STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Meeqqat Illuat. Institutionens mail: Hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Meeqqat Illuat. Institutionens mail: forstander@meeqqat.gl Hjemmeside: www.meeqqatgl.com"

Transkript

1 Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling november 2012

2 STAM INFORMATIONER MAN UAL Institutionens navn: Meeqqat Illuat Adresse: Jens Kreutzmannip aqq. 13 Box Nuuk Institutionens mail: Hjemmeside: Forstander/Leder: Torben Alne Tlf.: / Mobilnumre: Fax: Stedfortræder/ledelsesteam: Souschef: Ilse Alne Terapeutisk leder: Joa N. Holm Afdelingsleder: Pernille Spetzler Kst. Afdelingsleder: Anne Tang Afdelingsleder: 28

3 MANU AL ORGANISATIONEN Aldersgruppe 4 12 år. Målgruppe Døgntilbud / Behandling Svært omsorgssvigtede. Ja/ Først udredning (3 6 mdr.), derefter behandling. Botilbud / hybel Aflastningstilbud Dagtilbud Tilbud til fysisk handicappede Tilbud om støttet eller overvåget samvær Tilknyttet familiepleje Tilknyttet akut familiepleje Akutanbringelse Ambulant behandling Familiebehandling Støtteopgaver Krisecenter/hjem Nej/ nej. Har haft et enkelt tilfælde med en meget omsorgssvigtet dreng, der havde fået revet armen af i en tørretumbler, ham tog Meeqqat Illuat. Ja/ overvåget samvær på Meeqqat Illuat. Nej, men inddrager familien i det omfang det er muligt i behandlingen af barnet. Ja, i form af efterværn i 1 år til 1,5 år efter udskrivelse. Nej, men udskrevne børn opsøger nogle gange Meqqat Illuat hvis de senere hen 29

4 Mor/barn anbringelser Efterværn Udredning Anbringelsesperioden (gennemsnit) Visitation kommer i krise. År: 3 Måneder: Dage: DCV, herefter udreder og behandler Meeqqat Illuat eller videresender barnet til anden institution. MAN UAL Antal pladser 18. Antal afdelinger 3. FORANSTALTNINGEN Primære årsager Fysisk og somatisk betingede belastninger Fysisk og psykisk omsorgssvigt Belastende sociokulturelle forhold Anonym bortadoption Kriminalitet/kriminalitetsforebyggelse Der har været udøvet vold mod mange af børnene. Børnene har været udsat for psykisk omsorgssvigt i høj grad. Kommer fra dårligt fungerende hjem med alkohol/hash misbrug og vold. Ja til dels. Mange er og har været i kontakt med politiet. 28

5 MANU AL Misbrug af alkohol eller andre rusmidler Seksuelt misbrug De er ikke misbrugere, men deres forældre er. Mange er startet med at ryge cigaretter inden de kommer på institutionen. Minimum halvdelen har været udsat for seksuel misbrug. OVERORDNEDE MÅL FOR FORANSTALTNINGEN, HERUNDER METODER Barnets bedste Hvordan implementeres FN Konventionen om Børns Ja FN Konventionen er i høj grad implementeret i det pædagogiske arbejde. Rettigheder Indflytning Hvorledes planlægges en indflytning på institutionen, og Hvad lægges der vægt på. Hvorledes inddrages barnet/den unge, forældre og eller pårørende? Observation Børnene kommer fra hele landet, så de flytter direkte ind. De andre børn forberedes og der planlægges at der skal tages godt imod det nye barn. Meeqqat Illuat ser helst det er en nøgleperson der afleverer barnet helst forældrene og at denne person bliver en uges tid sammen med barnet. Hver dag dokumenteres hændelser Hvad sker der med barnet, hvad gør det ved 29

6 Beskriv hvilke observationsmetoder der anvendes på institutionen Behandling Beskriv behandlingsmetodikken barnet og hvad er årsagerne til at hændelser sker. Eksempel: Johan kunne næsten ikke stå ud af sengen i morges, han kunne ikke selv fortælle om han havde sovet godt eller dårligt, ingen havde observeret at der havde været noget i løbet af natten. Efter en snak med Johan og de andre børn til morgenmaden finder en personale ud af, at Johan skal noget i skolen i dag som han bestemt ikke har lyst til. Johan kommer i skole og personalet er meget opmærksomme på at tale med ham efter skole, samt om det er noget der ofte plager Johan. Herudover beskrives det hvad Johans træge morgen gjorde ved resten af afdelingen og de andre børn. Disser observationer kan også forløbe over længere tid. (Navnet er ændret). Herudover bruges disse observationer til rapporter og behandlingsmøder. Behandlingen er bygget op omkring kærlighed/tryghed og faste og forudsigelige rammer. Behandlingen tager især udgangspunkt i, at børnene opholder sig i små enheder med en fast voksen i minimum 3 uger inde i fjorden. Det er vigtigt, at barnet har hjemlige forhold, altså små grupper (max 5 børn og 2 voksne)og faste voksne gennem længere tid. Nye børn skal være sammen med voksne i MAN UAL 28

7 MANU AL Omsorg Hvorledes sikres omsorg for barnet eller den unge i det praktisk pædagogiske arbejde på institutionen Tildeles barnet eller den unge en primær omsorgsperson? Midlertidigt ophold Hvorledes struktureres og udføres et midlertidigt ophold Med henblik på videre visitering Hvem er den ansvarlige for den videre visitation og Hvilken procedure følger institutionen alt hvad de fortager sig. Behandlingen tager udgangspunkt i barnets udviklingstrin, som ikke altid stemmer overens med barnets alder. Barnet skal lære social omsorg og tilknytning, så det kan klare sig som ung og voksen. Når barnet er klar (kan klare daglige ting uden en voksen) begynder vi at arbejde mod en udskrivning. Der foretages samtaler med udvalgte personer i personalegruppen og når barnet er klar indledes terapiforløb. Ture i fjorden i små grupper. Børnene får ikke tildelt en kontaktvoksen på forhånd, en gruppe af personer får ansvaret for forskellige forhold omkring barnet, samtale/omsorgspersonerne tildeles primært efter god kemi mellem barnet/personalet. Har få gange haft udredningsophold på 3 6 måneder udenfor Meeqqat Illuat s målgruppe. Det kræves at opgaven er helt konkret og tidsbegrænset. Kommunen har ansvaret for visitationen. Meeqqat Illuat indstiller og denne indstilling følges ofte af kommunen. Hvis de skal videre til andre institutioner sker det gennem DCV. Herudover eksisterer der et samarbejde med især Uummannaq Børnehjem, da 29

8 Inddragelse Hvordan arbejdes der med forældreinddragelse? Anvendes familierådslagning? Uummannaq og Meeqqat Illuat ofte visiterer børn til hinanden, da de supplerer hinanden i forhold til målgrupper/alder. Prøver at få forældrene til at gå med til lægebesøg og andre ting barnet skal. Laver familiediagram med forældrene, så de kan være med til at opdage hvor det er gået galt for dem for eksempel i deres egen barndom og i forholdet til deres egne forældre. Det er vigtigt at få forældrene med så meget som muligt for barnets skyld. Forældre fra kysten kommer på besøg og bliver et stykke tid, så forældrene ved hvor deres børn bor og får en indforståethed, så børnene kan snakke med deres forældre om deres hverdag. MAN UAL Koordinering Der eksisterer ikke et særligt godt Hvordan sikres koordinering mellem myndigheder og Institution? samarbejde med kommunerne i dag, få kommuner er rigtigt gode til at gå i dialog, mange kommuner svarer ikke på henvendelser og følger ikke op på deres anbringelser eller reagerer ikke, selvom et barn er klar til at komme videre eller har brug for vigtige afgørelser, eller har brug for noget ekstra. Der skal foreligge handleplaner. Barnet skal sikres også efter en anbringelse. Der skal være klare linjer og informationsdeling. 28

9 MANU AL Hjemgivelse til hjemmet, anden anbringelse eller egen bolig Hvorledes planlægges og gennemføres en udslusning fra institutionen Møder med alle involverede (forældre og sagsbehandlere). Der bør eksistere en forståelse for tidsperspektivet i sagerne med anbragte børn, det er ofte sager der ikke kan udskydes eller underprioriteres. Barnet forberedes der udformes en kontrakt med barnet hvis det skal hjem, her opstilles betingelser som kommunen, forældrene og barnet skal opfylde i en given tidsperiode, dette er med til at give barnet en sikkerhed for at der stadig bliver taget hånd om det efterværn. Dette fungerer rigtigt godt det gælder især med forældre, som der har været et godt forløb med under anbringelsen. Forældre/børn henvender sig ofte på Meeqqat Illuat efter udskrivning eller dem på kysten ringer. HANDLEPLANER Social handleplan Foreligger der en handleplan forud for anbringelsen? Hvad er de langsigtede mål for indsatsen? Hvad er de kortsigtede mål for indsatsen? Det burde der, men det er meget ofte ikke tilfældet, selvom det er lovpligtigt. Det er et stort problem. At barnet har det bedre med sig selv og at Meeqqat Illuat har gjort hvad de kunne for barnet. At barnet har en bedre hverdag og er blevet 29

10 Sker der en opfølgning af den sociale handleplan i forhold til gældende lovgivning mere åben for indlæring/interesser. At barnet for et mere indholdsrigt liv. Nej for den eksisterer sjældent. MAN UAL Inddrages barnet/den unge, hvor ofte og af hvem? Inddrages forældremyndighedsindehaveren? Behandlingsplan Udarbejder institutionen behandlingsplan for barnet/den unge med udgangspunkt i den sociale handleplan? Hvis ikke, begrund hvorfor Udarbejder institutionen behandlingsplan efter en observationsperiode? Ja de bliver inddraget i andre handleplansforløb, men det afhænger af alder og ressourcer. Eksempel med dreng der spurgte om Meeqqat Illuat kunne love, at han ikke kom hjem til hans mor når han blev 14 år. Han havde mange samtaler for at blive af med skyldfølelse fordi han ikke ville bo hos sin mor og det blev besluttet at han skulle videre til en anden institution efter Meeqqat Illuat. Denne dreng havde så mange ressourcer, så han var i stand til at se frem ad og ikke bare befinde sig i nuet, så han havde stor indflydelse på sin egen situation. Ja i andre handlingsplansforløb. Alle børn er frivilligt anbragt så forældrene har meget at skulle have sagt. Ja Meeqqat Illuat udarbejder behandlingsplan med udgangspunkt i de oplysninger der findes. I samarbejde med psykolog og psykiater. Sociale handlingsplaner findes ikke. Behandlingsplan - udredning revision 28

11 MANU AL Hvis ikke, begrund hvorfor Danner behandlingsplanen udgangspunkt for tilrettelæggelsen af pædagogisk praksis? Hvis ikke, begrund hvorfor Udviklingsplan Foreligger der rutiner for udarbejdelse af behandlings- og udviklingsplaner for barnet /den unge ved anbringelsens start Hvis ikke, så forsøg at forklare hvorfor Findes der metoder til observation, udvikling og behandling af barnet/den unge? Hvis ikke, hvad er det der forhindrer dette? endelig behandlingsplan. Ja, med udgangspunkt i det enkelte barn. Kunstterapi, Spædbarnsterapi, livshistorie og terapeutisk behandling. I fjorden udarbejdes der resumeer hver gang en personale forlader et barn (efter ca. 3 uger). Herudover de før nævnte observationsrapporter. Resumeer laves efter en disposition fra nogle danske døgninstitutioner. Rapporter laves efter en disposition fra Børnepsyk. i Bispebjerg. De revideres og tilpasse til grønlandske forhold. SAMARBEJDSRELATIONER Samarbejdsparter under anbringelsen Anbringende myndighed Socialudvalg. 29

12 SSP samarbejde Døgninstitutionssamarbejde Sundhedsplejerske Sundhedsplejerske Kriminalforsorgen Hospitalsvæsenet - herunder distriktspsykiatrien Psykologekspertise Psykoterapeuter Fysioterapeuter Praktiserende læger Daginstitutioner/dagplejer Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) Skoler SSPK Ikke meget, Få gange. Har fortalt noget om snifning osv. Meget tæt samarbejde med Uummannaq Børnehjem og et netværkssamarbejde med alle døgninstitutioner og årlig konference. Kommer og fortæller noget engang imellem. Kun hvis forældrene er indsatte. Ja Lægeklinikken og psykiatrien + børnepsykiatrien i DK. Ja tilkøbt Ja Har 2 uddannede i huset. Ja engang imellem. Ja tæt. Ja tæt. MAN UAL ØKONOMI 28

13 MANU AL Driftoverenskomst indgået med Årsværk Bevilling/budget med Landsstyret. Opholdsbetaling 1144 gange 2 Budgetmodel STYRINGSREDSKABER Økonomistyring Lokalt. Lønsystem Vagtplanslægning (ressourceforbrug) Vejledende budget Hjemmestyrets. Lokalt/forstander. Ændringer i den nuværende bevilling skal der søges om. Bruttobudget Basisbudget Indtægtsbudget Nettobudget Taksten pr. plads 1144 * 2 Kalkule pr. kvartal Administrative opgaveløsninger 29

14 Fysiske lokaliteter FYSISKE RAMMER MAN UAL Har barnet/den unge/beboerne eget værelse? (findes 2 værelser til 2 personer nogle børn har behov for at bo sammen). Køkkenfaciliteter, herunder centralkøkken, tekøkken 3. Bade- og toiletfaciliteter Opholdsfaciliteter, herunder særlige aktivitetsrum - og samværsrum 6 toiletter /3 bad. 3 alrum (spiser og leger). 3 hyggerum (TV /læse). Værksted. Mødefaciliteter 1 mødelokale (møder/ kunstskole/undervisning). Vagtlokaler 3. Personalerum Inde - og udendørssportsfaciliteter Udendørsfaciliteter Udendørs legeplads (ski/kælke o.s.v.). 1 båd. Hundeslæder, kajakker, sejlbåde, motorsejlede og skibe Børnekolonier/huse I Fjorden 1 hus med 2 lejligheder i Qoorngoq 2 huse i Kapisillit. Satellitter Udslusningsboliger Vedligeholdelses-standard/renovering Vedligeholder selv eller søger over fælleskontoen. 28

15 MANU AL MEDARBEJDERNE Antal uddannede medarbejdere (pædagogisk faglig baggrund eller social og sundhedsfaglig baggrund): 15. Teknisk administrativt personale 6. Andet personale 2. Faglig sammensætning - forstander - stedfortræder - afdelingsleder - pædagoger - pædagogmedhjælpere - psykolog - socialrådgiver. - sekretær - køkkenleder - køkkenassistent. - pedel - rengøring - vaskeriassistent. - fiskere - jægere 1 forstander. 1 stedfortræder. 1 Terapeutisk leder 3 afdelingsledere. 15 pædagoger 1 kontorfuldmægtig (ubesat). 1 pedel. 3 rengøring. 1 vaskeri. Fiskere. Jægere. Organisering af administrativt og sekretærarbejde Hvem udfører administrative opgaver? Udføres dette central eller decentralt? Primær forstander/1 afdelingsleder. Lokalt med Ekstern regnskabsfører. 29

16 UDVIKLING AF INSTITUTIONENS FAGLIGE KOMPETENCE MAN UAL Konkretisering af pædagogiske mål og Udgangspunkt i det enkelte barn. delmål Hvordan implementeres de pædagogiske mål og delmål? Videreudvikling af Pædagogiske metoder Hvordan arbejdes der med at skabe sammenhæng mellem teori og praksis? Konkrete arbejdsmetoder Hvorledes omsættes teori til praksis i hverdagen? Ved at man aftaler noget, gør det og evaluerer. Fokusområder for forskellige institutioner Sker der en prioritering af indsatsområder? Ja Udviklings- og om stillingsparathed Hvordan tilpasser institutionen sig i forhold til at kunne udfør de opgaver den aktuelt stilles overfor? Udvikling af institutionens beslutningsstrukturer Samarbejde Uddannelse Supervision TEORETISK REFERENCE Har institutionen et teoretisk udgangspunkt for Ja / Udviklingstrin hos det enkelte barn. 28

17 MANU AL det pædagogiske arbejde? I bekræftende fald hvilket? Findes der kvalitetsmål for den socialpædagogiske praksis? Findes der kvalitetsmål for den socialpædagogiske/psykologiske behandling i institutionen? Beskriv hvilke metoder der anvendes for at omsætte kvalitetsmålene? Vigtigt at medarbejderne skal have uddannelse. intern undervisning. Udviklingstrin hos det enkelte barn. Ikke formelt. Engagement og hvordan resume og rapport skrivning fungerer. Om der deltages i debatter til undervisning og møder. Om der kommer gode forslag til møder når der er noget der ikke fungerer. Herudover er det meget mærkbart på institutionen og blandt børnene, om det pædagogiske arbejde fungerer. Ikke formelt. Det kan måles på de børn der har været her i lang tid om behandlingen virker. Børnene har en bog med gode og dårlige sider, hvor de kan skrive de dårlige og gode ting også om personalet denne bog danner udgangspunkt for samtaler med barnet, men kan også vise ting der fungerer i arbejdet og ting der ikke rigtigt fungerer. Samtale, uddannelse, ekstern og intern supervision. 29

18 MAN UAL FAGLIG EKSPERTISE Socialfaglig rådgivning Hvor indhentes faglig rådgivning? Særlige aktiviteter: - supervision - konsulentbistand - intern uddannelse af plejefamilier - supervision af plejefamilie Ekstern, psykologer, andre eksperter. Ja, supervision. Ja, faglig konsulentbistand. Ja, familieterapi. Ja, spædbarnsterapi Ja, legeterapi. Ja, miljøterapi. - familieterapi - spædbørneterapi - legeterapi - miljøterapi Børnesagkyndig ekspertise I hvilket omfang benyttes og inddrages i nedenstående faggrupper? Psykologer Børn og unge psykiater Pædiater Børnefysioterapeut Ja, meget. Ja, i det omfang det er muligt. Ja, noget. Ja, efter behov. 28

19 MANU AL Sundhedsplejersken Ergoterapeut Børnetandplejen Ja, efter behov. Ja, efter behov. INSTITUTIONSKULTUREN, HERUNDER HVILKE KULTURELLE ASPEKTER OG NORMER DER PRÆGER DAGLIGDAGEN PÅ INSTITUTIONEN. Tilbydes barnet/den unge særlige kulturelle Ja, meget. muligheder, såsom rejser i og udenfor Grønland, traditioner og eller kreative aktiviteter, som sikrer det kulturelle tilhørsforhold? I bekræftende fald, hvilke? Meget fokus på naturen. Ældre fangere kommer og fortæller historier. Mange rejser i Grønland. Har institutionen en ernærings- og sundhedspolitik? Har institutionen en miljøpolitik? Ja i høj grad. Spiser meget grønlandsk og meget sundt. Ja, fokus på renlighed inde og miljøbeskyttelse. 29

20 UNDERVISNINGSFORHOLD Intern skole lektiehjælp MAN UAL Ekstern skole lektiehjælp Efterskole Uddannelsestilbud Børnetandplejen Har haft nogen på efterskole, men børnene er for små. Nej, børnene er for små. De kommer og underviser. FRITIDSLIV Hvilke pædagogiske redskaber og aktiviteter anvendes i dagligdagen? Meget fokus på naturen. Ældre fangere kommer og fortæller historier. Mange rejser i Grønland. Ture til fjorden. Hvilke ønsker udtrykker barnet/den Unge i forhold til egen fritidsaktivitet og venskaber? Fritidsaktiviteter: - fiskeri - jagt - rytmik - svømning De kan udtrykke ønske om hvad de gerne vil lave/opleve. Fx vil de gerne have det bliver sommer så de kan komme i fjorden og vil også gerne stå på ski o.s.v.. Ja, fiskeri. Ja, jagt. Ja, rytmik. Ja, svømning. Ja, fodbold. 28

21 MANU AL - fodbold Ja, dans. - ridning - dans - motiverende -førskole/leg & lær/-aktiviteter - andet: Ja, leg. Ja førskole/leg & lær. Historiefortælling. Kunstskole. Sejlads FAMILIEARBEJDE Forældresamarbejde Hvad er de langsigtede mål for institutionen i forhold til at arbejde med barnet/den unges familieforhold? Hvad er de kortsigtede mål i forhold til samarbejdet med barnet/den unges familie? Hvilke pædagogiske og psykologiske redskaber anvendes i hverdagen? Hvordan medinddrages barnet/den unge i forhold til at have indflydelse på egen livssituation? Målet er at forældrene skal have så meget indflydelse som muligt for barnets skyld. Forældrene skal inddrages så meget som muligt i dagligdagen. Børnenes trivsel med forældrene. Samtaler, terapi, psykologsamtaler. Børnemøde hvor barnet kan komme med deres indflydelse (mange børn er meget aktive og kommer med dagsorden til møderne). Førnævnte metoder. Forældreindflydelse Hvilke overvejelser går institutionen sig i forhold til at inddrage forældrene? Ugentlig kontakt til forældre der ikke bor i Nuuk. Kontakten er meget struktureret og er forældrene fulde eller ikke i stand til aflyses kontakten, så barnet ikke bliver 29

22 Børnenes Råd På hvilken sikres børnene indflydelse på egen tilværelse på institutionen ud fra modenhedskriterier og livssituation i øvrigt? Kommunikation Hvorledes sikres kommunikationen og kontakten mellem barn/den unge og familie/pårørende? Hvorledes opretholdes kommunikationen/ kontakten mellem institution og forældre/familie? Hvorledes sikres kontakt mellem anbringende myndighed og familien? bekymret. Børnene skriver breve. Møder og aftaler med socialforvaltningen. Uformel børnekontrakt. Forlanger at hvis der ikke er en direkte kontakt, skriver barnet stadig en gang i mellem til forældrene for barnets skyld. Stiller vedvarende spørgsmål til socialforvaltningen om forældrene, så er socialforvaltningen tvunget til at opsøge forældrene. - MAN UAL DET PERSONLIGE LEDERSKAB Overordnede principper for ledelse/ledelsesværdier Personalet skal have uddannelse og dette skal vedligeholdes, så personalet er ordentligt klædt på til opgaverne. Samtaler med psykolog / terapeuter hvis personalet har det svært. 28

23 MANU AL Ledelsesteams Strategier for ledelsen Lederudvikling: LUS- samtaler Ved problemer og ønsker. FAGLIG LEDELSE Kompetenceudvikling Erfaringsopsamling Videns deling Systematisk fokus på udvikling Kurser og uddannelse. Møder. Møder. - mål -indsatsområder -aktiviteter -dokumentation Succeskriterier for institutionen Dokumentation -form -indhold -formidling -målgruppen Men hvis børnene vedbliver at opsøge institutionen og føler sig trygge med institutionen er det er succes. Ledelsen har været på stedet i mange år ligeledes succes. 29

24 PERSONALELEDELSE/HR MUS-samtaler MAN UAL Personalepleje Fitnesscenter Hvis der er ønsker til aktiviteter får de ja. Der lægges vægt på socialt samvær og gode oplevelser imellem personalet. Kompetenceudvikling Faglige arrangementer - studiekreds - efteruddannelse - intern uddannelse - ekstern uddannelse - praktikvejlederuddannelse Kurser og uddannelse. Ja, studiekreds. Ja, efteruddannelse. Ja, intern uddannelse. Ja, ekstern uddannelse. Nej, der er ikke et behov. ADMINISTRATIVLEDELSE IT-ansvarlig Lønforhandling Arbejdspladsfaciliteter Rekrutteringsstrategi Forstander. PIP. Bolig til fastansatte. Annoncering. Personlig samtale. 28

25 MANU AL Fastholdelse af medarbejdere Annoncering Ansættelsesudvalg Samarbejdsudvalg Sikkerhedsudvalg Personalepleje, kurser, efteruddannelse, terapi. Socialpædagogen. Lokale aviser. Internettet. Ledergruppen. MØDESTRUKTUR Ledelsesteam Afdelingsteam Behandlingsteam Møder i ledelsen Hver dag. Afdelingsmøder Gruppemøder Behandlingsmøder Familiemøder Forældremøder 1 gang om ugen. Efter behov. Hver 3. uge. Efter behov. 29

26 Personalemøder Samarbejdsmøder Børn - og ungemøder Eksterne tværfaglige møder Interne tværfaglige møder Hver 3. uge. Hver dag. 1 gang om ugen. Efter behov. Efter behov. MAN UAL POLITIKKER OG BEREDSKABER Politikker: - rygning -alkohol -stress -senior -sygefravær -særlige ordninger - løn Børn må ikke ryge. Ja, til fester og fællesspisning er der vin på bordet (børnene skal se at man kan drikke et glas vin uden at skabe sig åndssvagt). Ja, terapiforløb i forhold til stress. Ja, til politik om fravær (forebyggelse og regler). Ja, tager hensyn til ældre medarbejdere og har særlige ordninger. Særlige ordninger omkring ture ind i fjorden (man skal kunne arbejde 2 uger i træk o.s.v.) Beredskaber: Findes der beredskab for både ansatte og indskrevne? 28

27 MANU AL -kriseberedskab Supplerende bemærkninger Vigtigt med god personalekultur og børnekultur. MÅL, RESULTATKRAV OG DOKUMENTATION Her beskrives institutionens væsentligste mål, samt resultatkrav. I beskrivelsen af resultatkravene skal også indgå en beskrivelse af, hvordan det dokumenteres, at målene er nået. Hver institution opstiller i alt 3 mål med dertilhørende resultatkrav ud fra nedenstående skabelon. Det første mål skal rette sig mod det socialfaglige område, det andet mod det organisatoriske og det tredje mål mod det økonomiske område. Antallet af resultatkrav kan tilpasses de enkelte mål for institutionen. Institutionens socialfaglige mål: Resultatkrav Dokumentation for målopfyldelse 29

28 MAN UAL Institutionens organisatoriske mål: Resultatkrav Dokumentation for målopfyldelse Institutionens økonomiske mål: Resultatkrav Dokumentation for målopfyldelse 28

MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE

MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE Familiedirektoratet Nuuk 2008 STAM INFORMATIONER Institutionens navn: Røde Kors Børnehjem Adresse: Børnehjemsvej 12 Tlf.: 321070 Mobilnumre: Fax: 325970 Institutionens

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Qasapermiut Adresse: Umiarsualivimmut 13 Postboks 360 3911 Sisimiut Tlf.: (00299) 865175 Mobilnumre: Fax:

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Qasapermiut Adresse: Umiarsualivimmut 13 Postboks 360 3911 Sisimiut Tlf.: (00299) 865175 Mobilnumre: Fax: Familiedirektoratet Nuuk STAM INFORMATIONER MAN UAL Institutionens navn: Qasapermiut Adresse: Umiarsualivimmut 13 Postboks 360 3911 Sisimiut Tlf.: (00299) 865175 Mobilnumre: Fax: Institutionens mail: www.qasapi@greennet.gl

Læs mere

MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE

MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE Familiedirektoratet Nuuk 2008 STAM INFORMATIONER Institutionens navn: Børnehjemmet Sarliaq Institutionens mail: info@sarliaq.gl. Adresse: Lisbethindsgavlip Aqq.

Læs mere

STAMINFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Det Gule Hus. Adresse. Kirkegårdsvej 140 B. Hovedtelefonnummer 64 24 16. Mobilnumre. Fax.

STAMINFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Det Gule Hus. Adresse. Kirkegårdsvej 140 B. Hovedtelefonnummer 64 24 16. Mobilnumre. Fax. DEPARTEMENTET FOR FAMILIE OG SUNDHED Nuuk 2009 STAMINFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Adresse Det Gule Hus Kirkegårdsvej 140 B Hovedtelefonnummer 64 24 16 Mobilnumre Fax E-mail detgulehus@greennet.gl

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Angerlarsimaffik Aja. Institutionens mail: aaja. Hjemmeside: Adresse: Box 1542, 3900 Nuuk Forstander/Leder:

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Angerlarsimaffik Aja. Institutionens mail: aaja. Hjemmeside: Adresse: Box 1542, 3900 Nuuk Forstander/Leder: Familiedirektoratet Nuuk STAM INFORMATIONER Institutionens navn: Angerlarsimaffik Aja Institutionens mail: aaja Hjemmeside: Adresse: Box 1542, 3900 Nuuk Forstander/Leder: Tlf.: 32 66 60 (kontor) Mobilnumre:

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Angerlarsimaffik Aja. Institutionens mail: aaja. Hjemmeside: Box 1542, 3900 Nuuk

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Angerlarsimaffik Aja. Institutionens mail: aaja. Hjemmeside: Box 1542, 3900 Nuuk Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling november 2012 STAM INFORMATIONER Institutionens navn: Angerlarsimaffik Aja Institutionens mail: aaja Adresse: Box 1542, 3900 Nuuk Hjemmeside: Tlf.:

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Børnehjemmet i Uummannaq. Institutionens mail: bhjumq@greennet.gl. Hjemmeside:

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Børnehjemmet i Uummannaq. Institutionens mail: bhjumq@greennet.gl. Hjemmeside: Familiedirektoratet Nuuk 2008 STAM INFORMATIONER Institutionens navn: Børnehjemmet i Uummannaq Institutionens mail: bhjumq@greennet.gl Adresse: Boks 99 3961 Uummannaq Tlf.: 95 15 39 Mobilnumre: Fax: 95

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Inuusuttut Inaat. Institutionens mail: inaat@greennet.gl inin@nanoq.gl

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Inuusuttut Inaat. Institutionens mail: inaat@greennet.gl inin@nanoq.gl Departementet for Familie, kultur, Kirke og Ligestilling Nuuk 2012 STAM INFORMATIONER Institutionens navn: Inuusuttut Inaat Adresse: Sanatorievej 17 Boks 150, 3920 Qaqortoq Tlf.: 64 21 17 Mobilnumre: Forstander

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Gertrud Rask Minde. g.r.minde@greennet.gl. Else Marie Olsen. Avalequt. Daglig leder Tabitta O. Jensen. Tuapannguanut 5.

STAM INFORMATIONER. Gertrud Rask Minde. g.r.minde@greennet.gl. Else Marie Olsen. Avalequt. Daglig leder Tabitta O. Jensen. Tuapannguanut 5. DEPARTEMENTET FOR FAMILIE OG SUNDHED Nuuk 2009 STAM INFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Gertrud Rask Minde Adresse Falip Aqq. 3 Hovedtelefonnummer 86 46 88 Mobilnumre 26 43 82 (bagvagt), 53 46 88 (forstander)

Læs mere

STAMINFORMATIONER. Ivaaraq. Ivaa@gh.gl, ivaaraq@greennet.gl. www.ivaaraq-gl.com. Agnethe L. Hegelund. Annette Beske, sous@ivaarag.

STAMINFORMATIONER. Ivaaraq. Ivaa@gh.gl, ivaaraq@greennet.gl. www.ivaaraq-gl.com. Agnethe L. Hegelund. Annette Beske, sous@ivaarag. DEPARTEMENTET FOR FAMILIE OG SUNDHED Nuuk 2009 STAMINFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Ivaaraq Adresse Majavej B-1581 Hovedtelefonnummer 64 21 13 Mobilnumre Fax 64 20 12 E-mail Hjemmeside Forstander/leder

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Angerlarsimaffik Palleq. Adresse. Qipoqqaq 22 B-940, Postboks 516, 3940 Paamiut

STAM INFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Angerlarsimaffik Palleq. Adresse. Qipoqqaq 22 B-940, Postboks 516, 3940 Paamiut DEPARTEMENTET FOR FAMILIE OG SUNDHED Nuuk 2009 STAM INFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Adresse Angerlarsimaffik Palleq Qipoqqaq 22 B-940, Postboks 516, 3940 Paamiut Hovedtelefonnummer 68 41 00 / 40

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Sungiusarfik Aaqa. Kontor@aaqa.gl. Er ikke opdateret i meget lang tid. Maria Heilmann Nielsen. E-mail: maria@aaqa.

STAM INFORMATIONER. Sungiusarfik Aaqa. Kontor@aaqa.gl. Er ikke opdateret i meget lang tid. Maria Heilmann Nielsen. E-mail: maria@aaqa. DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, KULTUR; KIRKE OG LIGESTILLING DØGNINSTITUTIONSAFDELING Nuuk 2012 STAM INFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Sungiusarfik Aaqa Adresse Adolf Jensensvej 22 Hovedtelefonnummer

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Gertrud Rask Minde. Adresse Falip Aqq. 3. Hovedtelefonnummer 86 46 88. Mobilnumre

STAM INFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Gertrud Rask Minde. Adresse Falip Aqq. 3. Hovedtelefonnummer 86 46 88. Mobilnumre DEPARTEMENTET FOR FAMILIE; KULTUR; KIRKE OG LIGESTILLING Nuuk 2012 STAM INFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Gertrud Rask Minde Adresse Falip Aqq. 3 Hovedtelefonnummer 86 46 88 Mobilnumre 26 43 82 (bagvagt),

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Angerlarsimaffik Palleq. Adresse. Qipoqqaq 22 B-940, Postboks 516, 3940 Paamiut

STAM INFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Angerlarsimaffik Palleq. Adresse. Qipoqqaq 22 B-940, Postboks 516, 3940 Paamiut DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, KULTUR, KIRKE OG LIGESTILLING Nuuk 2012 STAM INFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Adresse Angerlarsimaffik Palleq Qipoqqaq 22 B-940, Postboks 516, 3940 Paamiut Hovedtelefonnummer

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Najugaqarfik Elisibannguaq. elis@gh.gl og neman@greennet.gl. Ane Baarsgaard Jensen. ne-forstander@nanoq.gl. Regine V.

STAM INFORMATIONER. Najugaqarfik Elisibannguaq. elis@gh.gl og neman@greennet.gl. Ane Baarsgaard Jensen. ne-forstander@nanoq.gl. Regine V. DEPARTEMENTET FOR FAMILIE; KULTUR; KIRKE OG LIGESTILLING, DØGNINSTITUTIONSAFDELING Nuuk 2009 STAM INFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Adresse Najugaqarfik Elisibannguaq Esbjergip Aqqutaa 5, Postboks

Læs mere

DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, KULTUR, KIRKE OG LIGESTILLING. Døgninstitutionsafdelingen 2012. Nuuk 2009

DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, KULTUR, KIRKE OG LIGESTILLING. Døgninstitutionsafdelingen 2012. Nuuk 2009 DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, KULTUR, KIRKE OG LIGESTILLING. Døgninstitutionsafdelingen 2012. Nuuk 2009 STAM INFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Sungiusarfik Ikinngut Adresse Elisabeth Thomsenip Aqq 15,

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration Ydelseskatalog for *Sungiusarfik * Servicedeklaration Udarbejdet af ledergruppen på Med en af de bedste udsigter ud over havnen og Malenebugten, er Sungiusarfik beliggende i Grønlands hovedstad Nuuk. Sungiusarfik

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Rævestuens målsætning og profil

Rævestuens målsætning og profil Rævestuens målsætning og profil Med denne side vil vi gerne fortælle dig mere om Rævestuen, - hvem vi er, vores faglige grundlag, målsætninger og vores tilbud til dig og dit barn. Vi mener, at kunne gøre

Læs mere

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Broen Aalborg Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Velkommen til Broen Broen er et stærkt helhedstilbud til unge mellem 13 og 18 år, der har fået en kaotisk start på livet,

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Sanatorievej B 17. Postboks 150. 3920 Qaqortoq. Forstander: Sara Tessing, forstander@inaat.gl, tlf. +299 642117 lok.1 mobil nr.

Sanatorievej B 17. Postboks 150. 3920 Qaqortoq. Forstander: Sara Tessing, forstander@inaat.gl, tlf. +299 642117 lok.1 mobil nr. Inuusuttut Inaat Hvem er vi? Inuusuttut Inaat er en døgninstitution under Grønlands selvstyre, Departementet for familie, ligestilling og socialvæsen og ligger i Qaqortoq i Sydgrønland. Vores adresse er:

Læs mere

Tilbud til sårbare børn og unge

Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge 0-6 årige, side 7-17 årige, side 18-22 årige, side Tilbud til familier, side Tilbud til familier Aflastningsophold Børn og familiecentrene;

Læs mere

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Job og Social Service Journalnr. : 2007060956 Socialcenter Dato...: 15.06.2007 Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby 1. Målgruppe og antal

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge Punkt 3. Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge 2015-062390 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender at Der igangsættes

Læs mere

Årsberetning IMP Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu Ulloq unnuarlu angerlasimaffik namminersortoq Privat børnehjem. Årsberetning 2006

Årsberetning IMP Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu Ulloq unnuarlu angerlasimaffik namminersortoq Privat børnehjem. Årsberetning 2006 Årsberetning IMP Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu Ulloq unnuarlu angerlasimaffik namminersortoq Privat børnehjem Årsberetning 2006 for Det private børnehjem Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu (IMP) drives som

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

Multikorps tager sig af: Børn og unge som samarbejdspartnere og borgere er bekymret for,

Multikorps tager sig af: Børn og unge som samarbejdspartnere og borgere er bekymret for, Multikorps Formål Formålet med multikorpset er, at aktivt fremme den forebyggende indsats ved en tidligere indsats rettet mod det enkelte barn og den enkelte familie. Hvilket behov hos familien skal tilbuddet

Læs mere

Årsberetning 2007 For Det private børnehjem. Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu IMP ApS

Årsberetning 2007 For Det private børnehjem. Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu IMP ApS Årsberetning 2007 For Det private børnehjem Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu IMP ApS. 1 Årsberetning 2007 For Det private børnehjem Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu (IMP) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Stendyssehaven. Tirsdag den 8. april 2008 kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Stendyssehaven. Tirsdag den 8. april 2008 kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Stendyssehaven Tirsdag den 8. april 2008 kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg på Stendyssehaven.

Læs mere

Døgnophold for familier -det må kunne gøres bedre for at give denne gruppe små børn en god start i livet

Døgnophold for familier -det må kunne gøres bedre for at give denne gruppe små børn en god start i livet Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del Bilag 168 Offentligt FBU ForældreLANDSforeningen, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup, 70 27 00 27, sek@fbu.dk, www.fbu.dk Til Folketingets Socialudvalg Bilag Notat udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv.

Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv. Sagsnr.: 2016/0003469 Dato: 26. maj 2016 Titel: Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv. Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Halsnæs Kommune er i gang med

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Landsbyen Sølund Sortesøvej 20 EMP hus 20 8660 Skanderborg Tlf.nr.: Institutionens Email: Hjemmeside

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer?

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Pressemøde den 31. maj 2016

Pressemøde den 31. maj 2016 Pressemøde den 31. maj 2016 Martha Lund Olsen Naalakkersuisoq for Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen Martha Lund Olsen / Præsentation af ny lov og redegørelse

Læs mere

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138 Ydelsestype Ydelsens Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. BHU. Blæksprutten Rypehusene

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu, Livet, Barnet og Naturen forkortet til IMP er en privat ejet institution for omsorgssvigtede børn og unge.

Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu, Livet, Barnet og Naturen forkortet til IMP er en privat ejet institution for omsorgssvigtede børn og unge. Hvad er IMP Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu, Livet, Barnet og Naturen forkortet til IMP er en privat ejet institution for omsorgssvigtede børn og unge. Kort om IMP Arbejdet med henblik på at etablere en

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Børnehjemmet Uummannaq Servicedeklaration

Børnehjemmet Uummannaq Servicedeklaration Børnehjemmet Uummannaq Servicedeklaration Kontaktinformationer: Børnehjemmet Uummannaq Postboks 99 3961 Uummannaq Mail: bhjumq@greennet.gl Telefoner: 951539 / 951238 / 951236 Fax: 951639 Forstander: Souschef:

Læs mere

Børn og familieområdet

Børn og familieområdet Børn og familieområdet Martha Lund Olsen Marts 2015 Tilsyn Formålet med tilsynet er at efterse, om kommunerne efterkommer sociallovens bestemmelser og giver borgerne, herunder børn og unge, den retssikkerhed,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område -Egely- Standarder: Kommunikation Standard: Den enkelte unges kommunikative ressourcer skal afdækkes 1. Den enkelte unge udredes pædagogisk og skolemæssigt af

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Olsen Marts 2014 Status førtidspensionsreformen Marts

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Individuelle planer

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Individuelle planer Dokumenttype: Regional retningslinje med lokal tilføjelse Titel: Instruks for: - Hvordan det sikres, at de enkeltes ønsker, mål og behov indgår

Læs mere

Ydelseskatalog vedr. udslusningsboliger

Ydelseskatalog vedr. udslusningsboliger Ydelseskatalog vedr. udslusningsboliger Målgruppe: Mål med indsatsen: Kriterier for tildeling af indsatsen: Målgruppen er: Unge borgere mellem 18 30 år, der har brug for at få en midlertidig bolig efter

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Ungehus

Ydelsesbeskrivelse Ungehus Ydelsesbeskrivelse Ungehus Bornholms FamilieCenter - Ungehus 2011 Ungehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale... 4 Målgruppe... 5 Pædagogik og metode... 5 Hvordan udmøntes indsatsen

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl TILSYNSRAPPORT 2007. PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY I FREDERIKSHAVN KOMMUNE. Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl. 8.30 Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER Regionale Familieambulatorier 1. Hvorfor familieambulatorier? 2. Hvad er familieambulatoriet 3. Hvad har familieambulatoriet at byde på for kommunerne? Formålet med familieambulatorierne

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Forsorgshjemmet Overmarksgården Tilbudstype: Overmarksgården indeholder følgende 3 tilbud: 110 -Midlertidigt

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Børn i alkoholfamilier også politikernes ansvar Politisk og økonomisk forankring

Børn i alkoholfamilier også politikernes ansvar Politisk og økonomisk forankring Børn i alkoholfamilier også politikernes ansvar Politisk og økonomisk forankring Karin Gaardsted Viceborgmester og Formand for Børne- og Ungdomsudvalget Viborg Kommune, Danmark Disposition Udfordringen

Læs mere