Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger )"

Transkript

1 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Dato: Nummer Navn på kursusforløb Samlet varighed AMU 1 Kloarkrørlægger 37 2 Kloakmester 70 3 Fra ufaglært til faglært - Detail 34 Kursusindhold Her er der lagt vægt på, at man får kurser i det praktiske arbejde som kloakrørlægger..man modtager lidt teori som støtte til det praktiske arbejde. Formålet er, at man vil kunne indgå som medhjælper i et arbejdshold. Udgangspunktet er, at man allerede er kloakrørlægger, og at det nok er et par år siden man har arbejdet på området. Intro/støttefag er IT-fag og lidt CAD, da vi ved at uddannelsen er ekstra udfordrende, hvis man har lidt huller i de områder. På det faglige område er der valgt miljødelen af hensyn til merit og fornuftig undervisningsplanlægning. Forløbet henvender sig til ufaglærte i detailhandlen, der vil være faglærte, og som har min. 2 års relevant erhvervserfaring. FKBkode AMUkode Titel Kloakering - Arbejdsmiljø Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning Kloakering - Dræning af bygværker mv Kloakering Anvendelse af lægningsbest Kloakering - Beregn. af koter, fald og rumfang mv Kloakering - KS af afløbsinstallationer Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer Kloakering - Afløbsplan for enfamiliehus Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner Kloakering Udførelse af afløbsinstallationer Vejen som arbejdsplads - certifikat Grundlæggende faglig regning CAD - 2D på byggepladsen Kloakering - Udøvelse af funktionen tek. ansvarlig Brug af PC på arbejdspladsen Anvend informationer fra internettet til jobbrug Kloakering KS i autoriseret virksomhed Kloakering - Udskilleranlæg Kloakering - I det åbne land Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger Kloakering - Pumpeanlæg mv Kloakering Projektering og dimensionering Kloakering Aut. Kloakmesterarbejde i praksis Kloakering Anvendelse af lovgrundlaget Anvendelse af regneark til enkle beregninger Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde Kloakering - Anvendelse og afledning af regnvand Kloakering - Montering af rottespærrer Projektudvikling og gennemførelse Salg og varer Konceptforståelse og drift i detailhandelen 15 Varighed dage Der tages forbehold for kurser, der i perioden ændrer nummer, nedlægges mv. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 1

2 4 Rengøring med dansk som andetsprog for F/I 50 Du lærer at anvende egnede midler, redskaber og maskiner til rengøring af forskellige lokale- og materialetyper ud fra hygiejniske og rationelle metoder..desuden lærer du at klargøre og afrigge almindeligt anvendte redskaber, rengøringsvogne og maskiner..du får et elementært kendskab til relevant specifikt fagsprog og kan anvende det til at forstå og kommunikere mundtligt om rengøringsområdets centrale begreber, f.eks. materialer, maskiner, udstyr og arbejdsprocesser Udarbejdelse af projektrapporter Dansk som andetsproget for F/I, basis Daglig erhvervsrengøring 10 5 Jobrettet grundpakke for nye buschauffører 38 Jobrettet grundpakke for nye buschauffører på 7,6 uger vurderes som den mest jobrettede pakke til nye buschauffører. Efter endt uddannelse har kursisten opnået erhvervskørekort til bus (D-ep) og herunder den lovpligtige kvalifikationsuddannelse. Derudover har deltageren opnået de nødvendige komptencer i billettering og kundeservice, samt i rutebuskørsel, som kvalificerer deltageren til at kunne gå direkte ud efter endt uddannelse og blive ansat som rutebuschauffør i et rutebusselskab Personbefordring med bus Rutebuskørsel Billettering og kundeservice På vej ind i anlægsbranchen med fokus på basisviden om faget og sten (anlægsteknik) Pasning og hold af forskellige dyregrupper Deltageren få en grundlæggende viden om faget herunder pleje af grønne anlæg og anlægsteknik. Kurset giver deltageren en viden omkring den daglige pasning, fodring og reproduktion af dyr. Deltageren vil kunne udføre alle praktiske elementer vedrørende hold af dyr på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Deltageren får kendskab til sundhed og sygdom ved et dyrehold og kan udføre praktiske elementer vedrørende smittebeskyttelse på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Deltageren får kendskab til dyreværnloven og basis viden om særlige dyregrupper. Kursusforløbet indeholder mulighed for at få de grundlæggende og samtidig rimeligt alsidige og solide kompetencer indenfor vejgodstransport Grundlæggende anlægsteknik Betjening og vedligeholdelse af mindre gertnermaskiner Basiskursus for anlægsgartneri Adfærdsfysiologi hos dyr Avl og genetik hos dyr Daglig pasning af dyr i dyrehandler Dyrevelfærd Dyreværnsloven Fodringslære ved hold af dyr Håndtering og transport af dyr Immunforsvar hos dyr Klima og teknik ved dyrehold Mikrobiologi ved dyrehold Miljø og arbejdsmiljø ved dyrehold Smittekendskab Stress hos dyr Sundhed og sygdom ved dyrehold Formidling og kundebetjening Godstransport med lastbil AK 30 Der tages forbehold for kurser, der i perioden ændrer nummer, nedlægges mv. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2

3 8 9 Familieplejer Ny i branchen - vejgodstransport Rehabilitering og træning i det sammenhængende borgerforløb solide kompetencer indenfor vejgodstransport. Kursusforløbet henvender sig til personer der er nye inden for vejgodstransportbranchen, og som er i besiddelse af gyldigt kørekort til almindelig personbil (kategori B). Kurset retter sig mod ledige, der har haft jobfunktion som familieplejer og derfor har det obligatoriske grundmodul. Modulet tilbyder en samling af supplerende viden, hvor kursisten får indsigt i betydningen af omsorgs- og relationsarbejde ift. plejebørn; herunder trivsel, læring og udvikling, både for det mindre barn og det ældre barn (teenage). I dette fremhæves betydningen af børns livshistorie, samt inddragelse og deltagelse i hverdagslivet. Der arbejdes derudover med fokus på samarbejdet med forældre/pårørende og øvrige netværk, samt gældende lovgivning på området. Der vil blive sat særligt fokus på sociale mediers betydning ift. børn og unge og ligeledes emnet, der omhandler børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser. Forløbet retter sig mod social- og sundhedsassistenter, der ønsker at styrke deres kompetencer i arbejdet med rehabilitering og træning i det sammenhængende borgerforløb. Forløbet er identisk med KUA forløbet: "Rehabilitering og træning". Forløbet styrker assistentens kernefaglighed og organisatoriske forståelse, kompetencer inden for f.eks. sundhedspædagogik, vejledning, selvledelse, kvalitetsudvikling samt reflektion. Forløbet styrker desuden deltagerens faglige kompetencer inden for f.eks. rehabilitering, fysisk genoptræning, aktivering, velfærdsteknologi samt innovation og dokumentation i omsorgssystemer. Derudover sætter forløbet fokus på social- og sundhedsassistentens rolle som nøgleperson og social- og sundhedsassistentens rolle i det tværgående samarbejde. Forløbet indeholder værktøjsbaserede fag inden for webkonstruktion i ex. CMS og billedbehandling, og med øget fokus på webkommunikation, onlineprofilering og markedsføring Kørsel med vogntog, kategori C/E AK Kørsel med modulvogntog A Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Plejebarnets relation til plejefamiliens børn Anbragte børns udvikling Sorg -og krisearbejde i omsorgs - og pæd.område Arbejdet med anbragte børns livshistorie Børn og unge med adfærds -og kontaktforstyrrelser Sociale medier i børne -og ungdomskulturen Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk Arbejde med plejebørn i puberteten Rehabilitering som arbejdsform Neurorehabilitering af senhjerneskadede Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen Assistenten i det tværgående samarbejde Assistenten som nøgleperson Tværsektorielt arbejde med rehabilitering Selvstændigt arbejde med rehabilitering Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet Kvalitet i offenlige velfærdsydelser Fysisk genoptræning af borgeren Udvikling og styring af aktiveringsprojekter Innovation - Ideudvikling mm Innovation - Gennemførsel og formidling It-ressourcer til virksomhedens online profilering Medvirken til virksomhedens webstrategi Planlægning og valg af virksomhedens webløsning Opbygning af virksomhedens website Udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens web Programmering i virksomhedens adm. it-systemer Design af hjemmesider med CMS Vedligehold af CMS til webbaseret grafisk produkt 2 Der tages forbehold for kurser, der i perioden ændrer nummer, nedlægges mv. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 3

4 11 Webudvikler og -redaktør Regnskab, økonomi og controlling 45 Ingen beskrivelse Kursuspakkennretter sig mod personer uden forudsætninger der søger eller har beskæftigelse i metalindustrien inden for svejse/skære området og som skal beherske svejseprocessen 141 på højeste certifikatniveau. Herudover indgår sikkkerhed Anvendelse af hyperlinkteknik 0, Databasevedligeholdelse til jobbrug 1, Oprettelse af e-formularer Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion Billedredigering i medarbejderens jobfunktion Grafik og tekster til virksomhedens webside Videoredigering i medarbejderens jobfunktion Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug Virksomhedskommunikation med Tekster til nettet - formulering og opbygning Online kundeservice og -rådgivning Brug af social software i virksomheden Sociale medier som kommunikationskanal i detail Nye kunder via viral markedsføring E-markedsføring og reklameindsats Placering af resultat- og balancekonti Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Registreringsmetoder ved virksomhedens drift Anvendelse af periodisk beregning og registrering Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov Anvendelse af regneark til enkle beregninger Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen Årsafslutning af bogholderiet Debitorstyring Kreditorstyring Økonomiske styring af lageret Personalejura i lønberegning Udarbejdelse og afstemning af lønsedler Opstilling og analyse af årsregnskabet Resultatbudgettering Likviditets- og balancebudgettering Udarbejdelse af budgetkontrol Udarbejdelse af standardomkostningskontrol Controlling af omkostninger og investeringer Controlling af kreditor, indkøb og lager Controlling af salgs- og debitorområdet Manuel måle og bearbejdningsteknik TIG-svejsning TIG-svejs-kants uleg plade/rør TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos 10 Der tages forbehold for kurser, der i perioden ændrer nummer, nedlægges mv. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 4

5 Udvidet svejseforløb med afsæt i proces 141 tig svejsning i sort stål, plade og rør i alle positioner Intro til sprøjtestøbning i plastindustrien Intro til polyester- og epoxystøbning i plastindustrien CNC Multitask Machining (MTM) certifikatniveau. Herudover indgår sikkkerhed. Udvidet kursuspakke til dig, der ønsker at arbejde med sprøjtestøbning af plastemner. Du lærer at betjene og fejlfinde på maskiner til sprøjestøbning. Herudover får du kendskab til forskellige termoplastmaterialer. Du får også et indblik i Lean. Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde med fremstilling af epoxy- og polyesteremner i eksempelvis plastindustrien, vindmølleindustrien og på værfter. Du får certifikat inden for epoxy- og isocyanater. Du får viden om reparation og færdiggørelse af polyesteremner og støbeforme. Du lærer om sikkerhed ved polyesterstøbning. På kurserne lærer du at stille op på og indkøre CNC drejebænke (3-aksede) til produktion i virksomheder, hvor der ofte vil indgå en høj grad af industriel automation og anvendelse af robotter. Derudover lærer du at overføre CAM program via postprocesser og udføre spåntagende bearbejdning på MTM-maskiner, programmere og afvikle programmer i akserne X,Y,Z,W samt oprette værktøjer til MTM bearbejdning. Kursusforløbet henvender sig primært til industriteknikere eller maskinarbejdere, der har brug for at få bygget oven på eller opdatere deres kompetencer inden for CNC drejning. Kursusforløbet kan også være relevant for andre faglærte, hvis du har meget erfaring med programmering, opstilling og betjening af CNC drejebænke TIG-svejs-stumps uleg plade TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk TIG-svejsning TIG-svejs-kants rustfri plade/rør TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade TIG-svejs-stumps svær rustfri plade TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos TIG-svejs-stumps svær rustfri rør pos PA-PC TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos Anvendelse af termoplast materialer Betjening af sprøjtestøbe maskiner Montage og indstilling af sprøjtestøbe forme Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean Styring og fejlfinding på sprøjtestøbeanlæg Fejlretning på sprøjtestøbte emne Systematisk problemløsning for operatører produktionsoptimering for operatører Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Sikkerhed ved polyester støbning Støbning af glasfiberarmeret polyesteremner RTM vakuumstøbning af glasfiberemner Finish og reparation af polyesteremner Reparation og finish af komposit støbeforma Lean værktøjsanvendelse for operatører Systematisk problemløsning for operatører Mekanisk måleudstyr, kalibrering og måleusikkerhed CNC drejning, programmering og opstilling, 1-sidet CNC drejning, programmering med cyklus/dialog CNC drejning, programmering og opstilling, 2-sidet CNC drejning med C-akse (2-sidet) CNC drejning med C-akse, avanceret (2-sidet) MTM bearbejdning, 5-akset MTM bearbejdning, 7-akset 5 Kursusforløbet henvender sig til faglærte inden for metalområdet, f.eks. mekanikere, skibsmontører og High Precision plasmabrænding 4 Der tages forbehold for kurser, der i perioden ændrer nummer, nedlægges mv. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 5

6 Smede- og svejseteknik - med MAG- og lysbuesvejsning Viden om materialer samt kompetencer i grundlæggende CNC og grundlæggende betjening af robot i træ - og møbelindustrien Kompetencer i bearbejdning på stationære maskiner, grundlæggende CNC og betjening af robot i træ - og møbelindustrien På vej ind i anlægsbranchen metalområdet, f.eks. mekanikere, skibsmontører og industriteknikere/maskinarbejdere. Kursusforløbet kvalificerer til at arbejde med pladebearbejdning, herunder skæring, klipning og bukning/valsning af plader. Endvidere kvalificeres til at arbejde med MAGog lysbuesvejsning. Kursusforløb for faglærte med en træfaglig uddannelse som ønsker yderligere kompetencer indenfor CNC. Ingen beskrivelse Deltageren kan komme i beskæftigelse som ufaglært anlægsarbejder/specialarbejder. Kombinationen af praktisk erfaring og flere kurser kan give merit til faglært struktør Betjening og indstilling af CNC-kantpresse Betjening af CNC-styret plasmaskæremaskine Manuel og 3D CAD baseret pladeudfoldning MAG-svejs-kants plade/plade pr Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk MAG-svejs-stumps plade alle pos pr Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Lys b. svejs-kants plade/plade CNC - styret overfræser, maskinlære,træ CNC programmering i G-koder,træ Tegningsfremstilling i CAD, træindustri CNC - programmering fra CAD til CAM 2D Parametrisk CNC programmering,træ PTP teknik, træ Fixturer i plane emner på CNC overfræser,træ Skafteværktøjer, træindustri Optimering af processer på CNC overfræser, træ Skæredata, træ Træarter,svind og opskæringsformer Tegningsfremstilling i CAD, træindustri Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien Træbearbejdning på bordfræser Værktøjer i træindustri Pladematerialer, lim og finer Maskinelle bygningssamling på standardmaskiner CNC programmering i G-koder,træ Maskinteknik, træ. Afkorter, plade- og rundsav Maskinteknik træ, Høvlemaskiner Maskinteknik, træ. Bore- og stemmemaskiner Robotter i industrien for operatører Robotbetjening for operatører Håndtering med industrirobotter for operatører Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Nivellering Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Etablering af indkørsler i belægningssten og fliser Vejbygning - Bygning af fortovsarealer Vejen som arbejdsplads - Certifikat Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1 Der tages forbehold for kurser, der i perioden ændrer nummer, nedlægges mv. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 6

7 På vej ind i byggebranchen På vej ind i byggebranchen Jobskifte til betonarbejde for fag-lærte i bygge- & anlægsbranchen Deltageren kan komme i beskæftigelse som ufaglært anlægsar-bejder/specialarbejder. Kombinatio-nen af praktisk erfaring og flere kurser kan give merit til faglært struktør. Deltageren kan komme i beskæftigelse som ufaglært anlægsar-bejder/specialarbejder. Kombinationen af praktisk erfaring og flere kurser kan give merit til faglært struktør. Tårnkraner er bygget til at klare meget tunge løft ifm. primært bygge- og anlægsopgaver, men tårnkraner bruges også i samme løftesammenhænge som f.eks. i industrien og på havne. Kursusforløbet henvender sig til faglærte med erfaring fra bygge- og anlægsbranchen, der skifter job, hvor der er jobåbninger inden for forskalling, armering og betonarbejde Teleskoplæsser med gafler - betjening Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert Forebyggelse af graveskader Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Nivellering Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Forskalling - udførelse af enkle løsninger Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister Slap armering - udførelse af enkle løsninger Mindre blandeanlæg - mørtel og beton Vejen som arbejdsplads - Certifikat Rulle- bukkestillads- opstiling mv Teleskoplæsser med gafler - betjening Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert Forebyggelse af graveskader Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Nivellering Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Forskalling - udførelse af enkle løsninger Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister Slap armering - udførelse af enkle løsninger Mindre blandeanlæg - mørtel og beton Vejen som arbejdsplads - Certifikat Rulle- bukkestillads- opstiling mv Tårn- og svingkran med int. anhug. A-cert. - betj Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister Armering - anv. af elektriske klippe-/bukkemask Forskalling - udførelse af enkle løsninger Slap armering - udførelse af enkle opgaver Forskalling - opstilling til vibreringsfri beton Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Systemforskalling - opstilling af vægforskalling Forskalling - udførelse af specielle løsninger Systemforskalling - udfør. af specielle løsninger Udstøbning af byggepladsbeton Vejen som arbejdsplads - Certifikat Teleskoplæsser med gafler - betjening Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert. 3 Der tages forbehold for kurser, der i perioden ændrer nummer, nedlægges mv. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 7

8 24 25 Bygningsinstallation Svejsning i bygninger og på distributionsledninger - gas/ilt, elektrode og TIG Køkkenmedhjælper på plejecentre Retter sig mod VVS'ere, der skal arbejde med svejsning af varmeinstallationer inden for større byggeri- og infrastrukturprojekter, f.eks. Femern Bælt, superhospitaler og alment boligbyggeri. Kursusforløbet gennemgår de vigtigste elementer af el-installationsarbejde vedrørende belysning, kommunikations- og dataanlæg, IBI, CTS og relevant lovgivning og forbedrer deltagerens kompetencer i forhold til at søge arbejde i elinstallationsvirksomheder. Ingen beskrivelse Gassvejsning af stumpsømme rør, proces Gassvejsning af stumpsømme rør Teleskoplæsser med gaffel betjening Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Lys b svejsning stumps rør alle pos Lys b svejsning kants plade/rør Lys b svejsning adgang TIG-svejs-kants uleg plade/rør TIG-svejs-stumps uleg plade TIG-svejsning Belysning, dimensionering af anlæg Belysning, energioptimering af belysningsanlæg Belysning valg af lyssætning LED-belysning, dimensionering, inst og vedl Belysning, installation af nød og panikanlæg Det digitale byggeri Installationer udført efter Bygningsreglementet SB Større Installationer, industri og andet byggeri SB Mindre install., bolig m. særlige områder SB/KLS Kvalitetssikring, eftersyn og afprøvning IBI/CTS, systemopbygning af decentrale anlæg IBI/CTS, programmering af decentrale IBI anlæg CTS-anlæg, systemkendskab CTS-anlæg, programmering og visualisering Energioptimering af HVAC anlæg IBI/CTS, rådgivning om BMS L-AUS, tavle- og installationsarbejde Dataanlæg, opsætning af lokalnetværk Dataanlæg, opsætning af TCP/IP Dataanlæg, kabling med kobber Dataanlæg, dimensionering af netværkskomponenter WLAN-opsætning og konfiguration Switch i netværk Tilberedningsmetoder i institutionskøkkener Grundlæggende madproduktion Råvarer i køkkenet Mad og måltider til forskellige brugergrupper Grundlæggende kost- og menuplanlægning Grundlæggende ernæring og måltidsplanlægning Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte jobs Kommunikation og konflikthåndtering - service 3 Der tages forbehold for kurser, der i perioden ændrer nummer, nedlægges mv. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 8

9 27 Køkkenmedhjælper i daginstitutionskøkken 35 Ingen beskrivelse Prisberegning i den daglige madproduktion Gårsdagens overproduktion God mad til gruppe med fødevareintolerance Tilberedningsmetoder i institutionskøkkener Grundlæggende madproduktion Kostplanlægning i forhold til småbørn Måltidet i pædagogisk arbejde Inspirationskøkkenet i daginstitutioner og SFO Mad til børn - sunde børn Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte jobs Børn og mellemmåltider Prisberegning i den daglige madproduktion 2 Der tages forbehold for kurser, der i perioden ændrer nummer, nedlægges mv. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 9

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger )

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Dato: 11.3.2015 Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannels esforløbet (dage) 1 Kloakrørlægger 37 2 Kloakmester

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 19.12.14

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 19.12.14 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.1.14 Nummer Navn på kursusforløb Varighed Kursusindhold AMU-kode Titel 1 På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør 4 3 På

Læs mere

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher 6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher Branche Kursusgruppenummer Administration 62-66 + 69-70 + 74 Akademiuddannelse 163-221 Bygge & anlæg 1-6 + 11-13 + 16-20 El 39-42 Maler 5 + 6 Murer 10 Tømrer

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer 1 2 3 4 5 Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet Kursusindhold FKB-kode AMUkode Titel på AMU-kursus Varighed

Læs mere

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for perioden 1. januar - 31. marts 2015

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for perioden 1. januar - 31. marts 2015 Positivliste for den regionale uddannelsespulje for perioden 1. januar - 31. marts 2015 19.12.2014 Undervisning - Sundhed, omsorg og personlig pleje mv. Uddannelse AMU-kode/ Titel Varighed - dage/ Modul

Læs mere

Uddannelsesstrukturer anbefalet af efteruddannelsesudvalgene 28. januar 2015

Uddannelsesstrukturer anbefalet af efteruddannelsesudvalgene 28. januar 2015 Uddannelsesstrukturer anbefalet af efteruddannelsesudvalgene 28. januar 2015 Efteruddannelsesudvalg:Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Senest revideret: 17-12-2014 Navn på strukturen Fra ufaglært

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Udstedt af:

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Udstedt af: Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Udstedt af: 449-3 Grøn Frisør - Trend herre/damemode 01-01-2013 til 30-06-2013 461452 Syddansk Erhvervsskole Odense- Vejle 6380-3 Udvendige vinduer og døre

Læs mere

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Hovedstaden, 1. april 2015-30. september 2015

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Hovedstaden, 1. april 2015-30. september 2015 1 Akademisk arbejde * Arbejdsret 10 2 Akademisk arbejde * Civilprocesret 10 3 Akademisk arbejde * Forsikringsret 10 4 Akademisk arbejde * Kursus i bæredygtig jobmodel indenfor kreative erhverv 30 5 Akademisk

Læs mere

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser arbejdsmiljø faglige kurser konsulentydelser skræddersyede kurser AMU Kursuskalender januar - juni 2014 2 nyt kursuscenter optimale rammer for kompetenceudvikling Siden foråret har forbipasserende kunnet

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) EFTERUDDANNELSE FOR LEDIGE Er du

Læs mere

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Kursusguide 2013 2014 Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder 2 aarhustech.dk/kurser forord Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Med efteruddannelse kommer

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 1.halvår 2011 2 Kursuskatalog1halva

Læs mere

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2014. Gennemførelsesprocent. UVM-fag UVM-fag betegnelse

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2014. Gennemførelsesprocent. UVM-fag UVM-fag betegnelse 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 88,9 36 88,9 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 64,1 78 64,1 40131 Vurdering af basale færdigheder 89,8 186 90,9 40137 Fagunderstøttende

Læs mere

KURSUS. Esnord.dk. Uddannelsespakker med jobrettet uddannelsesforløb for ledige EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. Esnord.dk. Uddannelsespakker med jobrettet uddannelsesforløb for ledige EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS KURSUS 2015 Uddannelsespakker med jobrettet uddannelsesforløb for ledige VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT... 3 Administrativ IT... 4 Grundlæggende regnskab...

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS Efterår 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige April 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige Marts 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ IT........................

Læs mere

Voksen- og efteruddannelse

Voksen- og efteruddannelse Voksen- og efteruddannelse Kursuskatalog 2014 1 INDHOLD brancherettede kurser og uddannelser AUTO... side 3 BYGGE & ANLÆG Maler... side 4 Murer... side 5 Tømrer... side 6 Tværfaglige bygge- og anlægskurser...

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

Kursusprogram 2011 2. halvår

Kursusprogram 2011 2. halvår Kursusprogram 2011 2. halvår 3 Indholdsfortegnelse Velkommen 3-5 Praktiske oplysninger 6 Faglige kurser: Auto 7-9 Bygge og anlæg 10-12 Cykel, knallert og motorcykel 13-15 El 16-17 Fødevarer 17-18 It 19

Læs mere

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser TIL KLAR NYE ER HED G I L U M Gør dine medarbejdere klar til nye muligheder I projektet Klar til nye muligheder tilbydes medarbejdere i virksomheder,

Læs mere

Kom foran i dit fag. Kurs r 2011. bedre til dit job eller bedre job?

Kom foran i dit fag. Kurs r 2011. bedre til dit job eller bedre job? Kom foran i dit fag Kurs r 2011 AMU-kurser bedre til dit job eller bedre job? Kom foran i dit fag efteruddannelse Med omtanke skaber vækst det fl eksible arbejdsmarked, i kombination med kompetente medarbejdere,

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse Gå på opdagelse i Learnmark Horsens store udbud af AMU-kurser Side 2 Learnmark Horsens AMU-kursuskatalog 2011/2012 Velkommen! Bliv klar til fremtiden

Læs mere

AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER

AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER 2014 2014 AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER (AMU) FOR ALLE KOM FORAN I DIT FAG RING TIL OS PÅ TLF. 7010 9900 SE ALLE VORES KURSER

Læs mere

Kursusguide. Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse MIDTVEST MIDTØST ØSTJYLLAND

Kursusguide. Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse MIDTVEST MIDTØST ØSTJYLLAND Kursusguide Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse MIDTVEST MIDTØST ØSTJYLLAND 2011 1. Udgave S2 Velkommen til VEU-kursusguide En fælles kursusguide for de tre VEU-Centre i Region

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere