Delårsrapport 1.januar-31. marts Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 1.januar-31. marts 2014. Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014"

Transkript

1 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014 CVR-nr Side 1 af 21

2 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Koncernens udvikling 6 Udsendte selskabsmeddelelser i delårsperioden 8 Ledelsespåtegning 9 10 Resultatopgørelse 10 Totalindkomstopgørelse 11 Balance 12 Egenkapitalopgørelse 14 Pengestrømsopgørelse 15 Noter 16 Selskabsoplysninger 21 Side 2 af 21

3 Selskabsmeddelelse nr Bestyrelsen for Blue Vision A/S har 9. maj 2014 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Resume Blue Vision koncernen realiserede i perioden 1. januar 31. marts 2014 et resultat efter skat på tkr. (1. januar marts 2013: tkr.). Koncernens egenkapital pr. 31. marts 2014 udgjorde tkr. (31. marts 2013: tkr.). Resultatet følger de stillede forventninger til perioden med et resultat af fortsættende aktiviteter på tkr. (1. januar 31. marts 2013: tkr.). Resultat for perioden er væsentligt påvirket af Blue Vision A/S s finansieringsomkostninger, som for perioden udgjorde netto tkr. Ophørte aktiviteter viste et resultat for perioden 1. januar marts 2014 på 272 tkr. (1. januar 31. marts 2013: -286 tkr.) Blue Vision koncernen har ikke foretaget investeringer i ejendomsprojekter i Hovedpunkter (1. kvartal 2014) Provenuet fra salget af de resterende lejligheder i Roret Snekkersten ApS blev endelig afregnet i februar Provenuet er efterfølgende anvendt til nedbringelse af gæld til kreditinstitutter fra tkr. til tkr. Bestyrelsen fortsatte i delårsperioden de igangværende drøftelser med toneangivende aktionærer i selskabet med henblik på at nå til enighed om en model for reetablering af koncernens egenkapital. Disse drøftelse er efter periodens udløb resulteret i, at ALMC hf. har solgt sine kapitalandele til Baltic Investment Group ApS. Herudover har Baltic Investment Group ApS erhvervet en ret til at købe kapitalandele fra Kiwi Deposit Holdings A/S under konkurs. Begivenheder efter delårsperiodens udløb Den 4. april 2014 har Blue Vision A/S indgået aftale om salg af kapitalandelene i dattervirksomheden Seaside Holding A/S til ALMC hf. Vederlaget for salget udgør tkr., hvilket svarer til aktiernes bogførte værdi. ALMC hf. har erlagt købesummen ved at modregne beløbet i Blue Vision A/S gæld til ALMC hf. krone for krone. Som led i aftalen har Blue Vision A/S overdraget en række koncerninterne fordringer på de overdragne selskaber til et datterselskab af ALMC hf. for tkr. svarende til markedsværdien for disse. Side 3 af 21

4 Den 2. maj 2014 erhvervede Baltic Investment Group ApS 16,78% af kapitalandelene i Blue Vision A/S fra ALMC hf. Herefter ejer ALMC hf. ikke længere kapitalandele i Blue Vision A/S. Derudover har Baltic Investment Group ApS erhvervet en ret til at købe Kiwi Deposit Holdings A/S kapitalandele i Blue Vision A/S på nærmere aftalte vilkår, der dog beror på panthavers handlinger. Når optionen gennemføres, vil Baltic Investment Group ApS eje 61,69% af kapitalandelene i Blue Vision A/S. Baltic Investment Group ApS har oplyst Blue Visions A/S bestyrelse om, at Baltic Investment Group ApS har søgt om dispensation fra pligten til at fremsætte et pligtmæssigt overtagelsestilbud, samt at der den 2. maj 2014 er modtaget en positiv forhåndstilkendegivelse om dispensation fra Finanstilsynet. Forventninger til 2014 Den fremtidige strategi for Blue Vision A/S forventes fortsat at fokusere på investering i og drift af fast ejendom. Resultatforventningerne for 2014 afhænger af omfanget af de aktiviteter der bliver tilført selskabet. Med det nuværende aktivitetsniveau forventes et resultat af primær drift i niveauet 0 tkr. Likviditet, fortsat drift og kapitalgrundlag Blue Vision A/S er efter frasalg af Seaside Holding A/S uden driftsaktivitet. Baltic Investment Group ApS har til hensigt at understøtte selskabet med fornøden likviditet frem til selskabet har erhvervet ny driftsaktivitet. Egenkapitalen forventes reetableret ved tilførsel af kapital samt gennem driftsaktivitet. Hellerup den 9. maj Blue Vision A/S Claus Abildstrøm Bestyrelsesformand Morten Jensen Adm. direktør Kontaktperson Investor Relations På Blue Vision A/S' hjemmeside findes yderligere informationer og samtlige offentliggjorte meddelelser. Forespørgsler vedrørende relationer til investorer og aktiemarkedet kan desuden rettes til: Morten Jensen Telefon: Side 4 af 21

5 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for koncernen tkr. 1. januar- 31. marts januar- 31. marts Omsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Dagsværdireguleringer Resultat af finansielle poster Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte aktiviteter Totalindkomst Investeringsejendomme Investeringsejendomme under opførelse Projektbeholdning Aktiekapital Egenkapital Aktiver i alt Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm til investeringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm fra ophørte aktiviteter Pengestrøm i alt Nøgletal Soliditetsgrad -50,87 6,42-41,97 Resultat pr. aktie (EPS Basic), kr. -4,36-5,67-187,15 Udvandet resultat pr. aktie (EPS D), kr. -3,78-3,84-161,99 Antal aktier (angivet i stk.) Udestående antal aktier, ultimo Udestående antal aktier ekskl. egne aktier, ultimo Gns. antal udestående aktier ekskl. egne aktier Pr. aktie á nom. 100 kr. (angivet i kr.) Indre værdi -143,51 42,34-139,13 Børskurs (seneste handel) 19,40 62,50 20,10 Børskurs / indre værdi neg. 1,4761 neg. Der er foretaget tilpasning af sammenligningstalene i resultatopgørelse og pengestrømsopgørelse, idet koncernen har ophørt driftsaktiviteterne. Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 "Indtjening pr. aktie". Øvrige nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Analytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2010". Delårsregnskaberne er ikke revideret, og der er ikke foretaget review. Side 5 af 21

6 Ledelsesberetning Koncernens udvikling Periodens aktiviteter og resultatudvikling Blue Vision koncernen realiserede i perioden 1. januar 31. marts 2014 et resultat efter skat på tkr. (1. januar 31. marts 2013: tkr.). Koncernens egenkapital pr. 31. marts 2014 udgjorde tkr. (31. marts 2013: tkr.). Resultatet følger de stillede forventninger til perioden med et resultat af fortsættende aktiviteter på tkr. (1. januar 31. marts 2013: tkr.). Resultat for perioden er væsentligt påvirket af Blue Vision A/S s finansieringsomkostninger, som for perioden udgjorde netto tkr. Ophørte aktiviteter viste et resultat for perioden 1. januar marts 2014 på 272 tkr. (1. januar 31. marts 2013: -286 tkr.) Provenuet fra salget af de resterende lejligheder ejet af Roret Snekkersten ApS blev endelig afregnet i februar Provenuet er efterfølgende anvendt til nedbringelse af gæld til kreditinstitutter fra tkr. til tkr. Bestyrelsen fortsatte i delårsperioden de igangværende drøftelser med toneangivende aktionærer i selskabet med henblik på at nå til enighed om en model for reetablering af koncernens egenkapital. Disse drøftelse er efter periodens udløb resulteret i, at ALMC hf. har solgt sine kapitalandele til Baltic Investment Group ApS. Herudover har Baltic Investment Group ApS erhvervet en ret til at købe kapitalandele fra Kiwi Deposit Holdings A/S under konkurs. Blue Vision koncernen har ikke foretaget investeringer i nye ejendomsprojekter i Særlige risici ud over almindeligt forekomne inden for branchen Som omtalt i årsrapporten for 2013 (note 26) er Blue Vision koncernen som aktør på ejendomsmarkedet underlagt dette markeds generelle udvikling, der igen bl.a. er afhængig af rente- og konjunkturudviklingen. Disse risici er sædvanligt forekommende inden for ejendomsbranchen. Forventninger til 2014 Den fremtidige strategi for Blue Vision A/S forventes fortsat at fokusere på investering i og drift af fast ejendom. Resultatforventningerne for 2014 afhænger af omfanget af de aktiviteter der bliver tilført selskabet. Med det nuværende aktivitetsniveau forventes et resultat af primær drift i niveauet 0 tkr. Likviditet, fortsat drift og kapitalgrundlag Blue Vision A/S er efter frasalg af Seaside Holding A/S uden driftsaktivitet. Baltic Investment Group ApS har til hensigt at understøtte selskabet med fornøden likviditet frem til selskabet har erhvervet ny driftsaktivitet. Egenkapitalen forventes reetableret ved tilførsel af kapital samt gennem driftsaktivitet. Side 6 af 21

7 Ledelsesberetning Begivenheder efter delårsperiodens udløb Den 4. april 2014 har Blue Vision A/S indgået aftale om salg af kapitalandelene i dattervirksomheden Seaside Holding A/S til ALMC hf. Vederlaget for salget udgør tkr., hvilket svarer til aktiernes bogførte værdi. ALMC hf. har erlagt købesummen ved at modregne beløbet i Blue Vision A/S gæld til ALMC hf. krone for krone. Som led i aftalen har Blue Vision A/S overdraget en række koncerninterne fordringer på de overdragne selskaber til et datterselskab af ALMC hf. for tkr. svarende til markedsværdien for disse. Den 2. maj 2014 erhvervede Baltic Investment Group ApS 16,78% af kapitalandelene i Blue Vision A/S fra ALMC hf. Herefter ejer ALMC hf. ikke længere kapitalandele i Blue Vision A/S. Derudover har Baltic Investment Group ApS erhvervet en ret til at købe Kiwi Deposit Holdings A/S kapitalandele i Blue Vision A/S på nærmere aftalte vilkår, der dog beror på panthavers handlinger. Når optionen gennemføres, vil Baltic Investment Group ApS eje 61,69% af kapitalandelene i Blue Vision A/S. Baltic Investment Group ApS har dog oplyst Blue Visions A/S bestyrelse om, at Baltic Investment Group ApS har søgt om dispensation fra pligten til at fremsætte et pligtmæssigt overtagelsestilbud, samt at der den 2. maj 2014 er modtaget en positiv forhåndstilkendegivelse om dispensation fra Finanstilsynet. I forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen den 30. april er der indsat ny bestyrelse og direktion. Der blev udsendt storaktionærmeddelelse den 2. maj Aktionærinformation Den 30. april 2014 har Blue Vision A/S afholdt ordinær generalforsamling, jf. referat af generalforsamlingen, i selskabsmeddelelse nr. 7 af 30. april Side 7 af 21

8 Ledelsesberetning Udsendte selskabsmeddelelser i delårsperioden Blue Vision A/S har i perioden 1. januar 31. marts 2014 udsendt følgende selskabsmeddelelser: 25. februar Frist for indlevering af emner som ønskes optaget på dagsordenen for selskabets ordinære generalforsamling den 30. april marts Blue Vision A/S fortsætter drøftelser med toneangivende aktionærer i selskabet med henblik på at reetablere selskabets egenkapital. 31. marts Årsrapport Blue Vision A/S har efter delårsperiodens udløb udsendt følgende selskabsmeddelelser: 4. april Salg af Seaside Holding A/S og forventninger til fremtiden. 8. april Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S onsdag den 30. april 2014, kl. 9:00 hos Rønne & Lundgren, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup. 10. april Kiwi Deposit Holdings A/S under konkurs og ALMC, hf indgår betinget overdragelsesaftale om salg af kontrollerende aktiepost i Blue Vision A/S. 30. april Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S tirsdag den 30. april 2014 hos Rønne & Lundgren Advokatfirma, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup. 2. maj Delvis gennemførelse af overdragelsesaftale mellem Kiwi Deposit Holdings A/S under konkurs og ALMC, hf på den ene side og Baltic investment Group ApS på den anden side. 2. maj Storaktionærmeddelelse Side 8 af 21

9 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2014 for Blue Vision A/S. Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2014 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Hellerup, den 9. maj 2014 Direktion: Morten Jensen Adm. direktør Bestyrelse: Claus Abildstrøm Formand Gert Mortensen Peer Thomas Borg Side 9 af 21

10 Resultatopgørelse tkr. Note 1. kvt kvt Omsætning Driftsomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Dagsværdireguleringer Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i Blue Vision A/S Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS Basic) -4,36-5,67-187,15 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) -3,78-3,84-161,99 Side 10 af 21

11 Totalindkomstopgørelse tkr. 1. kvt kvt Periodens resultat Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt Fordeles således: Aktionærerne i Blue Vision A/S Side 11 af 21

12 Balance tkr. Note 31/ AKTIVER 31/ / Langfristede aktiver Materielle aktiver Investeringsejendomme Investeringsejendomme under opførelse Andre langfristede aktiver Udskudte skatteaktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Projektbeholdning Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Side 12 af 21

13 Balance tkr. Note 31/ / / PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Reserve for konverteringsretter Reserve for egne aktier Overført resultat Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Ansvarligt lån Ansvarligt lån fra kapitalejere Gæld til kapitalejere Kreditinstitutter Udskudt skat Andre gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter Ansvarligt lån Gæld til kapitalejere Deposita Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Side 13 af 21

14 Egenkapitalopgørelse tkr. Aktiekapital Reserve for egne aktier Overført resultat Reserve for konverteringsretter Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar Egenkapitalbevægelser, 1. kvt Periodens totalindkomst Egenkapitalbevægelser 1. kvt i alt Egenkapital 31. marts tkr. Aktiekapital Reserve for egne aktier Overført resultat Reserve for konverteringsretter Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar Egenkapitalbevægelser, 1. kvt Periodens totalindkomst Egenkapitalbevægelser 1. kvt i alt Egenkapital 31. marts Side 14 af 21

15 Pengestrømsopgørelse tkr. Note 1. kvt kvt Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Reguleringer for ikke likvide driftsposter m.v. Skat af periodens resultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Dagsværdireguleringer Pengestrøm fra primær drift før ændringer i driftskapital Ændring i driftskapital Pengestrøm fra primær drift Renteindtægter, betalt Renteomkostninger, betalt Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Optagelse af lån, øvrige Indfrielse af langfristede forpligtelser Indbetalt fra dattervirksomheder Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra ophørte aktiviteter Ændring i likvider Likvider 1. januar Likvider ultimo perioden Likvider specificeres således: Likvide beholdninger Indestående på sikringskonto Likvide beholdninger under aktiver bestemt for salg Likvider ultimo perioden Side 15 af 21

16 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående ændringer uændret i forhold til koncernregnskabet og årsregnskabet for 2013, hvortil der henvises. Koncernregnskabet og årsregnskabet for 2013 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Ændring af anvendt regnskabspraksis. Blue Vision A/S har implementeret de standarder og fortolkningsbidrag, der træder i kraft for Ingen af disse har påvirket indregning og måling i 2014 eller forventes at påvirke Blue Vision A/S. Som følge af ophørte aktiviteter er der til den i årsrapporten for 2013 anvendte regnskabspraksis foretaget følgende tilføjelse: Ophørte aktiviteter Ophørte aktiviteter omfatter større separate enheder, der er afhændet eller udskilt med henblik på salg. Resultat af ophørte aktiviteter præsenteres særskilt i resultatopgørelsen med tilpasning af sammenligningstal. Tilsvarende udskilles aktiver og dertil knyttede forpligtelser fra ophørte aktiviteter i særskilte linjer i balancen, og pengestrømme fra ophørte aktiviteter præsenteres separat i pengestrømsopgørelsen. Aktiver og forpligtelser fra ophørte aktiviteter, bortset fra finansielle aktiver m.v., værdiansættes til laveste værdi af regnskabsmæssig værdi og dagsværdi med fradrag af afhændelsesomkostninger. Der afskrives ikke på anlægsaktiver bestemt til salg. Side 16 af 21

17 Noter 2. Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet pr. 31. december Risici Finansielle risici og risikostyringspolitikker er uændrede i forhold til koncernregnskab og årsregnskab for 2013 (note 26), hvortil der henvises. 4. Kapitalforhold Blue Vision A/S har tabt hele aktiekapitalen. Bestyrelsen har siden medio 2013 haft løbende drøftelser med toneangivende aktionærer i selskabet med henblik på reetablering af koncernens egenkapital og fastlæggelse af den fremtidige finansieringsstruktur. Disse drøftelse er efter periodens udløb resulteret i, at ALMC hf. har solgt sine kapitalandele til Baltic Investment Group ApS. Herudover har Baltic Investment Group ApS erhvervet en ret til at købe kapitalandele fra Kiwi Deposit Holdings A/S under konkurs. Egenkapitalen forventes reetableret ved tilførsel af kapital samt gennem driftsaktivitet. Side 17 af 21

18 Noter 5. Ophørte aktiviteter og aktiver bestemt for salg Blue Vision A/S indgik den 4. april 2014 aftale om salg af kapitalandelene i dattervirksomheden Seaside Holding A/S til ALMC hf. Blue Vision A/S har herefter ophørt sine driftsaktiviteter. Hovedtal for ophørte aktiviteter tkr. Note 1. kvt kvt Omsætning Omkostninger Finansieringsomkostninger, netto Nedskrivninger til dagsværdi Periodens resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat af ophørte aktiviteter Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme i alt Materielle aktiver Kortfristede aktiver Aktiver bestemt for salg Kreditinstitutter Øvrige forpligtelser Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Side 18 af 21

19 Noter 6. Ansvarligt lån Koncernen optog 30. marts 2012 et ansvarligt lån hos Doxa Investments A/S med en hovedstol på tkr. Doxa Investments A/S meddelte i januar 2013, at forudsætningerne for anvendelse af yderligere træk på låneprovenuet ikke længere var opfyldt. I forlængelse heraf blev restprovenuet anvendt til nedbringelse af lånefaciliteten, hvorefter det ansvarlige lån alene omfatter den disponerede andel af lånefaciliteten med tillæg af renter. Lånet udgør tkr. pr. 31. marts 2014 og er fortsat klassificeret som kortfristede gældforpligtelser. Dette lån er efter delårsperiodens udløb overtaget af ny storaktionær. 7. Gæld til kapitalejere (kortfristet) Gæld til kapitalejere pr. 31. marts 2014 vedrører koncernens gæld i form af 3 vendor notes til ALMC hf. med tilskrevne renter: tkr. 31/ / / ALMC hf Nærstående parter Koncernens nærtstående parter omfatter Blue Vision A/S's bestyrelse og direktion samt en række større aktionærer. Blue Vision A/S har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse. Blue Vision A/S har registreret følgende aktionærer med 5 % eller mere af aktiekapitalen: Kiwi Deposit Holding A/S, Niels Hemmingsens Gade 32 A, 1153 København (44,91 %) ALMC hf., Lautrupsgade 7, 2100 København Ø (16,78 %) Intrinsic Property Holding A/S, Strandvejen 124 A, 2900 Hellerup (16,34 %) Nærtstående parter, som koncernen har haft transaktioner med Ejby Industrivej, Glostrup ApS er et helejet datterselskab af selskabets aktionær, ALMC hf. Koncernens transaktioner med nærtstående parter Der har i delårsperioden ikke været transaktioner med nærtstående parter. Side 19 af 21

20 Noter 9. Begivenheder efter delårsperiodens udløb Den 4. april 2014 har Blue Vision A/S indgået aftale om salg af kapitalandelene i dattervirksomheden Seaside Holding A/S til ALMC hf. Vederlaget for salget udgør tkr., hvilket svarer til aktiernes bogførte værdi. ALMC hf. har erlagt købesummen ved at modregne beløbet i Blue Vision A/S gæld til ALMC hf. krone for krone. Som led i aftalen har Blue Vision A/S overdraget en række koncerninterne fordringer på de overdragne selskaber til et datterselskab af ALMC hf. for tkr. svarende til markedsværdien for disse. Den 2. maj 2014 erhvervede Baltic Investment Group ApS 16,78% af kapitalandelene i Blue Vision A/S fra ALMC hf. Herefter ejer ALMC hf. ikke længere kapitalandele i Blue Vision A/S. Derudover har Baltic Investment Group ApS erhvervet en ret til at købe Kiwi Deposit Holdings A/S kapitalandele i Blue Vision A/S på nærmere aftalte vilkår, der dog beror på panthavers handlinger. Når optionen gennemføres, vil Baltic Investment Group ApS eje 61,69% af kapitalandelene i Blue Vision A/S. Baltic Investment Group ApS har dog oplyst Blue Visions A/S bestyrelse om, at Baltic Investment Group ApS har søgt om dispensation fra pligten til at fremsætte et pligtmæssigt overtagelsestilbud, samt at der den 2. maj 2014 er modtaget en positiv forhåndstilkendegivelse om dispensation fra Finanstilsynet. I forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen den 30. april er der indsat ny bestyrelse og direktion. Der blev udsendt storaktionærmeddelelse den 2. maj Side 20 af 21

21 Selskabsoplysninger Blue Vision A/S Bernstorffsvej Hellerup Danmark Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 20. september 2002 Regnskabsår: 1. januar december Hjemstedskommune: Gentofte Kommune Bestyrelse Claus Abildstrøm (formand) Gert Mortensen Peer Thomas Borg Direktion Morten Jensen, adm. direktør Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Side 21 af 21

Blue Vision A/S. Delårsrapport 1. januar 30. september Selskabsmeddelelse nr. 23 af 7. november CVR-nr

Blue Vision A/S. Delårsrapport 1. januar 30. september Selskabsmeddelelse nr. 23 af 7. november CVR-nr Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Selskabsmeddelelse nr. 23 af 7. november 2014 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr.

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016

Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15 af 12. maj 2016 CVR-nr. 26 79 14 13 Side1af17# Delårsrapport 1. januar-31. marts 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Delårsrapport 1. januar 31. marts Selskabsmeddelelse nr. 14 af 4. maj 2011

Delårsrapport 1. januar 31. marts Selskabsmeddelelse nr. 14 af 4. maj 2011 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011 Selskabsmeddelelse nr. 14 af 4. maj 2011 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 INDHOLD Resume 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning 6

Læs mere

Delårsrapport 1. januar juni 2017

Delårsrapport 1. januar juni 2017 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Selskabsmeddelelse nr. 17 af 25. august 2017 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 17 af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport 1. januar 30. september 2012

Delårsrapport 1. januar 30. september 2012 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. september 2012 Selskabsmeddelelse nr. 13 af 6. november 2012 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport 1. januar juni 2016

Delårsrapport 1. januar juni 2016 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Selskabsmeddelelse nr. 23 af 25. august 2016 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 23 af

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Bispebjerg Kollegiet A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2008

Bispebjerg Kollegiet A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2008 88 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2008 1 Indberettet til Dansk AMP den 29. august 2008 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport 1. januar 30. juni 2011 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 16 af 19. august CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 21 INDHOLD Resume 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning 6 Ledelsespåtegning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Vandsamarbejde Sjælland A/S

Vandsamarbejde Sjælland A/S Vandsamarbejde Sjælland A/S CVR-nr. 30 53 54 13 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, 25. august 2008 Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Prime Office

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Blue Vision A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 26 79 14 13

Blue Vision A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 26 79 14 13 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Året i hovedtræk 6 Begivenheder efter regnskabsårets udløb 9 Koncernoversigt 10 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Delårsrapport 1. januar 30. september 2011

Delårsrapport 1. januar 30. september 2011 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. september 2011 Selskabsmeddelelse nr. 22 af 4. november 2011 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 22 INDHOLD Resume 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

NærHeden P/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 35 23 48 96 Årsrapporten indeholder 20 sider

NærHeden P/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 35 23 48 96 Årsrapporten indeholder 20 sider CVR-nr. 35 23 48 96 Årsrapporten indeholder 20 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015. 1. januar 2015 30. juni 2015. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21

HALVÅRSRAPPORT 2015. 1. januar 2015 30. juni 2015. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 HALVÅRSRAPPORT 2015 1. januar 2015 30. juni 2015 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - Halvårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 30. oktober 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 30. oktober 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 30. oktober 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret) 23.08.12 aen/gdh Erhvervsstyrelsen Langelinje Allé 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2012 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse nr. 28/2008 Frederiksberg, 25. november 2008 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på OMX Den Nordiske Børs i København, offentliggør

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975

FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975 FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975 Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2015 Bent Lauritzen Dirigent Side

Læs mere

NÆSBYLUND HOLDING ApS

NÆSBYLUND HOLDING ApS NÆSBYLUND HOLDING ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/4 2014 Ruth Hessel Madsen dirigent

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013. Jan Krogh Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret)

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret) 21.10.15 RANO/BIRBE Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til

Læs mere

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår Rønne Vand A/S Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 32 94 33 57 Danske Bank: 4720-4720 052 520 Rønne Vand A/S CVR nr. 32 94 33 57 Årsrapport 2011-12 3. regnskabsår

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016

Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Meddelelse nr. 281 26. maj 2016 Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Omsætning på DKK 298 mio. i første kvartal 2016svarende til niveauet for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT) på DKK 182 mio.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere