Virksomhedsplan Handicapcenteret for børn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2012-2013. Handicapcenteret for børn"

Transkript

1 Virksomhedsplan Handicapcenteret for børn Målsætning: Social inklusion og medborgerskab For at fremme social inklusion arbejder Handicapcentret ud fra den tilgang, at der altid skal findes en løsning for borgeren, der ligger så tæt på det normale som muligt. Tanken er støtte børnene/de unge i at forblive i eget hjem og i et ordinært skole-, klub- eller institutionstilbud, hvor det er muligt, fremfor at visitere til et specialtilbud. Det sker ved at tilbyde særlige kontaktpersoner, der støtter og hjælper barnet/den unge eller ved at tilbyde kurser og anden støtte til forældre. Handicapcentret har desuden fokus på at styrke det element i myndighedsarbejdet, der handler om at afsøge og inddrage netværket omkring barnet/den unge. F.eks. gennemfører centrets rådgivere i løbet af foråret 2013 kurset "De inddragende metoder." v/socialstyrelsen/det Sociale Akademi. Der er endvidere planer om at ansætte en rådgiver på centret til udelukkende at arbejde med inddragende metoder, herunder også metoden "Signs of Safety. Strategi: Nytænkning af inklusion Handicapcentret arbejder for at styrke fokus på Handicapcentrets målgruppe i kommunens tværgående områdesamarbejde (DTO); et samarbejde mellem Socialforvaltningen og Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Hensigten er i højere grad at bidrage til arbejdet med at skabe rummelighed for børn med vanskeligheder i normalområdet. Dialog/videndeling med områdekoordinatorer (tovholdere for det tværgående samarbejde mellem normalområdet og specialområdet i kommunen) er igangsat. Milepæl Møde ml Handicapcentrets ledergruppe og områdekoordinatorer afholdes ultimo oktober. Områdekoordinatorerne holder oplæg for centrets medarbejdere ultimo januar. Ansvarlig: Centerchef og ledergruppe Strategi: Signs of Safety Handicapcentret arbejder løbende med at styrke det element i myndighedsarbejdet, der handler om at afsøge og inddrage netværket omkring barnet/den unge. Centrets rådgivere deltager i kurset "De inddragende metoder." v/socialstyrelsen/det Sociale Akademi. Der er endvidere planer om at ansætte

2 en rådgiver til udelukkende at arbejde med inddragende metoder, så som "Signs of Safety. Milepæle: Kursus afholdes forår Ansættelse af rådgiver til arbejde med inddragende metoder drøftes på møde ml relevante myndighedschefer i Socialforvaltningen i oktober. Rådmandsindstilling under udarbejdelse Målsætning: Brugerne får det bedre Handicapcentret for børn har netop gennemført en organisationsændring, hvor arbejdet med 50-undersøgelser og udarbejdelse af handleplaner efter 140 samles i en specialiseret gruppe. Formålet er, at styrke rådgivernes fokus på resultater og effekt af de indsatser, der iværksættes. Handicapcentret er desuden igang med at indkøre Socialforvaltningens resultatdokumentationsværktøj. Dette værktøj bidrager også til at holde fokus på, om vore indsatser virker og giver de ønskede resultater. Endvidere bidrager det til dialogen med de pårørende, med barnet/den uge og mellem rådgivere og foranstaltningsområdet. Milepæl: Organisationsændring gennemført pr. 1. oktober 2012 Ansvarlig: Ledelsen, Lean: Projekstyregruppe/projektleder Lene Mehlsen Thomsen Strategi: Resultatdokumentation Handicapcentret for børn er i gang med at indføre Socialforvaltningens resultatdokumentationsværktøj. Dette værktøj har fokus på, om vore indsatser virker og giver de ønskede resultater for borgeren. Samtidig bidrager til en åben dialog med de pårørende og med borgeren om vore indsatser. Resultatdokumentation forventes også at understøtte helhedsperspektivet på borgeren på tværs af udfører og myndighed. Rådgivere fra Handicapcentret har siden foråret deltaget i en pilottest af resultatdokumentation på myndighedsområdet. Handicapcentret er som led i et leanprojekt begyndt systematisk at arbejde med målstyring og mål for sagsbehandlingsarbejdet mv. Til dette formål er der etableret en database, der rummer oplysninger vedr. centrets sagsbehandlingstider, antal klager fra borgerne, sygefravær blandt medarbejderne, rettidighed og registrering. Både ledelse og medarbejdere vil fra og med oktober ugentligt gøre status i forhold til mål og resultater og overveje behov for forbedringer.

3 Milepæle: Møde vedr. pilottest af resultatdokumentation 5. november Leanprojekt påbegyndt på Handicapcenteret marts 2012 Ansvarlig: Lean: Projektstyregruppe/projektleder Lene Mehlsen Thomsen Indsatsområde: Styrket skole- og beskæftigelsesindsats Handicapcentret har særligt fokus på kvalificeret skolegang og gode skoletilbud for anbragte børn, idet netop kvaliteten af de anbragte børns skolegang har stor betydning for deres fremtid. Handicapcentret holder løbende møder med med aktører på ungeområdet i Beskæftigelsesforvaltningen (Ungdommens Uddannelsesvejledning). Sigtet med dette er bl.a. at sikre egnede skole- og uddannelsestilbud til Handicapcentrets målgruppe. Der er netop udarbejdet en ny instruktion for samarbejdet. Ansvarlig: Gitte Kroager Målsætning: Brugerne er tilfredse med vores indsats Det er planlagt at oprette et Centerråd for Handicapcentret, hvori repræsentanter for pårørende skal sidde sammen med medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra centret. Rådet skal også fungere som en fast fokusgruppe ift kvalitet og udvikling af myndighedsarbejdet. Desuden afholder ledelsen løbende møder med interesseorganisationer o.lign. I forbindelse med leanprojekt fokuseres der på indsatser, som brugerne kan være tilfredse med og på nedbringelse af sagsbehandlingstider/rettidighed. Handicapcentret for børn flytter ultimo november 2012 sammen med myndighedscentre for udsatte voksne og voksne handicappede, hvilket skal styrke overlevering af sager mellem børne- og voksenområdet og give een fælles borgerindgang til både børne- og voksenområdet. I arbejdet med den nye fælles modtagelse i det fælles hus hus, er der stort fokus på god borgerservice og på at levere ydelser, der efterspørges af borgerne (f.eks. vedr. åbnings- og telefontider). Der afholdes faste møder med brugerorganisationer for hele søjlen. Milepæle Møder vedr. ny modtagelse har været afholdt løbende i efteråret Møde vedr. værdiproces for arbejde med god borgerservice afholdes 21. okt Ansvarlig Ledelsen på Handicapcentret, Voksenhandicap og SUV samt søjlechefer

4 Strategi: Brugerundersøgelser Det er planlagt at oprette et Centerråd for Handicapcentret, hvori repræsentanter for pårørende skal sidde sammen med medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra centret. Rådet skal også fungere som en fast fokusgruppe ift kvalitet og udvikling af myndighedsarbejdet. Desuden afholder ledelsen løbende møder med interesseorganisationer o.lign. Milepæle Centerråd opstartsmøde okt Møde med formand for Landsforeningen Autisme, Aarhus afdelingen, Marianne Banner den 11. oktober 2012 Ansvarlig Ann Hermansen Målsætning: Udvikling af det sociale arbejde På Handicapcentret for børn arbejdes der med at styrke fokus på empowerment i tilgangen til borgeren. Det vil sige, at myndighedsrådgiveren såvel som personalet i udførerområdet i langt højere grad retter fokus mod, hvad borgeren/netværket selv har af muligheder, evner og ressourcer, fremfor hvad borgeren ikke har af ressourcer. Der er øget fokus på, at udfører og myndighed samarbejder om at finde individuelle og fleksible løsninger til det enkelte barn/den enkelte unge, og i det sociale arbejde tilstræbes det at skræddersy løsninger til den enkelte borger. Der er derfor udviklet/planlagt en række nye fleksible dagtilbud til Handicapcentrets målgruppe, bl.a. fleksibel aflastning på Heimdal, nye kurser for forældre til børn med handicap, ligesom et nyt tilbud til unge med dobbeltdiagnoser (udviklingsforstyrrelse kombineret med misbrug) er under udvikling. Desuden afholdes faste, hyppige møder mellem udførerområdet og ledelsen på Handicapcentret for at sikre videndeling vedr. de forskellige målgruppers behov. Bl.a. har man på Handicapcentret indført udvidede visitationsmøder hver 14. dag, hvor udførerområderne deltager. Endelig har man på Handicapcentret netop gennemført en organisationsændring, hvor det forebyggende arbejde overvejende samles i en specialiseret gruppe. Hensigten med dette er at skærpe rådgivernes fokus på den tidlige, og mindre indgribende indsats. Milepæle Rådmandsindstilling vedr. ansættelse af rådgiver til inddragende metoder Ansvarlig Ledelsen på Handicapcenteret for Børn i samarbejde med ledelsen af Udførerområdets handicapdel og Ungdomscenterets ledelse

5 Strategi: Innovation og styrket evidensbasering På Handicapcentret for børn arbejdes der med at styrke fokus på empowerment i tilgangen til borgeren. Det vil sige, at der i højere grad rettes fokus mod, hvad borgeren/netværket selv har af muligheder, evner og ressourcer, fremfor hvad borgeren ikke har af ressourcer. Der fokuseres også på at skræddersy løsninger til den enkelte borger, så der til en hver tid igangsættes det, der er brug i det enkelte tilfælde. Der afholdes ugentlige møder mellem centerchefen på Handicapcentret for børn og områdelederen for udførerområdets handicapdel med henblik på at udvikle og koordinere fokus på empowerment. Et andet element i empowermenttanken er en styrkelse af forebyggelsesindsatsen. Dette er blandt andet sket gennem udvikling af tilbud til målgruppen - særligt indenfor aflastningsområdet - der kan medvirke til at understøtte familierne og barnets behov for støtte med det formål at kunne holde flest børn længst muligt i eget hjem eller i et ordinært skole-/fritids- /beskæftigelsestilbud. I myndighedsarbejdet arbejder man mod at sammensætte tilbud, der støtter og styrker barnet/den unge eller hele familien i at leve et liv så tæt på det normale som muligt snarere end at tilbyde et specialtilbud. Endelig har man på Handicapcentret netop gennemført en organisationsændring, hvor det forebyggende arbejde overvejende samles i en specialiseret gruppe. Hensigten med dette er at skærpe rådgivernes fokus på den tidlige, og mindre indgribende indsats. Milepæle Organisationsændring på Handicapcenteret for børn gennemført pr. 1. okt Ansvarlig Ledelsen på handicapcenteret for børn Strategi: Empowerment på Handicapområdet På Handicapcentret for børn arbejdes der med at styrke fokus på empowerment i tilgangen til borgeren. Det vil sige, at der i højere grad rettes fokus mod, hvad borgeren/netværket selv har af muligheder, evner og ressourcer, fremfor hvad borgeren ikke har af ressourcer. Der fokuseres også på at skræddersy løsninger til den enkelte borger, så der til en hver tid igangsættes det, der er brug i det enkelte tilfælde. Der afholdes ugentlige møder mellem centerchefen på Handicapcentret for børn og områdelederen for udførerområdets handicapdel med henblik på at udvikle og koordinere fokus på empowerment.

6 Et andet element i empowermenttanken er en styrkelse af forebyggelsesindsatsen. Dette er blandt andet sket gennem udvikling af tilbud til målgruppen - særligt indenfor aflastningsområdet - der kan medvirke til at understøtte familierne og barnets behov for støtte med det formål at kunne holde flest børn længst muligt i eget hjem eller i et ordinært skole-/fritids- /beskæftigelsestilbud. I myndighedsarbejdet arbejder man mod at sammensætte tilbud, der støtter og styrker barnet/den unge eller hele familien i at leve et liv så tæt på det normale som muligt snarere end at tilbyde et specialtilbud. Endelig har man på Handicapcentret netop gennemført en organisationsændring, hvor det forebyggende arbejde overvejende samles i en specialiseret gruppe. Hensigten med dette er at skærpe rådgivernes fokus på den tidlige, og mindre indgribende indsats. Milepæle Organisationsændring på Handicapcenteret for børn gennemført pr. 1. okt Ansvarlig Ledelsen på handicapcenteret for børn Strategi: Udvikling af tilbudsviften på Handicapområdet På Handicapcentret for børn arbejdes der med at styrke fokus på empowerment i tilgangen til borgeren. Det vil sige, at der i højere grad rettes fokus mod, hvad borgeren/netværket selv har af muligheder, evner og ressourcer, fremfor hvad borgeren ikke har af ressourcer. Der fokuseres også på at skræddersy løsninger til den enkelte borger, så der til en hver tid igangsættes det, der er brug i det enkelte tilfælde. Der afholdes ugentlige møder mellem centerchefen på Handicapcentret for børn og områdelederen for udførerområdets handicapdel med henblik på at udvikle og koordinere fokus på empowerment. Et andet element i empowermenttanken er en styrkelse af forebyggelsesindsatsen. Dette er blandt andet sket gennem udvikling af tilbud til målgruppen - særligt indenfor aflastningsområdet - der kan medvirke til at understøtte familierne og barnets behov for støtte med det formål at kunne holde flest børn længst muligt i eget hjem eller i et ordinært skole-/fritids- /beskæftigelsestilbud. I myndighedsarbejdet arbejder man mod at sammensætte tilbud, der støtter og styrker barnet/den unge eller hele familien i at leve et liv så tæt på det normale som muligt snarere end at tilbyde et specialtilbud.

7 Endelig har man på Handicapcentret netop gennemført en organisationsændring, hvor det forebyggende arbejde overvejende samles i en specialiseret gruppe. Hensigten med dette er at skærpe rådgivernes fokus på den tidlige, og mindre indgribende indsats. Strategi: Omsætning af fælles fagligt fundament på ungeområdet Handicapcentret har særligt fokus på kvalificeret skolegang og skoletilbud for anbragte børn, idet netop kvaliteten af de anbragte børns skolegang har stor betydning for deres fremtid. Derudover er der netop udarbejdet en ny instruktion for samarbejdet mellem ungeområdet på Handicapcentret og Ungdommens Uddannelsesvejledning i Beskæftigelsesforvaltningen. Sigtet med dette er bl.a. at sikre egende skoleog uddannelsestilbud til Handicapcentrets målgruppe. Strategi: Udvikling af dagområdet Handicapcentret har gennem en periode samarbejdet med udførerområdet på dag- og døgn for centrets forskellige målgrupper med henblik på udvikling af nye tilbud. Det har været et mål at mindske brugen af døgnanbringelser og døgnaflastning og i stedet skabe bedre, mere fleksible og støttende dagtilbud. Der har været afholdt en tema-dag/dialogmøde med deltagelse af ledergruppen fra Handicapcentret samt ledere og konsulenter fra Heimdal, hvor der blev arbejdet med udvikling af tilbud, der matcher Handicapcentrets målgrupper. Der er på Heimdal udviklet nye kurser for forældre til børn med handicap samt fleksibel aflastning som et supplement til de eksisterende tilbud. Desuden skal der i samarbejde med Ungdomscentret udvikles tillbud til unge med dobbeltdiagnoser (udviklingsforstyrrelser og misbrug). Ungdomscentret har tillige igangsat et projekt vedr. tilbud til unge med psykiatriske diagnoser og afprøvning af ungdomspsykiatriske behandlingsmetoder. Børnecentret har ligeledes fokus på tilbud målrettet handicapområdet. Mål: Flere anbringelser i familiepleje I henhold til Aarhus Kommunes familieplejestrategi arbejder Handicapcentret med en strategi om at anbringe flere børn i familiepleje end tilfældet er i dag. Dette for at sikre en tidlig og dermed forebyggende indsats. Indsatsområde: Innovation På Handicapcentret for børn arbejdes der med at styrke fokus på empowerment i tilgangen til borgeren. Det vil sige, at der i højere grad rettets fokus mod, hvad borgeren/netværket selv har af muligheder, evner og ressourcer, fremfor hvad borgeren ikke har af ressourcer. Der fokuseres også på at

8 skræddersy løsninger til den enkelte borger. Der afholdes ugentlige møder mellem centerchefen på Handicapcentret for børn og områdelederen for udførerområdets handicapdel med henblik på at udvikle og koordinere fokus på empowerment. Et andet element i empowermenttanken er en styrkelse af forebyggelsesindsatsen. Dette er blandt andet sket gennem udvikling af tilbud til målgruppen - særligt indenfor aflastningsområdet - der kan medvirke til at understøtte familierne og barnets behov for støtte med det formål at kunne holde flest børn længst muligt i eget hjem eller i et ordinært skole-/fritids- /beskæftigelsestilbud. I myndighedsarbejdet arbejder man mod at sammensætte tilbud, der støtter og styrker barnet/den unge eller hele familien i at leve et liv så tæt på det normale som muligt snarere end at tilbyde et specialtilbud. Endelig har man på Handicapcentret netop gennemført en organisationsændring, hvor det forebyggende arbejde overvejende samles i en specialiseret gruppe. Hensigten med dette er at skærpe rådgivernes fokus på den tidlige, og mindre indgribende indsats. Indsatsområde: Ungdomsuddannelse til alle Handicapcentret har særligt fokus på kvalificeret skolegang og skoletilbud for anbragte børn, idet netop kvaliteten af de anbragte børns skolegang har stor betydning for deres fremtid. Derudover er der netop udarbejdet en ny instruktion for samarbejdet mellem ungeområdet på Handicapcentret og Ungdommens Uddannelsesvejledning i Beskæftigelsesforvaltningen. Sigtet med dette er bl.a. at sikre egende skoleog uddannelsestilbud til Handicapcentrets målgruppe. Indsatsområde: Misbrugshåndtering I samarbejde med Ungdomscentret er der fokus på at få udviklet tillbud til unge med dobbeltdiagnoser, dvs. unge, der både lider af en udviklingsforstyrrelse og har et misbrug. Indsatsområde: Styrket skole- og beskæftigelsesindsats Handicapcentret har særligt fokus på kvalificeret skolegang og skoletilbud for anbragte børn, idet netop kvaliteten af de anbragte børns skolegang har stor betydning for deres fremtid. Derudover er der netop udarbejdet en ny instruktion for samarbejdet mellem ungeområdet på Handicapcentret og Ungdommens Uddannelsesvejledning i

9 Beskæftigelsesforvaltningen. Sigtet med dette er bl.a. at sikre egnede skoleog uddannelsestilbud til Handicapcentrets målgruppe. Indsatsområde: Nytænkning af akutområde I samarbejde med Stensagergården er en nytænkning af akutindsatsen for Handicapcentrets målgruppe under udvikling. Milepæle Notat fremlægges for Ann Hermansen og Ruth Lehm primo oktober 2012 Ansvarlig Ann Hermansen Målsætning: Effektiv organisation med sikker drift Handicapcentret påbegyndte i marts 2012 en leanproces ledet af et eksternt konsulentfirma. I processen vil alle administrative arbejds- og sagsgange på centret blive gennemgået med henblik på at optimere disse, så de kører mest hensigtsmæssigt med mindst muligt tidsforbrug. Dette er for at sikre, at tiden bruges på det nødvendige i forhold til at betjene borgerne og levere kerneydelser til tiden. Samtidig vil alle medarbejdere og lederes ansvars- og kompetencefelter vil blive beskrevet, således at borgerne sikres den mest effektive og kompetente betjening. Strategi: Mere tid til borgerne Handicapcentret påbegyndte i marts 2012 en leanproces ledet af et eksternt konsulentfirma. I processen vil alle administrative arbejds- og sagsgange på centret blive gennemgået med henblik på at optimere disse, så de kører mest hensigtsmæssigt med mindst muligt tidsforbrug. Dette er for at sikre, at tiden bruges på det nødvendige i forhold til at betjene borgerne og levere kerneydelser til tiden. Samtidig vil alle medarbejdere og lederes ansvars- og kompetencefelter vil blive beskrevet, således at borgerne sikres den mest kompetente og effektive betjening. Strategi: Styrket modtagelse af borgerne Handicapcentret for børn flytter ultimo november 2012 sammen med myndighedscentrene for udsatte voksne og voksne handicappede. Dette giver een fælles borgerindgang til både børne- og voksenområdet med en fælles, stærk modtagelse med fokus på god borgerservice. Desuden skal sammenflytningen bidrage til en mere smidig overgang for borgeren mellem børne- og voksenområdet. Der er på Handicapcentret iværksat en lean-proces med henblik på at sikre borgeren en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling. I dette projekt indgår også at bedre borgerbetjeningen ved at tilpasse telefon- og åbningstider til borgernes behov samt anvende blanketløsninger o.a., der smidiggør borgerens kontakt med Handicapcentret.

10 Der er iværksat et forløb faciliteret af bl.a. Center for Socialfaglig Udvikling, hvor medarbejdere i Handicapcentrets modtagelse skal arbejde med værdier for borgerbetjening og hvad en god modtagelse kendetegnes af. Milepæl Flytning ultimo nov Lean-projekt i proces Første CSU-workshop med Modtagelsen: medio oktober 2012 Ledelsen Ansvarlig Strategi: Kvalitet i sagsbehandlingen Der gennemføres på Handicapcentret en omorganisering med henblik på skabe en mere effektiv organisation, hvor de specifikke opgaver i relation til serviceloven indskrænkes på færre personer, således at der kan oparbejdes et mere specialiseret kendskab til hhv. merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste på den ene side og handleplaner og sociale undersøgelser på den anden. Dette skal forbedre kvaliteten i sagsarbejdet, give en ensartet service til borgerne samt sikre rettidighed og det politisk vedtagne serviceniveau. Handicapcentret har valgt at have specialiserede konsulentfunktioner på hhv og 41, 42 for sikre opdateret viden og understøttelse af rådgivernes sagsarbejde. Endvidere deltager Handicapcentret i tværgående projekt i Familier, Børn og Unge under Socialforvaltningen vedr. den gode 50-undersøgelse. Lokalt på handicapcentret skal iværksættes styrket oplæring af navnlig nyuddannede rådgivere ift 50-undersøgelse og handleplaner i overensstemmelse med Fælles Fagligt Grundlag for Socialforvaltningen. Milepæl: Omorganisering gennemført pr. 1. oktober 2012 Ansvarlig: Ledelsen Handicapcenteret for børn Strategi: Helhedsperspektiv på tværs af søjler og centre Handicapcentret bidrager til et helhedsperspektiv på tværs af søjler og centre bl.a ved hver anden uge at afholde et samråd, hvor repræsentanter for Handicapcentret og udførerområdet drøfter konkrete sager. Hensigten med dette er at sikre en mere smidig visitation, at det enkelte barn/den unge får det tilbud, der passer bedst, og at der skabes fælles viden om evt. behov for udvikling af nye tilbud. Desuden er Handicapcentret i samarbejde med voksenområdet pt. i gang med at beskrive en hensigtsmæssig overgang fra børne- til voksenområdet i Social-

11 forvaltningen. Handicapcentret for børn flytter ultimo november 2012 sammen med myndighedscentrene for udsatte voksne og voksne handicappede. Handicapcentret deltager i forløbet Ledelse på tværs af søjler og centre v/center for Socialfaglig Udvikling. Handicapcentret deltager i faste møder med Familiecentret for at afgøre den mest hensigtsmæssige placering af konkrete sager. Milepæl Overgangsbeskrivelse barn/voksen præsenteres for søjlecheferne primo oktober Næste møde i "gråzoneudvalget" 5. oktober Ansvarlig Gitte Krogager Indsatsområde: Mere tid til borgerne Handicapcentret påbegyndte i marts 2012 en leanproces ledet af et eksternt konsulentfirma. I processen vil alle proces/arbejds- og sagsgange på centret blive gennemgået med henblik på at optimere disse, så de kører mest hensigtsmæssigt med mindst muligt tidsforbrug. Dette er for at sikre, at tiden bruges på det nødvendige i forhold til at betjene borgerne og levere kerneydelser til tiden. Samtidig vil alle medarbejdere og lederes ansvars- og kompetencefelter vil blive beskrevet, således at borgerne sikres den mest kompetente og effektive betjening. Indsatsområde: Sagsbehandling af god kvalitet Der gennemføres på Handicapcentret en omorganisering med henblik på skabe en mere effektiv organisation, hvor de specifikke opgaver i relation til serviceloven indskrænkes på færre personer, således at der kan oparbejdes et mere specialiseret kendskab til hhv tabt arbejdsfortjeneste/merudgifter på den ene side og sociale undersøgelser og handleplaner på den anden. Dette skal forbedre kvaliteten i sagsarbejdet, give en ensartet service til borgerne samt sikre rettidighed og det politisk vedtagne serviceniveau. Handicapcentret har valgt at have specialiserede konsulentfunktioner på hhv og 41, 42 for sikre opdateret viden og understøttelse af rådgivernes sagsarbejde. Endvidere deltager Handicapcentret i tværgående projekt i Familier, Børn og Unge under Socialforvaltningen vedr. den gode 50-undersøgelse. Lokalt på handicapcentret skal iværksættes styrket oplæring af navnlig nyuddannede rådgivere ift 50-undersøgelse og handleplaner i overensstemmelse med Fælles Fagligt Grundlag for Socialforvaltningen.

12 Milepæl: Omorganisering gennemført pr. 1. oktober 2012 Ansvarlig: Ledelsen Handicapcenteret for børn Indsatsområde: Organisationsudvikling Der gennemføres på Handicapcentret en omorganisering med henblik på skabe en mere effektiv organisation, hvor de specifikke opgaver i relation til serviceloven indskrænkes på færre personer, således at der kan oparbejdes et mere indgående kendskab til behandling af sager med børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Dette skal forbedre kvaliteten i sagsarbejdet, give en ensartet service til borgerne samt for at sikre det politisk vedtagne serviceniveau. Milepæl: Omorganisering gennemført pr. 1. oktober 2012 Ansvarlig: Ledelsen Handicapcenteret for børn Målsætning: Personale: Højt fagligt niveau og inddragelse af netværk Handicapcentret har gennemført en organisationsændring, der sigter på at specialisere rådgiverne på kerneområderne merudgiftsydelser/tabt arbejdsfortjeneste samt 50-undersøgelser/handleplaner og anbringelser. Dermed er det tanken, at rådgiverne opnår større øvelse og sikkerhed i opgaveløsningen. Samtidig styrkes oplæringen af nye medarbejdere på hvert af de to hovedområder. En række medarbejdere på centret vil deltage i kurset "Inddragende metoder. Samarbejde og inddragelse" under COK. Kurset skal styrke rådgiverne i deres arbejde med at inddrage familie og netværk. Endelig deltager centrets rådgivere løbende i kurser under Socialforvaltningens Sociale Akademi ligesom der er månedlige kompentenceudviklingsoplæg på Handicapcentret. Milepæl: Omorganisering gennemført pr. 1. oktober 2012 Ansvarlig: Ledelsen Handicapcenteret for børn

13 Strategi: Ledelsesudvikling Centerchefen tager master i offentlig ledelse. Afdelingslederne deltager i Den Offentlige Lederuddannelses forløb vedr. personligt lederskab og forandringsledelse Milepæl: I proces Strategi: Kompetenceudvikling På Handicapcentret foregår kompetenceudvikling både via deltagelse i Socialforvaltningens Sociale Akademi, gennem interne månedlige faglige oplæg for det socialfaglige personale og gennem deltagelse i supervision, hvilket er obligatorisk. Desuden er kompetenceudviklingsforløb for den nye fælles modtagelse med SUV og VH på Grøndalsvej 1 under planlægning med særligt henblik på borgerservice. Endelig sker der kompetenceafdækning og udvikling for både ledelse og medarbejdere i forbindelse med lean-proces. Milepæl CSU starter forløb for modtagelsen medio oktober 2012 Strategi: Pårørendestrategi Det er planlagt at oprette et Centerråd for Handicapcentret, hvori repræsentanter for pårørende skal sidde sammen med medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra centret. Der arbejdes løbende med inddragelse af pårørende som led i fokus på empowerment og ressourcer i netværket. Milepæl Centerråd opstartsmøde oktober Kursus i Inddragende metoder for rådgivere september Møde med Landsforeningen Autisme, Aarhus afdeling d. 11. oktober 2012 Ansvarlig Ann Hermansen og Lene Mehlsen Thomsen Indsatsområde: Bedre omdømme For at bidrage til sikringen af et bedre omdømme har Handicapcentret igangsat en lang række initiativer, der alle har til formål at sætte i borgeren i centrum og give borgeren kompetent, respektfuld og effektiv betjening. Indsatserne involverer bl.a. en nye vision for Handicapcentret, en omorganisering af centret med henblik på at øge rådgivernes specialisering og sikre ensartethed i sagsbehandlingen. Der vil på centret som led i en leanproces fremover blive målt ugentligt på, om sagsbehandlingsfrister overholdes, på klager fra borgere, og på om vi i øvrigt

14 behandler og besvarer borgerhenvendelser relevant, kompetent og rettidigt. Der er iværksat en lean-proces mhp at sikre borgeren en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling. Samtidig skal telefon- og åbningstider tilpasses borgernes behov, der skal anvendes blanketløsninger o.a., der smidiggør borgerens kontakt med Handicapcentret. Der er iværksat et forløb faciliteret af bl.a. Center for Socialfaglig Udvikling, hvor medarbejdere i Handicapcentrets modtagelse skal arbejde med værdier for god borgerservice og hvad en god modtagelse kendetegnes af. Milepæl: Omorganisering gennemført pr. 1. oktober 2012 Ansvarlig: Leanstyregruppe/projektleder Lene Mehlsen Thomsen, Ledelsen Handicapcenteret for børn Målsætning: Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv I forhold til at skabe økonomisk balance i et udviklingsperspektiv, har Handicapcentret arbejdet med strategien "I nul i 2012" mhp at rette op på budgetunderskud og skabe de nødvendige tilpasninger af serviceniveauer. Dette er sket i samspil med rådgiverne og med fokus på at få udviklet nye tilbud, der er mere fleksible, mere målrettet centrets målgruppe og som tager udgangspunkt i borgerens egne ressourcer og netværk. Endvidere afholdes faste møder hver 14. dag ml ledelsen og controllere på Handicapcentret samt søjlechef og koordinator, FBU. Strategi: Styrkelse af budgetansvar på alle niveauer Handicapcentret har over en længere periode arbejdet med at styrke den økonomiske bevidsthed på alle niveauer i organisationen. Bl.a. gennemføres der månedlige økonomigennemgange mellem rådgiver og controller for at drøfte forbrug og udvikling i rådgiverens sager, sikre disponering af ændringer mv. Der er tillige iværksat proces med italesættelse af økonomi og forbrug som et fælles anliggende. Milepæle: Månedlig gennemgang af økonomi foretages af controller Ansvarlig: Controller Strategi: Helhedsorienteret styring Der er i forbindelse med Handicapcentrets leanprojekt udviklet en database med central ledelsesinformation vedr. styringsmålene sagsbehandlingstider, antal klager, økonomi/budget, personaleomsætning, antal sager/sagsomsætning, sygefravær og registrering.

15 Desuden har ledelsen udarbejdet et samlet, fælles dokument for centrets arbejde: Handleplan for Handicapcentret for børn, der beskriver igangværende indsatser på centret inden for de fire hovedområder Visioner, værdier og kultur, Arbejdsmiljø/ressourcer, Økonomi og Faglig udvikling. Milepæle: Statusmøder hver 14. dag med udgangspunkt i styringsmålene i databasen påbegyndes oktober Ansvarlig: Ledelsen og controller

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Regnskabspraksis...3. Investeringsoversigt... 51

Regnskabspraksis...3. Investeringsoversigt... 51 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabspraksis...3 Målopfølgning...9 Center for Borgerservice... 11 Jobcenteret... 16 Center for Social Service... 19 Center for Sundhed og Omsorg... 25 Center

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT)

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune 1. juni 2009 31. maj 2010 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan Bilag 1: Driftsopgaver i SPT Bilag 2:

Læs mere

Strategi 2015. Del 2

Strategi 2015. Del 2 Strategi 2015 Del 2 Centrale mål og initiativer Borgerinddragelse Mål Dialogforum At øge inddragelsen af borgere og pårørende i udvikling af centerets aktiviteter og retning. Borgeråbent i værestederne

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Lunden 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume og anbefalinger... 4 2. Indledning... 6 2.1 Baggrunden for analysen... 6 2.2 Afgrænsning

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål:

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål: AM-bevægelse Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Sygemeldte borgere, og svage borgere, der mangler motion som motivation. Projektet sikrer via styret motion og bevægelse, at borgeren understøttes

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere