Indledning 2. Definition på ordblindhed 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning 2. Definition på ordblindhed 2"

Transkript

1

2 Indledning 2 Definition på ordblindhed 2 Fælles kommunale retningslinjer 3 Nonordstest i 2. klasse 3 Indsats i 3. klasse 3 Indsats i 4. klasse 3 Indsats i klasse 4 Indsats i 6. klasse 4 Indsats i klasse 4 Forældrenetværk 5 Læsevejlederne 5 Lovgivning vedrørende ordblindhed 5 Tegn på ordblindhed og indsatser på forskellige alderstrin 6 Ordblindhed i dagtilbud 6 Tegn på ordblindhed i dagtilbud 7 Indsatser i dagtilbud 7 Ordblindhed ved skolestart 7 Tegn på ordblindhed ved skolestart 8 Anbefalede indsatser i forhold til ordblindhed ved skolestart 8 Ordblindhed i indskolingen 8 Tegn på ordblindhed i indskolingen 8 Anbefalede indsatser i forhold til ordblindhed i indskolingen 8 Ordblindhed på mellemtrinnet 8 Tegn på ordblindhed på mellemtrinnet 9 Anbefalede indsatser i forhold til ordblindhed på mellemtrinnet 9 Ordblindhed i udskolingen 10 Tegn på ordblindhed i udskolingen 10 Anbefalede indsatser i forhold til ordblindhed i udskolingen 10 Generelle anbefalinger til elever i ordblindevanskeligheder og deres forældre 11 Anbefalinger til elever i ordblindevanskeligheder 11 Anbefalinger i forhold til forældre 11 Bilag 1: Oversigt over indsatser fordelt på årgange 12 Bilag 2: Samtaleark til at igangsætte, fastholde og følge op på indsatsen 15 Bilag 3: Øvrig inspiration: 17 It-cafe klasse. Inspiration fra Brørupskolen. 17 Ordblindepatruljer: 17 Skriveskabeloner: 17 Forældrenetværk: 17 1

3 Indledning Målet med indsatsen for elever i ordblindevanskeligheder i Vejen Kommune er at give at elever, der enten er i ordblindevanskeligheder eller er i risiko for at udvikle ordblindevanskeligheder, lige deltagelsesmuligheder i den almindelige undervisning, så de kan udvikle deres viden og læring på lige fod med klassekammeraterne. Erfaringen viser, at elever i ordblindevanskeligheder opnår øget inklusion og læring ved hjælp af funktionel anvendelse af læse- skriveteknologi. Samtidig er læse- skriveteknologi disse elevers mulighed for at klare sig i en ungdomsuddannelse og i det videre uddannelsessystem. Definition på ordblindhed Carsten Elbro, læseforsker og professor ved Københavns 1 Universitet definerer ordblindhed således : Ordblindhed, dysleksi, markante vanskeligheder ved at lære at læse og skrive, som beror på langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Ordblinde har særlig svært ved ord, som de ikke har set før. Læse- og stavefejlene er ofte i modstrid med almindelige forbindelser mellem bogstav og lyd, fx kulde læst som kunne, og dig skrevet din. Ordblindhed er et kontinuum af vanskeligheder, og et menneske kan være mere eller mindre hårdt ramt af ordblindhed. Man taler om ordblindhed i tilfælde, hvor der ikke er indlysende årsager til vanskelighederne, som f.eks. stærk syns- eller hørenedsættelse, svære sprogvanskeligheder, åbenlyse tegn på hjerneskade eller omfattende generelle indlæringsvanskeligheder. En international arbejdsdefinition og beskrivelse af ordblindhed/dysleksi er formuleret af professor Reid Lyon i Annals of Dyslexia, Oversat til dansk: "Dysleksi er én af flere forskellige former for indlæringsvanskeligheder. Det er en specifik sproglig vanskelighed af medfødt oprindelse. Dysleksi er kendetegnet ved vanskeligheder med ordafkodning; disse skyldes sædvanligvis problemer med fonologisk forarbejdning. Disse vanskeligheder med ordafkodning er ofte uventede set i forhold til personens alder og andre kognitive - og indlæringsmæssige færdigheder. Vanskelighederne er ikke et resultat af generelle udviklingsmæssige eller sansemæssige skader

4 Dysleksi kommer til udtryk i varierende grader af vanskeligheder på forskellige sproglige områder. Ofte omfatter det i tillæg til omfattende vanskeligheder med læsning også store vanskeligheder med at tilegne sig færdigheder i stavning og skrivning." Kommunale retningslinjer for indsatsen Hvert år udbydes korte kommunale kurser målrettet lærerteam, der underviser elever i ordblindevanskeligheder. Indsats i 2. klasse Alle elever i 2. klasse gennemfører i juni måned Dansk Videnscenter for Ordblindheds (DVO) 2 nonordstest. Elever, der har 12 eller færre rigtigt stavede ord ud af de 25 mulige, testes i august 3. klasse med hele DVO s test til identifikation af elever i risiko for at udvikle dyslektiske vanskeligheder. Indsats i 3. klasse Elever, der i august i 3. klasse ifølge DVO s test placerer sig i kategorierne Dyslektiske vanskeligheder eller Svære dyslektiske vanskeligheder, får i 3. klasse tilbudt 3 VAKS-kurserne Lyd for lyd og Rim. Eleverne deltager i kurserne på hold med 2-4 elever. I den almindelige undervisning forventes det, at eleverne anvender læse- skriveteknologi (LST). Det nødvendige it-udstyr bliver stillet til rådighed. Forældrene og teamet omkring den enkelte elev bliver inddraget. Hvis der er tegn på eller overvejelser om ordblindhed, bliver eleverne testet med den nationale ordblindetest i marts - juni. Indsats i 4. klasse I 4. klasse bliver elever, der stadig viser tegn på ordblindhed, igen tilbudt VAKS-kursus. Det kan være repetition af Lyd for lyd og repetition af Rim. Yderligere tilbydes kurset Vokalalarm. Undervisningen foregår på hold med 2-4 elever. Der sættes massivt ind med anvendelse af LST i alle boglige fag. Der skal fortsat arbejdes med bevidstheden hos eleven, forældrene og teamet omkring vigtigheden af anvendelsen af læse- skriveteknologi. Elever, der i slutningen af 3. klasse har et resultat i rød kategori i ordblindetesten, vil i 4. klasse få tilbud om at deltage i 2 x 3 dages læse- skriveteknologi-camps. Eleverne udvælges på de enkelte skoler ud fra deres resultat i ordblindetesten og deres motivation. LST-camps Vælg AfKodningsStrategi 3

5 afholdes af de kommunale konsulenter. Forud for campen afholdes et informationsmøde for elever, forældre og lærerteam. En eller flere af elevernes lærere og skolens læsevejleder deltager en af dagene på campen. De kommunale konsulenter følger i samarbejde med lærerteamet omkring den enkelte elev løbende op på indsatsen. Indsats i klasse I kl. bliver eleverne tilbudt VAKS-kursus med repetition af Vokalalarm og gennemgang af Klip og Spion. Undervisningen foregår på hold med 2-4 elever. Der skal fortsat arbejdes med bevidstheden hos eleven, forældrene og teamet omkring vigtigheden af anvendelsen af LST. Indsats i 6. klasse Elever, der i 3. klasse placerede sig i den "gule" kategori kan testes med ordblindetesten i 6. klasse. Andre elever, som på baggrund af en faglig vurdering f.eks. resultater i nationale test, viser tegn på at være i ordblindevanskeligheder kan ligeledes testes med ordblindetesten i april - juni. Indsats i klasse Hvis eleverne efter 6. klasse skifter skole fra fødeskole til modtageskole følger resultatrapporten fra ordblindetesten automatisk med til den nye skole via elevens UNI-login. Den nye skole skal indhente en ny bemyndigelseserklæring hos forældrene. Elever, der i slutningen af 6. klasse, har et resultat i rød kategori i ordblindetesten vil i 7. klasse få tilbud om at deltage i 2 x 3 dages læse- skriveteknologi-camps. Eleverne udvælges på de enkelte skoler på baggrund af deres resultat i ordblindetesten og deres motivation. LST-camps afholdes af kommunale konsulenter. Forud for campen afholdes et informationsmøde for elever, forældre og lærerteam. Skolens læsevejleder deltager sammen med en repræsentant for lærerteamet en dag på den første camp. Efter LST-campen følger de kommunale konsulenter op på indsatsen i samarbejde med lærerteamet omkring den enkelte elev. I 8. kl. gennemgår teamet omkring klassen i samarbejde med læsevejlederen klassens elever og overvejer, om der er elever, der endnu ikke er testet med ordblindetesten, men som viser tegn på ordblindevanskeligheder. Hvis der er tvivl, testes eleven med ordblindetesten i marts-juni. Elever i ordblindevanskeligheder vil i 9. klasse få tilbud om et kursus med fokus på eksamen. De kommunale konsulenter er ansvarlige for afholdelse af kurset. Når eleverne går i 9. klasse skal skolens UU-vejleder senest 1. februar have en liste over elever i ordblindevanskeligheder. 4

6 Forældrenetværk I Vejen Kommune etableres der forældrenetværk for forældre til elever i 4. og 7. klasse, der deltager på LST-camps. Det er de kommunale konsulenter, der er tovholdere for forældrenetværkene. Netværkene skal fungere som forum for videndeling, inspiration og information. Formålet er at tydeliggøre, hvad familiens særlig muligheder er i forhold til den samlede læring og trivsel for børn i ordblindevanskeligheder. Læsevejlederne Læsevejlederne har et særligt ansvar i forhold til elever i ordblindevanskeligheder. Læsevejlederne skal med afsæt i denne vejledning og skolens handleplan være ressourceperson for indsatsen. Læsevejlederne skal formidle viden om ordblindhed og undervisning af elever i ordblindevanskeligheder til skolens lærere og ledelse. Læsevejlederne har ansvaret for testning og for, at der løbende følges op på elevens skriftsproglige progression. Læsevejlederne er tovholdere i forhold til opfølgning og indsats i samarbejde med lærerteam, ledelse, elev og forældre. Lovgivning vedrørende ordblindhed Hvis en elev viser tegn på ordblindhed, skal det afklares, om årsagen til elevens læsevanskeligheder er ordblindhed. Afklaringen kan ske ved hjælp af den nationale ordblindetest. Skolelederen har ansvaret for, at elever, der viser tegn på ordblindhed, bliver testet. Kommunens læsekonsulenter kan eventuelt rådgive om, hvordan man identificerer ordblindhed. Skolernes lokale læsevejledere skal være opmærksomme på, hvilke elever der skal testes, og læsevejlederne sørger for testning, så elevens undervisningsmæssige behov kan blive klarlagt. Formålet er, at eleven får størst mulig læring og udbytte af undervisningen, og at eleven kan kan beholde tilhørsforholdet til den almindelige klasse. Det er skolelederen, der sammen med skolens læsevejleder, klassens lærere og eventuelt kommunens læsekonsulent beslutter, hvordan støtten til elever i ordblindevanskeligheder skal tilrettelægges. Fra skoleåret 2017/2018 har forældre krav på, at de kan få deres barn testet for ordblindhed. I Folkeskoleloven kap. 2 3b står: Til elever i grundskolen med læsevanskeligheder, der kan skyldes ordblindhed, skal skolens leder tilbyde, at der foretages en ordblindetest med henblik på at afdække elevens 5

7 læsevanskeligheder. Tilbuddet gives fra den 1. marts på 3. klassetrin efter samråd med eleven og forældrene, jf. 54. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed. Stk. 2. Forældre har én gang i skoleforløbet fra den 1. marts på 4. klassetrin krav på, at der foretages en ordblindetest af deres barn. Kommunalbestyrelsen foretager ordblindetesten efter forældrenes anmodning. Tegn på ordblindhed og deraf følgende indsatser Af definitionen fremgår det, at ordblindhed er en medfødt vanskelighed, og at der er forskellige grader af ordblindhed. En elev i ordblindevanskeligheder vokser sig ikke fra ordblindhed, men han eller hun kan have forskellige behov for støtte og indsats i løbet af opvækst, skoletid og uddannelse. For at indsatsen kan være til størst mulig hjælp for eleven, er det afgørende, at tage udgangspunkt i den enkelte elevs situation i det hele taget, elevens motivation, udfordringer og ressourcer og vedkommendes skriftsprogskompetencer herunder anvendelse af LST og læse- skrivestrategier. Man kan eventuelt anvende den lektiologiske grundmodel, som er beskrevet i bogen Uddannelse og 4 skriftsprogsvanskeligheder. I det følgende beskrives de almindelige tegn på ordblindhed samt generelle anbefalede indsatser på de forskellige alderstrin. Ordblindhed i dagtilbud I Vejen Kommune sprogvurderes alle 3- og 5-årige børn. Sprogvurderingsprofilen anvendes som redskab til at differentiere og målrette den sproglige indsats i dagtilbuddet, og den kan give et fingerpeg om, hvorvidt barnet besidder de nødvendige sproglige færdigheder. Sprogvurderingen er ikke en test for ordblindhed. Tegn på ordblindhed i dagtilbud I førskolealderen kan man være opmærksom på, om barnet: har ordblindhed i familien har forsinket sprogudvikling har udfordringer i forhold til sætningsopbygning og grammatik har svært ved at huske sangtekster, at rime og remse har svært ved at huske navne på kammerater og voksne har svært ved at følge længere beskeder viser ringe interesse for højtlæsning, bogstaver og bøger 4 Uddannelse og skriftsprogsvanskeligheder. Grundbog i lektiologisk pædagogik. Red. Anne Leth Pedersen, Kirsten Hjorth, Hans Reitzels Forlag

8 Indsatser i dagtilbud Børns sproglige udvikling er en vigtig forudsætning for skriftsprogsudviklingen. Børn, som er i risiko for at udvikle ordblindevanskeligheder, kan have en forsinket eller atypisk sprogudvikling, men det er langt fra altid tilfældet. Da ordblindevanskeligheder kan være arveligt, er det ved indmeldelse i dagtilbud relevant at spørge, om nogen i barnets familie har haft sprogeller læse- skrivevanskeligheder. Både forældre og det pædagogiske personale skal sætte ord på såvel egne som på barnets handlinger. Jo større barnets ordforråd er, jo bedre er barnets læse- og læringsforudsætninger. Der skal arbejdes med sproglig og lydlig opmærksomhed. Dialogisk læsning styrker barnets ordforråd, sætningsopbygning, bogstavkendskab, opmærksomhed og fortællekompetence. Bevidst arbejde med literacy gør barnet nysgerrig på skrift og skriftens muligheder. Det pædagogiske personale skal tilbyde et rigt og varieret skriftsprogsmiljø. Barnet skal tilbydes muligheder for at se, høre og lege med ord og bogstaver i hverdagen. Forskningen viser, at man kan se en tydelig sammenhæng mellem resultater i sprogvurderingen ved treårsalderen og resultater i nationale test i dansk læsning i 6. klasse. Ordblindhed ved skolestart Den obligatoriske sprogvurdering omkring skolestart er ikke en test for tidlige tegn på ordblindhed, men den kan give et fingerpeg om, hvordan de basale forudsætninger for læsning er udviklet hos det enkelte barn. 5 I 0. og 1. klasse er det muligt at gennemføre Ordblinderisikotesten. Testen kan vise hvilke børn, der er i risiko for ordblindhed. Formålet med testen er ikke at diagnosticere ordblindhed men at give børnehaveklasselederen, læreren og læsevejlederen viden, så man kan give den nødvendige støtte og opmærksomhed, der forebygger og reducerer læsevanskeligheder. Tegn på ordblindhed ved skolestart Når barnet går i børnehaveklasse, kan man være opmærksom på, om barnet har: vanskeligt ved at rime vanskeligt ved at huske bogstaver eller tal vanskeligt ved at opdele ord i mindre dele og arbejde med lydene i et ord vanskeligt ved at tilegne sig nye ord og ved at huske navne på for eksempel klassekammerater 5 7

9 Anbefalede indsatser i forhold til ordblindhed ved skolestart Det er vigtigt, at børnehaveklasselederne observerer elevernes sproglige og skriftsproglige udvikling og samarbejder med læsevejlederen om elevernes skriftsproglige udviklingen kender tegnene på risiko for ordblindhed har viden om, hvordan ordblindhed kan forebygges i børnehaveklassen varetager den obligatoriske sprogvurdering. kan tilrettelægge den forebyggende indsats for elever i risiko for ordblindhed og andre læsevanskeligheder er i dialog og samarbejde med familien om elevens vanskeligheder med sproglig udvikling og skriftsprogstilegnelse Ordblindhed i indskolingen Tegn på ordblindhed i indskolingen Når barnet går i indskolingen, kan man være opmærksom på, om barnet har: vanskeligheder med at lære alfabetet og omsætte bogstav til lyd og bogstavfølger til ord vanskeligheder med hurtigt at genkende ord i læsning vanskeligheder med stavning vanskeligheder med at lære navnene på abstrakte begreber Anbefalede indsatser i forhold til ordblindhed i indskolingen Som det fremgår af de fælles kommunale retningslinjer tages DVO s nonordstest i juni i 2. klasse. Elever med 12 eller færre rigtigt stavede ord ud af de 25 mulige testes i august 3. klasse med hele DVO s test til identifikation af elever i risiko for at udvikle dyslektiske vanskeligheder. På baggrund af resultaterne fra DVO anbefales det at tilbyde elever med færre end 12 rigtige en forebyggende indsats, se bilag 1. Ordblindhed på mellemtrinnet På mellemtrinnet oplever nogle elever i ordblindevanskeligheder, at de også får vanskeligheder i matematik. Det kan hænge sammen med, at eleven har vanskeligt ved at afkode tekststykkerne og samtidig have overskud til at forstå indholdet. Tegn på ordblindhed på mellemtrinnet På mellemtrinnet kan man være opmærksom på, om eleven: læser langsomt og upræcist har vanskeligt ved at lære fremmedsprog er præget af nederlagsfølelse og er demotiveret i forhold til skolearbejdet 8

10 Anbefalede indsatser i forhold til ordblindhed på mellemtrinnet Klassens tekster skal være tilgængelige elektronisk forud for undervisningen, så eleverne ikke selv skal scanne dokumenter og derved mister undervisningstid og sammenhæng i undervisningen. Det er lærerens og lærerteamets ansvar, at teksterne er tilgængelige for eleverne. Når teksterne på forhånd er tilgængelige, giver det eleverne mulighed for at læse teksterne og opgaverne hjemme, så de kan koncentrere sig om de faglige opgaver i undervisningen - og ikke om selve læseprocessen. Klassens bøger kan som udgangspunkt findes på Nota eller Materialebasen. Når lærerteamet planlægger det kommende skoleår, forventes det, at de undersøger, om skolebøgerne er elektronisk tilgængelige. Hvis dette ikke er tilfældet, bør der enten vælges en anden bog - hvis dette er forsvarligt - eller findes en anden løsning på problemet. Dette kunne evt. være selv at scanne bogen ind. Formålet med dette er, at elever i ordblindevanskeligheder altid har elektronisk adgang til deres bøger. Elever i ordblindevanskeligheder behøver ikke at læse højt i klassen. Mange mennesker i ordblindevanskeligheder giver udtryk for, at det værste ved deres skolegang var, når de skulle læse højt for klassen. Læreren kan evt. på forhånd have spurgt eleverne, om de har lyst til at læse op i en given situation - f.eks. af en forberedt tekst. På denne måde undgår man, at eleverne kan føle sig ekskluderet ved altid at blive sprunget over ved oplæsningsaktiviteter - alternativt kan man minimere oplæsningsaktiviteter, da læringspotentialet ved disse aktiviteter alligevel ofte er minimalt. Beskeder, opgaver m.m. gives i flere modaliteter - f.eks. både mundtligt, skriftligt og evt. som billeder. Mange elever i ordblindevanskeligheder (og mange andre) har svært ved at fastholde information, der kun gives mundtligt. Når læreren inddrager flere modaliteter til videregivelse af information, giver det eleverne mulighed for at benytte forskellige strategier til at fastholde og forstå opgaver m.v. Alle lærerne omkring klassen kender til og forstår elevens udfordringe r, dvs. at eleverne får støtte, hvor der er brug for det, og mødes med høje forventninger, hvor de kan honoreres. Det forventes, at lærerteamet på den ene side tilbyder den nødvendige støtte i forhold til elevernes specifikke ordblindevanskeligheder og på den anden side har høje og individuelle forventninger inden for områder, der ikke påvirkes af ordblindevanskelighederne. Det vil sige, at teamet har viden om og forståelse for, at elever i ordblindevanskeligheder har et usynligt, specifikt handicap, der er vedvarende og ikke selvforskyldt. Samtidig skal teamet huske ikke generelt at sænke forventningerne til elevens præstationer. Det er afgørende, at såvel støtten som forventningerne afstemmes i løbende dialog med den enkelte elev. 9

11 Elever i ordblindevanskeligheder skal altid have mulighed for at benytte læseskriveteknologi ved test og prøver. LST kan hjælpe elever i ordblindevanskeligheder til fagligt at kunne præstere på linje med deres klassekammerater. Derfor er det afgørende, at de får mulighed for at bruge læse- skriveteknologi under test og prøver. Det er vigtigt, at lærerne minder eleverne om dette. En del elever tror, at det er snyd at bruge LST, men når lærerne tilskynder til brugen, viser man, at dette ikke er tilfældet. LST er med til at ligestille elever i ordblindevanskeligheder med deres klassekammerater. Elever i ordblindevanskeligheder skal introduceres til anvendelsen af skriveskabeloner, således at de løbende lærer sig hensigtsmæssige modeller for de forskellige skriftlige genre. Ordblindhed i udskolingen Tegn på ordblindhed i udskolingen I udskolingen har de fleste elever i ordblindevanskeligheder fortsat udfordringer i forhold til at læse og skrive. De læser langsomt og upræcist, og skriveprocessen er ligeledes krævende og langsommelig. I undervisningen kan eleverne ud over de samme vanskeligheder som på mellemtrinnet have: vanskeligt ved at resumere tekster vanskeligt ved at besvare åbne spørgsmål til tekster udfordringer i forhold til at anvende passende læsestrategier - også LST-strategier et mangelfuldt ordforråd utilstrækkelig viden om verden og om tekster Anbefalede indsatser i forhold til ordblindhed i udskolingen I udskolingen er kravene til abstraktionsniveauet øget betragteligt.teksterne bliver i samtlige fag mere komprimerede, dermed stilles der langt højere krav til elevernes tekstforståelse og til deres egne tekstproduktioner. Eleverne skal efterhånden være i stand til selvstændigt at planlægge og disponere deres eget arbejde. I begyndelsen af 9. klasse afholder kommunens konsulenter kursus for elever i ordblindevanskeligheder. Elevernes lærere deltager i kurset. 6 Se eventuelt huskeliste til lærere, der har elever, der aflægger prøve på særlige vilkår

12 Generelle anbefalinger til elever i ordblindevanskeligheder og til deres forældre Gennem hele skoleforløbet er der nogle generelle anbefalinger til elever i ordblindevanskeligheder og til deres forældre. Anbefalinger til elever i ordblindevanskeligheder Som elev i ordblindevanskeligheder er det vigtig, at du arbejder for at blive bedre til at bruge læse- skriveteknologi lærer strategier til bedre sprog- og læseforståelse lærer strategier i forhold til at læse, stave og skrive samarbejder med lærerne og beder om feedback på læringen accepterer dine vanskeligheder har forventninger og tro på, at du kan få uddannelse og job Anbefalinger i forhold til forældre Som forældre til et barn i ordblindevanskeligheder er det vigtigt, at du samarbejder med skolen om at have klare forventninger til dit barns skoleforløb støtter og opmuntrer dit barn, så det føler sig værdsat lader dit barn vise, hvad det kan, og hvad det har lært er en god rollemodel, der også læser og skriver eventuelt ved hjælp af læseskriveteknologi støtter dit barn i brugen af læse- skriveteknologi Dette inspirationsmateriale er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Charlotte Nissen, Bække Skole, Marie Ebsen, Rødding Skole, Lisbeth Nørgaard, Østerbyskolen og Jels Skole, Margith Dam, Gesten Børnecenter og Kirsten Dalegaard, udviklingskonsulent i samarbejde med Vejen Kommunes læsevejledere og Majbrit Jensen, udviklingskonsulenten. 11

13 Bilag 1: Oversigt over indsatser fordelt på årgange Årgang Data Deltagere Tidspunkt Opfølgende indsats 0 Obligatorisk sprogvurdering (Rambøll) Alle elever Senest tre måneder efter skolestart Elever i fokuseret og særlig indsats drøftes med talehørekonsulenten Evt. Ordblinderisikotesten dia/2365/vejledning-til-ordblinderisik otesten.pdf Relevante elever Slutningen af 0. klasse Målrettet undervisning i bogstavlydforbindelser 1 Ordlæseprøve 1 Alle elever Oktober Elever i Førfasen og Erkendelsesfasen tilbydes evt. et forløb med materialet Elementær ordlæsning 1, og klassens lærere introducerer eleven til LST Ordlæseprøve 1 Alle elever Uge Elever i Førfasen og Erkendelsesfasen tilbydes forløb med Elementær ordlæsning 1 og Elementær ordlæsning 2. Der arbejdes fortsat med LST Evt. Ordblinderisikotesten Relevante elever Midten og slutningen af 1. klasse 12

14 2 DVO s nonordsprøve cap/ordblindhed/udvikling-og-afprov ning-af-procedure-til-identifikation-a f-elever-i-risiko-for-dysleksi.pdf (Fra side 39) Alle elever Juni Elever med 12 eller færre rigtige testes med hele DVO- testen i august 3. kl. Evt. Fingernemt Nationale test dansk/læsning 2. klasse Alle elever Forår 3 DVO s test til identifikation af elever i risiko for dysleksi cap/ordblindhed/udvikling-og-afprov ning-af-procedure-til-identifikation-a f-elever-i-risiko-for-dysleksi.pdf (Fra side 39) Elever med 12 eller færre rigtige i nonordstesten August Elever, der ifølge DVO s test placerer sig i kategorierne Dyslektiske vanskeligheder eller Svære dyslektiske vanskeligheder, får i 3. klasse tilbudt VAKSkursus Ordblindetesten Elever der viser tegn på ordblindhed Marts - juni Nationale test dansk/læsning 4. klasse Alle elever Forår 4 Nationale test, ordblindetest, observationer og anden data Elever, der stadig viser tegn på ordblindhed August - juni VAKS-kursus Der sættes massivt ind med anvendelse af LST Ordblindetesten Udvalgte elever LST-camps Forældrenetværk tilbydes Nationale test dansk/læsning 4. klasse Alle elever Forår 13

15 5 Nationale test, ordblindetest, observationer og anden data Elever der stadig viser tegn på ordblindhed August - juni VAKS-kursus Nationale test dansk/læsning 6. klasse Alle elever Forår 6 Nationale test, ordblindetest, observationer og anden data Elever der stadig viser tegn på ordblindhed August - juni VAKS-kursus Ordblindetesten Elever, der vurderes at være i risiko for ordblindhed Marts - juni Nationale test dansk/læsning 6. klasse Alle elever Forår 7 Ordblindetesten elever i læsevanskeligheder Udvalgte elever LST-camps Forældrenetværk tilbydes 8 Ordblindetesten Elever, der endnu ikke er testet med ordblindetesten, men som viser tegn på ordblindevanskeligheder Marts - juni Nationale test dansk/læsning 8. kl. Alle elever Forår 14

16 9 Ordblindetesten Elever i ordblindevanskeligheder Heldagskursus med fokus på eksamen UU orienteres i forhold til videre skoleforløb 15

17 Bilag 2: Samtaleark til at igangsætte, fastholde og følge op på indsatsen Smtte-model inspireret af ROAL s model. Status Hvad fungerer godt i skolens fag? Hvordan er det at være dig? Hvordan er dine muligheder for at følge undervisningen i klassen? Hvornår bruger du læse- skriveteknologi? Mål Jeg deltager i undervisningen på lige fod med de andre elever. Tiltag Anvendelse af LST Kursus NOTA/materialebasen E-bøger Kortsigtede læringsmål Tegn-LST Jeg anvender LST i relevante læringssituationer Jeg kan åbne et indscannet dokument og få det læst op Jeg kan skrive i PDF-filer Jeg kan bruge talegenkendelse Jeg er aktiv lytter Jeg sætter løbende min lyttehastighed op. Evaluering 16

18 Bilag 3: Øvrig inspiration: It-cafe klasse. Inspiration fra Brørupskolen. Elever i ordblindevanskeligheder samt elever med andre læse- skrivevanskeligheder tilbydes en lektion om ugen i brugen af it-støtteprogrammer, oplæg omkring teknik, ny viden, brug af NOTA, programmer på ipad, mobil mm. Eleverne hjælper hinanden, giver hinanden gode ideer, råd og udveksler erfaringer. Formålet med aldersblandet undervisning er sammenhold, tryghed og forståelse. Meningen er at skabe grobund for, at ældre/mere erfarne elever i ordblindevanskeligheder underviser andre. Der er it-vejleder, teknisk-vidende lærer eller læsevejleder til stede i undervisningen afhængig af lektionens indhold. Ordblindepatruljer: Se evt. inspiration fra Smidstrup-Skærup Skole samt MV-Nordic Skriveskabeloner: angsproeven/ Forældrenetværk: re%20til%20ordblinde 17

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 7. marts 2019 Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Gadstrup Skoles læsehandleplan

Gadstrup Skoles læsehandleplan Gadstrup Skoles læsehandleplan Indledning Gadstrup Skoles læsehandleplan er udarbejdet på baggrund af Roskilde Kommunes Læsehandleplan 2016-2020. Handleplanen beskriver skolens nuværende og kommende indsats

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen.

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Udarbejdet den 30. april 2018. Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Vision At ordblinde elever får den støtte, de har brug for, for at kunne deltage aktivt og ligeværdigt i skolelivet og for at blive så

Læs mere

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre, at

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

DYSLEKSI - alles ansvar

DYSLEKSI - alles ansvar DYSLEKSI - alles ansvar Strategi og handleplan for ordblinde børn i Frederikshavn Kommune Forvaltning og forældre 1 Indhold Dysleksi alles ansvar... 3 Hvad er skriftsproglige vanskeligheder?... 3 Hvad

Læs mere

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune.

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Notat Version 3 03.07-2014 Lolland Kommunes læse- og skriftsprogsstrategi 2014 Vision Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde

Læs mere

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD evaluering, test og tiltag i skolen Forord: Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i

Læs mere

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever Skole: Valby Skole Periode: 2018/19 Hvordan forstår vi ordblindhed Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved at koble bogstav og lyd. Det

Læs mere

Rudersdals indsats for ordblinde elever

Rudersdals indsats for ordblinde elever Rudersdals indsats for ordblinde elever Hvad kan forventes af Skole og Familie? Hvad kan forventes af skolerne? Hvordan får eleven diagnosen ordblindhed? - hvem, hvad, hvornår, hvilken 7. november 2017

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune. August 2019

Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune. August 2019 Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune August 2019 1 Indhold Indledning 3 Fakta om skolens forpligtelser i forhold til afdækning af ordblindhed 4 Forslag

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Fakta om Ordblindetesten:

Fakta om Ordblindetesten: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 5. juli 2019 Notat Følgende notat har til hensigt at præsentere Ballerup Kommunes progressionen i sprog og skriftsprogsindsatsen på 0-16 års området, særligt i forhold

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Kompetencecenter for Læsning i Århus. Oplæg Nordstjerneskolen: Undervisning af elever i læse- skrivevanskeligheder Mellemtrinnet 4. 6.

Kompetencecenter for Læsning i Århus. Oplæg Nordstjerneskolen: Undervisning af elever i læse- skrivevanskeligheder Mellemtrinnet 4. 6. Oplæg Nordstjerneskolen: Undervisning af elever i læse- skrivevanskeligheder Mellemtrinnet 4. 6. klasse Program Kompetencecenter for Læsning i Aarhus Ordblindhed/dysleksi Hvilke udfordringer stiller en

Læs mere

Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi

Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Indhold Baggrund for vejledningen side 2 Det mener vi, når vi taler om ordblindhed side 2 Tegn på ordblindhed, man skal være opmærksom på side 2

Læs mere

Indhold 0. årgang:... 2 Efterår:... 2 Forår:... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg: årgang:... 2

Indhold 0. årgang:... 2 Efterår:... 2 Forår:... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg: årgang:... 2 Handleplan for skriftsproglig udvikling Utterslev Skole NB: LST = Læse/skriveteknologi, fx AppWriter, diktafonfunktion o.l. Indhold 0. årgang:... 2... 2... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg:... 2 1. årgang:...

Læs mere

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole Skole: Hanssted Skole, Rødbyvej 2, 2500 Valby Periode: 2018-2019 Hvordan forstår vi ordblindhed? Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Indsatser til inkluderende undervisning

Indsatser til inkluderende undervisning Revideret udgave september 2017 Indsatser til inkluderende undervisning Undervisningen bruger flere modaliteter: Ved at bruge flere modaliteter, kan de ordblinde elever benytte flere strategier til at

Læs mere

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Klassetrin Hvilke(n) test? Obligatoriske gruppeprøver og andre test, der kan vise tegn på sprog-

Læs mere

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind.

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind. Uddannelse Ordblindhed - Information om ordblinde-undervisning på Sølystskolen Støtte Undervisning Tidlig indsats Alfabet etlivsomordblind.dk Sølystskolen Dysleksi ABC Ordblind Ordblindetest Dansk Sølystskolen

Læs mere

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Nedenstående strategi skal anvendes på Langholt skole i forbindelse med elever, der udviser tegn på ordblinde problematikker

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Kompetencecenter på Sebber Skole

Kompetencecenter på Sebber Skole Kompetencecenter på Sebber Skole Skoleår 2011-2012 Mål Skolens kompetencecenter tilrettelægger den specialpædagogiske indsats og giver sparring til lærere og pædagoger med henblik på at udvikle kompetencer

Læs mere

Søndermarksskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi

Søndermarksskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Søndermarksskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Udarbejdet oktober -17 Indhold Baggrund for vejledningen side 2 Det mener vi, når vi taler om ordblindhed side 2 Tegn på ordblindhed, man skal være

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi. Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste.

Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi. Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste. Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste. 1 Indhold Baggrund for vejledningen... 3 Det mener vi, når vi taler

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15 Kendetegn Indsats/metoder (Beskrivelse af pædagogiske muligheder) Materialer Ansvar Evaluering Dysleksi i familien Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til

Læs mere

Ordblinde og fremmedsprogsundervisning

Ordblinde og fremmedsprogsundervisning i Aarhus Ordblinde og fremmedsprogsundervisning Kompetencecenter for Læsning 11. januar 2018 Kristine Kirshøj Stokholm krisk@aarhus.dk Program Kl. 8.30 10.00 Præsentation Dysleksi og de oplevede vanskeligheder

Læs mere

GUNGEHUSSKOLEN. Ordblindehandleplan. Indledning. august Indledning

GUNGEHUSSKOLEN. Ordblindehandleplan. Indledning. august Indledning GUNGEHUSSKOLEN Ordblindehandleplan Indledning Samlet testplan på Gungehusskolen Testplan med fokus på elever i risiko for ordblindhed 0. -2.klasse Undervisnings af elever med afkodningsvanskeligheder (Alle

Læs mere

Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle

Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle Indhold 1 Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle 2 Indhold 3 Indledning 5 Definition af læsning 5 Definition

Læs mere

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012 Sødalskolen August 2012-1 - Generelt om læsning på Sødalskolen Mål Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældre

Læs mere

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever.

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Når en elev er testet ordblind, tilmelder skolen eleven til Nota - et digitalt bibliotek for ordblinde. Skolen sørger for at eleven har relevante hjælpemidler,

Læs mere

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec.

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec. Literacy Literacy er en forståelsesramme og en indfaldsvinkel til læsning. Med literacytænkningen ses skriftsprogstilegnelsen som en socialiseringsproces, der sker i samspil med politiske, sociale, kulturelle

Læs mere

Kompetencecenter for Læsning i Aarhus. Oplæg Strandby skole. Indskolingen

Kompetencecenter for Læsning i Aarhus. Oplæg Strandby skole. Indskolingen i Aarhus Oplæg Strandby skole Indskolingen Program o Rammer for o Hvordan kan et forløb se ud? o Hvordan opdager man læseskrivevanskeligheder tidligt i indskolingen? o Hvad stiller man op med elever i

Læs mere

Hvad er ordblindhed..side 2. Ordblindestrategi for Halsnæs.side 2. Indsats for ordblinde elever fra 0.-9.klasse.side 3. Kommunal testplan...

Hvad er ordblindhed..side 2. Ordblindestrategi for Halsnæs.side 2. Indsats for ordblinde elever fra 0.-9.klasse.side 3. Kommunal testplan... Indholdsfortegnelse: Hvad er ordblindhed..side 2 Ordblindestrategi for Halsnæs.side 2 Indsats for ordblinde elever fra 0.-9.klasse.side 3 Kommunal testplan....side 3 Indsats for elever i læsevanskeligheder

Læs mere

ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole

ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole Vi arbejder målrettet med at afdække og hjælpe elever, der er ordblinde. 1 VI ER DEDIKEREDE OG MÅLRETTEDE - også med hensyn til læsevejledning og hjælp til

Læs mere

-Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen

-Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen -Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen 2018-19 Læsevejledning 0. 3. klasse AKTIVITET INDHOLD LÆSEVEJLEDERENS ROLLE AUGUST Information om årshjulet og testning på 0. 8. 21.8.: 1. danskfagudvalgsmøde

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Ordblinderisikotesten

Ordblinderisikotesten Ordblinderisikotesten - Kommunal strategi for tidlig indsats i Roskilde Kommune Roskilde Kommunes 2020 perspektiver Læringsgrundlag Handleplan for læsning Implementering Program Baggrund for Ordblinderisikotesten

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Hvordan forstås ordblindhed? Nogle elever viser store vanskeligheder

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Revideret udgave september 2017 Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Revideret udgave september

Læs mere

Handleplan for læsning. Skals Skole

Handleplan for læsning. Skals Skole Handleplan for læsning Skals Skole Indhold Mål for læsning på Skals Skole... 3 Overlevering fra dagtilbud til 0. klasse... 3 0. klasse...3 Aktiviteter... 4 Overlevering fra 0. klasse til 1. klasse... 4

Læs mere

Hedensted kommunes ordblindeprocedure

Hedensted kommunes ordblindeprocedure Hedensted kommunes ordblindeprocedure Ordblindeforeningen den 21. maj 2016 Anette Høj Madsen, Læsekonsulent 1 Fakta Elever: Ca. 5810 21 folkeskoler 13 fødeskoler (0.-6. kl.) 1 skole (7.-9. kl.) 5 frie

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Dysleksi. et øget fokus på ordblindhed i BRK. Helle Vaabengaard, Læsekonsulent, PPR

Bornholms Regionskommune. Dysleksi. et øget fokus på ordblindhed i BRK. Helle Vaabengaard, Læsekonsulent, PPR Bornholms Regionskommune Dysleksi et øget fokus på ordblindhed i BRK Helle Vaabengaard, Læsekonsulent, PPR Indhold Hvad er dysleksi?... 2 Fokus på ordblindhed... 3 Skolens almene undervisning... 4 Tidlig

Læs mere

MIT BARN ER TESTET ORDBLIND HVA GØR JEG NU?

MIT BARN ER TESTET ORDBLIND HVA GØR JEG NU? MIT BARN ER TESTET ORDBLIND HVA GØR JEG NU? Udarbejdet af Netværket for forældre til ordblinde børn på Skødstrup skole Vi er en gruppe forældre, som har været i samme situation, som den I er i nu. Vi savnede

Læs mere

Obligatorisk evaluering og tidspunkt

Obligatorisk evaluering og tidspunkt Obligatorisk evaluering og tidspunkt Alder/Klas se-trin 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6 5 år / inden skolestart Når barnet er 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6

Læs mere

Indskoling. Ordblindhed - risikotegn i børnehaveklassen (Socialstyrelsen.dk):

Indskoling. Ordblindhed - risikotegn i børnehaveklassen (Socialstyrelsen.dk): Indskoling 1 Indskoling Giv mit barn læsehunger det beder jeg om med brændende hjerte. For jeg vil så gerne at mit barn skal få i sin hånd nøglen til eventyrlandet hvor de dejligste af alle glæder findes!

Læs mere

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen 18. august 2015 Skoleåret 2015-2016 1 Vejledning om ordblindhed på Hillerødsholmskolen Det mener vi, når vi taler om ordblindhed Ordblindhed er

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse

Læs mere

Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder

Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder Identifikation. Vurdering. Understøttelse. Forord... 2 Definition på dysleksi:... 2 Definition på læsning og læseforståelse det brede læsebegreb...

Læs mere

Udskolingen 7.-9.kl. Nordstjerneskolen

Udskolingen 7.-9.kl. Nordstjerneskolen i Aarhus Udskolingen 7.-9.kl. Nordstjerneskolen Frederikshavn Kommune februar 2017 Hanne Mette Kristensen hanpa@aarhus.dk Program kl. 14.00 15.15 Kl. 15.15 15.25 Kl. 15.25 16.40 Kl. 16.40 17.00 Præsentation

Læs mere

Skolens handleplan for sprog og læsning

Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens handleplan for sprog og læsning Indhold Skolens handleplan for sprog- og læsning..... 3 Inspiration til skolens handleplan for sprog og læsning.... 7 2 Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens

Læs mere

Sprogpilot Fredensborg

Sprogpilot Fredensborg 1 Sprogpilot Fredensborg Titel: Fredensborg Kommunes Læseforløb Udarbejdet af: Læsekonsulent Marianne Aaen Thorsen Udgivet af: Center for Skole og Dagtilbud, Fredensborg Kommune. Version: 2.1 Versionsdato:

Læs mere

Læsecenter Herning. Indhold

Læsecenter Herning. Indhold Læsecenter Herning Indhold Indledning...3 Modellen for Læsecenter Herning Tidsplan for Læsecenter Herning...4 Mål...3 Eleven...5 Nøglebidrag som elev...5 IT-patrulje...5 Forældre:...6 Nøglebidrag som forælder:...6

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune oprettede pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

Langhøjskolens ordblindehandleplan

Langhøjskolens ordblindehandleplan Langhøjskolens ordblindehandleplan 1 I ordblindehandleplanen beskrives Langhøjskolens beredskab for at opdage hhv. elever med risiko for læsevanskeligheder, elever med læsevanskeligheder og elever med

Læs mere

Har du ordblindeproblematikker? Procedure for arbejdet med dysleksi/ordblindhed på Hjallerup skole

Har du ordblindeproblematikker? Procedure for arbejdet med dysleksi/ordblindhed på Hjallerup skole Har du ordblindeproblematikker? Procedure for arbejdet med dysleksi/ordblindhed på Hjallerup skole Forord På Hjallerup skole ønsker vi at give det bedst mulige undervisningstilbud til elever med ordblindeproblematikker.

Læs mere

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange:

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange: 2015 Hornum skole Dette arbejder vi med i alle årgange: Læsebånd Læsekontrakter Flydende læsning Faglig læsning: o Læsestrategier o Notatteknik Motivering for læsning Evaluering Gældende pr. 1. august

Læs mere

Guide til ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder

Guide til ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Guide til ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Kære elev, forældre og skole! At være i læse- og skrivevanskeligheder kan have alvorlige konsekvenser for barnets læring i skolen samt

Læs mere

Ordblindhed. Hvad er det Hvordan tester skolen for ordblindhed Hvordan kan du støtte dit barn

Ordblindhed. Hvad er det Hvordan tester skolen for ordblindhed Hvordan kan du støtte dit barn Ordblindhed Hvad er det Hvordan tester skolen for ordblindhed Hvordan kan du støtte dit barn 1 Udarbejdet af: Læsekonsulent Marianne Aaen Thorsen og læsevejledere i Fredensborg Kommune Udgivet af: Center

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Politik for Lektier og faglig fordybelse

Politik for Lektier og faglig fordybelse ~ 1 ~ Politik for Lektier og faglig fordybelse Indledning: På Ellemarkskolen betragtes lektier og faglig fordybelse (i det følgende nævnt som lektier) som et af mange elementer, lærerne bringer i anvendelse

Læs mere

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager Sproghandleplan for Daginstitution Bankager 2012-2014 Mål og indsatsområder Tiltag Tegn Dokumentation Evaluering Læringsmål : Sprogindsatser: Børn fra 3-6 år 3-årige At udvikle sprog og skriftsprog gennem

Læs mere

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Oktober 2014. Baggrund Lokale politikker, og strategier (herunder Sprog- og Læsestrategi 0-18 år) Central lovgivning Forskning

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til læsevanskeligheder/ ordblindhed

Tidlig indsats i forhold til læsevanskeligheder/ ordblindhed Tidlig indsats i forhold til læsevanskeligheder/ ordblindhed Hvad er ordblindhed/dysleksi? Hvis man er ordblind, har man svært ved at sætte bogstavlyde sammen til ord. Ordblinde har især svært ved at læse

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål Procesplan for Læsning som indsatsområde i FaaborgMidtfyn Kommune Mål og Delmål Det overordnede mål for læsning som kommunal indsats på skoleområdet At alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejdet

Principper for skolehjemsamarbejdet Principper for skolehjemsamarbejdet Skole-hjemsamarbejdet tager udgangspunkt i folkeskolelovens formål: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag 1 Oversigt over de test skolerne tager på de enkelte klassetrin. Nedenstående skema gælder pr. 1. august 2015. Klassetrin Testens navn

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

Inklusion af elever i læsevanskeligheder

Inklusion af elever i læsevanskeligheder Inklusion af elever i læsevanskeligheder Indhold Inklusion af elever i læsevanskeligheder.... 3 Hvad er læsevanskeligheder?... 4 Undervisning af elever i læsevanskeligheder.... 9 At skabe sammenhæng....

Læs mere

LÆRING HOS UNGE MED DYSLEKSI

LÆRING HOS UNGE MED DYSLEKSI LÆRING HOS UNGE MED DYSLEKSI Anne Leth Pedersen og Laura Kongskov Torsdag d. 20/04-17 1 PROGRAM 9.30 10.15 9.30 9.52: Anne Leth Pedersen: Den lektiologiske forståelse af læring hos elever med dysleksi

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Læsehandleplan for Bøgeskovskolen:

Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Mål At alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Når børn begynder i skolen,

Læs mere

FOKUS PÅ DET SPROGLIGE MINDRE FRAFALD

FOKUS PÅ DET SPROGLIGE MINDRE FRAFALD 30. MAJ 2012 FOKUS PÅ DET SPROGLIGE MINDRE FRAFALD INA SCHMIDT/LEKTIOLOG/RÅDGIVNINGS- OG STØTTEENHEDEN, CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEIDER (CUDIM) AARHUS PER LYSGAARD/STUDIELEDER/AARHUS

Læs mere

Handleplan for læsning Holmebækskolen

Handleplan for læsning Holmebækskolen Handleplan for læsning Holmebækskolen 2014-2015 Indskolingen: Børnehaveklasse 2.klasse I indskolingen har vi følgende fokuspunkter: Undervisningen tilrettelægges således, at den sikrer, at eleverne i børnehaveklassen

Læs mere

Vejledning til sprogvurderinger. -Dagtilbud og indskoling

Vejledning til sprogvurderinger. -Dagtilbud og indskoling Vejledning til sprogvurderinger - og indskoling September 2016 I Holbæk Kommune arbejder vi systematisk og fagligt med udvikling af børns sprog og læsekompetencer. For at sikre pædagoger og lærere de bedste

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010 Evalueringsrapport klasselæseprøver 2010 Resultater, analyser og anbefalinger i forbindelse med klasselæseprøver i 1., 2., 3., 4. og 8. klasse, Kolding Kommune 2010 Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen

Læs mere

Basiskursus LST og tidlig indsats. Ordblinde og fremmedsprogsundervisning. Matematikundervisning for elever med dysleksi

Basiskursus LST og tidlig indsats. Ordblinde og fremmedsprogsundervisning. Matematikundervisning for elever med dysleksi Her ser du et samlet udbud af de kurser KCL tilbyder for samarbejdende skoler i Århus Kommune i skoleåret 2018/19. Basiskursus 1 + 2 LST og tidlig indsats Ordblinde og fremmedsprogsundervisning Matematikundervisning

Læs mere