Sager af særlig interesse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sager af særlig interesse"

Transkript

1 Sager af særlig interesse Militær straffelov Militær straffelov 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 1 En kaptajnløjtnant havde som chef for et missilfartøj tilskyndet/beordret en oversergent, der ikke havde fornøden sprængningsuddannelse, til uden tjenstlig begrundelse at antænde og bringe 500 gram formbart sprængstof til sprængning i vandet mellem en række missilfartøjer, der lå fortøjet ved siden af hinanden i en havn. Episoden var ment som et spektakulært indslag i forbindelse med illumination af flådens skibe. Ved sprængningen (formentlig på bunden af havnen) blev der ødelagt 17 tankfølere til en samlet værdi af ca kr. på de fortøjede skibe. Ved hændelsen fik en marineoverkonstabel ombord på et af skibene en midlertidig høreskade. Auditøren ikendte kaptajnløjtnanten en bøde på kr. og oversergenten en bøde på kr. Det blev tillagt vægt i formildende retning, at de sigtede blev pålagt at betale en samlet erstatning på kr. Sag nr. 2 En værnepligtig menig havde i forbindelse med afbrænding af krudtladninger på en strand uretmæssigt tilegnet sig en pose indeholdende 1 kg sortkrudt. Posen tog han med tilbage til kasernen, hvor han lagde den i sin private taske på belægningsstuen. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr., idet det ved afgørelsen blev tillagt vægt, at der var tale om tilegnelse af sprængstof, der ved sprængning ville kunne anrette ikke ubetydelig skade. Sag nr. 3 En sergent havde som tiltrædende vagtkommandør undladt at føre tilsyn og kontrol i fornødent omfang. Dette bevirkede, at en værnepligtig menig fra holderen i vagtbygningen fejlagtigt havde taget et allerede ladt gevær (påsat magasin), hvorved der utilsigtet blev affyret et skarpt skud skråt op i luften. Auditøren ikendte dem hver en bøde på 750 kr. Det blev tillagt vægt, at der efter de givne omstændigheder ikke umiddelbart var fare for andre i forbindelse med episoden. Sag nr. 4 I forbindelse med en instruktion på 9 mm indstikspanserværnsvåben havde en løjtnant, som var skydeleder, i strid med sikkerhedsbestemmelserne på standpladsen, beordret en anden løjtnant, som var hjælper for skydelederen, til at bruge 9 mm skarp ammunition i forbindelse

2 med en gennemgang af skydestilling og opladningsprocedure, hvorved der utilsigtet blev afgivet 1 skarpt skud ind i skydevolden. Auditøren ikendte dem begge en bøde på kr. Det blev lagt til grund, at der var tale om et alvorligt brud på sikkerhedsbestemmelserne i forbindelse med anvendelsen af skarp ammunition til instruktion. Omvendt blev der også taget hensyn til, at skudafgivelsen måtte anses som utilsigtet og formentlig var forårsaget af dårlig kommunikation de to løjtnanter imellem. Sag nr. 5 En overkonstabel havde 2 gange benyttet en regimentet tilhørende rendegraver på en privat adresse til private formål. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr. Militær straffelov 15 (krænkende adfærd) Sag nr. 6 En seniorsergent på tjenesterejse havde ombord på et hollandsk militærfly overrakt en seddel med et seksuelt/erotisk indhold - en engelsk tekst og en tegning af en nøgen kvinde - til en udenlandsk kvindelig sergent. Det blev lagt til grund, at det var hensigten, at den kvindelige sergent skulle se sedlen og auditøren ikendte på den baggrund den pågældende en irettesættelse. Militær straffelov 15 (kaserneuorden) Sag nr. 7 En værnepligtig menig havde kastet en våd gulvklud i ansigtet på en værnepligtig, der lå og sov. Det var meningen, at han ville ramme en anden, som han ville drille, og det var derfor tilfældigt, at han ramte den pågældende. Auditøren ikendte den menige en bøde på 500 kr., idet der i skærpende retning blev lagt vægt på, at der var tale om en voldslignende handling. Sag nr. 8 Et festarrangement på en kaserne udviklede sig til kaserneuorden af alvorlig karakter, da man bl.a. antændte husholdningssprit under festdeltagernes stole samt affyrede signalkanonslag i værkstedsbygningen. De deltagende officerer og befalingsmænd blev ikendt sanktioner fra irettesættelse til bøder på op til kr. for deltagelse eller undladelse af at gribe ind. Militær straffelovs 15 (kaserneuorden) og 20 (respektstridig opførsel) Sag nr. 9 En værnepligtig menig indfandt sig i spirituspåvirket tilstand på sit tjenestested og overfusede her to sergenter, som han kaldte jubelidiot, spasser og klaphat, hvorpå han på en pudse-

3 stue knækkede et kosteskaft og ved slag beskadigede et skab, ligesom han stillede sig truende an overfor befalingsmændene og nogle menige bl.a. med det knækkede kosteskaft. Auditøren pålagde den pågældende en bøde på kr. Militær straffelov 15 (kaserneuorden, forstyrrelse af kammeratskab) og straffelovens 244 (vold) Sag nr. 10 To værnepligtige menige, P og Ø, var efter P s verbale angreb ved at kalde Ø perker og pikhoved endt i klammeri med hinanden. P blev tildelt 2 knytnæveslag, hvorved hans briller gik i stykker. Auditøren ikendte P en irettesættelse for overtrædelse af militær straffelovs 15 (kaserneuorden og forstyrrelse af kammeratskabet). Ved valget af sanktion anså auditøren det som en skærpende omstændighed, at der lå en racistisk undertone i udtrykket perker. Ø blev ikendt en bøde på kr. for overtrædelse af militær straffelovs 15 (kaserneuorden og forstyrrelse af kammeratskabet). Det blev tillagt vægt i formildende retning, at Ø følte sig provokeret af udtalelserne, at der ikke skete legemsskade på P, samt at P ikke ønskede at foretage sig yderligere i sagen. Ø indvilligede i øvrigt i at betale erstatning for de beskadigede briller. Auditøren undlod påtale af Ø for overtrædelse af straffelovens 244 ud fra princippet i retsplejelovens 722, stk. 1, nr. 7, jf. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 621 af 25. juni 2001 (adgang til at frafalde påtale i blandt andet mindre alvorlige voldssager). Militær straffelov 15 (lejruorden) Sag nr. 11 En konstabel havde urineret op ad en toiletbygning i Camp Olaf Rye, Kosovo. Da en kollega opfordrede ham til at benytte toilettet i stedet, greb han fat om halsen på ham, samt greb fat om hovedet på en tredje kollega og tildelte denne et håndkantslag i hovedet. Konstablen blev af auditøren ikendt en bøde på kr. Auditøren fandt, efter det oplyste, ikke tilstrækkeligt grundlag for at rejse sigtelse efter straffelovens voldsbestemmelser. Militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) og lov om euforiserende stoffer Sag nr. 12 En marinekonstabel var i Københavns Lufthavn under indtjekning til Grønland fundet i besiddelse af ca. 26 gram hash, som angiveligt var til eget brug. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr. Det blev ved afgørelsen bemærket, at der ses med alvor på indførsel og rygning af hash på militært område, særligt ved et kvantum af den konkrete størrelse.

4 Militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) 16, stk. 1 (lydighedsnægtelse) og 23, stk. 1 (ulovligt fravær) Sag nr. 13 En værnepligtig menig havde under en øvelse forladt øvelsesområdet og var i stedet taget tilbage til kasernen, hvor han nægtede at omklæde til kampuniform trods gentagne ordrer herom fra hans foresatte. Efter ordre fra kompagnichefen tog han til slut uniformen på. Herudover havde den pågældende en aften forladt kasernen for at tage til sin bopæl, hvorefter han var ulovligt fraværende i ca. 1½ døgn. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr. Militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) og 20 (respektstridig opførsel) Sag nr. 14 En premierløjtnant havde under tjeneste i Makedonien tilladt og selv forestået udskænkning af alkohol fra den danske messe samt optrådt beruset. Herudover havde han samme nat overfor en fransk oberstløjtnant, som indfandt sig i messen og som havde givet de danske soldater ordre til at forlade messen, i alles påhør udtalt: Now you can listen to your papa or you can stay eller lignende, hvilket havde til følge, at nogle af de franske soldater forblev i den danske messe. Til en kvindelig fransk soldat havde han udtalt: Fuck off, you are nothing, let the officers talk eller lignende krænkende udtalelser. Auditøren ikendte en bøde på kr. I skærpende retning blev det tillagt vægt, at der var tale om en alvorlig overtrædelse af militær straffelov begået af en, der fungerede som chef, samt at den respektstridige opførsel vedrørende den franske oberstløjtnant måtte opfattes som en opfordring til ulydighed. Endvidere havde hændelsen efter det oplyste skadet samarbejdet med franskmændene. I formildende retning talte, at vedkommende blev repatrieret efter hændelsen. Militær straffelov 15 (pligtforsømmelse) og 26, stk. 1 (vagtforseelse) Sag nr. 15 En oversergent på en flyvestation havde som flyservicevagt indtaget 2 almindelige pilsnere samt ca. 6 cl. snaps, hvilket gjorde den pågældende ude af stand til at fungere i vagttjenesten. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr. Militær straffelov 15 (pligtforsømmelse) og 27, stk. 1 (beruselse i tjenesten) Sag nr. 16 En flyverspecialist havde på en udenlandsk luftbase undladt at skrive sig ud i vagten i forbindelse med udgang fra basen til terminalen. Herudover var den pågældende mødt beruset til klargøring af kampflyenes våbensystemer. Den pågældende havde en time efter forholdets

5 konstatering en alkoholpromille på 1,44. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr. Der blev ved straffastsættelsen lagt vægt på, at der var tale om en meget alvorlig overtrædelse af militær straffelovs 27 henset til karakteren af den pågældendes arbejde og ansvarsområde. Auditøren bemærkede, at overtrædelsen af militær straffelov 15 konkret ikke blev tillagt afgørende betydning for straffens udmåling. Militær straffelovs 16, stk. 1 (lydighedsnægtelse) Sag nr. 17 En overkonstabel havde før en patruljekørsel i Camp Eden, Irak, nægtet at adlyde en befaling fra sin delingsfører om at aftage en privatejet kampvest og iføre sig reglementeret basisudrustning. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr. Militær straffelovs 16, stk. 2, jf. straffelovens 244 (lydighedsnægtelse forbundet med vold mod vagt) og 23 (ulovligt fravær) og forsøg på ulovlig tvang efter straffelovens 260, nr. 1 Sag nr. 18 En værnepligtig menig på vej hjem fra byen undlod ved indgangsporten til kasernen at efterkomme vagtens gentagne ordrer om at holde afstand til denne og blive stående ved porten. Den værnepligtige havde med en tung gummimåtte (drinksspildbakke) slået vagten i venstre side af ansigtet og på venstre side af skulderen. Herefter havde han grebet fat i vagtens skarpladte gevær og ved vold forsøgt at fravriste ham dette, hvilket imidlertid mislykkedes ved vagtens modstand og ved den tililende vagtstyrkes indgriben. I denne forbindelse undlod han at efterkomme den tilkaldte vagtkommandørs ordre om at ophøre med sin aggressive adfærd, idet han med måtten slog vagtkommandøren hårdt på skulderen, venstre øre og i baghovedet. For dette samt et ulovligt fravær på ca. 7 dage idømte retten den værnepligtige ubetinget fængsel i 70 dage, der inkluderede 10 dage fra en tidligere betinget dom. Militær straffelovs 23 (ulovligt fravær) Sag nr. 19 En værnepligtig menig var ulovligt udeblevet fra tjenesten i 2 perioder på i alt ca. 60 dage, idet han, der ellers syntes godt om tjenestestedet, ikke ville finde sig i nogen opståede problemer med oversygeplejersken. Den værnepligtige mente, at oversygeplejersken brokkede sig over alt, ligesom han blev sat til forskellige aktiviteter, der ikke havde noget med tjenesten at gøre, herunder at pudse vinduer og rense ovn. Byretten idømte ham ubetinget fængsel i 30 dage. Landsretten nedsatte straffen til ubetinget fængsel i 20 dage.

6 Sag nr. 20 En værnepligtig menig havde været ulovligt fraværende i to perioder på i alt 103 dage. Den pågældende forklarede i retten, at han ikke ville aftjene sin værnepligt, samt at han meget hurtigt efter indkaldelsen fik problemer både psykisk og fysisk. Han havde angiveligt røget og misbrugt hash de seneste 13 år. Infirmerilægen ville have indlagt ham på militærpsykiatrisk afdeling, men den menige valgte at udeblive. En udtalelse fra en overlæge viste, at der efter fremmøde til aftjening af værnepligt sås et massivt mønster af helbredsklager og undersøgelser. Overlægen konkluderede bl.a., at den pågældende var egnet til tjeneste i begyndelsen af værnepligtstiden, men at han senere blev uegnet. Retten idømte den pågældende 40 dages fængsel, der blev gjort betinget under hensyntagen til den værnepligtiges helbredstilstand. Retten bemærkede, at tiltaltes udtalte psykiske og fysiske svaghed måtte antages at have foreligget senest ved begyndelsen af den anden udeblivelse. Sag nr. 21 En værnepligtig menig var over en periode på ca. 4 måneder ulovlig udeblevet fra tjeneste i 101 dage. Retten idømte den pågældende 40 dages ubetinget fængsel. Ved afgørelsen blev det tillagt vægt i skærpende retning, at den pågældende var ulovlig udeblevet over flere perioder. I formildende retning tillagde retten det vægt, at udeblivelsesperioden også omfattede en 14 dages ferieperiode. Militær straffelov 23, stk. 1 (ulovligt fravær) og 27, stk. 1 (beruselse i tjenesten) Sag nr. 22 En marineoverkonstabel, tjenestegørende ved et inspektionsskib på togt i Nordatlanten, havde beruset sig, selvom tjeneste forestod, hvorefter han blev taget af vagtholdet. På denne baggrund forlod overkonstablen inspektionsskibet ulovligt den næste morgen for at rejse hjem til Danmark med civilt fly. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr. Det blev ved bødens udmåling tillagt vægt i skærpende retning, at han mødte spirituspåvirket til vagttjeneste, at han tidligere var ikendt bødestraf for at møde beruset, samt at han uden grund absenterede sig fra et inspektionsskib på togt. Militær straffelov 26, stk. 1 (vagtforseelse) og færdselsloven Sag nr. 23 En sergent havde som vagtkommandør på en kaserne i strid med vagtbestemmelserne forladt sit tjenestested i ca. 2 timer. Endvidere havde han ved denne lejlighed benyttet vagtens patruljekøretøj til ikke-tjenstlig kørsel med en 3 m lang letmetalstige, der ikke var tilstrækkelig fastspændt. Under kørslen faldt stigen af på vejbanen. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr.

7 Straffeloven Straffelovens 232 (blufærdighedskrænkelse) og militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 24 En premierløjtnant havde under tjeneste ombord på et orlogsfartøj krænket en kvindelig marineoverkonstabels blufærdighed og undladt at efterkomme de pligter, som tjenesten medfører, idet han, der var stærkt spirituspåvirket og forurettedes foresatte, opfordrede hende til at gå med sig over på køjen. I forbindelse med hændelsen befølte han hende bl.a. flere gange på brysterne uden på tøjet og kyssede hende mod hendes vilje. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr. Ved udmålingen af straf, tillagde auditøren det i formildende retning vægt, at sigtede blev repatrieret på grund af hændelsen. Straffelovens 244 (vold) og militær straffelov 27, stk. 2 (beruselse i tjenesten/forstyrrelse af den offentlige orden) Sag nr. 25 En værnepligtig menig var på et diskotek gået over til en gruppe sergenter fra hans eget regiment. Efter nogle provokerende bemærkninger pressede den værnepligtige den ene sergents hoved bagover, således at det ramte en bagvedstående sergent, hvis næse tiltalte lidt senere med hånden drejede rundt, hvorefter han med et ølglas tildelte sergenten et slag på siden af hovedet. Retten idømte ham betinget fængsel i 30 dage samt en tillægsbøde på kr. Det blev ved afgørelsen tillagt vægt, at volden måtte betegnes som let, idet glasset ikke knustes ved slaget og ikke påførte sergenten skade. Det blev endvidere tillagt vægt, at der nok var tale om en foranstående, men ikke en foresat, og at episoden opstod under et tilfældigt møde på et diskotek, medens begge parter var spirituspåvirkede, ligesom volden nok var sket i anledning af en tidligere episode under tjeneste, dog kun med perifer tilknytning til tjenesten. Sag nr. 26 I tilknytning til et værtshusbesøg havde en værnepligtig menig nikket en marineoverkonstabel en skalle, således at denne påførtes et brud på venstre næseben. Den menige blev af retten straffet med betinget fængsel i 40 dage med en prøvetid på 1 år på vilkår om udførelse af samfundstjeneste i 60 timer samt undergivelse af tilsyn af Kriminalforsorgen.

8 Straffelovens 276 (tyveri) Sag nr. 27 Fem værnepligtige menige havde i forening og efter fælles aftale på kasernen hver tilegnet sig forskellige udrustningsgenstande til en samlet værdi af ca kr. fra et uaflåst depotområde. Auditøren ikendte de pågældende en bøde på hver kr. Det blev i denne forbindelse tillagt vægt, at der var tale om en fælles aktion, samt at ingen af de sigtede tidligere var straffet for tilsvarende forhold. Straffelovens 276 (tyveri) og militær straffelovs 26, stk. 1 (vagtforseelse) Sag nr. 28 To værnepligtige menige havde afveget 10 meter fra en fast vagtrute for at komme hen til en uaflåst fryser ved et cafeteria, hvorfra de tog to is til en samlet værdi af 24 kr. Auditøren ikendte de pågældende en bøde hver på 500 kr. Ved bødens fastsættelse lagde auditøren vægt på, at der var tale om en mindre afvigelse fra vagtruten samt værdien af det stjålne. Straffelovens 263, stk. 2 (skaffe sig adgang til andres gemmer) straffelovens 264c (uberettiget udnyttelse af oplysninger) samt militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 29 Under et kursus på en af forsvarets undervisningsinstitutioner skaffede nogle studerende sig uretmæssigt adgang til en lærercomputer og anvendte de indhentede oplysninger i forbindelse med afholdelse af eksamen i samme uge. En konstabel (A) havde i forbindelse med kurset på nævnte sted efter fælles aftale og til dels sammen med en anden konstabel (B) flere gange på et lærerkontor uberettiget skaffet sig adgang til lærerens computer og herfra tilegnet sig password, eksamensopgaver indeholdende skoleløsninger samt en lydfil. Eksamensopgaverne blev fordelt til 3 andre kursister med henblik på at snyde til eksamen. Auditøren ikendte A en bøde på kr. for overtrædelse af straffelovens 263, stk. 2, idet det måtte lægges til grund, at A var hovedmanden bag det skete snyderi. Den anden konstabel, B, havde uberettiget indfundet sig på et lærerkontor og udtaget og kopieret avisartikler, som han troede var eksamensopgaver. Herudover var B medvirkende ved ovenstående hændelse med A. B blev af auditøren ikendt en bøde på kr. for overtrædelse af militær straffelovs 15 og straffelovens 263, stk. 2. Det blev i denne forbindelse tillagt vægt, at han sammen med A var hoved/bagmand til eksamenssnyderiet, dog således at A blev anset for at have deltaget mere aktivt end B.

9 En overkonstabel og to andre konstabler havde i forbindelse med samme kursus til forberedelsen af eksamen, uberettiget udnyttet oplysninger i form af originale eksamensopgaver med skoleløsninger, som de forinden havde fået overdraget af A. Auditøren ikendte de pågældende en bøde på hver kr. Det blev tillagt vægt, at det ikke var dokumenteret, at de på strafbar måde havde medvirket til det ulovlige indgreb i lærercomputeren. Således blev det lagt til grund, at de alene havde udnyttet de uretmæssigt tilvejebragte eksamensopgaver. Straffelovens 278, stk. 1, nr. 3 (underslæb) jf. 154 (underslæb i offentlig tjeneste) og militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 30 En flyveroverkonstabel havde i en periode på ca. 6 måneder, som bestyrer af en forskudskasse uretmæssigt brugt kr. fra forskudskassen. Derudover havde overkonstablen uden godkendelse fra sin foresatte ved flyvestationens kasse hævet en forskudssum på kr. til førnævnte forskudskasse. Sigtede havde selv anført eget navn og ulæselig underskrift på udbetalingsbilagene. Retten idømte betinget fængsel i 60 dage med en prøvetid på 1 år på vilkår af undergivelse af tilsyn af Kriminalforsorgen, underkastelse af behandling for ludomani samt samfundstjeneste i 50 timer. Færdselsloven Færdselslovens 53, stk. 3, (promillekørsel) og militær straffelov 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 31 En flyverspecialist havde ført en militær folkevognsbus med en promille på 1,04. Under kørslen påkørte han en pyntesten, hvorved bilen væltede med materiel skade til følge. Flyverspecialisten vedtog en bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten i 3 år. Færdselslovens 54, stk. 3 (overlade føringen af et køretøj til person der ikke er i stand til at føre dette på betryggende måde) Sag nr. 32 En marinekonstabel havde overladt føringen af en personbil til en anden marinekonstabel, der på grund af indtagelse af spiritus befandt sig i en sådan tilstand, at han var ude af stand til føre køretøjet på betryggende måde. Auditøren ikendte bilejeren en bøde på kr. Sagen mod chaufføren blev udskilt til særskilt behandling.

10 Særlige sager afgjort ved tiltalefrafald, eller hvor sanktionerne er ophævet efter militær retsplejelovs 36 I henhold til retsplejelovens 722, stk. 1, nr. 7, jf. den militære retsplejelovs 1 og 8 er auditørerne tillagt kompetence til at frafalde påtale ved visse overtrædelser af militær straffelov, når påtale ikke kan anses for påkrævet af militære hensyn. I medfør af militær retsplejelovs 36, stk. 1, kan en militær foresat eller auditøren helt eller delvist ophæve eller eftergive en straf, når denne skønnes ufortjent, for streng eller i øvrigt urimelig. Er straffen ulovlig ophæves den. Tiltalefrafald (militær straffelov 15, pligtforsømmelse) Sag nr. 33 En overkonstabel havde i forbindelse med sin tjeneste i DANBN/Irak under opladning af sin 9 mm tjenestepistol ført slaghammeren frem til forreste stilling, hvilket var medvirkende årsag til, at der efterfølgende utilsigtet blev affyret et skarpt skud ved udstigning fra et militært køretøj. Den pågældende pådrog sig en alvorlig skade på højre ben. Den pågældende erkendte sig skyldig og kunne ikke umiddelbart forklare om den forkerte håndtering af tjenestepistolen. På baggrund af overkonstablens egen tilskadekomst besluttede auditøren at frafalde tiltalen. Tiltalefrafald (militær straffelov 23, stk. 1, ulovligt fravær) Sag nr. 34 En værnepligtig menig var ulovlig udeblevet fra militær tjeneste. Ved retten blev han idømt fængsel i 14 dage for et andet forhold om overtrædelse af militær straffelov 23, stk. 1. Da forholdene burde havde været behandlet under ét, og da denne sag omhandlede en kortvarig udeblivelse, der ikke ville have medført en højere straf end den idømte, fandt auditøren at tiltale kunne frafaldes. Sag nr. 35 En hjemsendt værnepligtig menig havde et samlet ulovligt fravær på ca. 39 døgn. Sigtede var af en bedømmelseskommission kasseret som varigt uegnet til militær tjeneste som følge af hashmisbrug. Auditøren antog, at der måtte være årsagssammenhæng mellem den pågældende overtrædelse af militær straffelov og kassationsgrunden og frafaldt derfor tiltale.

11 Ophævelse af straf i medfør af militær retsplejelovs 36, stk. 1. Sag nr. 36 En værnepligtig menig var af auditøren ikendt en bøde på kr. for overtrædelse af færdselslovens 42, stk. 1, nr. 1. Den pågældende havde ført et militært køretøj ved for høj hastighed. I første omgang modtog den pågældende straffen, men nægtede senere at det var ham, der havde ført det pågældende køretøj, hvilket understøttedes af politiet ved gennemsyn af de optagne fotos. Da der således ikke var det fornødne bevis for, at det var den pågældende, der havde ført køretøjet, ophævede auditøren straffen i medfør af militær retsplejelovs 36, stk. 1. Andet Påtaleopgivelse i medfør af militær retsplejelovs 37, stk. 2 Sag nr. 37 En værnepligtig menig var sigtet for overtrædelse af militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) ved i marts 2003 fra et vindue på en kaserne at have sigtet på civile, der deltog i et demonstrationsoptog, med et uladt gevær M/75. Den menige erkendte, at han i morskab havde holdt geværet ud af vinduet i et kort øjeblik med piben pegende opad. På denne baggrund fandt auditøren, at påtale kunne undlades i medfør af militær retsplejelovs 37, stk. 2, således at den sigtede af den militære chef ikendtes et disciplinarmiddel for overtrædelsen. Auditøren lagde i formildende retning vægt på, at der ikke var bevis for, at den værnepligtige direkte havde sigtet på demonstrationsdeltagerne, og at der snarere var tale om et øjebliks kådhed. Arbitrære straffe, der af strafikendte er indbragt for retten Militær straffelov 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 38 En kampvognshjælper, overkonstabel, havde under gennemførelse af eftersyn før dybvadning undladt fysisk at kontrollere klapperne til udblæsning af køleluft og urigtigt meddelt, at kontrollen var udført. Endvidere havde han undladt at lukke hjælperlugen. Dette medførte, at kampvognens motor blev beskadiget, da der trængte vand ind i motorrummet. Byretten idømte den pågældende 10 dagbøder á 300 kr. i overensstemmelse med auditørens forudgående strafpålæg. Landsretten ændrede straffen til en bøde på kr., idet den navnlig lagde vægt

12 på, at den pågældende urigtigt havde meddelt, at han havde foretaget kontrollen. Landsretten fandt herefter, at han burde pålægges en bøde, der var større end den bøde på kr., der var pålagt vognkommandøren. Sag nr. 39 En oversergent var af auditøren ikendt en bøde på kr. for overtrædelse af militær straffelovs 15, ved at havde udvist voldelig adfærd over for flere deltagere på en øvelse. Under øvelsen havde han tildelt en deltager et knæ i skridtet og en anden en skalle med en hjelmkant. En tredje blev trådt med en støvle ved halsen og grebet i kraven, mens en fjerde blev tildelt et spark på højre lår. Sagen blev indbragt for retten, der lagde til grund, at den pågældende havde foretaget de nævnte handlinger, men at formålet med den pågældende uddannelse netop var at øve, rutinere og lære enhederne at samarbejde i at løse forskellige opgaver i Kosovo. I den forbindelse skulle der anvendes fysisk magt i bevidst fremprovokerede stressede situationer med henblik på at få afprøvet personellets reaktioner, inden det blev alvor. Det havde yderligere fremgået af en forudgående briefing, at man ville kunne komme i tæt kontakt, uden at man dog ville komme i egentlige slagsmål, men at det måske ville give nogle knubs til de pågældende. På denne baggrund frifandt retten den pågældende. Sag nr. 40 En befalingsmand, der havde kommandoen ved en forhindringsbane, var ikendt en bøde på 500 kr. for overtrædelse af militær straffelovs 15 ved at have udtalt til de menige, herunder til en kvinde: Husk at samle benene ved nedspring, men kvinderne kan sprede dem, for de fleste kvinder i grønt gør det alligevel eller lignende. Sagen blev indbragt for retten, der lagde vægt på udtalelsens nedladende karakter og idømte den pågældende 4 dagbøder á 125 kr. Militær straffelovs 26, stk. 1 (vagtforseelse) Sag nr. 41 En vagthavende befalingsmand var tiltalt for på en flyvestation under en vagt at have forladt flyvestationens område i ca. 4 timer. Den pågældende skulle deltage i et privat arrangement. Auditøren havde arbitrært ikendt en bødestraf på kr., hvilket blev indbragt for retten. Retten frifandt og lagde herved vægt på, at den pågældende ikke havde større erfaring med reglerne for udførelse af vagttjeneste, samt at han underrettede vagterne om sit fravær, ligesom han forsynede vagtprotokollen med oplysning herom. Det blev endvidere lagt til grund, at en chefsergent i sin egenskab af leder af det daglige vagtpersonale og dermed med en højere rang end tiltalte, havde samtykket i, at han tog til arrangementet.

Sager af særlig interesse

Sager af særlig interesse Sager af særlig interesse Militær straffelov Militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 1 En overkonstabel havde under en øvelse i det fri på en afstand af ca. 47 meter affyret et skud med et 9

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2007

Resumé over disciplinærsager 2007 Resumé over disciplinærsager 2007 Disciplinærsagsresumé 2007 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 SPIRITUSPÅVIRKETHED...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...3

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSOQ KREDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSOQ KREDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSOQ KREDSRET Den 4. marts 2015 blev af Qaasuitsup Kredsret i sagen sagl.nr. QAA-UUM-KS-0154-2014 Anklagemyndigheden mod T 3964 Qaarsut Anklagemyndighedens journal nr. 5513-97431-00486-14.

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern HR. Oversigt over afgjorte disciplinærsager i 2015 mod medarbejdere i. Kriminalforsorgens institution

Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern HR. Oversigt over afgjorte disciplinærsager i 2015 mod medarbejdere i. Kriminalforsorgens institution Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern HR Oversigt over afgjorte disciplinærsager i 2015 mod medarbejdere i Kriminalforsorgens institution Indholdsfortegnelse A. I tjenesten eller i tilknytning til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. oktober 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. oktober 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. oktober 2017 Sag 183/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Thorstholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2014.06.10B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: ;vold mod ældre, børn og unge Stikord: Familievold, vold mod børn, udøvet af far mod søn (F), 2 episoder, F som 4/5-årig væltet i højstol pga skub til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014 Sag 313/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Esben Roslev) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Holbæk den 1. oktober 2013 og af

Læs mere

Forord. Sidstnævnte sanktioner henhører nu udelukkende under de militære disciplinarchefer med Forsvarets Personeltjeneste som tilsynsmyndighed.

Forord. Sidstnævnte sanktioner henhører nu udelukkende under de militære disciplinarchefer med Forsvarets Personeltjeneste som tilsynsmyndighed. Forord Årsberetningen for 2006 er den første beretning, der er baseret på det strafferetlige grundlag der trådte i kraft den 1. januar 2006. Den omfatter således kun sanktioner i form af straf og ikke

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2009

Resumé over disciplinærsager 2009 Resumé over disciplinærsager 2009 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...4 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE...4

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager

Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Rigspolitiet, Personaleafdelingen Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Maj 2006 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3

Læs mere

Forord 5. Gennemgang af udvalgte konkrete straffesager fra 2014 7. Sanktioner i militære straffesager i 2014 9

Forord 5. Gennemgang af udvalgte konkrete straffesager fra 2014 7. Sanktioner i militære straffesager i 2014 9 Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Forord 5 Gennemgang af udvalgte konkrete straffesager fra 2014 7 Sanktioner i militære straffesager i 2014 9 Sanktioner for overtrædelse af militær straffelov 12

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2008

Resumé over disciplinærsager 2008 Resumé over disciplinærsager 2008 Disciplinærsagsresumé 2008 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKETHED... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2012

Resumé over disciplinærsager 2012 Resumé over disciplinærsager 2012 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKNING... 3 REGISTERMISBRUG... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN... 3 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE... 4 ANDRE TJENSTLIGE

Læs mere

Forord. Per H. Lichtenstein generalauditør

Forord. Per H. Lichtenstein generalauditør Forord Årsberetningen for 2004 kan ikke fuldstændigt sammenlignes med tidligere årsberetninger. Dette skyldes primært, at såvel antallet af værnepligtige som værnepligtstiden med virkning fra 2004 er blevet

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Bilag K-10 Den 2.november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0651-15 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 3900 Nuuk Anklagemyndighedens

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS Den 28. juni 2016 blev af Qeqqata Kredsret i sagen sagl.nr. QEQ-SIS-KS-0197-2016 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Cpr.nr. [ ] [ ] 3911 Sisimiut Anklagemyndighedens

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv.

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: værnepligt; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 3.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 6.1.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Forord... 5. Gennemgang af udvalgte konkrete straffesager fra 2013... 7. Sanktioner i militære straffesager i 2013... 9

Forord... 5. Gennemgang af udvalgte konkrete straffesager fra 2013... 7. Sanktioner i militære straffesager i 2013... 9 Årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Gennemgang af udvalgte konkrete straffesager fra 2013... 7 Sanktioner i militære straffesager i 2013... 9 Sanktioner for overtrædelse af militær straffelov...

Læs mere

D O M. afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst.

D O M. afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst. D O M afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst.)) i ankesag V.L. S 1749 15 Anklagemyndigheden mod T født den xx

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 18. maj 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0062-2015 Anklagemyndigheden mod T Anklagemyndighedens journal nr. 5505-97431-00664-14.

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2005

Resumé over disciplinærsager 2005 Resumé over disciplinærsager 2005 Maj 2006 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 SPIRITUSPÅVIRKETHED...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...4 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...6 REGISTERMISBRUG...6

Læs mere

Forord 5. Gennemgang af udvalgte konkrete straffesager fra 2015 7. Sanktioner i militære straffesager i 2015 11

Forord 5. Gennemgang af udvalgte konkrete straffesager fra 2015 7. Sanktioner i militære straffesager i 2015 11 Årsberetning 2015 Indholdsfortegnelse Forord 5 Gennemgang af udvalgte konkrete straffesager fra 2015 7 Sanktioner i militære straffesager i 2015 11 Sanktioner for overtrædelse af militær straffelov 14

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Forord. Det er dog stadig vigtigt at påpege, at der endnu en gang er tale om et markant fald i det totale antal af sanktioner i forsvaret.

Forord. Det er dog stadig vigtigt at påpege, at der endnu en gang er tale om et markant fald i det totale antal af sanktioner i forsvaret. Forord Årsberetningen for 2005 bliver den sidste baseret på det strafferetlige lovgrundlag fra 1973. Med virkning fra 1. januar 2006 tog forsvaret hul på et helt nyt lovkompleks, hvor der blandt andet

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2011

Resumé over disciplinærsager 2011 Resumé over disciplinærsager 2011 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG SAGSBEHANDLING...3 SPIRITUSPÅVIRKNING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...5 ULOVLIG UDEBLIVELSE

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 Sag 52/2013 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Fjeldberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 8. december

Læs mere

Tilblivelsen af færdselslovens 54

Tilblivelsen af færdselslovens 54 Tilblivelsen af færdselslovens 54 Retslægerådet 6. oktober 2015 Niels Waage Færdselsloven 1976 54, stk. 1 Et motordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen, som på grund af sygdom, svækkelse,

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå

Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0543-2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå Anklagemyndighedens journal

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 227/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Knud Meden, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 20. januar

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 Sag 167/2012 (1. afdeling) Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Hovedorganisationen af Officerer i Danmark som mandatar for

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 Sag 367/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Warrer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 18. maj

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2012.11.05B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: familievold; Stikord: Vold i familieforhold, 13 årig datter, lussinger, tømt indhold af glas rødvin i ansigtet, 40 dg bet, pt 1 år, samf tj 40 t, tilsyn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 Sag 26/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2013. Strafpåstande i sager om overtrædelse af militær straffelov mv. J. nr.: 2013/001320. 16. december 2013

Meddelelse nr. 2/2013. Strafpåstande i sager om overtrædelse af militær straffelov mv. J. nr.: 2013/001320. 16. december 2013 Meddelelse nr. 2/2013 Strafpåstande i sager om overtrædelse af militær straffelov mv. J. nr.: 2013/001320 16. december 2013 1. Indledning...3 2. De særlige militære pligter...4 3. Generelle bestemmelser

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 259/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T2 (advokat Martin Cumberland, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat.

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-2778/LSK K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere advokat indklagede. Sagens tema: Klager, der var sigtet for dokumentfalsk,

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 14. januar 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 90 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 29. november 2011 Kontor: Færdselskontoret

Læs mere

NY DOM OM BERUSET PASSAGER - GROV UAGTSOMHED IHT. SÅVEL FAL 18 SOM FÆL 101

NY DOM OM BERUSET PASSAGER - GROV UAGTSOMHED IHT. SÅVEL FAL 18 SOM FÆL 101 18. OKTOBER 2011 NY DOM OM BERUSET PASSAGER - GROV UAGTSOMHED IHT. SÅVEL FAL 18 SOM FÆL 101 En beruset passager, der kørte i bil med en beruset chauffør, som forulykkede, hvorved passageren kom meget alvorligt

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Magtanvendelser -Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud, ligesom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 Sag 263/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Nauheimer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 17. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere