Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune"

Transkript

1 Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Gentofte Kommune er overbevist om man med fordel vil kunne anvende LEAN princippet for Trimmet Anlæg. Spørgsmålet er blot, om der er forandringsvilje, forståelse og midler nok til stede i den danske anlægsbranche til at holde fast i organisations- og ledelseskonceptet Trimmet Anlæg! Af Elsebeth Dahl Pedersen, Bygningssektionen, Anlægsteamet, Gentofte Kommune Af Niels Peter Madsen, Bygningssektionen, Anlægsteamet, Gentofte Kommune Hvorfor og hvordan gik Gentofte Kommune i gang med LEAN Hvorfor Gentofte Kommune, Teknik & Miljø stod i 2004 over for en stor udfordring med at skulle realisere infrastrukturprojekter til en samlet anlægssum på i størrelsesordenen 2,5 mia. kr. over en årig periode fra Infrastrukturprojekterne omhandler 9 fokusområder, og der er typisk tale om anlægsprojekter, som skal gentages flere år i træk, såsom fortovsrenovering efter Dong Energy s kabellægning og udskiftning af udebelysningen, veje, cykelstier samt en systematisk renovering af kloak- og vandledninger. I årene op til 2004 gennemførte Gentofte Kommune alene KPI-målinger (Key Performance Index) ved gennemførelse af udvalgte anlægsarbejder for at afdække bestillerens tilfredshedsgrad med procesforløbet i kravspecifikations-, design- og konstruktionsfasen samt med det endelige produkt. Ved evalueringen af disse procesforløb blev det drøftet at udvide KPI-målingerne til også at omfatte samarbejdspartnerne; rådgivere, entreprenører og leverandører m.v. Det forekom imidlertid ikke tilstrækkeligt alene at måle på samarbejdsparternes tilfredshedsgrad med procesforløbet og selve anlægsproduktet uden at fokusere på sammenhængene mellem produktdesign og den efterfølgende produktleverance. For at fokusere yderligere på denne sammenhæng faldt valget på Trimmet Byggeri som er den danske implementering af Lean Construction der ud over metoderne og tankerne fra Lean Construction også omfatter en udbygget og afprøvet metode til værdistyring af byggeprocessens logistik samt en anderledes form for samarbejde i og ledelse af byggeprocessen. Da der bag Lean Construction yderligere ligger ud over teorien fra Lean Production to grundlæggende tænkninger: dels en forståelse af byggeri og anlægsarbejder som en produktion, dels en opfattelse af byggeog anlægsprocessen som et komplekst, dynamisk fænomen. Det lå i denne anledning lige for at anvende principperne fra Trimmet Byggeri til Trimmet Anlæg, da principperne havde vist sig at være effektive for byggebranchens produktivitet. Såfremt Gentofte Kommunes værdigrundlag kunne optimeres og det tilhørende ressourceforbrug minimeres, således at spild undgås i projekterings- og udførselsfasen, ville et af de overordnede politiske succeskriterier om en forbedring af anlægsbranchens produktivitet samtidigt blive indfriet. Hvordan I efteråret 2004 kontaktede Bygningssek tionen en proceskoordinator fra NIRAS Rådgivende ingeniører, og planlægningen af fortovsrenoveringen i område 1 og 2 var således opstartet. Efterfølgende blev der indgået kontrakt med to rådgivende ingeniørvirksomheder; Kristian Rahbek og NIRAS, der stillede projektledere for udarbejdelsen af udbudsmaterialet, som indeholdt særskilte afsnit om den procesledelse, entreprenøren skulle varetage i udførelsesfasen. I foråret 2005 blev der endvidere afholdt et internt kursus i Gentofte Kommune, hvor Trimmet Byggeri blev gennemgået af proceskoordinatoren fra NIRAS. Kurset var obligatorisk for hovedparten af medarbejderne i Teknik & Miljø. På de to kursusdage blev de overordnede principper og tanker bag LEAN gennemgået, og der blev arbejdet med planlægning af nogle konkrete projekter. Tanken bag afholdelsen af et fælles kursus var at forankre principperne i organisationen, således at alle, lige fra dem, der arbejder med det i de daglige projekter, og dem, som betaler, bygherrerne, fik en forståelse for tankerne bag det at anvende Trimmet Byggeri. I forbindelse med planlægning, projektering og udførelse af anlægsarbejderne ved fortovsrenoveringen i område 1 og 2 i Gentofte Kommune har proceskoordinatoren varetaget følgende opgaver: Beskrive entreprenørens forventede procesledelse i udførelsesfasen Planlægge og afholde workshops med de involverede parter i anlægsprocessen Introducere entreprenørens procesledelse til principperne ved Trimmet Anlæg Fastholde entreprenøren i det aftalte procesforløb Være sparringspartner for entreprenør Figur 1. Procesforløb med 4 faser. 20 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2006 NOVEMBER

2 og bygherre i udførelsesfasen Planlægge og afholde Time out møder Afrapportere parternes tilfredshedsgrad med anlægsprocessen ved KPI målinger. Hovedtanken og opskrifterne bag konceptet Trimmet byggeri Hovedtanken bag konceptet Trimmet byggeri er at skabe så meget værdi som muligt af de investerede ressourcer inden for de givne ydre rammer. Dette kan bl.a. gøres ved et struktureret forløb, hvor interessenterne på 3 uafhængige workshops anlægger et visionært, et realistisk samt et kritisk syn på det forestående anlægsarbejde: Figur 2. VPO-modellen. Modellen kaldes en Værdi, Proces og Operations (VPO) model, som illustrerer den tredelte projektledelsesfunktion. Figur 3. Eksempel på Forhindringsliste. Man starter med at formulere det bedst opnåelige værdigrundlag (fx høj produktivitet, minimale gener for de berørte borgere) Derefter beskrives den proces, der så optimalt som muligt og uden unødigt spild leverer denne værdi (fx ved at inddrage erfaringer fra tidligere projekter) Processen beskriver de aktiviteter, der skal gennemføres for at levere produktet hvad enten det drejer sig om at levere et projektmateriale eller færdiggøre et anlægsarbejde. Værdien skal efterfølgende formuleres og leveres i et procesforløb med 4 faser, som vist figur 1. Det væsentlige ved anvendelsen af Trimmet Anlæg er imidlertid at få et overblik over, hvor store dele af projektorganisationen som konceptet vil berøre, da opskrifterne vil give delopskrifter inden for følgende af organisationens delfunktioner (se også figur 2): Formel organisationsstruktur idet NOVEMBER 2006 DANSK VEJTIDSSKRIFT 21

3 der lægges op til en bottom-up procesorganisation i produktionsfasen, hvor procesforløbet skal varetages på lavest mulige niveau God organisationskultur da der lægges op til indgåelse af partneringaftaler i den tidlige projekteringsfase, hvor de bløde samarbejdsværdier fastlægges for hele byggeprocessen God ledelse da der ved indledende workshopforløb i designfasen fastlægges samarbejdsværdier samt værdiparametre i øvrigt som grundlag for den videre værdistyring i produktionsfasen efter bygherrens værdigrundlag Procedure- og procesopskrifter da fastlæggelsen af bygherrens værdigrundlag ved opnåelse af konsensus i projektorganisationen efter et struktureret workshopforløb også vil indbefatte procedurer for værdiledelse, samarbejdsværdier (evt. ved partnering) samt procesledelse (som en ny jobfunktion i produktionsfasen). Figur 4. Eksempel på Ugeplan. Generelt set kan det konkluderes, at Trimmet byggeri lægger op til dannelsen af projektorganisationer med større eller mindre organisationsmæssige sammenhænge med de involverede samarbejdsparters egne organisationer. For bygherrens vedkommende vil der således være tale om, at delopskrifterne for Trimmet Byggeri vil omfatte opskrifter for ledelse samt procedure- og procesopskrifter til værdiledelse af anlægsprocessen samt til fastlæggelse af samarbejdsværdier parterne imellem ud over de traditionelle kontraktuelle forhold. Værktøjer til understøttelse af anlægsfasen I praksis betyder det, at når et projekt kører trimmet, anvendes der nogle anderledes værktøjer i projekteringsfasen og i udførselsfasen. Værktøjerne er i princippet de samme, men vil her blive beskrevet for udførselsfasen. De nye værktøjer har følgende betegnelser: Hovedtidsplan Periodeplan, som typisk dækker et 4 6 ugers aktivitetsforløb Forhindringsliste Ugeplan En opgørelse over procentvis planlagte og udførte aktiviteter, PPU. Figur 5. Eksempel på PPU-skema. Figur 6. Sammenligning af Nøgletal for område 1, 2 og 3. Værktøjerne understøtter og kan til dels erstatte et traditionelt byggemødereferat. Hovedtidsplanen er som sædvanligt et første bud på en samlet arbejdsplan for udførelsesperioden. Hovedtidsplanen ændres ikke i udførselsfasen med mindre, der sker store ændringer af arbejdet. Inden arbejdet går i gang, udarbejder entreprenøren en periodeplan samt en ugeplan. Periodeplanen anvendes til at synliggøre de aktiviteter, der påtænkes opstartet inden for en 4 ugers periode. Ved at gøre dette, er det muligt at se på de forhindringer, der kan være for aktiviteternes gennemførelse. Af forhindringer kan være f.eks. uddeling af informationsskrivelser til borgere, advisering af politi, levering af bygherreleverancer etc. Disse forhindringer skrives på en forhindringsliste, figur 3, og udstyres blandt andet med en ansvarlig og en dato for sidste frist. På denne måde sikres det, at allerede kendte forhindringer ryddes af vejen, og problemer, der kan tages højde for, ikke forstyrrer produktionen unødigt. Spildet mindskes! Ugeplan, figur 4, udfyldes af entreprenøren inden byggemødet og afspejler den produktion, der er planlagt i den kommende byggeperiode (typiske vil det være 1 uge). Arbejdet bliver beskrevet ret nøjagtigt ned til lokalitet (f.eks. vejnavn, og fra husnr. x til husnr. xx), produktion (f.eks. udlægning af SG eller sætning af kantsten), produktionens varighed og placering i perioden, samt evt. hvem der udfører det. Ugeplanen er et rigtig godt værktøj for bygherren til besvarelse af spørgsmål fra forskellige interessenter som f.eks. borgere. Som bygherre ved man ret nøjagtigt, hvad 22 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2006 NOVEMBER

4 entreprenøren laver, og hvornår han har planer om at være et givet sted, informationer som man typisk er nød til at kontakte entreprenøren om, og derved introducere spild i produktionen! Ud fra ugeplanen bliver entreprenøren så ugen efter målt på sin evne til at planlægge produktionen realistisk samt udføre det, der er planlagt. Til dette anvendes PPU en (Procent Planlagt Udført), figur 5. PPU en er ikke tænkt som en måde at hænge entreprenøren ud for ikke at nå det, der er planlagt, men som et læringsværktøj! Hvorfor nåede man ikke, det der var planlagt? Og kan man evt. sørge for at fejlen ikke opstår igen! I PPU-skemaet anvendes 4 farver til at indikere, hvor meget af en aktivitet der er udført. En helt grøn markering af en aktivitet i skemaet betyder således, at entreprenøren har nået alt, det der var planlagt, men viser samtidig også, at der kan være en mulighed for at produktionen kan øges! En helt rød PPU betyder, at der ikke er lavet noget af det planlagte. Dermed er det ikke sagt, at entreprenøren ikke har lavet noget! Der er bare ikke lavet noget af den planlagte aktivitet! I praksis er entreprenørerne ikke begejstrede for PPU, idet de synes, at de ikke får noget ud af at afdække årsager til svigt i produktionen, hvorimod forhindringsliste og ugeplaner er blevet rigtigt godt modtaget også på formandsniveau. Som bygherre er det klart en fordel at være mere inde i produktionen. Større viden skaber mere ro og større overblik. Udvælgelse af projekter Da der ikke er udbredte erfaringer med LEAN i anlægssektoren var det ikke muligt at bruge andres erfaringer til at udvælge forsøgsprojekterne. Det vurderedes imidlertid indledningsvis at følgende udvælgelseskriterier skulle indfries: Figur 7. KPI-måling område 3, Projekterne skulle være økonomisk store, dvs. med entreprisesum > 10 mio. kr. Der skulle være mange interessenter Udførselsfasen skulle være > 6 måneder. På baggrund af ovennævnte kriterier udpegede Gentofte Kommune de to store fortovsrenoveringsprojekter som forsøgsprojekter. Det ene fortovsrenoveringsprojekt (område 2) skulle koordineres med NESA som planlagde kabellægning af elforsyningen samt renovering af vejbelysningen. Det andet projekt (område 1) var et klassisk renoveringsprojekt uden NESA. De to projekter fik tilknyttet den samme proceskoordinator, men hver sin byggestyrer, rådgiver og entreprenør. Hvordan gik det og hvad har vi opnået Gentofte Kommune har nu færdiggjort fortovsrenovering i 3 områder, område 1 og 2 i 2005 og område 3 i Områderne 2 og 3 er begge udført i sammenhæng med NESA s (nu DONG Energy s) kabellægningsarbejder, mens område 1 er udført som et traditionelt fortovsrenoveringsprojekt. Hvordan gik det Område 1, 2005 I område 1, der alene omhandlede et almindeligt fortovsrenoveringsprojekt, blev både NOVEMBER 2006 DANSK VEJTIDSSKRIFT 23

5 projekterings og udførelsesfasen udført efter principperne i Trimmet Anlæg. Entreprenøren havde tilknyttet de nødvendige administrative ressourcer. Entrepriselederen brugte proceskoordinatoren aktivt til at få opstillet ugeplaner, PPU er etc. De to formænd, som var tilknyttet entreprisen deltog kun overfladisk i denne proces. Relativt hurtigt blev ugeplaner, periodeplaner, PPU-skemaerne og forhindringslisterne accepteret som centrale ved byggemøderne. Igennem disse fik bygherren og rådgiveren et indgående kendskab til detaljer i entreprenørens planlægning af arbejdet, hvorved bygherren bl.a. kunne følge med i fremdriften og forudsige forhindringer. Det gjorde det også lettere at svare på borgernes spørgsmål, idet bygherren havde mere detaljeret viden om fremdriften. Som en bonus skabte det fælles kendskab til arbejdsgangene en stemning af fælles ånd. Ved hjælp af forhindringslisterne blev det også synligt, hvad og hvornår hvem skulle have afklaret diverse punkter, der kunne komme til at skabe flaskehalse for produktionen og dermed nedsætte arbejdsflowet. En fælles ånd har betydning for den fleksibilitet, der udvises i et projektforløb. I område 1 blev projektet fælles eje, og der blev udvist fleksibilitet fra alle parter. For bygherren betød det, at omkostningerne blev holdt nede (ekstraarbejder udgjorde i alt 8% af kontraktsummen), og at projektet blev afviklet inden for den tidsmæssigt afsatte ramme. For entreprenøren betød samarbejdet om Trimmet Anlæg, hvor bygherren nu tilskynder til en åben drøftelse af entreprenørens produktivitet uden dog at blande sig i de direkte produktionsrelaterede forudsætninger, at firmaet også fremover vil anvende konceptet, når de ikke samarbejder med Gentofte Kommune. Område 2, 2005 I område 2 viste det sig vanskeligt at overbevise entreprenøren om at følge delopskrifterne for Trimmet Anlæg. De primære årsager til dette var følgende: 1. Der var tale om to bygherrer, hvor det fælles værdigrundlag ikke i tilstrækkelig grad var afstemt 2. På baggrund af punkt 1 var der heller ikke en tilstrækkelig overensstemmelse mellem designene og de respektive mest hensigtsmæssige udførelsesprocedurer for de to entreprenører 3. Projektopfølgninger i den forudgående entreprise gjorde det vanskeligt at fastholde den efterfølgende entreprenørs interesse for en løbende periodeplanlægning af aktiviteter, der ikke kunne afvikles på grund af forsinkelser og en generel mangel på ressourcer. Ovennævnte resulterede i at hovedparten af projektet blev udført efter traditionel projektledelse uden procesledelse. Overordnet kan siges, at projektet ikke kunne færdiggøres inden vinterperioden 2005/2006 dels på grund af de indledende forsinkelser og dels på grund af markedssituationen og den heraf afledte mangel på ressourcer specielt brolæggere. Område 3 og 4/5, 2006 Med baggrund i det materiale og de erfaringer, der lå fra 2005-projekter, opstartede 24 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2006 NOVEMBER

6 Gentofte Kommune forberedelserne af 2 nye fortovsrenoveringsprojekter, område 3 og område 4/5 i De to projekter skulle begge udføres i sammenhæng med kabellægningen af elforsyningen. Begge projekter bliver gennemført efter LEAN principperne. I skrivende stund er det ene projekt færdigt, område 3, og det andet projekt, område 4/5 forventes færdigt inden udgangen af året. For område 3 gælder det, at projektet har kørt efter principperne i LEAN både i projektering og udførselsfasen. Der har været tilknyttet en proceskoordinator, som har forestået de indledende workshops og time out møderne, hvorefter entreprenøren selv har forestået Trimmet Anlæg i udførselsfasen. Hvad har vi opnået Det er vanskeligt helt at sammenligne de ovennævnte projekter. Grunden til det er, at de er udført i forskellige år og med forskellige rådgivere og entreprenører. Yderligere er 2 af projekterne udført i sammenhæng med Dong Energy s kabellægning. I figur 6 er sammenstillet nogle nøgletal for de 3 områder, som er færdige. Overordnet set kan det konkluderes at: Designfasen er generelt blevet billigere Regulerings- og ekstraarbejder er reduceret fra 2005 til 2006 i de områder, som har haft samme entreprenør og rådgiver I 2006 projektet bruges der færre mandskabsressourcer end i 2005 Materielforbruget er behæftet med stor usikkerhed, men overordnet set er det rimeligt stabilt. Ved hjælp af vores KPI-målinger af tilfredshedsgraden, figur 7, måler vi på samarbejdet i udførelsesfasen. KPI målingerne foretages på time out møderne, hvor samarbejdet diskuteres, og de enkelte deltagere angiver en tilfredshedsgrad ud for de forskellige kategorier. Efter mødet samles informationerne af proceskoordinatoren. Ud fra de KPI målinger, vi har foretaget, er tendensen, at der er en stigende tilfredshed hen gennem et projekt. For Gentofte Kommune er en høj tilfredshed ensbetydende med, at projektet kører godt, og at de nødvendige informationer og ydelser leveres til tiden. Fremtiden for LEAN i Gentofte Kommune og i anlægssektoren Der er meget delte meninger om Lean specielt i byggebranchen hvor principperne har været anvendt i flere år. Nogle sværger til principperne, og andre mener ikke at de bibringer noget nyt. Til det er der at sige, at det efter vores mening er vigtigt, at man forstår, at der ikke er noget banebrydende i sig selv i det at procesoptimere! Det er sund fornuft! Men der er noget banebrydende i at ensrette sin indsats, holde ved, og lære af de erfaringer, man har fået gennem sit arbejde og ikke mindst dokumentere det. I Gentofte Kommune vil vi fortsætte vores arbejde med Trimmet procesledelse, og vi vil også forsøge at forbedre de redskaber, vi bruger i dag, så de bliver endnu bedre. Erfaringen viser også, at det kan være lidt forskelligt, hvad der giver mening for den enkelte entreprenør og det enkelte projekt. Derfor tilpasser vi værktøjerne, så de giver mening. Det er trods alt det, der skaber den største forståelse, at tingene giver mening! Gentofte Kommune har følgende mål for fremtiden: 1. De fleste projekter skal køres ved hjælp af egne proceskoordinatorer og de tilknyttede rådgivere 2. LEAN tanken skal indføres mere stringent i designfasen 3. Der skal Benchmarkes med andre kommuner. Har LEAN en fremtid i anlægsbranchen? Gentofte Kommune er overbevist om at andre med fordel vil kunne anvende Trimmet Anlæg. Spørgsmålet er blot, om der er forandringsvilje, forståelse og midler nok til stede i den danske anlægsbranche til at holde fast i organisations- og ledelseskonceptet Trimmet Anlæg! n NOVEMBER 2006 DANSK VEJTIDSSKRIFT 25

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen PROJEKTLEDELSE Mini projekt C201 Afleveret d. 30. april 2003 Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen Jesper Linding Rikke Pedersen BROHUSET 1 Indledning En virksomheds struktur kan være

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS Morlenesvej 22! 2840 Holte tlf 4542 4705 fax 4541 4705 sven@bertelsen.org 14. april 2001 rev. juni 2003 TRIMMET BYGGERI En kort introduktion Dette er en kort beskrivelse

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

"Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv

Trimmet Byggeri - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Nettverkssamling Lean Shipbuilding/Lean Construction "Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Pernille Walløe Bygherrerådgivning og projektledelse COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Projektledelse 6. semester

Projektledelse 6. semester Projektledelse 6. semester Trimmet Byggeproduktion Randi Muff Ebbesen Agenda Baggrund for forandring Aktuelle udviklingsinitiativer BYGiNORD BYGSOL Trimmet byggeproduktion Last planner Proceslederen Kollektivcentret

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Byggeri som en Produktion

Byggeri som en Produktion Netværket for Ledelse i Byggeriet Byggeri som en Produktion 1. Februar 2012 Sven Bertelsen 1 Hvad er det? TP WIP / CT 2 Hvorfor? Byggeri er en produktion Vi fremstiller noget Vi tror det er noget særligt

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011

NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011 NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011 07-10-2011 NCC Construction Danmark A/S 1 Førende i Norden inden for byggeri, anlæg, veje samt bolig- og erhvervsudvikling BYGGE OG ANLÆG GRUS, ASFALT, BELÆGNING OG

Læs mere

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Erhvervs- og Boligstyrelsen Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Den 23. juli 2003 1 Indhold Side Forord 2 1 Indledning 3 2 Konklusioner 4 3 Byggesagen 4 4 Grundlag for

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Benjamin Gjettermann Sand 30-11-2009

Benjamin Gjettermann Sand 30-11-2009 VIA U.C. Campus Horsens Speciale 7. Semester - Benjamin Gjettermann Sand 30-11-2009 Vejleder: Birte Lyng Vestergaard TITELBLAD SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Birte Lyng Vestergaard FORFATTER: Benjamin Gjettermann

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Logistik i udførelsen af. Aktivitet. Information. Materialer. Ydre forhold. Plads. Mandskab. Materiel. Efterfølgende aktiviteter

Logistik i udførelsen af. Aktivitet. Information. Materialer. Ydre forhold. Plads. Mandskab. Materiel. Efterfølgende aktiviteter Materialer Information Ydre forhold Forudgående aktiviteter Aktivitet Efterfølgende aktiviteter Plads Mandskab Materiel Logistik i udførelsen af byggeri Vejledning støttet byggeri August 2003 Side i 1.

Læs mere

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S 1 BYGGEPROCESSEN Problemløsning og udfordringer i udførelsesfasen 2 PRÆSENTATION Niels Larsen * Civilingeniør 1967 og entreprenør lige siden * 36

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Introduktion til Ny Afleveringsproces

Introduktion til Ny Afleveringsproces Introduktion til Ny Afleveringsproces Udarbejdet af Bygherreforeningens Kvalitetsudvalg Version af 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ny Afleveringsproces... 3 Kort om initiativet...

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Beskrivelse af byggeprocessen

Beskrivelse af byggeprocessen Beskrivelse af byggeprocessen I dette kapitel beskrives byggeprocessen med de faser, opgaver og systemer der skal udføres i et byggeprojekt. Der gives også en beskrives af samarbejdsformerne OPP og partnering

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. s udbud Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Oplægsholdere Karen Dilling, områdeleder 04. december 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Præsentation

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole.

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Indledning: Da vi i skoleåret 2011/12 har fokuseret ekstra meget på vores boglige profil, har vi valgt at oprette fem boglige linjer. Disse linjer er produktet

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Værdiskabelse - og fastlæggelse i de tidlige faser af et byggeri v/anders Kirk Christoffersen, NIRAS

Værdiskabelse - og fastlæggelse i de tidlige faser af et byggeri v/anders Kirk Christoffersen, NIRAS Medlemsmøde LCDK og DFM Værdiskabelse - og fastlæggelse i de tidlige faser af et byggeri v/anders Kirk Christoffersen, NIRAS I:\sag\25\302.20\lci\ 1 Hvad handler det hele om? Mennesket max Værdi Produktivitet

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S

Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en 1 bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S 2 Tak for invitationen, min agenda vil være: Mine erfaringer

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Last Planner System i teori og praksis

Last Planner System i teori og praksis Last Planner System i teori og praksis Cathrine Engstrøm Afgangsprojekt 2011 Byggeledelse, 4. semester ved Institut for Mekanik & Produktion, Aalborg Universitet Titel: Last Planner System i teori og

Læs mere

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN?

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? Kandidatafhandlingen Aalborg Universitet 2013 HOSPIALSLOGISTIK STRATEGISK HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? En analyse af bygge- og anlægsbranchen for identifikation og

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Få succés med projekter og projektledelse

Få succés med projekter og projektledelse Få succés med projekter og projektledelse Mikkel Lundstrøm, Unik Consult www.unikconsult.dk ml@unikconsult.dk +(45) 2163 1872 9. oktober 2014 Få succes med projekter og projektledelse 1 Introduktion til

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Fig. 12.1 Værdikædens datastyring internt og eksternt. 1. Formulerings- og analysefase 2. Planlægningsfase 3. Udvælgelses-/beslutningsfase 4. Informationsfase 5. Implementeringsfase 6. Opfølgnings-/kontrolfase

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

Forbedring af konkurrenceevne

Forbedring af konkurrenceevne Forbedring af konkurrenceevne Plant Manager Klaus Breinholt Hvor kommer jeg fra Dantherm Air Handling A/S Ligger i Skive Vi er ca 250 medarbejdere Ca. 130 timelønnede Eksport-andel: 80-90% Er en del af

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Præsentation Kompetencer: Projekt- og procesledelse Udbudsret og proces Jurist kontraktret Tør udfordrer Organisatorisk kendskab Tænker I effektive

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002 Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Byggeprocessen Bygherre Rådgiver Entreprenør Det problemfyldte

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Jens Chr. Binder, NIRAS Kent Bentzen, NTU Baggrund og formål Projektet er igangsat og finansieret af Miljøstyrelsen efter anbefaling fra det

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til aflevering af byggeri

BedreBolig-tjekliste til aflevering af byggeri BedreBolig-tjekliste til aflevering af byggeri Bilag 10 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål Formålet med en BedreBolig-aflevering af et byggeri er at sikre bygherren den fulde værdi af det BedreBolig-projekt,

Læs mere

Projekt versus virksomhed. Copenhagen Business School

Projekt versus virksomhed. Copenhagen Business School Projekt versus virksomhed Jan Mouritsen Copenhagen Business School Udgangspunkt Der er sagt meget om mulige forskelle mellem projekt og virksomhed Lineær cyklisk k tid Dynamisk bureaukratisk Eksperimenterende

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Byggefejl - en uløst opgave

Byggefejl - en uløst opgave Byggefejl - en pestilens for alle, en pestilens der koster blod, sved, tårer og kolde kontanter Byggefejl - en uløst opgave I 2005 blev indgået aftale mellem Byggebranchen og Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Disposition. 1. Omfanget af det fælles udbud. 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud. 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder

Disposition. 1. Omfanget af det fælles udbud. 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud. 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder Disposition 1. Omfanget af det fælles udbud 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder 4. Aftaleomfanget i de 3 forsyningsområder - mange rammetaler - én fælles

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere