Rigsadvokatens beretning Unnerluussisuunerup imut ukiumoortumik nalunaarusiaaa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigsadvokatens beretning 2008-09 Unnerluussisuunerup 2008-09 imut ukiumoortumik nalunaarusiaaa"

Transkript

1 Rigsadvokatens beretning Unnerluussisuunerup imut ukiumoortumik nalunaarusiaaa Behandling af klager over politiet i Grønland Kalaallit Nunaanni politit pillugit naammagittaalliuutit suliarineqarnerat

2 Rigsadvokatens beretning Behandling af klager over politiet i Grønland

3 Rigsadvokatens beretning Behandling af klager over politiet i Grønland Publikationen kan hentes på Rigsadvokatens hjemmeside ISBN (Internet) Layout: Rumfang Tryk: Zeuner Grafisk as ISSN

4 3 Indholdsfortegnelse Forord Almindelig virksomhed i Indledning Dødsfald og tilskadekomst i politiets detentioner Sagsstatistik og konkrete klagesager Statistik over indkomne politiklagenævnssager Statistik over afgjorte politiklagenævnssager Statistik over afgjorte adfærdssager Statistik over afgjorte kriminalsager Statistik over sager afgjort af Rigsadvokaten Gennemgang af konkrete sager Lovens kapitel 2 adfærdsklager Lovens kapitel 3 kriminalsager Sager som politimesteren har indledt af egen drift Supplerende oplysninger vedrørende sager omtalt i tidligere beretninger Undersøgelser omfattet af 17, stk Supplerende oplysninger vedrørende sager omtalt i tidligere beretninger Sager behandlet af Rigsadvokaten Politiklagenævnet i Grønlands delberetning Politiklagenævnet i Grønlands delberetning Stikordsregister Sagsregister Bilag Bilag 1. Politiklagenævnet i Grønlands medlemmer pr

5

6 5 Forord Til Grønlands Landsting, Folketinget og Justitsministeren Efter 33 i lov nr. 905 af 16. december 1998 om behandling af klager og kriminalsager vedrørende politipersonale i Grønland skal Rigsadvokaten afgive en årlig beretning om behandlingen af de sager, der er nævnt i lovens kapitel 2 og 3. Det drejer sig om behandlingen af klager over politipersonalets adfærd i tjenesten, behandlingen af kriminalsager imod politipersonale samt undersøgelser af tilfælde, hvor en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. I overensstemmelse hermed afgiver jeg herved beretning for årene 2008 og I beretningen er medtaget Politiklagenævnet i Grønlands delberetninger. København, august 2011 Jørgen Steen Sørensen

7 6 1. Almindelig virksomhed i 2008 og Indledning Politiklagenævnsordningen i Grønland trådte i kraft den 1. januar 2000, og jeg har siden afgivet en årlig beretning om behandling af politiklagenævnssager i Grønland. Jeg kan herved henvise til mine tidligere beretninger, der er tilgængelige på Rigsadvokatens hjemmeside Beretningerne for 2000, 2001 og 2002 indeholder en detaljeret gennemgang af det regelsæt, som ordningen bygger på, og en beskrivelse af politiets og anklagemyndighedens organisation og opgaver. Lov nr. 905 af 23. december 1998 om behandling af klager og kriminalsager vedrørende politipersonalet i Grønland med tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer er optrykt i bilagsdelen til disse beretninger. Ved lov nr. 305 af 30. april 2008 er der med ikrafttræden den 1. januar 2010 vedtaget en ny retsplejelov for Grønland. Reglerne om behandling af klager og kriminalsager vedrørende politipersonalet i Grønland er fortsat reguleret særskilt i loven fra I den nu foreliggende beretning er der foretaget en gennemgang af udvalgte politiklagenævnssager i beretningsårene. Der er endvidere en sagsstatistik vedrørende konkrete klagesager. 1.2 Dødsfald og tilskadekomst i politiets detentioner Som anført i mine tidligere beretninger er det en klar målsætning, at især antallet af personer, der kommer alvorligt til skade eller afgår ved døden i politiets detentioner, nedbringes til et absolut minimum. Jeg finder derfor, at det er glædeligt at kunne konstatere, at ingen personer har begået selvmord eller er kommet alvorligt til skade i politiets detentioner, siden reglerne om frihedsberøvelse i arrester og detentioner mv. blev præciseret og skærpet ved politimesterens Dagsbefaling nr. 1 af 20. april 2004 med senere ændringer om visitation og tilsyn med indsatte i politiets detentioner og reglerne om fremstilling af indsatte for en læge. Siden de skærpede regler er trådt i kraft, har der været iværksat 10 undersø-

8 Almindelig virksomhed i 2008 og Thule Qaanaaq Thule Air Base Pituffik Upernavik Upernavik Godhavn Qeqertarsuaq Egedesminde Aasiaat Holsteinsborg Sisimiut Umanak Uummannaq Jakobshavn Ilulissat Christianshåb Qasigiannguit Søndre Strømfjord Kangerlussuaq Scoresbysund Illoqqortoormiut Sukkertoppen Maniitsoq Godthåb Nuuk Angmagssalik Tasiilaq Hovedstation (politimesterens kontor) Frederikshåb Paamiut Julianehåb Qaqortoq Narssak Narsaq Nanortalik Nanortalik Politistationer

9 8 Rigsadvokatens beretning gelser efter lovens 17, stk. 2, der vedrører sager, hvor en person er afgået ved døden eller kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Den ene sag er fra beretningsåret 2005, hvor afdøde havde begået selvmord umiddelbart før politiets ankomst til hans bopæl. I den anden sag, der er indkommet i 2004, fandt politimesteren efter en nærmere undersøgelse, at selvmordsforsøget i detentionen ikke var omfattet af lovens 17, stk. 2, idet den tilbageholdte ikke havde pådraget sig behandlingskrævende skader. I den tredje sag, som er indkommet i 2006, indledte politimesteren undersøgelse i medfør af lovens 17, stk. 2. Den vedrørte en tilbageholdt, der i detentionen forsøgte at begå selvmord og som efterfølgende begik selvmord i anstalten for domfældte. Denne sag er nærmere omtalt i beretningen for 2006, afsnit 3.4. Sagen er afgjort i 2007 og er ligeledes nærmere omtalt i beretningen for 2007, afsnit 3.4. Den fjerde sag, som ligeledes er afgjort i beretningsåret 2007, vedrørte en person, som begik selvmord umiddelbart efter politiets ankomst til stedet. Sagen er nærmere omtalt i beretningen fra 2007, afsnit 3.4. I den femte sag, der er afgjort i beretningsåret 2008, affyrede polititjenestemænd flere varselsskud i forbindelse med bestræbelserne på at få anholdt to 14-årige drenge, der var bevæbnede og affyrede skud mod politiet. Anholdelsen blev gennemført, efter politiet havde affyret flere skud mod den ene dreng og ramt ham i begge ben. Den sjette sag er afgjort i 2009 og vedrørte en episode, hvor politiet havde været tilkaldt i forbindelse med, at en moder havde truet med at slå sit barn ihjel. Moderen dræbte efterfølgende sin 1-årige datter. I den syvende sag, der ligeledes er afgjort i beretningsåret 2009, skød politiet en person i armen, da personen forsøgte at slå sin hustru ihjel. Alle de tre sidstnævnte sager er omtalt i denne beretnings afsnit 3.4. Endelig er der i beretningsåret 2009 iværksat 3 undersøgelser efter lovens 17, stk. 2. I den ene sag, der er blevet afgjort, var der tale om en borger, der skød en anden borger efter vejledning fra politiet om indholdet af nødværgebestemmelsen. Sagen er ligeledes omtalt i denne beretnings afsnit 3.4. Til sammenligning kan det oplyses, at der i alt i perioden fra 2000 til de skærpede regler trådte i kraft i 2004 indkom 13 sager, der er undersøgt efter lovens 17, stk. 2. Heraf vedrørte tre sager selvmord og ni sager forsøg på selvmord i politiets detentioner.

10 9 2. Sagsstatistik og konkrete klagesager 2.1 Statistik over indkomne politiklagenævnssager Antallet af indkomne politiklagenævnssager i beretningsårene 2008 og 2009 udgør henholdsvis 29 og 21 sager mod 24 sager i beretningsåret Der er i såvel 2008 som 2009 iværksat tre undersøgelser efter bestemmelsen i 17, stk. 2, om sager, hvor personer er afgået ved døden eller kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Tabel 1. Indkomne politiklagenævnssager hos politimesteren 1) Indkomne politiklagenævnssager i Klager over politipersonalets adfærd Kriminalsager mod politipersonale 2) 10(6) 8(3) 18(3) 7(0) 10(0) 15(4) 17(0) 13(1) Heraf undersøgelser efter 17, stk I alt sager omfattet af ordningen Note: 1) Indkomne politiklagenævnssager hos Rigsadvokaten, se tabel 7 2) Færdselssager er anført i parentes 2.2 Statistik over afgjorte politiklagenævnssager Politimesteren i Grønland har i beretningsårene 2008 og 2009 afgjort henholdsvis 35 og 24 sager, mens der i 2007 blev afgjort 18 sager. Tabel 2. Afgjorte politiklagenævnssager Afgjort i Klager over politipersonalets adfærd Kriminalsager mod politipersonale 1) 13(6) 7(4) 11(4) 5(0) 8(1) 5(3) 18(2) 13(0) Undersøgelser efter 17, stk I alt omfattet af ordningen Note: 1) Færdselssager er anført i parentes

11 10 Rigsadvokatens beretning Ved årets udgang i 2008 og 2009 verserede henholdsvis 23 og 18 sager ved Politi mesteren i Grønland mod 33 sager i Tabel 3. Verserende politiklagenævnssager pr. 31. december 2008 og pr. 31. december Adfærdsklager 10 9 Kriminalsager 11 7 (1) Undersøgelser efter 17, stk I alt ) Færdselssager er anført i parentes Statistik over afgjorte adfærdssager Statistikken over afgjorte adfærdssager indeholder oplysninger om klager, der er forligt i politidistriktet (notitssager), tilbagekaldte klager og afviste klager. Der er ikke i beretningsåret 2008 afgjort notitssager. Endvidere indgår der oplysninger om sager, hvor der har været grundlag for at kritisere den enkelte polititjenestemand eller systemet. Der er udtalt kritik i en sag. I en anden sag var der ikke grundlag for kritik, men forholdet blev beklaget. Der er i beretningsåret afgjort i alt 16 adfærdssager. Der er i beretningsåret 2009 afgjort en notitssag. Der er ikke udtalt kritik i nogen af sagerne, mens forholdet er blevet beklaget i 2 sager. Der er i beretningsåret afgjort i alt 9 adfærdssager. Tabel 4. Afgjorte adfærdssager Afgjorte adfærdssager i Klagen forligt i politidistriktet 1) Klagen tilbagekaldt Klagen afvist som ubegrundet 2) Ej kritik, men forholdet beklaget 3) Grundlag for kritik 4) Systemkritik 5) Andet 6) I alt Noter: 1) Notitssager. 2) Gruppen omfatter bl.a. sager der er grundløse, sager hvor undersøgelsen ikke har underbygget klagen, og sager hvor der er modstridende oplysninger ( uafgjort ). 3) Sager hvor forholdet er beklaget over for klager, selvom der ikke har været grundlag for kritik af polititjenestemandens adfærd. 4) Kritik af polititjenestemandens adfærd. 5) Herunder kritik af tilrettelæggelsen af generelle procedurer. 6) Vedrører en sag, der er henlagt, bl.a. fordi klager ikke har reageret på henvendelser fra politimesteren.

12 Sagsstatistik og konkrete klagesager 11 Ingen af politimesterens afgørelser i adfærdssager er indbragt for Rigsadvokaten Statistik over afgjorte kriminalsager Statistikken over afgjorte kriminalsager indeholder oplysninger om sager, hvor anmeldelsen er afvist uden realitetsbehandling, og sager, hvor efterforskningen er indstillet, eller påtale er opgivet. Endvidere indgår der oplysninger om de sager, hvor politimesteren eller Rigsadvokaten har fundet, at der var et tiltalegrundlag. Der er i beretningsåret 2008 afgjort 18 kriminalsager, hvoraf 2 var færdselssager. Disse to sager, hvor der var tiltalegrundlag, blev afgjort med udstedelse af bødeforelæg og dom i retten for overtrædelse af færdselsloven. Den ene sag er nærmere omtalt i denne beretning afsnit 3.2. I beretningsåret 2009 er afgjort 13 sager, hvoraf ingen er færdselssager. Der er i 2009 ikke rejst tiltale i nogen sager. En af sagerne, der vedrørte tjenesteforsømmelse, blev afgjort med et tiltalefrafald. Sagen er nærmere omtalt i denne beretnings afsnit 3.3. Tabel 5. Afgjorte kriminalsager Afgjorte kriminalsager Anmeldelsen afvist 1) Efterforskning indstillet/ påtale opgivet 2)3) 3 10 (4) 2 (1) (1) 3 (2) 11 9 Tiltalegrundlag 4) 4 (2) 3 (2) 2 (2) 7 (3) (1) 2 (2) 1 Andet 5) 8 (8) 0 1 (1) 1 (1) I alt 15 (10) 13 (6) 7 (4) 11 (4) 5 (0) 8 (1) 5 (3) 18 (2) 13 Noter: 1) Afvisning efter retsplejelovens kapitel 5, 5 modsætningsvis. 2) Færdselssager er anført i parentes. 3) Gruppen omfatter både sager, hvor efterforskning er indstillet efter retsplejelovens kapitel 5, 5 modsætningsvis (ikke-sigtede personer), og sager hvor påtale er opgivet efter retsplejelovens kapitel 5, 19, stk. 2 (sigtede personer). 4) Gruppen omfatter sager, hvor der er rejst tiltale, udsendt bødeforelæg eller meddelt advarsel. 5) Gruppen omfatter bl.a. sager, der er tilbagekaldt, bagatelsager (færdselssager) m.v. Der er i beretningsårene 2008 og 2009 truffet afgørelse i henholdsvis 1 og 2 sager, der er behandlet efter 17, stk. 2 (undersøgelser hvor en person er afgået ved døden eller er kommet alvorlig til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt).

13 12 Rigsadvokatens beretning Tabel 6. Afgjorte undersøgelsessager efter 17, stk. 2 Afgjorte sager efter 17, stk Efterforskningen indstillet Andet I alt Statistik over sager afgjort af Rigsadvokaten Rigsadvokaten har i beretningsåret 2008 behandlet 3 kriminalsager i 1. instans. Rigsadvokaten har endvidere i hvert af beretningsårene 2008 og 2009 modtaget klage over en af politimesterens afgørelser. Tabel 7. Fordelingen af indkomne politiklagenævnssager hos Rigsadvokaten Sag indkommet i Sagen påklaget af polititjenestemanden borgeren politiklagenævnet Sager behandlet af Rigsadvokaten i 1. instans I alt

14 13 3. Gennemgang af konkrete sager Gennemgangen af konkrete sager har til formål at belyse nogle typiske sager, der er behandlet i beretningsårene. 3.1 Lovens kapitel 2 adfærdsklager Politimesteren har i beretningsårene 2008 og 2009 afgjort henholdsvis 16 og 9 klager over politipersonalets adfærd i tjenesten. Der er i dette afsnit beskrevet 7 adfærdssager. 2 af sagerne vedrører klage over magtanvendelse i forbindelse med anholdelse, 1 sag vedrører klage over at være lænket til en radiator i forbindelse med en anholdelse, 3 af sagerne vedrører politiets sprogbrug, og 1 sag vedrører klage over, at en politiassistent i forbindelse med en telefonsamtale med klager lagde røret på. Sager fra 2008 Klage over visitation, sprogbrug samt anmeldelse om brud på tavshedspligt (55PM ) En klager K klagede over, at hun som anholdt og sigtet for besiddelse af hash blev udsat for en ydmygende visitation på politistationen, idet hun blev tvunget til at klæde sig af foran to mandlige polititjenestemænd P1 og P2, mens en anden anholdt kiggede på fra et detentionsrum. K klagede endvidere over, at P2 i den forbindelse havde udtalt, at han ville tage et billede af K og sende det til avisen Sermitsiaq, hvorefter han havde grinet af hende. K havde endvidere anmeldt P1 for overtrædelse af tavshedspligten, ved at politiet havde underrettet K s arbejdsgiver, som var en skole, om den bøde K havde vedtaget for besiddelse af hash. Endelig havde hun klaget over, at P1 havde sagt til skoleinspektøren, at han skulle tage nøglerne fra K. Politimesteren fandt ikke grundlag for at kritisere, at både P1 og P2 havde været tilstede under visitationen, idet der ikke var kvindelige politibetjente ansat i distriktet, kontordamen ikke var på arbejde, og at det var nødvendigt, at der var mere end en polititjenestemand til stede ved visitationen for at undgå mistanke om overgreb m.v. Politimesteren lagde endvidere P1 s og Eksempel 1

15 14 Rigsadvokatens beretning P2 s forklaring til grund, hvorefter det blev afvist, at en anden anholdt havde kigget med, idet klappen ind til detentionscellen havde været lukket. Vedrørende udtalelsen lagde politimesteren på den ene side P2 s forklaring til grund, hvorefter udtalelsen alene var ment for sjov, idet P2 er onkel til K s mand og desuden hendes nabo, og på den anden side det forhold, at K var frihedsberøvet og i færd med at blive visiteret. Politimesteren anførte, at polititjenestemænd i en sådan situation nøje skal overveje deres sprogbrug. Han fandt, at udtalelsen måtte betragtes som uhensigtsmæssig, og beklagede, at den blev fremsat. Politimesteren besluttede at indstille efterforskningen for brud på tavshedspligten med henvisning til, at der ikke var rimelig formodning om, at et kriminelt forhold var begået. Politimesteren lagde ved afgørelsen vægt på, at P1 og P2 ved videregivelsen af oplysningerne handlede i berettiget varetagelse af det offentliges interesser, idet K var folkeskolelærer, og at politiet som led i kriminalpræventive tiltag - jævnligt underviste i folkeskolen om hashmisbrug. Politimesteren fandt det dog beklageligt, at politiet havde underrettet arbejdsgiveren direkte i stedet for at sende oplysningerne til Rigsadvokaten. Endelig afviste Politi mesteren K s klage over, at P1 havde sagt til skoleinspektøren, at han skulle tage nøglerne fra K, idet det ikke kunne lægges til grund, at P1 havde udtalt sig på en sådan måde. Politiklagenævnet var enig i politimesterens afgørelse. Eksempel 2 Klage over at være lænket til en radiator i forbindelse med en anholdelse (55PM ) I forbindelse med Folketingets Ombudsmands inspektion af detentionen i Nuuk i 2006 klagede en person K over, at han i forbindelse med en anholdelse var blevet anbragt i en træbarak og lænket til en radiator i 2 timer, så hans hånd var blevet helt blå på grund af snærende håndjern. K klagede endvidere over en række andre forhold i forbindelse med anholdelsen, som ikke var omfattet af politiklagenævnsordningen. Det fremgik af sagen, at K og dennes samlever var blevet anholdt for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. De skulle i den forbindelse overnatte i Kangerlussuaq, før man havde mulighed for at flyve videre til Nuuk næste dag. Da der var mulighed for kommunikation mellem detentionsrummene, blev det besluttet, at K skulle overnatte i et opholdsrum, der var udlånt af flyvevåbnet. I rummet var der et vindue, der kunne åbnes. Politi mesteren fandt på baggrund af de involverede polititjenestemænds forklaringer ikke grundlag for at kritisere polititjenestemændenes adfærd, idet det kunne lægges til grund, at K kun havde haft håndjern på i 5-20 minutter, at det blev sikret, at de ikke sad for stramt, og at K selv havde indvilliget i at

16 Gennemgang af konkrete sager 15 sove med den ene hånd i håndjern, der var fastgjort til et rør for at undgå, at han blev forstyrret under hans søvn af polititjenestemænd, der jævnligt skulle tjekke, om han var tilstede i rummet. Det blev endvidere lagt til grund, at håndjernene blev fjernet, da K klagede over ubehag. Politimesteren fandt dog generelt brug af håndjern i en situation som den foreliggende uhensigtsmæssig. Politiklagenævnet var enig i politimesterens afgørelse. I 2009 anmodede Rigsadvokaten politimesteren om at genoptage behandlingen af sagen. Rigsadvokaten anmodede herunder politimesteren om at partshøre K over indholdet af de afhøringer, der var foretaget af de involverede polititjenestemænd i sagen. Politimesteren hørte ikke yderligere fra K. Politimesteren traf herefter på ny afgørelse i sagen med samme indhold som den tidligere afgørelse. Politimesteren tilføjede dog, at han havde fundet det rettest, om der i forbindelse med sagen havde været udarbejdet notits eller lignende om brugen af håndjern, samt om hvad man rent praktisk foretog sig for at føre tilsyn med K, mens han var ilagt håndjern, således som det anvises i politiskolens undervisningsmateriale om anvendelse af håndjern. Klage over magtanvendelse i forbindelse med en anholdelse (55PM ) En klager K klagede ved personlig henvendelse til politiet og ved efterfølgende brev over, at politiet i forbindelse med en anholdelse havde brugt for megen magt. Klageren anførte således blandt andet, at han under anholdelsen var blevet slået af to polititjenestemænd P1 og P2, smidt på gulvet, havde fået armen vredet om og var blevet mast ned imod gulvet. K reagerede ikke på to henvendelser fra politimesteren om at fremkomme med oplysninger til brug for behandlingen af klagesagen. Det blev ved sagens afgørelse lagt til grund, at K i forbindelse med anholdelsen og den efterfølgende visitation og indsættelse i detentionen satte sig til modværge, og at det var nødvendigt for P1 og P2 at anvende magt for at visitere K og sætte ham i detentionen. Det kunne i den forbindelse ikke lægges til grund, at der var anvendt magt ud over den magt, der var nødvendig for at gennemtvinge visitationen og indsætte K i detentionen. P1 havde endvidere oplyst, at han på et tidspunkt under forløbet, hvor K alene fremkom med verbale ukvemsord imod politiet, tog fat i K s tøj ved kraven, tog armsnoningsgreb på K og lagde K ned på gulvet, mens han spurgte ham, hvad fanden han bildte sig ind. Henset til at P1 s udtalelser var fremsat i umiddelbar forlængelse af ukvemsord fremsat af K, fandt politimesteren ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at kritisere P1 s ordvalg. Politimesteren fandt dog P1 s magtanvendelse i denne situation kritisabel henset til, at K på tids- Eksempel 3

17 16 Rigsadvokatens beretning punktet for magtanvendelsen alene fremkom med verbale ukvemsytringer, og magtanvendelsen på dette tidspunkt derfor måtte betegnes som ufornøden. Politiklagenævnet var enig i politimesterens afgørelse. Eksempel 4 Klage over politiassistents adfærd og sprogbrug (55PM ) En politiassistent P modtog under tjeneste oplysninger fra sin datter om, at en 15-årig pige i datterens skole havde klippet noget af datterens hår af. P iførte sig derfor en civil jakke og kørte sammen med en kollega i en patruljevogn til datterens skole. Her mødte P den 15-årige pige. P bad pigen om at sætte sig ind i patruljevognen. Herefter kørte de til politistationen. På vej ind til politistationen tog P solbrillerne af den 15-årige pige, ligesom P skældte pigen ud. I den forbindelse sagde P blandt andet, at det ikke var normalt for piger at handle på den måde, som pigen havde handlet over for P s datter. Efter ankomsten til politistationen blev sagen overdraget til en anden sagsbehandler. Den 15-årige pige vedtog efterfølgende en bøde på 500 kr. for vold. Efterfølgende klagede den 15-årige piges far over P s sprogbrug, samt over at P havde taget solbrillerne af pigen på en voldsom måde. Endvidere klagede faderen over P s involvering i sagen. Politimesteren fandt det beklageligt, at P tjenstligt havde involveret sig i sagen, samt at den 15-årige pige blev medtaget på politistationen under omstændigheder, der kunne opfattes som en frihedsberøvelse. Det fandtes ikke godtgjort, at P havde anvendt uhensigtsmæssig sprogbrug, eller at han havde taget solbrillerne af den 15-årige pige på en særlig hensynsløs måde. Sagen overgik herefter til disciplinær forfølgning. Politiklagenævnet var enig i politimesterens afgørelse. Sager fra 2009 Eksempel 1 Klage over sprogbrug ved at have kaldt person for et gammelt fjols (55PM ) En klager K klagede over, at politiassistent P1 i forbindelse med en politiforretning havde ødelagt noget julepynt på K s bopæl og kaldt K s mand M for gamle fjols. Det fremgik af sagen, at K s barnebarn B havde anmeldt sig udsat for vold og i den forbindelse havde tilkaldt politiet til K s bopæl. Da P1 og en reservepolitibetjent P2 ankom til stedet, var B meget sur og beruset. B gav herunder P2 et knytnæveslag, hvorefter han blev presset op ad væggen i en mellemgang af P1 og P2 med henblik på pacificering og anholdelse. P1 forklarede, at K og

18 Gennemgang af konkrete sager 17 M var kommet til og havde blandet sig i politiforretningen og grebet fat i P2. P1 og P2 valgte herefter på dette tidspunkt at undlade at gennemføre anholdelsen af B og trak sig tilbage og forlod stedet. P1 besluttede kort tid efter, at B skulle sættes ind i detentionen pga. sin beruselse og aggressivitet. P1 tilkaldte derfor endnu en reservepolitibetjent P3, hvorefter de tre polititjenestemænd indfandt sig i lejligheden på ny. Da de konstaterede, at B nu var faldet til ro, besluttede P1, at det ikke på dette tidspunkt var nødvendigt at anholde B og indsætte ham i detentionen. K viste i den forbindelse P1-P3 noget julepynt, som var gået i stykker under forsøget på at anholde B. P1 kaldte i den forbindelse M for et gammelt fjols. P1 beklagede sit sprogbrug over for politimesteren og begrundede sprogbruget med, at han var sur over, at M havde blandet sig i den tidligere politiforretning samme aften, samt at P1 var udkørt efter flere lange vagter. Politimesteren tilsluttede sig P1 s beklagelse og fandt ikke grundlag for at kritisere P1 s adfærd. Politimesteren anførte i den forbindelse, at der ikke var grundlag for at antage, at der var anvendt ufornøden magt ved forsøget på at anholde B. Politiklagenævnet var enig i politimesterens afgørelse. Klage over anholdelse, hvor klager brækkede armen (55PM ) En borger K klagede over, at han i forbindelse med en anholdelse brækkede armen. Det fremgik af sagen, at politiet en aften blev tilkaldt til voldsomme husspektakler. K, dennes mor samt en tredje person befandt sig på stedet. Ved politiets ankomst var K meget aggressiv og angreb blandt andet sin mor. Politimesteren lagde til grund, at K blev ført ud af lejligheden i førergreb, og at han undervejs gjorde kraftig modstand. P1 slap herved sit greb, hvorefter de mistede balancen på grund af en holdende cykel, og der lød herefter et knæk i den arm, som P2 fortsat holdt fast i. K blev straks fremstillet for en læge, der vurderede, at K den følgende morgen skulle røntgenfotograferes. Det blev her konstateret, at K havde brækket armen. Politimesteren bemærkede ved afgørelsen, at politiet skal foretage anholdelse så skånsomt som muligt, men at alle politiets greb og teknikker dog er forbundet med risiko for den, der modsætter sig disse. Henset til, at K havde gjort kraftig modstand, og at den brækkede arm skyldtes, at K mistede balancen på grund af en cykel, fandt politimesteren ikke grundlag for at kritisere polititjenestemændenes adfærd i tjenesten. Politiklagenævnet var enig i politimesterens afgørelse. Eksempel 2

19 18 Rigsadvokatens beretning Eksempel 2 Klage over, at en politiassistent i forbindelse med en telefonsamtale lagde røret på (55PM ) En klager K klagede over, at en vicepolitikommissær P i forbindelse med en telefonisk henvendelse fra K angående en afgørelse vedrørende påtaleopgivelse havde lagt røret på i stedet for at svare på K s spørgsmål. Der blev indhentet en udtalelse fra P, der oplyste, at den nævnte telefonsamtale startede stille og roligt, hvor han forklarede K om påtaleopgivelsen. P forsøgte i den forbindelse at forklare K, hvorfor påtale var opgivet, og forsøgte at vejlede om klagemulighederne. K blev imidlertid hurtigt meget ophidset og kaldte under samtalen P skældsord. P lyttede længe til K og forsøgte flere gange at få K til at falde til ro. Til sidst sagde P til K, at K skulle ringe tilbage, når K var faldet ned. P sagde dette til K, da der var andre borgere, der ventede, idet samtalen havde taget en efter hans opfattelse uhensigtsmæssig drejning, og da det på dette tidspunkt var umuligt at drøfte sagen med K på grund af dennes ophidselse. Til sidst lagde P røret på, idet han ikke kunne trænge igennem til K. K blev forelagt P s fremstilling af hændelsesforløbet, men reagerede ikke på opfordringer til at kommentere P s oplysninger. Politimesteren fandt herefter ikke grundlag for at afvise P s fremstilling af hændelsesforløbet. På denne baggrund fandt politimesteren, at det måtte lægges til grund, at det i den konkrete situation havde været berettiget for P at lægge røret på. Politimesteren fandt endvidere ikke grundlag for at antage, at der i øvrigt var anvendt ukorrekt sprogbrug af P, eller at P på anden vis i forbindelse med vejledningen havde opført sig ukorrekt. Politiklagenævnet var enig i politimesterens afgørelse. 3.2 Lovens kapitel 3 kriminalsager Der er i beretningsåret 2008 og 2009 afgjort henholdsvis 18 og 13 kriminalsager. Der er i dette afsnit beskrevet 7 sager, herunder 2 sager vedrørende overtrædelse af tjenstlig tavshedspligt, 2 sager vedrørende tjenesteforsømmelse, 1 sag vedrørende anmeldelse om vold og blufærdighedskrænkelse, 1 sag vedrørende dokumentfalsk samt 1 færdselssag.

20 Gennemgang af konkrete sager 19 Sager fra 2008 Brud på tavshedspligt (55PM ) En polititjenestemand P udtalte sig over flere gange til pressen uden at informere sine overordnede. Udtalelserne vedrørte en sag om en politisk flygtning F fra Bangladesh, der i en årrække havde levet på tålt ophold i Tyskland. Da F mistede sin opholdstilladelse, rejste han illegalt til Kastrup, hvorfra han fløj til Færøerne og derfra til Grønland. I Grønland havde han rejst ca. 15 km. med en hundefører og derefter givet sig til at vandre langs kysten. Han blev her samlet op af en Air Greenland helikopter og tilbageholdt med henblik på udsendelse af Grønland. F s advokat sendte herefter en anmodning om asyl til Grønlands Landsstyre. P sendte herefter en mail til to journaliststuderende indeholdende et resumé til internt brug. P forklarede efterfølgende, at han ikke havde opfattet oplysningerne som fortrolige, samt at han ikke vidste, at manden havde søgt asyl. Politimesteren fandt, at de videregivne oplysninger var undergivet tavshedspligt, men da P ikke havde haft forsæt til at krænke mandens interesse i at hemmeligholde oplysningerne, indstillede politimesteren efterforskningen. Politimesteren lagde P s forklaring til grund, hvorefter det havde været hans opfattelse, at manden ønskede sin historie bragt i mediernes søgelys, hvilket understøttedes af, at manden efterfølgende fortalte sin historie til en journalist fra den tyske presse. Politimesteren fandt ikke grundlag for at rejse tiltale for brud på tavshedspligten efter kriminallovens 29, stk. 1, eller for grov tjenesteforsømmelse efter samme lovs 30. Politimesteren fandt dog, at P s pressemæssige håndtering af sagen havde været uhensigtsmæssig, og tilkendegav, at han ville sikre sig, at P ikke på tilsvarende måde videregav oplysninger. Politiklagenævnet var enig i politimesteren afgørelse, men fandt, at P burde modtage en tjenstlig påtale under henvisning til, at videregivelsen af de omhandlede oplysninger var aldeles ubeføjet og i øvrigt uden sammenhæng med nogen form for politiforretning. Eksempel 1 Tjenesteforsømmelse i form af ikke at have efterforsket et stort antal sager (55PM ) Politimesteren modtog indberetning fra et politidistrikt om, at polititjenestemanden P ikke havde efterforsket et stort antal sager, der var tildelt ham. Efter en indledende gennemgang af de relevante sager besluttede politimesteren idet den pågældende tidligere var ikendt en disciplinær bøde for mangelfuld Eksempel 2

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2008

Resumé over disciplinærsager 2008 Resumé over disciplinærsager 2008 Disciplinærsagsresumé 2008 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKETHED... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2009

Resumé over disciplinærsager 2009 Resumé over disciplinærsager 2009 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...4 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE...4

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011 Behandling af klager

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 644 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2011 Kontor: Civil- og Politiafdelingen Sagsnr.: 2011-150-2174

Læs mere

Rigsadvokatens. beretning 2006. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens. beretning 2006. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2006 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2006 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2006 Behandling af klager over politiet Publikationen

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

5-1. Forvaltningsret 114.4 11.9 13.1. Retspleje 321.1 321.3 322.1 33.1.

5-1. Forvaltningsret 114.4 11.9 13.1. Retspleje 321.1 321.3 322.1 33.1. 5-1. Forvaltningsret 114.4 11.9 13.1. Retspleje 321.1 321.3 322.1 33.1. Rigsadvokatens forpligtelse til at være opmærksom på omgørelsesfristen i retsplejelovens 724, stk. 2 En advokat klagede på vegne

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 2005. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens beretning 2005. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2005 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2005 Behandling af klager over politiet Publikationen kan hentes på Rigsadvokatens hjemmeside http://www.rigsadvokaten.dk

Læs mere

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Publikationen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v...2 2. Celler, forrum mv...4 3. Inventar...8 4. Tv-overvågning mv...10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...12

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 2000. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens beretning 2000. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2000 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2000 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2000 Behandling af klager over politiet 2 Publikationen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2013

Resumé over disciplinærsager 2013 Resumé over disciplinærsager 2013 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKNING... 3 REGISTERMISBRUG... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 4 SPROGBRUG... 5 MANGLENDE FREMMØDE

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2011

Resumé over disciplinærsager 2011 Resumé over disciplinærsager 2011 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG SAGSBEHANDLING...3 SPIRITUSPÅVIRKNING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...5 ULOVLIG UDEBLIVELSE

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

1. Nordjyske Stiftstidendes artikler bragt 28. 30. maj 2006 Ørskov-sagen.

1. Nordjyske Stiftstidendes artikler bragt 28. 30. maj 2006 Ørskov-sagen. Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal 16 1220 København K DATO 19. juni 2006 JOURNAL NR. SA4-2006-115-0013 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER SAGSBEHANDLER: EC/TJ I AALBORG NYHAVNSGADE 9 POSTBOKS 539 9100 AALBORG

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 Sag 69/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Uummannaq Kredsret den 21.

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7 1 Indholdsfortegnelse 1. Arrest/detentionslokaler...4 2. Bemanding...5 3. Tilsyn og overvågningssystem...5 4. Brandalarm...7 5. Vejledning om alkoholafvænning...7 6. Andre forhold...8 7. Gennemgang af

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Rigspolitiet 19. februar 2009 J.nr.: 0700-10161-00004-09 Sagsbehandler: sbn

Rigspolitiet 19. februar 2009 J.nr.: 0700-10161-00004-09 Sagsbehandler: sbn Rigspolitiet 19. februar 2009 J.nr.: 0700-10161-00004-09 Sagsbehandler: sbn LEDELSESSEKRETARIATET Telefon: 4386 1448 E-mail: kbhv@politi.dk Københavns Vestegns Politis supplerende undersøgelse i henhold

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2015 Kontor: Sikkerheds-

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Røveriet mod kiosken i Kværndrup

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Røveriet mod kiosken i Kværndrup www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Røveriet mod kiosken i Kværndrup 6 2012 Røveriet mod kiosken i Kværndrup Af kriminalassistent Svend Andersen, Lokalpolitiet Fåborg-Midtfyn,

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø og Statsaut. ejendomsmægler Rikke Nissen Præstøvej 22 4700 Næstved Nævnet har modtaget

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere