BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse"

Transkript

1 BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse BedreBolig Formålet med BedreBolig-ordningen er at sikre boligejerne mulighed for one-stop-shopping i forbindelse med energirenovering af deres hus. For at en virksomhed kan godkendes efter ordningen kræves bl.a. at virksomheden har mindst en medarbejder med bestemte kompetencer, gennemført uddannelse og efteruddannelse. Denne beskrivelse omfatter udelukkende disse medarbejderes kompetencer før og efter den efteruddannelse, der stilles til rådighed af Energistyrelsen samt de værktøjer, der støtter disse medarbejdere igennem forløbet. Forhåndsviden og niveau Uddannelse Indgangskrav til medarbejdere, der ønsker at efteruddanne sig i henhold til ordningen er: Relevant grunduddannelse på niveau 4 (niveau for håndværkeruddannelse) eller højere i henhold til den danske kvalifikationsramme for livslang læring Suppleret med dokumenteret relevant energifaglig efteruddannelse. Erhvervserfaring Der stilles desuden krav om minimum 2 års dokumenteret erfaring indenfor byggeri. Forhåndsviden Ud fra ovenstående overordnede krav forventes det, at kursisterne inden for de seneste år, har arbejdet med en eller flere af følgende opgaver: Energirenoveringer, energibesparelser og/eller VE-installationer i mindre bygninger. Det forventes derfor: At kursisterne er fagligt velfunderet inden for eget fagområde At kursisterne har en efteruddannelse, der har sat fokus på det energifaglige område At kursisterne er i stand til at gennemføre / udføre energieffektiviseringsopgaver inden for eget fagområde i mindre bygninger At kursisterne har et forhåndskendskab til byggelovgivning, herunder Bygningsreglementet og de særlige energiregler, som er indført efter Eftersom den forhåndsviden som de enkelte kursister har som indgangsniveau til dels er opnået gennem individuel erfaring vil denne forhåndsviden i sagens natur være forskellig fra kursist til kursist. Uagtet de ovenfor anførte krav til forhåndsviden og uddannelsesniveau vil det derfor være den enkelte medarbejder/person, der bedst kender egne kompetencer. Det vil derfor til i sidste ende til dels være op til den enkelte person at vurdere, om han/hun har mod på og vil være i stand til at tilegne sig de nødvendige udgangskompetencer indenfor den tidsramme der er til rådighed. Beskrivelsen af efteruddannelsen nedenfor indeholder en beskrivelse af det udgangsniveau, der skal til, for at kursisten kan bestå den 1

2 afsluttende prøve, og vil derfor også være de faglige kompetencer, som kursisten i de 3 fageksamener skal dokumentere, at vedkommende besidder. Dette nødvendiggør, at kursisten har en solid forhåndsviden om området. Det anbefales derfor, at kommende kursister ud fra denne beskrivelse foretager en vurdering af egne evner. Efteruddannelsen Indhold I forbindelse med efteruddannelsen styrkes og tilføjes kursistens kompetencer, således at kursistens udgangsniveau er en bred og dyb, energifaglig viden inden for et snævert emneområde. Dette emneområde omfatter: At kunne vurdere muligheder for energieffektivisering i forbindelse med: Klimaskærm, installationer og varmeanlæg Indeklima, anlæg med vedvarende energi, kombinationsløsninger, byggelovgivning, planlægning og gennemførelse af byggeforløb. Forståelse for målgrupper og motivationsfaktorer for energirenovering samt processen fra energitjek til renovering. Efter bestået prøve vil den uddannede medarbejder være i stand til dels at vurdere og rådgive om de potentielle energibesparelser, der ligger i selve bygningen og dens installationer og dels vurdere og rådgive om boligejerens energiforbrug og energimæssige adfærd. Herunder de potentielle energibesparelsers indflydelse på indeklimaet. Den uddannede medarbejder vil efter bestået prøve have demonstreret konkret have kendskab til: 1. Barrierer for energirenovering og gode råd til kommunikation, salg og forventningsafstemning med kunden. 2. Den gode rådgivningsproces fra energitjek til gennemførelse af energirenovering 3. Finansierings- og tilskudsmuligheder (salg af indberetningsret for kwh-besparelser) herunder kendskab til Standardværdikatalogets anvendelsesmuligheder. 4. Aktiv brug af tværfagligt samarbejde og netværk 5. Muligheder for efterisolering af bygning og anden optimering af klimaskærm 6. De helt generelle fugtproblematikker i forbindelse med efterisolering og tætning af bygning (herunder: dampspærre, vindspærre, ventilation, luftskifte, skimmel og kondens) 7. Forhold omkring varmefordelingsanlæg, styring og regulering af anlæg 8. Forskellige opvarmningsformer og VE-anlæg samt kombinerede løsninger 9. Energiløsninger (videncenterets materialer), der omfatter hele bygningsdele 10. Beregning af besparelse ved energieffektivisering såsom efterisolering, udskiftning af vinduer og ruder, udskiftning af installationer samt ved forskellige energispare tiltag som styring, optimering af varmefordelingssystem, udskiftning af cirkulationspumpe m.v. Den færdiguddannede medarbejder vil have demonstreret overblik over lovgivningen (byggelov, bygningsreglement, særlige regler vedrørende VE-anlæg m.v.) på området, og have viden til at finde yderligere informationer, hvis det er påkrævet. Målet er, at den uddannede medarbejder efter bestået prøve vil have tilstrækkelige færdigheder til at kunne give rådgivning ud fra en helhedsorienteret indgangsvinkel, dvs. kunne rådgive den enkelte boligejer ud fra de ønsker den pågældende boligejer måtte have for deres bolig (bedre indeklima, mindre energiforbrug, mere plads, bedre indeklima etc.) herunder være i stand til at oplyse boligejeren om de 2

3 mulige energispare aktiviteter, der kan kombineres med de ønsker, boligejeren har for en bedre bolig, således at boligejeren får en hel og energimæssig optimeret løsning for den/de bygningsdel/e, boligejeren gerne vil foretage ændringer i /renovering af. Som baggrund for rådgivningen, er målet med uddannelsen, at den uddannede medarbejder er i stand til at foretage en hel eller delvis kortlægning og beskrivelse af boligen og besparelsesmulighederne herunder lægge en plan for energirenoveringen i tæt dialog med boligejeren. Det betyder bl.a. at den uddannede medarbejder har bestået en prøve i anvendelse af de værktøjer, der anvises af Energistyrelsen herunder: beregningsværktøj, rapportskabelon, kontrakter m.v. Uddannelsen har endvidere fokus på, at den uddannede medarbejder efter at have bestået prøven har tilstrækkelige færdigheder til, på vegne af boligejeren, at indhente tilbud, føre fagligt tilsyn med byggeprojektet og sikre afleveringsforretning samt det 1-årige eftersyn. Opbygning Efteruddannelsen er bygget op af 2 moduler: Modul1: Kommunikation, Projektledelse, Samarbejde og Energikortlægning Modulet består af: 1. Et obligatorisk grundkursus (1 dag) med fremmødepligt. Grundkurset har overskrifterne: a. Baggrunden for BedreBolig-ordningen b. Standarddokumenter for energitjek, energirapport og bankdokument c. Målgruppeforståelse og motivationsfaktorer d. Kundetyper og kommunikation e. Dialogbaseret rådgivning, formidling og salg f. Finansiering og tilskud g. Samarbejde og netværk Grundkurset indeholder øvelser i kundeforståelse og spørgeteknik med to gennemgående cases samt rådgivning af kunder med forskellig type økonomi. Grundkurset afsluttes med en obligatorisk skriftlig refleksionsopgave. 2. Tre fagmoduler med fokus på energibesparelsesmuligheder efter boligejers behov og ønske. Der er en dag med fremmøde per fagmodul. De tre fagmoduler har overskrifterne: a. Klimaskærm og indeklima b. Installationer, varmeanlæg og kombinationsløsninger c. VE-anlæg, nybyggeri / tilbygning og byggelovgivning Fagmodulerne indeholder øvelser i anvendelse af tjekliste for energikortlægning, beregningsværktøjer og udarbejdelse af en energirapport med angivelse af investeringers effekt på indeklima, komfort, totaløkonomi og energimærke samt angivelse af forbehold og ansvar. 3

4 Fremmøde på fagmodulerne er valgfri, eftersom indholdet også kan tilegnes via selvstudier, alt afhængigt af kursistens indgangsniveau. Hvert fagmodul afsluttes med en obligatorisk opgave, der gennemføres online. Alle tre opgaver skal være bestået, inden kursisten kan gå op til den afsluttende prøve (eksamen). 3. Den afsluttende prøve (eksamen) består af to dele. en obligatorisk mundtlig opgave, der består af simulering af en rådgivningssituation med bygningsgennemgang og dialog med en fiktiv boligejer efterfuldt af en skriftlig afsluttende opgave med rapportskrivning. Modul 2: Byggeledelse, Tilsyn og Aflevering Modulet består af: 1. Selvstudium (online) centreret om følgende temaer: a. Gældende lovgivning b. Projektering og tilbudsindhentning, herunder udbudsmateriale c. Byggeledelse, herunder byggestyring og fagtilsyn d. Aflevering og 1-års opfølgning 2. Caseorienteret kursusdag (1 dag), hvor der arbejdes på tværs af ovenstående temaer Deltagelse i kursusdagen er valgfrit. 3. Prøve (eksamen), der består af en online opgave Det er tilladt at følge undervisningen på Modul 2 parallelt med undervisningen på Modul 1. Prøven på Modul 1 skal dog være bestået, inden man kan gå op til prøven på Modul 2. Værktøjer før, under og efter uddannelsen Efteruddannelsen er tilrettelagt, så den bygger ovenpå de færdigheder, den enkelte kursist har tilegnet sig både inden for eget fagområde og i forbindelse med energifaglige efteruddannelser af forskellig art. Efteruddannelsen har IKKE fokus på selve den håndværksmæssige del af arbejdet. Fokus lægges på rådgivningen, hvorfor det er muligt, at tilbyde selvstudie på dele af efteruddannelsen. Selvstudiemodulet er samtidig tilrettelagt således, at det kan anvendes som støtteværktøj for rådgiveren, efterefteruddannelsen er gennemført. Selvstudie Selvstudiet er et tilbud til de kursister, der allerede har et indgående kendskab til den helhedsorienterede rådgivning på ét eller flere af de fagområder, uddannelsen indeholder. Selvstudiet gøres tilgængeligt på uddannelsesportalen og er tilgængeligt for alle kursister. Selvstudiet indeholder relevante materialer, links til officielle produktlister, angivelse af websteder for lovgivning og henvisning til mere viden på de enkelte fagområder. Selvstudiet kan benyttes som supplement til eller erstatning for de tre fagmoduler og den caseorienterede kursusdag (se beskrivelse af efteruddannelsens opbygning). 4

5 Test-dig-selv I forbindelse med selvstudiet er der ligeledes tilgængeligt for alle kursister et testmodul, hvor det er muligt for den enkelte kursist at teste sig selv i forhold til den nødvendige viden for at kunne gennemføre de obligatoriske fagopgaver, der giver adgang til den afsluttende prøve(eksamen) 5

6 Skematisk beskrivelse af uddannelsesforløb på Modul I: Obligatorisk grundkursus 1 kursusdag inkl. skriftlig opgave Mulighed for selvstudium Tre valgfrie fagkurser á 1 dags varighed Klimaskærm, Installationer, VE-anlæg De tre tilhørende opgaver Løses online Modul 1 prøven Fysisk gennemgang + Skriftlig besvarelse 6

7 Skematisk beskrivelse af uddannelsesforløb på Modul II: 4 temaer Mulighed for selvstudium Caseorienteret kursus á 1 dags varighed Valgfrit Modul 2 Prøve Løses online Godkendelse og visitering Det er Energistyrelsen, der visiterer personer til efteruddannelsen. Efter mindst en person fra en virksomheden har bestået Modul 1-prøven og evt. Modul 2-prøven og virksomhedens kvalitetsstyringssystem er godkendt af en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans kan Energistyrelsen godkende virksomheden. Ordningens omfang Omfang og mere indgående beskrivelse bliver fastlagt i Bekendtgørelse om godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger. Kvalitetsstyringssystem Der er tilknyttet et krav om, at virksomheden har et godkendt kvalitetsstyringssystem. Systemet, dets omfang og godkendelse vil ligeledes fremgå af ovennævnte bekendtgørelse. 7

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

B I L AG 2 01.05.2014

B I L AG 2 01.05.2014 B I L AG 2 01.05.2014 Ref. Malk/kgr Byggeri og energieffektivitet Opgavebeskrivelse for Energistyrelsens udbud af uddannelse af energikonsulenter og BedreBoligrådgivere 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 BedreBolig Energirigtig renovering af private boliger BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 23/01/15 15:31 2 BedreBolig BedreBolig en helhedsorienteret tilgang til energirenovering BedreBolig er

Læs mere

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning - Huseftersyn

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning - Huseftersyn Boligrådgivning - Huseftersyn Forord: Nordisk Engineering ApS Nordisk Engineering ApS er et velrenommeret ingeniør- og rådgivningsfirma der har eksisteret i branchen i mange år. Vi beskæftiger os med mange

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere Kom godt i gang Inspiration til BedreBolig-rådgivere 2 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Velkommen til BedreBolig... 4 Målrettet markedsføring... 5 Hjemmesiden det centrale omdrejningspunkt... 7 BedreBolig-sekretariatet

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013 ENERGIRAPPORT 02. december 2013 Energirapport for A/B Bomhoffs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på Frederiksberg som

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

Temahæfte 1. Kompetencer og uddannelser. Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri

Temahæfte 1. Kompetencer og uddannelser. Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Temahæfte 1 Kompetencer og uddannelser Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Temahæfte 1: Kompetencer og uddannelser Fremtidens byggeri er bæredygtigt Omlægningen af Danmark til et

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Formål med studieordningen

Formål med studieordningen Formål med studieordningen Fra ministeriel side er det fremsat, at studieordningen skal indeholde en fællesdel for alle udbydere af uddannelsen og en institutionsdel for den enkelte uddannelsesinstitution.

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere