Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune"

Transkript

1 Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Gentofte Kommune er overbevist om man med fordel vil kunne anvende LEAN princippet for Trimmet Anlæg. Spørgsmålet er blot, om der er forandringsvilje, forståelse og midler nok til stede i den danske anlægsbranche til at holde fast i organisations- og ledelseskonceptet Trimmet Anlæg! Af Elsebeth Dahl Pedersen, Bygningssektionen, Anlægsteamet, Gentofte Kommune Af Niels Peter Madsen, Bygningssektionen, Anlægsteamet, Gentofte Kommune Hvorfor og hvordan gik Gentofte Kommune i gang med LEAN Hvorfor Gentofte Kommune, Teknik & Miljø stod i 2004 over for en stor udfordring med at skulle realisere infrastrukturprojekter til en samlet anlægssum på i størrelsesordenen 2,5 mia. kr. over en årig periode fra Infrastrukturprojekterne omhandler 9 fokusområder, og der er typisk tale om anlægsprojekter, som skal gentages flere år i træk, såsom fortovsrenovering efter Dong Energy s kabellægning og udskiftning af udebelysningen, veje, cykelstier samt en systematisk renovering af kloak- og vandledninger. I årene op til 2004 gennemførte Gentofte Kommune alene KPI-målinger (Key Performance Index) ved gennemførelse af udvalgte anlægsarbejder for at afdække bestillerens tilfredshedsgrad med procesforløbet i kravspecifikations-, design- og konstruktionsfasen samt med det endelige produkt. Ved evalueringen af disse procesforløb blev det drøftet at udvide KPI-målingerne til også at omfatte samarbejdspartnerne; rådgivere, entreprenører og leverandører m.v. Det forekom imidlertid ikke tilstrækkeligt alene at måle på samarbejdsparternes tilfredshedsgrad med procesforløbet og selve anlægsproduktet uden at fokusere på sammenhængene mellem produktdesign og den efterfølgende produktleverance. For at fokusere yderligere på denne sammenhæng faldt valget på Trimmet Byggeri som er den danske implementering af Lean Construction der ud over metoderne og tankerne fra Lean Construction også omfatter en udbygget og afprøvet metode til værdistyring af byggeprocessens logistik samt en anderledes form for samarbejde i og ledelse af byggeprocessen. Da der bag Lean Construction yderligere ligger ud over teorien fra Lean Production to grundlæggende tænkninger: dels en forståelse af byggeri og anlægsarbejder som en produktion, dels en opfattelse af byggeog anlægsprocessen som et komplekst, dynamisk fænomen. Det lå i denne anledning lige for at anvende principperne fra Trimmet Byggeri til Trimmet Anlæg, da principperne havde vist sig at være effektive for byggebranchens produktivitet. Såfremt Gentofte Kommunes værdigrundlag kunne optimeres og det tilhørende ressourceforbrug minimeres, således at spild undgås i projekterings- og udførselsfasen, ville et af de overordnede politiske succeskriterier om en forbedring af anlægsbranchens produktivitet samtidigt blive indfriet. Hvordan I efteråret 2004 kontaktede Bygningssek tionen en proceskoordinator fra NIRAS Rådgivende ingeniører, og planlægningen af fortovsrenoveringen i område 1 og 2 var således opstartet. Efterfølgende blev der indgået kontrakt med to rådgivende ingeniørvirksomheder; Kristian Rahbek og NIRAS, der stillede projektledere for udarbejdelsen af udbudsmaterialet, som indeholdt særskilte afsnit om den procesledelse, entreprenøren skulle varetage i udførelsesfasen. I foråret 2005 blev der endvidere afholdt et internt kursus i Gentofte Kommune, hvor Trimmet Byggeri blev gennemgået af proceskoordinatoren fra NIRAS. Kurset var obligatorisk for hovedparten af medarbejderne i Teknik & Miljø. På de to kursusdage blev de overordnede principper og tanker bag LEAN gennemgået, og der blev arbejdet med planlægning af nogle konkrete projekter. Tanken bag afholdelsen af et fælles kursus var at forankre principperne i organisationen, således at alle, lige fra dem, der arbejder med det i de daglige projekter, og dem, som betaler, bygherrerne, fik en forståelse for tankerne bag det at anvende Trimmet Byggeri. I forbindelse med planlægning, projektering og udførelse af anlægsarbejderne ved fortovsrenoveringen i område 1 og 2 i Gentofte Kommune har proceskoordinatoren varetaget følgende opgaver: Beskrive entreprenørens forventede procesledelse i udførelsesfasen Planlægge og afholde workshops med de involverede parter i anlægsprocessen Introducere entreprenørens procesledelse til principperne ved Trimmet Anlæg Fastholde entreprenøren i det aftalte procesforløb Være sparringspartner for entreprenør Figur 1. Procesforløb med 4 faser. 20 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2006 NOVEMBER

2 og bygherre i udførelsesfasen Planlægge og afholde Time out møder Afrapportere parternes tilfredshedsgrad med anlægsprocessen ved KPI målinger. Hovedtanken og opskrifterne bag konceptet Trimmet byggeri Hovedtanken bag konceptet Trimmet byggeri er at skabe så meget værdi som muligt af de investerede ressourcer inden for de givne ydre rammer. Dette kan bl.a. gøres ved et struktureret forløb, hvor interessenterne på 3 uafhængige workshops anlægger et visionært, et realistisk samt et kritisk syn på det forestående anlægsarbejde: Figur 2. VPO-modellen. Modellen kaldes en Værdi, Proces og Operations (VPO) model, som illustrerer den tredelte projektledelsesfunktion. Figur 3. Eksempel på Forhindringsliste. Man starter med at formulere det bedst opnåelige værdigrundlag (fx høj produktivitet, minimale gener for de berørte borgere) Derefter beskrives den proces, der så optimalt som muligt og uden unødigt spild leverer denne værdi (fx ved at inddrage erfaringer fra tidligere projekter) Processen beskriver de aktiviteter, der skal gennemføres for at levere produktet hvad enten det drejer sig om at levere et projektmateriale eller færdiggøre et anlægsarbejde. Værdien skal efterfølgende formuleres og leveres i et procesforløb med 4 faser, som vist figur 1. Det væsentlige ved anvendelsen af Trimmet Anlæg er imidlertid at få et overblik over, hvor store dele af projektorganisationen som konceptet vil berøre, da opskrifterne vil give delopskrifter inden for følgende af organisationens delfunktioner (se også figur 2): Formel organisationsstruktur idet NOVEMBER 2006 DANSK VEJTIDSSKRIFT 21

3 der lægges op til en bottom-up procesorganisation i produktionsfasen, hvor procesforløbet skal varetages på lavest mulige niveau God organisationskultur da der lægges op til indgåelse af partneringaftaler i den tidlige projekteringsfase, hvor de bløde samarbejdsværdier fastlægges for hele byggeprocessen God ledelse da der ved indledende workshopforløb i designfasen fastlægges samarbejdsværdier samt værdiparametre i øvrigt som grundlag for den videre værdistyring i produktionsfasen efter bygherrens værdigrundlag Procedure- og procesopskrifter da fastlæggelsen af bygherrens værdigrundlag ved opnåelse af konsensus i projektorganisationen efter et struktureret workshopforløb også vil indbefatte procedurer for værdiledelse, samarbejdsværdier (evt. ved partnering) samt procesledelse (som en ny jobfunktion i produktionsfasen). Figur 4. Eksempel på Ugeplan. Generelt set kan det konkluderes, at Trimmet byggeri lægger op til dannelsen af projektorganisationer med større eller mindre organisationsmæssige sammenhænge med de involverede samarbejdsparters egne organisationer. For bygherrens vedkommende vil der således være tale om, at delopskrifterne for Trimmet Byggeri vil omfatte opskrifter for ledelse samt procedure- og procesopskrifter til værdiledelse af anlægsprocessen samt til fastlæggelse af samarbejdsværdier parterne imellem ud over de traditionelle kontraktuelle forhold. Værktøjer til understøttelse af anlægsfasen I praksis betyder det, at når et projekt kører trimmet, anvendes der nogle anderledes værktøjer i projekteringsfasen og i udførselsfasen. Værktøjerne er i princippet de samme, men vil her blive beskrevet for udførselsfasen. De nye værktøjer har følgende betegnelser: Hovedtidsplan Periodeplan, som typisk dækker et 4 6 ugers aktivitetsforløb Forhindringsliste Ugeplan En opgørelse over procentvis planlagte og udførte aktiviteter, PPU. Figur 5. Eksempel på PPU-skema. Figur 6. Sammenligning af Nøgletal for område 1, 2 og 3. Værktøjerne understøtter og kan til dels erstatte et traditionelt byggemødereferat. Hovedtidsplanen er som sædvanligt et første bud på en samlet arbejdsplan for udførelsesperioden. Hovedtidsplanen ændres ikke i udførselsfasen med mindre, der sker store ændringer af arbejdet. Inden arbejdet går i gang, udarbejder entreprenøren en periodeplan samt en ugeplan. Periodeplanen anvendes til at synliggøre de aktiviteter, der påtænkes opstartet inden for en 4 ugers periode. Ved at gøre dette, er det muligt at se på de forhindringer, der kan være for aktiviteternes gennemførelse. Af forhindringer kan være f.eks. uddeling af informationsskrivelser til borgere, advisering af politi, levering af bygherreleverancer etc. Disse forhindringer skrives på en forhindringsliste, figur 3, og udstyres blandt andet med en ansvarlig og en dato for sidste frist. På denne måde sikres det, at allerede kendte forhindringer ryddes af vejen, og problemer, der kan tages højde for, ikke forstyrrer produktionen unødigt. Spildet mindskes! Ugeplan, figur 4, udfyldes af entreprenøren inden byggemødet og afspejler den produktion, der er planlagt i den kommende byggeperiode (typiske vil det være 1 uge). Arbejdet bliver beskrevet ret nøjagtigt ned til lokalitet (f.eks. vejnavn, og fra husnr. x til husnr. xx), produktion (f.eks. udlægning af SG eller sætning af kantsten), produktionens varighed og placering i perioden, samt evt. hvem der udfører det. Ugeplanen er et rigtig godt værktøj for bygherren til besvarelse af spørgsmål fra forskellige interessenter som f.eks. borgere. Som bygherre ved man ret nøjagtigt, hvad 22 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2006 NOVEMBER

4 entreprenøren laver, og hvornår han har planer om at være et givet sted, informationer som man typisk er nød til at kontakte entreprenøren om, og derved introducere spild i produktionen! Ud fra ugeplanen bliver entreprenøren så ugen efter målt på sin evne til at planlægge produktionen realistisk samt udføre det, der er planlagt. Til dette anvendes PPU en (Procent Planlagt Udført), figur 5. PPU en er ikke tænkt som en måde at hænge entreprenøren ud for ikke at nå det, der er planlagt, men som et læringsværktøj! Hvorfor nåede man ikke, det der var planlagt? Og kan man evt. sørge for at fejlen ikke opstår igen! I PPU-skemaet anvendes 4 farver til at indikere, hvor meget af en aktivitet der er udført. En helt grøn markering af en aktivitet i skemaet betyder således, at entreprenøren har nået alt, det der var planlagt, men viser samtidig også, at der kan være en mulighed for at produktionen kan øges! En helt rød PPU betyder, at der ikke er lavet noget af det planlagte. Dermed er det ikke sagt, at entreprenøren ikke har lavet noget! Der er bare ikke lavet noget af den planlagte aktivitet! I praksis er entreprenørerne ikke begejstrede for PPU, idet de synes, at de ikke får noget ud af at afdække årsager til svigt i produktionen, hvorimod forhindringsliste og ugeplaner er blevet rigtigt godt modtaget også på formandsniveau. Som bygherre er det klart en fordel at være mere inde i produktionen. Større viden skaber mere ro og større overblik. Udvælgelse af projekter Da der ikke er udbredte erfaringer med LEAN i anlægssektoren var det ikke muligt at bruge andres erfaringer til at udvælge forsøgsprojekterne. Det vurderedes imidlertid indledningsvis at følgende udvælgelseskriterier skulle indfries: Figur 7. KPI-måling område 3, Projekterne skulle være økonomisk store, dvs. med entreprisesum > 10 mio. kr. Der skulle være mange interessenter Udførselsfasen skulle være > 6 måneder. På baggrund af ovennævnte kriterier udpegede Gentofte Kommune de to store fortovsrenoveringsprojekter som forsøgsprojekter. Det ene fortovsrenoveringsprojekt (område 2) skulle koordineres med NESA som planlagde kabellægning af elforsyningen samt renovering af vejbelysningen. Det andet projekt (område 1) var et klassisk renoveringsprojekt uden NESA. De to projekter fik tilknyttet den samme proceskoordinator, men hver sin byggestyrer, rådgiver og entreprenør. Hvordan gik det og hvad har vi opnået Gentofte Kommune har nu færdiggjort fortovsrenovering i 3 områder, område 1 og 2 i 2005 og område 3 i Områderne 2 og 3 er begge udført i sammenhæng med NESA s (nu DONG Energy s) kabellægningsarbejder, mens område 1 er udført som et traditionelt fortovsrenoveringsprojekt. Hvordan gik det Område 1, 2005 I område 1, der alene omhandlede et almindeligt fortovsrenoveringsprojekt, blev både NOVEMBER 2006 DANSK VEJTIDSSKRIFT 23

5 projekterings og udførelsesfasen udført efter principperne i Trimmet Anlæg. Entreprenøren havde tilknyttet de nødvendige administrative ressourcer. Entrepriselederen brugte proceskoordinatoren aktivt til at få opstillet ugeplaner, PPU er etc. De to formænd, som var tilknyttet entreprisen deltog kun overfladisk i denne proces. Relativt hurtigt blev ugeplaner, periodeplaner, PPU-skemaerne og forhindringslisterne accepteret som centrale ved byggemøderne. Igennem disse fik bygherren og rådgiveren et indgående kendskab til detaljer i entreprenørens planlægning af arbejdet, hvorved bygherren bl.a. kunne følge med i fremdriften og forudsige forhindringer. Det gjorde det også lettere at svare på borgernes spørgsmål, idet bygherren havde mere detaljeret viden om fremdriften. Som en bonus skabte det fælles kendskab til arbejdsgangene en stemning af fælles ånd. Ved hjælp af forhindringslisterne blev det også synligt, hvad og hvornår hvem skulle have afklaret diverse punkter, der kunne komme til at skabe flaskehalse for produktionen og dermed nedsætte arbejdsflowet. En fælles ånd har betydning for den fleksibilitet, der udvises i et projektforløb. I område 1 blev projektet fælles eje, og der blev udvist fleksibilitet fra alle parter. For bygherren betød det, at omkostningerne blev holdt nede (ekstraarbejder udgjorde i alt 8% af kontraktsummen), og at projektet blev afviklet inden for den tidsmæssigt afsatte ramme. For entreprenøren betød samarbejdet om Trimmet Anlæg, hvor bygherren nu tilskynder til en åben drøftelse af entreprenørens produktivitet uden dog at blande sig i de direkte produktionsrelaterede forudsætninger, at firmaet også fremover vil anvende konceptet, når de ikke samarbejder med Gentofte Kommune. Område 2, 2005 I område 2 viste det sig vanskeligt at overbevise entreprenøren om at følge delopskrifterne for Trimmet Anlæg. De primære årsager til dette var følgende: 1. Der var tale om to bygherrer, hvor det fælles værdigrundlag ikke i tilstrækkelig grad var afstemt 2. På baggrund af punkt 1 var der heller ikke en tilstrækkelig overensstemmelse mellem designene og de respektive mest hensigtsmæssige udførelsesprocedurer for de to entreprenører 3. Projektopfølgninger i den forudgående entreprise gjorde det vanskeligt at fastholde den efterfølgende entreprenørs interesse for en løbende periodeplanlægning af aktiviteter, der ikke kunne afvikles på grund af forsinkelser og en generel mangel på ressourcer. Ovennævnte resulterede i at hovedparten af projektet blev udført efter traditionel projektledelse uden procesledelse. Overordnet kan siges, at projektet ikke kunne færdiggøres inden vinterperioden 2005/2006 dels på grund af de indledende forsinkelser og dels på grund af markedssituationen og den heraf afledte mangel på ressourcer specielt brolæggere. Område 3 og 4/5, 2006 Med baggrund i det materiale og de erfaringer, der lå fra 2005-projekter, opstartede 24 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2006 NOVEMBER

6 Gentofte Kommune forberedelserne af 2 nye fortovsrenoveringsprojekter, område 3 og område 4/5 i De to projekter skulle begge udføres i sammenhæng med kabellægningen af elforsyningen. Begge projekter bliver gennemført efter LEAN principperne. I skrivende stund er det ene projekt færdigt, område 3, og det andet projekt, område 4/5 forventes færdigt inden udgangen af året. For område 3 gælder det, at projektet har kørt efter principperne i LEAN både i projektering og udførselsfasen. Der har været tilknyttet en proceskoordinator, som har forestået de indledende workshops og time out møderne, hvorefter entreprenøren selv har forestået Trimmet Anlæg i udførselsfasen. Hvad har vi opnået Det er vanskeligt helt at sammenligne de ovennævnte projekter. Grunden til det er, at de er udført i forskellige år og med forskellige rådgivere og entreprenører. Yderligere er 2 af projekterne udført i sammenhæng med Dong Energy s kabellægning. I figur 6 er sammenstillet nogle nøgletal for de 3 områder, som er færdige. Overordnet set kan det konkluderes at: Designfasen er generelt blevet billigere Regulerings- og ekstraarbejder er reduceret fra 2005 til 2006 i de områder, som har haft samme entreprenør og rådgiver I 2006 projektet bruges der færre mandskabsressourcer end i 2005 Materielforbruget er behæftet med stor usikkerhed, men overordnet set er det rimeligt stabilt. Ved hjælp af vores KPI-målinger af tilfredshedsgraden, figur 7, måler vi på samarbejdet i udførelsesfasen. KPI målingerne foretages på time out møderne, hvor samarbejdet diskuteres, og de enkelte deltagere angiver en tilfredshedsgrad ud for de forskellige kategorier. Efter mødet samles informationerne af proceskoordinatoren. Ud fra de KPI målinger, vi har foretaget, er tendensen, at der er en stigende tilfredshed hen gennem et projekt. For Gentofte Kommune er en høj tilfredshed ensbetydende med, at projektet kører godt, og at de nødvendige informationer og ydelser leveres til tiden. Fremtiden for LEAN i Gentofte Kommune og i anlægssektoren Der er meget delte meninger om Lean specielt i byggebranchen hvor principperne har været anvendt i flere år. Nogle sværger til principperne, og andre mener ikke at de bibringer noget nyt. Til det er der at sige, at det efter vores mening er vigtigt, at man forstår, at der ikke er noget banebrydende i sig selv i det at procesoptimere! Det er sund fornuft! Men der er noget banebrydende i at ensrette sin indsats, holde ved, og lære af de erfaringer, man har fået gennem sit arbejde og ikke mindst dokumentere det. I Gentofte Kommune vil vi fortsætte vores arbejde med Trimmet procesledelse, og vi vil også forsøge at forbedre de redskaber, vi bruger i dag, så de bliver endnu bedre. Erfaringen viser også, at det kan være lidt forskelligt, hvad der giver mening for den enkelte entreprenør og det enkelte projekt. Derfor tilpasser vi værktøjerne, så de giver mening. Det er trods alt det, der skaber den største forståelse, at tingene giver mening! Gentofte Kommune har følgende mål for fremtiden: 1. De fleste projekter skal køres ved hjælp af egne proceskoordinatorer og de tilknyttede rådgivere 2. LEAN tanken skal indføres mere stringent i designfasen 3. Der skal Benchmarkes med andre kommuner. Har LEAN en fremtid i anlægsbranchen? Gentofte Kommune er overbevist om at andre med fordel vil kunne anvende Trimmet Anlæg. Spørgsmålet er blot, om der er forandringsvilje, forståelse og midler nok til stede i den danske anlægsbranche til at holde fast i organisations- og ledelseskonceptet Trimmet Anlæg! n NOVEMBER 2006 DANSK VEJTIDSSKRIFT 25

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK Lean Construction DTU Diplom 29. oktober 2015 Jakob Lemming Lean Construction - DK lcdk@leanconstruction.dk Lean hos Toyota Mål for Lean Production Maksimér værdien Fastlæg værdier ud fra kundens definition

Læs mere

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen PROJEKTLEDELSE Mini projekt C201 Afleveret d. 30. april 2003 Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen Jesper Linding Rikke Pedersen BROHUSET 1 Indledning En virksomheds struktur kan være

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

Møde om renovering. v/erik Vibe Pedersen 11-01-2016

Møde om renovering. v/erik Vibe Pedersen 11-01-2016 Møde om renovering Renovering kræver fokus på eksisterende forhold, planlægning og en fleksibel og effektiv produktion. Samarbejde og Lean er helt nødvendigt og har stor indflydelse på trivsel, arbejdsmiljø

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Lean Construktion-DK Studiedag Hvordan bruger vi din lean viden i praksis?

Lean Construktion-DK Studiedag Hvordan bruger vi din lean viden i praksis? Lean Construktion-DK Studiedag 2012 Hvordan bruger vi din lean viden i praksis? Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker Enemærke & Petersen a/s er et mellemstort entreprenørfirma med

Læs mere

Lean Construction baggrund, overblik og et koncept i forandring

Lean Construction baggrund, overblik og et koncept i forandring Lean Construction baggrund, overblik og et koncept i forandring Rolf Simonsen Teknologisk Institut Rolf.Simonsen@teknologisk.dk Tlf: 7220 2251 Temadag 19. nov 2007 1 Program Lean historien kort Lean Construction

Læs mere

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis LCDK medlemsmøde 06 november 2014 Lean værktøjer i praksis Lean værktøjer i praksis Et uddrag af visionen "Vi vil være epicenter for forskning, viden, uddannelse, erfaring, værktøjer, netværk og fordomsfri

Læs mere

Værdibaseret workshopprojektering

Værdibaseret workshopprojektering Værdibaseret workshopprojektering Lean Construction DK Lisbet Wolters Workshopbaserede byggeprocesser siden 2001. Workshopprojektering på boligprojekter, skoler, erhvervsdomiciler Workshops hvad er det?

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø

Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø Workshop 307; AM2015 Signe Mehlsen, konsulent, BAR Bygge & Anlæg Kim Borch, konsulent, Arbejdstilsynet Arbejdstilsynets dialogmøder med rådgivere

Læs mere

"Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv

Trimmet Byggeri - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Nettverkssamling Lean Shipbuilding/Lean Construction "Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Pernille Walløe Bygherrerådgivning og projektledelse COWI A/S Parallelvej

Læs mere

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk Trimmet byggeri Trimmet byggeri Lidt om trimmet byggeri (Lean Construction) Der tales meget om det, og der er ikke tvivl om, at det er nødvendigt at kigge nærmere på det. Der er mange navne i spil: TrimByg

Læs mere

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS Morlenesvej 22! 2840 Holte tlf 4542 4705 fax 4541 4705 sven@bertelsen.org 14. april 2001 rev. juni 2003 TRIMMET BYGGERI En kort introduktion Dette er en kort beskrivelse

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Arbejdspapir. Bygherren og værdier. Erhvervs og Boligstyrelsen Bygherrer skaber værdier

Arbejdspapir. Bygherren og værdier. Erhvervs og Boligstyrelsen Bygherrer skaber værdier Arbejdspapir 3. februar 2005 Bygherren og værdier Netværket blev etableret i 2002. Formålet er at afprøve og evaluere elementer i nye samarbejdsformer med hovedvægt på partnering. I netværket deltager

Læs mere

Musikkens Hus i Nordjylland. Anvendelse af Lean Construction. Thomas N. Christensen, Bygherrerådgiver 20 JUNI 2012 MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND

Musikkens Hus i Nordjylland. Anvendelse af Lean Construction. Thomas N. Christensen, Bygherrerådgiver 20 JUNI 2012 MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND Musikkens Hus i Nordjylland Anvendelse af Lean Construction Thomas N. Christensen, Bygherrerådgiver 1 Agenda Historikken Visionen Organisationen Udførelsen Akustikken Tidsplanlægning Opsamling 2 Historikken

Læs mere

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 20. oktober 2004 Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 Forfatter Manchet Driftschef Niels Christian Skov Nielsen, mail: nsn@vd.dk I artiklen omtales generelt partnering

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

Odense Byggetekniske Højskole. 2. februar 2005. Trimmet Byggeri. Sven Bertelsen. www.trimmetbyggeri.dk

Odense Byggetekniske Højskole. 2. februar 2005. Trimmet Byggeri. Sven Bertelsen. www.trimmetbyggeri.dk Odense Byggetekniske Højskole 2. februar 2005 Trimmet Byggeri Sven Bertelsen www.trimmetbyggeri.dk Introduktion Hvad er Lean Construction? En produktionsteori for byggeprocessen Et sæt værktøjer til dens

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen.

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen. 7. INDSATSOMRÅDER 7. INDSATSOMRÅDER Med udgangspunkt i identifikationen af problemer er formålet i dette kapitel at give bud på hvordan disse problemer kan imødekommes i form af indsatsområder. rne er

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

Rammeaftaler et tæt samarbejde. Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse

Rammeaftaler et tæt samarbejde. Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse Rammeaftaler et tæt samarbejde Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse Alle typer ledninger kan fornyes med en Aarsleff Strømpeforing vandrette såvel som lodrette. Rammeaftaler et tæt samarbejde

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger og prisændringer STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Neurologisk afdeling, Hospitalsenhed Midt Evalueringsrapport for projekt 45 Udarbejdet af Oversygeplejerske Ulla Veng & Kvalitets-

Læs mere

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079 PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 OPP og samlet udbud Torben Brøgger 013861-0079 Torben Brøgger Bech-Bruun, Århus Partner i afdelingen for Fast ejendom, entreprise og

Læs mere

Partnering og kompetencer

Partnering og kompetencer Partnering og kompetencer En forudsætning for samarbejde i partnering er, at de basale faglige kompetencer er til stede hos bygherren, rådgivere, entreprenører, leverandører, mv. I de traditionelle samarbejdsformer

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - projektet og designprocesser. Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark

KOMFORT HUSENE. - projektet og designprocesser. Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark KOMFORT HUSENE - projektet og designprocesser Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark Vejleder: Per Heiselberg, AAU Bi-vejledere: Mary-Ann Knudstrup, AAU og Søren

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Projektledelse 6. semester

Projektledelse 6. semester Projektledelse 6. semester Trimmet Byggeproduktion Randi Muff Ebbesen Agenda Baggrund for forandring Aktuelle udviklingsinitiativer BYGiNORD BYGSOL Trimmet byggeproduktion Last planner Proceslederen Kollektivcentret

Læs mere

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Værdiskabelse og Trimmet Projektering Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Medlemsmøde Lean Construction-DK 25.-26. november 2008 Rolf Simonsen rs@vaerdibyg.dk Projektet Slidesne er fra et konsulentforløb

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Disposition. 1. Omfanget af det fælles udbud. 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud. 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder

Disposition. 1. Omfanget af det fælles udbud. 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud. 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder Disposition 1. Omfanget af det fælles udbud 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder 4. Aftaleomfanget i de 3 forsyningsområder - mange rammetaler - én fælles

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011

NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011 NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011 07-10-2011 NCC Construction Danmark A/S 1 Førende i Norden inden for byggeri, anlæg, veje samt bolig- og erhvervsudvikling BYGGE OG ANLÆG GRUS, ASFALT, BELÆGNING OG

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002 Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Byggeprocessen Bygherre Rådgiver Entreprenør Det problemfyldte

Læs mere

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Erhvervs- og Boligstyrelsen Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Den 23. juli 2003 1 Indhold Side Forord 2 1 Indledning 3 2 Konklusioner 4 3 Byggesagen 4 4 Grundlag for

Læs mere

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen Det Digitale Byggeri ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen 3. marts 2008 Det Digitale Byggeri hvorfor? Problem: Lav effektivitet og høje omkostninger i dansk byggeri. Omkostninger til udbedring af fejl

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S 1 BYGGEPROCESSEN Problemløsning og udfordringer i udførelsesfasen 2 PRÆSENTATION Niels Larsen * Civilingeniør 1967 og entreprenør lige siden * 36

Læs mere

Opstart

Opstart 1 2 3 11 12 13 21 22 23 Denne fase fører jer først gennem en række redskaber, som bidrager til at kvalificere, om co-creation metoden er relevant for jeres udfordring. Derefter hjælper fasens øvrige redskaber

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup.

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. DREJEBOG - et arbejdsredskab i udvikling April 2013 Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. 1 DISPOSITION 1. INDLEDNING 2. PARTNERSKAB OM SOCIAL ANSVARLIGHED 3.

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

1. projektbesøg - inspirationsslides

1. projektbesøg - inspirationsslides 1. projektbesøg - inspirationsslides Ung og sund: Sundhedsfremmende initiativer for unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet 1 Formål med projektbesøget Sikre klarhed og sammenhæng omkring

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

Bedst til konstruktioner

Bedst til konstruktioner Rådgivende Ingeniører A/S Bærende konstruktioner Rådgivende ingeniører 100% fokuserede Fokus Bedst mulige pris Ingeniører n = ks kt fd (td - 2 et) ϕpl=35 у/у =18/10 kn/m2 Specialister Kvalitetsbevidsthed

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

Forslag til tilpasset anlægsproces Fra ide til nøgle med fokus på planlægningsfasen. v/bo Colbe, Deloitte, Nuuk

Forslag til tilpasset anlægsproces Fra ide til nøgle med fokus på planlægningsfasen. v/bo Colbe, Deloitte, Nuuk Forslag til tilpasset anlægsproces Fra ide til nøgle med fokus på planlægningsfasen v/bo Colbe, Deloitte, Nuuk Bygge- og anlægskonference den 23. og 24 september 2014 Processen skal sikre En smidig politisk

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN Innovative forbedringsprocesser i postbranchen 1 dag Handlingsorienteret målformulering AMU Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde

Læs mere

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart IKT - når vi bygger og når vi forvalter Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart Hvad skal vi med IKT? IKT er Informations- og kommunikations teknologi. IKT bekendtgørelsen er fra april 2013

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere.

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Rammer og organisering Faxe Kommune har besluttet, at der i udbud af opgaver til private leverandører skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter.

Læs mere

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt ÅRSMØDE I LEAN CONSTRUCTION 1. april 2005 Bjarne Krog-Jensen direktør Boligselskabet Fruehøjgaard Herning DALGASPARKEN - forsøgsprojekt 38 boliger (heraf 28 medejerboliger) Stor beboerindflydelse - i hele

Læs mere

Menneskerne bag maskinerne

Menneskerne bag maskinerne Menneskerne bag maskinerne - Om optimering af produktivitet i byggebranchen Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere