K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. december 2011 i sag nr mod. Biintervenient

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. december 2011 i sag nr. 2011-0023661. mod. Biintervenient"

Transkript

1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. december 2011 i sag nr Post Danmark A/S (advokat Martin André Dittmer og advokat Søren Zink) mod Konkurrencerådet (Procedurefuldmægtig Michael Christian Riis) Biintervenient Bring Citymail Denmark A/S (advokat Peter Stig Jakobsen) 1.0 Resume Ved foreløbigt klageskrift af 19. januar 2011 og endeligt klageskrift 7. februar 2011 har Post Danmark A/S påklaget Konkurrencerådets afgørelse af 22. december 2010 i en sag, der drejer sig om, hvorvidt Post Danmark har misbrugt sin dominerende stilling på markedet for magasinpost. Af afgørelsen fremgår det, at Konkurrencerådet finder, at Post Danmark har misbrugt sin dominerende stilling på markedet for magasinpost i strid med konkurrencelovens 11 og TEUF artikel 102. For det første ved at yde individuelle målrabatter til de fire største kunder på markedet i perioden For det andet ved i selskabets generelle prislister at fastsætte minimumsbetingelser pr. titel pr. forsendelse for, at et magasin kan sendes til magasinpostpris. Konkurrenceankenævnet tiltræder, at Post Danmarks individuelle målrabatter i perioden til de fire største kunder udgjorde et misbrug af dominerende stilling, herunder at rabatterne ikke kan 1

2 begrundes med henvisning til meeting the competition defence. Konkurrenceankenævnet finder endvidere, at minimumsbetingelserne i Post Danmarks generelle prislister indeholder et retroaktivt element. For nævnet har Post Danmark imidlertid godtgjort, at der til distribution af forsendelser som magasinpost er knyttet klare omkostningsfordele i forhold til distribution af almindelig brevpost. At disse kommer til udtryk ved prisfastsættelsen af magasinpostproduktet, herunder også for de forsendelser, der ligger under oplagskravet, er efter nævnets opfattelse økonomisk begrundet. Nævnet finder på den baggrund, at der kan fastsættes et minimumskrav til antal magasiner pr. titel pr. forsendelse, og at prisfastsættelsen af produktet kan tage højde herfor. Da Konkurrencerådet ikke ud fra den forudsætning har godtgjort, at de af Post Danmark fastsatte minimumskrav, herunder særligt kravet til oplag, er egnet til at have en mærkbar loyalitetsskabende virkning, ophæves afgørelsen og hjemvises med henblik på en vurdering heraf. 2.0 Parternes påstande Post Danmark A/S har nedlagt påstand om principalt ophævelse af afgørelse af 22. december 2010, subsidiært hjemvisning af afgørelsen til behandling i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Konkurrencerådet. Konkurrencerådet har påstået stadfæstelse. Bring Citymail Denmark A/S er indtrådt i sagen som biintervenient til støtte for Konkurrencerådet. 3.0 Den påklagede afgørelse Af Konkurrencerådets afgørelse af 22. december 2010 fremgår: 4.4 Konklusion 31. Post Danmark A/S har misbrugt sin dominerende stilling på markedet for distribution af magasiner, jf. konkurrencelovens 11 og TEUF artikel

3 32. Misbruget består i, at Post Danmarks individuelle målrabatter til udvalgte magasinpostkunder er loyalitetsskabende og markedsafskærmende, uden at Post Danmark har kunnet dokumentere en objektiv økonomisk begrundelse for de individuelle målrabatter; og at minimumskravene pr. titel pr. forsendelse i Post Danmarks generelle prislister for magasinpost er loyalitetsskabende og markedsafskærmende, uden at Post Danmark har kunnet dokumentere en objektiv økonomisk begrundelse for minimumskravene. 33. Post Danmark påbydes i medfør af konkurrencelovens 11, stk. 4, 1. punkt, jf. 16, og TEUF artikel 102, jf. konkurrencelovens 24, at ophøre med at yde individuelle rabatter, der er loyalitetsskabende og markedsafskærmende; og at ændre sine generelle prislister for magasinpost, så minimumskravene ikke har en loyalitetsskabende og markedsafskærmende virkning. 34. Fristen for påbuddets opfyldelse fastsættes til den 1. april 2011, pr. hvilken dato Post Danmark A/S over for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal dokumentere, at påbuddet er opfyldt. 35. Det meddeles herved Post Danmark A/S, at Konkurrencerådet i medfør af 14, stk. 1, 4. pkt. har besluttet ikke at behandle: forholdet vedrørende Post Danmarks individuelle rabatter på maxibreve yderligere; og spørgsmålet om, hvorvidt Post Danmarks individuelle rabatter på magasinpost, udgør diskrimination af kunder i indbyrdes konkurrence. Afgørelser i medfør af 14, stk. 1, kan ikke påklages til Konkurrenceankenævnet, jf. konkurrencelovens 19, stk. 3. 3

4 4.0 Sagens omstændigheder 4.1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Konkurrencerådets behandling af sagen Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S individuelle målrabatter til fire udvalgte magasinpostkunder og dets minimumsbetingelser i de generelle prislister for magasinpost er i strid med konkurrencelovens 11 og TEUF artikel 102. Den 25. juni 2008 foretog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kontrolundersøgelse hos Post Danmark og flere af Post Danmarks kunder, idet styrelsen havde en formodning om, at der blandt andet på markedet for magasinpost foregik konkurrencebegrænsende aktiviteter i form af loyalitetsskabende og markedsafskærmende priser og rabatter. Som opfølgning på kontrolundersøgelsen har styrelsen afholdt møder med Post Danmark og foretaget en nærmere markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene ved distribution af magasinpost i Danmark. Den 22. december 2012 traf Konkurrencerådet afgørelse i sagen. Det fremgår heraf at Post Danmark har misbrugt sin markedsdominerende stilling på markedet for magasinpost i Danmark. Rådet lægger i sin afgørelse til grund, at Post Danmark i perioden indtog en meget dominerende stilling på markedet for distribution af magasinpost med en markedsandel på over 80 pct, og at markedsandelen efterfølgende er blevet betydelig større, idet Citymail, der med en markedsandel på ca pct. (2009) var den største konkurrent til Post Danmark, ved udgangen af 2009 ophørte med at omdele post i Danmark. Rådet finder for det første, at Post Danmark har misbrugt sin dominerende stilling på markedet ved at yde betydelige individuelle målrabatter, i forhold til Post Danmarks generelle listepriser for magasinpost, til de fire store magasinpostkunder, Aller, Egmont, Bonnier og Distribution Plus, i perioden Rådet lægger i denne forbindelse vægt på bl.a., at de individuelle målrabatter til tre ud af de fire kunder, der har modtaget individuelle målrabatter, var de facto betingede af, at kunderne dækkede hele eller en betydelig del af deres efterspørgsel hos Post Danmark. Rådet finder for det andet, at Post Danmark har misbrugt sin dominerende stilling på markedet ved i sine generelle prislister at fastsætte minimumbetingelser pr. titel pr. forsendelse. Af Post Danmarks generelle prislister fremgår, at hvis en kundes magasintitel opfylder Post Danmarks 4

5 minimumsbetingelser, gælder prisen i første oplagsinterval også for de forsendelser, der ligger under minimumsbetingelserne. Rådet finder på denne baggrund bl.a., at første trin i Post Danmarks generelle prislister for magasinpost virker kumulerende (retroaktivt), og at minimumsbetingelserne pr. titel pr. forsendelse medfører, at kunder har stærke incitamenter til at vælge Post Danmark og fravælge konkurrenter, hvis kunderne ligger tæt på minimumsgrænserne. F.eks. vil kunder henholdsvis kunne opnå og miste betydelig rabat ved henholdsvis at opfylde og ikke at opfylde minimumsbetingelserne, fordi rabatændringen ikke kun gælder for de forsendelser, der ligger over minimumsbetingelserne, men også for de forsendelser der ligger under. 4.2 Konkurrenceankenævnets behandling af sagen Ved foreløbigt klageskrift af 19. januar 2011 indbragte Post Danmark Konkurrencerådets afgørelse for Konkurrenceankenævnet med påstand om principalt ophævelse, subsidiært hjemvisning til fornyet behandling i Konkurrencerådet. Post Danmark anmodede samtidig nævnet om, at klagen blev tillagt opsættende virkning. Spørgsmålet om opsættende virkning blev behandlet skriftligt og afgjort af ankenævnets formand ved kendelse af 17. marts 2011, jf. 7 i bekendtgørelse nr. 481 af 15. januar 2005 om Konkurrenceankenævnet. Post Danmarks klage blev ikke tillagt opsættende virkning. Ved indtrædelsesskrivelse af 12. maj 2011 indtrådte Citymail som biintervenient til støtte for Konkurrencerådet. Under sagens forberedelse for Konkurrenceankenævnet har Post Danmark fremlagt en rapport udarbejdet af Oslo Economics om den konkurrencemæssige virkning af Post Danmarks minimumsbetingelserne for magasinpost. Af rapporten fremgår følgende bl.a.: 1 Bakgrunn og problemstilling På oppdrag fra Post Danmark (PDK) vil Oslo Economics i denne rapporten analysere de kostnadsmessige begrunnelsene og de konkurransemessige virkningene av PDKs minimumsbetingelser på 3000 enheter per tittel per gang for magasinpost standard (MPA og MPB) og utgiveradressert maskinell magasinpost (UMMP), enheter per tittel per gang for pakket magasinpost og enheter per tittel per gang for sortert magasinpost. 5

6 I neste kapittel vil vi kort oppsummere på hvilke punkter Konkurrence- og forbrugerstyrelsens (KFST) vurderinger avviker fra Oslo Economics vurderinger, og basert på vår analyse ta stilling til om kravene i EU-kommisjonens retningslinjer til objektiv nødvendighet og til effektivitetsgevinster for dominerende virksomheters atferd er oppfylt eller ikke. 2. Konkurrencestyrelsens vurdering av egnethet og objektiv begrunnelse KFST har delt sin vurdering av PDKs minimumsbetingelser i to. Først vurderes det om minimumsbetingelsene er egnet til å avskjerme markedet for magasinpost (avsnitt ). Konklusjonen er at betingelsene virker lojalitetsskapende og markedsavskjermende. Deretter tas det stilling til om minimumsbetingelsene kan gis en objektiv begrunnelse (avsnitt ). Konklusjonen er at PDK ikke har dokumentert at minimumsbetingelsene er tilstrekkelig begrunnet i effektivitetsgevinster som kommer forbrukeren til gode. Nedenfor vil vi oppsummere hvilke premisser som ligger til grunn for Konkurrencerådets avgjørelse. Samtidig skal vi peke på de områdene av analysen som Oslo Economics vurdering avviker fra KFSTs/Konkurrencerådets. Tabell 0-1 Vurdering av Konkurrencestyrelsens egnethetsvurdering Premisser Rabattspennet Konkurrencestyrelsens vurdering KFST har beregnet prisforskjellen mellom henholdsvis økonomibrev og magasinpostproduktene Magasinpost Standard og utgiveradressert maskinell magasinpost (tabell 28 i avgjørelsen). Prisforskjellen mellom produktene var Oslo Economics vurdering Vår hovedinnvending mot KFSTs analyse av rabattspennet er at rabattspennet er beregnet med utgangspunkt i prisforskjeller på ulike produkter. Rabatter gis normalt i forbindelse med kjøp av et spesifikt produkt, og begrepet rabatt brukes ikke på bevegelser fra ett produkt til et annet. Det er for eksempel ikke vanlig å si at en flypassasjer som kjøper en økonomibillett i stedet for en Business Classbillett får rabatt. Det fremgår heller ikke av KFSTs analyse hvorfor rabattspennet er stort. 6

7 henholdsvis 38 og 63 En vurdering av om noe er stort eller lite må prosent. KFST gjøres i forhold til noe, og vi kan ikke se at dette konkluderer med at er gjort i KFSTs analyse. rabattspennet er stort. Referanse- I PDKs minimums- Minimumsgrensen på 3000 enheter gjelder for perioden betingelser er det knyttet hver enkelt forsendelse, mens kravet om antall krav til antall årlige forsendelser gjelder for et år av gangen. forsendelser per år. Det innebærer at betingelsene i noen tilfeller gjelder for en periode på opptil ett år. Retro- Hvis en kunde oppfyller Det er misvisende å kalle PDKs aktiviteten minimumsbetingelsen, minimumsbetingelser for retroaktive rabatter. gjelder prisen fra første Minimumsbetingelser for å oppnå bestemte kjøpte enhet. Det priser er et svært vanlig virkemiddel i innebærer at minimums- økonomien og brukes i utstrakt grad også av betingelsen har en dominerende aktører. retroaktiv virkning. Det er riktig at minimumsbetingelsen gjelder for hele volumet og grunnen er at kostnadsgevinstene ved å distribuere magasinpost i forhold til økonomibrev gjelder fra første enhet om stordriftsfordeler i magasinpostdistribusjon nedenfor). Forskjell i Det er betydelig Vi er enig i at det er betydelig forskjell i markeds- forskjell i markeds- markedsandeler mellom PDK og PDKs andel andeler mellom PDK og konkurrenter. PDKs konkurrenter. Faktisk virkning (Effektiv pris) Minimumsbetingelsen på 3000 enheter berører magasinforsendelser på bestemte størrelser. KFST analyserer hva slags pris konkurrentene Vår vurdering er at KFSTs analyse på dette punktet er dårlig egnet til å si noe om virkningen av minimumsbetingelsene. Det relevante spørsmålet er hvor stor del av det relevante markedet som avskjermes av den aktuelle atferden. KFST har ikke vurdert hvor 7

8 til PDK måtte tilby for å være konkurransedyktig overfor magasinforsendelser i det relevante intervallet. KFST konkluderer med at den pris en konkurrent til PDK maksimalt kan ta seg betalt for å konkurrere effektivt er lav sammenlignet med PDKs pris. stor del av markedet for magasinpost som berøres av minimumsbetingelsen. KFST presenterer imidlertid hvor stor andel av enkelte kunders magasiner som ikke kan flyttes uten at kunden risikerer ikke lengre å oppfylle minimumsbetingelsene. Denne analysen er lite egnet til å belyse hvor stor del av markedet som blir berørt, fordi de aller fleste av magasinene som ikke kan flyttes på grunn av minimumsbetingelsene, uansett ikke kan flyttes til en konkurrent med 50 prosent markedsdekning. Vår analyse viser at kun 1,0 til 2,3 prosent av markedet berøres av minimumsbetingelsen på 3000 enheter. Mellom 1,5 og 3,9 prosent berøres av grensen og mellom 1,7 og 4,1 prosent berøres av grensen. Spennet avhenger av om konkurrenten har dekningsgrad på 30 prosent, 40 prosent eller 50 prosent. Disse andelene er ikke avskjermet for konkurranse, men andelene er isolert sett ikke lønnsomme å konkurrere om fordi de distribueres gratis av PDK. KFST har heller ikke tatt hensyn til muligheten for videredistribusjon med PDK. Alle konkurrenter kan i prinsippet konkurrere om alle magasinprodukter og om alle titlene til samtlige avsendere, selv om de selv ikke kan stå for distribusjonen av alle eksemplarene av hver tittel. Det er stor forskjell på den konkurransemessige virkningen av atferd som avskjermer konkurrenter fra deler av markedet og atferd som kun gjør at det isolert sett ikke er lønnsomt å konkurrere om et marginalt volum i markedet. 8

9 Tabell 0-2 Vurdering av kravene til objektiv nødvendighet og effektivitetsgevinster i EU-kommisjonens retningslinjer Krav Oslo Economics vurdering Gevinstene er oppnådd på grunn av den aktuelle atferden Store og små postforsendelser kan distribueres på forskjellige måter. Store forsendelser fra samme aktør muliggjør en mer effektiv distribusjon enn små forsendelser. PDK har derfor en infrastruktur for håndtering av magasinpost som er utformet for forsendelser med store volum. Mindre forsendelser distribueres gjennom ordinær postdistribusjon, som er tilpasset mindre volum. Å sende store magasinforsendelser som ordinær post eller små magasinforsendelser som magasinpost er derfor lite effektivt, og medfører trolig høyere kostnader. Det er grunn til å tro at PDK har oppnådd betydelige kostnadsbesparelser ved å skille mellom store og små magasinforsendelser i sin distribusjon. Se kapittel for en mer detaljert gjennomgang. Atferden er nødvendig for at gevinstene skal oppnås Minimumsgrensen er satt for at PDK kan styre små og store magasinforsendelser i innsamlingsfasen på en effektiv måte. Det er vanskelig å se for seg at PDK kan skille mellom små og store forsendelser på annen måte enn gjennom en minimumsgrense. Hvis grensen tas bort, må sannsynligvis små og store magasinforsendelser håndteres på andre, mindre kostnadseffektive måter. Dagens system for håndtering av magasinpost er utformet med tanke på store forsendelser, langt større enn minimumsgrensen på For det eksisterende systemet for magasindistribusjon vil en nedjustering av minimumsgrensen sannsynligvis gi en økning i PDKs enhetskostnader. Se avsnitt for en mer detaljert gjennomgang. Gevinsten er Det er grunn til å tro at PDK kan oppnå betydelige 9

10 større enn eventuelle kostnader på grunn av redusert konkurranse kostnadsbesparelser ved å skille mellom store og små forsendelser i distribusjonen. Kostnadsgevinstene som oppnås gjennom den aktuelle atferden er altså sannsynligvis stor. Minimumsbetingelser er en form for volumrabatt og virker i likhet med alle volumrabatter lojalitetsskapende. Vår analyse viser imidlertid at kun en marginal del av markedet for magasindistribusjon blir berørt av den aktuelle betingelsen. Måten denne delen av markedet blir berørt er at det isolert sett ikke vil være lønnsomt for en konkurrent å konkurrere om akkurat dette volumet. Ingen del av markedet blir konkurransemessig avskjermet som følge av dette. Det tilsier at den potensielt utestengende virkningen er liten. Det er etter vår vurdering sannsynlig at gevinstene som et skille mellom små og store magasinpostforsendelser kan gi, er større enn eventuelle kostnader ved at en liten del av magasinpostmengden isolert sett ikke blir lønnsom å distribuere for en konkurrent. Se kapittel for en mer detaljert gjennomgang. Atferden utelukker ikke den effektive konkurransen Det er kun en liten del av kundegrunnlaget som berøres av minimumsbetingelsene, og ingen del av markedet blir avskjermet. Én av konkurrentene, Bring Citymail (BC), trakk seg ut av det danske markedet i 2009, men det er ingen grunn til å sette denne beslutningen i sammenheng med minimumsbetingelsene til PDK. Posten Norge har selv begrunnet exiten til BC fra det danske markedet med finanskrisen og en konkurranseulempe tilknyttet momsgrunnlaget. Det er derfor ikke grunnlag for å hevde at atferden utelukker den effektive konkurransen. Se kapittel for en mer detaljert gjennomgang. Sagen blev forhandlet på Konkurrenceankenævnets møde den 23. juni

11 5.0 Parternes argumentation 5.1 Individuelle målerabatter Post Danmark har vedrørende spørgsmålet om individuelle målerabatter overordnet gjort følgende gældende: (i) At Konkurrencerådet ikke har løftet bevisbyrden for de facto eksklusivitet eller de facto betingede mængdeforpligtelser. Post Danmark har i denne forbindelse henvist til, at aftaler ikke bliver eksklusive mv., blot fordi kundernes køb relaterede sig til en given mængde, vægt mv. Konkurrencerådet skal påvise "noget mere", førend der foreligger eksklusivitet. Konkurrencerådet skal påvise, at kunden ved aftale med Post Danmark eller gennem særlige incitamenter blev bundet til at dække hele eller næsten hele sit behov hos Post Danmark. Konkurrencerådet burde endvidere have foretaget en reel vurdering af de fire kundeaftaler hver for sig. I følge Post Danmark er det ubestridt vedrørende Distributions Plus-aftalen, at aftalen omfattede ca. [21-28] pct. af Distribution Plus' samlede magasinpostmængde, at Distribution Plus konkret flyttede store mængder væk fra Post Danmark, og at Distribution Plus fik tilnærmelsesvis den samme pris på den konkurrenceudsatte mængde før og efter, at Distribution Plus flyttede mængder til konkurrenten. Konkurrencerådet finder på trods af disse faktiske forhold, at Post Danmark og Distribution Plus indgik en eksklusiv aftale. Konkurrencerådet anfører, at det konkurrenceretlige problem ligger i, at Distribution Plus fik en højere gennemsnitspris hos Post Danmark efter at have flyttet forsendelser væk fra Post Danmark. Den fremstilling er misvisende. Post Danmark tilbød kun og kunne efter konkurrenceretten kun tilbyde defensive priser for konkurrenceudsatte mængder. Distribution Plus fik derfor kun tilbudt en defensiv pris på en andel af de 17 titler (nemlig den del som var konkurrenceudsat). Dette er og bliver tilfældet, selv om rabatten som følge af enhedstaksten i sidste ende blev omregnet til en fællesrabat på alle 17 forsendelser. Der er derfor ikke tale om, at "Distribution Plus mistede rabatten på de 17 øvrige titler, som ikke længere blev distribueret eksklusivt af Post Danmark". Der er derimod tale om, at Distribution Plus "mistede" rabatten på de mængder, som Post Danmark ikke skulle distribuere. 11

12 Konkurrencerådet forholder sig ikke til, at Distribution Plus opnåede en lavere gennemsnitspris for samtlige sine forsendelser ved at flytte mængder til en konkurrent. Konkurrencerådets argumentation indebærer, at dominerende virksomheder skal belønne illoyale kunder ved at sætte deres priser ned, hvis kunderne flytter mængder til konkurrenterne. Dette er et åbenbart forkert resultat. Der er ikke noget, der viser, at Bonnier skulle være bundet til Post Danmark. Hverken Post Danmark eller Bonnier har anvendt ordet eksklusivitet eller på anden måde forudsat, at aftalen skulle være de facto eksklusiv. Der er intet i det omfangsrige materiale, der begrunder, hvorfor Bonnier ikke på samme måde som Distribution Plus frit kunne flytte mængder til konkurrenten uden at være bundet til Post Danmark. Konkurrencerådet har i realiteten alene støttet afgørelsen på, at Bonnier fik distribueret hovedparten af sit behov af Post Danmark. Dette er ikke tilstrækkeligt til at konstatere eksklusivitet. Konkurrencerådet forsøger at udstrække aftaleforløbene vedrørende Aller og Egmont til også at have bevismæssig betydning for Bonnier. Post Danmark fastsatte sine defensive priser over for Egmont og Aller efter samme principper som for Distribution Plus. Hverken Post Danmark, Egmont eller Aller anvendte ordet eksklusivitet eller forudsatte på anden måde, at aftalerne skulle være de facto eksklusive. Det er ubestridt, at Egmont under aftaleforhandlingerne flyttede mængder til konkurrenten, at Aller anførte over for Post Danmark, at Aller havde en alternativ distributør, og at Post Danmarks tilbud ikke var baseret på, at Aller skal binde sig til alene at anvende Post Danmark til magasinpostforsendelser. Dette er i sig selv dokumentation for, at hverken Post Danmark, Egmont eller Aller anså aftalerne for eksklusive. (ii) At Konkurrencerådet ikke har løftet bevisbyrden for, at adfærden var egnet til at begrænse konkurrencen. Post Danmark har i denne forbindelse henvist til, at selv hvis Konkurrencerådets forkerte forudsætninger om eksklusivitet mv. lægges helt eller delvist til grund, har rådet ikke godtgjort, at Post Danmarks prisadfærd medførte mærkbare konkurrencebegrænsende virkninger. 12

13 Konkurrencerådet byggede sin generaliserede egnethedsvurdering på, at Distribution Plus, Bonnier, Egmont og Aller i 2008 stod for 56 pct. af Post Danmarks omsætning på magasinpost. Konkurrencerådet burde i stedet have foretaget en egnethedsvurdering for hvert af årene 2007, 2008 og Konkurrencerådet burde endvidere have bygget sin egnethedsvurdering på, at Post Danmarks priser i hvert af årene 2007, 2008 og 2009 kun rettede sig mod en meget lille andel af den omsætning de fire kunder samlet havde og en endnu mindre andel af hele markedet. Konkurrencerådet har derved ikke foretaget en tilstrækkelig mærkbarhedsvurdering af det påståede misbrug for hvert af årene 2007, 2008 og Konkurrencerådets pristest dokumenterer ikke, at Post Danmarks prisadfærd har haft konkurrencebegrænsende virkninger. Pristesten går alene ud på, at hvis der er et ikke nærmere specificeret spænd mellem listeprisen og den effektive pris, er Post Danmarks prisadfærd "loyalitetsskabende og markedsafskærmende", idet "konkurrenterne skulle tilbyde væsentligt lavere priser end Post Danmarks gennemsnitlige pris". (iii) At Konkurrencerådet fjerner adgangen til at anvende defensive priser. Post Danmark har i denne forbindelse henvist til, at konkurrencerådets afgørelse indebærer, at Post Danmark ikke vil kunne tilbyde defensive priser. Hvis Post Danmark gør dette, og kunden efterfølgende vælger at flytte mængder til konkurrenten, skal Post Danmark efter rådets opfattelse sænke prisen på de forsendelser, der forbliver hos Post Danmark. Hvis kunden imidlertid flytter en stor mængde til konkurrenten, vil Post Danmarks prisnedsættelse på den tilbageblevne mængde kunne ende med at udgøre et misbrug i form af urimeligt lave priser ( predatory pricing ). Prisnedsættelsen vil endvidere kunne medføre, at de defensive priser bliver aggressive ved enten (i) at omfatte mere end de truede mængder eller ved (ii) at være lavere end konkurrentens pris ( beat and not meet ). Afgørelsen forhindrer dermed Post Danmark i proportionalt at forsvare sine handelsinteresser på en måde, som konkurrencemyndighederne anerkender, at andre dominerende virksomheder kan forsvare deres handelsinteresser på. 13

14 Konkurrencerådet har vedrørende spørgsmålet om individuelle rabatter overordnet gjort følgende gældende: (i) At Post Danmarks individuelle rabatter udgjorde loyalitetsskabende og markedsafskærmende målrabatter, som var egnet til at begrænse konkurrencen på det relevante marked for distribution af magasinpost. Konkurrencerådet har i denne forbindelse henvist til, at Post Danmark har ydet betydelige individuelle rabatter til de fire største kunder, og at de individuelle rabatter blev ydet under mængdeforudsætninger, som svarede til hele eller en betydelig del af kundernes samlede faktiske magasinpostmængde de relevante år, samt at de individuelle målrabatter derfor var de facto betingede af, at kunderne dækkede hele eller en betydelig del af deres efterspørgsel hos Post Danmark, mens de individuelle rabatter for så vidt angår Distribution Plus var betingede af eksklusivitet. Individuelle målrabatter er særlig problematiske, når kunderne ikke kan få dækket deres samlede efterspørgesel hos konkurrenten, men er nødsaget til at få dækket en væsentlig del af deres efterspørgsel hos Post Danmark. Post Danmarks kunders samlede gennemsnitspris steg, hvis kunderne valgte at flytte magasinpostmængder til en af Post Danmarks konkurrenter. Post Danmark straffede således de få kunder, der trods aftalen afstod fra at dække hele eller en betydelig del af deres efterspørgsel hos Post Danmark. Det skete ved at reducere kundernes rabat, hvis kunderne flyttede mængder til en konkurrent til Post Danmark. Post Danmark ville ikke oplyse kunderne om, hvorvidt og i givet fald i hvilket omfang de fortsat ville modtage en rabat, hvis de flyttede mængderne til en konkurrent til Post Danmark. Kunderne kunne derfor ikke være sikre på, om og i givet fald i hvilket omfang de kunne opnå en ny rabat, hvis de flyttede magasinpostmængder til en konkurrent. Kunderne har således på grund af truslen om opsigelse af rabataftalerne og uvisheden om fremtidig rabatter haft stærkt incitament til at vælge Post Danmark og fravælge konkurrenter. De individuelle målrabatter er ydet til fire væsentlige kunder, der var strategisk vigtige for konkurrenter, der ønskede at etablere sig på markedet eller ekspandere, og de individuelle rabatter var derfor egnet til at påvirke konkurrencen i ikke-ubetydeligt omfang. 14

15 Det er en skærpende omstændighed, at Post Danmark over for styrelsen oplyste, at man ville afskaffe de individuelle listepriser og individuelle mængderabatter (som opfølgning på Magsinpostsagen og for at imødekomme Konkurrencerådets påbud i sagen), men på trods af denne oplysning har fortsat med at yde individuelle mængderabatter. Post Danmarks individuelle målrabatter var konkret egnet til at begrænse konkurrencen på markedet. For det første fordi den konkrete egnethedstest i den pågældende afgørelse viser, at de fire store magasinpostkunder, der modtager individuelle målrabatter, risikerede at miste betydelige rabat, hvis de lod en konkurrent til Post Danmark omdele delmængder af deres forsendelse. For det andet fordi en konkurrent for at vinde magsinpostmængder hos en kunde, der modtager individuelle målrabatter hos Post Danmark skulle tilbyde kunden en betydelig lavere pris end Post Danmarks priser fratrukket de individuelle målrabatter. Rådet anfører endvidere, at Post Danmark ikke har dokumenteret en objektiv økonomisk begrundelse for de individuelle målrabatter, og at betingelserne ikke kan forsvares med henvisning til retten til at beskytte Post Danmarks handelsinteresser. Det forhold, at Post Danmark er underlagt en befordringspligt, medfører ikke i sig selv og uden direkte lovhjemmel, at selskabet er berettiget til at fastsætte individuelle loyalitetsskabende og markedsafskærmende målrabatter. Endeligt anføres, at Post Danmark kunne have fastsat de individuelle rabatter på en måde, så de både var i overensstemmelse med enhedsprissystemet og konkurrencereglerne, samt at en ekskluderende adfærd ikke kan betragtes ved at henvise til, at en del af markedet ikke var berørt af adfærden. Citymail har vedrørende spørgsmålet om individuelle rabatter overordnet gjort følgende gældende: (i) At Post Danmarks rabatter var egnede til at virke loyalitetsskabende. Citymail har i denne forbindelse anført, at vurderingen skal foretages ud fra den konkrete udformning af de individuelle rabatter. Post Danmarks individuelle rabatter indeholdt et betydeligt rabatspænd på [0-40] % og referenceperioden for de individuelle rabatter var et år. Yderligere var de individuelle rabatter retroaktive. I den konkrete sag skal retroaktiviteten sammenholdes med, at Post Danmarks bundne markedsandel var høj mindst 50 %, hvormed effekten at retroaktiviteten blev endnu 15

16 stærkere. Såfremt en konkurrent skulle matche Post Danmarks pris, skulle konkurrenten tilbyde meget store og ikke-rentable rabatter eller ligefrem betale kunden for at opnå distribution. Citymail skulle tilbyde en stor kunde, der opnåede individuel rabat på 40 % hos Post Danmark, en pris på 0 kr. for at opnå distribution i Citymails dækningsområde. Endelig kunne Konkurrencerådet lægge til grund, at et krav om mærkbarhed var opfyldt, fordi de individuelle rabatter var betydelige og blev ydet til de fire største kunder, der samlet stod for [45-65] % af Post Danmarks omsætning. Dertil kommer, at de individuelle rabatter var uigennemsigtige. Kunderne vidste således ikke, om Post Danmark ville forlange listepris eller en anden lavere rabatsats, såfremt kunden ønskede delvist at anvende en af Post Danmarks konkurrenter. Uigennemsigtigheden indebar i praksis, at kunden ikke kunne indgå aftale med f.eks. Citymail om distribution af en given mængde/antal titler i Citymails område, da kunden ikke kendte og ikke kunne få oplyst Post Danmarks alternative pris. Post Danmarks argument om, at Post Danmark var villig til at yde rabat ved en anden og mindre mængde, hindrer ikke uigennemsigtigheden. Dertil kommer, at hvis der havde været fuld åbenhed om de individuelle rabatter, ville et sådant rabatsystem stadig klart være ulovligt som følge af retroaktiviteten og rabattens størrelse. (ii) At de individuelle rabatter ikke er objektivt økonomisk begrundede Citymail har hertil henvist til, at Post Danmark efter fast praksis har bevisbyrden for, at de individuelle rabatter var objektivt økonomisk begrundede. Denne bevisbyrde er ikke løftet. I den foreliggende sag blev de individuelle rabatter tilstræbt og systematisk anvendt og havde dermed ikke undtagelsens karakter. Derudover var de individuelle rabatter uproportionale, såvel qua rabatternes betydelige størrelse som at rabatterne de facto var betinget af eksklusivitet. 16

17 Selvom Post Danmarks rabatter var en god forretning for Post Danmark, fordi de medførte, at konkurrencen blev begrænset eller udelukket, så er det ikke en brugbar begrundelse for anvendelse af meeting competion defence. Der er ingen relevante økonomiske begrundelser tværtimod er det ubestridt, at Post Danmark anvendte de individuelle rabatter til at holde f.eks. Citymail væk fra de fire største kunder. Endelig var indretningen af rabatterne ikke i kundernes interesse, da rabatterne indebar en indløsende effekt for kunderne, og medførte, at konkurrencen blev begrænset på (kort, mellem og) langt sigt, idet konkurrenterne blev elimineret eller marginaliseret. 5.2 Minimumsbetingelser Post Danmark har vedrørende spørgsmålet om Post Danmarks minimumsbetingelser overordnet gjort følgende gældende: (i) At minimumsbetingelserne er forenelige med konkurrencereglerne. Post Danmark har i denne forbindelse henvist til, at den internationale verdenspostkonvention anerkender massebrevsforsendelser som en selvstændig produktkategori, hvortil der i sagens natur er indarbejdet minimumsbetingelser. Det er minimumsbetingelserne, som er det afgørende karakteristikon for masseforsendelser. I verdenspostkonventionen var minimumsbetingelsen oprindeligt fastsat til en vejledende grænse fra stk. Post Danmark fulgte denne vejledning og fastsatte en minimumsgrænse på stk., jf. tillige den danske postlovgivning. Grænsen er ikke ændret siden. Post Danmark har således hverken hævet eller sænket minimumsbetingelserne, selv om andre aktører har etableret sig og konkurreret med Post Danmark om magasinpostproduktet. Konkurrencerådet har endvidere ved flere lejligheder behandlet Post Danmarks anvendelse af minimumsbetingelser. Konkurrencerådet behandlede Post Danmarks generelle priser og rabatter til magasinpost i perioden i sin afgørelse af 30. august Afgørelsen indeholder en udførlig analyse af Post Danmarks priser, herunder Post Danmarks minimumsbetingelser, som i 2004 var identiske med de 17

18 for denne sag relevante minimumsbetingelser. Afgørelsen førte til et påbud om, at Post Danmark skulle ændre sine generelle priser og rabatter. Post Danmark opfyldte påbuddet uden at ændre i sine minimumsbetinger hvilket Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anerkendte i sin underretning til Konkurrencerådet i oktober Post Danmarks minimumsbetingelser har således været anvendt uændret siden 2004 og frem til, at Konkurrencerådet i december 2010 på trods af flere forudgående analyser af de samme betingelser nu erklærer disse betingelser uforenelige med konkurrencereglerne, uden at rådet i øvrigt har påvist en mærkbar effekt knyttet til minimumsbetingelserne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Konkurrencerådet har også undersøgt minimumsbetingelser i forbindelse med sin vurdering af adresseløse forsendelser, hvor rådet anerkendte en minimumsbetingelse på stk. Der kan endvidere henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse af Post Danmarks erhvervsbrev i 2009, hvor Post Danmark anvendte en minimumsbetingelse på stk., og som styrelsen afviste at undersøge med henvisning til konkurrencelovens 14, idet styrelsen ikke mente at kunne påvise en konkurrencebegrænsende adfærd. Det er således åbenbart, at Post Danmark har en berettiget forventning om, at minimumsbetingelserne er forenelige med konkurrencereglerne. Det er ligeledes åbenbart, at styrelsen må udarbejde en overbevisende analyse, som underbygger styrelsens hypotese om, at minimumsbetingelserne alligevel begrænser konkurrencen mærkbart. Styrelsen har ikke udarbejdet en sådan analyse. (ii) At minimumsbetingelser skal vurderes på baggrund af produktets karakter. Post Danmark har i denne forbindelse henvist til, at Konkurrencerådet ikke har vurderet minimumsbetingelserne på baggrund af produktets karakter. En dominerende virksomheds adfærd skal vurderes under hensyn til de faktiske forhold i markedet og det produkt, som er genstand for vurderingen. Post Danmark har gentagne gange redegjort for, at magasinpost som andre masseforsendelser er prissat på baggrund af produktets karakter. Produktets karakter indebærer, at omkostningerne til driften af produktet og prissætningen styres af de stordriftsfordele og synergier, som er knyttet til 18

19 produktet. Disse fordele gør sig gældende for alle udbydere af et magasinpostprodukt og kan således ikke henføres alene til den dominerende aktør i markedet. Der er talrige eksempler på, at både dominerende og ikke-dominerende virksomheder prissætter på baggrund af produktets karakter og på baggrund af de omkostninger, virksomheden skal afholde til udvikling og drift af produktet. Prissætning i overensstemmelse med produktets karakter og omkostninger udgør ikke et misbrug. Konkurrencerådet har ignoreret betragtninger om produktets karakter. Rådet har i stedet henvist til, at eksemplarer for hver titel pr. definition vil være indlåst, og at dette faktum i sig selv dokumenterer en begrænsning af konkurrencen. Efter rådets analyse vil konkurrencen derfor også være begrænset, hvis minimumsgrænsen var to stk., idet de to stk. pr. definition da ville være indlåst. Styrelsens analyse dokumenterer imidlertid ikke en konkurrencebegrænsning. Dette underbygges af, at rådet fastholder, at minimumsbetingelsen på stk. medførte, at distribution af Billedbladet skete på konkurrencebegrænsende vilkår. Det er en åbenbar forkert analyse. Vurderingen af, om minimumsbetingelserne er konkurrencebegrænsende, beror således ikke på en analyse af, om minimumsbetingelserne begrænser konkurrencen, men på hvornår de kan begrænse konkurrencen. Heri ligger, at en eventuel begrænsning af konkurrencen beror på en undersøgelse af minimumsbetingelsernes niveau, og ikke deres blotte tilstedeværelse. Rådet ikke har dokumenteret, at minimumsbetingelserne begrænser konkurrencen mærkbart. Rådet har ikke anerkendt, at der skal tages udgangspunkt i produktets karakter eller at minimumsbetingelserne er fastsat i 2004 på baggrund af produktets karakter og ikke siden er ændret. I stedet har rådet efterspurgt beregninger fra Post Danmark, som beviser effektivitetsfordele. Post Danmark har valgt at imødekomme rådets efterspørgsel af dokumentation for, at minimumsbetingelserne ikke begrænser konkurrencen mærkbart. Oslo Economics har analyseret minimumsbetingelserne og konkluderet, at disse ikke begrænser konkurrencen mærkbart. Til trods for, at rådet har efterspurgt analyser af effektivitetsfordele, har rådet nu gjort gældende, at analyserne ikke skal indgå i vurderingen af sagen. Post Danmark fastholder, at analyserne fra Oslo Economics er retvisende, herunder at de er baseret på samme datagrundlag, som rådet er i besiddelse af, og at analyserne derfor skal indgå i vurderingen af sagen. Analysen bekræfter, at minimumsbetingelserne ikke er egnet til at begrænse konkurrencen mærkbart, samt at rådets 19

20 analyse af minimumsbetingelserne er misvisende og ukorrekt. (iii) At minimumsbetingelserne ikke har begrænset konkurrencen. Post Danmarks har i denne forbindelse henvist til, at Citymail i den undersøgte periode havde fuld udnyttelse af sin kapacitet. Endvidere anvendte alle distributører minimumsbetingelser for magasinpost herunder også højere minimumsbetingelser end Post Danmark. De faktiske forhold i markedet underbygger således, at konkurrencen ikke var begrænset, men at forholdene tværtimod var præget af effektiv konkurrence, hvor konkurrenceparametrene tog udgangspunkt i produktets karakter dvs. pris, kvalitet, kapacitet og minimumskrav til mængde. Konkurrencerådet gør overordnet vedrørende Post Danmarks minimumsbetingelser følgende gældende: (i) At minimumsbetingelserne for magasinpost var egnet til at virke loyalitetsskabende og markedsafskærmende, og dermed egnede til at begrænse konkurrencen på det relevante marked for distribution af magasinpost. Rådet henviser i denne forbindelse til, at de kumulative minimumskrav per titel i Post Danmarks generelle prislister var udformet således, at en betydelig del af Post Danmarks kunders magasinpost ikke kunne flyttes til en konkurrent uden risiko for, at minimumsbetingelserne ikke længere var opfyldt. Post Danmarks kunder kunne henholdsvis opnå og miste betydelig rabat ved at henholdsvis opfylde og ikke opfylde minimumsbetingelserne. Dette skyldes ikke blot det betydelige rabatspænd og længden af referenceperioden, men tillige at rabatændringen ikke kun gælder for forsendelser, der ligger over minimumskravene, men retroaktivt for alle kunders forsendelser hos Post Danmark. Konkurrenterne i dette tilfælde var nødt til ikke alene at matche Post Danmarks priser, men tillige kompensere kunden for tabet af rabat forbundet med ikke at overholde minimumspriserne. Minimumsbetingelserne medførte derfor, at kunden har stærkt incitament til at vælge Post Danmark og fravælge konkurrenter, hvis kunderne ligger tæt på minimumsbetingelserne. Det er ikke godtgjort, at minimumsbetingelserne er objektivt økonomisk begrundet. Det anførte om 20

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

Post Danmarks individuelle og generelle rabatter for magasinpost

Post Danmarks individuelle og generelle rabatter for magasinpost 22-12-2010 4/0120-0204-0153 /AWF/SUPO Post Danmarks individuelle og generelle rabatter for magasinpost KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Resumé...5 2. Afgørelse...11 3. Sagsfremstilling...12 3.1. Indledning...12

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023097 EDC-Gruppen A/S (advokat Christian Buch-Jepsen) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 9. maj 2014 RN 1406/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

Konkurrencera dets afgørelse d. 31. maj Post Danmarks individuelle

Konkurrencera dets afgørelse d. 31. maj Post Danmarks individuelle Konkurrencera dets afgørelse d. 31. maj 2017 Post Danmarks individuelle rabatter til magasinpostkunder i perioden 2007-2009 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45

Læs mere

2007-08-15: Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet)

2007-08-15: Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) 1 af 14 2007-08-15: Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. august 2007 i sag 2007-0012701: Forbruger-Kontakt Distribution

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Den 20. januar 2014 kl. blev retten sat af retspræsident Henrik Rothe.

Den 20. januar 2014 kl. blev retten sat af retspræsident Henrik Rothe. - KBN Den 20. januar 2014 kl. blev retten sat af retspræsident Henrik Rothe. Der foretoges: U-2-10 Post Danmark A/S mod 1) Konkurrencerådet biint. 1) Bring Citymail Denmark A/S Ingen var tilsagt eller

Læs mere

orbruger-kontakts 18/11/12 klage ov er Post Danmarks priser og v ilkår f or magasinpost

orbruger-kontakts 18/11/12 klage ov er Post Danmarks priser og v ilkår f or magasinpost Forbruger-Kontakts klage over Post Danmarks priser og vilkår for magasinpost Journal nr. 4/0120-0100-0048/ISA/TWA Rådsmødet den 30. august 2007 I II Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling 2. Afgørelse

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Forbruger-Kontakts klage over Post Danmarks priser og vilkår for magasinpost

Forbruger-Kontakts klage over Post Danmarks priser og vilkår for magasinpost Forbruger-Kontakts klage over Post Danmarks priser og vilkår for magasinpost Rådsmødet den 30. august 2007 Journal nr. 4/0120-0100-0048/ISA/TWA 1 Resumé 1. Denne sag drejer sig om Post Danmark A/S s (

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG Retsmøde den 27. april 2010 i Sag 212008 Post Danmark AIS (advokat Nicolai Westergaard) mod Konkurrencerådet (advokat Per Magid) Biintervenient

Læs mere

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Barrierer for advokaters anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager undersøges, og det konkluderes, at disse

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. maj 2010 i sag nr. 2009-0019768

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. maj 2010 i sag nr. 2009-0019768 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. maj 2010 i sag nr. 2009-0019768 Post Danmark A/S (advokat Morten Kofmann og advokat Søren Zinck) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Annette Wedel

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

AEC-testen og relevante omkostningsbegreber. Young Competition Law Professionals d. 3. februar 2016

AEC-testen og relevante omkostningsbegreber. Young Competition Law Professionals d. 3. februar 2016 AEC-testen og relevante omkostningsbegreber Young Competition Law Professionals d. 3. februar 2016 2 Agenda Introduktion Relevante omkostningsbegreber Anvendelse af AEC-test i praksis Introduktion 4 Introduktion

Læs mere

Klage over Post Danmarks direct mail-rabatsystem

Klage over Post Danmarks direct mail-rabatsystem 24-06-2009 4/0120-0100-0411 /LD/SBR Rådsmødet den 24. juni 2009 Klage over Post Danmarks direct mail-rabatsystem 1. Resumé...3 2. Afgørelse...7 3. Sagsfremstilling...8 3.1. Indledning...8 3.2. Virksomhederne...8

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 27. marts 2012 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 27. marts 2012 * DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 27. marts 2012 *»Artikel 82 EF postvirksomhed, der har en dominerende stilling og befordringspligt for så vidt angår distribution af visse adresserede forsendelser anvendelse

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL-1-2015 Tagpapbranchens Oplysningsråd (advokat Jørgen Lykkegård) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (specialkonsulent Cecilie

Læs mere

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse.

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023439 Slagelse Kommune mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 27. oktober 2010

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

KENDELSE. mod. Styrelsen fastholdt derudover sin afgørelse om at undtage resten af dokumentet fra aktindsigt.

KENDELSE. mod. Styrelsen fastholdt derudover sin afgørelse om at undtage resten af dokumentet fra aktindsigt. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. februar 2013 i sag nr. KL-7-2012 HK Privat (Morten Skov) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen HK Privat

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 1 af 9 2005-06-21: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 21. juni 2005 i sag 2005-0002387: DBC Medier as (advokat Olaf Koktvedgaard ved advokat

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 BIOS Ambulance Services Danmark A/S (advokat Torkil Høg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (specialkonsulent Katja Hjarsbæk

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2015 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2015 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2015 *»Præjudiciel forelæggelse artikel 82 EF misbrug af dominerende stilling markedet for distribution af massebreve direct mail-forsendelser system med rabatter

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

2005-07-01: Post Danmark og Forbruger- Kontakt a-s mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-07-01: Post Danmark og Forbruger- Kontakt a-s mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-07-01: Post Danmark og Forbruger- Kontakt a-s mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den. 1. juli 2005 i sagerne: 2004-0000995 Post Danmark A/S (advokat

Læs mere

Nr. 1 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010

Nr. 1 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010 Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Louise Tandrup

Læs mere

Byrden ved befordringspligt til enhedstakster

Byrden ved befordringspligt til enhedstakster 1 af 5 21-08-2013 11:33 Byrden ved befordringspligt til enhedstakster Journal nr. 4/0106-0402-0006/ISA/CHJ 1.1. Definition Byrden ved befordringspligten opstår, når postoperatøren er forpligtet til at

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

: De samvirkende Købmænd (Stadfæstet)

: De samvirkende Købmænd (Stadfæstet) 1 af 8 2008-03-03: De samvirkende Købmænd (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 3. marts 2008 i sag 2007-14948: De Samvirkende Købmænd (juridisk konsulent Trine Busk-Jepsen)

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 39/2016 Haderslev Kommune (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Bank Finland Plc. (advokat Peter Schradieck for begge)

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Faktum: Sagen angår Viasats Vilkår med kabel-tv distributører og Antenneforeninger: Placeringsvilkåret indebærer, at den pågældende distributør kun må

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE

'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE B3829009 - KKN 'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE Afsagt den.28. oktober 2005 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Erik Kjærgaard, Anne Thalbitzer og Anne Øvlisen (kst.)). 17. afd.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet

2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet 2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26. januar 2001 i sag j.nr. 00-110.520 Danske Trælast A/S (advokat Erik Mohr Mersing) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet 2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25. oktober 2000 i sag 00-67.280 Telia A/S (advokat Jens Ottosen-Støtt) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

K E N D E L S E. mod. Lely Nordic og Lely Centrene har indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet.

K E N D E L S E. mod. Lely Nordic og Lely Centrene har indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 30. september 2015 i sag nr. KL-3-2014 Lely Nordic A/S, Lely Center Herrup B.F. Malketeknik A/S, Lely Center Rødekro Sydjysk Malke og StaldTeknik ApS,

Læs mere

EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen (sag C-23/14) Konkurrenceretsforeningen Søren Zinck, 22. oktober 2015

EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen (sag C-23/14) Konkurrenceretsforeningen Søren Zinck, 22. oktober 2015 EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen (sag C-23/14) Konkurrenceretsforeningen Søren Zinck, 22. oktober 2015 Generelt om rabatter (1) Konkurrencerettens enfant terrible! Vi står ved en korsvej: Form

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012 Vejle Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 1. september

Læs mere

2004-08-10: MetroXpress Danmark A/S mod Konkurrencerådet

2004-08-10: MetroXpress Danmark A/S mod Konkurrencerådet 2004-08-10: MetroXpress Danmark A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10- august 2004 i sag 03-227.629 MetroXpress Danmark A/S (advokat Simon Evers Hjelmborg) mod

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET HØJESTERETS DOM AF 15. FEBRUAR 2013 I SAG 2/2008 POST DANMARK A/S MOD KONKURRENCERÅDET 28. maj 2013, advokat Søren Zinck Forhistorien (1) Faktum: Der er to betydelige

Læs mere

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh Konsortier - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Agenda 1. Brug af konsortier 2. Konsortier og konkurrenceloven 3. Opsummering og anbefalinger Brug af konsortier

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

Forbruger-Kontakts klage over Post Danmarks misbrug af dominerende stilling

Forbruger-Kontakts klage over Post Danmarks misbrug af dominerende stilling Forbruger-Kontakts klage over Post Danmarks misbrug af dominerende stilling Journal nr. 3/1120-0100-0974/ISA/chj/lbr Rådsmødet den 29. september 2004 Resumé 1. Forbruger-Kontakt distribuerer adresseløse

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

1998-12-22: T.W. Auto Dele ctr. Konkurrencerådet

1998-12-22: T.W. Auto Dele ctr. Konkurrencerådet 1998-12-22: T.W. Auto Dele ctr. Konkurrencerådet»År 1998, den 22. december afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-110.215, T.W. Auto Dele ctr. Konkurrencerådet sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

: Danske Energiselskabers Forening på vegne af Andelsselskabet Nordthy Strømforsyning ctr. Konkurrencerådet

: Danske Energiselskabers Forening på vegne af Andelsselskabet Nordthy Strømforsyning ctr. Konkurrencerådet 2000-05-16: Danske Energiselskabers Forening på vegne af Andelsselskabet Nordthy Strømforsyning ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-112.113 Danske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL TRANSPORTMINISTEREN OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL TRANSPORTMINISTEREN OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 12-01 20122 4/0120-8901-1064 /MCR /AWI PUNKT 3 HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL TRANSPORTMINISTEREN OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis

EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis April 2011 Nyhedsbrev EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis Højesterets dom af 5. april 2011 om udbud af anlægsentreprisen Amager Strandpark krænkelse af

Læs mere

2007-08-16: CityMail Danmark A/S mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet)

2007-08-16: CityMail Danmark A/S mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) 1 af 23 2007-08-16: CityMail Danmark A/S mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. august 2007 i sag 2007-0010594: CityMail Danmark A/S (advokat Jesper

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

K E N D E L S E. om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. KL mod

K E N D E L S E. om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. KL mod K E N D E L S E om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. KL-2-2013 Nets Holding A/S (Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer -------csrtj ' ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff Dato: 13. februar 2013 Sag: ITE-12/06601-5 Vejledende udtalelse om opstilling

Læs mere