Sager af særlig interesse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sager af særlig interesse"

Transkript

1 Sager af særlig interesse Militær straffelov Militær straffelov 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 1 En kaptajnløjtnant havde som chef for et missilfartøj tilskyndet/beordret en oversergent, der ikke havde fornøden sprængningsuddannelse, til uden tjenstlig begrundelse at antænde og bringe 500 gram formbart sprængstof til sprængning i vandet mellem en række missilfartøjer, der lå fortøjet ved siden af hinanden i en havn. Episoden var ment som et spektakulært indslag i forbindelse med illumination af flådens skibe. Ved sprængningen (formentlig på bunden af havnen) blev der ødelagt 17 tankfølere til en samlet værdi af ca kr. på de fortøjede skibe. Ved hændelsen fik en marineoverkonstabel ombord på et af skibene en midlertidig høreskade. Auditøren ikendte kaptajnløjtnanten en bøde på kr. og oversergenten en bøde på kr. Det blev tillagt vægt i formildende retning, at de sigtede blev pålagt at betale en samlet erstatning på kr. Sag nr. 2 En værnepligtig menig havde i forbindelse med afbrænding af krudtladninger på en strand uretmæssigt tilegnet sig en pose indeholdende 1 kg sortkrudt. Posen tog han med tilbage til kasernen, hvor han lagde den i sin private taske på belægningsstuen. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr., idet det ved afgørelsen blev tillagt vægt, at der var tale om tilegnelse af sprængstof, der ved sprængning ville kunne anrette ikke ubetydelig skade. Sag nr. 3 En sergent havde som tiltrædende vagtkommandør undladt at føre tilsyn og kontrol i fornødent omfang. Dette bevirkede, at en værnepligtig menig fra holderen i vagtbygningen fejlagtigt havde taget et allerede ladt gevær (påsat magasin), hvorved der utilsigtet blev affyret et skarpt skud skråt op i luften. Auditøren ikendte dem hver en bøde på 750 kr. Det blev tillagt vægt, at der efter de givne omstændigheder ikke umiddelbart var fare for andre i forbindelse med episoden. Sag nr. 4 I forbindelse med en instruktion på 9 mm indstikspanserværnsvåben havde en løjtnant, som var skydeleder, i strid med sikkerhedsbestemmelserne på standpladsen, beordret en anden løjtnant, som var hjælper for skydelederen, til at bruge 9 mm skarp ammunition i forbindelse

2 med en gennemgang af skydestilling og opladningsprocedure, hvorved der utilsigtet blev afgivet 1 skarpt skud ind i skydevolden. Auditøren ikendte dem begge en bøde på kr. Det blev lagt til grund, at der var tale om et alvorligt brud på sikkerhedsbestemmelserne i forbindelse med anvendelsen af skarp ammunition til instruktion. Omvendt blev der også taget hensyn til, at skudafgivelsen måtte anses som utilsigtet og formentlig var forårsaget af dårlig kommunikation de to løjtnanter imellem. Sag nr. 5 En overkonstabel havde 2 gange benyttet en regimentet tilhørende rendegraver på en privat adresse til private formål. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr. Militær straffelov 15 (krænkende adfærd) Sag nr. 6 En seniorsergent på tjenesterejse havde ombord på et hollandsk militærfly overrakt en seddel med et seksuelt/erotisk indhold - en engelsk tekst og en tegning af en nøgen kvinde - til en udenlandsk kvindelig sergent. Det blev lagt til grund, at det var hensigten, at den kvindelige sergent skulle se sedlen og auditøren ikendte på den baggrund den pågældende en irettesættelse. Militær straffelov 15 (kaserneuorden) Sag nr. 7 En værnepligtig menig havde kastet en våd gulvklud i ansigtet på en værnepligtig, der lå og sov. Det var meningen, at han ville ramme en anden, som han ville drille, og det var derfor tilfældigt, at han ramte den pågældende. Auditøren ikendte den menige en bøde på 500 kr., idet der i skærpende retning blev lagt vægt på, at der var tale om en voldslignende handling. Sag nr. 8 Et festarrangement på en kaserne udviklede sig til kaserneuorden af alvorlig karakter, da man bl.a. antændte husholdningssprit under festdeltagernes stole samt affyrede signalkanonslag i værkstedsbygningen. De deltagende officerer og befalingsmænd blev ikendt sanktioner fra irettesættelse til bøder på op til kr. for deltagelse eller undladelse af at gribe ind. Militær straffelovs 15 (kaserneuorden) og 20 (respektstridig opførsel) Sag nr. 9 En værnepligtig menig indfandt sig i spirituspåvirket tilstand på sit tjenestested og overfusede her to sergenter, som han kaldte jubelidiot, spasser og klaphat, hvorpå han på en pudse-

3 stue knækkede et kosteskaft og ved slag beskadigede et skab, ligesom han stillede sig truende an overfor befalingsmændene og nogle menige bl.a. med det knækkede kosteskaft. Auditøren pålagde den pågældende en bøde på kr. Militær straffelov 15 (kaserneuorden, forstyrrelse af kammeratskab) og straffelovens 244 (vold) Sag nr. 10 To værnepligtige menige, P og Ø, var efter P s verbale angreb ved at kalde Ø perker og pikhoved endt i klammeri med hinanden. P blev tildelt 2 knytnæveslag, hvorved hans briller gik i stykker. Auditøren ikendte P en irettesættelse for overtrædelse af militær straffelovs 15 (kaserneuorden og forstyrrelse af kammeratskabet). Ved valget af sanktion anså auditøren det som en skærpende omstændighed, at der lå en racistisk undertone i udtrykket perker. Ø blev ikendt en bøde på kr. for overtrædelse af militær straffelovs 15 (kaserneuorden og forstyrrelse af kammeratskabet). Det blev tillagt vægt i formildende retning, at Ø følte sig provokeret af udtalelserne, at der ikke skete legemsskade på P, samt at P ikke ønskede at foretage sig yderligere i sagen. Ø indvilligede i øvrigt i at betale erstatning for de beskadigede briller. Auditøren undlod påtale af Ø for overtrædelse af straffelovens 244 ud fra princippet i retsplejelovens 722, stk. 1, nr. 7, jf. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 621 af 25. juni 2001 (adgang til at frafalde påtale i blandt andet mindre alvorlige voldssager). Militær straffelov 15 (lejruorden) Sag nr. 11 En konstabel havde urineret op ad en toiletbygning i Camp Olaf Rye, Kosovo. Da en kollega opfordrede ham til at benytte toilettet i stedet, greb han fat om halsen på ham, samt greb fat om hovedet på en tredje kollega og tildelte denne et håndkantslag i hovedet. Konstablen blev af auditøren ikendt en bøde på kr. Auditøren fandt, efter det oplyste, ikke tilstrækkeligt grundlag for at rejse sigtelse efter straffelovens voldsbestemmelser. Militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) og lov om euforiserende stoffer Sag nr. 12 En marinekonstabel var i Københavns Lufthavn under indtjekning til Grønland fundet i besiddelse af ca. 26 gram hash, som angiveligt var til eget brug. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr. Det blev ved afgørelsen bemærket, at der ses med alvor på indførsel og rygning af hash på militært område, særligt ved et kvantum af den konkrete størrelse.

4 Militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) 16, stk. 1 (lydighedsnægtelse) og 23, stk. 1 (ulovligt fravær) Sag nr. 13 En værnepligtig menig havde under en øvelse forladt øvelsesområdet og var i stedet taget tilbage til kasernen, hvor han nægtede at omklæde til kampuniform trods gentagne ordrer herom fra hans foresatte. Efter ordre fra kompagnichefen tog han til slut uniformen på. Herudover havde den pågældende en aften forladt kasernen for at tage til sin bopæl, hvorefter han var ulovligt fraværende i ca. 1½ døgn. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr. Militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) og 20 (respektstridig opførsel) Sag nr. 14 En premierløjtnant havde under tjeneste i Makedonien tilladt og selv forestået udskænkning af alkohol fra den danske messe samt optrådt beruset. Herudover havde han samme nat overfor en fransk oberstløjtnant, som indfandt sig i messen og som havde givet de danske soldater ordre til at forlade messen, i alles påhør udtalt: Now you can listen to your papa or you can stay eller lignende, hvilket havde til følge, at nogle af de franske soldater forblev i den danske messe. Til en kvindelig fransk soldat havde han udtalt: Fuck off, you are nothing, let the officers talk eller lignende krænkende udtalelser. Auditøren ikendte en bøde på kr. I skærpende retning blev det tillagt vægt, at der var tale om en alvorlig overtrædelse af militær straffelov begået af en, der fungerede som chef, samt at den respektstridige opførsel vedrørende den franske oberstløjtnant måtte opfattes som en opfordring til ulydighed. Endvidere havde hændelsen efter det oplyste skadet samarbejdet med franskmændene. I formildende retning talte, at vedkommende blev repatrieret efter hændelsen. Militær straffelov 15 (pligtforsømmelse) og 26, stk. 1 (vagtforseelse) Sag nr. 15 En oversergent på en flyvestation havde som flyservicevagt indtaget 2 almindelige pilsnere samt ca. 6 cl. snaps, hvilket gjorde den pågældende ude af stand til at fungere i vagttjenesten. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr. Militær straffelov 15 (pligtforsømmelse) og 27, stk. 1 (beruselse i tjenesten) Sag nr. 16 En flyverspecialist havde på en udenlandsk luftbase undladt at skrive sig ud i vagten i forbindelse med udgang fra basen til terminalen. Herudover var den pågældende mødt beruset til klargøring af kampflyenes våbensystemer. Den pågældende havde en time efter forholdets

5 konstatering en alkoholpromille på 1,44. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr. Der blev ved straffastsættelsen lagt vægt på, at der var tale om en meget alvorlig overtrædelse af militær straffelovs 27 henset til karakteren af den pågældendes arbejde og ansvarsområde. Auditøren bemærkede, at overtrædelsen af militær straffelov 15 konkret ikke blev tillagt afgørende betydning for straffens udmåling. Militær straffelovs 16, stk. 1 (lydighedsnægtelse) Sag nr. 17 En overkonstabel havde før en patruljekørsel i Camp Eden, Irak, nægtet at adlyde en befaling fra sin delingsfører om at aftage en privatejet kampvest og iføre sig reglementeret basisudrustning. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr. Militær straffelovs 16, stk. 2, jf. straffelovens 244 (lydighedsnægtelse forbundet med vold mod vagt) og 23 (ulovligt fravær) og forsøg på ulovlig tvang efter straffelovens 260, nr. 1 Sag nr. 18 En værnepligtig menig på vej hjem fra byen undlod ved indgangsporten til kasernen at efterkomme vagtens gentagne ordrer om at holde afstand til denne og blive stående ved porten. Den værnepligtige havde med en tung gummimåtte (drinksspildbakke) slået vagten i venstre side af ansigtet og på venstre side af skulderen. Herefter havde han grebet fat i vagtens skarpladte gevær og ved vold forsøgt at fravriste ham dette, hvilket imidlertid mislykkedes ved vagtens modstand og ved den tililende vagtstyrkes indgriben. I denne forbindelse undlod han at efterkomme den tilkaldte vagtkommandørs ordre om at ophøre med sin aggressive adfærd, idet han med måtten slog vagtkommandøren hårdt på skulderen, venstre øre og i baghovedet. For dette samt et ulovligt fravær på ca. 7 dage idømte retten den værnepligtige ubetinget fængsel i 70 dage, der inkluderede 10 dage fra en tidligere betinget dom. Militær straffelovs 23 (ulovligt fravær) Sag nr. 19 En værnepligtig menig var ulovligt udeblevet fra tjenesten i 2 perioder på i alt ca. 60 dage, idet han, der ellers syntes godt om tjenestestedet, ikke ville finde sig i nogen opståede problemer med oversygeplejersken. Den værnepligtige mente, at oversygeplejersken brokkede sig over alt, ligesom han blev sat til forskellige aktiviteter, der ikke havde noget med tjenesten at gøre, herunder at pudse vinduer og rense ovn. Byretten idømte ham ubetinget fængsel i 30 dage. Landsretten nedsatte straffen til ubetinget fængsel i 20 dage.

6 Sag nr. 20 En værnepligtig menig havde været ulovligt fraværende i to perioder på i alt 103 dage. Den pågældende forklarede i retten, at han ikke ville aftjene sin værnepligt, samt at han meget hurtigt efter indkaldelsen fik problemer både psykisk og fysisk. Han havde angiveligt røget og misbrugt hash de seneste 13 år. Infirmerilægen ville have indlagt ham på militærpsykiatrisk afdeling, men den menige valgte at udeblive. En udtalelse fra en overlæge viste, at der efter fremmøde til aftjening af værnepligt sås et massivt mønster af helbredsklager og undersøgelser. Overlægen konkluderede bl.a., at den pågældende var egnet til tjeneste i begyndelsen af værnepligtstiden, men at han senere blev uegnet. Retten idømte den pågældende 40 dages fængsel, der blev gjort betinget under hensyntagen til den værnepligtiges helbredstilstand. Retten bemærkede, at tiltaltes udtalte psykiske og fysiske svaghed måtte antages at have foreligget senest ved begyndelsen af den anden udeblivelse. Sag nr. 21 En værnepligtig menig var over en periode på ca. 4 måneder ulovlig udeblevet fra tjeneste i 101 dage. Retten idømte den pågældende 40 dages ubetinget fængsel. Ved afgørelsen blev det tillagt vægt i skærpende retning, at den pågældende var ulovlig udeblevet over flere perioder. I formildende retning tillagde retten det vægt, at udeblivelsesperioden også omfattede en 14 dages ferieperiode. Militær straffelov 23, stk. 1 (ulovligt fravær) og 27, stk. 1 (beruselse i tjenesten) Sag nr. 22 En marineoverkonstabel, tjenestegørende ved et inspektionsskib på togt i Nordatlanten, havde beruset sig, selvom tjeneste forestod, hvorefter han blev taget af vagtholdet. På denne baggrund forlod overkonstablen inspektionsskibet ulovligt den næste morgen for at rejse hjem til Danmark med civilt fly. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr. Det blev ved bødens udmåling tillagt vægt i skærpende retning, at han mødte spirituspåvirket til vagttjeneste, at han tidligere var ikendt bødestraf for at møde beruset, samt at han uden grund absenterede sig fra et inspektionsskib på togt. Militær straffelov 26, stk. 1 (vagtforseelse) og færdselsloven Sag nr. 23 En sergent havde som vagtkommandør på en kaserne i strid med vagtbestemmelserne forladt sit tjenestested i ca. 2 timer. Endvidere havde han ved denne lejlighed benyttet vagtens patruljekøretøj til ikke-tjenstlig kørsel med en 3 m lang letmetalstige, der ikke var tilstrækkelig fastspændt. Under kørslen faldt stigen af på vejbanen. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr.

7 Straffeloven Straffelovens 232 (blufærdighedskrænkelse) og militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 24 En premierløjtnant havde under tjeneste ombord på et orlogsfartøj krænket en kvindelig marineoverkonstabels blufærdighed og undladt at efterkomme de pligter, som tjenesten medfører, idet han, der var stærkt spirituspåvirket og forurettedes foresatte, opfordrede hende til at gå med sig over på køjen. I forbindelse med hændelsen befølte han hende bl.a. flere gange på brysterne uden på tøjet og kyssede hende mod hendes vilje. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr. Ved udmålingen af straf, tillagde auditøren det i formildende retning vægt, at sigtede blev repatrieret på grund af hændelsen. Straffelovens 244 (vold) og militær straffelov 27, stk. 2 (beruselse i tjenesten/forstyrrelse af den offentlige orden) Sag nr. 25 En værnepligtig menig var på et diskotek gået over til en gruppe sergenter fra hans eget regiment. Efter nogle provokerende bemærkninger pressede den værnepligtige den ene sergents hoved bagover, således at det ramte en bagvedstående sergent, hvis næse tiltalte lidt senere med hånden drejede rundt, hvorefter han med et ølglas tildelte sergenten et slag på siden af hovedet. Retten idømte ham betinget fængsel i 30 dage samt en tillægsbøde på kr. Det blev ved afgørelsen tillagt vægt, at volden måtte betegnes som let, idet glasset ikke knustes ved slaget og ikke påførte sergenten skade. Det blev endvidere tillagt vægt, at der nok var tale om en foranstående, men ikke en foresat, og at episoden opstod under et tilfældigt møde på et diskotek, medens begge parter var spirituspåvirkede, ligesom volden nok var sket i anledning af en tidligere episode under tjeneste, dog kun med perifer tilknytning til tjenesten. Sag nr. 26 I tilknytning til et værtshusbesøg havde en værnepligtig menig nikket en marineoverkonstabel en skalle, således at denne påførtes et brud på venstre næseben. Den menige blev af retten straffet med betinget fængsel i 40 dage med en prøvetid på 1 år på vilkår om udførelse af samfundstjeneste i 60 timer samt undergivelse af tilsyn af Kriminalforsorgen.

8 Straffelovens 276 (tyveri) Sag nr. 27 Fem værnepligtige menige havde i forening og efter fælles aftale på kasernen hver tilegnet sig forskellige udrustningsgenstande til en samlet værdi af ca kr. fra et uaflåst depotområde. Auditøren ikendte de pågældende en bøde på hver kr. Det blev i denne forbindelse tillagt vægt, at der var tale om en fælles aktion, samt at ingen af de sigtede tidligere var straffet for tilsvarende forhold. Straffelovens 276 (tyveri) og militær straffelovs 26, stk. 1 (vagtforseelse) Sag nr. 28 To værnepligtige menige havde afveget 10 meter fra en fast vagtrute for at komme hen til en uaflåst fryser ved et cafeteria, hvorfra de tog to is til en samlet værdi af 24 kr. Auditøren ikendte de pågældende en bøde hver på 500 kr. Ved bødens fastsættelse lagde auditøren vægt på, at der var tale om en mindre afvigelse fra vagtruten samt værdien af det stjålne. Straffelovens 263, stk. 2 (skaffe sig adgang til andres gemmer) straffelovens 264c (uberettiget udnyttelse af oplysninger) samt militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 29 Under et kursus på en af forsvarets undervisningsinstitutioner skaffede nogle studerende sig uretmæssigt adgang til en lærercomputer og anvendte de indhentede oplysninger i forbindelse med afholdelse af eksamen i samme uge. En konstabel (A) havde i forbindelse med kurset på nævnte sted efter fælles aftale og til dels sammen med en anden konstabel (B) flere gange på et lærerkontor uberettiget skaffet sig adgang til lærerens computer og herfra tilegnet sig password, eksamensopgaver indeholdende skoleløsninger samt en lydfil. Eksamensopgaverne blev fordelt til 3 andre kursister med henblik på at snyde til eksamen. Auditøren ikendte A en bøde på kr. for overtrædelse af straffelovens 263, stk. 2, idet det måtte lægges til grund, at A var hovedmanden bag det skete snyderi. Den anden konstabel, B, havde uberettiget indfundet sig på et lærerkontor og udtaget og kopieret avisartikler, som han troede var eksamensopgaver. Herudover var B medvirkende ved ovenstående hændelse med A. B blev af auditøren ikendt en bøde på kr. for overtrædelse af militær straffelovs 15 og straffelovens 263, stk. 2. Det blev i denne forbindelse tillagt vægt, at han sammen med A var hoved/bagmand til eksamenssnyderiet, dog således at A blev anset for at have deltaget mere aktivt end B.

9 En overkonstabel og to andre konstabler havde i forbindelse med samme kursus til forberedelsen af eksamen, uberettiget udnyttet oplysninger i form af originale eksamensopgaver med skoleløsninger, som de forinden havde fået overdraget af A. Auditøren ikendte de pågældende en bøde på hver kr. Det blev tillagt vægt, at det ikke var dokumenteret, at de på strafbar måde havde medvirket til det ulovlige indgreb i lærercomputeren. Således blev det lagt til grund, at de alene havde udnyttet de uretmæssigt tilvejebragte eksamensopgaver. Straffelovens 278, stk. 1, nr. 3 (underslæb) jf. 154 (underslæb i offentlig tjeneste) og militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 30 En flyveroverkonstabel havde i en periode på ca. 6 måneder, som bestyrer af en forskudskasse uretmæssigt brugt kr. fra forskudskassen. Derudover havde overkonstablen uden godkendelse fra sin foresatte ved flyvestationens kasse hævet en forskudssum på kr. til førnævnte forskudskasse. Sigtede havde selv anført eget navn og ulæselig underskrift på udbetalingsbilagene. Retten idømte betinget fængsel i 60 dage med en prøvetid på 1 år på vilkår af undergivelse af tilsyn af Kriminalforsorgen, underkastelse af behandling for ludomani samt samfundstjeneste i 50 timer. Færdselsloven Færdselslovens 53, stk. 3, (promillekørsel) og militær straffelov 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 31 En flyverspecialist havde ført en militær folkevognsbus med en promille på 1,04. Under kørslen påkørte han en pyntesten, hvorved bilen væltede med materiel skade til følge. Flyverspecialisten vedtog en bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten i 3 år. Færdselslovens 54, stk. 3 (overlade føringen af et køretøj til person der ikke er i stand til at føre dette på betryggende måde) Sag nr. 32 En marinekonstabel havde overladt føringen af en personbil til en anden marinekonstabel, der på grund af indtagelse af spiritus befandt sig i en sådan tilstand, at han var ude af stand til føre køretøjet på betryggende måde. Auditøren ikendte bilejeren en bøde på kr. Sagen mod chaufføren blev udskilt til særskilt behandling.

10 Særlige sager afgjort ved tiltalefrafald, eller hvor sanktionerne er ophævet efter militær retsplejelovs 36 I henhold til retsplejelovens 722, stk. 1, nr. 7, jf. den militære retsplejelovs 1 og 8 er auditørerne tillagt kompetence til at frafalde påtale ved visse overtrædelser af militær straffelov, når påtale ikke kan anses for påkrævet af militære hensyn. I medfør af militær retsplejelovs 36, stk. 1, kan en militær foresat eller auditøren helt eller delvist ophæve eller eftergive en straf, når denne skønnes ufortjent, for streng eller i øvrigt urimelig. Er straffen ulovlig ophæves den. Tiltalefrafald (militær straffelov 15, pligtforsømmelse) Sag nr. 33 En overkonstabel havde i forbindelse med sin tjeneste i DANBN/Irak under opladning af sin 9 mm tjenestepistol ført slaghammeren frem til forreste stilling, hvilket var medvirkende årsag til, at der efterfølgende utilsigtet blev affyret et skarpt skud ved udstigning fra et militært køretøj. Den pågældende pådrog sig en alvorlig skade på højre ben. Den pågældende erkendte sig skyldig og kunne ikke umiddelbart forklare om den forkerte håndtering af tjenestepistolen. På baggrund af overkonstablens egen tilskadekomst besluttede auditøren at frafalde tiltalen. Tiltalefrafald (militær straffelov 23, stk. 1, ulovligt fravær) Sag nr. 34 En værnepligtig menig var ulovlig udeblevet fra militær tjeneste. Ved retten blev han idømt fængsel i 14 dage for et andet forhold om overtrædelse af militær straffelov 23, stk. 1. Da forholdene burde havde været behandlet under ét, og da denne sag omhandlede en kortvarig udeblivelse, der ikke ville have medført en højere straf end den idømte, fandt auditøren at tiltale kunne frafaldes. Sag nr. 35 En hjemsendt værnepligtig menig havde et samlet ulovligt fravær på ca. 39 døgn. Sigtede var af en bedømmelseskommission kasseret som varigt uegnet til militær tjeneste som følge af hashmisbrug. Auditøren antog, at der måtte være årsagssammenhæng mellem den pågældende overtrædelse af militær straffelov og kassationsgrunden og frafaldt derfor tiltale.

11 Ophævelse af straf i medfør af militær retsplejelovs 36, stk. 1. Sag nr. 36 En værnepligtig menig var af auditøren ikendt en bøde på kr. for overtrædelse af færdselslovens 42, stk. 1, nr. 1. Den pågældende havde ført et militært køretøj ved for høj hastighed. I første omgang modtog den pågældende straffen, men nægtede senere at det var ham, der havde ført det pågældende køretøj, hvilket understøttedes af politiet ved gennemsyn af de optagne fotos. Da der således ikke var det fornødne bevis for, at det var den pågældende, der havde ført køretøjet, ophævede auditøren straffen i medfør af militær retsplejelovs 36, stk. 1. Andet Påtaleopgivelse i medfør af militær retsplejelovs 37, stk. 2 Sag nr. 37 En værnepligtig menig var sigtet for overtrædelse af militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) ved i marts 2003 fra et vindue på en kaserne at have sigtet på civile, der deltog i et demonstrationsoptog, med et uladt gevær M/75. Den menige erkendte, at han i morskab havde holdt geværet ud af vinduet i et kort øjeblik med piben pegende opad. På denne baggrund fandt auditøren, at påtale kunne undlades i medfør af militær retsplejelovs 37, stk. 2, således at den sigtede af den militære chef ikendtes et disciplinarmiddel for overtrædelsen. Auditøren lagde i formildende retning vægt på, at der ikke var bevis for, at den værnepligtige direkte havde sigtet på demonstrationsdeltagerne, og at der snarere var tale om et øjebliks kådhed. Arbitrære straffe, der af strafikendte er indbragt for retten Militær straffelov 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 38 En kampvognshjælper, overkonstabel, havde under gennemførelse af eftersyn før dybvadning undladt fysisk at kontrollere klapperne til udblæsning af køleluft og urigtigt meddelt, at kontrollen var udført. Endvidere havde han undladt at lukke hjælperlugen. Dette medførte, at kampvognens motor blev beskadiget, da der trængte vand ind i motorrummet. Byretten idømte den pågældende 10 dagbøder á 300 kr. i overensstemmelse med auditørens forudgående strafpålæg. Landsretten ændrede straffen til en bøde på kr., idet den navnlig lagde vægt

12 på, at den pågældende urigtigt havde meddelt, at han havde foretaget kontrollen. Landsretten fandt herefter, at han burde pålægges en bøde, der var større end den bøde på kr., der var pålagt vognkommandøren. Sag nr. 39 En oversergent var af auditøren ikendt en bøde på kr. for overtrædelse af militær straffelovs 15, ved at havde udvist voldelig adfærd over for flere deltagere på en øvelse. Under øvelsen havde han tildelt en deltager et knæ i skridtet og en anden en skalle med en hjelmkant. En tredje blev trådt med en støvle ved halsen og grebet i kraven, mens en fjerde blev tildelt et spark på højre lår. Sagen blev indbragt for retten, der lagde til grund, at den pågældende havde foretaget de nævnte handlinger, men at formålet med den pågældende uddannelse netop var at øve, rutinere og lære enhederne at samarbejde i at løse forskellige opgaver i Kosovo. I den forbindelse skulle der anvendes fysisk magt i bevidst fremprovokerede stressede situationer med henblik på at få afprøvet personellets reaktioner, inden det blev alvor. Det havde yderligere fremgået af en forudgående briefing, at man ville kunne komme i tæt kontakt, uden at man dog ville komme i egentlige slagsmål, men at det måske ville give nogle knubs til de pågældende. På denne baggrund frifandt retten den pågældende. Sag nr. 40 En befalingsmand, der havde kommandoen ved en forhindringsbane, var ikendt en bøde på 500 kr. for overtrædelse af militær straffelovs 15 ved at have udtalt til de menige, herunder til en kvinde: Husk at samle benene ved nedspring, men kvinderne kan sprede dem, for de fleste kvinder i grønt gør det alligevel eller lignende. Sagen blev indbragt for retten, der lagde vægt på udtalelsens nedladende karakter og idømte den pågældende 4 dagbøder á 125 kr. Militær straffelovs 26, stk. 1 (vagtforseelse) Sag nr. 41 En vagthavende befalingsmand var tiltalt for på en flyvestation under en vagt at have forladt flyvestationens område i ca. 4 timer. Den pågældende skulle deltage i et privat arrangement. Auditøren havde arbitrært ikendt en bødestraf på kr., hvilket blev indbragt for retten. Retten frifandt og lagde herved vægt på, at den pågældende ikke havde større erfaring med reglerne for udførelse af vagttjeneste, samt at han underrettede vagterne om sit fravær, ligesom han forsynede vagtprotokollen med oplysning herom. Det blev endvidere lagt til grund, at en chefsergent i sin egenskab af leder af det daglige vagtpersonale og dermed med en højere rang end tiltalte, havde samtykket i, at han tog til arrangementet.

Resumé over disciplinærsager 2011

Resumé over disciplinærsager 2011 Resumé over disciplinærsager 2011 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG SAGSBEHANDLING...3 SPIRITUSPÅVIRKNING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...5 ULOVLIG UDEBLIVELSE

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1)

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 18A-4136/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. T er tiltalt for overtrædelse af 1. overtrædelse

Læs mere

UDVISNING BILAG 1. Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18.

UDVISNING BILAG 1. Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. UDVISNING Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. august 1995 BILAG 1 (L LABORATORIUM 1 Betænkning nr. 1326 København 1997 Købes hos boghandler

Læs mere

BETÆNKNING UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE

BETÆNKNING UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE BETÆNKNING VEDRØRENDE UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE BETÆNKNING NR. 507 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Indledning 5 Kapitel I. Den gældende ordning

Læs mere

Den Militære Retsplejeordning

Den Militære Retsplejeordning Den Militære Retsplejeordning Indholdsfortegnelse Den militære anklagemyndigheds opgaver og organisering...5 Den militære straffe- og retsplejeordning...7 Militær straffeproces...9 Militære myndigheders

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2009

Resumé over disciplinærsager 2009 Resumé over disciplinærsager 2009 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...4 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE...4

Læs mere

D O M. afsagt den 21. maj 2014. Rettens nr. 1A-1218/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 21. maj 2014. Rettens nr. 1A-1218/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 21. maj 2014 Rettens nr. 1A-1218/2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Forord 5 Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7 Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Reglerne for behandling af militære straffesager

Læs mere

Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op

Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op Årsberetning 2013 Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op til kravene om uafhængighed, grundighed

Læs mere

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I c56%(5(71,1*)25 )5$(567$71,1*61 91(7 ,1'+2/'6)257(*1(/6( /29*581'/$*(7 1 91(766$00(16 71,1* 7$/0 66,*(23/

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

SPØRGSMÅLET TRAFIK OG ALKOHOL

SPØRGSMÅLET TRAFIK OG ALKOHOL BETÆNKNING VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET TRAFIK OG ALKOHOL AFGIVET AF KOMMISSIONEN AF 1947 ANGÅENDE ALKOHOLSPØRGSMÅLET J.H.SCHULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI KØBENHAVN 1951 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledende

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad GOD ADVOKATSKIK 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser 2011 Jakob S. Arrevad 1 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder...

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1. Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1. Almindelig del Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Almindelig del 1. Loven finder

Læs mere

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto Konkrete sager Hvidvasksekretariatet afgiver hvert år mange efterretningsrapporter til politikredsene på baggrund af de underretninger, der er modtaget fra de underretningspligtige efter hvidvaskloven.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Dato: 10. marts 2008 J.nr.: 11-4371 HS/FAL/DAM/AHJ Anonymiseret udgave

Læs mere

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar 1. Indledning 1.1. Ungdomskommissionens kommissorium Ved kommissorium af 26. september 2007 nedsatte Justitsministeriet en kommission vedrørende ungdomskriminalitet.

Læs mere

FotoGraferinG og privatlivets fred

FotoGraferinG og privatlivets fred FotoGraferinG og privatlivets fred Indhold 1. Fri fotografering og brug af fotos kontra privatlivets fred...................... 2 2. Redaktionens 2 vurderinger............ 3 3. Er billedet lovligt optaget?..............

Læs mere

Medarbejderen i den digitale verden

Medarbejderen i den digitale verden Medarbejderen i den digitale verden Medarbejderen i den digitale verden Udgivet af LO, Landsorganisationenen i Danmark Tekst: LO Layout: LO Tryk: Silkeborg Bogtryk ISBN 978-87-7735-826-5 LO-varenr.: 3203

Læs mere

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber BETÆNKNING OM Vagtvirksomhed Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber Betænkning nr. 1048 København 1985 Ju 00-173-bet. ISBN 87-503-5710-7 JJ trykteknik a-s, København

Læs mere

Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti.

Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti. Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti. Almindelige emner 3 - Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 1.2, 21.1 og 21.2. På vej ind i et stormagasin S faldt A

Læs mere

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Millionarv årsag til drab Foto: www.politi.dk fra Nordisk Kriminalreportage 2007

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Millionarv årsag til drab Foto: www.politi.dk fra Nordisk Kriminalreportage 2007 www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Millionarv årsag til drab november 2012 Millionarv årsag til drab Af kriminalassistent Hans Ole Andersen, Odense. Det at arve kan være en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere