Virksomhedsplan Handicapcenteret for børn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2012-2013. Handicapcenteret for børn"

Transkript

1 Virksomhedsplan Handicapcenteret for børn Målsætning: Social inklusion og medborgerskab For at fremme social inklusion arbejder Handicapcentret ud fra den tilgang, at der altid skal findes en løsning for borgeren, der ligger så tæt på det normale som muligt. Tanken er støtte børnene/de unge i at forblive i eget hjem og i et ordinært skole-, klub- eller institutionstilbud, hvor det er muligt, fremfor at visitere til et specialtilbud. Det sker ved at tilbyde særlige kontaktpersoner, der støtter og hjælper barnet/den unge eller ved at tilbyde kurser og anden støtte til forældre. Handicapcentret har desuden fokus på at styrke det element i myndighedsarbejdet, der handler om at afsøge og inddrage netværket omkring barnet/den unge. F.eks. gennemfører centrets rådgivere i løbet af foråret 2013 kurset "De inddragende metoder." v/socialstyrelsen/det Sociale Akademi. Der er endvidere planer om at ansætte en rådgiver på centret til udelukkende at arbejde med inddragende metoder, herunder også metoden "Signs of Safety. Strategi: Nytænkning af inklusion Handicapcentret arbejder for at styrke fokus på Handicapcentrets målgruppe i kommunens tværgående områdesamarbejde (DTO); et samarbejde mellem Socialforvaltningen og Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Hensigten er i højere grad at bidrage til arbejdet med at skabe rummelighed for børn med vanskeligheder i normalområdet. Dialog/videndeling med områdekoordinatorer (tovholdere for det tværgående samarbejde mellem normalområdet og specialområdet i kommunen) er igangsat. Milepæl Møde ml Handicapcentrets ledergruppe og områdekoordinatorer afholdes ultimo oktober. Områdekoordinatorerne holder oplæg for centrets medarbejdere ultimo januar. Ansvarlig: Centerchef og ledergruppe Strategi: Signs of Safety Handicapcentret arbejder løbende med at styrke det element i myndighedsarbejdet, der handler om at afsøge og inddrage netværket omkring barnet/den unge. Centrets rådgivere deltager i kurset "De inddragende metoder." v/socialstyrelsen/det Sociale Akademi. Der er endvidere planer om at ansætte

2 en rådgiver til udelukkende at arbejde med inddragende metoder, så som "Signs of Safety. Milepæle: Kursus afholdes forår Ansættelse af rådgiver til arbejde med inddragende metoder drøftes på møde ml relevante myndighedschefer i Socialforvaltningen i oktober. Rådmandsindstilling under udarbejdelse Målsætning: Brugerne får det bedre Handicapcentret for børn har netop gennemført en organisationsændring, hvor arbejdet med 50-undersøgelser og udarbejdelse af handleplaner efter 140 samles i en specialiseret gruppe. Formålet er, at styrke rådgivernes fokus på resultater og effekt af de indsatser, der iværksættes. Handicapcentret er desuden igang med at indkøre Socialforvaltningens resultatdokumentationsværktøj. Dette værktøj bidrager også til at holde fokus på, om vore indsatser virker og giver de ønskede resultater. Endvidere bidrager det til dialogen med de pårørende, med barnet/den uge og mellem rådgivere og foranstaltningsområdet. Milepæl: Organisationsændring gennemført pr. 1. oktober 2012 Ansvarlig: Ledelsen, Lean: Projekstyregruppe/projektleder Lene Mehlsen Thomsen Strategi: Resultatdokumentation Handicapcentret for børn er i gang med at indføre Socialforvaltningens resultatdokumentationsværktøj. Dette værktøj har fokus på, om vore indsatser virker og giver de ønskede resultater for borgeren. Samtidig bidrager til en åben dialog med de pårørende og med borgeren om vore indsatser. Resultatdokumentation forventes også at understøtte helhedsperspektivet på borgeren på tværs af udfører og myndighed. Rådgivere fra Handicapcentret har siden foråret deltaget i en pilottest af resultatdokumentation på myndighedsområdet. Handicapcentret er som led i et leanprojekt begyndt systematisk at arbejde med målstyring og mål for sagsbehandlingsarbejdet mv. Til dette formål er der etableret en database, der rummer oplysninger vedr. centrets sagsbehandlingstider, antal klager fra borgerne, sygefravær blandt medarbejderne, rettidighed og registrering. Både ledelse og medarbejdere vil fra og med oktober ugentligt gøre status i forhold til mål og resultater og overveje behov for forbedringer.

3 Milepæle: Møde vedr. pilottest af resultatdokumentation 5. november Leanprojekt påbegyndt på Handicapcenteret marts 2012 Ansvarlig: Lean: Projektstyregruppe/projektleder Lene Mehlsen Thomsen Indsatsområde: Styrket skole- og beskæftigelsesindsats Handicapcentret har særligt fokus på kvalificeret skolegang og gode skoletilbud for anbragte børn, idet netop kvaliteten af de anbragte børns skolegang har stor betydning for deres fremtid. Handicapcentret holder løbende møder med med aktører på ungeområdet i Beskæftigelsesforvaltningen (Ungdommens Uddannelsesvejledning). Sigtet med dette er bl.a. at sikre egnede skole- og uddannelsestilbud til Handicapcentrets målgruppe. Der er netop udarbejdet en ny instruktion for samarbejdet. Ansvarlig: Gitte Kroager Målsætning: Brugerne er tilfredse med vores indsats Det er planlagt at oprette et Centerråd for Handicapcentret, hvori repræsentanter for pårørende skal sidde sammen med medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra centret. Rådet skal også fungere som en fast fokusgruppe ift kvalitet og udvikling af myndighedsarbejdet. Desuden afholder ledelsen løbende møder med interesseorganisationer o.lign. I forbindelse med leanprojekt fokuseres der på indsatser, som brugerne kan være tilfredse med og på nedbringelse af sagsbehandlingstider/rettidighed. Handicapcentret for børn flytter ultimo november 2012 sammen med myndighedscentre for udsatte voksne og voksne handicappede, hvilket skal styrke overlevering af sager mellem børne- og voksenområdet og give een fælles borgerindgang til både børne- og voksenområdet. I arbejdet med den nye fælles modtagelse i det fælles hus hus, er der stort fokus på god borgerservice og på at levere ydelser, der efterspørges af borgerne (f.eks. vedr. åbnings- og telefontider). Der afholdes faste møder med brugerorganisationer for hele søjlen. Milepæle Møder vedr. ny modtagelse har været afholdt løbende i efteråret Møde vedr. værdiproces for arbejde med god borgerservice afholdes 21. okt Ansvarlig Ledelsen på Handicapcentret, Voksenhandicap og SUV samt søjlechefer

4 Strategi: Brugerundersøgelser Det er planlagt at oprette et Centerråd for Handicapcentret, hvori repræsentanter for pårørende skal sidde sammen med medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra centret. Rådet skal også fungere som en fast fokusgruppe ift kvalitet og udvikling af myndighedsarbejdet. Desuden afholder ledelsen løbende møder med interesseorganisationer o.lign. Milepæle Centerråd opstartsmøde okt Møde med formand for Landsforeningen Autisme, Aarhus afdelingen, Marianne Banner den 11. oktober 2012 Ansvarlig Ann Hermansen Målsætning: Udvikling af det sociale arbejde På Handicapcentret for børn arbejdes der med at styrke fokus på empowerment i tilgangen til borgeren. Det vil sige, at myndighedsrådgiveren såvel som personalet i udførerområdet i langt højere grad retter fokus mod, hvad borgeren/netværket selv har af muligheder, evner og ressourcer, fremfor hvad borgeren ikke har af ressourcer. Der er øget fokus på, at udfører og myndighed samarbejder om at finde individuelle og fleksible løsninger til det enkelte barn/den enkelte unge, og i det sociale arbejde tilstræbes det at skræddersy løsninger til den enkelte borger. Der er derfor udviklet/planlagt en række nye fleksible dagtilbud til Handicapcentrets målgruppe, bl.a. fleksibel aflastning på Heimdal, nye kurser for forældre til børn med handicap, ligesom et nyt tilbud til unge med dobbeltdiagnoser (udviklingsforstyrrelse kombineret med misbrug) er under udvikling. Desuden afholdes faste, hyppige møder mellem udførerområdet og ledelsen på Handicapcentret for at sikre videndeling vedr. de forskellige målgruppers behov. Bl.a. har man på Handicapcentret indført udvidede visitationsmøder hver 14. dag, hvor udførerområderne deltager. Endelig har man på Handicapcentret netop gennemført en organisationsændring, hvor det forebyggende arbejde overvejende samles i en specialiseret gruppe. Hensigten med dette er at skærpe rådgivernes fokus på den tidlige, og mindre indgribende indsats. Milepæle Rådmandsindstilling vedr. ansættelse af rådgiver til inddragende metoder Ansvarlig Ledelsen på Handicapcenteret for Børn i samarbejde med ledelsen af Udførerområdets handicapdel og Ungdomscenterets ledelse

5 Strategi: Innovation og styrket evidensbasering På Handicapcentret for børn arbejdes der med at styrke fokus på empowerment i tilgangen til borgeren. Det vil sige, at der i højere grad rettes fokus mod, hvad borgeren/netværket selv har af muligheder, evner og ressourcer, fremfor hvad borgeren ikke har af ressourcer. Der fokuseres også på at skræddersy løsninger til den enkelte borger, så der til en hver tid igangsættes det, der er brug i det enkelte tilfælde. Der afholdes ugentlige møder mellem centerchefen på Handicapcentret for børn og områdelederen for udførerområdets handicapdel med henblik på at udvikle og koordinere fokus på empowerment. Et andet element i empowermenttanken er en styrkelse af forebyggelsesindsatsen. Dette er blandt andet sket gennem udvikling af tilbud til målgruppen - særligt indenfor aflastningsområdet - der kan medvirke til at understøtte familierne og barnets behov for støtte med det formål at kunne holde flest børn længst muligt i eget hjem eller i et ordinært skole-/fritids- /beskæftigelsestilbud. I myndighedsarbejdet arbejder man mod at sammensætte tilbud, der støtter og styrker barnet/den unge eller hele familien i at leve et liv så tæt på det normale som muligt snarere end at tilbyde et specialtilbud. Endelig har man på Handicapcentret netop gennemført en organisationsændring, hvor det forebyggende arbejde overvejende samles i en specialiseret gruppe. Hensigten med dette er at skærpe rådgivernes fokus på den tidlige, og mindre indgribende indsats. Milepæle Organisationsændring på Handicapcenteret for børn gennemført pr. 1. okt Ansvarlig Ledelsen på handicapcenteret for børn Strategi: Empowerment på Handicapområdet På Handicapcentret for børn arbejdes der med at styrke fokus på empowerment i tilgangen til borgeren. Det vil sige, at der i højere grad rettes fokus mod, hvad borgeren/netværket selv har af muligheder, evner og ressourcer, fremfor hvad borgeren ikke har af ressourcer. Der fokuseres også på at skræddersy løsninger til den enkelte borger, så der til en hver tid igangsættes det, der er brug i det enkelte tilfælde. Der afholdes ugentlige møder mellem centerchefen på Handicapcentret for børn og områdelederen for udførerområdets handicapdel med henblik på at udvikle og koordinere fokus på empowerment.

6 Et andet element i empowermenttanken er en styrkelse af forebyggelsesindsatsen. Dette er blandt andet sket gennem udvikling af tilbud til målgruppen - særligt indenfor aflastningsområdet - der kan medvirke til at understøtte familierne og barnets behov for støtte med det formål at kunne holde flest børn længst muligt i eget hjem eller i et ordinært skole-/fritids- /beskæftigelsestilbud. I myndighedsarbejdet arbejder man mod at sammensætte tilbud, der støtter og styrker barnet/den unge eller hele familien i at leve et liv så tæt på det normale som muligt snarere end at tilbyde et specialtilbud. Endelig har man på Handicapcentret netop gennemført en organisationsændring, hvor det forebyggende arbejde overvejende samles i en specialiseret gruppe. Hensigten med dette er at skærpe rådgivernes fokus på den tidlige, og mindre indgribende indsats. Milepæle Organisationsændring på Handicapcenteret for børn gennemført pr. 1. okt Ansvarlig Ledelsen på handicapcenteret for børn Strategi: Udvikling af tilbudsviften på Handicapområdet På Handicapcentret for børn arbejdes der med at styrke fokus på empowerment i tilgangen til borgeren. Det vil sige, at der i højere grad rettes fokus mod, hvad borgeren/netværket selv har af muligheder, evner og ressourcer, fremfor hvad borgeren ikke har af ressourcer. Der fokuseres også på at skræddersy løsninger til den enkelte borger, så der til en hver tid igangsættes det, der er brug i det enkelte tilfælde. Der afholdes ugentlige møder mellem centerchefen på Handicapcentret for børn og områdelederen for udførerområdets handicapdel med henblik på at udvikle og koordinere fokus på empowerment. Et andet element i empowermenttanken er en styrkelse af forebyggelsesindsatsen. Dette er blandt andet sket gennem udvikling af tilbud til målgruppen - særligt indenfor aflastningsområdet - der kan medvirke til at understøtte familierne og barnets behov for støtte med det formål at kunne holde flest børn længst muligt i eget hjem eller i et ordinært skole-/fritids- /beskæftigelsestilbud. I myndighedsarbejdet arbejder man mod at sammensætte tilbud, der støtter og styrker barnet/den unge eller hele familien i at leve et liv så tæt på det normale som muligt snarere end at tilbyde et specialtilbud.

7 Endelig har man på Handicapcentret netop gennemført en organisationsændring, hvor det forebyggende arbejde overvejende samles i en specialiseret gruppe. Hensigten med dette er at skærpe rådgivernes fokus på den tidlige, og mindre indgribende indsats. Strategi: Omsætning af fælles fagligt fundament på ungeområdet Handicapcentret har særligt fokus på kvalificeret skolegang og skoletilbud for anbragte børn, idet netop kvaliteten af de anbragte børns skolegang har stor betydning for deres fremtid. Derudover er der netop udarbejdet en ny instruktion for samarbejdet mellem ungeområdet på Handicapcentret og Ungdommens Uddannelsesvejledning i Beskæftigelsesforvaltningen. Sigtet med dette er bl.a. at sikre egende skoleog uddannelsestilbud til Handicapcentrets målgruppe. Strategi: Udvikling af dagområdet Handicapcentret har gennem en periode samarbejdet med udførerområdet på dag- og døgn for centrets forskellige målgrupper med henblik på udvikling af nye tilbud. Det har været et mål at mindske brugen af døgnanbringelser og døgnaflastning og i stedet skabe bedre, mere fleksible og støttende dagtilbud. Der har været afholdt en tema-dag/dialogmøde med deltagelse af ledergruppen fra Handicapcentret samt ledere og konsulenter fra Heimdal, hvor der blev arbejdet med udvikling af tilbud, der matcher Handicapcentrets målgrupper. Der er på Heimdal udviklet nye kurser for forældre til børn med handicap samt fleksibel aflastning som et supplement til de eksisterende tilbud. Desuden skal der i samarbejde med Ungdomscentret udvikles tillbud til unge med dobbeltdiagnoser (udviklingsforstyrrelser og misbrug). Ungdomscentret har tillige igangsat et projekt vedr. tilbud til unge med psykiatriske diagnoser og afprøvning af ungdomspsykiatriske behandlingsmetoder. Børnecentret har ligeledes fokus på tilbud målrettet handicapområdet. Mål: Flere anbringelser i familiepleje I henhold til Aarhus Kommunes familieplejestrategi arbejder Handicapcentret med en strategi om at anbringe flere børn i familiepleje end tilfældet er i dag. Dette for at sikre en tidlig og dermed forebyggende indsats. Indsatsområde: Innovation På Handicapcentret for børn arbejdes der med at styrke fokus på empowerment i tilgangen til borgeren. Det vil sige, at der i højere grad rettets fokus mod, hvad borgeren/netværket selv har af muligheder, evner og ressourcer, fremfor hvad borgeren ikke har af ressourcer. Der fokuseres også på at

8 skræddersy løsninger til den enkelte borger. Der afholdes ugentlige møder mellem centerchefen på Handicapcentret for børn og områdelederen for udførerområdets handicapdel med henblik på at udvikle og koordinere fokus på empowerment. Et andet element i empowermenttanken er en styrkelse af forebyggelsesindsatsen. Dette er blandt andet sket gennem udvikling af tilbud til målgruppen - særligt indenfor aflastningsområdet - der kan medvirke til at understøtte familierne og barnets behov for støtte med det formål at kunne holde flest børn længst muligt i eget hjem eller i et ordinært skole-/fritids- /beskæftigelsestilbud. I myndighedsarbejdet arbejder man mod at sammensætte tilbud, der støtter og styrker barnet/den unge eller hele familien i at leve et liv så tæt på det normale som muligt snarere end at tilbyde et specialtilbud. Endelig har man på Handicapcentret netop gennemført en organisationsændring, hvor det forebyggende arbejde overvejende samles i en specialiseret gruppe. Hensigten med dette er at skærpe rådgivernes fokus på den tidlige, og mindre indgribende indsats. Indsatsområde: Ungdomsuddannelse til alle Handicapcentret har særligt fokus på kvalificeret skolegang og skoletilbud for anbragte børn, idet netop kvaliteten af de anbragte børns skolegang har stor betydning for deres fremtid. Derudover er der netop udarbejdet en ny instruktion for samarbejdet mellem ungeområdet på Handicapcentret og Ungdommens Uddannelsesvejledning i Beskæftigelsesforvaltningen. Sigtet med dette er bl.a. at sikre egende skoleog uddannelsestilbud til Handicapcentrets målgruppe. Indsatsområde: Misbrugshåndtering I samarbejde med Ungdomscentret er der fokus på at få udviklet tillbud til unge med dobbeltdiagnoser, dvs. unge, der både lider af en udviklingsforstyrrelse og har et misbrug. Indsatsområde: Styrket skole- og beskæftigelsesindsats Handicapcentret har særligt fokus på kvalificeret skolegang og skoletilbud for anbragte børn, idet netop kvaliteten af de anbragte børns skolegang har stor betydning for deres fremtid. Derudover er der netop udarbejdet en ny instruktion for samarbejdet mellem ungeområdet på Handicapcentret og Ungdommens Uddannelsesvejledning i

9 Beskæftigelsesforvaltningen. Sigtet med dette er bl.a. at sikre egnede skoleog uddannelsestilbud til Handicapcentrets målgruppe. Indsatsområde: Nytænkning af akutområde I samarbejde med Stensagergården er en nytænkning af akutindsatsen for Handicapcentrets målgruppe under udvikling. Milepæle Notat fremlægges for Ann Hermansen og Ruth Lehm primo oktober 2012 Ansvarlig Ann Hermansen Målsætning: Effektiv organisation med sikker drift Handicapcentret påbegyndte i marts 2012 en leanproces ledet af et eksternt konsulentfirma. I processen vil alle administrative arbejds- og sagsgange på centret blive gennemgået med henblik på at optimere disse, så de kører mest hensigtsmæssigt med mindst muligt tidsforbrug. Dette er for at sikre, at tiden bruges på det nødvendige i forhold til at betjene borgerne og levere kerneydelser til tiden. Samtidig vil alle medarbejdere og lederes ansvars- og kompetencefelter vil blive beskrevet, således at borgerne sikres den mest effektive og kompetente betjening. Strategi: Mere tid til borgerne Handicapcentret påbegyndte i marts 2012 en leanproces ledet af et eksternt konsulentfirma. I processen vil alle administrative arbejds- og sagsgange på centret blive gennemgået med henblik på at optimere disse, så de kører mest hensigtsmæssigt med mindst muligt tidsforbrug. Dette er for at sikre, at tiden bruges på det nødvendige i forhold til at betjene borgerne og levere kerneydelser til tiden. Samtidig vil alle medarbejdere og lederes ansvars- og kompetencefelter vil blive beskrevet, således at borgerne sikres den mest kompetente og effektive betjening. Strategi: Styrket modtagelse af borgerne Handicapcentret for børn flytter ultimo november 2012 sammen med myndighedscentrene for udsatte voksne og voksne handicappede. Dette giver een fælles borgerindgang til både børne- og voksenområdet med en fælles, stærk modtagelse med fokus på god borgerservice. Desuden skal sammenflytningen bidrage til en mere smidig overgang for borgeren mellem børne- og voksenområdet. Der er på Handicapcentret iværksat en lean-proces med henblik på at sikre borgeren en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling. I dette projekt indgår også at bedre borgerbetjeningen ved at tilpasse telefon- og åbningstider til borgernes behov samt anvende blanketløsninger o.a., der smidiggør borgerens kontakt med Handicapcentret.

10 Der er iværksat et forløb faciliteret af bl.a. Center for Socialfaglig Udvikling, hvor medarbejdere i Handicapcentrets modtagelse skal arbejde med værdier for borgerbetjening og hvad en god modtagelse kendetegnes af. Milepæl Flytning ultimo nov Lean-projekt i proces Første CSU-workshop med Modtagelsen: medio oktober 2012 Ledelsen Ansvarlig Strategi: Kvalitet i sagsbehandlingen Der gennemføres på Handicapcentret en omorganisering med henblik på skabe en mere effektiv organisation, hvor de specifikke opgaver i relation til serviceloven indskrænkes på færre personer, således at der kan oparbejdes et mere specialiseret kendskab til hhv. merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste på den ene side og handleplaner og sociale undersøgelser på den anden. Dette skal forbedre kvaliteten i sagsarbejdet, give en ensartet service til borgerne samt sikre rettidighed og det politisk vedtagne serviceniveau. Handicapcentret har valgt at have specialiserede konsulentfunktioner på hhv og 41, 42 for sikre opdateret viden og understøttelse af rådgivernes sagsarbejde. Endvidere deltager Handicapcentret i tværgående projekt i Familier, Børn og Unge under Socialforvaltningen vedr. den gode 50-undersøgelse. Lokalt på handicapcentret skal iværksættes styrket oplæring af navnlig nyuddannede rådgivere ift 50-undersøgelse og handleplaner i overensstemmelse med Fælles Fagligt Grundlag for Socialforvaltningen. Milepæl: Omorganisering gennemført pr. 1. oktober 2012 Ansvarlig: Ledelsen Handicapcenteret for børn Strategi: Helhedsperspektiv på tværs af søjler og centre Handicapcentret bidrager til et helhedsperspektiv på tværs af søjler og centre bl.a ved hver anden uge at afholde et samråd, hvor repræsentanter for Handicapcentret og udførerområdet drøfter konkrete sager. Hensigten med dette er at sikre en mere smidig visitation, at det enkelte barn/den unge får det tilbud, der passer bedst, og at der skabes fælles viden om evt. behov for udvikling af nye tilbud. Desuden er Handicapcentret i samarbejde med voksenområdet pt. i gang med at beskrive en hensigtsmæssig overgang fra børne- til voksenområdet i Social-

11 forvaltningen. Handicapcentret for børn flytter ultimo november 2012 sammen med myndighedscentrene for udsatte voksne og voksne handicappede. Handicapcentret deltager i forløbet Ledelse på tværs af søjler og centre v/center for Socialfaglig Udvikling. Handicapcentret deltager i faste møder med Familiecentret for at afgøre den mest hensigtsmæssige placering af konkrete sager. Milepæl Overgangsbeskrivelse barn/voksen præsenteres for søjlecheferne primo oktober Næste møde i "gråzoneudvalget" 5. oktober Ansvarlig Gitte Krogager Indsatsområde: Mere tid til borgerne Handicapcentret påbegyndte i marts 2012 en leanproces ledet af et eksternt konsulentfirma. I processen vil alle proces/arbejds- og sagsgange på centret blive gennemgået med henblik på at optimere disse, så de kører mest hensigtsmæssigt med mindst muligt tidsforbrug. Dette er for at sikre, at tiden bruges på det nødvendige i forhold til at betjene borgerne og levere kerneydelser til tiden. Samtidig vil alle medarbejdere og lederes ansvars- og kompetencefelter vil blive beskrevet, således at borgerne sikres den mest kompetente og effektive betjening. Indsatsområde: Sagsbehandling af god kvalitet Der gennemføres på Handicapcentret en omorganisering med henblik på skabe en mere effektiv organisation, hvor de specifikke opgaver i relation til serviceloven indskrænkes på færre personer, således at der kan oparbejdes et mere specialiseret kendskab til hhv tabt arbejdsfortjeneste/merudgifter på den ene side og sociale undersøgelser og handleplaner på den anden. Dette skal forbedre kvaliteten i sagsarbejdet, give en ensartet service til borgerne samt sikre rettidighed og det politisk vedtagne serviceniveau. Handicapcentret har valgt at have specialiserede konsulentfunktioner på hhv og 41, 42 for sikre opdateret viden og understøttelse af rådgivernes sagsarbejde. Endvidere deltager Handicapcentret i tværgående projekt i Familier, Børn og Unge under Socialforvaltningen vedr. den gode 50-undersøgelse. Lokalt på handicapcentret skal iværksættes styrket oplæring af navnlig nyuddannede rådgivere ift 50-undersøgelse og handleplaner i overensstemmelse med Fælles Fagligt Grundlag for Socialforvaltningen.

12 Milepæl: Omorganisering gennemført pr. 1. oktober 2012 Ansvarlig: Ledelsen Handicapcenteret for børn Indsatsområde: Organisationsudvikling Der gennemføres på Handicapcentret en omorganisering med henblik på skabe en mere effektiv organisation, hvor de specifikke opgaver i relation til serviceloven indskrænkes på færre personer, således at der kan oparbejdes et mere indgående kendskab til behandling af sager med børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Dette skal forbedre kvaliteten i sagsarbejdet, give en ensartet service til borgerne samt for at sikre det politisk vedtagne serviceniveau. Milepæl: Omorganisering gennemført pr. 1. oktober 2012 Ansvarlig: Ledelsen Handicapcenteret for børn Målsætning: Personale: Højt fagligt niveau og inddragelse af netværk Handicapcentret har gennemført en organisationsændring, der sigter på at specialisere rådgiverne på kerneområderne merudgiftsydelser/tabt arbejdsfortjeneste samt 50-undersøgelser/handleplaner og anbringelser. Dermed er det tanken, at rådgiverne opnår større øvelse og sikkerhed i opgaveløsningen. Samtidig styrkes oplæringen af nye medarbejdere på hvert af de to hovedområder. En række medarbejdere på centret vil deltage i kurset "Inddragende metoder. Samarbejde og inddragelse" under COK. Kurset skal styrke rådgiverne i deres arbejde med at inddrage familie og netværk. Endelig deltager centrets rådgivere løbende i kurser under Socialforvaltningens Sociale Akademi ligesom der er månedlige kompentenceudviklingsoplæg på Handicapcentret. Milepæl: Omorganisering gennemført pr. 1. oktober 2012 Ansvarlig: Ledelsen Handicapcenteret for børn

13 Strategi: Ledelsesudvikling Centerchefen tager master i offentlig ledelse. Afdelingslederne deltager i Den Offentlige Lederuddannelses forløb vedr. personligt lederskab og forandringsledelse Milepæl: I proces Strategi: Kompetenceudvikling På Handicapcentret foregår kompetenceudvikling både via deltagelse i Socialforvaltningens Sociale Akademi, gennem interne månedlige faglige oplæg for det socialfaglige personale og gennem deltagelse i supervision, hvilket er obligatorisk. Desuden er kompetenceudviklingsforløb for den nye fælles modtagelse med SUV og VH på Grøndalsvej 1 under planlægning med særligt henblik på borgerservice. Endelig sker der kompetenceafdækning og udvikling for både ledelse og medarbejdere i forbindelse med lean-proces. Milepæl CSU starter forløb for modtagelsen medio oktober 2012 Strategi: Pårørendestrategi Det er planlagt at oprette et Centerråd for Handicapcentret, hvori repræsentanter for pårørende skal sidde sammen med medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra centret. Der arbejdes løbende med inddragelse af pårørende som led i fokus på empowerment og ressourcer i netværket. Milepæl Centerråd opstartsmøde oktober Kursus i Inddragende metoder for rådgivere september Møde med Landsforeningen Autisme, Aarhus afdeling d. 11. oktober 2012 Ansvarlig Ann Hermansen og Lene Mehlsen Thomsen Indsatsområde: Bedre omdømme For at bidrage til sikringen af et bedre omdømme har Handicapcentret igangsat en lang række initiativer, der alle har til formål at sætte i borgeren i centrum og give borgeren kompetent, respektfuld og effektiv betjening. Indsatserne involverer bl.a. en nye vision for Handicapcentret, en omorganisering af centret med henblik på at øge rådgivernes specialisering og sikre ensartethed i sagsbehandlingen. Der vil på centret som led i en leanproces fremover blive målt ugentligt på, om sagsbehandlingsfrister overholdes, på klager fra borgere, og på om vi i øvrigt

14 behandler og besvarer borgerhenvendelser relevant, kompetent og rettidigt. Der er iværksat en lean-proces mhp at sikre borgeren en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling. Samtidig skal telefon- og åbningstider tilpasses borgernes behov, der skal anvendes blanketløsninger o.a., der smidiggør borgerens kontakt med Handicapcentret. Der er iværksat et forløb faciliteret af bl.a. Center for Socialfaglig Udvikling, hvor medarbejdere i Handicapcentrets modtagelse skal arbejde med værdier for god borgerservice og hvad en god modtagelse kendetegnes af. Milepæl: Omorganisering gennemført pr. 1. oktober 2012 Ansvarlig: Leanstyregruppe/projektleder Lene Mehlsen Thomsen, Ledelsen Handicapcenteret for børn Målsætning: Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv I forhold til at skabe økonomisk balance i et udviklingsperspektiv, har Handicapcentret arbejdet med strategien "I nul i 2012" mhp at rette op på budgetunderskud og skabe de nødvendige tilpasninger af serviceniveauer. Dette er sket i samspil med rådgiverne og med fokus på at få udviklet nye tilbud, der er mere fleksible, mere målrettet centrets målgruppe og som tager udgangspunkt i borgerens egne ressourcer og netværk. Endvidere afholdes faste møder hver 14. dag ml ledelsen og controllere på Handicapcentret samt søjlechef og koordinator, FBU. Strategi: Styrkelse af budgetansvar på alle niveauer Handicapcentret har over en længere periode arbejdet med at styrke den økonomiske bevidsthed på alle niveauer i organisationen. Bl.a. gennemføres der månedlige økonomigennemgange mellem rådgiver og controller for at drøfte forbrug og udvikling i rådgiverens sager, sikre disponering af ændringer mv. Der er tillige iværksat proces med italesættelse af økonomi og forbrug som et fælles anliggende. Milepæle: Månedlig gennemgang af økonomi foretages af controller Ansvarlig: Controller Strategi: Helhedsorienteret styring Der er i forbindelse med Handicapcentrets leanprojekt udviklet en database med central ledelsesinformation vedr. styringsmålene sagsbehandlingstider, antal klager, økonomi/budget, personaleomsætning, antal sager/sagsomsætning, sygefravær og registrering.

15 Desuden har ledelsen udarbejdet et samlet, fælles dokument for centrets arbejde: Handleplan for Handicapcentret for børn, der beskriver igangværende indsatser på centret inden for de fire hovedområder Visioner, værdier og kultur, Arbejdsmiljø/ressourcer, Økonomi og Faglig udvikling. Milepæle: Statusmøder hver 14. dag med udgangspunkt i styringsmålene i databasen påbegyndes oktober Ansvarlig: Ledelsen og controller

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Unges FU-område og Socialforvaltningen møder børn, unge og forældre så ensartet som muligt, når der afholdes netværksmøder.

Unges FU-område og Socialforvaltningen møder børn, unge og forældre så ensartet som muligt, når der afholdes netværksmøder. Målsætning: Social inklusion og medborgerskab Strategi: Nytænkning af inklusion Som led i den lokale afprøvning af nye initiativer vedrørende Nytænkning af Inklusion, deltager i udviklingen af "Aarhus-eksperimentet

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter MASTERPLAN Udviklingsplanen i forbindelse med Analaysen fra TASK FORCE Den Samlede indsats. Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem Task Force 1.10.2013

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Effektstyring og læring i Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Effektstyring og læring i Socialforvaltningen i Københavns Kommune Effektstyring og læring i Socialforvaltningen i Københavns Kommune Marts 2013 Hvordan effektstyrer SOF? De 10 pejlemærker Flere hjemløse får og fastholder egen bolig Flere udsatte børn og unge får en kvalificerende

Læs mere

Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009

Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Centerrådet i Handicapcenter København Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Til stede: Momme Knudsen, Ingrid Hansen, Kirsten Danielsen, Bente Ullits Eckmann, Janne Sander, Frank Steffensen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011.

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Indhold Konklusion og sammenfatning Generelt vedr. tilsyn Uddybning af fokus i ft konkrete

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Analyse af børne- og ungeområdet i forlængelse af

Borgerpanelundersøgelse. Analyse af børne- og ungeområdet i forlængelse af Borgerpanelundersøgelse Analyse af børne- og ungeområdet i forlængelse af Frivillighed budget 2015 2 Januar Fokus på 2015 en tidlig indsats over for udsatte børn og unge med henblik på at minimere udgifterne

Læs mere

Organisering af hjemmeplejen

Organisering af hjemmeplejen 27-09-2007 Organisering af hjemmeplejen I dette notat beskrives et forslag til organiseringen af hjemmeplejen. Notatet er bygget op omkring følgende struktur: Sagsnr. 2007-73207 Dokumentnr. 2007-348830

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune Børnehandicapområdet Aabenraa Posekærvej 20 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 8590 E-mail: posekaer@aabenraa.dk www.boernehandicapomraadet.dk Dato 10. juli 2014 Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Magistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i Socialforvaltningen 2013-2016

Magistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i Socialforvaltningen 2013-2016 Magistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i 2013-2016 Oplæg for Socialudvalget den 5. sept. 2012 Steinar Eggen Kristensen Baggrund Magistratens budgetforslag Behov for budgettilpasninger

Læs mere

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014 Oplæg Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 17, 20042011 Aspose Ltd. stk.4 Pty udvalg Aktivitetsparate unge Juni 2014 Aktivitetsparate 1830 årige 200 Aktivitetsparate

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

DAGTILBUD. børnehaveklassen

DAGTILBUD. børnehaveklassen 10 Dagtilbud DAGTILBUD I Herning Kommune ligger vi på landsgennemsnittet af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette er under regeringens mål om 95% af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

Forslag til styrkelse af handicapområdet for børn

Forslag til styrkelse af handicapområdet for børn Bilag 1 Fra Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. august 2015 Forslag til styrkelse af handicapområdet for børn I følgende bilag fremgår alle de forslag, som er kommet frem i processen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Nr. 01 den 12. august 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har på møde den

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Baggrund: De seneste reformer på såvel grundskole som ungdomsuddannelser viser et konstant voksende behov for hurtigere fremdrift og øgede boglige kompetencer i det

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet.

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet. BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. januar 2015 Tlf. dir.: 2069 1278 E-mail: eve@balk.dk Kontakt: Erik Vestergaard Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-15 Projektaftale 1. Projektaftale for: En helhedsorienteret hjemløseindsats.

Læs mere

En sammenhængende misbrugsindsats Regionens, kommunens eller borgerens indsats?

En sammenhængende misbrugsindsats Regionens, kommunens eller borgerens indsats? En sammenhængende misbrugsindsats Regionens, kommunens eller borgerens indsats? Social- sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør Henning Daugaard, Frederiksberg Kommune Alkohol- (og stof)behandling hvor skal

Læs mere

Model U-turn. en introduktion

Model U-turn. en introduktion Model U-turn en introduktion 1 Indhold Unge og rusmidler Unge og rusmidler... 3 U-turns tilbud et kontinuum af indsatser... 4 U-turn-modellen i korte træk... 5 Samarbejde er vigtigt... 8 Mål... 9 Dokumentation

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

17½ års samarbejde i Aarhus

17½ års samarbejde i Aarhus 17½ års samarbejde i Aarhus Vi er en stor kommune vi kan ikke bo sammen, så vi må formalisere overgangene. I Jobcentret har vi samlet indsatserne for de unge under 30 år. Organisationsdiagram Jobcenter

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Deltagere: Medarbejdere fra Trinbrættet Formand: Mette Mørk Bjørnskov, konstitueret leder i Trinbrættet Trinbrættets høringssvar tager sit afsæt i

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i

Læs mere