Dopingkontrol i motions- og fitnesscentre rapport DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dopingkontrol i motions- og fitnesscentre rapport DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT"

Transkript

1

2 DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Kommissorium og arbejdsgruppens sammensætning Rapportens opbygning, definitioner og Anti Doping Danmarks virke Omfang og konsekvenser af dopingmisbrug Konsekvenser af dopingmisbrug Generelt om dopingkontrol i motions- og fitnesscentre Lovgrundlaget Lov nr af 22. december 2004 om fremme af dopingfri idræt med senere ændringer Bekendtgørelse nr af 19. december 2011 om fremme af dopingfri idræt Lov nr. 232 af 21. april 1999 om forbud mod visse dopingmidler med senere ændringer WADAs dopingliste WADA-kodekset: Reglerne for dopingkontrol og -sanktioner og anvendelsen på motionsdoping Dopingreglementet for bredde- og motionsidrætsudøvere under idrættens hovedorganisationer Hvem er omfattet af reglementet Definition af doping Administration Dopingkontrollen Sanktioner Appelsystemet Statistik over gennemførte test og behandlede sager De kommercielle motions- og fitnesscentres antidopingaftaler Aftalegrundlaget for centre under DFHO Aftalegrundlaget for centre som har en individuel samarbejdsaftale med ADD om dopingkontrol Definition af doping Dopingkontrol Sanktioner Appelsystemet og arbejdsgruppens anbefalinger Statistik over gennemførte test og behandlede sager

4 6 Problemstillinger, der er fælles ved mærkningsordning og obligatorisk ordning i henholdsvis kommercielle motions- og fitnesscentre og i foreningsbaserede centre Forbudte stoffer og metoder Gældende regler/praksis Udfordringer og løsningsforslag Arbejdsgruppens anbefalinger Analyse af test fra motions- og fitnesscentre Gældende regler/praksis Udfordringer Arbejdsgruppens anbefalinger Udveksling af og adgang til oplysninger om dopingsanktionerede i motions- og fitnesscentrene Gældende regler/praksis Udfordringer Løsningsmodel på motionsdopingområdet Arbejdsgruppens anbefalinger Dopingappelinstans for kommercielle centre Model 1: Fælles motionsdopingappelinstans Model 2: Formalisering af den nuværende aftale med DFHO Arbejdsgruppens anbefalinger Rekvirering af varslede/anmeldte test Gældende regler/praksis og udfordringer Fordele og ulemper Arbejdsgruppens anbefalinger Obligatorisk dopingkontrol i kommercielle motions- og fitnesscentre Centre omfattet af dopingkontrol under den nuværende ordning Finansiering af den nuværende dopingkontrol Afgrænsning af centre omfattet af en obligatorisk ordning Modeller for obligatorisk dopingkontrol i kommercielle motions- og fitnesscentre Model 1 Solidarisk grundgebyr med merbetaling for test og positive test

5 7.4.2 Model 2 Solidarisk gebyr Særlige bemærkninger fra DFHO Særlige bemærkninger fra Idrættens Fællesråd Arbejdsgruppens anbefaling Håndhævelse Gennemførelse af kontrolbesøg Opkrævning af gebyrer Forbedret mærkningsordning i kommercielle motions- og fitnesscentre Kommunikationsindsats Særskilt ordning for centre uden risikoprofil Differentierede finansieringsmodeller Forebyggelsesindsats Håndhævelse Fordele og ulemper ved henholdsvis mærkningsordning og obligatorisk ordning Fordele og ulemper ved en fortsat frivillig mærkningsordning Fordele og ulemper ved obligatorisk ordning Arbejdsgruppens anbefalinger Liste over forbudte stoffer i fitnesscentre (kapitel 6.1) Analyse af test fra motions- og fitnesscentre (kapitel 6.2) Udveksling af og adgang til oplysninger om dopingsanktionerede i motions- og fitnesscentre (kapitel 6.3) Dopingappelinstans for kommercielle centre (kapitel 6.4) Rekvirering af test på konkrete personer og varslede test (kapitel 6.5) Modeller for dopingkontrol (kapitel 7 og 8)

6 Bilag 1: Eksempel på kontrakt mellem ADD og et uorganiseret kommercielt Fitnesscenter: Bilag 2: Samarbejdsaftale mellem DFHO og ADD Bilag 3: Overvejelser om andre modeller for forbudte stoffer

7 1 Indledning Lov om fremme af dopingfri idræt trådte i kraft 1. januar Med loven blev Anti Doping Danmark (ADD) etableret som en selvejende institution, der har til opgave at fremme bekæmpelsen af doping i idræt. Loven indeholder regler om idrætsorganisationers og -foreningers deltagelse i bekæmpelsen af doping, herunder regler om dopingkontrol. Ifølge loven er idrætsforeninger, der hører under idrættens hovedorganisationer, Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI), Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) og De Danske Skytteforeninger (DDS), omfattet af obligatoriske regler om dopingkontrol, mens dopingkontrol hos andre udbydere af idrætsaktiviteter er baseret på frivillige aftaler mellem ADD og disse udbydere. Bl.a. har Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) via aftale forpligtet motions- og fitnesscentre, som er medlem af DFHO, til at være omfattet af dopingkontrol. Med virkning fra 1. juli 2008 vedtog Folketinget en ændring til loven, der indførte en informationsordning for motions- og fitnesscentre. Med loven blev det lovpligtigt for motions- og fitnesscentre, der ikke er omfattet af idrættens hovedorganisationer, at informere om, hvorvidt de har indgået samarbejdsaftale med ADD. I henhold til den såkaldte mærkningsordning skal motions- og fitnesscentre bl.a. ved indgangsdøren til centret skilte synligt med en glad eller sur smiley, alt afhængig af om centret har en samarbejdsaftale med ADD eller ej. I forbindelse med vedtagelsen af mærkningsordningen tilkendegav kulturministeren, at mærkningsordningen ville blive evalueret efter to år. Idrættens Analyseinstitut har gennemført evalueringen for Kulturministeriet, som er dateret september Som opfølgning på evalueringen nedsatte den daværende regering i november 2010 en tværministeriel arbejdsgruppe, som har haft til opgave bl.a. med udgangspunkt i den gennemførte evaluering af den eksisterende mærkningsordning at beskrive mulige modeller for en fremtidig dopingkontrol i motions- og fitnesscentre. Arbejdsgruppen skal dels analysere forbedringsmuligheder i forhold til den eksisterende frivillige ordning, dels analysere og beskrive mulighederne for en obligatorisk dopingkontrol i alle motions- og fitnesscentre, herunder fordele og ulemper ved de enkelte modeller og de udfordringer, der vil være forbundet med at stramme ordningen med henblik at gøre dopingkontrol obligatorisk i alle motions- og fitnesscentre. Formålet med en ordning med obligatorisk dopingkontrol eller en forbedring af den nuværende ordning i motions- og fitnesscentre ville være at styrke bekæmpelsen af doping inden for motions- og fitnesssektoren. Nærværende redegørelse udgør arbejdsgruppens afrapportering til kulturministeren. 7

8 2 Kommissorium og arbejdsgruppens sammensætning Den daværende regering besluttede i november 2010 at nedsætte en arbejdsgruppe med følgende kommissorium: Det fremgår af regeringsgrundlaget fra november 2007, at regeringen vil styrke kampen mod doping bl.a. ved at forpligte motions- og fitnesscentre til at indføre en mærkningsordning mod doping. Indenrigs- og Sundhedsministeriet (tidl. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) og Kulturministeriet offentliggjorde i januar 2008 en handlingsplan for bekæmpelse af motionsdoping. Det følger af handlingsplanen, at dopingmisbrug for motionister kan have negative konsekvenser af både fysisk og psykisk og social karakter. Motiverne til misbrug af hormoner i den styrkerelaterede motionsidræt skiller sig markant ud fra de motiver, der er for misbrug i eliteidrætten, hvor doping primært benyttes for at fremme præstationer. Handlingsplanen for bekæmpelse af motionsdoping indeholder en trestrenget indsats mod motionsdoping i form af gennemførelse af en oplysningskampagne, der etablerer en systematisk og målrettet indsats mod misbrug af hormoner blandt fysisk aktive unge, gennemførelse af en obligatorisk mærkningsordning vedrørende dopingkontrol i motions- og fitnesscentre samt gennemførelse af skærpede strafferammer i forbindelse med forhandling, udlevering og fordeling af dopingmidler. Folketinget vedtog den 6. maj 2009 lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler, som skærpede strafferammerne for forhandling, udlevering eller fordeling af dopingmidler pr. 1. juli Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil følge udviklingen i retspraksis på området vedrørende forhandling, udlevering og fordeling af dopingmidler. Anti Doping Danmark (ADD) evaluerer i sommeren og efteråret 2010 den gennemførte oplysningskampagne. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har tilkendegivet at være indstillet på at fortsætte sit engagement i ADD s arbejde på det hidtidige niveau, idet støtten også fremover efter ansøgning vil gå til konkrete aktiviteter og projekter med sundhedsfaglige og forebyggende aspekter. Kulturministeriet har tilkendegivet en fortsat økonomisk støtte til information og forebyggelse om doping i motions- og fitnesscentre. ADD vil på baggrund af evalueringen fastlægge og målrette den fremtidige indsats vedrørende information og forebyggelse af doping i motionsog fitnesscentre. Folketinget vedtog den 29. maj 2008 lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt, som indførte en obligatorisk mærkningsordning for motions- og fitnesscentre pr. 1. juli 2008 dvs. 8

9 at det er obligatorisk for de pågældende centre at offentliggøre, om de gennemfører dopingkontrol eller ej. Idrættens Analyseinstitut har for Kulturministeriet gennemført en evaluering af mærkningsordningen for dopingkontrol i motions- og fitnesscentre (rapport foreligger oktober 2010). Rapporten viser overordnet, at målet med mærkningsordningen er nået. 50 procent af motionsog fitnesscentre har i dag en aftale om dopingkontrol med ADD, hvilket svarer til den målsætning, den daværende kulturminister meldte ud i forbindelse med folketingsbehandlingen af lovforslaget. Idet det primært er større centre, der har aftale med ADD, træner mere end 80 procent af landets fitnesskunder i dag i et center med dopingkontrol. Langt hovedparten af centre, der har aftale med ADD, er tilfredse med ordningen og finder, at det giver dem en markedsføringsmæssig fordel. Evalueringen viser samtidig, at der er nogle udfordringer med den eksisterende ordning f.eks. skilter 2/3 af centrene uden aftale med ADD ikke med en sur smiley, som loven foreskriver. På baggrund af evalueringen har kulturministeren besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende dopingkontrollen i motions- og fitnesscentre. Arbejdsgruppen skal bl.a. med udgangspunkt i den gennemførte evaluering af den eksisterende mærkningsordning beskrive mulige modeller for en fremtidig dopingkontrol i motions- og fitnesscentre. Arbejdsgruppen skal analysere forbedringsmuligheder i forhold til den eksisterende frivillige ordning samt analysere og beskrive mulighederne for en obligatorisk dopingkontrol i alle motions- og fitnesscentre, herunder fordele og ulemper ved de enkelte modeller og de udfordringer, der vil være forbundet med at stramme ordningen med henblik at gøre dopingkontrol obligatorisk i alle motions- og fitnesscentre. Det er en forudsætning for samtlige beskrevne modeller, at de ikke må indebære statslige merudgifter. Medlemmer af arbejdsgruppen er repræsentanter for Kulturministeriet (formand), Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Justitsministeriet, Anti Doping Danmark, Dansk Fitness- og Helse Organisation (DFHO) og Idrættens Fællesråd. Derudover kan arbejdsgruppen inddrage øvrige parter med relevant sagkundskab i arbejdet i fornødent omfang. Kulturministeriet fungerer som sekretariat for gruppen. Arbejdsgruppen nedsættes i efteråret 2010 og afslutter sit arbejde i foråret Arbejdsgruppen er sammensat på baggrund af indstillinger fra de i kommissoriet omfattede medlemmer: Steen Kyed (formand), afdelingschef i Kulturministeriet 9

10 Jens Evald, formand for ADD Jakob Berget, leder af Oplysningen i ADD Morten Brustad, souschef i Dansk Erhverv, sekretariatschef i DFHO, indstillet af DFHO Søren Riiskjær, afdelingschef i DGI, indstillet af Idrættens Fællesråd Mie Saabye, fuldmægtig i Indenrigs- og Sundhedsministeriet Johan Legard, chefkonsulent i Justitsministeriet Bente Skovgaard Kristensen, kontorchef i Kulturministeriet Sekretariat for arbejdsgruppen: Sune Friis Krarup, specialkonsulent i Kulturministeriet (indtil 1. marts 2012) Camilla Vange Mynster, specialkonsulent i Kulturministeriet (indtil 15. februar 2011 og fra 19. marts 2012) Line Skjødt Munk, fuldmægtig i Kulturministeriet (fra 1. april 2011) Martin Holmlund Lauesen, fuldmægtig i Kulturministeriet (fra 15. februar 2011) Arbejdsgruppen har afholdt i alt 7 møder. Datatilsynet har deltaget i arbejdsgruppemøde d. 1. marts 2011 vedrørende spørgsmålet om udveksling af oplysninger om dopingsanktionerede i motions- og fitnesscentre, jf. kapitel 6.3. Desuden har den foreslåede løsningsmodel været drøftet med Datatilsynet. 10

11 3 Rapportens opbygning, definitioner og Anti Doping Danmarks virke Denne rapport afspejler arbejdsgruppens drøftelser om de problemstillinger, som er adresseret i arbejdsgruppens kommissorium, jf. kapitel 2. Arbejdsgruppens overvejelser er gengivet i de enkelte kapitler. Desuden indeholder kapitel 10 en samlet konklusion på arbejdsgruppens forslag. Kapitel 4 indeholder en beskrivelse af den eksisterende viden om omfanget af motionsdoping samt om skadelige virkninger af motionsdoping. I kapitel 5 beskrives de eksisterende regler på området, herunder reglerne om dopingkontrol i foreningsbaserede fitnesscentre og om den eksisterende mærkningsordning, der omfatter kommercielle fitnesscentre. Endvidere beskrives forholdet til WADA-reglerne. Kapitel 6 indeholder problemstillinger, der er forbundet med henholdsvis en styrket frivillig ordning og en ordning med obligatorisk dopingkontrol. Kapitel 7 indeholder en beskrivelse af de forhold, der er specifikke i forhold til en model baseret på obligatorisk dopingkontrol i kommercielle motions- og fitnesscentre. Kapitel 8 indeholder en beskrivelse af de forhold, der er specifikke i forhold til en styrket frivillig ordning med en forbedret mærkningsordning. Kapitel 9 indeholder en oplistning af argumenter henholdsvis for og imod en forbedret mærkningsordning og en ordning med obligatorisk dopingkontrol. Der er forskellige regler om dopingkontrol for henholdsvis idrætsforeninger og motions- og fitnesscentre i regi af idrættens hovedorganisationer, DIF, DGI, DFIF og DDS og for andre motions- og fitnesscentre. Således er den organiserede idræt omfattet af 8 i lov om fremme af dopingfri idræt, mens alle andre udbydere af idrætsaktiviteter er omfattet af lovens 9 og 9 a. 1 Af hensyn til læsbarheden af rapporten anvendes i det følgende terminologien foreningsbaserede motions- og fitnesscentre om centre, der hører under DIF, DGI og DFIF ( 8). Om øvrige centre ( 9 og 9 a) anvendes terminologien kommercielle motions- og fitnesscentre, selvom denne gruppe af centre er bredere end rent kommercielle centre og således bl.a. også omfatter kommunale motions- og fitnesscentre og motions- og fitnesscentre organiseret som en forening, men som ikke hører under idrættens hovedorganisationer. I nærværende rapport er der anvendt følgende forkortelser: ADD: DDS: DFHO: Anti Doping Danmark De Danske Skytteforeninger Dansk Fitness- og Helse Organisation 1 9 og 9 a omfatter ejere af relevante virksomheder og andre, som tilbyder idrætsaktiviteter eller hermed beslægtede aktiviteter, herunder offentlige institutioner og sammenslutninger af idrætsudøvere uden tilknytning til de af 8 omfattede idrætsorganisationer. 11

12 DFIF: DGI: DIF: EPO: TUE: WADA: Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Danmarks Idræts-Forbund Erythropoietin Therapeutic Use Exemptions eller dispensationer på grund af behandlingsmæssig anvendelse World Anti-Doping Agency Om Anti Doping Danmark Med "lov om fremme af dopingfri idræt", som trådte i kraft 1. januar 2005, blev Anti Doping Danmark (ADD) oprettet som en selvejende institution under Kulturministeriet. Loven fastlægger regeringens og idrætsorganisationernes rolle i bekæmpelsen af doping i dansk idræt såvel som i fitness- og træningscentre i Danmark. ADD skal således i samarbejde med regeringen og idrættens organisationer bekæmpe brugen af doping og styrke de grundlæggende værdier i både eliteidrætten og den brede folkelige idræt i Danmark. ADD s virksomhed omfatter: - dopingkontrol - oplysningsvirksomhed - forsknings- og udviklingsvirksomhed vedr. bekæmpelse af doping - deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af doping - rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager inden for ADD s virkeområde. Motionsdopingområdet Anti Doping Danmark baserer primært sin indsats på dopingkontrol samt forebyggende initiativer, når det gælder bekæmpelse af motionsdoping. ADD har aftale om dopingkontrol med alle foreningsbaserede centre samt frivillige aftaler med ca. 50 procent af de kommercielle fitnesscentre (svarende til ca. 80 procent af brugerne). Den forebyggende indsats har fokus på oplysning om steroider og deres bivirkninger til den primære målgruppe: unge mænd mellem år samt ressourcepersonerne omkring dem. ADD s forebyggende indsats indeholder følgende elementer: - Oplysningskampagner (herunder hjemmesider, håndbøger, foldere, plakater mv.) - Uddannelse af relevante ressourcepersoner og myndigheder ang. steroidproblematikken - Støtte og initiering af forskning - Samarbejde med relevante organisationer og myndigheder på området, for bl.a. at skabe rammerne for erfaringsudveksling. 12

13 4 Omfang og konsekvenser af dopingmisbrug Undersøgelser og opgørelser, der forsøger at kortlægge udbredelsen af motionsdoping og dennes udvikling, er præget af usikkerhed bl.a. på grund af dopingbrugens tabubelagte og dermed skjulte karakter 2 3. I en undersøgelse fra 2008 svarede 9 procent blandt et bredt udsnit af mænd i alderen år, at de selv havde overvejet at bruge anabole steroider 4. 7 procent svarede, at de synes, det er i orden at bruge anabole steroider, mens 30 procent havde nogle i deres nærmeste omgangskreds, der brugte anabole steroider 5. I samme undersøgelse svarede 0,8 procent, at de brugte eller havde brugt muskelopbyggende stoffer. Den seneste danske befolkningsundersøgelse fra 2010 kortlægger holdninger, erfaringer og forekomsten af motionsdoping. I alt 25 personer ud af 1.673, som har svaret på spørgsmålet, rapporterer, at de enten bruger det (muskelopbyggende stoffer) i dag, eller at de tidligere har brugt det, men ikke gør det mere. Det svarer til, at mindst 1,5 procent af alle individer i alderen år tidligere har brugt eller aktuelt bruger muskelopbyggende stoffer. Dette svarer til, at cirka personer i Danmark har erfaring med muskelopbyggende stoffer. Det er især mænd mellem 17 og 45 år, som rapporterer om brug af stofferne. I denne gruppe ses en forekomst på 3,4 procent, hvilket på landsplan svarer til cirka personer. Mere specifikt for fitness-sektoren angiver 3,3 procent af dem, der træner i et fitnesscenter, at de på et eller andets tidspunkt har brugt muskelopbyggende stoffer. Dette svarer til, at cirka ud af de nuværende medlemmer af fitnesscentre skulle have erfaring med stofferne. Befolkningsbaserede undersøgelser fra Norge, Sverige og Finland rapporterer om nogenlunde samme forekomst i brugen af muskelopbyggende stoffer. Her varierer tallene fra 3,9 procent ved en mindre undersøgelse fra 2006 blandt 671 universitetsstuderende i Finland 7 til 0,8 procent ved en norsk undersøgelse blandt årige 8. Til sammenligning skønnes antallet af stofmisbrugere i Danmark at være , baseret på tal fra 2009 (gennemført i 2010) 9. Knap af disse skønnes alene at være hashmisbrugere. Der henvises i øvrigt til kapitel for statistik over gennemførte test og behandlede sager. 2 Kapitel 4 er baseret på oplysninger fra Indsatsen mod motionsdoping i kommercielle motions- og fitnesscentre en evaluering af mærkningsordningen, Idan 2010, samt oplysninger fra ADD s hjemmeside: 3 Bl.a. er det vanskeligt at udvælge et repræsentativt udsnit af brugerne af motions- og fitnesscentre, da populationen af den samlede kundegruppe ikke kendes, ligesom dopingbrugere ofte træner i bestemte udvalgte centre. Ydermere betyder den løbende diskussion om definitionen af doping, at dopingbrugeres svar skal tages med forbehold. Dette understreges af flere studier, der påviser uoverensstemmelser mellem selvrapporteret brug af AAS (anabole androgene steroider) sammenholdt med resultater af urintest. Endelig er det generelt meget vanskeligt at få unge mænd til at deltage i spørgeskemaundersøgelser. Og når man samtidig beder dem svare på noget tabuiseret og muligvis kriminelt, er det endnu vanskeligere. Se også Ferenchick 1996, Sader et al citeret i Evans-Brown; Kimergard; McVeigh 2009: Anabole Androgene steroider forkortes i nærværende rapport til anabole steroider. 5 Capacent Kirkegaard 2009: Papadopoulis et.all. citeret i Singhammer 2010: Wickstrom, L. Pedersen W. citeret i Singhammer 2010: Sundhedsstyrelsens årsrapport over narkotikasituationen i Danmark 2010, s

14 4.1 Konsekvenser af dopingmisbrug Følgevirkningerne/skaderne ved misbrug af hormoner ses hyppigt blandt patienter i den almene lægepraksis. Det drejer sig primært om anabole steroider 10. Konsekvenserne af dette misbrug er både fysiske og psykiske. Et dopingmisbrug kan medføre hjertestop, forkalket kredsløb, nedsat nyrefunktion, leverskader, sukkersyge og væksthæmning. Aggressivitet, depression, angstanfald og personlighedsforandringer kan ligeledes være følgerne af et misbrug. Endelig kan misbrug af anabole steroider medføre små testikler, problemer med erektion og sterilitet. Yderligere negativ konsekvens af misbruget kan desuden være kriminalitet, vold og hærværk med personlige og samfundsmæssige konsekvenser 11. Det bemærkes, at især kombinationen af alkohol, anabole steroider og øvrige stoffer kan medføre voldsomme raseriudbrud såkaldte roid rage, hvor individet mister kontrollen over sig selv og sine handlinger 12. Misbrugets økonomiske konsekvenser for sundhedsvæsenet er ukendte. Der er således belæg for at konkludere, at dopingmisbrug herunder særligt misbrug af anabole steroider udgør et problem i det danske samfund, og at misbruget har en række negative sociale og sundhedsmæssige konsekvenser for den enkelte misbruger såvel som for det omkringliggende samfund. 10 Keld DB og Hahn T, Klotz et al., Moberg T og Hermansson G,

15 5 Generelt om dopingkontrol i motions- og fitnesscentre 5.1 Lovgrundlaget Bekæmpelsen af doping i motions- og fitnesscentre er reguleret af lov nr af 22. december 2004 om fremme af dopingfri idræt med senere ændringer 13 samt bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om fremme af dopingfri idræt. Loven er bygget op over de internationale regler for dopingbekæmpelse udstukket af World Anti Doping Agency (WADA), og bekendtgørelsen implementerer WADA-kodekset og WADAs dopingliste i dansk ret. Det følger af disse regelsæt, hvilke stoffer og metoder der skal betragtes som doping og følgelig er forbudt at indtage i forbindelse med idrætsudøvelse, samt under hvilke forhold dopingkontrol skal finde sted. Dopingområdet er desuden reguleret af lov nr. 232 af 21. april 1999 om forbud mod visse dopingmidler med senere ændringer, der under strafansvar forbyder visse handlinger i relation til bestemte dopingmidler, herunder bl.a. indførelse, besiddelse, fremstilling, videregivelse og handel med dopingmidler. Endelig gælder et dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under DIF, DGI, DFIF og DDS. I de følgende afsnit er redegjort mere detaljeret for de gældende regler på området Lov nr af 22. december 2004 om fremme af dopingfri idræt med senere ændringer Lov nr af 22. december 2004 om fremme af dopingfri idræt, som ændret ved lov nr. 430 af 29. maj 2008 om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt, fastsætter definitionen af doping og rammerne for statens og idrætsorganisationernes samarbejdsmæssige og økonomiske engagement i bekæmpelsen af doping i idrætten og andre relevante miljøer 14. Derudover konkretiserer loven rammerne for ADD s virke. Loven forankrer endvidere Danmarks fortsatte deltagelse i internationale bestræbelser på at bekæmpe doping lovmæssigt. I forhold til bekæmpelse af doping i motions- og fitnesscentre er loven bygget op over en systematik, hvorefter der sondres mellem motions- og fitnesscentre, der drives i idrætsforeningers regi (også kaldet foreningsbaserede fitnesscentre) og kommercielle motions- og fitnesscentre, der er kendetegnede ved ikke at have en tilknytning til idrætsorganisationer eller -foreninger. Der er således forskel på den juridiske tilgang til dopingbekæmpelsen, afhængigt af om dopingkontrollen foretages i den ene eller anden type af motions- og fitnesscentre. De relevante bestemmelser findes i lovens 1, 8, 9 og 9 a. Der er i det følgende redegjort for indholdet af disse bestemmelser. 13 Lov nr. 430, ændret 29/05/ Jf. de almindelige bemærkninger til loven, pkt

16 1 i lov om fremme af dopingfri idræt bemyndiger kulturministeren til at fastsætte nærmere regler for, hvilke grupper af stoffer og hvilke præstationsfremmende metoder der skal betragtes som doping. Denne bemyndigelse er udnyttet ved bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt giver kulturministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler om idrætsorganisationers og -foreningers pligt til at indføre og håndhæve bestemmelser om dopingkontrol og -sanktioner som forudsætning for ydelse af visse lovbestemte tilskud, jf. stk. 1, samt til at lade dette tilskud reducere eller bortfalde, hvis disse regler overtrædes, jf. stk. 2. Denne hjemmel er udnyttet i bekendtgørelsen om fremme af dopingfri idræt 2, stk.1 og Af 9, stk. 1, fremgår det, at ADD skal søge at indgå samarbejdsaftaler med bl.a. kommercielle motions- og fitnesscentre om bekæmpelse af doping, mens det i 9, stk. 2, fastsættes, at samarbejdsaftalerne skal sikre, at dopingkontrol og -sanktioner gennemføres på en måde, der følger de retningslinjer, som gælder for idrætsorganisationerne. Af bemærkningerne til 9, stk. 2, fremgår det, at de virksomheder, som ADD skal søge at indgå samarbejdsaftaler med, ikke er direkte omfattet af de detaljerede retningslinjer i WADAkodekset for den praktiske bekæmpelse af doping, men at de indgåede samarbejdsaftaler for så vidt angår definitionen af doping, gennemførelse af dopingkontrol, rapporteringer, oplysninger mv. skal følge de retningslinjer, som gælder for idrætsorganisationerne. Disse er, jf. 8, stk. 1, og bemærkningerne hertil, underlagt regler fastsat af kulturministeren, som til stadighed skal være i overensstemmelse med WADA-kodekset og WADAs dopingliste. Dette betyder konkret, at samarbejdsaftalerne mellem ADD og de kommercielle motions- og fitnesscentre skal følge WADA-kodekset og WADAs dopingliste, og at de kommercielle motions- og fitnesscentre, der har indgået en samarbejdsaftale med ADD, herigennem er forpligtede til at overholde disse regelsæt. Endelig bemyndiges kulturministeren til at fastsætte nærmere regler for udformningen af sådanne samarbejdsaftaler, jf. 9, stk. 3. Denne bemyndigelse er bl.a. udnyttet ved bekendtgørelsen om fremme af dopingfri idræt 3, stk a indeholder bestemmelser om en informationsordning for kommercielle motions- og fitnesscentre. Med denne bestemmelse pålægges alle motions- og fitnesscentre ved skiltning i centret og på deres hjemmeside at informere om, hvorvidt centret har indgået en samarbejdsaftale med ADD eller ej. Mærkningsordningen er gennemført som en glad og sur smileyordning, og undladelse af at informere kan føre til bødestraf Bekendtgørelse nr af 19. december 2011 om fremme af dopingfri idræt I medfør af 1, 8, stk. 1, og 9, stk. 3, i lov om fremme af dopingfri idræt er der udstedt en bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt, hvortil der som bilag er optaget WADAs dopingliste, som opdateres årligt, samt det internationale kodeks for antidoping, også kaldet WADAkodekset. 15 Se nedenfor afsnit Se nedenfor afsnit Se nedenfor afsnit

17 De relevante bestemmelser findes i bekendtgørelsens 1-3. Der vil i det følgende blive redegjort for indholdet af disse bestemmelser. Bekendtgørelsens 1 er fastsat på baggrund af hjemlen i lov om fremme af dopingfri idræt 1 og definerer doping som de stoffer og metoder, der fremgår af WADAs dopingliste. Bekendtgørelsens 2, stk. 1, der har hjemmel i lov om fremme af dopingfri idræt 8, stk. 1, opstiller det som en betingelse for ydelse af tilskud i medfør af lov om spil, lotterier og væddemål til Team Danmark, DIF, DGI og DFIF, at de indfører og håndhæver regler om dopingkontrol og -sanktioner i overensstemmelse med WADA-kodekset, jf. bekendtgørelsens bilag 2, samt at de betinger deres tilskudsydelse til bl.a. motions- og fitnesscentre af, at disse regler overholdes. 2, stk. 2, bestemmer, at ydelse af tilskud eller anvisning af lokaliteter i medfør af folkeoplysningsloven til idrætsforeninger, der er medlemmer af de i stk. 1 nævnte idrætsorganisationer eller -forbund, kun kan ske under forudsætning af, at idrætsforeningerne overholder de i stk. 1 nævnte regler om dopingkontrol og -sanktioner. Bekendtgørelsens 3 har hjemmel i lov om fremme af dopingfri idræt 9, stk. 3, og regulerer ADD s samarbejdsaftaler med motions- og fitnesscentre mv. Af bekendtgørelsens 3, stk. 2, fremgår det, at doping i samarbejdsaftalerne skal defineres i overensstemmelse med WADAs årlige dopingliste, og at aftalernes regler om dopingkontrol og -sanktioner skal være i overensstemmelse med WADA-kodekset. 3, stk. 3, fastsætter, at samarbejdsaftalerne mellem ADD og motions- og fitnesscentrene skal indeholde regler om gennemførelsen af dopingkontrollerne, og at centrene forpligtes til at gøre deres medlemmer bekendt med konsekvenserne af den indgåede samarbejdsaftale med ADD. Samarbejdsaftalernes gyldighed er betinget af kulturministerens godkendelse, jf. 3, stk. 4. Det fremgår af WADA-kodekset, at det ikke kræves, at nationale antidopingorganisationer anvender alle aspekter af kodekset på idrætsudøvere på fritids- eller seniorniveau, og at der kan etableres specifikke nationale regler for dopingkontrol for idrætsudøvere på ikkeinternationalt niveau eller ikke-nationalt plan 18, jf. afsnit I lyset heraf og af bekendtgørelsens 2, stk. 1, har idrættens hovedorganisationer indført et dopingreglement for breddeog motionsidrætsudøvere under DIF, DGI, DFIF og DDS, jf. afsnit 5.2. Ligeledes har ADD indført en tilsvarende praksis for dopingkontrollen i kommercielle motions- og fitnesscentre Lov nr. 232 af 21. april 1999 om forbud mod visse dopingmidler med senere ændringer Lov nr. 232 af 21. april 1999 om forbud mod visse dopingmidler er ændret ved lov nr. 69 af 4. februar 2004 om ændring af forskellige love på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område (afskaffelse af hæftestraf samt ændring af uddannelseskrav i autorisationslove vedrørende sundhedspersoner mv.) 16 og ved lov nr. 352 af 6. maj 2009 om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler (skærpelse af straffen for forhandling, udlevering eller fordeling af dopingmidler). Loven forbyder en bestemt række handlinger i forbindelse med visse nærmere definerede grupper af dopingmidler. 18 Jf. WADA-kodeksets, appendiks 1, definitioner, idrætsudøver. 17

18 De relevante bestemmelser findes i lovens 1-4. Der vil i det følgende blive redegjort for indholdet af disse bestemmelser. 1 fastsætter de grupper af dopingmidler, for hvilke loven finder anvendelse. Disse er: Anabole steroider Testosteron og derivater heraf samt tilsvarende stoffer med androgen virkning Væksthormon Erytropoietin og midler, som har lignende virkning ved at øge mængden af røde blodlegemer i blodet til over normale værdier for alder og køn Midler, som øger produktion og frigørelse af: væksthormon, testosteron og derivater heraf eller af tilsvarende stoffer med androgen virkning, eller naturligt erytropoietin. 2 bemyndiger sundhedsministeren til at fastsætte, hvilke andre grupper af dopingmidler loven gælder for. Bestemmelsen er ifølge bemærkningerne indført for at undgå, at der skal en lovændring til, hvis der fremover opstår behov for at inddrage nye midler under loven. Bemyndigelsen er ikke udnyttet. Efter lovens 3, stk. 1, må de af loven omfattede dopingmidler ikke fremstilles, indføres, udføres, forhandles, udleveres, fordeles eller besiddes, medmindre der er tale om anvendelse til sygdomsforebyggelse eller sygdomsbehandling eller til videnskabelige formål. Bemærkningerne til bestemmelsen definerer videnskabelige formål som anvendelse i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. Omfattet af begrebet er også anden forskning, afprøvning mv., som udføres med henblik på systematisk opnåelse af ny eller bekræftelse af eksisterende viden samt bekæmpelse af doping. For så vidt angår privatpersoner skal anvendelsen til sygdomsforebyggelse eller sygdomsbehandling være lægeordineret, jf. stk. 2. 3, stk. 3, indeholder en bemyndigelse for sundhedsministeren til at meddele dispensation fra bestemmelsen i stk. 1 samt til at fastsætte nærmere vilkår for dispensationen. Muligheden for at meddele dispensation er, ifølge lovens bemærkninger, indført for at undgå utilsigtet at forbyde stoffer, der lovligt kan markedsføres i henhold til anden lovgivning. Med lovens 4 er der indført straf i form af bøde eller fængsel i indtil 2 år, hvis bestemmelsen i 3, stk. 1, eller vilkår fastsat i medfør af 3, stk. 3, 2. pkt., overtrædes. Det bliver i forbindelse med strafudmålingen anset som værende en skærpende omstændighed, at der er tale om forhandling, udlevering eller fordeling af dopingmidler, jf. 4, stk. 2. 4, stk. 3, fastsætter, at selskaber mv. (juridiske personer), herunder motions- og fitnesscentre, kan pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Dette medfører, at selskaber mv., der er ansvarlige for overtrædelse af lovens 3, stk. 1, eller vilkår fastsat i medfør af 3, stk. 3, kan straffes med bøde, jf. straffelovens 25. Et motions- og fitnesscenter er ansvarligt for en overtrædelse af disse bestemmelser, hvis der inden for fitnesscentrets virksomhed er begået en overtrædelse af loven, der kan tilregnes en eller flere til fitnesscentret knyttede personer eller fitnesscentret som sådan, jf. straffelovens 27, stk. 1. Om et fitnesscenter vil være ansvarligt for f.eks. en medarbejders overtrædelse af 18

19 3, stk. 1, eller vilkår fastsat i medfør af 3, stk. 3, 2. pkt., afhænger herefter af en retlig vurdering af udtrykket inden for fitnesscentrets virksomhed WADAs dopingliste WADAs dopingliste er en international standard, der identificerer de stoffer og metoder, der betragtes som doping og derfor er forbudte. WADA beslutter 20, hvilke stoffer og metoder der skal optages på listen, og listen opdateres én gang årligt. Et stof eller en metode kan kun optages på dopinglisten, hvis det er et slørende middel, eller hvis mindst to ud af tre følgende betingelser er opfyldt 21 : Stoffet/metoden har potentiale til at forbedre eller forbedrer idrætspræstationer, det udgør en potentiel eller faktisk sundhedsfare for idrætsudøveren, eller det strider mod idrættens ånd. Dopinglisten er inddelt i tre afsnit. I afsnit I fastsættes de stoffer og metoder, der er forbudte til enhver tid (i og uden for konkurrence), f.eks. anabole steroider, væksthormoner, astmamedicin, insulinpræparater, vanddrivende midler, EPO, bloddoping og gendoping. I afsnit II fastsættes de stoffer og metoder, der kun er forbudt i konkurrence, f.eks. euforiserende stoffer som heroin, kokain, amfetamin, hash og marihuana samt slankemidler som efedrin, og i afsnit III fastsættes de stoffer, der kun er forbudte i konkurrence i visse sportsgrene, alkohol og betablokkere. Afsnit I finder anvendelse i alle tilfælde, dvs. både i og uden for konkurrence, afsnit I + II finder anvendelse i forbindelse med udøvelse af konkurrence, og afsnit I + II + III finder anvendelse i forbindelse med konkurrenceudøvelse inden for en af de i afsnit III nævnte sportsgrene. Sammenhængen mellem dopinglistens tre afsnit kan illustreres på følgende måde: 19 Vurderingen foretages konkret i de enkelte tilfælde. Det følger af Karnovs kommentar til straffeloven (lovbekendtgørelse nr af 26. oktober 2010), at overtrædelser, der begås af ledelse og ansatte i forbindelse med arbejdets udførelse, som hovedregel må anses for begået inden for virksomheden. Der kan dog forekomme overtrædelser begået af ansatte, som må anses for så fremmede eller uvedkommende i forhold til den juridiske person, at overtrædelsen ikke objektivt kan henføres til den juridiske persons virkefelt. 20 WADAs bestyrelse er besluttende organ. Forinden vedtagelse af dopinglisten behandles et forslag til ændringer af listen i et fagudvalg under WADA. Danmark får listen i høring i forbindelse med CAHAMA-mødet (i Europarådsregi) i september og giver ved mødet sammen med de øvrige europarådslande den europæiske repræsentant i WADAs bestyrelse et formelt mandat i forhold til afstemning om listen i WADAs bestyrelse, som foretages ultimo september. 21 WADA-kodekset artikel og med kommentarer. 19

20 I og uden for konkurrence I konkurrence Visse sportsgrene Dopinglistens afsnit I omfatter følgende stoffer og metoder: S0. Ikke godkendte stoffer, dvs. stoffer, der ikke er godkendt af nogen lægemyndigheder til human brug S1. Anabole stoffer S2. Peptidhormoner, vækstfaktorer og lignende stoffer, herunder EPO og væksthormoner S3. Beta-2-agonister S4. Hormonelle og metaboliske modulatorer S5. Diuretika og andre sløringsstoffer M1. Forøgelse af ilttransporten M2. Kemisk og fysisk manipulation M3. Gendoping Dopinglistens afsnit II omfatter følgende stoffer: S6. Stimulerende stoffer, herunder adrenalin og efedrin S7. Narkotika S8. Cannabinoider S9. Glukokortikoider Dopinglistens afsnit III omfatter følgende stoffer: P1. Alkohol P2. Beta-blokkere Begrebet konkurrence er i WADA-kodeksets appendiks 1 defineret som Et enkelt løb, en enkelt match, en enkelt kamp eller en specifik idrætsbegivenhed. Den idrætsudøvelse, der 20

DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE

DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE Nordisk Konference, København K 2011 Anti Doping Danmark Agenda Lovgivning Mærkningsordning (Smiley-ordning) Dopingkontrol Centre med dopingkontrol Procedure for dopingkontrol

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 3.

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE:

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE: DIF s dopingnævn Den 221. marts 2011 JL Den 21. marts 2011 blev i sag nr. 2/2011 Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg mod A afsagt sålydende KENDELSE: Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg har indbragt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Politisk stemmeaftale om idræt

Politisk stemmeaftale om idræt 6. maj 2014 Politisk stemmeaftale om idræt Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

Almindelige betingelser for medlemskab af SATS

Almindelige betingelser for medlemskab af SATS Almindelige betingelser for medlemskab af SATS Disse almindelige betingelser gælder for medlemskaber af SATS, hvorom der er indgået aftale den 1. januar 2011 eller senere 1. GENERELT 1.1 Disse almindelige

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten!

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten! Idræt og byliv Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Husk børneattesten! loven kort fortalt I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER MAJ 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Scenarier Udarbejdet af Kulturministeriet

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Public Relations Branchens etiske regler

Public Relations Branchens etiske regler Public Relations Branchens etiske regler 1. Public Relations Branchen (Danmark) Public Relations Branchen er den danske sammenslutning af virksomheder i PR- og kommunikationskonsulentbranchen. Disse regler

Læs mere

A F S N I T 5 TILMELDING UDTAGELSE MEDICIN REKLAME

A F S N I T 5 TILMELDING UDTAGELSE MEDICIN REKLAME A F S N I T 5 TILMELDING UDTAGELSE MEDICIN REKLAME 2015 5 : AMATØR REKLAMER MEDICIN TILMELDING INDHOLD: Artikel Side 5.1 Tilmelding 1 5.2 Forbundsarrangementer 1 5.3 Udtagelsesbestemmelser [B1 2] 1 5.5

Læs mere

Årsberetning 2011. Anti Doping Danmark

Årsberetning 2011. Anti Doping Danmark Årsberetning 2011 Anti Doping Danmark Årsberetning 2011 Anti Doping Danmark Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf.: +45 4326 2550 Fax: +45 4326 2546 E-mail:info@antidoping.dk www.antidoping.dk

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Adfærdskodeks. Matchfixing. - og anden uetisk adfærd

Adfærdskodeks. Matchfixing. - og anden uetisk adfærd Til alle spillere, trænere, ledere, dommere, bestyrelsesmedlemmer og øvrige hjælpere i dansk håndbold Adfærdskodeks Matchfixing - og anden uetisk adfærd Indledning og formål med adfærdskodeks I maj måned

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner.

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale For udøvere og trænere tilknyttet ETT kamphold. De bedste betingelser for ETT kæmpere For at give ETT konkurrenceudøvere de mest optimale vilkår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Aftale mellem. DGI ##### og DDS ##### om fusion

Aftale mellem. DGI ##### og DDS ##### om fusion Aftale mellem DGI ##### og DDS ##### om fusion Bestyrelserne i Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger ##### og DDS ##### er enige om at fusionere de to landsdelsforeninger med virkning fra den 1. januar

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere