Sager af særlig interesse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sager af særlig interesse"

Transkript

1 Sager af særlig interesse Militær straffelov Militær straffelov 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 1 En kaptajnløjtnant havde som chef for et missilfartøj tilskyndet/beordret en oversergent, der ikke havde fornøden sprængningsuddannelse, til uden tjenstlig begrundelse at antænde og bringe 500 gram formbart sprængstof til sprængning i vandet mellem en række missilfartøjer, der lå fortøjet ved siden af hinanden i en havn. Episoden var ment som et spektakulært indslag i forbindelse med illumination af flådens skibe. Ved sprængningen (formentlig på bunden af havnen) blev der ødelagt 17 tankfølere til en samlet værdi af ca kr. på de fortøjede skibe. Ved hændelsen fik en marineoverkonstabel ombord på et af skibene en midlertidig høreskade. Auditøren ikendte kaptajnløjtnanten en bøde på kr. og oversergenten en bøde på kr. Det blev tillagt vægt i formildende retning, at de sigtede blev pålagt at betale en samlet erstatning på kr. Sag nr. 2 En værnepligtig menig havde i forbindelse med afbrænding af krudtladninger på en strand uretmæssigt tilegnet sig en pose indeholdende 1 kg sortkrudt. Posen tog han med tilbage til kasernen, hvor han lagde den i sin private taske på belægningsstuen. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr., idet det ved afgørelsen blev tillagt vægt, at der var tale om tilegnelse af sprængstof, der ved sprængning ville kunne anrette ikke ubetydelig skade. Sag nr. 3 En sergent havde som tiltrædende vagtkommandør undladt at føre tilsyn og kontrol i fornødent omfang. Dette bevirkede, at en værnepligtig menig fra holderen i vagtbygningen fejlagtigt havde taget et allerede ladt gevær (påsat magasin), hvorved der utilsigtet blev affyret et skarpt skud skråt op i luften. Auditøren ikendte dem hver en bøde på 750 kr. Det blev tillagt vægt, at der efter de givne omstændigheder ikke umiddelbart var fare for andre i forbindelse med episoden. Sag nr. 4 I forbindelse med en instruktion på 9 mm indstikspanserværnsvåben havde en løjtnant, som var skydeleder, i strid med sikkerhedsbestemmelserne på standpladsen, beordret en anden løjtnant, som var hjælper for skydelederen, til at bruge 9 mm skarp ammunition i forbindelse

2 med en gennemgang af skydestilling og opladningsprocedure, hvorved der utilsigtet blev afgivet 1 skarpt skud ind i skydevolden. Auditøren ikendte dem begge en bøde på kr. Det blev lagt til grund, at der var tale om et alvorligt brud på sikkerhedsbestemmelserne i forbindelse med anvendelsen af skarp ammunition til instruktion. Omvendt blev der også taget hensyn til, at skudafgivelsen måtte anses som utilsigtet og formentlig var forårsaget af dårlig kommunikation de to løjtnanter imellem. Sag nr. 5 En overkonstabel havde 2 gange benyttet en regimentet tilhørende rendegraver på en privat adresse til private formål. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr. Militær straffelov 15 (krænkende adfærd) Sag nr. 6 En seniorsergent på tjenesterejse havde ombord på et hollandsk militærfly overrakt en seddel med et seksuelt/erotisk indhold - en engelsk tekst og en tegning af en nøgen kvinde - til en udenlandsk kvindelig sergent. Det blev lagt til grund, at det var hensigten, at den kvindelige sergent skulle se sedlen og auditøren ikendte på den baggrund den pågældende en irettesættelse. Militær straffelov 15 (kaserneuorden) Sag nr. 7 En værnepligtig menig havde kastet en våd gulvklud i ansigtet på en værnepligtig, der lå og sov. Det var meningen, at han ville ramme en anden, som han ville drille, og det var derfor tilfældigt, at han ramte den pågældende. Auditøren ikendte den menige en bøde på 500 kr., idet der i skærpende retning blev lagt vægt på, at der var tale om en voldslignende handling. Sag nr. 8 Et festarrangement på en kaserne udviklede sig til kaserneuorden af alvorlig karakter, da man bl.a. antændte husholdningssprit under festdeltagernes stole samt affyrede signalkanonslag i værkstedsbygningen. De deltagende officerer og befalingsmænd blev ikendt sanktioner fra irettesættelse til bøder på op til kr. for deltagelse eller undladelse af at gribe ind. Militær straffelovs 15 (kaserneuorden) og 20 (respektstridig opførsel) Sag nr. 9 En værnepligtig menig indfandt sig i spirituspåvirket tilstand på sit tjenestested og overfusede her to sergenter, som han kaldte jubelidiot, spasser og klaphat, hvorpå han på en pudse-

3 stue knækkede et kosteskaft og ved slag beskadigede et skab, ligesom han stillede sig truende an overfor befalingsmændene og nogle menige bl.a. med det knækkede kosteskaft. Auditøren pålagde den pågældende en bøde på kr. Militær straffelov 15 (kaserneuorden, forstyrrelse af kammeratskab) og straffelovens 244 (vold) Sag nr. 10 To værnepligtige menige, P og Ø, var efter P s verbale angreb ved at kalde Ø perker og pikhoved endt i klammeri med hinanden. P blev tildelt 2 knytnæveslag, hvorved hans briller gik i stykker. Auditøren ikendte P en irettesættelse for overtrædelse af militær straffelovs 15 (kaserneuorden og forstyrrelse af kammeratskabet). Ved valget af sanktion anså auditøren det som en skærpende omstændighed, at der lå en racistisk undertone i udtrykket perker. Ø blev ikendt en bøde på kr. for overtrædelse af militær straffelovs 15 (kaserneuorden og forstyrrelse af kammeratskabet). Det blev tillagt vægt i formildende retning, at Ø følte sig provokeret af udtalelserne, at der ikke skete legemsskade på P, samt at P ikke ønskede at foretage sig yderligere i sagen. Ø indvilligede i øvrigt i at betale erstatning for de beskadigede briller. Auditøren undlod påtale af Ø for overtrædelse af straffelovens 244 ud fra princippet i retsplejelovens 722, stk. 1, nr. 7, jf. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 621 af 25. juni 2001 (adgang til at frafalde påtale i blandt andet mindre alvorlige voldssager). Militær straffelov 15 (lejruorden) Sag nr. 11 En konstabel havde urineret op ad en toiletbygning i Camp Olaf Rye, Kosovo. Da en kollega opfordrede ham til at benytte toilettet i stedet, greb han fat om halsen på ham, samt greb fat om hovedet på en tredje kollega og tildelte denne et håndkantslag i hovedet. Konstablen blev af auditøren ikendt en bøde på kr. Auditøren fandt, efter det oplyste, ikke tilstrækkeligt grundlag for at rejse sigtelse efter straffelovens voldsbestemmelser. Militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) og lov om euforiserende stoffer Sag nr. 12 En marinekonstabel var i Københavns Lufthavn under indtjekning til Grønland fundet i besiddelse af ca. 26 gram hash, som angiveligt var til eget brug. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr. Det blev ved afgørelsen bemærket, at der ses med alvor på indførsel og rygning af hash på militært område, særligt ved et kvantum af den konkrete størrelse.

4 Militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) 16, stk. 1 (lydighedsnægtelse) og 23, stk. 1 (ulovligt fravær) Sag nr. 13 En værnepligtig menig havde under en øvelse forladt øvelsesområdet og var i stedet taget tilbage til kasernen, hvor han nægtede at omklæde til kampuniform trods gentagne ordrer herom fra hans foresatte. Efter ordre fra kompagnichefen tog han til slut uniformen på. Herudover havde den pågældende en aften forladt kasernen for at tage til sin bopæl, hvorefter han var ulovligt fraværende i ca. 1½ døgn. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr. Militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) og 20 (respektstridig opførsel) Sag nr. 14 En premierløjtnant havde under tjeneste i Makedonien tilladt og selv forestået udskænkning af alkohol fra den danske messe samt optrådt beruset. Herudover havde han samme nat overfor en fransk oberstløjtnant, som indfandt sig i messen og som havde givet de danske soldater ordre til at forlade messen, i alles påhør udtalt: Now you can listen to your papa or you can stay eller lignende, hvilket havde til følge, at nogle af de franske soldater forblev i den danske messe. Til en kvindelig fransk soldat havde han udtalt: Fuck off, you are nothing, let the officers talk eller lignende krænkende udtalelser. Auditøren ikendte en bøde på kr. I skærpende retning blev det tillagt vægt, at der var tale om en alvorlig overtrædelse af militær straffelov begået af en, der fungerede som chef, samt at den respektstridige opførsel vedrørende den franske oberstløjtnant måtte opfattes som en opfordring til ulydighed. Endvidere havde hændelsen efter det oplyste skadet samarbejdet med franskmændene. I formildende retning talte, at vedkommende blev repatrieret efter hændelsen. Militær straffelov 15 (pligtforsømmelse) og 26, stk. 1 (vagtforseelse) Sag nr. 15 En oversergent på en flyvestation havde som flyservicevagt indtaget 2 almindelige pilsnere samt ca. 6 cl. snaps, hvilket gjorde den pågældende ude af stand til at fungere i vagttjenesten. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr. Militær straffelov 15 (pligtforsømmelse) og 27, stk. 1 (beruselse i tjenesten) Sag nr. 16 En flyverspecialist havde på en udenlandsk luftbase undladt at skrive sig ud i vagten i forbindelse med udgang fra basen til terminalen. Herudover var den pågældende mødt beruset til klargøring af kampflyenes våbensystemer. Den pågældende havde en time efter forholdets

5 konstatering en alkoholpromille på 1,44. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr. Der blev ved straffastsættelsen lagt vægt på, at der var tale om en meget alvorlig overtrædelse af militær straffelovs 27 henset til karakteren af den pågældendes arbejde og ansvarsområde. Auditøren bemærkede, at overtrædelsen af militær straffelov 15 konkret ikke blev tillagt afgørende betydning for straffens udmåling. Militær straffelovs 16, stk. 1 (lydighedsnægtelse) Sag nr. 17 En overkonstabel havde før en patruljekørsel i Camp Eden, Irak, nægtet at adlyde en befaling fra sin delingsfører om at aftage en privatejet kampvest og iføre sig reglementeret basisudrustning. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr. Militær straffelovs 16, stk. 2, jf. straffelovens 244 (lydighedsnægtelse forbundet med vold mod vagt) og 23 (ulovligt fravær) og forsøg på ulovlig tvang efter straffelovens 260, nr. 1 Sag nr. 18 En værnepligtig menig på vej hjem fra byen undlod ved indgangsporten til kasernen at efterkomme vagtens gentagne ordrer om at holde afstand til denne og blive stående ved porten. Den værnepligtige havde med en tung gummimåtte (drinksspildbakke) slået vagten i venstre side af ansigtet og på venstre side af skulderen. Herefter havde han grebet fat i vagtens skarpladte gevær og ved vold forsøgt at fravriste ham dette, hvilket imidlertid mislykkedes ved vagtens modstand og ved den tililende vagtstyrkes indgriben. I denne forbindelse undlod han at efterkomme den tilkaldte vagtkommandørs ordre om at ophøre med sin aggressive adfærd, idet han med måtten slog vagtkommandøren hårdt på skulderen, venstre øre og i baghovedet. For dette samt et ulovligt fravær på ca. 7 dage idømte retten den værnepligtige ubetinget fængsel i 70 dage, der inkluderede 10 dage fra en tidligere betinget dom. Militær straffelovs 23 (ulovligt fravær) Sag nr. 19 En værnepligtig menig var ulovligt udeblevet fra tjenesten i 2 perioder på i alt ca. 60 dage, idet han, der ellers syntes godt om tjenestestedet, ikke ville finde sig i nogen opståede problemer med oversygeplejersken. Den værnepligtige mente, at oversygeplejersken brokkede sig over alt, ligesom han blev sat til forskellige aktiviteter, der ikke havde noget med tjenesten at gøre, herunder at pudse vinduer og rense ovn. Byretten idømte ham ubetinget fængsel i 30 dage. Landsretten nedsatte straffen til ubetinget fængsel i 20 dage.

6 Sag nr. 20 En værnepligtig menig havde været ulovligt fraværende i to perioder på i alt 103 dage. Den pågældende forklarede i retten, at han ikke ville aftjene sin værnepligt, samt at han meget hurtigt efter indkaldelsen fik problemer både psykisk og fysisk. Han havde angiveligt røget og misbrugt hash de seneste 13 år. Infirmerilægen ville have indlagt ham på militærpsykiatrisk afdeling, men den menige valgte at udeblive. En udtalelse fra en overlæge viste, at der efter fremmøde til aftjening af værnepligt sås et massivt mønster af helbredsklager og undersøgelser. Overlægen konkluderede bl.a., at den pågældende var egnet til tjeneste i begyndelsen af værnepligtstiden, men at han senere blev uegnet. Retten idømte den pågældende 40 dages fængsel, der blev gjort betinget under hensyntagen til den værnepligtiges helbredstilstand. Retten bemærkede, at tiltaltes udtalte psykiske og fysiske svaghed måtte antages at have foreligget senest ved begyndelsen af den anden udeblivelse. Sag nr. 21 En værnepligtig menig var over en periode på ca. 4 måneder ulovlig udeblevet fra tjeneste i 101 dage. Retten idømte den pågældende 40 dages ubetinget fængsel. Ved afgørelsen blev det tillagt vægt i skærpende retning, at den pågældende var ulovlig udeblevet over flere perioder. I formildende retning tillagde retten det vægt, at udeblivelsesperioden også omfattede en 14 dages ferieperiode. Militær straffelov 23, stk. 1 (ulovligt fravær) og 27, stk. 1 (beruselse i tjenesten) Sag nr. 22 En marineoverkonstabel, tjenestegørende ved et inspektionsskib på togt i Nordatlanten, havde beruset sig, selvom tjeneste forestod, hvorefter han blev taget af vagtholdet. På denne baggrund forlod overkonstablen inspektionsskibet ulovligt den næste morgen for at rejse hjem til Danmark med civilt fly. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr. Det blev ved bødens udmåling tillagt vægt i skærpende retning, at han mødte spirituspåvirket til vagttjeneste, at han tidligere var ikendt bødestraf for at møde beruset, samt at han uden grund absenterede sig fra et inspektionsskib på togt. Militær straffelov 26, stk. 1 (vagtforseelse) og færdselsloven Sag nr. 23 En sergent havde som vagtkommandør på en kaserne i strid med vagtbestemmelserne forladt sit tjenestested i ca. 2 timer. Endvidere havde han ved denne lejlighed benyttet vagtens patruljekøretøj til ikke-tjenstlig kørsel med en 3 m lang letmetalstige, der ikke var tilstrækkelig fastspændt. Under kørslen faldt stigen af på vejbanen. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr.

7 Straffeloven Straffelovens 232 (blufærdighedskrænkelse) og militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 24 En premierløjtnant havde under tjeneste ombord på et orlogsfartøj krænket en kvindelig marineoverkonstabels blufærdighed og undladt at efterkomme de pligter, som tjenesten medfører, idet han, der var stærkt spirituspåvirket og forurettedes foresatte, opfordrede hende til at gå med sig over på køjen. I forbindelse med hændelsen befølte han hende bl.a. flere gange på brysterne uden på tøjet og kyssede hende mod hendes vilje. Auditøren ikendte den pågældende en bøde på kr. Ved udmålingen af straf, tillagde auditøren det i formildende retning vægt, at sigtede blev repatrieret på grund af hændelsen. Straffelovens 244 (vold) og militær straffelov 27, stk. 2 (beruselse i tjenesten/forstyrrelse af den offentlige orden) Sag nr. 25 En værnepligtig menig var på et diskotek gået over til en gruppe sergenter fra hans eget regiment. Efter nogle provokerende bemærkninger pressede den værnepligtige den ene sergents hoved bagover, således at det ramte en bagvedstående sergent, hvis næse tiltalte lidt senere med hånden drejede rundt, hvorefter han med et ølglas tildelte sergenten et slag på siden af hovedet. Retten idømte ham betinget fængsel i 30 dage samt en tillægsbøde på kr. Det blev ved afgørelsen tillagt vægt, at volden måtte betegnes som let, idet glasset ikke knustes ved slaget og ikke påførte sergenten skade. Det blev endvidere tillagt vægt, at der nok var tale om en foranstående, men ikke en foresat, og at episoden opstod under et tilfældigt møde på et diskotek, medens begge parter var spirituspåvirkede, ligesom volden nok var sket i anledning af en tidligere episode under tjeneste, dog kun med perifer tilknytning til tjenesten. Sag nr. 26 I tilknytning til et værtshusbesøg havde en værnepligtig menig nikket en marineoverkonstabel en skalle, således at denne påførtes et brud på venstre næseben. Den menige blev af retten straffet med betinget fængsel i 40 dage med en prøvetid på 1 år på vilkår om udførelse af samfundstjeneste i 60 timer samt undergivelse af tilsyn af Kriminalforsorgen.

8 Straffelovens 276 (tyveri) Sag nr. 27 Fem værnepligtige menige havde i forening og efter fælles aftale på kasernen hver tilegnet sig forskellige udrustningsgenstande til en samlet værdi af ca kr. fra et uaflåst depotområde. Auditøren ikendte de pågældende en bøde på hver kr. Det blev i denne forbindelse tillagt vægt, at der var tale om en fælles aktion, samt at ingen af de sigtede tidligere var straffet for tilsvarende forhold. Straffelovens 276 (tyveri) og militær straffelovs 26, stk. 1 (vagtforseelse) Sag nr. 28 To værnepligtige menige havde afveget 10 meter fra en fast vagtrute for at komme hen til en uaflåst fryser ved et cafeteria, hvorfra de tog to is til en samlet værdi af 24 kr. Auditøren ikendte de pågældende en bøde hver på 500 kr. Ved bødens fastsættelse lagde auditøren vægt på, at der var tale om en mindre afvigelse fra vagtruten samt værdien af det stjålne. Straffelovens 263, stk. 2 (skaffe sig adgang til andres gemmer) straffelovens 264c (uberettiget udnyttelse af oplysninger) samt militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 29 Under et kursus på en af forsvarets undervisningsinstitutioner skaffede nogle studerende sig uretmæssigt adgang til en lærercomputer og anvendte de indhentede oplysninger i forbindelse med afholdelse af eksamen i samme uge. En konstabel (A) havde i forbindelse med kurset på nævnte sted efter fælles aftale og til dels sammen med en anden konstabel (B) flere gange på et lærerkontor uberettiget skaffet sig adgang til lærerens computer og herfra tilegnet sig password, eksamensopgaver indeholdende skoleløsninger samt en lydfil. Eksamensopgaverne blev fordelt til 3 andre kursister med henblik på at snyde til eksamen. Auditøren ikendte A en bøde på kr. for overtrædelse af straffelovens 263, stk. 2, idet det måtte lægges til grund, at A var hovedmanden bag det skete snyderi. Den anden konstabel, B, havde uberettiget indfundet sig på et lærerkontor og udtaget og kopieret avisartikler, som han troede var eksamensopgaver. Herudover var B medvirkende ved ovenstående hændelse med A. B blev af auditøren ikendt en bøde på kr. for overtrædelse af militær straffelovs 15 og straffelovens 263, stk. 2. Det blev i denne forbindelse tillagt vægt, at han sammen med A var hoved/bagmand til eksamenssnyderiet, dog således at A blev anset for at have deltaget mere aktivt end B.

9 En overkonstabel og to andre konstabler havde i forbindelse med samme kursus til forberedelsen af eksamen, uberettiget udnyttet oplysninger i form af originale eksamensopgaver med skoleløsninger, som de forinden havde fået overdraget af A. Auditøren ikendte de pågældende en bøde på hver kr. Det blev tillagt vægt, at det ikke var dokumenteret, at de på strafbar måde havde medvirket til det ulovlige indgreb i lærercomputeren. Således blev det lagt til grund, at de alene havde udnyttet de uretmæssigt tilvejebragte eksamensopgaver. Straffelovens 278, stk. 1, nr. 3 (underslæb) jf. 154 (underslæb i offentlig tjeneste) og militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 30 En flyveroverkonstabel havde i en periode på ca. 6 måneder, som bestyrer af en forskudskasse uretmæssigt brugt kr. fra forskudskassen. Derudover havde overkonstablen uden godkendelse fra sin foresatte ved flyvestationens kasse hævet en forskudssum på kr. til førnævnte forskudskasse. Sigtede havde selv anført eget navn og ulæselig underskrift på udbetalingsbilagene. Retten idømte betinget fængsel i 60 dage med en prøvetid på 1 år på vilkår af undergivelse af tilsyn af Kriminalforsorgen, underkastelse af behandling for ludomani samt samfundstjeneste i 50 timer. Færdselsloven Færdselslovens 53, stk. 3, (promillekørsel) og militær straffelov 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 31 En flyverspecialist havde ført en militær folkevognsbus med en promille på 1,04. Under kørslen påkørte han en pyntesten, hvorved bilen væltede med materiel skade til følge. Flyverspecialisten vedtog en bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten i 3 år. Færdselslovens 54, stk. 3 (overlade føringen af et køretøj til person der ikke er i stand til at føre dette på betryggende måde) Sag nr. 32 En marinekonstabel havde overladt føringen af en personbil til en anden marinekonstabel, der på grund af indtagelse af spiritus befandt sig i en sådan tilstand, at han var ude af stand til føre køretøjet på betryggende måde. Auditøren ikendte bilejeren en bøde på kr. Sagen mod chaufføren blev udskilt til særskilt behandling.

10 Særlige sager afgjort ved tiltalefrafald, eller hvor sanktionerne er ophævet efter militær retsplejelovs 36 I henhold til retsplejelovens 722, stk. 1, nr. 7, jf. den militære retsplejelovs 1 og 8 er auditørerne tillagt kompetence til at frafalde påtale ved visse overtrædelser af militær straffelov, når påtale ikke kan anses for påkrævet af militære hensyn. I medfør af militær retsplejelovs 36, stk. 1, kan en militær foresat eller auditøren helt eller delvist ophæve eller eftergive en straf, når denne skønnes ufortjent, for streng eller i øvrigt urimelig. Er straffen ulovlig ophæves den. Tiltalefrafald (militær straffelov 15, pligtforsømmelse) Sag nr. 33 En overkonstabel havde i forbindelse med sin tjeneste i DANBN/Irak under opladning af sin 9 mm tjenestepistol ført slaghammeren frem til forreste stilling, hvilket var medvirkende årsag til, at der efterfølgende utilsigtet blev affyret et skarpt skud ved udstigning fra et militært køretøj. Den pågældende pådrog sig en alvorlig skade på højre ben. Den pågældende erkendte sig skyldig og kunne ikke umiddelbart forklare om den forkerte håndtering af tjenestepistolen. På baggrund af overkonstablens egen tilskadekomst besluttede auditøren at frafalde tiltalen. Tiltalefrafald (militær straffelov 23, stk. 1, ulovligt fravær) Sag nr. 34 En værnepligtig menig var ulovlig udeblevet fra militær tjeneste. Ved retten blev han idømt fængsel i 14 dage for et andet forhold om overtrædelse af militær straffelov 23, stk. 1. Da forholdene burde havde været behandlet under ét, og da denne sag omhandlede en kortvarig udeblivelse, der ikke ville have medført en højere straf end den idømte, fandt auditøren at tiltale kunne frafaldes. Sag nr. 35 En hjemsendt værnepligtig menig havde et samlet ulovligt fravær på ca. 39 døgn. Sigtede var af en bedømmelseskommission kasseret som varigt uegnet til militær tjeneste som følge af hashmisbrug. Auditøren antog, at der måtte være årsagssammenhæng mellem den pågældende overtrædelse af militær straffelov og kassationsgrunden og frafaldt derfor tiltale.

11 Ophævelse af straf i medfør af militær retsplejelovs 36, stk. 1. Sag nr. 36 En værnepligtig menig var af auditøren ikendt en bøde på kr. for overtrædelse af færdselslovens 42, stk. 1, nr. 1. Den pågældende havde ført et militært køretøj ved for høj hastighed. I første omgang modtog den pågældende straffen, men nægtede senere at det var ham, der havde ført det pågældende køretøj, hvilket understøttedes af politiet ved gennemsyn af de optagne fotos. Da der således ikke var det fornødne bevis for, at det var den pågældende, der havde ført køretøjet, ophævede auditøren straffen i medfør af militær retsplejelovs 36, stk. 1. Andet Påtaleopgivelse i medfør af militær retsplejelovs 37, stk. 2 Sag nr. 37 En værnepligtig menig var sigtet for overtrædelse af militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) ved i marts 2003 fra et vindue på en kaserne at have sigtet på civile, der deltog i et demonstrationsoptog, med et uladt gevær M/75. Den menige erkendte, at han i morskab havde holdt geværet ud af vinduet i et kort øjeblik med piben pegende opad. På denne baggrund fandt auditøren, at påtale kunne undlades i medfør af militær retsplejelovs 37, stk. 2, således at den sigtede af den militære chef ikendtes et disciplinarmiddel for overtrædelsen. Auditøren lagde i formildende retning vægt på, at der ikke var bevis for, at den værnepligtige direkte havde sigtet på demonstrationsdeltagerne, og at der snarere var tale om et øjebliks kådhed. Arbitrære straffe, der af strafikendte er indbragt for retten Militær straffelov 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 38 En kampvognshjælper, overkonstabel, havde under gennemførelse af eftersyn før dybvadning undladt fysisk at kontrollere klapperne til udblæsning af køleluft og urigtigt meddelt, at kontrollen var udført. Endvidere havde han undladt at lukke hjælperlugen. Dette medførte, at kampvognens motor blev beskadiget, da der trængte vand ind i motorrummet. Byretten idømte den pågældende 10 dagbøder á 300 kr. i overensstemmelse med auditørens forudgående strafpålæg. Landsretten ændrede straffen til en bøde på kr., idet den navnlig lagde vægt

12 på, at den pågældende urigtigt havde meddelt, at han havde foretaget kontrollen. Landsretten fandt herefter, at han burde pålægges en bøde, der var større end den bøde på kr., der var pålagt vognkommandøren. Sag nr. 39 En oversergent var af auditøren ikendt en bøde på kr. for overtrædelse af militær straffelovs 15, ved at havde udvist voldelig adfærd over for flere deltagere på en øvelse. Under øvelsen havde han tildelt en deltager et knæ i skridtet og en anden en skalle med en hjelmkant. En tredje blev trådt med en støvle ved halsen og grebet i kraven, mens en fjerde blev tildelt et spark på højre lår. Sagen blev indbragt for retten, der lagde til grund, at den pågældende havde foretaget de nævnte handlinger, men at formålet med den pågældende uddannelse netop var at øve, rutinere og lære enhederne at samarbejde i at løse forskellige opgaver i Kosovo. I den forbindelse skulle der anvendes fysisk magt i bevidst fremprovokerede stressede situationer med henblik på at få afprøvet personellets reaktioner, inden det blev alvor. Det havde yderligere fremgået af en forudgående briefing, at man ville kunne komme i tæt kontakt, uden at man dog ville komme i egentlige slagsmål, men at det måske ville give nogle knubs til de pågældende. På denne baggrund frifandt retten den pågældende. Sag nr. 40 En befalingsmand, der havde kommandoen ved en forhindringsbane, var ikendt en bøde på 500 kr. for overtrædelse af militær straffelovs 15 ved at have udtalt til de menige, herunder til en kvinde: Husk at samle benene ved nedspring, men kvinderne kan sprede dem, for de fleste kvinder i grønt gør det alligevel eller lignende. Sagen blev indbragt for retten, der lagde vægt på udtalelsens nedladende karakter og idømte den pågældende 4 dagbøder á 125 kr. Militær straffelovs 26, stk. 1 (vagtforseelse) Sag nr. 41 En vagthavende befalingsmand var tiltalt for på en flyvestation under en vagt at have forladt flyvestationens område i ca. 4 timer. Den pågældende skulle deltage i et privat arrangement. Auditøren havde arbitrært ikendt en bødestraf på kr., hvilket blev indbragt for retten. Retten frifandt og lagde herved vægt på, at den pågældende ikke havde større erfaring med reglerne for udførelse af vagttjeneste, samt at han underrettede vagterne om sit fravær, ligesom han forsynede vagtprotokollen med oplysning herom. Det blev endvidere lagt til grund, at en chefsergent i sin egenskab af leder af det daglige vagtpersonale og dermed med en højere rang end tiltalte, havde samtykket i, at han tog til arrangementet.

Sager af særlig interesse

Sager af særlig interesse Sager af særlig interesse Militær straffelov Militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 1 En overkonstabel havde under en øvelse i det fri på en afstand af ca. 47 meter affyret et skud med et 9

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2009

Resumé over disciplinærsager 2009 Resumé over disciplinærsager 2009 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...4 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE...4

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2008

Resumé over disciplinærsager 2008 Resumé over disciplinærsager 2008 Disciplinærsagsresumé 2008 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKETHED... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...

Læs mere

Forord 5. Gennemgang af udvalgte konkrete straffesager fra 2014 7. Sanktioner i militære straffesager i 2014 9

Forord 5. Gennemgang af udvalgte konkrete straffesager fra 2014 7. Sanktioner i militære straffesager i 2014 9 Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Forord 5 Gennemgang af udvalgte konkrete straffesager fra 2014 7 Sanktioner i militære straffesager i 2014 9 Sanktioner for overtrædelse af militær straffelov 12

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Forord. Per H. Lichtenstein generalauditør

Forord. Per H. Lichtenstein generalauditør Forord Årsberetningen for 2004 kan ikke fuldstændigt sammenlignes med tidligere årsberetninger. Dette skyldes primært, at såvel antallet af værnepligtige som værnepligtstiden med virkning fra 2004 er blevet

Læs mere

Forord. Det er dog stadig vigtigt at påpege, at der endnu en gang er tale om et markant fald i det totale antal af sanktioner i forsvaret.

Forord. Det er dog stadig vigtigt at påpege, at der endnu en gang er tale om et markant fald i det totale antal af sanktioner i forsvaret. Forord Årsberetningen for 2005 bliver den sidste baseret på det strafferetlige lovgrundlag fra 1973. Med virkning fra 1. januar 2006 tog forsvaret hul på et helt nyt lovkompleks, hvor der blandt andet

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2011

Resumé over disciplinærsager 2011 Resumé over disciplinærsager 2011 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG SAGSBEHANDLING...3 SPIRITUSPÅVIRKNING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...5 ULOVLIG UDEBLIVELSE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 Sag 167/2012 (1. afdeling) Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Hovedorganisationen af Officerer i Danmark som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2013

Resumé over disciplinærsager 2013 Resumé over disciplinærsager 2013 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKNING... 3 REGISTERMISBRUG... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 4 SPROGBRUG... 5 MANGLENDE FREMMØDE

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast kirkens/kirkernes navn(e) kirke(r) Sognemedhjælperen har det selvstændige ansvar for at løse de opgaver, som efter menighedsrådets beslutning

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

-to DOM. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst.

-to DOM. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst. -to DOM afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst.)) i ankesag S-1438--14 Anklagemyndigheden mod 1 (advokat Bjarne Froberg,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Love og bestemmelser vedr. militære

Love og bestemmelser vedr. militære Love og bestemmelser vedr. militære straffesager Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Militær straffelov og bekendtgørelser... 7 Lov nr. 530 af 24. juni 2005 Militær straffelov... 7 Lov nr. 494 af 17. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 Sag 69/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Uummannaq Kredsret den 21.

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE FORORD Skoleafdelingen har vedtaget fælles retningslinjer for, hvad ledere og medarbejdere i skoler, SFOer, fritidshjem og klubber skal gøre, hvis

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse Bogtitel: Kap. Nr.: 4 PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002 4.10 Straffeattester Indholdsfortegnelse Brug af straffeattester og referencer ved ansættelse i Odense Kommune

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Opgave 1. Hr. Hansen havde trods sit fald formået at give et godt signalement af Anne og Michael, som blev anholdt, mens de sad og drak øl.

Opgave 1. Hr. Hansen havde trods sit fald formået at give et godt signalement af Anne og Michael, som blev anholdt, mens de sad og drak øl. 2 Opgave 1 Søren kom kørende i bil inde i centrum. Hans kæreste, Anne, sad på passagersædet. Myldretidstrafikken var tæt, så hastigheden var lav. Ved et busstoppested stod Michael og ventede på bussen.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«.

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«. Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ministerens navn rettet Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 991994 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand

Læs mere

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Indledning Formål De danske bidrag til INTOPS og udviklingen af kampeksercitser til disse,

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015)

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Sagen handler om noget mere! - Afgivelse af urigtige oplysninger til kommunalbestyrelsen og pressen - Fejlagtig indberetning

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr. D O M afsagt den 22. maj 2012 Rettens nr. 1-3311/2011 Politiets nr. 0900-76402-00004-10 Anklagemyndigheden mod SH Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 29. april 2014 Rettens nr. 9-1276/2014 Anklagemyndigheden Mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Vold, overfald, røverier og trusler i taxi-branchen 2006

Vold, overfald, røverier og trusler i taxi-branchen 2006 Vold, overfald, røverier og trusler i taxi-branchen 2006 1. Jule-aften, Struer: En taxikunde tildeler chauffør knytnæveslag fordi han skal betale 50 kroner i gebyr for kørsel uden for kommunegrænsen. I

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Opgaver til grundskolen Vi besøger retten

Opgaver til grundskolen Vi besøger retten Opgaver til grundskolen Vi besøger retten udarbejdet af Tina Krogh Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk eller på 21757581 Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R) Side 1 af 7 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 1. november 2004 har K indgivet

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 644 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2011 Kontor: Civil- og Politiafdelingen Sagsnr.: 2011-150-2174

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1000 af 05/10/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Indholdsfortegnelse Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Karaktererne forventes offentliggjort den 1. maj 2015 senest kl. 18.00.

Karaktererne forventes offentliggjort den 1. maj 2015 senest kl. 18.00. 1 Formular II = side 1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Business and Social Sciences Fakultet Eks. termin: Omprøven april 2015 Juridisk Kandidateksamen Ordning: Del/delprøve/fase: 2. år af bacheloruddannelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser 2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser En bistandsværge, som er optaget på en statsforvaltnings fortegnelse, modtager vederlag for sit arbejde efter reglerne

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere