Virksomhedsplan Handicapcenteret for børn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2012-2013. Handicapcenteret for børn"

Transkript

1 Virksomhedsplan Handicapcenteret for børn Målsætning: Social inklusion og medborgerskab For at fremme social inklusion arbejder Handicapcentret ud fra den tilgang, at der altid skal findes en løsning for borgeren, der ligger så tæt på det normale som muligt. Tanken er støtte børnene/de unge i at forblive i eget hjem og i et ordinært skole-, klub- eller institutionstilbud, hvor det er muligt, fremfor at visitere til et specialtilbud. Det sker ved at tilbyde særlige kontaktpersoner, der støtter og hjælper barnet/den unge eller ved at tilbyde kurser og anden støtte til forældre. Handicapcentret har desuden fokus på at styrke det element i myndighedsarbejdet, der handler om at afsøge og inddrage netværket omkring barnet/den unge. F.eks. gennemfører centrets rådgivere i løbet af foråret 2013 kurset "De inddragende metoder." v/socialstyrelsen/det Sociale Akademi. Der er endvidere planer om at ansætte en rådgiver på centret til udelukkende at arbejde med inddragende metoder, herunder også metoden "Signs of Safety. Strategi: Nytænkning af inklusion Handicapcentret arbejder for at styrke fokus på Handicapcentrets målgruppe i kommunens tværgående områdesamarbejde (DTO); et samarbejde mellem Socialforvaltningen og Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Hensigten er i højere grad at bidrage til arbejdet med at skabe rummelighed for børn med vanskeligheder i normalområdet. Dialog/videndeling med områdekoordinatorer (tovholdere for det tværgående samarbejde mellem normalområdet og specialområdet i kommunen) er igangsat. Milepæl Møde ml Handicapcentrets ledergruppe og områdekoordinatorer afholdes ultimo oktober. Områdekoordinatorerne holder oplæg for centrets medarbejdere ultimo januar. Ansvarlig: Centerchef og ledergruppe Strategi: Signs of Safety Handicapcentret arbejder løbende med at styrke det element i myndighedsarbejdet, der handler om at afsøge og inddrage netværket omkring barnet/den unge. Centrets rådgivere deltager i kurset "De inddragende metoder." v/socialstyrelsen/det Sociale Akademi. Der er endvidere planer om at ansætte

2 en rådgiver til udelukkende at arbejde med inddragende metoder, så som "Signs of Safety. Milepæle: Kursus afholdes forår Ansættelse af rådgiver til arbejde med inddragende metoder drøftes på møde ml relevante myndighedschefer i Socialforvaltningen i oktober. Rådmandsindstilling under udarbejdelse Målsætning: Brugerne får det bedre Handicapcentret for børn har netop gennemført en organisationsændring, hvor arbejdet med 50-undersøgelser og udarbejdelse af handleplaner efter 140 samles i en specialiseret gruppe. Formålet er, at styrke rådgivernes fokus på resultater og effekt af de indsatser, der iværksættes. Handicapcentret er desuden igang med at indkøre Socialforvaltningens resultatdokumentationsværktøj. Dette værktøj bidrager også til at holde fokus på, om vore indsatser virker og giver de ønskede resultater. Endvidere bidrager det til dialogen med de pårørende, med barnet/den uge og mellem rådgivere og foranstaltningsområdet. Milepæl: Organisationsændring gennemført pr. 1. oktober 2012 Ansvarlig: Ledelsen, Lean: Projekstyregruppe/projektleder Lene Mehlsen Thomsen Strategi: Resultatdokumentation Handicapcentret for børn er i gang med at indføre Socialforvaltningens resultatdokumentationsværktøj. Dette værktøj har fokus på, om vore indsatser virker og giver de ønskede resultater for borgeren. Samtidig bidrager til en åben dialog med de pårørende og med borgeren om vore indsatser. Resultatdokumentation forventes også at understøtte helhedsperspektivet på borgeren på tværs af udfører og myndighed. Rådgivere fra Handicapcentret har siden foråret deltaget i en pilottest af resultatdokumentation på myndighedsområdet. Handicapcentret er som led i et leanprojekt begyndt systematisk at arbejde med målstyring og mål for sagsbehandlingsarbejdet mv. Til dette formål er der etableret en database, der rummer oplysninger vedr. centrets sagsbehandlingstider, antal klager fra borgerne, sygefravær blandt medarbejderne, rettidighed og registrering. Både ledelse og medarbejdere vil fra og med oktober ugentligt gøre status i forhold til mål og resultater og overveje behov for forbedringer.

3 Milepæle: Møde vedr. pilottest af resultatdokumentation 5. november Leanprojekt påbegyndt på Handicapcenteret marts 2012 Ansvarlig: Lean: Projektstyregruppe/projektleder Lene Mehlsen Thomsen Indsatsområde: Styrket skole- og beskæftigelsesindsats Handicapcentret har særligt fokus på kvalificeret skolegang og gode skoletilbud for anbragte børn, idet netop kvaliteten af de anbragte børns skolegang har stor betydning for deres fremtid. Handicapcentret holder løbende møder med med aktører på ungeområdet i Beskæftigelsesforvaltningen (Ungdommens Uddannelsesvejledning). Sigtet med dette er bl.a. at sikre egnede skole- og uddannelsestilbud til Handicapcentrets målgruppe. Der er netop udarbejdet en ny instruktion for samarbejdet. Ansvarlig: Gitte Kroager Målsætning: Brugerne er tilfredse med vores indsats Det er planlagt at oprette et Centerråd for Handicapcentret, hvori repræsentanter for pårørende skal sidde sammen med medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra centret. Rådet skal også fungere som en fast fokusgruppe ift kvalitet og udvikling af myndighedsarbejdet. Desuden afholder ledelsen løbende møder med interesseorganisationer o.lign. I forbindelse med leanprojekt fokuseres der på indsatser, som brugerne kan være tilfredse med og på nedbringelse af sagsbehandlingstider/rettidighed. Handicapcentret for børn flytter ultimo november 2012 sammen med myndighedscentre for udsatte voksne og voksne handicappede, hvilket skal styrke overlevering af sager mellem børne- og voksenområdet og give een fælles borgerindgang til både børne- og voksenområdet. I arbejdet med den nye fælles modtagelse i det fælles hus hus, er der stort fokus på god borgerservice og på at levere ydelser, der efterspørges af borgerne (f.eks. vedr. åbnings- og telefontider). Der afholdes faste møder med brugerorganisationer for hele søjlen. Milepæle Møder vedr. ny modtagelse har været afholdt løbende i efteråret Møde vedr. værdiproces for arbejde med god borgerservice afholdes 21. okt Ansvarlig Ledelsen på Handicapcentret, Voksenhandicap og SUV samt søjlechefer

4 Strategi: Brugerundersøgelser Det er planlagt at oprette et Centerråd for Handicapcentret, hvori repræsentanter for pårørende skal sidde sammen med medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra centret. Rådet skal også fungere som en fast fokusgruppe ift kvalitet og udvikling af myndighedsarbejdet. Desuden afholder ledelsen løbende møder med interesseorganisationer o.lign. Milepæle Centerråd opstartsmøde okt Møde med formand for Landsforeningen Autisme, Aarhus afdelingen, Marianne Banner den 11. oktober 2012 Ansvarlig Ann Hermansen Målsætning: Udvikling af det sociale arbejde På Handicapcentret for børn arbejdes der med at styrke fokus på empowerment i tilgangen til borgeren. Det vil sige, at myndighedsrådgiveren såvel som personalet i udførerområdet i langt højere grad retter fokus mod, hvad borgeren/netværket selv har af muligheder, evner og ressourcer, fremfor hvad borgeren ikke har af ressourcer. Der er øget fokus på, at udfører og myndighed samarbejder om at finde individuelle og fleksible løsninger til det enkelte barn/den enkelte unge, og i det sociale arbejde tilstræbes det at skræddersy løsninger til den enkelte borger. Der er derfor udviklet/planlagt en række nye fleksible dagtilbud til Handicapcentrets målgruppe, bl.a. fleksibel aflastning på Heimdal, nye kurser for forældre til børn med handicap, ligesom et nyt tilbud til unge med dobbeltdiagnoser (udviklingsforstyrrelse kombineret med misbrug) er under udvikling. Desuden afholdes faste, hyppige møder mellem udførerområdet og ledelsen på Handicapcentret for at sikre videndeling vedr. de forskellige målgruppers behov. Bl.a. har man på Handicapcentret indført udvidede visitationsmøder hver 14. dag, hvor udførerområderne deltager. Endelig har man på Handicapcentret netop gennemført en organisationsændring, hvor det forebyggende arbejde overvejende samles i en specialiseret gruppe. Hensigten med dette er at skærpe rådgivernes fokus på den tidlige, og mindre indgribende indsats. Milepæle Rådmandsindstilling vedr. ansættelse af rådgiver til inddragende metoder Ansvarlig Ledelsen på Handicapcenteret for Børn i samarbejde med ledelsen af Udførerområdets handicapdel og Ungdomscenterets ledelse

5 Strategi: Innovation og styrket evidensbasering På Handicapcentret for børn arbejdes der med at styrke fokus på empowerment i tilgangen til borgeren. Det vil sige, at der i højere grad rettes fokus mod, hvad borgeren/netværket selv har af muligheder, evner og ressourcer, fremfor hvad borgeren ikke har af ressourcer. Der fokuseres også på at skræddersy løsninger til den enkelte borger, så der til en hver tid igangsættes det, der er brug i det enkelte tilfælde. Der afholdes ugentlige møder mellem centerchefen på Handicapcentret for børn og områdelederen for udførerområdets handicapdel med henblik på at udvikle og koordinere fokus på empowerment. Et andet element i empowermenttanken er en styrkelse af forebyggelsesindsatsen. Dette er blandt andet sket gennem udvikling af tilbud til målgruppen - særligt indenfor aflastningsområdet - der kan medvirke til at understøtte familierne og barnets behov for støtte med det formål at kunne holde flest børn længst muligt i eget hjem eller i et ordinært skole-/fritids- /beskæftigelsestilbud. I myndighedsarbejdet arbejder man mod at sammensætte tilbud, der støtter og styrker barnet/den unge eller hele familien i at leve et liv så tæt på det normale som muligt snarere end at tilbyde et specialtilbud. Endelig har man på Handicapcentret netop gennemført en organisationsændring, hvor det forebyggende arbejde overvejende samles i en specialiseret gruppe. Hensigten med dette er at skærpe rådgivernes fokus på den tidlige, og mindre indgribende indsats. Milepæle Organisationsændring på Handicapcenteret for børn gennemført pr. 1. okt Ansvarlig Ledelsen på handicapcenteret for børn Strategi: Empowerment på Handicapområdet På Handicapcentret for børn arbejdes der med at styrke fokus på empowerment i tilgangen til borgeren. Det vil sige, at der i højere grad rettes fokus mod, hvad borgeren/netværket selv har af muligheder, evner og ressourcer, fremfor hvad borgeren ikke har af ressourcer. Der fokuseres også på at skræddersy løsninger til den enkelte borger, så der til en hver tid igangsættes det, der er brug i det enkelte tilfælde. Der afholdes ugentlige møder mellem centerchefen på Handicapcentret for børn og områdelederen for udførerområdets handicapdel med henblik på at udvikle og koordinere fokus på empowerment.

6 Et andet element i empowermenttanken er en styrkelse af forebyggelsesindsatsen. Dette er blandt andet sket gennem udvikling af tilbud til målgruppen - særligt indenfor aflastningsområdet - der kan medvirke til at understøtte familierne og barnets behov for støtte med det formål at kunne holde flest børn længst muligt i eget hjem eller i et ordinært skole-/fritids- /beskæftigelsestilbud. I myndighedsarbejdet arbejder man mod at sammensætte tilbud, der støtter og styrker barnet/den unge eller hele familien i at leve et liv så tæt på det normale som muligt snarere end at tilbyde et specialtilbud. Endelig har man på Handicapcentret netop gennemført en organisationsændring, hvor det forebyggende arbejde overvejende samles i en specialiseret gruppe. Hensigten med dette er at skærpe rådgivernes fokus på den tidlige, og mindre indgribende indsats. Milepæle Organisationsændring på Handicapcenteret for børn gennemført pr. 1. okt Ansvarlig Ledelsen på handicapcenteret for børn Strategi: Udvikling af tilbudsviften på Handicapområdet På Handicapcentret for børn arbejdes der med at styrke fokus på empowerment i tilgangen til borgeren. Det vil sige, at der i højere grad rettes fokus mod, hvad borgeren/netværket selv har af muligheder, evner og ressourcer, fremfor hvad borgeren ikke har af ressourcer. Der fokuseres også på at skræddersy løsninger til den enkelte borger, så der til en hver tid igangsættes det, der er brug i det enkelte tilfælde. Der afholdes ugentlige møder mellem centerchefen på Handicapcentret for børn og områdelederen for udførerområdets handicapdel med henblik på at udvikle og koordinere fokus på empowerment. Et andet element i empowermenttanken er en styrkelse af forebyggelsesindsatsen. Dette er blandt andet sket gennem udvikling af tilbud til målgruppen - særligt indenfor aflastningsområdet - der kan medvirke til at understøtte familierne og barnets behov for støtte med det formål at kunne holde flest børn længst muligt i eget hjem eller i et ordinært skole-/fritids- /beskæftigelsestilbud. I myndighedsarbejdet arbejder man mod at sammensætte tilbud, der støtter og styrker barnet/den unge eller hele familien i at leve et liv så tæt på det normale som muligt snarere end at tilbyde et specialtilbud.

7 Endelig har man på Handicapcentret netop gennemført en organisationsændring, hvor det forebyggende arbejde overvejende samles i en specialiseret gruppe. Hensigten med dette er at skærpe rådgivernes fokus på den tidlige, og mindre indgribende indsats. Strategi: Omsætning af fælles fagligt fundament på ungeområdet Handicapcentret har særligt fokus på kvalificeret skolegang og skoletilbud for anbragte børn, idet netop kvaliteten af de anbragte børns skolegang har stor betydning for deres fremtid. Derudover er der netop udarbejdet en ny instruktion for samarbejdet mellem ungeområdet på Handicapcentret og Ungdommens Uddannelsesvejledning i Beskæftigelsesforvaltningen. Sigtet med dette er bl.a. at sikre egende skoleog uddannelsestilbud til Handicapcentrets målgruppe. Strategi: Udvikling af dagområdet Handicapcentret har gennem en periode samarbejdet med udførerområdet på dag- og døgn for centrets forskellige målgrupper med henblik på udvikling af nye tilbud. Det har været et mål at mindske brugen af døgnanbringelser og døgnaflastning og i stedet skabe bedre, mere fleksible og støttende dagtilbud. Der har været afholdt en tema-dag/dialogmøde med deltagelse af ledergruppen fra Handicapcentret samt ledere og konsulenter fra Heimdal, hvor der blev arbejdet med udvikling af tilbud, der matcher Handicapcentrets målgrupper. Der er på Heimdal udviklet nye kurser for forældre til børn med handicap samt fleksibel aflastning som et supplement til de eksisterende tilbud. Desuden skal der i samarbejde med Ungdomscentret udvikles tillbud til unge med dobbeltdiagnoser (udviklingsforstyrrelser og misbrug). Ungdomscentret har tillige igangsat et projekt vedr. tilbud til unge med psykiatriske diagnoser og afprøvning af ungdomspsykiatriske behandlingsmetoder. Børnecentret har ligeledes fokus på tilbud målrettet handicapområdet. Mål: Flere anbringelser i familiepleje I henhold til Aarhus Kommunes familieplejestrategi arbejder Handicapcentret med en strategi om at anbringe flere børn i familiepleje end tilfældet er i dag. Dette for at sikre en tidlig og dermed forebyggende indsats. Indsatsområde: Innovation På Handicapcentret for børn arbejdes der med at styrke fokus på empowerment i tilgangen til borgeren. Det vil sige, at der i højere grad rettets fokus mod, hvad borgeren/netværket selv har af muligheder, evner og ressourcer, fremfor hvad borgeren ikke har af ressourcer. Der fokuseres også på at

8 skræddersy løsninger til den enkelte borger. Der afholdes ugentlige møder mellem centerchefen på Handicapcentret for børn og områdelederen for udførerområdets handicapdel med henblik på at udvikle og koordinere fokus på empowerment. Et andet element i empowermenttanken er en styrkelse af forebyggelsesindsatsen. Dette er blandt andet sket gennem udvikling af tilbud til målgruppen - særligt indenfor aflastningsområdet - der kan medvirke til at understøtte familierne og barnets behov for støtte med det formål at kunne holde flest børn længst muligt i eget hjem eller i et ordinært skole-/fritids- /beskæftigelsestilbud. I myndighedsarbejdet arbejder man mod at sammensætte tilbud, der støtter og styrker barnet/den unge eller hele familien i at leve et liv så tæt på det normale som muligt snarere end at tilbyde et specialtilbud. Endelig har man på Handicapcentret netop gennemført en organisationsændring, hvor det forebyggende arbejde overvejende samles i en specialiseret gruppe. Hensigten med dette er at skærpe rådgivernes fokus på den tidlige, og mindre indgribende indsats. Indsatsområde: Ungdomsuddannelse til alle Handicapcentret har særligt fokus på kvalificeret skolegang og skoletilbud for anbragte børn, idet netop kvaliteten af de anbragte børns skolegang har stor betydning for deres fremtid. Derudover er der netop udarbejdet en ny instruktion for samarbejdet mellem ungeområdet på Handicapcentret og Ungdommens Uddannelsesvejledning i Beskæftigelsesforvaltningen. Sigtet med dette er bl.a. at sikre egende skoleog uddannelsestilbud til Handicapcentrets målgruppe. Indsatsområde: Misbrugshåndtering I samarbejde med Ungdomscentret er der fokus på at få udviklet tillbud til unge med dobbeltdiagnoser, dvs. unge, der både lider af en udviklingsforstyrrelse og har et misbrug. Indsatsområde: Styrket skole- og beskæftigelsesindsats Handicapcentret har særligt fokus på kvalificeret skolegang og skoletilbud for anbragte børn, idet netop kvaliteten af de anbragte børns skolegang har stor betydning for deres fremtid. Derudover er der netop udarbejdet en ny instruktion for samarbejdet mellem ungeområdet på Handicapcentret og Ungdommens Uddannelsesvejledning i

9 Beskæftigelsesforvaltningen. Sigtet med dette er bl.a. at sikre egnede skoleog uddannelsestilbud til Handicapcentrets målgruppe. Indsatsområde: Nytænkning af akutområde I samarbejde med Stensagergården er en nytænkning af akutindsatsen for Handicapcentrets målgruppe under udvikling. Milepæle Notat fremlægges for Ann Hermansen og Ruth Lehm primo oktober 2012 Ansvarlig Ann Hermansen Målsætning: Effektiv organisation med sikker drift Handicapcentret påbegyndte i marts 2012 en leanproces ledet af et eksternt konsulentfirma. I processen vil alle administrative arbejds- og sagsgange på centret blive gennemgået med henblik på at optimere disse, så de kører mest hensigtsmæssigt med mindst muligt tidsforbrug. Dette er for at sikre, at tiden bruges på det nødvendige i forhold til at betjene borgerne og levere kerneydelser til tiden. Samtidig vil alle medarbejdere og lederes ansvars- og kompetencefelter vil blive beskrevet, således at borgerne sikres den mest effektive og kompetente betjening. Strategi: Mere tid til borgerne Handicapcentret påbegyndte i marts 2012 en leanproces ledet af et eksternt konsulentfirma. I processen vil alle administrative arbejds- og sagsgange på centret blive gennemgået med henblik på at optimere disse, så de kører mest hensigtsmæssigt med mindst muligt tidsforbrug. Dette er for at sikre, at tiden bruges på det nødvendige i forhold til at betjene borgerne og levere kerneydelser til tiden. Samtidig vil alle medarbejdere og lederes ansvars- og kompetencefelter vil blive beskrevet, således at borgerne sikres den mest kompetente og effektive betjening. Strategi: Styrket modtagelse af borgerne Handicapcentret for børn flytter ultimo november 2012 sammen med myndighedscentrene for udsatte voksne og voksne handicappede. Dette giver een fælles borgerindgang til både børne- og voksenområdet med en fælles, stærk modtagelse med fokus på god borgerservice. Desuden skal sammenflytningen bidrage til en mere smidig overgang for borgeren mellem børne- og voksenområdet. Der er på Handicapcentret iværksat en lean-proces med henblik på at sikre borgeren en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling. I dette projekt indgår også at bedre borgerbetjeningen ved at tilpasse telefon- og åbningstider til borgernes behov samt anvende blanketløsninger o.a., der smidiggør borgerens kontakt med Handicapcentret.

10 Der er iværksat et forløb faciliteret af bl.a. Center for Socialfaglig Udvikling, hvor medarbejdere i Handicapcentrets modtagelse skal arbejde med værdier for borgerbetjening og hvad en god modtagelse kendetegnes af. Milepæl Flytning ultimo nov Lean-projekt i proces Første CSU-workshop med Modtagelsen: medio oktober 2012 Ledelsen Ansvarlig Strategi: Kvalitet i sagsbehandlingen Der gennemføres på Handicapcentret en omorganisering med henblik på skabe en mere effektiv organisation, hvor de specifikke opgaver i relation til serviceloven indskrænkes på færre personer, således at der kan oparbejdes et mere specialiseret kendskab til hhv. merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste på den ene side og handleplaner og sociale undersøgelser på den anden. Dette skal forbedre kvaliteten i sagsarbejdet, give en ensartet service til borgerne samt sikre rettidighed og det politisk vedtagne serviceniveau. Handicapcentret har valgt at have specialiserede konsulentfunktioner på hhv og 41, 42 for sikre opdateret viden og understøttelse af rådgivernes sagsarbejde. Endvidere deltager Handicapcentret i tværgående projekt i Familier, Børn og Unge under Socialforvaltningen vedr. den gode 50-undersøgelse. Lokalt på handicapcentret skal iværksættes styrket oplæring af navnlig nyuddannede rådgivere ift 50-undersøgelse og handleplaner i overensstemmelse med Fælles Fagligt Grundlag for Socialforvaltningen. Milepæl: Omorganisering gennemført pr. 1. oktober 2012 Ansvarlig: Ledelsen Handicapcenteret for børn Strategi: Helhedsperspektiv på tværs af søjler og centre Handicapcentret bidrager til et helhedsperspektiv på tværs af søjler og centre bl.a ved hver anden uge at afholde et samråd, hvor repræsentanter for Handicapcentret og udførerområdet drøfter konkrete sager. Hensigten med dette er at sikre en mere smidig visitation, at det enkelte barn/den unge får det tilbud, der passer bedst, og at der skabes fælles viden om evt. behov for udvikling af nye tilbud. Desuden er Handicapcentret i samarbejde med voksenområdet pt. i gang med at beskrive en hensigtsmæssig overgang fra børne- til voksenområdet i Social-

11 forvaltningen. Handicapcentret for børn flytter ultimo november 2012 sammen med myndighedscentrene for udsatte voksne og voksne handicappede. Handicapcentret deltager i forløbet Ledelse på tværs af søjler og centre v/center for Socialfaglig Udvikling. Handicapcentret deltager i faste møder med Familiecentret for at afgøre den mest hensigtsmæssige placering af konkrete sager. Milepæl Overgangsbeskrivelse barn/voksen præsenteres for søjlecheferne primo oktober Næste møde i "gråzoneudvalget" 5. oktober Ansvarlig Gitte Krogager Indsatsområde: Mere tid til borgerne Handicapcentret påbegyndte i marts 2012 en leanproces ledet af et eksternt konsulentfirma. I processen vil alle proces/arbejds- og sagsgange på centret blive gennemgået med henblik på at optimere disse, så de kører mest hensigtsmæssigt med mindst muligt tidsforbrug. Dette er for at sikre, at tiden bruges på det nødvendige i forhold til at betjene borgerne og levere kerneydelser til tiden. Samtidig vil alle medarbejdere og lederes ansvars- og kompetencefelter vil blive beskrevet, således at borgerne sikres den mest kompetente og effektive betjening. Indsatsområde: Sagsbehandling af god kvalitet Der gennemføres på Handicapcentret en omorganisering med henblik på skabe en mere effektiv organisation, hvor de specifikke opgaver i relation til serviceloven indskrænkes på færre personer, således at der kan oparbejdes et mere specialiseret kendskab til hhv tabt arbejdsfortjeneste/merudgifter på den ene side og sociale undersøgelser og handleplaner på den anden. Dette skal forbedre kvaliteten i sagsarbejdet, give en ensartet service til borgerne samt sikre rettidighed og det politisk vedtagne serviceniveau. Handicapcentret har valgt at have specialiserede konsulentfunktioner på hhv og 41, 42 for sikre opdateret viden og understøttelse af rådgivernes sagsarbejde. Endvidere deltager Handicapcentret i tværgående projekt i Familier, Børn og Unge under Socialforvaltningen vedr. den gode 50-undersøgelse. Lokalt på handicapcentret skal iværksættes styrket oplæring af navnlig nyuddannede rådgivere ift 50-undersøgelse og handleplaner i overensstemmelse med Fælles Fagligt Grundlag for Socialforvaltningen.

12 Milepæl: Omorganisering gennemført pr. 1. oktober 2012 Ansvarlig: Ledelsen Handicapcenteret for børn Indsatsområde: Organisationsudvikling Der gennemføres på Handicapcentret en omorganisering med henblik på skabe en mere effektiv organisation, hvor de specifikke opgaver i relation til serviceloven indskrænkes på færre personer, således at der kan oparbejdes et mere indgående kendskab til behandling af sager med børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Dette skal forbedre kvaliteten i sagsarbejdet, give en ensartet service til borgerne samt for at sikre det politisk vedtagne serviceniveau. Milepæl: Omorganisering gennemført pr. 1. oktober 2012 Ansvarlig: Ledelsen Handicapcenteret for børn Målsætning: Personale: Højt fagligt niveau og inddragelse af netværk Handicapcentret har gennemført en organisationsændring, der sigter på at specialisere rådgiverne på kerneområderne merudgiftsydelser/tabt arbejdsfortjeneste samt 50-undersøgelser/handleplaner og anbringelser. Dermed er det tanken, at rådgiverne opnår større øvelse og sikkerhed i opgaveløsningen. Samtidig styrkes oplæringen af nye medarbejdere på hvert af de to hovedområder. En række medarbejdere på centret vil deltage i kurset "Inddragende metoder. Samarbejde og inddragelse" under COK. Kurset skal styrke rådgiverne i deres arbejde med at inddrage familie og netværk. Endelig deltager centrets rådgivere løbende i kurser under Socialforvaltningens Sociale Akademi ligesom der er månedlige kompentenceudviklingsoplæg på Handicapcentret. Milepæl: Omorganisering gennemført pr. 1. oktober 2012 Ansvarlig: Ledelsen Handicapcenteret for børn

13 Strategi: Ledelsesudvikling Centerchefen tager master i offentlig ledelse. Afdelingslederne deltager i Den Offentlige Lederuddannelses forløb vedr. personligt lederskab og forandringsledelse Milepæl: I proces Strategi: Kompetenceudvikling På Handicapcentret foregår kompetenceudvikling både via deltagelse i Socialforvaltningens Sociale Akademi, gennem interne månedlige faglige oplæg for det socialfaglige personale og gennem deltagelse i supervision, hvilket er obligatorisk. Desuden er kompetenceudviklingsforløb for den nye fælles modtagelse med SUV og VH på Grøndalsvej 1 under planlægning med særligt henblik på borgerservice. Endelig sker der kompetenceafdækning og udvikling for både ledelse og medarbejdere i forbindelse med lean-proces. Milepæl CSU starter forløb for modtagelsen medio oktober 2012 Strategi: Pårørendestrategi Det er planlagt at oprette et Centerråd for Handicapcentret, hvori repræsentanter for pårørende skal sidde sammen med medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra centret. Der arbejdes løbende med inddragelse af pårørende som led i fokus på empowerment og ressourcer i netværket. Milepæl Centerråd opstartsmøde oktober Kursus i Inddragende metoder for rådgivere september Møde med Landsforeningen Autisme, Aarhus afdeling d. 11. oktober 2012 Ansvarlig Ann Hermansen og Lene Mehlsen Thomsen Indsatsområde: Bedre omdømme For at bidrage til sikringen af et bedre omdømme har Handicapcentret igangsat en lang række initiativer, der alle har til formål at sætte i borgeren i centrum og give borgeren kompetent, respektfuld og effektiv betjening. Indsatserne involverer bl.a. en nye vision for Handicapcentret, en omorganisering af centret med henblik på at øge rådgivernes specialisering og sikre ensartethed i sagsbehandlingen. Der vil på centret som led i en leanproces fremover blive målt ugentligt på, om sagsbehandlingsfrister overholdes, på klager fra borgere, og på om vi i øvrigt

14 behandler og besvarer borgerhenvendelser relevant, kompetent og rettidigt. Der er iværksat en lean-proces mhp at sikre borgeren en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling. Samtidig skal telefon- og åbningstider tilpasses borgernes behov, der skal anvendes blanketløsninger o.a., der smidiggør borgerens kontakt med Handicapcentret. Der er iværksat et forløb faciliteret af bl.a. Center for Socialfaglig Udvikling, hvor medarbejdere i Handicapcentrets modtagelse skal arbejde med værdier for god borgerservice og hvad en god modtagelse kendetegnes af. Milepæl: Omorganisering gennemført pr. 1. oktober 2012 Ansvarlig: Leanstyregruppe/projektleder Lene Mehlsen Thomsen, Ledelsen Handicapcenteret for børn Målsætning: Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv I forhold til at skabe økonomisk balance i et udviklingsperspektiv, har Handicapcentret arbejdet med strategien "I nul i 2012" mhp at rette op på budgetunderskud og skabe de nødvendige tilpasninger af serviceniveauer. Dette er sket i samspil med rådgiverne og med fokus på at få udviklet nye tilbud, der er mere fleksible, mere målrettet centrets målgruppe og som tager udgangspunkt i borgerens egne ressourcer og netværk. Endvidere afholdes faste møder hver 14. dag ml ledelsen og controllere på Handicapcentret samt søjlechef og koordinator, FBU. Strategi: Styrkelse af budgetansvar på alle niveauer Handicapcentret har over en længere periode arbejdet med at styrke den økonomiske bevidsthed på alle niveauer i organisationen. Bl.a. gennemføres der månedlige økonomigennemgange mellem rådgiver og controller for at drøfte forbrug og udvikling i rådgiverens sager, sikre disponering af ændringer mv. Der er tillige iværksat proces med italesættelse af økonomi og forbrug som et fælles anliggende. Milepæle: Månedlig gennemgang af økonomi foretages af controller Ansvarlig: Controller Strategi: Helhedsorienteret styring Der er i forbindelse med Handicapcentrets leanprojekt udviklet en database med central ledelsesinformation vedr. styringsmålene sagsbehandlingstider, antal klager, økonomi/budget, personaleomsætning, antal sager/sagsomsætning, sygefravær og registrering.

15 Desuden har ledelsen udarbejdet et samlet, fælles dokument for centrets arbejde: Handleplan for Handicapcentret for børn, der beskriver igangværende indsatser på centret inden for de fire hovedområder Visioner, værdier og kultur, Arbejdsmiljø/ressourcer, Økonomi og Faglig udvikling. Milepæle: Statusmøder hver 14. dag med udgangspunkt i styringsmålene i databasen påbegyndes oktober Ansvarlig: Ledelsen og controller

Virksomhedsplan 2012/2013 Familiecenteret

Virksomhedsplan 2012/2013 Familiecenteret Virksomhedsplan 2012/2013 Familiecenteret Målsætning: Social inklusion og medborgerskab Strategi: Nytænkning af Inklusion Familiecenteret deltager i samarbejde med Magistraten for Børn og Unge i Tilstprojektet,

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Anbefalinger fra 360 graders eftersynet på området for udsatte småbørn Følgegruppen og socialchefen.

Notat. Aarhus Kommune. Anbefalinger fra 360 graders eftersynet på området for udsatte småbørn Følgegruppen og socialchefen. Notat Emne Til Kopi til Anbefalinger fra 360 graders eftersynet på området for udsatte småbørn Følgegruppen og socialchefen Aarhus Kommune Den 27. august 2012 360-graders eftersynet på området for udsatte

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Mål Opfølgning regnskab Tværgående Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at

Læs mere

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag

Læs mere

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Fokusområde Mål Handling Forventet effekt Forventede udgifter Finansiering Implementerings-forudsætninger Forventet implementeringsstart En mere vidensbaseret

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteter i Familier, Børn og Unge 2016

Kompetenceudviklingsaktiviteter i Familier, Børn og Unge 2016 Kompetenceudviklingsaktiviteter i Familier, Børn og Unge 2016 Titel Målgruppe Formål Antal deltagere Form Fælles Fagligt Grundlag består af følgende elementer: 1. Systemisk tilgang 2. Omsorgsbegrebet/mentalisering

Læs mere

Indsats- og Anbringelsespolitik

Indsats- og Anbringelsespolitik Indsats- og Anbringelsespolitik Retning for arbejdet med udsatte børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2018 INDLEDNING LOVGIVNINGSMÆSSIG BAGGRUND INDHOLD Indledning... 2 Lovgivningsmæssig baggrund... 3

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

ADHD-handlingsplan 2012

ADHD-handlingsplan 2012 Voksenhandicap ADHD-handlingsplan 2012 Socialforvaltningen Aarhus Kommune Niels Christian Grud 3. maj 2012 Baggrund Der har de senere år været en generelt stigende efterspørgsel efter tilbud på ADHD-området,

Læs mere

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Socialafdelingen V/socialchef Hanne Manata Resultater børn, unge og familier Organisering i familiegrupper Modtagelser X antal makkerskaber heraf 1 ungemakkerskab Hjemme-hos/støtte-kontaktpersoner Psykolog

Læs mere

Børn med nedsat funktionsevne fremtiden er (også) deres

Børn med nedsat funktionsevne fremtiden er (også) deres Børn med nedsat funktionsevne fremtiden er (også) deres Konference om børn og unge med nedsat funktionsevne v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed To politiske udspil fra KL marts og

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Administrativ opfølgning på handleplan på Servicelovens voksenområde. Samlet forventet besparelse kr.

Administrativ opfølgning på handleplan på Servicelovens voksenområde. Samlet forventet besparelse kr. Administrativ opfølgning på handleplan på Servicelovens voksenområde. Samlet forventet besparelse 6.500.000 kr. Opdateret 11/1 2018 1. Gennemgang og tæt opfølgning på alle botilbud (SEL 107, 108 og 85/ABL

Læs mere

Forebyggelsesstrategi Faaborg-Midtfyn Kommune

Forebyggelsesstrategi Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Strategiens fundament Projektets overordnede formål: At forebygge anbringelser udenfor hjemmet At forebygge eksklusion fra normalområdet At sikre en sammenhængende indsats Den sammenhængende

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Indstilling. Afprøvning af "Tættere på familien" Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4.

Indstilling. Afprøvning af Tættere på familien Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. december 2015 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet for børn, tiltrådt af byrådet den 9. september

Læs mere

Budgetmål og indsatsområder i Socialforvaltningen 2011 og 2012

Budgetmål og indsatsområder i Socialforvaltningen 2011 og 2012 Budgetmål og indsatsområder i 2011 og 2012 Orientering til Socialudvalget Tirsdag den 10. maj 2011 Søren Frost Udviklingschef Orientering til Socialudvalget s budgetmål 2011 og 2012 Generelt Børn, Unge

Læs mere

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 21-03-2007 Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 1 2. Retningslinjer

Læs mere

Center for Børn og Voksne Faglig udviklingsplan på området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne

Center for Børn og Voksne Faglig udviklingsplan på området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne Center for Børn og Voksne Faglig udviklingsplan på området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne FAGLIG UDVIKLINGSPLAN ENDELIGT UDKAST 1 Indhold Indledning... 3 Indsatsområde

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Principper for det specialiserede børneområde

Principper for det specialiserede børneområde Principper for det specialiserede børneområde 1. Indledning Med afsæt i tidligere temadrøftelser i Undervisnings- og Børneudvalget vedrørende det specialiserede område, herunder myndighedsområdet for børn

Læs mere

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Olsen Marts 2014 Status førtidspensionsreformen Marts

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet. Notat Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Aarhus Kommune Udvikling i antal anbringelser 2007-1. halvår Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2007 til 1. halvår, herunder

Læs mere

Mål og indsatsområder SUV 1. kvt Opdateret: 30. maj 2013

Mål og indsatsområder SUV 1. kvt Opdateret: 30. maj 2013 Mål og indsatsområder SUV 1. kvt. 2013 Opdateret: 30. maj 2013 1 Oversigt over fælles mål i 2013 Voksne med sindslidelse og udsatte voksne Vi får mest muligt ud af de økonomiske ressourcer Attraktiv arbejdsplads

Læs mere

Godkendelse af status på omsætning af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier myndighedsområdet

Godkendelse af status på omsætning af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier myndighedsområdet Punkt 3. Godkendelse af status på omsætning af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier myndighedsområdet 2016-069071 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Indsatser Formål Resultatmål frem til 31. december 2014 Ledelsesinformation Der er etableret en fast kadence for og udvikling af skemaer,

Læs mere

Drøftelse: Interviewundersøgelse om overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet

Drøftelse: Interviewundersøgelse om overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet Punkt 6. Drøftelse: Interviewundersøgelse om overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet 2014-2124 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgtes drøftelse

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Tværgående koordinering i komplekse familiesager - Analyse af koordineringen i 12 konkrete komplekse familiesager, hvor familier har behov for ydelser fra flere forvaltninger Side 1 af 9 Baggrund Der er

Læs mere

Voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne FAGLIG UDVIKLINGS- PLAN

Voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne FAGLIG UDVIKLINGS- PLAN Voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne FAGLIG UDVIKLINGS- PLAN Center for børn og voksne Området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne er placeret i Center

Læs mere

Styrkelse af handicapområdet for børn

Styrkelse af handicapområdet for børn Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Magistratsafdelingen for Børn og Unge Styrkelse af handicapområdet for børn - forslag der ikke arbejdes videre med Igennem det seneste års tid,

Læs mere

Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016

Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016 Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016 INDLEDNING Om centret Familiecentret er Aarhus Kommunes myndighedscenter for udsatte børn, unge og familier. Familiecentret er forankret i Socialforvaltningen/

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Rigsrevisionens beretning om Indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens beretning om Indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens beretning om Indsatsen over for anbragte børn August 2016 Oplæg BSU 28.11.2016 Rigsrevisionen har afgivet beretning om indsatsen over for anbragte børn. Beretningen omhandler: - Social-

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Analyse af Langebyhus

Analyse af Langebyhus NOTAT Dato 24.04.2009 Analyse af Langebyhus Familieudvalget vedtog på sit møde den 14. januar 2009 at der skulle foretages en analyse af Langebyhus. Af kommissoriet fremgår følgende: Der ønskes en analyse

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Unges FU-område og Socialforvaltningen møder børn, unge og forældre så ensartet som muligt, når der afholdes netværksmøder.

Unges FU-område og Socialforvaltningen møder børn, unge og forældre så ensartet som muligt, når der afholdes netværksmøder. Målsætning: Social inklusion og medborgerskab Strategi: Nytænkning af inklusion Som led i den lokale afprøvning af nye initiativer vedrørende Nytænkning af Inklusion, deltager i udviklingen af "Aarhus-eksperimentet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

OPU (2-årig uddannelse i organisationspsykologi, Institut for Gruppeanalyse)

OPU (2-årig uddannelse i organisationspsykologi, Institut for Gruppeanalyse) ANNE MARIE SØLAND CHEFKONSULENT T: 8779 6331 E: AMS@COK.DK Curriculum vitae Anne Marie Søland Nøglekompetencer Ledelseserfaring: Personale-, administrativ-, operationel- og strategisk ledelse. Ledelsesudvikling,

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGIEN I SAMSPIL MED BORGERNE SKABER VI DEN BEDST MULIGE TRIVSEL OG UDVIKLING HOS BØRN, UNGE OG FAMILIER FAMILIEAFDELINGEN

UDVIKLINGSSTRATEGIEN I SAMSPIL MED BORGERNE SKABER VI DEN BEDST MULIGE TRIVSEL OG UDVIKLING HOS BØRN, UNGE OG FAMILIER FAMILIEAFDELINGEN UDVIKLINGSSTRATEGIEN I SAMSPIL MED BORGERNE SKABER VI DEN BEDST MULIGE TRIVSEL OG UDVIKLING HOS BØRN, UNGE OG FAMILIER FAMILIEAFDELINGEN HVAD HAR VI ARBEJDET MED DE BORGERRETTEDE VISIONER EN TIDLIG OG

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring børneområdet - Nogle eksempler Sagt om faglighed og økonomi Socialministeren på samråd i april 2010: Men jeg er ikke enig i præmissen om, at jo flere penge vi bruger på området,

Læs mere

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i 2014 Status Mål forventes at blive realiseret Mål forventes at blive delvist realiseret Mål forventes ikke at blive realiseret Fokusområde Organisation Politikområdet voksenhandicap består

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Socialt indeks. Generelle anbefalinger indenfor det specialiserede, sociale område

Socialt indeks. Generelle anbefalinger indenfor det specialiserede, sociale område Socialt indeks Generelle anbefalinger indenfor det specialiserede, sociale område Kommunen bør sikre, at borgerne altid får det specialiserede tilbud, der bedst matcher den enkelte borgers udfordring.

Læs mere

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter MASTERPLAN Udviklingsplanen i forbindelse med Analaysen fra TASK FORCE Den Samlede indsats. Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem Task Force 1.10.2013

Læs mere

Notat. Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen.

Notat. Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen. Notat Emne: Til: Kopi til: Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Baggrund

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august 2016. Task force anbefalinger Politik og strategi Fastsætter konkrete målsætninger for voksenhandicapområdet. Tilretter de nævnte styringsdokumenter i forhold

Læs mere

STRATEGI FOR BØRN OG UNGE MED HANDICAP OG DERES FAMILIER 2014-2017

STRATEGI FOR BØRN OG UNGE MED HANDICAP OG DERES FAMILIER 2014-2017 STRATEGI FOR BØRN OG UNGE MED HANDICAP OG DERES FAMILIER 2014-2017 Forord Du sidder nu med strategi for børn og unge med handicap og deres familier gældende for 2014-2017. Der har ikke tidligere været

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Workshop Projekt Tættere På Familien. til socialrådgiverdagene nov. 2017

Workshop Projekt Tættere På Familien. til socialrådgiverdagene nov. 2017 Workshop Projekt Tættere På Familien til socialrådgiverdagene nov. 2017 Programmet for i dag. Baggrund for projektet Rammerne & metode Rådgivernes perspektiv Ca. 30 min. Dialog med salen - ca. 30 min.

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Dansk Socialrådgiverforenings konference 16. april Kvalitet i sagsbehandlingen Udsatte børn og unge Fremtiden

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Bedre kvalitet i sagsbehandlingen i børnesager. Ledelsens tiltag (kort version)

Bedre kvalitet i sagsbehandlingen i børnesager. Ledelsens tiltag (kort version) Bedre kvalitet i sagsbehandlingen i børnesager Ledelsens tiltag (kort version) Indledning Lejre Kommunes revisionsfirma PwC gennemførte i efteråret 2015 en sagsrevision, på det specialiserede børneområde.

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 279 Offentligt KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 31-05-2013 Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer MÅL - familier, børn og unge Børn får det bedre Effektvurderinger af udsatte børn Udvikling og adfærd Familieforhold

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Oplæg til tema- og erfadag om Ungdomssanktionen

Oplæg til tema- og erfadag om Ungdomssanktionen Oplæg til tema- og erfadag om Ungdomssanktionen Tirsdag den 10. marts 2015 Pia Ulrich-Hansen Stedfortræder Kontanthjælpsafdelingen/Ungeguiden 1. Ungeguiden i Silkeborg herunder erfaring med ungdomssanktion.

Læs mere

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Udsatte børn og unge Fremtiden er deres Vejen frem - Tre pejlemærker:

Læs mere

Mål og indsatsområder VH 3. kvartal Opdateret: 3. december 2013

Mål og indsatsområder VH 3. kvartal Opdateret: 3. december 2013 Mål og indsatsområder VH 3. kvartal 2013 Opdateret: 3. december 2013 1 Oversigt over fælles mål i 2013 Voksne med handicap Vi får mest muligt ud af de økonomiske ressourcer Attraktiv arbejdsplads God sagsbehandling

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Center for Børn- og Ungerådgivning (CBU)

Center for Børn- og Ungerådgivning (CBU) Center for Børn- og Ungerådgivning (CBU) Tilsyn, rådgivning, børnefaglige undersøgelser og hjælpeforanstaltninger Mål, opgaver og organisering Børn- og Familieafdelingen 1/13 Forord Center for Børn- og

Læs mere

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Serviceniveau et vigtigt redskab på børn- og ungeområdet...

Læs mere

Børnehaverne Støvring Nord

Børnehaverne Støvring Nord Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Nord Bavnebakken, Bavnebakken 99, 9530 Støvring Skovhuset, Hermesvej 47, 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle

Læs mere

COK Social. Kompetencer til social velfærd på børn/unge og voksenområdet

COK Social. Kompetencer til social velfærd på børn/unge og voksenområdet COK Social Kompetencer til social velfærd på børn/unge og voksenområdet Konferencer på det sociale område I COK afholder vi hvert år en række konferencer på det sociale område, bl.a. i samarbejde med KL

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb Ansøgningsfrist d. 14. december 2016

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere