Dopingkontrol i motions- og fitnesscentre rapport DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dopingkontrol i motions- og fitnesscentre rapport DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT"

Transkript

1

2 DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Kommissorium og arbejdsgruppens sammensætning Rapportens opbygning, definitioner og Anti Doping Danmarks virke Omfang og konsekvenser af dopingmisbrug Konsekvenser af dopingmisbrug Generelt om dopingkontrol i motions- og fitnesscentre Lovgrundlaget Lov nr af 22. december 2004 om fremme af dopingfri idræt med senere ændringer Bekendtgørelse nr af 19. december 2011 om fremme af dopingfri idræt Lov nr. 232 af 21. april 1999 om forbud mod visse dopingmidler med senere ændringer WADAs dopingliste WADA-kodekset: Reglerne for dopingkontrol og -sanktioner og anvendelsen på motionsdoping Dopingreglementet for bredde- og motionsidrætsudøvere under idrættens hovedorganisationer Hvem er omfattet af reglementet Definition af doping Administration Dopingkontrollen Sanktioner Appelsystemet Statistik over gennemførte test og behandlede sager De kommercielle motions- og fitnesscentres antidopingaftaler Aftalegrundlaget for centre under DFHO Aftalegrundlaget for centre som har en individuel samarbejdsaftale med ADD om dopingkontrol Definition af doping Dopingkontrol Sanktioner Appelsystemet og arbejdsgruppens anbefalinger Statistik over gennemførte test og behandlede sager

4 6 Problemstillinger, der er fælles ved mærkningsordning og obligatorisk ordning i henholdsvis kommercielle motions- og fitnesscentre og i foreningsbaserede centre Forbudte stoffer og metoder Gældende regler/praksis Udfordringer og løsningsforslag Arbejdsgruppens anbefalinger Analyse af test fra motions- og fitnesscentre Gældende regler/praksis Udfordringer Arbejdsgruppens anbefalinger Udveksling af og adgang til oplysninger om dopingsanktionerede i motions- og fitnesscentrene Gældende regler/praksis Udfordringer Løsningsmodel på motionsdopingområdet Arbejdsgruppens anbefalinger Dopingappelinstans for kommercielle centre Model 1: Fælles motionsdopingappelinstans Model 2: Formalisering af den nuværende aftale med DFHO Arbejdsgruppens anbefalinger Rekvirering af varslede/anmeldte test Gældende regler/praksis og udfordringer Fordele og ulemper Arbejdsgruppens anbefalinger Obligatorisk dopingkontrol i kommercielle motions- og fitnesscentre Centre omfattet af dopingkontrol under den nuværende ordning Finansiering af den nuværende dopingkontrol Afgrænsning af centre omfattet af en obligatorisk ordning Modeller for obligatorisk dopingkontrol i kommercielle motions- og fitnesscentre Model 1 Solidarisk grundgebyr med merbetaling for test og positive test

5 7.4.2 Model 2 Solidarisk gebyr Særlige bemærkninger fra DFHO Særlige bemærkninger fra Idrættens Fællesråd Arbejdsgruppens anbefaling Håndhævelse Gennemførelse af kontrolbesøg Opkrævning af gebyrer Forbedret mærkningsordning i kommercielle motions- og fitnesscentre Kommunikationsindsats Særskilt ordning for centre uden risikoprofil Differentierede finansieringsmodeller Forebyggelsesindsats Håndhævelse Fordele og ulemper ved henholdsvis mærkningsordning og obligatorisk ordning Fordele og ulemper ved en fortsat frivillig mærkningsordning Fordele og ulemper ved obligatorisk ordning Arbejdsgruppens anbefalinger Liste over forbudte stoffer i fitnesscentre (kapitel 6.1) Analyse af test fra motions- og fitnesscentre (kapitel 6.2) Udveksling af og adgang til oplysninger om dopingsanktionerede i motions- og fitnesscentre (kapitel 6.3) Dopingappelinstans for kommercielle centre (kapitel 6.4) Rekvirering af test på konkrete personer og varslede test (kapitel 6.5) Modeller for dopingkontrol (kapitel 7 og 8)

6 Bilag 1: Eksempel på kontrakt mellem ADD og et uorganiseret kommercielt Fitnesscenter: Bilag 2: Samarbejdsaftale mellem DFHO og ADD Bilag 3: Overvejelser om andre modeller for forbudte stoffer

7 1 Indledning Lov om fremme af dopingfri idræt trådte i kraft 1. januar Med loven blev Anti Doping Danmark (ADD) etableret som en selvejende institution, der har til opgave at fremme bekæmpelsen af doping i idræt. Loven indeholder regler om idrætsorganisationers og -foreningers deltagelse i bekæmpelsen af doping, herunder regler om dopingkontrol. Ifølge loven er idrætsforeninger, der hører under idrættens hovedorganisationer, Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI), Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) og De Danske Skytteforeninger (DDS), omfattet af obligatoriske regler om dopingkontrol, mens dopingkontrol hos andre udbydere af idrætsaktiviteter er baseret på frivillige aftaler mellem ADD og disse udbydere. Bl.a. har Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) via aftale forpligtet motions- og fitnesscentre, som er medlem af DFHO, til at være omfattet af dopingkontrol. Med virkning fra 1. juli 2008 vedtog Folketinget en ændring til loven, der indførte en informationsordning for motions- og fitnesscentre. Med loven blev det lovpligtigt for motions- og fitnesscentre, der ikke er omfattet af idrættens hovedorganisationer, at informere om, hvorvidt de har indgået samarbejdsaftale med ADD. I henhold til den såkaldte mærkningsordning skal motions- og fitnesscentre bl.a. ved indgangsdøren til centret skilte synligt med en glad eller sur smiley, alt afhængig af om centret har en samarbejdsaftale med ADD eller ej. I forbindelse med vedtagelsen af mærkningsordningen tilkendegav kulturministeren, at mærkningsordningen ville blive evalueret efter to år. Idrættens Analyseinstitut har gennemført evalueringen for Kulturministeriet, som er dateret september Som opfølgning på evalueringen nedsatte den daværende regering i november 2010 en tværministeriel arbejdsgruppe, som har haft til opgave bl.a. med udgangspunkt i den gennemførte evaluering af den eksisterende mærkningsordning at beskrive mulige modeller for en fremtidig dopingkontrol i motions- og fitnesscentre. Arbejdsgruppen skal dels analysere forbedringsmuligheder i forhold til den eksisterende frivillige ordning, dels analysere og beskrive mulighederne for en obligatorisk dopingkontrol i alle motions- og fitnesscentre, herunder fordele og ulemper ved de enkelte modeller og de udfordringer, der vil være forbundet med at stramme ordningen med henblik at gøre dopingkontrol obligatorisk i alle motions- og fitnesscentre. Formålet med en ordning med obligatorisk dopingkontrol eller en forbedring af den nuværende ordning i motions- og fitnesscentre ville være at styrke bekæmpelsen af doping inden for motions- og fitnesssektoren. Nærværende redegørelse udgør arbejdsgruppens afrapportering til kulturministeren. 7

8 2 Kommissorium og arbejdsgruppens sammensætning Den daværende regering besluttede i november 2010 at nedsætte en arbejdsgruppe med følgende kommissorium: Det fremgår af regeringsgrundlaget fra november 2007, at regeringen vil styrke kampen mod doping bl.a. ved at forpligte motions- og fitnesscentre til at indføre en mærkningsordning mod doping. Indenrigs- og Sundhedsministeriet (tidl. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) og Kulturministeriet offentliggjorde i januar 2008 en handlingsplan for bekæmpelse af motionsdoping. Det følger af handlingsplanen, at dopingmisbrug for motionister kan have negative konsekvenser af både fysisk og psykisk og social karakter. Motiverne til misbrug af hormoner i den styrkerelaterede motionsidræt skiller sig markant ud fra de motiver, der er for misbrug i eliteidrætten, hvor doping primært benyttes for at fremme præstationer. Handlingsplanen for bekæmpelse af motionsdoping indeholder en trestrenget indsats mod motionsdoping i form af gennemførelse af en oplysningskampagne, der etablerer en systematisk og målrettet indsats mod misbrug af hormoner blandt fysisk aktive unge, gennemførelse af en obligatorisk mærkningsordning vedrørende dopingkontrol i motions- og fitnesscentre samt gennemførelse af skærpede strafferammer i forbindelse med forhandling, udlevering og fordeling af dopingmidler. Folketinget vedtog den 6. maj 2009 lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler, som skærpede strafferammerne for forhandling, udlevering eller fordeling af dopingmidler pr. 1. juli Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil følge udviklingen i retspraksis på området vedrørende forhandling, udlevering og fordeling af dopingmidler. Anti Doping Danmark (ADD) evaluerer i sommeren og efteråret 2010 den gennemførte oplysningskampagne. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har tilkendegivet at være indstillet på at fortsætte sit engagement i ADD s arbejde på det hidtidige niveau, idet støtten også fremover efter ansøgning vil gå til konkrete aktiviteter og projekter med sundhedsfaglige og forebyggende aspekter. Kulturministeriet har tilkendegivet en fortsat økonomisk støtte til information og forebyggelse om doping i motions- og fitnesscentre. ADD vil på baggrund af evalueringen fastlægge og målrette den fremtidige indsats vedrørende information og forebyggelse af doping i motionsog fitnesscentre. Folketinget vedtog den 29. maj 2008 lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt, som indførte en obligatorisk mærkningsordning for motions- og fitnesscentre pr. 1. juli 2008 dvs. 8

9 at det er obligatorisk for de pågældende centre at offentliggøre, om de gennemfører dopingkontrol eller ej. Idrættens Analyseinstitut har for Kulturministeriet gennemført en evaluering af mærkningsordningen for dopingkontrol i motions- og fitnesscentre (rapport foreligger oktober 2010). Rapporten viser overordnet, at målet med mærkningsordningen er nået. 50 procent af motionsog fitnesscentre har i dag en aftale om dopingkontrol med ADD, hvilket svarer til den målsætning, den daværende kulturminister meldte ud i forbindelse med folketingsbehandlingen af lovforslaget. Idet det primært er større centre, der har aftale med ADD, træner mere end 80 procent af landets fitnesskunder i dag i et center med dopingkontrol. Langt hovedparten af centre, der har aftale med ADD, er tilfredse med ordningen og finder, at det giver dem en markedsføringsmæssig fordel. Evalueringen viser samtidig, at der er nogle udfordringer med den eksisterende ordning f.eks. skilter 2/3 af centrene uden aftale med ADD ikke med en sur smiley, som loven foreskriver. På baggrund af evalueringen har kulturministeren besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende dopingkontrollen i motions- og fitnesscentre. Arbejdsgruppen skal bl.a. med udgangspunkt i den gennemførte evaluering af den eksisterende mærkningsordning beskrive mulige modeller for en fremtidig dopingkontrol i motions- og fitnesscentre. Arbejdsgruppen skal analysere forbedringsmuligheder i forhold til den eksisterende frivillige ordning samt analysere og beskrive mulighederne for en obligatorisk dopingkontrol i alle motions- og fitnesscentre, herunder fordele og ulemper ved de enkelte modeller og de udfordringer, der vil være forbundet med at stramme ordningen med henblik at gøre dopingkontrol obligatorisk i alle motions- og fitnesscentre. Det er en forudsætning for samtlige beskrevne modeller, at de ikke må indebære statslige merudgifter. Medlemmer af arbejdsgruppen er repræsentanter for Kulturministeriet (formand), Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Justitsministeriet, Anti Doping Danmark, Dansk Fitness- og Helse Organisation (DFHO) og Idrættens Fællesråd. Derudover kan arbejdsgruppen inddrage øvrige parter med relevant sagkundskab i arbejdet i fornødent omfang. Kulturministeriet fungerer som sekretariat for gruppen. Arbejdsgruppen nedsættes i efteråret 2010 og afslutter sit arbejde i foråret Arbejdsgruppen er sammensat på baggrund af indstillinger fra de i kommissoriet omfattede medlemmer: Steen Kyed (formand), afdelingschef i Kulturministeriet 9

10 Jens Evald, formand for ADD Jakob Berget, leder af Oplysningen i ADD Morten Brustad, souschef i Dansk Erhverv, sekretariatschef i DFHO, indstillet af DFHO Søren Riiskjær, afdelingschef i DGI, indstillet af Idrættens Fællesråd Mie Saabye, fuldmægtig i Indenrigs- og Sundhedsministeriet Johan Legard, chefkonsulent i Justitsministeriet Bente Skovgaard Kristensen, kontorchef i Kulturministeriet Sekretariat for arbejdsgruppen: Sune Friis Krarup, specialkonsulent i Kulturministeriet (indtil 1. marts 2012) Camilla Vange Mynster, specialkonsulent i Kulturministeriet (indtil 15. februar 2011 og fra 19. marts 2012) Line Skjødt Munk, fuldmægtig i Kulturministeriet (fra 1. april 2011) Martin Holmlund Lauesen, fuldmægtig i Kulturministeriet (fra 15. februar 2011) Arbejdsgruppen har afholdt i alt 7 møder. Datatilsynet har deltaget i arbejdsgruppemøde d. 1. marts 2011 vedrørende spørgsmålet om udveksling af oplysninger om dopingsanktionerede i motions- og fitnesscentre, jf. kapitel 6.3. Desuden har den foreslåede løsningsmodel været drøftet med Datatilsynet. 10

11 3 Rapportens opbygning, definitioner og Anti Doping Danmarks virke Denne rapport afspejler arbejdsgruppens drøftelser om de problemstillinger, som er adresseret i arbejdsgruppens kommissorium, jf. kapitel 2. Arbejdsgruppens overvejelser er gengivet i de enkelte kapitler. Desuden indeholder kapitel 10 en samlet konklusion på arbejdsgruppens forslag. Kapitel 4 indeholder en beskrivelse af den eksisterende viden om omfanget af motionsdoping samt om skadelige virkninger af motionsdoping. I kapitel 5 beskrives de eksisterende regler på området, herunder reglerne om dopingkontrol i foreningsbaserede fitnesscentre og om den eksisterende mærkningsordning, der omfatter kommercielle fitnesscentre. Endvidere beskrives forholdet til WADA-reglerne. Kapitel 6 indeholder problemstillinger, der er forbundet med henholdsvis en styrket frivillig ordning og en ordning med obligatorisk dopingkontrol. Kapitel 7 indeholder en beskrivelse af de forhold, der er specifikke i forhold til en model baseret på obligatorisk dopingkontrol i kommercielle motions- og fitnesscentre. Kapitel 8 indeholder en beskrivelse af de forhold, der er specifikke i forhold til en styrket frivillig ordning med en forbedret mærkningsordning. Kapitel 9 indeholder en oplistning af argumenter henholdsvis for og imod en forbedret mærkningsordning og en ordning med obligatorisk dopingkontrol. Der er forskellige regler om dopingkontrol for henholdsvis idrætsforeninger og motions- og fitnesscentre i regi af idrættens hovedorganisationer, DIF, DGI, DFIF og DDS og for andre motions- og fitnesscentre. Således er den organiserede idræt omfattet af 8 i lov om fremme af dopingfri idræt, mens alle andre udbydere af idrætsaktiviteter er omfattet af lovens 9 og 9 a. 1 Af hensyn til læsbarheden af rapporten anvendes i det følgende terminologien foreningsbaserede motions- og fitnesscentre om centre, der hører under DIF, DGI og DFIF ( 8). Om øvrige centre ( 9 og 9 a) anvendes terminologien kommercielle motions- og fitnesscentre, selvom denne gruppe af centre er bredere end rent kommercielle centre og således bl.a. også omfatter kommunale motions- og fitnesscentre og motions- og fitnesscentre organiseret som en forening, men som ikke hører under idrættens hovedorganisationer. I nærværende rapport er der anvendt følgende forkortelser: ADD: DDS: DFHO: Anti Doping Danmark De Danske Skytteforeninger Dansk Fitness- og Helse Organisation 1 9 og 9 a omfatter ejere af relevante virksomheder og andre, som tilbyder idrætsaktiviteter eller hermed beslægtede aktiviteter, herunder offentlige institutioner og sammenslutninger af idrætsudøvere uden tilknytning til de af 8 omfattede idrætsorganisationer. 11

12 DFIF: DGI: DIF: EPO: TUE: WADA: Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Danmarks Idræts-Forbund Erythropoietin Therapeutic Use Exemptions eller dispensationer på grund af behandlingsmæssig anvendelse World Anti-Doping Agency Om Anti Doping Danmark Med "lov om fremme af dopingfri idræt", som trådte i kraft 1. januar 2005, blev Anti Doping Danmark (ADD) oprettet som en selvejende institution under Kulturministeriet. Loven fastlægger regeringens og idrætsorganisationernes rolle i bekæmpelsen af doping i dansk idræt såvel som i fitness- og træningscentre i Danmark. ADD skal således i samarbejde med regeringen og idrættens organisationer bekæmpe brugen af doping og styrke de grundlæggende værdier i både eliteidrætten og den brede folkelige idræt i Danmark. ADD s virksomhed omfatter: - dopingkontrol - oplysningsvirksomhed - forsknings- og udviklingsvirksomhed vedr. bekæmpelse af doping - deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af doping - rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager inden for ADD s virkeområde. Motionsdopingområdet Anti Doping Danmark baserer primært sin indsats på dopingkontrol samt forebyggende initiativer, når det gælder bekæmpelse af motionsdoping. ADD har aftale om dopingkontrol med alle foreningsbaserede centre samt frivillige aftaler med ca. 50 procent af de kommercielle fitnesscentre (svarende til ca. 80 procent af brugerne). Den forebyggende indsats har fokus på oplysning om steroider og deres bivirkninger til den primære målgruppe: unge mænd mellem år samt ressourcepersonerne omkring dem. ADD s forebyggende indsats indeholder følgende elementer: - Oplysningskampagner (herunder hjemmesider, håndbøger, foldere, plakater mv.) - Uddannelse af relevante ressourcepersoner og myndigheder ang. steroidproblematikken - Støtte og initiering af forskning - Samarbejde med relevante organisationer og myndigheder på området, for bl.a. at skabe rammerne for erfaringsudveksling. 12

13 4 Omfang og konsekvenser af dopingmisbrug Undersøgelser og opgørelser, der forsøger at kortlægge udbredelsen af motionsdoping og dennes udvikling, er præget af usikkerhed bl.a. på grund af dopingbrugens tabubelagte og dermed skjulte karakter 2 3. I en undersøgelse fra 2008 svarede 9 procent blandt et bredt udsnit af mænd i alderen år, at de selv havde overvejet at bruge anabole steroider 4. 7 procent svarede, at de synes, det er i orden at bruge anabole steroider, mens 30 procent havde nogle i deres nærmeste omgangskreds, der brugte anabole steroider 5. I samme undersøgelse svarede 0,8 procent, at de brugte eller havde brugt muskelopbyggende stoffer. Den seneste danske befolkningsundersøgelse fra 2010 kortlægger holdninger, erfaringer og forekomsten af motionsdoping. I alt 25 personer ud af 1.673, som har svaret på spørgsmålet, rapporterer, at de enten bruger det (muskelopbyggende stoffer) i dag, eller at de tidligere har brugt det, men ikke gør det mere. Det svarer til, at mindst 1,5 procent af alle individer i alderen år tidligere har brugt eller aktuelt bruger muskelopbyggende stoffer. Dette svarer til, at cirka personer i Danmark har erfaring med muskelopbyggende stoffer. Det er især mænd mellem 17 og 45 år, som rapporterer om brug af stofferne. I denne gruppe ses en forekomst på 3,4 procent, hvilket på landsplan svarer til cirka personer. Mere specifikt for fitness-sektoren angiver 3,3 procent af dem, der træner i et fitnesscenter, at de på et eller andets tidspunkt har brugt muskelopbyggende stoffer. Dette svarer til, at cirka ud af de nuværende medlemmer af fitnesscentre skulle have erfaring med stofferne. Befolkningsbaserede undersøgelser fra Norge, Sverige og Finland rapporterer om nogenlunde samme forekomst i brugen af muskelopbyggende stoffer. Her varierer tallene fra 3,9 procent ved en mindre undersøgelse fra 2006 blandt 671 universitetsstuderende i Finland 7 til 0,8 procent ved en norsk undersøgelse blandt årige 8. Til sammenligning skønnes antallet af stofmisbrugere i Danmark at være , baseret på tal fra 2009 (gennemført i 2010) 9. Knap af disse skønnes alene at være hashmisbrugere. Der henvises i øvrigt til kapitel for statistik over gennemførte test og behandlede sager. 2 Kapitel 4 er baseret på oplysninger fra Indsatsen mod motionsdoping i kommercielle motions- og fitnesscentre en evaluering af mærkningsordningen, Idan 2010, samt oplysninger fra ADD s hjemmeside: 3 Bl.a. er det vanskeligt at udvælge et repræsentativt udsnit af brugerne af motions- og fitnesscentre, da populationen af den samlede kundegruppe ikke kendes, ligesom dopingbrugere ofte træner i bestemte udvalgte centre. Ydermere betyder den løbende diskussion om definitionen af doping, at dopingbrugeres svar skal tages med forbehold. Dette understreges af flere studier, der påviser uoverensstemmelser mellem selvrapporteret brug af AAS (anabole androgene steroider) sammenholdt med resultater af urintest. Endelig er det generelt meget vanskeligt at få unge mænd til at deltage i spørgeskemaundersøgelser. Og når man samtidig beder dem svare på noget tabuiseret og muligvis kriminelt, er det endnu vanskeligere. Se også Ferenchick 1996, Sader et al citeret i Evans-Brown; Kimergard; McVeigh 2009: Anabole Androgene steroider forkortes i nærværende rapport til anabole steroider. 5 Capacent Kirkegaard 2009: Papadopoulis et.all. citeret i Singhammer 2010: Wickstrom, L. Pedersen W. citeret i Singhammer 2010: Sundhedsstyrelsens årsrapport over narkotikasituationen i Danmark 2010, s

14 4.1 Konsekvenser af dopingmisbrug Følgevirkningerne/skaderne ved misbrug af hormoner ses hyppigt blandt patienter i den almene lægepraksis. Det drejer sig primært om anabole steroider 10. Konsekvenserne af dette misbrug er både fysiske og psykiske. Et dopingmisbrug kan medføre hjertestop, forkalket kredsløb, nedsat nyrefunktion, leverskader, sukkersyge og væksthæmning. Aggressivitet, depression, angstanfald og personlighedsforandringer kan ligeledes være følgerne af et misbrug. Endelig kan misbrug af anabole steroider medføre små testikler, problemer med erektion og sterilitet. Yderligere negativ konsekvens af misbruget kan desuden være kriminalitet, vold og hærværk med personlige og samfundsmæssige konsekvenser 11. Det bemærkes, at især kombinationen af alkohol, anabole steroider og øvrige stoffer kan medføre voldsomme raseriudbrud såkaldte roid rage, hvor individet mister kontrollen over sig selv og sine handlinger 12. Misbrugets økonomiske konsekvenser for sundhedsvæsenet er ukendte. Der er således belæg for at konkludere, at dopingmisbrug herunder særligt misbrug af anabole steroider udgør et problem i det danske samfund, og at misbruget har en række negative sociale og sundhedsmæssige konsekvenser for den enkelte misbruger såvel som for det omkringliggende samfund. 10 Keld DB og Hahn T, Klotz et al., Moberg T og Hermansson G,

15 5 Generelt om dopingkontrol i motions- og fitnesscentre 5.1 Lovgrundlaget Bekæmpelsen af doping i motions- og fitnesscentre er reguleret af lov nr af 22. december 2004 om fremme af dopingfri idræt med senere ændringer 13 samt bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om fremme af dopingfri idræt. Loven er bygget op over de internationale regler for dopingbekæmpelse udstukket af World Anti Doping Agency (WADA), og bekendtgørelsen implementerer WADA-kodekset og WADAs dopingliste i dansk ret. Det følger af disse regelsæt, hvilke stoffer og metoder der skal betragtes som doping og følgelig er forbudt at indtage i forbindelse med idrætsudøvelse, samt under hvilke forhold dopingkontrol skal finde sted. Dopingområdet er desuden reguleret af lov nr. 232 af 21. april 1999 om forbud mod visse dopingmidler med senere ændringer, der under strafansvar forbyder visse handlinger i relation til bestemte dopingmidler, herunder bl.a. indførelse, besiddelse, fremstilling, videregivelse og handel med dopingmidler. Endelig gælder et dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under DIF, DGI, DFIF og DDS. I de følgende afsnit er redegjort mere detaljeret for de gældende regler på området Lov nr af 22. december 2004 om fremme af dopingfri idræt med senere ændringer Lov nr af 22. december 2004 om fremme af dopingfri idræt, som ændret ved lov nr. 430 af 29. maj 2008 om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt, fastsætter definitionen af doping og rammerne for statens og idrætsorganisationernes samarbejdsmæssige og økonomiske engagement i bekæmpelsen af doping i idrætten og andre relevante miljøer 14. Derudover konkretiserer loven rammerne for ADD s virke. Loven forankrer endvidere Danmarks fortsatte deltagelse i internationale bestræbelser på at bekæmpe doping lovmæssigt. I forhold til bekæmpelse af doping i motions- og fitnesscentre er loven bygget op over en systematik, hvorefter der sondres mellem motions- og fitnesscentre, der drives i idrætsforeningers regi (også kaldet foreningsbaserede fitnesscentre) og kommercielle motions- og fitnesscentre, der er kendetegnede ved ikke at have en tilknytning til idrætsorganisationer eller -foreninger. Der er således forskel på den juridiske tilgang til dopingbekæmpelsen, afhængigt af om dopingkontrollen foretages i den ene eller anden type af motions- og fitnesscentre. De relevante bestemmelser findes i lovens 1, 8, 9 og 9 a. Der er i det følgende redegjort for indholdet af disse bestemmelser. 13 Lov nr. 430, ændret 29/05/ Jf. de almindelige bemærkninger til loven, pkt

16 1 i lov om fremme af dopingfri idræt bemyndiger kulturministeren til at fastsætte nærmere regler for, hvilke grupper af stoffer og hvilke præstationsfremmende metoder der skal betragtes som doping. Denne bemyndigelse er udnyttet ved bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt giver kulturministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler om idrætsorganisationers og -foreningers pligt til at indføre og håndhæve bestemmelser om dopingkontrol og -sanktioner som forudsætning for ydelse af visse lovbestemte tilskud, jf. stk. 1, samt til at lade dette tilskud reducere eller bortfalde, hvis disse regler overtrædes, jf. stk. 2. Denne hjemmel er udnyttet i bekendtgørelsen om fremme af dopingfri idræt 2, stk.1 og Af 9, stk. 1, fremgår det, at ADD skal søge at indgå samarbejdsaftaler med bl.a. kommercielle motions- og fitnesscentre om bekæmpelse af doping, mens det i 9, stk. 2, fastsættes, at samarbejdsaftalerne skal sikre, at dopingkontrol og -sanktioner gennemføres på en måde, der følger de retningslinjer, som gælder for idrætsorganisationerne. Af bemærkningerne til 9, stk. 2, fremgår det, at de virksomheder, som ADD skal søge at indgå samarbejdsaftaler med, ikke er direkte omfattet af de detaljerede retningslinjer i WADAkodekset for den praktiske bekæmpelse af doping, men at de indgåede samarbejdsaftaler for så vidt angår definitionen af doping, gennemførelse af dopingkontrol, rapporteringer, oplysninger mv. skal følge de retningslinjer, som gælder for idrætsorganisationerne. Disse er, jf. 8, stk. 1, og bemærkningerne hertil, underlagt regler fastsat af kulturministeren, som til stadighed skal være i overensstemmelse med WADA-kodekset og WADAs dopingliste. Dette betyder konkret, at samarbejdsaftalerne mellem ADD og de kommercielle motions- og fitnesscentre skal følge WADA-kodekset og WADAs dopingliste, og at de kommercielle motions- og fitnesscentre, der har indgået en samarbejdsaftale med ADD, herigennem er forpligtede til at overholde disse regelsæt. Endelig bemyndiges kulturministeren til at fastsætte nærmere regler for udformningen af sådanne samarbejdsaftaler, jf. 9, stk. 3. Denne bemyndigelse er bl.a. udnyttet ved bekendtgørelsen om fremme af dopingfri idræt 3, stk a indeholder bestemmelser om en informationsordning for kommercielle motions- og fitnesscentre. Med denne bestemmelse pålægges alle motions- og fitnesscentre ved skiltning i centret og på deres hjemmeside at informere om, hvorvidt centret har indgået en samarbejdsaftale med ADD eller ej. Mærkningsordningen er gennemført som en glad og sur smileyordning, og undladelse af at informere kan føre til bødestraf Bekendtgørelse nr af 19. december 2011 om fremme af dopingfri idræt I medfør af 1, 8, stk. 1, og 9, stk. 3, i lov om fremme af dopingfri idræt er der udstedt en bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt, hvortil der som bilag er optaget WADAs dopingliste, som opdateres årligt, samt det internationale kodeks for antidoping, også kaldet WADAkodekset. 15 Se nedenfor afsnit Se nedenfor afsnit Se nedenfor afsnit

17 De relevante bestemmelser findes i bekendtgørelsens 1-3. Der vil i det følgende blive redegjort for indholdet af disse bestemmelser. Bekendtgørelsens 1 er fastsat på baggrund af hjemlen i lov om fremme af dopingfri idræt 1 og definerer doping som de stoffer og metoder, der fremgår af WADAs dopingliste. Bekendtgørelsens 2, stk. 1, der har hjemmel i lov om fremme af dopingfri idræt 8, stk. 1, opstiller det som en betingelse for ydelse af tilskud i medfør af lov om spil, lotterier og væddemål til Team Danmark, DIF, DGI og DFIF, at de indfører og håndhæver regler om dopingkontrol og -sanktioner i overensstemmelse med WADA-kodekset, jf. bekendtgørelsens bilag 2, samt at de betinger deres tilskudsydelse til bl.a. motions- og fitnesscentre af, at disse regler overholdes. 2, stk. 2, bestemmer, at ydelse af tilskud eller anvisning af lokaliteter i medfør af folkeoplysningsloven til idrætsforeninger, der er medlemmer af de i stk. 1 nævnte idrætsorganisationer eller -forbund, kun kan ske under forudsætning af, at idrætsforeningerne overholder de i stk. 1 nævnte regler om dopingkontrol og -sanktioner. Bekendtgørelsens 3 har hjemmel i lov om fremme af dopingfri idræt 9, stk. 3, og regulerer ADD s samarbejdsaftaler med motions- og fitnesscentre mv. Af bekendtgørelsens 3, stk. 2, fremgår det, at doping i samarbejdsaftalerne skal defineres i overensstemmelse med WADAs årlige dopingliste, og at aftalernes regler om dopingkontrol og -sanktioner skal være i overensstemmelse med WADA-kodekset. 3, stk. 3, fastsætter, at samarbejdsaftalerne mellem ADD og motions- og fitnesscentrene skal indeholde regler om gennemførelsen af dopingkontrollerne, og at centrene forpligtes til at gøre deres medlemmer bekendt med konsekvenserne af den indgåede samarbejdsaftale med ADD. Samarbejdsaftalernes gyldighed er betinget af kulturministerens godkendelse, jf. 3, stk. 4. Det fremgår af WADA-kodekset, at det ikke kræves, at nationale antidopingorganisationer anvender alle aspekter af kodekset på idrætsudøvere på fritids- eller seniorniveau, og at der kan etableres specifikke nationale regler for dopingkontrol for idrætsudøvere på ikkeinternationalt niveau eller ikke-nationalt plan 18, jf. afsnit I lyset heraf og af bekendtgørelsens 2, stk. 1, har idrættens hovedorganisationer indført et dopingreglement for breddeog motionsidrætsudøvere under DIF, DGI, DFIF og DDS, jf. afsnit 5.2. Ligeledes har ADD indført en tilsvarende praksis for dopingkontrollen i kommercielle motions- og fitnesscentre Lov nr. 232 af 21. april 1999 om forbud mod visse dopingmidler med senere ændringer Lov nr. 232 af 21. april 1999 om forbud mod visse dopingmidler er ændret ved lov nr. 69 af 4. februar 2004 om ændring af forskellige love på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område (afskaffelse af hæftestraf samt ændring af uddannelseskrav i autorisationslove vedrørende sundhedspersoner mv.) 16 og ved lov nr. 352 af 6. maj 2009 om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler (skærpelse af straffen for forhandling, udlevering eller fordeling af dopingmidler). Loven forbyder en bestemt række handlinger i forbindelse med visse nærmere definerede grupper af dopingmidler. 18 Jf. WADA-kodeksets, appendiks 1, definitioner, idrætsudøver. 17

18 De relevante bestemmelser findes i lovens 1-4. Der vil i det følgende blive redegjort for indholdet af disse bestemmelser. 1 fastsætter de grupper af dopingmidler, for hvilke loven finder anvendelse. Disse er: Anabole steroider Testosteron og derivater heraf samt tilsvarende stoffer med androgen virkning Væksthormon Erytropoietin og midler, som har lignende virkning ved at øge mængden af røde blodlegemer i blodet til over normale værdier for alder og køn Midler, som øger produktion og frigørelse af: væksthormon, testosteron og derivater heraf eller af tilsvarende stoffer med androgen virkning, eller naturligt erytropoietin. 2 bemyndiger sundhedsministeren til at fastsætte, hvilke andre grupper af dopingmidler loven gælder for. Bestemmelsen er ifølge bemærkningerne indført for at undgå, at der skal en lovændring til, hvis der fremover opstår behov for at inddrage nye midler under loven. Bemyndigelsen er ikke udnyttet. Efter lovens 3, stk. 1, må de af loven omfattede dopingmidler ikke fremstilles, indføres, udføres, forhandles, udleveres, fordeles eller besiddes, medmindre der er tale om anvendelse til sygdomsforebyggelse eller sygdomsbehandling eller til videnskabelige formål. Bemærkningerne til bestemmelsen definerer videnskabelige formål som anvendelse i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. Omfattet af begrebet er også anden forskning, afprøvning mv., som udføres med henblik på systematisk opnåelse af ny eller bekræftelse af eksisterende viden samt bekæmpelse af doping. For så vidt angår privatpersoner skal anvendelsen til sygdomsforebyggelse eller sygdomsbehandling være lægeordineret, jf. stk. 2. 3, stk. 3, indeholder en bemyndigelse for sundhedsministeren til at meddele dispensation fra bestemmelsen i stk. 1 samt til at fastsætte nærmere vilkår for dispensationen. Muligheden for at meddele dispensation er, ifølge lovens bemærkninger, indført for at undgå utilsigtet at forbyde stoffer, der lovligt kan markedsføres i henhold til anden lovgivning. Med lovens 4 er der indført straf i form af bøde eller fængsel i indtil 2 år, hvis bestemmelsen i 3, stk. 1, eller vilkår fastsat i medfør af 3, stk. 3, 2. pkt., overtrædes. Det bliver i forbindelse med strafudmålingen anset som værende en skærpende omstændighed, at der er tale om forhandling, udlevering eller fordeling af dopingmidler, jf. 4, stk. 2. 4, stk. 3, fastsætter, at selskaber mv. (juridiske personer), herunder motions- og fitnesscentre, kan pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Dette medfører, at selskaber mv., der er ansvarlige for overtrædelse af lovens 3, stk. 1, eller vilkår fastsat i medfør af 3, stk. 3, kan straffes med bøde, jf. straffelovens 25. Et motions- og fitnesscenter er ansvarligt for en overtrædelse af disse bestemmelser, hvis der inden for fitnesscentrets virksomhed er begået en overtrædelse af loven, der kan tilregnes en eller flere til fitnesscentret knyttede personer eller fitnesscentret som sådan, jf. straffelovens 27, stk. 1. Om et fitnesscenter vil være ansvarligt for f.eks. en medarbejders overtrædelse af 18

19 3, stk. 1, eller vilkår fastsat i medfør af 3, stk. 3, 2. pkt., afhænger herefter af en retlig vurdering af udtrykket inden for fitnesscentrets virksomhed WADAs dopingliste WADAs dopingliste er en international standard, der identificerer de stoffer og metoder, der betragtes som doping og derfor er forbudte. WADA beslutter 20, hvilke stoffer og metoder der skal optages på listen, og listen opdateres én gang årligt. Et stof eller en metode kan kun optages på dopinglisten, hvis det er et slørende middel, eller hvis mindst to ud af tre følgende betingelser er opfyldt 21 : Stoffet/metoden har potentiale til at forbedre eller forbedrer idrætspræstationer, det udgør en potentiel eller faktisk sundhedsfare for idrætsudøveren, eller det strider mod idrættens ånd. Dopinglisten er inddelt i tre afsnit. I afsnit I fastsættes de stoffer og metoder, der er forbudte til enhver tid (i og uden for konkurrence), f.eks. anabole steroider, væksthormoner, astmamedicin, insulinpræparater, vanddrivende midler, EPO, bloddoping og gendoping. I afsnit II fastsættes de stoffer og metoder, der kun er forbudt i konkurrence, f.eks. euforiserende stoffer som heroin, kokain, amfetamin, hash og marihuana samt slankemidler som efedrin, og i afsnit III fastsættes de stoffer, der kun er forbudte i konkurrence i visse sportsgrene, alkohol og betablokkere. Afsnit I finder anvendelse i alle tilfælde, dvs. både i og uden for konkurrence, afsnit I + II finder anvendelse i forbindelse med udøvelse af konkurrence, og afsnit I + II + III finder anvendelse i forbindelse med konkurrenceudøvelse inden for en af de i afsnit III nævnte sportsgrene. Sammenhængen mellem dopinglistens tre afsnit kan illustreres på følgende måde: 19 Vurderingen foretages konkret i de enkelte tilfælde. Det følger af Karnovs kommentar til straffeloven (lovbekendtgørelse nr af 26. oktober 2010), at overtrædelser, der begås af ledelse og ansatte i forbindelse med arbejdets udførelse, som hovedregel må anses for begået inden for virksomheden. Der kan dog forekomme overtrædelser begået af ansatte, som må anses for så fremmede eller uvedkommende i forhold til den juridiske person, at overtrædelsen ikke objektivt kan henføres til den juridiske persons virkefelt. 20 WADAs bestyrelse er besluttende organ. Forinden vedtagelse af dopinglisten behandles et forslag til ændringer af listen i et fagudvalg under WADA. Danmark får listen i høring i forbindelse med CAHAMA-mødet (i Europarådsregi) i september og giver ved mødet sammen med de øvrige europarådslande den europæiske repræsentant i WADAs bestyrelse et formelt mandat i forhold til afstemning om listen i WADAs bestyrelse, som foretages ultimo september. 21 WADA-kodekset artikel og med kommentarer. 19

20 I og uden for konkurrence I konkurrence Visse sportsgrene Dopinglistens afsnit I omfatter følgende stoffer og metoder: S0. Ikke godkendte stoffer, dvs. stoffer, der ikke er godkendt af nogen lægemyndigheder til human brug S1. Anabole stoffer S2. Peptidhormoner, vækstfaktorer og lignende stoffer, herunder EPO og væksthormoner S3. Beta-2-agonister S4. Hormonelle og metaboliske modulatorer S5. Diuretika og andre sløringsstoffer M1. Forøgelse af ilttransporten M2. Kemisk og fysisk manipulation M3. Gendoping Dopinglistens afsnit II omfatter følgende stoffer: S6. Stimulerende stoffer, herunder adrenalin og efedrin S7. Narkotika S8. Cannabinoider S9. Glukokortikoider Dopinglistens afsnit III omfatter følgende stoffer: P1. Alkohol P2. Beta-blokkere Begrebet konkurrence er i WADA-kodeksets appendiks 1 defineret som Et enkelt løb, en enkelt match, en enkelt kamp eller en specifik idrætsbegivenhed. Den idrætsudøvelse, der 20

&*+!(,-., /012(+) # (58( :! (58(15915%;8 67 <675

&*+!(,-., /012(+) # (58( :! (58(15915%;8 67 <675 !"#$ %& '() &*+!(,-., /012(+) 34$$$67 # (8(1919 :! (8(191%;8 67 = 4 INDLEDNING... 1 FORMÅL, OMFANG OG ORGANISERING AF DET INTERNATIONALE PROGRAM OG KODEKS FOR ANTIDOPING...

Læs mere

DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE

DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE Nordisk Konference, København K 2011 Anti Doping Danmark Agenda Lovgivning Mærkningsordning (Smiley-ordning) Dopingkontrol Centre med dopingkontrol Procedure for dopingkontrol

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE afsagt den 12. december 2014 i sag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt 2007/2 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-17663 Fremsat den 27. februar 2008 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI

DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI OPDATERET JANUAR 2015 1. januar 2015 Dopingreglement for motionsidræt under Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund

Læs mere

Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten

Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten 10/2016 Indledning I forbindelse med implementering af 2015-versionen af det internationale kodeks for antidoping, har Anti Doping Danmark (ADD) og Danmarks Idrætsforbund

Læs mere

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark 1. Baggrund og formål I henhold til Lov nr. 1438 af 22. december 2004 (L 2004.1438), om fremme af dopingfri idræt, 9

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 5 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 7. november 2013 I sag

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING

HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING JANUAR 2008 HANDLINGSPLAN WWW.KUM.DK HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING 2 HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING Udgivet af: Kulturministeriet, januar 2008 Design: e-types Print: Vesterkopi

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler 2008/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1422-296 Fremsat den 5. december

Læs mere

NATIONALE ANTIDOPINGREGLER ANTI DOPING DANMARK DANMARKS IDRÆTSFORBUND

NATIONALE ANTIDOPINGREGLER ANTI DOPING DANMARK DANMARKS IDRÆTSFORBUND NATIONALE ANTIDOPINGREGLER ANTI DOPING DANMARK DANMARKS IDRÆTSFORBUND OPDATERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 5 Artikel 1 Antidopingreglernes gyldighed... 5 Artikel 2 Definition

Læs mere

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE Side 1 af 8 DOPINGAPPELINSTANSEN DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE afsagt den 19. februar 2015 i

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 7 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 14. juli 2014 I sag nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt 12. oktober 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt (Elektronisk register over dopingsanktionerede) 1 I lov nr. 1438 af 22. december 2004 om fremme af dopingfri idræt, som ændret

Læs mere

Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).

Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). DDS, DFIF og DGI ønsker at bidrage til kampen mod doping inden for

Læs mere

OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT

OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT Dette er en folder med oplysning og rådgivning om antidopingreglerne til dig, der er medlem af en firmaidrætsforening under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 3.

Læs mere

Spørgsmål: Dopingkontrollanter skal oplyse udøvere om, at de vil blive udtaget til dopingkontrol to timer forud for

Spørgsmål: Dopingkontrollanter skal oplyse udøvere om, at de vil blive udtaget til dopingkontrol to timer forud for Danish 1 Spørgsmål: Jeg er til enhver tid altid ansvarlig for, hvad jeg indtager eller på anden måde tilfører min krop. Alle idrætsudøvere skal proaktivt indhente information om medicin og kosttilskud,

Læs mere

Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)og DGI

Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)og DGI 1. februar 2013 Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)og DGI De danske idrætsorganisationer ønsker at bidrage

Læs mere

Bilag 2.2.1. Bestyrelsesmøde 26. november 2014. Meddelelser:

Bilag 2.2.1. Bestyrelsesmøde 26. november 2014. Meddelelser: Bilag 2.2.1 Bestyrelsesmøde 26. november 2014 Meddelelser: Astmamedicin. (Juni sept. 2014). Der er indgivet officiel dansk kommentar (anmodning) til WADAs udkast til dopinglisten 2015, i forlængelse af

Læs mere

Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre

Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre Idrættens største udfordringer V Vejen Idrætscenter 24.-25. maj 2016 Redaktør Søren Bang Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre Fra symbolpolitik til målrettet indsats? Foto:

Læs mere

12. februar Dopingreglementet og World Anti Doping Code

12. februar Dopingreglementet og World Anti Doping Code 12. februar 2009 Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og De Danske Skytteforeninger

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE:

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE: DIF s dopingnævn Den 221. marts 2011 JL Den 21. marts 2011 blev i sag nr. 2/2011 Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg mod A afsagt sålydende KENDELSE: Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg har indbragt

Læs mere

Nationale antidopingregler. Anti Doping Danmark Danmarks Idræts-Forbund

Nationale antidopingregler. Anti Doping Danmark Danmarks Idræts-Forbund Nationale antidopingregler Anti Doping Danmark Danmarks Idræts-Forbund Opdateret pr. 1. marts 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...3 INDLEDNING...4 ARTIKEL 1 ANTIDOPINGREGLERNES GYLDIGHED...4 ARTIKEL 2 OVERTRÆDELSER

Læs mere

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 28. november 2012 Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 1. Indledning og afgrænsning Af bemærkningerne til forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri- samt heste

Læs mere

Internationalt kodeks for antidoping

Internationalt kodeks for antidoping Internationalt kodeks for antidoping 2015 Den officielle tekst for det internationale kodeks for antidoping er den engelske og franske version håndhævet af det internationale antidopingagentur (WADA),

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer,

Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, Konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om bekæmpelse af doping inden for rekreativ sport Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne

Læs mere

Bilag Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2012

Bilag Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 2.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Danmarks Idrætsforbunds dopingudvalg. mod KENDELSE:

Danmarks Idrætsforbunds dopingudvalg. mod KENDELSE: DIF s dopingnævn Den 10. marts 2014 Den 5. marts 2014 blev i sag nr. 5/2013 afsagt følgende Danmarks Idrætsforbunds dopingudvalg mod A KENDELSE: Dopingudvalget har indklaget A (indklagede) for overtrædelse

Læs mere

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Dopingmidler Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 21.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Mandag den 24. november 2014

Mandag den 24. november 2014 Mandag den 24. november 2014 Præsentation af DFHO Stiftet 30. august 2006 med sekretariatsbetjening af Dansk Erhverv Repræsenterer d.d. 226 fitnesscentre fordelt på 20 virksomheder Ca. 750.000 danskere

Læs mere

Trænermøde - klubtrænere

Trænermøde - klubtrænere Dansk Svømmeunion Trænermøde - klubtrænere Torsdag den 4. maj 2017 Dansk Svømmeunion Målet er, at give jer grundlæggende forståelse af antidopingområdet samt en række redskaber til at håndtere jeres rolle

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere Side 1 af 6 Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 702 af 25/06/2004 (Gældende) LOV Nr. 351 af 19/05/2004 Lovgivning som forskriften vedrører Senere

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 1. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 1. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 1. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 1.

Læs mere

Kommissorium for Advarselsudvalg

Kommissorium for Advarselsudvalg Kommissorium for Advarselsudvalg Panel til gennemgang af whereabouts-overtrædelser Baggrund: Alle udøvere i Anti Doping Danmarks prioriterede testgruppe A er forpligtet til at overholde samtlige krav specificeret

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Punkt 4.1 Forslag vedr. Strategi 2020

Punkt 4.1 Forslag vedr. Strategi 2020 8 Punkt 4.1 Forslag vedr. Strategi 2020 Mission DGI vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter.

Læs mere

Motionsdoping i Danmark En kvantitativ undersøgelse om brug af og holdning til muskelopbyggende stoffer

Motionsdoping i Danmark En kvantitativ undersøgelse om brug af og holdning til muskelopbyggende stoffer Motionsdoping i Danmark En kvantitativ undersøgelse om brug af og holdning til muskelopbyggende stoffer Brugere, viden og holdninger til muskelopbyggende stoffer Selvrapporteret brug af muskelopbyggende

Læs mere

Indsatsen mod motionsdoping i kommercielle motions- og fitnesscentre

Indsatsen mod motionsdoping i kommercielle motions- og fitnesscentre Indsatsen mod motionsdoping i kommercielle motions- og fitnesscentre en evaluering af mærkningsordningen Rebecca Steele Søren Bang Henrik H. Brandt Kasper Lund Kirkegaard Titel Indsatsen mod motionsdoping

Læs mere

Efter Lance Armstrong før WADA-konferencen

Efter Lance Armstrong før WADA-konferencen Efter Lance Armstrong før WADA-konferencen Lone Hansen, Dir. Anti Doping Danmark 1 Både Lance Armstrongs og den danske cykelstjerne Michael Rasmussens dopingsager og dopingbekendelser satte fokus på et

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr I medfør af 202 a, stk. 5 og 6, 202 c, stk. 2, og 272 i sundhedsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM

KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM FEBRUAR 2011 IDRÆTSPOLITISK ARBEJDSPROGRAM WWW.KUM.DK KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM Februar 2011 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

UDØVERGUIDE VEJLEDNING TIL UDØVERE OM ANTIDOPINGREGLERNE

UDØVERGUIDE VEJLEDNING TIL UDØVERE OM ANTIDOPINGREGLERNE UDØVERGUIDE VEJLEDNING TIL UDØVERE OM ANTIDOPINGREGLERNE UDGIVET AF: Anti Doping Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf.: 43 26 25 50 www.antidoping.dk 1. udgave, 2017 Denne vejledning

Læs mere

Lov om fremme af dopingfri idræt

Lov om fremme af dopingfri idræt Lov om fremme af dopingfri idræt 2. Anti Doping Danmark er en selvejende institution, der har til opgave at fremme bekæmpelsen af doping i idræt. 3. Anti Doping Danmarks virksomhed omfatter 1) dopingkontrol,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab August 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilskud til privat behandling for høretab 13. august 2012 RN A307/12

Læs mere

DOPING I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE

DOPING I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE Modelfoto: Colourbox.com DOPING I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE Evaluering af regeringens 8-punktsplan til intensivering af kampen mod doping i motions- og fitnesscentre fra juni 2012. I juni 2012 fremlagde

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Dagsordenpunkt 2 MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Bestyrelsen orienteres løbende om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

Læs mere

Sundhedslovens Kapitel 9

Sundhedslovens Kapitel 9 Sundhedslovens Kapitel 9 Kapitel 9 Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. 40. En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt Mellem etik, moral og resultatkontrakter Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 31. maj 2012 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 1 Team Danmarks formål Team Danmark har til formål

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 15 Pensionsnævn fremtidig sammensætning 369804 Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, 1. at det nuværende kommunale pensionsnævn formelt nedlægges

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt

Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- OG MEDIERET 26. januar 2012 Bente Skovgaard Kristensen Kulturministeriet Emner Ophavsret Direktivet om ændring af beskyttelsestiden

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Forslag. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer

Forslag. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer Forslag til Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer 1. Billetter til kultur- og idrætsarrangementer i Danmark må ikke udbydes eller videresælges til et højere beløb, end billetterne

Læs mere

Det Etiske Råd takker for det fremsendte lovforslag i høring.

Det Etiske Råd takker for det fremsendte lovforslag i høring. Dato: 12. oktober 2017 Sagsnr.: SJ-STD- MOA.DKETIK Dok.nr.: 449540 Sagsbeh.: MOA.DKETIK Ørestads Boulevard 5 Bygning 37K, st. 2300 København S M: kontakt@etiskraad.dk W: www.etiskraad.dk Vedr. Det Etiske

Læs mere

I det følgende redegøres der for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. *****

I det følgende redegøres der for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. ***** Notat Til ministeren 9. december 2014 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt og ligningsloven (Bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer) Kulturministeriet

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

Politisk stemmeaftale om idræt

Politisk stemmeaftale om idræt 6. maj 2014 Politisk stemmeaftale om idræt Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget.

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af nyt elitefacilitetsudvalg, der kan yde støtte til opgradering af idrætsfaciliteter til international standard med henblik på afholdelse af idrætsbegivenheder på internationalt

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget

Kommissorium for Revisionsudvalget Kommissorium for Revisionsudvalget Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Helle Okholm (formand), Søren B. Andersson og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 1)

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 1) (2005/45) L 61 (som vedtaget): Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven). Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. april 2005 Forslag til Kapitel

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Almindelige betingelser for medlemskab af SATS

Almindelige betingelser for medlemskab af SATS Almindelige betingelser for medlemskab af SATS Disse almindelige betingelser gælder for medlemskaber af SATS, hvorom der er indgået aftale den 1. januar 2011 eller senere 1. GENERELT 1.1 Disse almindelige

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr BEK nr 1154 af 22/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403821 Senere ændringer til

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere