovforslagets 3, nr. 03. For så vidt angår forslaget til 47 c, stk. 3, nr. 8, foreslås det, at virksomhedspantsætning af køretøjer, som er eller har været registreret i Køretøjsregisteret eller i et tilsvarende udenlandsk register dvs. brugte biler oplistes som en særskilt aktivgruppe i forhold til virksomhedspant. Hermed vil de brugte biler få en særskilt kategori frem for som oprindeligt forslået at de brugte og de fabriksnye køretøjer, som allerede efter gældende ret kan indgå i et virksomhedspant, vil være omfattet af en og samme aktivgruppe. 4

5 Formålet med at dele køretøjer op i henholdsvis fabriksnye og brugte biler er, at flere erhvervsdrivende, der driver erhvervsvirksomhed med køb og salg af biler, både forhandler fabriksnye og brugte biler. En erhvervsdrivende kan således have en interesse i at lade den ene kategori indgå i virksomhedspantet, mens den anden ønskes holdt udenfor, f.eks. fordi mange fabriksnye biler sælges fra bilimportøren i konsignation, og aftalen om konsignation ønskes opretholdt i forhold til de fabriksnye biler. Såfremt både fabriksnye og brugte biler omfattes af samme kategori, vil det efter omstændighederne kunne tænkes at skabe mindre fleksibilitet samt mindre klarhed om, hvilke biler der er omfattet af virksomhedspantet, idet en samlet kategori for begge typer biler må forventes ofte at føre til påtegninger om, at enten den ene eller den anden kategori ikke er omfattet af virksomhedspantet (relaksation). Det foreslås derfor, at der oprettes en separat kategori til brugte biler og som konsekvens heraf, at den gældende bestemmelse ( 47 c, stk. 3, nr. 3) om fabriksnye biler fastholdes uændret og dermed ikke foreslås ændret. Det er efter den foreslåede bestemmelse til nr. 8 jf. også bemærkningerne til 3, nr. 2, i det fremsatte lovforslag et krav, at pantsætteren driver erhvervsvirksomhed med køb og salg af køretøjer. Begrebet erhvervsvirksomhed med køb og salg af køretøjer omfatter både tilfælde, hvor erhvervsvirksomheden udelukkende driver virksomhed med køb og salg af biler (bilforhandlere), og tilfælde hvor køb og salg af køretøjer indgår som en betydelig del af den pågældendes erhvervsvirksomhed. Hermed vil begrebet som også anført i bemærkningerne til 3, nr. 2, i det fremsatte lovforslag eksempelvis også omfatte pantsættere, der driver virksomhed med udlejning, leasing mv. af biler og som led i denne virksomhed køber biler med henblik på udlejning, leasing mv. heraf og efterfølgende videresalg af de pågældende køretøjer. Afgørende er således, at bilerne indgår i virksomhedens aktivmasse med henblik på køb og salg heraf. Øvrige indehavere af erhvervsvirksomheder, hvor motorkøretøjer mv. indgår som en del af virksomhedens aktiver, men hvor køb og salg af motorkøretøjer ikke udgør en betydelig del af den erhvervsmæssige drift, vil således ikke kunne lade virksomhedens biler indgå i en virksomhedspanteordning. Det er uden betydning, om motorkøretøjerne mv. er købt med henblik på direkte videresalg, eller om pantsætteren forestår en tilvirkning af motorkøretøjerne, inden de videresælges. Køretøjer omfattet af tinglysningslovens 42 c, der er fritaget for registrering, f.eks. hvis køretøjet ganske overvejende anvendes uden for offentlig 5

6 vej, vil fortsat ikke kunne omfattes af et virksomhedspant, jf. tinglysningslovens 47 c, stk. 4, nr. 4 (der ikke foreslås ændret). Ændringsforslaget indebærer ligesom det oprindelige forslag til 3, nr. 2 et alternativ til reglerne om pantsætning i bilbogen for så vidt angår motorkøretøjer, der er eller har været registreret i Køretøjsregisteret eller i et tilsvarende udenlandsk register. Har en forhandler af brugte biler pantsat sit varelager af brugte biler ved et virksomhedspant, vil bortsalg som udgangspunkt være udskillelse ifølge regelmæssig drift, således at bilen udgår af panteretten. Det samme vil gøre sig gældende for øvrige, der driver erhvervsvirksomhed med køb og salg af køretøjer. Der vil i øvrigt fortsat kunne tinglyses et pantebrev i den enkelte bil i bilbogen, og et pantebrev tinglyst i bilbogen vil bestå, uanset om bilen først indgår og senere udgår af et virksomhedspant. Købere vil således fortsat skulle efterse bilbogen for eventuelle individuelle pantsætninger. For at henlede virksomhedspanthavers opmærksomhed herpå forventes tinglysningssystemet indrettet således, at der ved tinglysningen af virksomhedspantet i personbogen vil fremgå en bemærkning om, at der kan være tinglyst pant i forhold til den enkelte bil i bilbogen. Den foreslåede udvidelse af tinglysningslovens 47 c, stk. 3, til også at omfatte brugte biler skal efter lovforslaget gælde fra lovens ikrafttrædelse den 1. juli Eksisterende virksomhedspant, som omfatter køretøjer, jf. 47 c, stk. 3, nr. 3, vil således alene omfatte uindregistrerede køretøjer, medmindre virksomhedspantet udvides til også at omfatte brugte biler, jf. forslaget til 47 c, stk. 3, nr. 8. En udvidelse af et allerede tinglyst virksomhedspant til også at omfatte brugte biler vil forudsætte, at der foretages betaling af dobbelt afgift efter tingslysningsafgiftslovens 7, jf. tinglysningsafgiftslovens 5, stk. 5 (dvs. to gange kr., jf. lovforslagets 2, nr. 2), jf. herved pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. æ Det foreslås gennem en lovfæstelse at præcisere retstilstanden for så vidt angår principperne vedrørende prioritetsstillingen mellem på den ene side virksomhedspantet og på den anden side individuelle panterettigheder vedrørende visse aktiver, som erhverves af virksomhedspantsætteren efter tinglysning af virksomhedspantet. 6

7 Der er med ændringsforslaget fortsat tiltænkt en kodificering af retstilstanden, idet ændringsforslaget samtidig tager sigte på at præcisere og skabe klarhed om prioritetsstillingen mellem en virksomhedspanthaver og en panthaver med tinglyst underpant eller et ejendomsforbehold. Formålet med ændringsforslaget er bl.a. at tydeliggøre, hvornår en underpanterettighed og et ejendomsforbehold i løsøre og køretøjer skal være aftalt og om nødvendigt tinglyst, for at et tinglyst virksomhedspant skal respektere den pågældende rettighed. Formålet er samtidig at sikre, at det tidsmæssige rum, hvori der gives mulighed for at stifte og sikre særskilte rettigheder over enkelte genstande, som skal respekteres af virksomhedspantet, er tilstrækkelig fleksibelt, og at virksomhedspantsætter efter erhvervelsen dermed får rimelig tid til at undersøge finansieringsmulighederne og indgå aftale herom. Det foreslås således med ændringsforslagets stk. 6, at tinglyst virksomhedspant skal respektere underpant i løsøre efter 47, der er aftalt og tinglyst senest samtidig med overgivelsen. Tinglyst virksomhedspant skal ligeledes respektere ejendomsforbehold i løsøre, der er aftalt senest samtidig med overgivelsen. Endvidere foreslås det med ændringsforslagets stk. 7, at tinglyst virksomhedspant skal respektere ejendomsforbehold og underpant i køretøjer efter 42 d, der er aftalt og tinglyst senest samtidig med overgivelsen. For så vidt angår stk. 7 omfatter bestemmelsen de køretøjer, som er omfattet af 42 c, idet henvisningen til tinglysningslovens 42 d samtidig indebærer en henvisning til tinglysningslovens 42 c (idet 42 d henviser til 42 c). Som det fremgår af den foreslåede bestemmelse, skal underpantet eller ejendomsforbeholdet være aftalt og tinglyst senest samtidig med overgivelsen af løsøret eller køretøjet, idet kravet om tinglysning dog ikke gælder for ejendomsforbehold i løsøre. Både for så vidt angår underpant og for så vidt angår ejendomsforbehold er det en forudsætning, at såvel underpantet som ejendomsforbeholdet er gyldigt stiftet, hvilket for ejendomsforbeholds vedkommende vil sige, at betingelserne i kreditaftalelovens 34, jf. 50, skal være opfyldt. Det betyder bl.a., at ejendomsforbehold skal være aftalt inden overgivelsen af aktivet. Det bemærkes i øvrigt, at begrebet ejendomsforbehold efter det fore- 7

8 slåede stk. 6 og stk. 7 både vil omfatte traditionelt ejendomsforbehold samt ejendomsforbehold i forbindelse med konsignation, hvor det er forudsat, at køberen/virksomhedspantsætteren skal sælge genstanden videre. Begrebet overgivelse skal fortolkes i overensstemmelse med de almindelige formueretlige regler herom, herunder i kreditaftalelovens 34 om ejendomsforbehold og købelovens 28, stk. 2, og 39 om sælgers hæve- og standsningsret. Herved sikres sælgeren af genstanden eller en eventuel tredjemand, som skal tilvejebringe finansieringen mod sikkerhed i løsøret eller køretøjet, tilstrækkelig tidsmæssig mulighed for at få stiftet og sikret sin særskilte ret over det pågældende løsøre eller køretøj, inden aktivet gribes af virksomhedspantet. Ændringsforslaget berører ikke sælgers mulighed for at opnå underpant eller ejendomsforbehold i det solgte, inden genstanden gribes af virksomhedspantet i tilfælde af kontantforbehold. Sælger kan således ombytte sine rettigheder, f.eks. tilbageholds- og hæveret i et kontantkøb, til i stedet at levere på kredit med ejendomsforbehold eller underpant. Endvidere vil sælgers rettigheder, som udspringer af gensidighedsforholdet, herunder hæveadgang og standsningsret, jf. købelovens 39 og 28, stk. 2, gælde uændret, selv om køber har givet virksomhedspant. Tinglyses underpantet i løsøret eller køretøjet, jf. 42 d, senere end virksomhedspantet, vil prioritetsstillingen imellem rettighederne bero på, om tinglysningen af underpantsætningen af aktivet er sket senest samtidig med overgivelsen. Er det tilfældet, vil virksomhedspantet skulle respektere den individuelle pantsætning. Hvis et underpant i det individuelle aktiv ikke tinglyses senest samtidig med overgivelsen, må denne panthaver derimod respektere virksomhedspanthaverens 1. prioritet i aktivet. Dette er også i overensstemmelse med, at utinglyste underpanterettigheder i løsøre og i køretøjer omfattet af 42 c, der er stiftet forud for virksomhedspant, vil kunne ekstingveres af et tinglyst virksomhedspant, forudsat at virksomhedspanthaveren var i god tro, jf. tinglysningslovens 5 om den utinglyste ret på tinglysningstidspunktet. Virksomhedspanthaver vil typisk ikke have viden om en særskilt stiftet rettighed. For så vidt angår ejendomsforbehold i løsøre, må der som hidtil sondres mellem ejendomsforbehold i køretøjer omfattet af tinglysningslovens 42 c og ejendomsforbehold i andet løsøre. 8

9 Ejendomsforbehold i køretøjer omfattet af tinglysningslovens 42 c skal tinglyses for at opnå beskyttelse mod godtroende aftaleerhververe, jf. tinglysningslovens 42 d, stk. 1. Tinglyses ejendomsforbeholdet i køretøjer senere end virksomhedspantet, vil prioritetsstillingen imellem rettighederne bero på, om tinglysningen af ejendomsforbeholdet er sket senest samtidig med overgivelsen. Er dette tilfældet, vil virksomhedspant skulle respektere ejendomsforbeholdet. Hvis ejendomsforbeholdet i køretøjet ikke tinglyses senest samtidig med overgivelsen, må sælgeren derimod respektere virksomhedspanthaverens forprioritet i køretøjet. Kravet om tinglysning senest samtidig med overgivelsen gælder ikke for ejendomsforbehold i andet løsøre, da ejendomsforbehold i andet løsøre ikke skal tinglyses for at opnå beskyttelse mod godtroende aftaleerhververe. Er ejendomsforbeholdet gyldigt aftalt senest samtidig med overgivelsen, må virksomhedspanthaveren således respektere sælgerens rettigheder i løsøret, jf. herved det foreslåede stk. 6. Hvis en virksomhedspantsætter udnytter sin ret til særskilt pantsætning, vil dette i visse tilfælde kunne være i strid med aftalen med virksomhedspanthaver, hvilket vil kunne føre til, at virksomhedspanthaver opsiger det sikrede lån. Det vil imidlertid ikke fratage tredjemand hans særskilte rettighed efter den foreslåede bestemmelse. Såfremt pantet stilles i forhold til en allerede eksisterende gæld, vil der være tale om pant for gammel gæld, hvorfor der vil kunne opstå spørgsmål om omstødelse i tilfælde af konkurs, jf. konkurslovens 70, stk. 1. Til nr. ø Formålet med ændringsforslaget er at sikre, at der i den foreslåede 47 g, stk. 5, rettelig henvises til bestemmelsens stk. 1. 9

2012/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

2012/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over 2012/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 29 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. november 2010.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 29 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. november 2010. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Svar på Spørgsmål 29 Offentligt Folketinget Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 17. december 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. om lovovervågning af lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (virksomhedspant)

R E D E G Ø R E L S E. om lovovervågning af lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (virksomhedspant) Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 244 Offentligt Lovafdelingen Dato: 13. januar 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Mie Vinkel Sørensen Sagsnr.: 2011-7011-0001 Dok.: 256910256910 R E D E G Ø

Læs mere

1. I overskriften til kapitel 8 ændres og forespørgsler til: mv.

1. I overskriften til kapitel 8 ændres og forespørgsler til: mv. Civilafdelingen Dato: 9. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 597612 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 213. Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen I medfør af 45, stk. 2, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning. Lovforslag nr. L 107 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning. Lovforslag nr. L 107 Folketinget Lovforslag nr. L 107 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. december 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning

Læs mere

Disposition til brug for lovteknisk gennemgang af lovforslag nr. L 162 i Folketingets Retsudvalg den 25. maj 2005

Disposition til brug for lovteknisk gennemgang af lovforslag nr. L 162 i Folketingets Retsudvalg den 25. maj 2005 Retsudvalget (2. samling) L 162 - Svar på Spørgsmål 9 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 24. maj 2005 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2005-7011-0003 Dok.: TSP40075 Disposition til brug

Læs mere

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Til Justitsministeriet Att.: kontorchef Lennart Houmann, Formueretskontoret Evaluering af virksomhedspanteordningen 1. september 2008 Justitsministeriet har i brev af 6. maj 2008 bedt om Finans og Leasings

Læs mere

Kapitel 1 - Introduktion

Kapitel 1 - Introduktion Kapitel 1 - Introduktion 1. Indledning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Sikkerhedsformer: 2 1.3 Obligationsret og tingsret: 3 1 Kapitel 2 Panteret 2.1 Indledning 6 2.2 Forholdet mellem pantsætteren og panthaveren

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Indhold Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen kritik af bilbogsbetænkningen

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

Ejendomsforbehold og erhvervsudlejning. Konflikter ved udlejning og overdragelse

Ejendomsforbehold og erhvervsudlejning. Konflikter ved udlejning og overdragelse Ejendomsforbehold og erhvervsudlejning Konflikter ved udlejning og overdragelse PROGRAM 1. Indledning 2. Introduktion til ejendomsretten 3. Sikkerhed i fast ejendom 4. Hvad omfattes af pantet i en fast

Læs mere

Virksomhedspant! Effekten!af!ændringslov!nr.!519!af!28/05/2013! 14.maj!2014,!Aalborg!Universitet! Vejleder: Michael Møller Pedersen

Virksomhedspant! Effekten!af!ændringslov!nr.!519!af!28/05/2013! 14.maj!2014,!Aalborg!Universitet! Vejleder: Michael Møller Pedersen ! Virksomhedspant! Effekten!af!ændringslov!nr.!519!af!28/05/2013!! Mathias Nysom Petersen Rune Engberg Christensen Studienummer: 20113982 Studienummer: 20114006 Vejleder: Michael Møller Pedersen 6. Semester,

Læs mere

Retsudvalget L 100 - Bilag 15 Offentligt

Retsudvalget L 100 - Bilag 15 Offentligt Retsudvalget L 100 - Bilag 15 Offentligt Lovafdelingen Dato: 2. maj 2007 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2005-775-0002 Dok.: IHT40460 Forslag til Arvelov (L 100) Æ n d r i n g s f o r s l a g Af justitsministeren,

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2012-13 L 107 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 18. januar 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 660305 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Virksomhedspant og fordringspant

Virksomhedspant og fordringspant PETER MORTENSEN Virksomhedspant og fordringspant en kort oversigt til studiebrug 2. udgave, 2012 Forord til 2. udgave Dette undervisningsmateriale indeholder en kort beskrivelse af reglerne om virksomhedspant

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tinglysning

Bekendtgørelse af lov om tinglysning LBK nr 1075 af 30/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7010-0054 Senere ændringer til forskriften LOV nr 580 af 04/05/2015

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion... 15 1.1. Eksempel 1 den usikrede fordring... 15 1.2. Eksempel 2 den pantsikrede fordring... 15 1.3. Generalisering af eksemplerne...

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 148 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 148 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del Bilag 148 Offentligt Forslag til Lov om ændring af landbrugsstøtteloven (Pant i betalingsrettigheder efter grundbetalingsordningen) I landbrugsstøtteloven,

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

22. september 2008. Til. Skatteministeriet Att.: Claus Kargo

22. september 2008. Til. Skatteministeriet Att.: Claus Kargo 22. september 2008 Til Skatteministeriet Att.: Claus Kargo Udkast til lovforslag om bl.a. respekt af tinglyst ret ved udbetaling af godtgørelse af registreringsafgift Finans og Leasing har modtaget ministeriets

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 9. januar 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

Bent Iversen. Finansieringsret. Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK

Bent Iversen. Finansieringsret. Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK Bent Iversen Finansieringsret Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK Forord 11 Forkortelser 12 1 Indledning 13 2 Rigtig ydelse 20 Almindelige regler om pengeforpligtelsers opfyldelse Kreditor- og

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Astrid Millung-Christoffersen. Virksomhedspant. Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Astrid Millung-Christoffersen. Virksomhedspant. Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk Astrid Millung-Christoffersen Virksomhedspant Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk Astrid Millung-Christoffersen

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion Insolvens & Rekonstruktion Nyhedsbrev august 2009 Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Konkursretlige overvejelser som følge af den midlertidige lukning af tinglysningskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1) Side 1 af 177 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSF 199 Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2007 af økonomi- og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 Sag 16/2013 (1. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) mod City Parkeringsservice A/S (tidligere City Parkeringsservice

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

Likviditetsmæssige problemstillinger i relation til virksomhedspant

Likviditetsmæssige problemstillinger i relation til virksomhedspant Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Erhvervsjuridisk Institut & Erhvervsøkonomisk institut. Bachelorafhandling HA(jur.) maj 2011 Likviditetsmæssige problemstillinger i relation til virksomhedspant Forfattere:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 89 Bilag 7 Offentligt (01) Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlan og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret FORLAGET THOMSON * GadJura Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemasrkninger 21 2. Formkrav 27 3. Panterettens genstand og omfang

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE 1. Indledning Omsætningsbeskyttelse - løsøre Købeloven regulerer kun rettigheder og forpligtelser mellem sælger og køber. Når købsaftalen er

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen Forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (Rammer for belåning af faste ejendomme indrettet

Læs mere

Forslag til lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) (L 199) Æ n d r i n g s f o r s l a g.

Forslag til lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) (L 199) Æ n d r i n g s f o r s l a g. Retsudvalget 2009-10 L 199 Bilag 12 Offentligt Lovafdelingen Forslag til lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) (L 199) Dato: 27. maj 2010 Kontor: Procesretskontoret

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Skrevet af Søren Gang Seldrup Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen

Læs mere

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. I forbindelse med overgangen til digital tinglysning den 8. september 2009 er der fastlagt

Læs mere

Michael Sørensen. 10. semester erhvervsjura FLYDENDE PANT FASTFYSNING & TILTRÆDELSE

Michael Sørensen. 10. semester erhvervsjura FLYDENDE PANT FASTFYSNING & TILTRÆDELSE Michael Sørensen 10. semester erhvervsjura FLYDENDE PANT FASTFYSNING & TILTRÆDELSE Kandidat Speciale Juridisk institut Aalborg Universitet Flydende pant - fastfrysning og tiltrædelse 10. semester Forfatter:

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen BEK nr 1213 af 25/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-7010-0110 Senere ændringer til forskriften BEK nr 234 af 23/03/2011

Læs mere

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept Accept Acceptanten Aftaleerhverver Aftaleparter Analog anvendelse Beskyttelsespræceptiv Bevisbyrde Bodel Bodeling Boslod Civilkøb Deklaratorisk Et svar på et tilbud om at ville købe, eller en accept af

Læs mere

KOMMISSORIUM. for. Justitsministeriets udvalg om realkreditinstitutternes adgang til at anvende rammepantebreve

KOMMISSORIUM. for. Justitsministeriets udvalg om realkreditinstitutternes adgang til at anvende rammepantebreve Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 3. november 2004 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2004-7010-0109 Dok.: JNW20971 KOMMISSORIUM for Justitsministeriets udvalg om realkreditinstitutternes adgang

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Retsudvalget (2. samling) L 162 - Bilag 15 Offentligt Til lovforslag nr. L 162 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 0. juni 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) L 29 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-156-0017 Dok.: KFC40085 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1224 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1224 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1224 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 11. juli 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Thode

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 14. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 6. februar 2015 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Katrine Drejer Vienberg

Læs mere

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter university of copenhagen Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

2008/1 LSF 160 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar Fremsat den 26. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag.

2008/1 LSF 160 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar Fremsat den 26. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. 2008/1 LSF 160 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin. j.nr. 2008-7010-0088 Fremsat den 26. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral Bekendtgørelse nr. 925 af 17. oktober 1996 Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral I medfør af 55, stk. 4, 65, stk. 1 og 2, 72, stk. 1, 75, stk. 3, og 76, stk. 3, i lov

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift

Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til lovgivningogoekonomi@skm.dk, mst@skm.dk, jje@skm.dk og ds@skm.dk Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 7 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. december 2011 Forslag til Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love ( for Patent- og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 25. november 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Helene Hvid

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 26. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere

Læs mere

Sikker handel med landbrugsmaskiner

Sikker handel med landbrugsmaskiner Sikker handel med landbrugsmaskiner Cases omkring pantsætning / ejerskab Landmand sælger leaset maskine til maskinhandler. Det oplyses ikke at maskinen er leaset og leasingaftalen bliver ikke indfriet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord)

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) Denne information er ikke en udtømmende opregning af regler og bestemmelser på området for handel med kolonihavehuse og kan derfor ikke

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Retsudvalget (2. samling) L 162 - Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 162 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 9. juni 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Juli 2013 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1ste. 1. halvår 2013 har været præget af spændende sager og travlhed. Desværre er det økonomiske opsving stadig

Læs mere

Ekspeditionstype Overskrift Tekst

Ekspeditionstype Overskrift Tekst Oversigt over ekspeditionstypetekst Ikke udtømmende Version 3.8 10.10.2008 Ekspeditionstype Overskrift Tekst 1. EndeligtSkøde ENDELIGT SKØDE Sælger/ne skøder og endeligt overdrager ejendsretten på de angivne

Læs mere

I kreditorly hos ægtefællen - konefinten.

I kreditorly hos ægtefællen - konefinten. - 1 I kreditorly hos ægtefællen - konefinten. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Undertiden spørges der om, hvorvidt det er muligt at bringe parcelhuset i kreditorly hos hustruen, hvis parcelhuset

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 531 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 28. maj 2008 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Anders Ørgaard. Sikkerhed i løsøre. 9. udgave

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Anders Ørgaard. Sikkerhed i løsøre. 9. udgave Anders Ørgaard Sikkerhed i løsøre 9. udgave Anders ørgaard Sikkerhed i løsøre 9. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017 ISBN 978-87-619-3930-2 Omslag: Torben Lundsted, Korsør Sats og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af landbrugsstøtteloven

Forslag. Lov om ændring af landbrugsstøtteloven Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. januar 2018 af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag til Lov om ændring af landbrugsstøtteloven (Pant i betalingsrettigheder

Læs mere

HJÆLPER ELLER SVÆKKER VIRKSOMHEDSPANT SMV'ERNE?

HJÆLPER ELLER SVÆKKER VIRKSOMHEDSPANT SMV'ERNE? Hjælper eller svækker? HJÆLPER ELLER SVÆKKER VIRKSOMHEDSPANT SMV'ERNE? Det grundlæggende spørgsmål: Er fordelene større end ulemperne? Hvad er gevinsten? Og hvem får den? Hvad er omkostningerne? Og hvem

Læs mere

Samejeoverenskomst. Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende

Samejeoverenskomst. Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende Samejeoverenskomst Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende aftale: 1 1.1 Vi har med overtagelsesdag pr. d. [dato] købt ejendommen [adresse]. 1.2 Vi

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 100 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Dato: 7. januar 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-792-0418 Dok.:

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY Nulpunktsmåling af digital tinglysning samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov

Læs mere

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere

Byggeriet forløb i overensstemmelse med tidsplanen, hvorfor Betina Hansen udbetalte både 1. og 2. rate af entreprisesummen til Hans Ebert.

Byggeriet forløb i overensstemmelse med tidsplanen, hvorfor Betina Hansen udbetalte både 1. og 2. rate af entreprisesummen til Hans Ebert. Handelshøjskolen i Århus BA-ØKONOMI HA(jur.) HA(jur.) i skat. 2. DEL VINTEREKSAMEN 2007/2008 Skriftlig prøve i: 25042 Formueret II Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Hovedentreprenør Hans Ebert (HE)

Læs mere

Bekendtgørelse om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v.

Bekendtgørelse om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. BEK nr 532 af 25/04/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2019-224 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om afgift

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1)

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1) BEK nr 1035 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 182-0016 Senere ændringer til

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 390 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 390 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 390 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 27. marts 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2008-792-0498 Dok.:

Læs mere

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet.

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet. 7. januar 2011 S1039 - D20789 Kommentarer til de enkelte punkter 1 1 Udvid undtagelsen til at anvende dagskurs på låneudmålingstidspunktet Vi foreslår, at undtagelsen, der giver adgang til at anvende dagskursen

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere