VI ER MED DIG OVERALT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VI ER MED DIG OVERALT"

Transkript

1 VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2016 DKK

2 DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2016 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf Sygdom og Hjemtransport Dækning Hospital, læge, receptpligtig medicin Ubegrænset Hjemtransport og lokal ambulance Ubegrænset Smertestillende tandbehandling Fysioterapi og kiropraktor Sygeledsagelse/Tilkaldelse Transport Ubegrænset Ophold, fortæring, lokal transport pr. døgn Hjemkaldelse Transport Ubegrænset Ophold, fortæring, lokal transport pr. døgn Returrejse Transport, retur til rejsemålet Ubegrænset Ophold, fortæring, lokal transport pr. døgn Indhentning af rejserute Transport Ubegrænset Ophold, fortæring, lokal transport pr. døgn Evakuering Transport Ubegrænset Ophold 750 pr. døgn Skader på lejet bolig Privatansvar Tingskade 2 mio. Personskade 5 mio. Sikkerhedsstillelse og Advokatbistand / Ulykke og overfald (Tillægsdækning) Død Invaliditet Overfald Tandskade Indbo og bagage (Tillægsdækning) Bagage Forsinket bagage 600 pr. døgn / maks. Indbo

3 FORSIKRINGSBETINGELSER Gældende fra 1. januar 2016 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. 1 Godkendelse af forsikringen 2 Hvornår forsikringen træder i kraft 3 Hvor forsikringen dækker 4 Sygeudgifter 5 Transport 6 Sygeledsagelse/tilkaldelse 7 Hjemkaldelse 8 Returrejse 9 Evakuering 10 Skade på lejet feriebolig 11 Privatansvar 12 Sikkerhedsstillelse og advokatbistand 13 Ulykke og overfald (Tillægsdækning) 14 Bagage (Tillægsdækning) 15 Forsinket bagage (Tillægsdækning) 16 Indbo (Tillægsdækning) 17 Erstatning 18 Undtagelser fra erstatning 19 Hvordan skaden anmeldes 20 Anden dækning 21 Præmiebetaling 22 Overdragelse, opsigelse og ophør 23 Tvister, værneting m.v. Ordliste 1 Godkendelse af forsikringen 1.1: Hvem der kan tegne forsikringen Forsikrede skal være omfattet af Sundhedsloven i Danmark eller tilsvarende sundhedslove i Sverige eller Norge, samt være tilmeldt en dansk/svensk/norsk uddannelsesinstitution. Forsikringen dækker endvidere, hvis forsikrede på grund af udlandsrejse midlertidigt frameldes folkeregistret. 1.2: Hvem forsikringen omfatter Forsikringen dækker de på forsikringskortet nævnte forsikrede. 1.3: Selskabets godkendelse Selskabet afgør om forsikringen kan antages og for at Selskabets ansvar kan indtræde, er det en betingelse, at præmien betales rettidigt til Selskabet. 2 Hvornår forsikringen træder i kraft 2.1: Forsikringsperiode Forsikringen er i kraft, forudsat at præmien er betalt inden forsikringsperiodens start. Forsikringsperioden fremgår af policedokumentet. Den maksimale forsikringsperiode er 24 måneder. 2.2: Rejsens varighed Forsikringen dækker fra det tidspunkt, den forsikrede forlader sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet og ophører, når den forsikrede kommer hjem til sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet. 2.3: Retten til erstatning Retten til erstatning indtræder straks ved forsikringens ikrafttrædelse. 2.4: Hvis forsikringen tegnes efter afrejse Hvis forsikringen tegnes efter at forsikrede har forladt sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet, indtræder retten til erstatning først tre dage (karensperiode) efter forsikringens ikrafttræden. Udgifter som følge af begivenheder opstået i karensperioden er aldrig omfattet af forsikringsdækningen. Ved alvorlig tilskadekomst i forbindelse med et ulykkestilfælde indtræder retten til erstatning dog samtidig med forsikringens ikrafttræden. Dækning for udgifter til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme/lidelser er betinget af stabilitetskrav, jævnfør 4.4, forud for afrejse fra forsikredes bopæl/opholdssted i hjemlandet. Bagagetillæg kan aldrig tegnes efter at forsikrede har forladt sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet. I tilfælde hvor bagagetillæg er tegnet efter, at forsikrede har forladt sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet, vil eventuelle skader blive afvist og præmien refunderet. 2.5: Forlængelse af forsikring Forsikringstager kan efter aftale med Selskabet forlænge forsikringen. Hvis forsikringen tegnes som en forlængelse inden udløbet af den på tegningstidspunktet dækkende forsikring, bortfalder de tre dages karenstid. Sygdom eller tilskadekomst der er opstået eller har vist symptomer i den foregående forsikringsperiode, er ikke dækket i en evt. forlænget forsikringsperiode, medmindre forlængelsen er tegnet før sygdommens eller tilskadekomstens opståen. 4 5

4 Dækning for udgifter til behandling af kroni- 4.2: Midlertidig smertestillende b) vurdering eller behandling hos læge/ forbedre helbredstilstanden efter sygdommen ske eller eksisterende sygdomme/lidelser er tandbehandling tandlæge, som ikke er et led i kontrol, eller tilskadekomsten. betinget af stabilitetskrav, jævnfør 4.4, forud Selskabet yder erstatning for rimelige og nød- for afrejse fra forsikredes bopæl/opholdssted i vendige udgifter til midlertidig smertestillende c) ændret medicinering, Behandlende læger, speciallæger, tandlæger hjemlandet. tandbehandling, dog maks. DKK pr. og andet sundhedspersonale skal have autori- tilfælde. eller hvis forsikrede: sation i det land, hvori der praktiseres. 2.6: Ferieperiode Forsikringen kan også tegnes for den del af Det er en betingelse for Selskabets d) ikke har søgt læge/tandlæge, har afslået 5 Transport rejsen, som udgør ferie, såfremt ferieperioden erstatnings pligt, at forsikrede sender en ori- eller opgivet behandling for sygdommen, 5.1: Dækningsberettiget syge- eller ikke er længere end studieperioden. ginal erklæring fra den lokalt autorisered selv om forsikrede burde vide eller formode, hjemtransport 3 Hvor forsikringen dækker tandlæge, der specificerer, hvilken del af tandbehandlingen der har været midlertidigt at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, Selskabet yder erstatning til rimelige ekstraordinære udgifter til forsikredes syge- og/ 3.1: Dækningsområde Europa smertestillende. eller hjemtransport, inkl. ambulancetransport, Såfremt der er tegnet dækning i Europa, dæk- e) er blevet opgivet for, eller har fået afslag på i tilfælde af: ker forsikringen rejser i EU-landene, Færøerne, Forsikringen yder ikke erstatning for udgif- behandling, Grønland, Andorra, Island, Isle of Man, ter, der vedrører, skyldes eller er opstået som a) alvorlig sygdom eller Kanaløerne, Liechtenstein, Monaco, Norge, følge af tandlidelser, der ikke er akut opstået f) er skrevet op, henvist eller er på venteliste San Marino, Schweiz og Vatikanstaten. på rejsen, eller hvor tandbehandling ikke er til vurdering/behandling, b) alvorlig tilskadekomst eller midlertidigt smertestillende og kan afvente 3.2: Dækningsområde Verden hjemkomsten. g) er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden c) død. Såfremt der er tegnet dækning i Verden, dæk- for de sidste fire måneder før afrejse eller på ker forsikringen i hele verden. Tandproteser dækkes ikke. grund af tidligere udeblivelser har opgivet Forsikringen dækker kun for én hjemtrans- normale kontrolbesøg, port i forbindelse med ét sygdomstilfælde/ 3.3: Hjemland 4.3: Kiropraktik og fysioterapi tilskadekomst. Forsikringen dækker ikke i forsikredes hjem- Forsikringen omfatter dækning for medicinsk h) har behov for behandling og/eller land og/eller hvor forsikrede har ret til at mod- betinget og lægeordineret kiropraktik- eller operationer, der kan afvente forsikredes 5.2: Selskabets rettigheder ved transport til tage sociale ydelser. fysioterapibehandling, maksimalt DKK hjemkomst. behandling 4 Sygeudgifter pr. rejse pr. forsikrede. Forsikringen dækker ikke kontrol og behand- Selskabet har ret til at kræve forsikrede hjemtransporteret til behandling i hjemlandet og 4.1: Dækningsberettigede sygeudgifter Det er en betingelse for Selskabets ling, herunder medicin, til at holde en kronisk lade behandling afvente hjemkomsten. Selskabet bedømmer og afgør om udgifterne erstatnings pligt, at Selskabet modtager origi- eller eksisterende sygdom stabil og velregu- er rimelige og relevante for at få klarhed over nal erklæring fra den lokalt praktiserende hen- leret. Forsikringen dækker ikke et før afrejsen Endvidere har Selskabet ret til at kræve forsik- om forsikrede lider af en sygdom, er i behov visende læge kendt behandlingsbehov. rede overført til andet egnet behandlingssted. for behandling eller for at kontrollere en udført behandling. Alle behandlinger skal udføres af godkendt 4.5: Behandlingskvalitet Selskabets lægekonsulent afgør, eventuelt i behandler indenfor hver behandlingsform. Selskabet godkender kun behandling som samråd med behandlende læge, om transpor- Forsikringen omfatter følgende ydelser: foregår efter metoder med dokumenteret ten er nødvendig og/eller forsvarlig. 4.4: Eksisterende lidelser effekt og som er godkendt af de offentlige a) ubegrænset dækning til forsikredes Forsikringen dækker ikke udgifter til behand- sundhedsmyndigheder i det land hvor behand- 5.3: Hjemtransport og lovbefalede sygeudgifter i tilfælde af akut opstået ling af kroniske eller eksisterende sygdomme, ling udføres. Desuden er det en forudsæt- foranstaltninger ved dødsfald sygdom eller tilskadekomst, der inden for de sidste seks måneder før afrej- ning og en betingelse, at det skal være overve- Forsikringen dækker forsikredes hjemtransport sen har medført: jende sandsynligt at behandlingen væsentligt i tilfælde af død. b) lægeordineret og receptpligtig medicin, og varigt kan kurere sygdommen eller tilska- a) hospitalsindlæggelse, dekomsten, eller væsentligt og varigt kan 6 7

5 Ved død refunderes nødvendige og rimelige 5.5: Forsinkelser og restriktioner 6.2: Antal sygeledsagere og/eller tilkaldte d) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse udgifter til hjemtransport af afdøde samt lov- Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for forsink- Ved sygeledsagelse og/eller tilkaldelse kan der eller konkurs i forsikredes egen virksomhed befalede foranstaltninger såsom balsamering elser eller restriktioner i forbindelse med trans- i alt vælges op til to personer. og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig. og zinkkiste. porten grundet vejret, mekaniske problemer, restriktioner fra offentlige myndigheder eller 6.3: Dækningsberettigede udgifter Forsikringen dækker kun for én hjemkaldelse Følgende dækkes: fra piloten eller andre forhold, som Selskabet Ved sygeledsagelse/tilkaldelse ydes der erstat- i forbindelse med én hændelse, herunder ét ikke har indflydelse på. ning til flybillet én gang på økonomiklasse sygdomsforløb. a) kremering af afdøde og hjemtransport af samt maks. DKK pr. døgn til dokumente- urne, eller 5.6: Generel betingelse for dækning under 5 rede ekstraudgifter til hotelophold, fortæring Hjemkaldelse vil kun blive dækket, hvis Udgifter under 5 dækkes kun hvis sygdoms- og lokal transport hjemkomst tidspunktet herfor ligger mere b) hjemtransport af afdøde, eller tilfældet, tilskadekomsten eller dødsfaldet end 12 timer forud for forsikredes planlagte dækkes af forsikringen. 6.4: Generel betingelse for dækning under 6 hjemkomsttidspunkt. c) begravelse i skadelandet. 6 Sygeledsagelse og tilkaldelse Udgifter under 6 dækkes kun hvis sygdomstilfældet, tilskadekomsten eller dødsfaldet Der udbetales ikke erstatning, hvis det nære 5.4: Indhentning af rejserute 6.1: Betingelser for sygeledsagelse og dækkes af forsikringen. familie medlem, der giver anledning til hjem- Selskabet yder erstatning til rimelige og nødvendige udgifter til indhentning af rejseruten, tilkaldelse Selskabet yder erstatning til sygeledsagelse 7 Hjemkaldelse kaldelsen, er en medrejsende, som tidligere på rejsen er blevet hjemtransporteret. hvis forsikredes rejse er påbegyndt, og den og/eller tilkaldelse, hvis forsikrede dør, bliver 7.1: Betingelser for hjemkaldelse dokumenterede planlagte rejserute ikke kan hospitalsindlagt, overflyttet til egnet behand- Forsikringen omfatter dækning for hjemkal- Hvis den forsikrede ikke har fast bopæl i gennemføres. lingssted, eller hjemtransporteret som følge af delse, og Selskabet yder efter forhåndsgod- samme land som det nære familiemedlem, der alvorlig, akut sygdom eller tilskadekomst. kendelse erstatning, hvis en rejse må afbrydes giver anledning til hjemkaldelsen, dækker for- Det er en betingelse, at forsinkelsen skyldes før planlagt som følge af: sikringen rimelige og nødvendige transportud- dækningsberettiget sygdom/tilskadekomst, Ved tilkaldelse skal såvel lokalt behand- gifter i forbindelse med hjem kaldelse svarende og at den behandlende læge har ordineret: lende læge som Selskabets læge vurdere, at a) at et nært familiemedlem i hjemlandet til transportudgifter til forsikredes hjemland. hospitals opholdet vil vare mindst fem døgn, bliver hospitalsindlagt eller afgår ved døden a) sengeleje eller hospitalsophold, eller eller at forsikredes tilstand er livstruende. som følge af akut livstruende sygdom eller 7.2: Ledsager tilskadekomst, opstået efter forsikredes Forsikrede kan efter eget valg vælge én person b) akut ambulant behandling. Ved sygeledsagelse er der ikke noget krav om afrejse. I tvivlstilfælde vil afgørelsen blive som ledsager. Ledsagelse skal ske fra forsikre- varighed af hospitalsophold, eller at forsikre- truffet af Selskabets lægekonsulent, evt. i des opholdssted. Selskabet yder erstatning i henhold til 6 til des tilstand skal være livstruende. samråd med behandlende læge. I tilfælde af dækningsberettigede ledsagere, som ikke død, er det en betingelse, at der fremskaffes 7.3: Dækningsberettigede udgifter opnår dækning til indhentning af rejserute Forsikringen dækker kun tilkaldelse én dødsattest samt journaludskrift fra hospital Der ydes refusion for flybillet på samme klasse uanset om ledsagerne er forsikret i Selskabet. gang i forbindelse med ét sygdomstilfælde/ eller læge. som udrejsen samt maks. DKK pr. døgn tilskadekomst/dødsfald. til dokumenterede ekstraudgifter til hotelop- Der ydes refusion til en flybillet på samme b) indbrud, brand eller oversvømmelse i for- hold, fortæring og lokal transport, der påføres klasse som oprindeligt planlagt samt maks. Tilkaldelse kan kun foretages med udrejse fra sikredes private bolig eller i virksomheden, forsikrede og ledsager ved hjemkaldelse. DKK pr. døgn til dokumenterede nødven- forsikredes hjemland. hvis politianmeldelse eller lignende dige ekstra udgifter til hotelophold, fortæring dokumentation foreligger, og forsikredes Udgifter til hotel, fortæring og lokal transport og lokal transport under indhentningen af den Dækning for tilkaldelse ophører, når forsikrede tilstedeværelse er nødvendig, under ophold i hjemlandet er ikke dækket af dokumenterede planlagte rejserute. udskrives fra hospitalet. forsikringen. c) bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en medarbejder, hvis 7.4: Rejser med motorkøretøj i Europa politianmeldelse eller anden dokumentation Hvis rejsen foregår i et motorkøretøj, kan andre foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er transportmidler end motorkøretøjet benyttes, nødvendig, hvis det på forhånd er aftalt med Selskabet. 8 9

6 I et sådant tilfælde dækker forsikringen også 9 Evakuering dokumenterede nødvendige ekstraudgifter til for skade på personer eller ting i henhold udgifter til hjemtransport af motorkøretøjet 9.1: Dækningsberettiget evakuering hjemrejse. til gældende ret i det land, hvor skaden inden for Europa. Selskabet yder erstatning i tilfælde af: indtræder, 9.3: Specielt ved krig eller risiko for krig 7.5: Selskabets forhåndsgodkendelse a) rejseselskabets konkurs, såfremt der Hvis forsikrede bliver tilbageholdt af myndig- b) omkostninger i forbindelse med Det er en forudsætning for dækning, at hjem- ikke er tale om en pakkerejse eller hederne i et land som følge af krig eller risiko erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er kaldelsen er forhåndsgodkendt af Selskabet. lignende, hvor hjemrejsen er dækket af for krig, dækker forsikringen i op til tre måne- afholdt efter aftale med Selskabet, 8 Returrejse Rejsegarantifonden, der dokumenterede og afkrævede ekstraudgifter til ophold og fortæring med op til DKK c) for skade forvoldt ved aktiv deltagelse 8.1: Betingelser for returrejse b) epidemi i det område hvor forsikrede pr. døgn samt nødvendig lokal transport. i skiløb, snowboarding, kælkning eller Selskabet yder erstatning til en returrejse, hvis opholder sig, såfremt det danske lignende, dog maks DKK pr. forsikredes påbegyndte rejse bliver afbrudt Udenrigsministerium, dansk ambassade 9.4: Danske Udenrigsministeriums hændelse. som følge af, at forsikrede: eller lignende institution anbefaler anbefalinger evakuering, og hvor tilstanden er opstået Det er en betingelse for dækning, at forsikrede 11.2: Undtagelser a) bliver syge- eller hjemtransporteret som efter forsikredes udrejsetidspunkt til ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at Forsikringen dækker ikke forsikredes følge af egen sygdom eller området, følge det danske Udenrigsministeriums opfor- erstatningsansvar: dring til evakuering. b) rejser hjem som følge af en c) krig, borgerlige uroligheder, a) i kontraktforhold, dog på nær for skade dækningsberettiget hjemkaldelse. borgerkrig, terrorhandlinger, militær 9.5: Selskabets ansvar opstået på ting, som er omfattet af 10.1, undtagelsestilstand, revolution eller anden Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for, i hvil- 8.2: Ledsagere returrejse lignende tilstand i det område, hvor ket omfang en transport/eftersøgning/redning b) i erhvervs- eller arbejdsforhold, Dækningsberettigede ledsagere opnår dæk- forsikrede befinder sig, såfremt det danske kan foretages, men vil samarbejde med det ning til en returrejse, såfremt man ledsager Udenrigsministerium, dansk ambassade danske Udenrigsministerium, dansk ambas- c) som følge af, at forsikrede ved aftale forsikrede, uanset om ledsageren er forsikret i eller lignende institution anbefaler sade eller lignende institution i de tilfælde, eller på anden måde har pådraget sig et Selskabet. evakuering, og hvor tilstanden er opstået hvor hjælp er nødvendig. videregående ansvar, end hvad forsikrede 8.3: Tidsfrist returrejse efter forsikredes udrejsetidspunkt til området, 10 Skade på lejet bolig ville være underlagt efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for En returrejse skal foretages senest to uger 10.1: Dækningsberettigede udgifter kontraktforhold, efter syge- eller hjemtransport, sygeledsagelse d) naturkatastrofer hvor det danske Udenrigs- Forsikringen dækker skader forvoldt af forsik- eller hjemkaldelse. ministerium, dansk ambassade eller rede i/på lejet bolig/hotel samt indbo i boli- d) for skade på ting, som forsikrede ejer, lignende institution anbefaler evakuering, gen, dog maks. DKK og med selvri- har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, 8.4: Dækningsberettigede udgifter og hvor tilstanden er opstået efter siko på DKK 500 pr. forsikringsbegivenhed. befordring, bearbejdning eller behandling, Der ydes refusion til en flybillet på samme forsikredes udrejsetidspunkt til området. har sat sig i besiddelse af, eller har i klasse som anvendtes ved udrejsen samt 10.2: Undtagelser varetægt af anden grund, maks. DKK pr. døgn til dokumente- 9.2: Dækningsberettigede udgifter Forsikringen dækker ikke de i 11.2 c), 11.2 d), rede nødvendige ekstraudgifter til hotel- Der ydes refusion til transport til nærmeste 11.2 e) og 11.2 g) beskrevne forhold. e) for skade forvoldt af forsikredes husdyr, ophold, fortæring og lokal transport. Flyrejsen skal gå til udgangspunktet for syge- sikre destination eller til hjemlandet samt maks. DKK 750 pr. døgn til dokumenterede 11 Privatansvar f) for skade som følge af, at forsikrede ved eller hjemtransporten, hjemkaldelsen eller ekstraudgifter til hotelophold. 11.1: Betingelser for privatansvar smitte eller på anden måde påfører andre sygeledsagelsen. Forsikringen dækker: sygdom, Selskabet afgør om forsikrede skal evakueres 8.5: Generel betingelse for dækning under 8 til nærmeste sikre destination eller til hjem- a) det beløb, forsikrede bliver forpligtet til at g) for skade forvoldt ved benyttelse af Erstatning under 8 ydes kun hvis sygdoms- landet. Såfremt forsikrede er evakueret til betale på grund af sit erstatningsansvar motorkøretøj, påhængsvogn, luftfartøj tilfældet, tilskadekomsten eller dødsfaldet nærmeste sikre destination, ydes erstatning til samt søfartøjer på eller over tre meters dækkes af forsikringen

7 længde med sejl eller motor, eller søfartøjer anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen, 12.7: Undtagelser Medmindre andet skriftligt er meddelt under tre meters længde, hvis motorkraft betragtes sikkerhedsstillelsen som et rentefrit Forsikringen dækker ikke: Selskabet, udbetales forsikringssummen til overstiger 3 HK. lån, der skal tilbagebetales til Selskabet straks nærmeste pårørende. efter beslaglæggelsen. a) juridiske problemer mellem forsikrede 11.3: Bøder og krav og rejsebureauet, rejsearrangøren eller Forsikringssummen ved død er DKK Forsikringen dækker endvidere ikke bøder eller 12.3: Advokatbistand rejseformidleren, bodslignende krav. Bliver forsikrede under rejsen tiltalt eller sigtet Er der i anledning af ulykkestilfældet udbetalt for et strafbart forhold opstået under rejsen, b) juridiske problemer i forbindelse med invaliditetserstatning, ydes erstatning med det 11.4: Forsikringssum dækkes nødvendige og rimelige advokatom- kontrakts-, erhvervs- eller arbejdsforhold, beløb, hvormed dødsfaldssummen overstiger Forsikringssummen 2 millioner ved tingskade kostninger til og med sagens afgørelse ved ret- den allerede foretagne udbetaling. og 5 millioner ved personskade er højeste ten i 1. instans, dog maks. DKK c) juridiske problemer i forbindelse med grænse for Selskabets forpligtelse efter en familie- og arveretlige spørgsmål, 13.3: Permanent invaliditet enkelt forsikringsbegivenhed, selv om denne Bliver forsikrede ved 1. instans dømt for det Hvis et ulykkestilfælde har medført invaliditet resulterer i flere skader, selv om ansvaret strafbare forhold, betragtes forsikredes advo- d) juridiske problemer mellem forsikrede og svarende til en méngrad på mindst 5 %, udbe- pålægges flere, og uanset om der er dækning katomkostninger som et rentefrit lån, der skal Selskabet, tales ménerstatning. på én eller flere policer i Selskabet. tilbagebetales til Selskabet efter påkrav. e) sager der ikke er opstået på rejsen, Erstatningen ansættes til en til méngraden sva- 11.5: Forsikredes anerkendelse af Et eventuelt valg af udenlandsk advokat skal rende procent af invaliditetssummen. erstatningspligt godkendes af Selskabet. f) retssager om ansvar for benyttelse af Forsikrede kan ikke med bindende virkning for motorkøretøjer eller fartøjer i øvrigt, Méngraden fastsættes efter Arbejdsskade- Selskabet helt eller delvist anerkende erstat- 12.4: Tilkaldelse styrelsens méntabel på grundlag af skadens ningspligt for forvoldt skade. Forsikringen dækker tilkaldelse af to personer g) egentlige erstatninger, bøder eller medicinske art og omfang og kan uden hen- 12 Sikkerhedsstillelse og advokatbistand efter forsikredes eget valg ud til forsikrede og retur til bopælen i tilfælde af, at forsikrede tilbageholdes af lokale myndigheder i bodslignende krav. 12.8: Forsikringssum syntagen til forsikredes erhverv sammenlagt ikke overstige 100 %. 12.1: Dækningsberettigede udgifter mere end 48 timer. Transport af tilkaldte dæk- Forsikringssummen for sikkerhedsstillelse og Fastsættelse af méngraden foretages, så Forsikringen omfatter dækning for sikker heds- kes med fly på maks. økonomiklasse tur/retur advokatbistand er i alt DKK snart ulykkestilfældets endelige følger kan stillelse og advokatbistand, og forsikringen dækker betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive forsikrede eller dennes ejen- en gang samt nødvendige og rimelige udgifter til ophold og fortæring. 13 Ulykke og overfald (Tillægsdækning) bestemmes og ikke senere end tre år efter ulykkestilfældet. dele fra tilbageholdelse foretaget af lokale 12.5: Rejseudgifter 13.1: Dækning ved ulykkestilfælde Såfremt et ulykkestilfælde ændrer synet, såle- myndigheder. Forsikringen dækker forsikredes rejseudgifter Forsikringen omfatter dækning for ulykke, des at forsikrede skal bruge briller eller have som følge af, at forsikrede indkaldes som vidne og yder erstatning ved ulykkestilfælde, som skiftet briller, dækkes rimelige og dokumente- 12.2: Tilbagebetalingspligt eller til afhøring ved domstol i udlandet. direkte og uden indvirken af sygdom forår- rede udgifter hertil. Sikkerhedsstillelse ydes som et rentefrit lån, sager den forsikredes død eller bevirker en som skal tilbagebetales til Selskabet straks 12.6: Selvrisiko vedvarende invaliditet. En bestående invaliditet berettiger ikke til efter frigivelse eller efter påkrav. Ved enhver skade under denne dækning, und- erstatning og kan ikke påvirke, at erstatningen tagen for sikkerhedsstillelse jf. 12.1, betaler 13.2: Dødsfald ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet Bliver sikkerhedsstillelsen beslaglagt som følge forsikrede en selvrisiko på 10 % af de samlede Erstatning i tilfælde af død udbetales, når et ikke havde været til stede. af forsikredes manglende betaling af idømt omkostninger, dog mindst DKK ulykkestilfælde er direkte årsag til forsikredes bøde eller erstatning, eller fordi forsikrede ikke død inden for et år efter ulykkestilfældet. Det er en betingelse for udbetaling af møder op til retsmøder, eller forsikrede på invaliditets erstatning, at forsikrede er i live ved erstatningens udbetaling

8 Behandlingen af tilskadekomsten skal være Forsikringssummen ved overfald er g) Er forsikrede over 75 år, dækker forsik- 14 Bagage (Tillægsdækning) dokumenteret påbegyndt i udlandet af en DKK ringen med halvdelen af de gældende 14.1: Dækningsberettiget bagage lokalt autoriseret læge. forsikringssummer Hvis der er tegnet Tillægsdækning for bagage, Det er en betingelse for Selskabets er følgende genstande tilhørende forsikrede, Forsikringssummen ved invaliditet er erstatnings pligt, at overfaldet hurtigst muligt h) Tingskader er ikke omfattet af forsikringen omfattet af dækningen på forsikredes rejser DKK anmeldes til det lokale politi, at der udfærdiges uden for bopælslandet: politirapport, og at forsikrede konsulterer en i) Overfald begået af forsikredes rejseledsager 13.4: Tandbehandling lokalt autoriseret læge/tandlæge umiddelbart eller et vilkårligt overfald begået af en af Bagage, rede penge, rejsebilletter, kreditkort, Forsikringen dækker rimelige og nødvendige efter overfaldet. forsikrede bekendt person er ikke omfattet værdipapirer og pas. udgifter til behandling af tandskader, der sker af forsikringen som følge af et ulykkestilfælde på rejsen, i det Original politirapport og lægeerklæring skal 14.2: Undtagelser omfang udgifterne ikke kan refunderes fra efterfølgende sendes til Selskabet. 13.7: Lægens foreskrifter Følgende dækkes ikke: anden side, f.eks. det offentlige. Forsikrede skal være under stadig behandling 13.6: Undtagelser af læge og følge dennes forskrifter. a) computere og andet elektronisk udstyr, Tandbehandlingen skal være foretaget inden Undtagelser og særlige bestemmelser: bagage af enhver art til erhvervsmæssig for tre år efter skadens indtræden. Hvis skaden 13.8: Selskabets ret til at indhente oplysninger brug, herunder vareprøver, handelsvarer er indtrådt inden forsikredes fyldte 18. år, skal a) Enhver sygdom og udløsning af latente Selskabet er berettiget til at indhente oplys- og kollektioner, tandbehandlingen være foretaget inden forsik- sygdomsanlæg, selv om sygdommen ninger hos enhver læge, der behandler eller redes fyldte 25 år. er opstået eller forværret ved et har behand let forsikrede, til at lade forsikrede b) cykler, sportsudstyr og tilbehør hertil. ulykkestilfælde undersøge af en af Selskabet valgt læge og til Det er en forudsætning for dækning, at ved dødsfald at kræve obduktion. 14.3: Begrænsninger tand behandlingen er forhåndsgodkendt af b) Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom Som beskrevet i følgende dækningsskema, Selskabet. gælder følgende begrænsninger: c) Forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, Behandlingen skal være påbegyndt i udlandet, der skyldes en tilstedeværende eller 14.4: Erstatningsopgørelse men afsluttende behandling kan om nødven- tilfældigt tilstødende sygdom Erstatningsudregningen for de forsikrede gen- digt ske i hjemlandet. stande foretages efter følgende principper: d) Følger af lægelig behandling, som ikke er Tandproteser samt behandling af tyggeskade dækkes ikke. nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen Alle beløb i DKK Forsikringssummen for tandbehandling er DKK pr. forsikrede pr. forsikringsår. 13.5: Overfald Hvis forsikrede i forsikringsperioden bliver overfaldet af en person med påviselig person skade eller dødsfald til følge, dækker forsikringen erstatning for det beløb, som en skadevolder ville blive dømt til at betale efter dansk retspraksis i henhold til Erstatningsansvarsloven for et overfald sket under tilsvarende forhold i Danmark. e) Selskabet er berettiget til at nedsætte eller afvise erstatning til tandbehandling, såfremt forsikredes tænder inden ulykkestilfældet ud fra en tandlægelig vurdering må antages at have været væsentlig dårligere end hos personer på samme alder, der følger regelmæssig tandlægekontrol og -behandling f) Er forsikrede under 18 år, er forsikringssummen ved død begrænset til DKK Årsag / Genstand Bagage Rede penge, rejsebilletter og værdipapirer 1 Brand, røveri, tyveri fra aflåst hotelværelse, aflåst bolig i udlandet eller aflåst safetyboks Tyveri bemærket i gerningsøjeblikket af genstande, der bæres på eller af forsikrede 3 Tyveri fra et aflåst og fra kabinen adskilt bagagerum eller -boks i båd eller motorkøretøj 4 Bortkomst eller beskadigelse af dokumenteret indskrevet bagage, mens den er i transportselskabets varetægt Tyveri fra aflåst telt Tyveri fra badestrand eller swimmingpool

9 Alle beløb i DKK Årsag / Genstand Bagage Rede penge, rejsebilletter og værdipapirer 7 Tyveri fra kabinen i aflåst motorkøretøj, campingvogn eller båd 8 Glemte, tabte eller forlagte genstande 9 Tyveri af bagage, der henstår uden effektivt opsyn 10 Tyveri fra motorkøretøj, båd, bagageboks, hotelværelse, bolig eller safetyboks, som ikke viser synligt tegn på indbrud 11 Skade på bagage forårsaget af mad, flasker, glas og lignende nedpakket i egen bagage 12 Tab i forbindelse med misbrug af kreditkort eller rejsechecks 13 Tab eller beskadigelse af bagage, der sendes særskilt 14 Indirekte tab 15 Simpelt tyveri 16 Mindre skader på bagagens ydre (ridser, pletter, buler) a) Forsikringen erstatter genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, såfremt de mistede/beskadigede genstande dokumenteret er mindre end to år gamle b) For genstande, der er mere end to år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Dette gælder også for genstande, hvor der ikke foreligger dokumentation for alder og værdi c) Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til reparationsudgiften d) Selskabet kan, men er ikke forpligtet, til at erstatte in natura e) Film- og videooptagelser og lignende dækkes med værdien af råmaterialet. f) Forsikringen dækker omkostningerne ved genanskaffelse af rejsebilletter, kreditkort, værdipapirer og pas. Omkostningerne omfatter nødvendig transport, gebyrer, foto m.v., men ikke erstatning for den tid det tager at genanskaffe effekterne. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at de forsikrede effekter behandles og opbevares betryggende, og at den forsikrede i øvrigt udviser påpasselighed. 14.5: Forsikringssummer I intet tilfælde kan erstatningen for en enkelt genstand overstige DKK For samlet fotoudstyr samt smykker og ure kan erstatningen maksimalt udgøre DKK Forsikringssummen for bagage er DKK pr. forsikringsår. 14.6: Anmeldelse I tilfælde af tyveri eller røveri skal anmeldelse uden ugrundet ophold indgives til nærmeste politimyndighed. Ved beskadigelse eller bortkomst af dokumenteret indskrevet bagage skal anmeldelse altid indgives til flyselskab eller lignende. Såfremt anmeldelse til politimyndighed undtagelsesvist ikke kan foretages på stedet, f.eks. på grund af umiddelbart forestående afrejse, skal anmeldelse til Selskabet ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten. Kopi af anmeldelsen til politi, flyselskab eller lignende skal sendes til Selskabet, senest sammen med erstatningskravet. 15 Forsinket bagage (Tillægsdækning) 15.1: Dækningsberettigede erstatningskøb Forsikringen dækker i tilfælde, hvor indskrevet bagage er forsinket mere end fem timer i forhold til forsikredes ankomst til bestemmelsesstedet uden for bopælslandet, rimelige erstatningskøb af: - beklædningsgenstande, - toiletartikler, - livsnødvendig medicin og - barne- og klapvogne. Det er en betingelse for erstatning: a) at forsikrede har original skaderapport fra det pågældende transportselskab. Vi anbefaler, at forsinkelsen anmeldes straks efter ankomst til bestemmelsesstedet. Anmeldelse skal ske til ankomst-service i lufthavnen, der udfærdiger og udleverer skaderapporten. b) at erstatningskøb er foretaget før bagagen er kommet frem til forsikrede og før hjemrejse til bopælslandet, c) at der indsendes original dokumentation for de afholdte udgifter, af hvilke det fremgår, hvad de afholdte udgifter vedrører i form af dateret kvittering, kassebon eller lignende, d) at forsikredes bagage er indskrevet til samme transportmiddel, som forsikrede rejser med. 15.2: Undtagelser Forsikringen dækker ikke: a) leje/køb af sportsudstyr, b) indirekte tab, eksempelvis, men ikke begrænset til udgifter til taxa, hotelophold og telefon. 15.3: Dækning ved hjemkomst Dækningen gælder ikke ved ankomst til bopælslandet. 15.4: Dækningsberettigede udgifter Der ydes erstatning for maksimalt DKK 600 anvendt pr. påbegyndt døgn de første fem på hinanden følgende døgn efter ankomst, så længe bagagen er forsinket. Det maksimale beløb pr. døgn, DKK 600, må ikke anvendes på forskud. 15.5: Forsikringssum Forsikringssummen for bagageforsinkelse er DKK

10 16 Indbo (Tillægsdækning) 16.1: Dækningsberettiget indbo Hvis der er tegnet dækning for indbo, dækker forsikringen almindeligt privat indbo og særligt privat indbo tilhørende den i policedokumentet anførte personkreds samt indbogenstande, for hvilke de bærer risikoen. Dækningen gælder kun i bopælslandet. 16.2: Privat indbo Almindeligt privat indbo er private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs Alle beløb i DKK Årsag / Genstand 1 Brand (ildsvåde), herunder skade forvoldt ved hede, røg, sod eller slukning i forbindelse med brand 2 Skade ved ild der ikke kan betegnes som ildsvåde 3 Skade på genstande, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres eller lignende udsættes for ild eller varme og derved kommer i brand eller beskadiges 4 Skade på elektriske maskiner, ledninger, apparater, herunder radio- og tv-apparater og lignende, foranlediget ved kortslutning eller andre rent elektriske fænomener, hvortil også henregnes induktion fra elektrisk uvejr, der ikke har ildsvåde til følge Almindelig privat indbo Op til forsikringssum 5 Skade ved eksplosion og direkte lynnedslag Op til forsikringssum 6 Skade forårsaget ved nedstyrtning af luftfartøjer eller genstande derfra 7 Skade opstået på grund af sprængstoffer som medføres af luftfartøjer 8 Skade ved pludselig udstrømning (ikke dryp eller udsivning) af vand, olie, kølervæske eller lignende fra installationer, akvarier eller andre beholdere på 20 liter eller derover 9 Skade fra nedløbsrør og tagrender eller skade som følge af opstigning af grund eller kloakvand 10 Skade der sker ved påfyldning af olietank eller andre beholdere 11 Skade som følge af bygge- og reparationsarbejde 12 Skade efter frostsprængninger i utilstrækkeligt opvarmet bygning, medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning normale udstyr, hvis det ikke særskilt er nævnt i 16.3 eller undtaget i dækningsskemaet. 16.3: Særligt privat indbo Særligt privat indbo defineres som antikviteter, kunstværker, malerier, ægte tæpper, musikinstrumenter, pelse, guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker. Særligt privat indbo er dækket med maks. DKK pr. forsikringsår. Som beskrevet i nedenstående dækningsskema, gælder følgende begrænsninger: Op til forsikringssum Op til forsikringssum Særligt privat indbo Maks pr. forsikringsår Maks pr. forsikringsår Maks pr. forsikringsår Maks pr. forsikringsår Alle beløb i DKK 13 Tab i forbindelse med misbrug af kreditkort eller rejsechecks 14 Stormskader, herunder nedbørsskade, såfremt der samtidig er stormskade på bygningen, hvori de forsikrede genstande befinder sig 15 Rimelige udgifter i forbindelse med skade til redning og bevaring af de forsikrede genstande Op til forsikringssum Udover forsikringssum 16 Indbrudstyveri og hærværk Op til forsikringssum, rede penge maks Tyveri fra bolig, hvor tyven har skaffet sig adgang gennem vinduer, der ikke har været lukkede og tilhaspede eller døre, der ikke har været lukkede og låste og som ikke viser tegn på at være brudt op med vold 18 Tyveri, hvor adgang sker ved hjælp af rigtig eller falsk nøgle Maks pr. forsikringsår Udover forsikringssum Maks pr. forsikringsår 19 Simpelt tyveri 20 Indbrudstyveri fra bolig, der har været ubeboet i mere end 2 måneder 21 Tyveri fra aflåst og fra kabinen adskilt Maks bagagerum/ -boks i motorkøretøj 22 Tyveri fra aflåst og fra kabinen adskilt bagagerum/-boks i motorkøretøj, som ikke viser tegn på at være brudt op med vold 23 Røveri og tyveri bemærket i gerningsøjeblikket af genstande, der bæres på eller af forsikrede i bopælslandet Maks. 10 % af forsikringssum. Rede penge maks Maks pr. forsikringsår 24 Forsvarligt aflåste cykler Maks Motorkøretøjer (herunder knallerter), haveredskaber over 5 hk., campingvogne, luftog søfartøjer samt dele og tilbehør hertil 26 Rede penge og pengerepræsentativer samt værdipapirer, jf. pkt Mønt- og frimærkesamlinger 28 Særligt privat indbo i loft- og kælderrum, i udhuse og garager 29 Glemte, tabte og forlagte genstande 30 Indirekte tab 16.4: Dækning ved flytning Forsikringen dækker de nævnte genstande, når de befinder sig på forsikredes primære bopælsadresse i bopælslandet. Ved flytning fra en udlandsadresse til en anden dækkes i indtil 14 dage fra den faktiske overtagelsesdag på den nye helårsbolig i såvel den gamle som den nye helårsbolig. Forsikringen dækker dog ikke flyttegods eller andet gods, der er overgivet til transport mod betaling. 16.5: Erstatningsopgørelse Erstatningsudregningen for de forsikrede genstande foretages efter følgende principper: a) forsikringen erstatter genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, såfremt 18 19

11 de mistede/beskadigede genstande 16.8: Forsikredes oplysningspligt alle de pr. rejse pr. person indtrædende graviditet og/eller fødsel, herunder også dokumenteret er mindre end to år gamle, Forsikrede har pligt til at give Selskabet alle forsikringsbegivenheder. udgifter til nyfødte børn, er kun dækket i op b) for genstande, der er mere end to år informationer, der kan belyse sagen og er for- til 1 måned efter forsikringsperiodens udløb. gamle, købt som brugte eller i forvejen pligtet til at udfylde en Skadeanmeldelse. Det Undtaget er dog tillægsdækningen for Indbo Herefter ophører dækningen. beskadigede, fastsættes erstatningen skal specificeres, hvilke genstande, der kræves og bagage, der gælder pr. husstand pr. til genanskaffelsesprisen for tilsvarende erstatning for, med angivelse af art, mærke, forsikringsår. g) provokeret abort, som ikke er medicinsk nye genstande med rimeligt fradrag type, alder, indkøbspris og købspris umiddel- betinget, for værdiforringelse som følge af alder, bart før skaden. Forsikrede skal end videre som 17.5: Tilbagebetalingspligt brug, nedsat anvendelighed eller andre dokumentation for genstandens alder og værdi Der kan maksimalt udbetales erstatning på h) enhver form for forbrug eller misbrug omstændigheder. Dette gælder også tilsende Selskabet originale kvitteringer, garan- regningens pålydende. Såfremt forsikrede har af alkohol, narkotika og/eller medicin, for genstande, hvor der ikke foreligger tibeviser eller lignende original dokumentation. modtaget større erstatning fra Selskabet, end medmindre det kan dokumenteres, at dokumentation for alder og værdi, c) selskabet kan vælge at lade beskadigede 17 Erstatning vedkommende af Selskabet skønnes berettiget til, er den pågældende forpligtet til straks sygdommen eller skaden ikke er relateret hertil, genstande reparere eller udbetale et beløb 17.1: Dækningsberettigede udgifter at tilbagebetale Selskabet det skyldige beløb. svarende til reparationsudgiften, Forsikringen erstatter den forsikredes Enhver erstatning vil først blive afskrevet med i) skader, der er fremkaldt af forsikrede under d) selskabet kan, men er ikke forpligtet, til at dækningsberettigede udgifter i henhold et sådant skyldigt beløb. selvforskyldt beruselse, og beruselsen er en erstatte in natura, e) film- og videooptagelser og lignende til de valgte dækninger som fremgår af policedokumentet. 18 Undtagelser fra erstatning væsentlig medvirkende årsag til skaden, dækkes med værdien af råmaterialet. 18.1: Undtagelser j) selvforskyldt legemsbeskadigelse, f) forsikringen dækker omkostningerne ved 17.2: Erstatningsbeløb Selskabet udbetaler ikke erstatning ved ulykke forsikredes selvmord eller forsikredes genanskaffelse af rejsebilletter, kreditkort, Erstatning er begrænset til udgifter, som er samt sygdom/dødsfald, og betaler heller ikke selvmordsforsøg, værdipapirer og pas. Omkostningerne almindelige og rimelige for området eller lan- udgifter, der vedrører, skyldes eller er opstået omfatter nødvendig transport, gebyrer, foto det, hvor udgifterne afholdes. som følge af: k) skade forvoldt ved grov uagtsomhed og/ m.v., men ikke erstatning for den tid det eller med forsæt tager at genanskaffe effekterne. Forsikringen dækker kun udgifter for udført a) sygdomme og lidelser, der er opstået behandling. forud for forsikringens ikrafttrædelse, samt l) behandling hos naturlæger, naturmedicin Det er en betingelse for Selskabets erstat- eventuelle følger af sådanne sygdomme og samt andre alternative behandlingsformer, ningspligt, at de forsikrede effekter behandles Ethvert beløb Selskabet beslutter at refundere, lidelser, og opbevares betryggende, og at den forsik- regnes med under den årlige forsikringssum pr. m) skader, der direkte eller indirekte er rede i øvrigt udviser påpasselighed. forsikrede. b) kosmetiske operationer og behandlinger. opstået som følge af aktiv deltagelse Dækket er dog de tilfælde, hvor operation/ i krig, invasion, fjendtligt angreb, 16.6: Anmeldelse Selskabet omregner valuta ud fra behandling er medicinsk betinget, borgerlige uroligheder (uanset om der I tilfælde af røveri, tyveri, indbrud eller hær- Nationalbankens til enhver tid gældende er erklæret krig eller ikke), borgerkrig, værk skal anmeldelse ske til nærmeste poli- middelkurs. c) rekreations- og kurophold, terrorhandlinger, oprør, revolution, opstand, timyndighed, og original kvittering tilsendes militær eller anden magtovertagelse, Selskabet. 17.3: Rabatter d) tandproteser, militær undtagelsestilstand samt militære Rabatter, som bringes i stand ved forhand- operationer på land, til vands eller i luften 16.7: Beskadigede genstande ling mellem Selskabet og hospitaler/læger og e) kønssygdomme, AIDS og AIDS-relaterede (uanset om der er erklæret krig eller ikke), I tilfælde af beskadigelse af genstande, lign., vil være til gavn for alle forsikringstagere sygdomme, må disse ikke smides ud, før Selskabet har i Selskabet. n) atomkernereaktioner eller radioaktivt givet tilladelse hertil, eller skaden er opgjort. f) syge- og fødselshjælp, der opstår efter nedfald, Forsikrede skal på forlangende tilsende 17.4: Forsikringssummer svangerskabets 8. måned (36. uge), dog Selskabet de beskadigede genstande. De anførte forsikringssummer for de for gravide som er fertilitetsbehandlede o) behandling, der ydes af forsikrede selv, enkelte dækninger danner den øvre og/eller venter mere end ét barn efter 4. dennes ægtefælle, forældre eller børn, grænse for Selskabets erstatningspligt for måned (18. uge), Enhver udgift, der vedrører 20 21

12 eller en virksomhed, som tilhører en af de Det er altid et krav at Selskabet modtager en Du kan få oplyst din NemKonto ved at logge Endvidere skal forsikringstager og forsikrede nævnte, udfyldt og underskrevet Skadeanmeldelse på med digital signatur eller holde Selskabet fuldt informeret og træffe de vedlagt originale, kvitterede og specificerede ved at kontakte din bank. foranstaltninger, der er nødvendige for at rejse p) sygeudgifter ved epidemier, som er taget regninger, politirapport eller anden nødvendig krav om erstatning fra anden side og varetage under offentlig behandling, dokumentation til Selskabet. 19.3: Oplysningspligt Selskabets interesser. Forsikrede har pligt til uden ophold at give q) behandling hos psykolog, medmindre der er Herudover er Selskabet berettiget til at fore- Selskabet alle informationer, der kan belyse 20.4: Ansvarlig skadevolder tale om akut krisehjælp, spørge om forsikredes helbredstilstand og sagen, og er forpligtet til at udfylde en Selskabet har i alle tilfælde ret til at indtræde rette henvendelse til læger, hospitaler m.v., som Skadeanmeldelse og levere relevante doku- direkte i forsikredes krav over for en ansvarlig r) at forsikrede modsætter sig eller ikke behandler eller har behandlet forsikrede for menter, herunder skriftlig sagsfremstilling m.v., skadevolder. følger de af Selskabets lægekonsulent eller behandlende læges angivne anvisninger, fysiske eller psykiske lidelser. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. 21 Præmiebetaling Selskabet er endvidere berettiget til at få udle- 21.1: Fastsættelse af præmie s) at forsikrede ikke ønsker at lade sig veret eventuelle journaler eller andet skriftligt 19.4: Misbrug af forsikringen Præmien fastsættes af Selskabet. Selskabet hjemtransportere til behandling, jf. 5.2, materiale vedrørende forsikredes helbred. Forsikringstageren og forsikrede hæfter for regulerer præmier én gang årligt, normalt pr. forsikredes eventuelle misbrug af forsikringen. 1. januar. t) vaccination og forebyggende behandling, Selskabet scanner originale bilag ved modtagelsen. Det vil ikke være muligt at få de 19.5: Klager vedrørende sagsbehandling 21.2: Betaling u) skader, der indtræder som en direkte eller originale bilag tilbage. Det scannede bilag Reklamation i forbindelse med Selskabets ska- Forsikringen betales helårligt. Første præmie indirekte følge af strejke, lockout, arrest, påstemplet Certified as a true Copy (kopiens desbehandling skal anmeldes uden ugrundet forfalder til betaling ved forsikringens ikraft- beslaglæggelse eller anden foranstaltning af rigtighed bekræftes) repræsenterer originalen. ophold, og senest seks måneder efter sagens træden. Senere præmie forfalder til betaling offentlig myndighed, afgørelse. den første dag i en betalingsmåned. 19.2: NemKonto v) dækningsberettiget transport, der ikke er Selskabet anvender NemKonto-systemet i 20 Anden dækning Betales præmien ikke inden forsikrin- formidlet af Selskabet. Dog dækkes et beløb forbindelse med udbetaling af erstatninger til 20.1: Information til Selskabet gens ikrafttræden, træder forsikringen og svarende til de udgifter, Selskabet ville have dig. Du skal derfor kun opdatere dine konto- Såfremt der er dækning fra et andet forsik- Selskabets ansvar ikke i kraft. afholdt i forbindelse med en tilsvarende oplysninger ét sted i NemKonto-registret. Du ringsselskab, herunder et koncernforbundet transport, har mulighed for at bestemme, at du ønsker selskab eller fra offentlig sygesikring, skal 21.3: Betalingsansvarlig udbetalinger modtaget på anden måde end Selskabet informeres om dette, når skaden Forsikringstager er selv ansvarlig for præmiens w) aktiv deltagelse i enhver form for ved udbetaling til din Nemkonto. I så fald skal anmeldes og dækning under denne forsikring rettidige indbetaling til Selskabet. motorsportshow, -løb eller konkurrence du kontakte os. vil være subsidiær til sådan anden dækning. samt træning til disse, 21.4: Præmieafgift Ovenstående indebærer, at der mellem 20.2: Dækning fra anden side Der kan blive opkrævet betaling af andre afgif- x) ekspeditioner, bjergbestigning og trekking i NemKonto-systemet og os sker en elektronisk Selskabet er ikke forpligtet til at dække udgif- ter, bl.a. en forsikringspræmieafgift (IPT) eller Antarktis og på Nordpolen, udveksling af oplysninger om din Nemkonto. ter, der allerede fuldt eller delvist er blevet andre skatter og afgifter i henhold til gældende dækket fra anden side. lovbestemmelser herom i forsikringstagerens y) prævention, herunder sterilisation. Økonomistyrelsen er dataansvarlig for studieland. Hvis de gælder for forsikringsta- 19 Hvordan skaden anmeldes NemKonto-systemet, men har overdraget databehandlingsopgaven (driften af IT mv.) til 20.3: Samarbejdspligt Forsikringstager og forsikrede er forpligtet til gerens forsikringspræmie, vil udgifterne blive indregnet i det samlede beløb, der opkræ- 19.1: Skadeanmeldelse virksomheden KMD A/S. at samarbejde med Selskabet og til straks at ves via præmieopkrævningen. Udgifterne vil Hospitalsophold, hjemkaldelse, syge- og hjem- underrette Selskabet, såfremt der kan rejses være gældende fra forsikringens ikrafttrædel- transport, sygeledsagelse, tilkaldelse, evaku- Formålet med den elektroniske behandling af krav om erstatning fra anden side, eller såfremt sesdato eller ved forsikringens hovedforfald. ering, dødsfald samt ulykkestilfælde skal uden dine informationer er alene at udbetale penge andre juridiske skridt kan foretages over for Forsikringstageren skal betale disse udgif- ugrundet ophold anmeldes til Selskabet. fra os til dig. tredjemand. ter til os samtidig med præmie betalingen, 22 23

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Enkeltrejse Gældende fra 1. januar 2016 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40.

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40. ihi Bupa udstationering ændringsliste 2013 DKK Ændringer til dækninger Fra 2012 Til 2013 Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge Transport ved alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst til egnet

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Studenterforsikring Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Dækningsoversigt Gældende fra 1. januar 2012 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2015 Cirkulære af 15. april 2015 Modst. nr. 012-15 J.nr. 2015-1756-0085 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER FORSIKRINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2006 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE DÆKNINGSOVERSIGT SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Årsrejse Gældende fra 1. januar 2015 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 VIGTIGT! Hvis du rejser uden for Europa eller rejser mere end 1 måned i Europa eller lande som ikke er omfattede af Sundhedskortet. Hvis du har en kronisk sygdom En

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011

ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011 ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565 Rejseforsikring Forsikringsbetingelser 565 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Limpopo/Diana -kunde 3 Afsnit A: forsikringssummer for rejser i EU/EØS 4 Afsnit B: forsikringssummer for rejser i

Læs mere

Skole- og ungdomsrejseforsikring

Skole- og ungdomsrejseforsikring Skole- og ungdomsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 808 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 III. Forsikringsbetingelser 6 1. Sygdom 6 2. Hjemtransport 7

Læs mere

Studenterforsikring Betingelser

Studenterforsikring Betingelser Studenterforsikring Betingelser Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen

Læs mere

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Afbestilling Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK STUDENTERFORSIKRING Din uddannelsesinstitution tilbyder sammen med Willis en særlig fordelagtig rejseforsikring til dig, der skal

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Ferierejser Ferierejser Ferierejser Rejser i hele verden og i Hvor

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Forretningsrejse Gældende fra 2015 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 34 Ordliste 2 3 DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Forretningsrejse Alle dækninger

Læs mere

ihi Bupa Udstationering

ihi Bupa Udstationering ihi Bupa Udstationering Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt og

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2014 Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail: emergency@ihi-bupa.com

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Ungdomsforsikring. Indbodækning For Indbodækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Ungdomsforsikring.

Ungdomsforsikring. Indbodækning For Indbodækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Ungdomsforsikring. Ungdomsforsikring Forsikringsbetingelser Indbodækning For Indbodækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Ungdomsforsikring. 1 Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser

FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser Generelle bestemmelser A. Risikoforandring B. Anmeldelse af skade C. Hvilken dokumentation skal bruges? D. Anden forsikring E. Generelle undtagelser F. Krigs-, jordskælvs-

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 2. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige Europa i indtil 6 måneder. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 12 Tyveri Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder: 12.1 Indbrudstyveri 12.1.1 Forsikringen

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. juli 2013

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. juli 2013 Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail: emergency@ihi-bupa.com

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Idrætsrejseforsikringen DIF og DGI Policenr. 654 1440 938 828 Rejsearrangør Navn

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

Flex business. Forsikringsbetingelser 870

Flex business. Forsikringsbetingelser 870 Flex business Forsikringsbetingelser 870 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse A Fællesbetingelser 3 B Forhold i skadetilfælde 5 C Grunddækning og tillægsdækninger 7 Grunddækning 7 2. Sygdom 7 3. Syge-

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung Travel Ung REJSEFORSIKRING Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Rejseforsikring ferie og fritid

Rejseforsikring ferie og fritid Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK 2 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016 DGI og DIF c/o DIF, Att. Willy Rasmussen Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Ikrafttrædelse: 1. januar 2016 Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme policenr. i Tryg. Forfald: 1. januar.

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Udstationering Gældende fra 2015 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 39 Ordliste 24-timers intern alarmservice 2 3 DÆKNINGSOVERSIGT Udstationering Alle beløb er i

Læs mere

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, A. C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV, telefonnr. 70272727, CVR nr.

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, A. C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV, telefonnr. 70272727, CVR nr. FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 2.0 ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger

Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger bygger på samarbejde

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 3. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige EU, Schweiz, Polen, Tjekkiet

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser nr. 390-10

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser nr. 390-10 Police All Risks Forsikring Dansk Automobil Sports Union Idrættens Hus 2605 Brøndby Police nr. 64623.071 2. maj 2014 All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser Nordea Platinum Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 2. marts 2015 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Platinum. Udskiftes Nordea Platinum i forsikringsperioden

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" - Police

Sygeforsikringen danmark - Police Sygeforsikringen "danmark" - Police 1428421 Aftalepart: Helle Mackenhauer Aftaleparten er policens ejer og den person, der betaler kontingent til "danmark" og får udbetalt tilskud for alle medlemmer på

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

SE-nr.: Og medunderskrevne medarbejder (fulde navn): CPR-nr.: ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Undertegnede arbejdsgiver (navn):

SE-nr.: Og medunderskrevne medarbejder (fulde navn): CPR-nr.: ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Undertegnede arbejdsgiver (navn): ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Kontrakt for arbejdere, der udsendes af danske virksomheder til arbejde i udlandet i indtil 1. år Undertegnede arbejdsgiver (navn): SE-nr.: Og medunderskrevne

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere