Hammer Bakker foreningens naturperle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hammer Bakker foreningens naturperle"

Transkript

1 Hammer Bakker foreningens naturperle Camilla S. Brok og Signe Nepper Larsen I Vendsyssel nord for Aalborg ligger naturområdet Hammer Bakker. Hvad de færreste medlemmer måske ved, ejer Dansk Botanisk Forening 80 ha af denne naturperle med hede, eng, nåleskov og løvskov med bøgerøller. Hammer Bakker ligger i Nordjyllands Amt, ca. 20 km nordøst for Aalborg. Den sydøstlige del af bakkerne blev i 1913 doneret til Dansk Botanisk Forening og er stadig i foreningens eje. Foreningen ejer i alt ca. 80 ha, der rummer flere forskellige naturtyper. Medlemmerne af DBF s forskellige bestyrelser og udvalg besøgte i april 2005 Hammer Bakker. Der var flere grunde til besøget; dels var det længe siden, hovedbestyrelsen sidst havde besøgt Hammer Bakker, dels var der mange nye medlemmer, som aldrig havde set området. Endelig ønsker vi i foreningens hovedbestyrelse at starte en debat blandt vore medlemmer om, hvad der fremover skal ske med Hammer Bakker: Er naturplejen tilstrækkelig? Lever foreningen selv op til sine grønne idéer? Kan foreningen f.eks. bruge området til botanisk eller økologisk forskning, der kan give viden om området og den danske natur? På vores tur i Hammer Bakker blev vi første dag guidet af Louise Lyng Bojesen fra foreningens Hammer Bakker-udvalg. Næste dag blev vi vist rundt af biolog Marianne Hald fra Nordjyllands Amt. Hun fortalte om forvaltning, pleje og Natura 2000 i Hammer Bakker. I denne artikel vil vi gerne give en beretning om besøget i Hammer Bakker og fortælle om området til de medlemmer, der ikke kender det, eller som måske slet ikke aner, at Dansk Botanisk Forening faktisk er lodsejer! Samtidig håber vi at kunne inspirere til øget aktivitet i foreningen omkring Hammer Bakker. Hvordan fik DBF området? I 1913 modtog foreningen som gave et areal med lynghede, krat, bøgeskov, hedemose samt plantage og tidligere agerjord i Hammer Bakker fra sagfører A. Olesen, Nørresundby. Olesen skriver i sit gavebrev til foreningen:»efterat jeg havde erhvervet Arealet var det og blev det mere og mere min Tanke at dette vensysselske Landskab og dets smukke ejendommelige Natur burde beskyttes og bevares.«i første halvdel af 1920 erne blev der gennemført en grundig botanisk undersøgelse af området med vegetationskort, beskrivelser af geologi og terræn, af trævæksten samt mos-, lichen- og svampefloraen. Undersøgelsen er publiceret i Botanisk Tidsskrift (Grøntved, Syrach Larsen, Mølhom Hansen og Jensen, 1926 og Larsen 1936) Arealet blev officielt fredet i 1921, og i 1943 aftalte Dansk Botanisk Forening med Danmarks Naturfredningsforening forholdene omkring driften af arealet mht. udtydning af skovbevoksningerne. Botanisk Forening på toppen eller toppen af Botanisk Forening? Foto: Camilla Brok. URT 30:2 maj

2 På vej gennem en af dalene med bøgerølle til venstre i billedet. Foto: Camilla Brok. Den lysåbne natur Hammer Bakker hæver sig som en bakkeø op over det omgivende landskab, og det er ikke tilfældigt, idet området var en ø i stenalderen, og det omkringliggende flade landskab var havbund. Siden har det nordlige Danmark hævet sig relativt i forhold til havet, og hvad der engang var under havet ligger i dag som landjord. Hammer Bakker fremstår i dag som et landskab af bakkerygge gennemskåret af dybe dale. Bakkerne er generelt meget sandede og har ingen vandløb, få og små vådområder og sparsom bebyggelse. Siden 1960 har ejendommen de fleste år givet et årligt afkast, som er hensat i en særlig Hammer Bakker Fond, hvis midler kan anvendes til afgrænsede, veldefinerede formål efter bestyrelsens bestemmelser. Tilsynet med driften af Hammer Bakker forestås af et udvalg under foreningens hovedbestyrelse. Udvalgets formand er Louise Lyng Bojesen, der samtidig er Dansk Botanisk Forenings næstformand. Kort over området fra Foreningen ejer området inden for den grønne grænse - dette er samtidig habitatområde; nord for er der mere af habitatområdet (vist med lilla). 66 URT 30:2 maj 2006 URT fylder 30 år i 2006

3 På vej tilbage fra hængesækken ved Pebermosen. Foto: Camilla Brok. Hammer Bakker er som nævnt et større sammenhængende område, hvoraf Dansk Botanisk Forening ejer den sydøstlige del. Foreningens område er dækket af forskellige naturtyper og rummer ca. 38 ha med hede/overdrevsvegetation, 20 ha løvskov, 20 ha nåleskov og 2 ha kultureng. Hede/overdrevsarealet fremstår smukt og åbent med en fantastisk udsigt til alle sider, hvilket også bemærkes i det omtalte gavebrev fra 1913, hvori området overdrages til foreningen:»fra den store Aas er en ualmindelig smuk udsigt med Limfjorden fra dens udløb ved Hals helt op til Øland,- til Klitterne ved Vesterhavet og skovene langs Kattegat«. Hammer Bakker er EF-habitatområde nr. 218 Hammer Bakker, østlig del Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 3160 Brunvandede søer og vandhuller 4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn Denne lysåbne del plejes i dag af Nordjyllands Amt ved rydning af opvækst og afgræsning med får. Det åbne areal er mange steder domineret af dværgbuske som Hedelyng (Calluna vulgaris), Revling (Empetrum nigrum), Blåbær (Vaccinium myrtillus) og Tyttebær (V. vitis-idaea). Spredt på hedearealet vokser desuden Ene (Juniperus communis) og en del Hønsebær (Cornus suecica) Flere steder ses opvækst af Gyvel (Sarothamnus scoparius), men arten holdes nede ved naturpleje, og ved vores besøg virkede det ikke, som om arten var ved at kvæle hedevegetationen. Et enkelt sted så vi en mindre bevoksning af Ørnebregne (Pteridium aquilinum), der også er kendt for at dominere og udkonkurrere andre arter. Da vi besøgte området i april var det i øvrigt ret begrænset, hvad der var fremme af planter. På vores rundvisning kom vi gennem Pebermosen, et interessant vådområde nord for DBF s besiddelser. Mosen er næringsfattig og består af en brunvandet sø, hvor en del af søfladen er dækket af hængesæk dannet af Sphagnum. En del af de mere dristige udvalgsmedlemmer forcerede åbent vand via en noget usikker gren og kom ud på hængesækken. Desværre var der ikke nogen, der faldt i vandet, selv om vi andre stod klar på bredden med kameraer. Bøgerøllerne og nåletræerne Løvskoven består af Bøg (Fagus sylvatica), der står som såkaldte bøgerøller, der er flerstammede træer i modsætning til de ranke, enstammede træer, der kendes fra bøgens søjlehal. Disse flerstammede bøgetræer fremkaldte iøvrigt en længere diskussion ved besøget i april Var det resultatet af stævning, græsning eller var der tale om en særlig nordjysk variant af bøgen, med anlæg for flere stammer? De flerstammede bøge har efter sigende forskellige navne afhængig af, hvor man befinder sig. Røller er det ord der benyttes nord for Limfjorden. På foreningens ejendom i Hammer Bakker er der ca. 20 ha nåleskov med flere arter af nåletræer bl.a. Rød-Gran (Picea abies), Douglasgran (Pseudotsuga menziesii), Sitka-Gran (Picea sitchensis) og Skov-Fyr (Pinus sylvestris). Meget af denne bevoksning væltede dog i orkanen 8. januar Da vi besøgte området lå URT 30:2 maj

4 der stadig store mængder af væltede træer og afskårne grene. Da nåleskoven ikke er fredskov, er der mulighed for ændring til helt andre naturtyper, som f.eks. hede eller areal i fri succession. Måden dette kommer til at foregå på afklares med Skov- og Naturstyrelsen i forbindelse med den Natura 2000 plan, der skal udarbejdes for området. Det kunne nok være interessant at se, hvad der ville ske, hvis man lod området springe i skov af sig selv. Hvilke arter ville indvandre og hvor hurtigt? Den højt berømmede udsigt over hedearealet på foreningens ejendom. Foto: Camilla Brok. Strengt beskyttet natur Hammer Bakker er på flere måder strengt beskyttet. Mange af de naturtyper, der findes på arealet, er naturligvis beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3, men hele området blev desuden fredet i Fredningens formål er i videst muligt omfang at bevare områdets tilstand. Siden fredningen er der også kommet en ny form for beskyttelse til. Foreningens område i Hammer Bakker er i sammenhæng med Pebermosen blevet udlagt som EF-Habitatområde. EF-Habitatområder er en del af Natura 2000, der er et netværk af beskyttede naturtyper i EU. Formålet med habitatområderne er at beskytte bestemte naturtyper og arter. Et habitatområde udpeges på baggrund af forekomst af nogle bestemte arter og/eller naturtyper, det såkaldte udpegningsgrundlag. Området i Hammer Bakker er udpeget på baggrund af flere forskellige naturtyper og en enkelt art; Stor Vandsalamander, se tabel 1. Fra Pebermosen nord for foreningens areal er registreret naturtyperne: brunvandede søer og vandhuller, hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand og tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med Blåtop (Molinia coerulea). Habitatområderne bliver overvåget i det såkaldte NOVANA-program (National Overvågning af VAndmiljø og NAtur). Nordjyllands Amt har i 2004 placeret en overvågningsstation på hede/overdrevsarealet i Hammer Bakker i forbindelse med NOVANA. Det bliver spændende at se, hvilke resultater dette med tiden giver om foreningens besiddelser. Pebermosen bliver også overvåget gennem NOVANA programmet. Foreningens arealer i Hammer Bakker udgør en mindre del af hele Habitatområde nr Stormfald i nåleskoven. Foto: Camilla Brok. 68 URT 30:2 maj 2006 URT fylder 30 år i 2006

5 Der lyttes opmærksomt til biolog Marianne Hald fra Nordjyllands Amt. Foto: Camilla Brok. 3. Forslag til overvågning Vi påtænker igangsætning af et overvågningsprogram for bøgerøller og plejede hedearealer, for eksempel med udlægning af permanente prøvefelter, der følges. Drift af området i dag Indtil 1960 var foreningens areal i Hammer Bakker forpagtet bort til en institution for udviklingshæmmede i Vodskov, som varetog driften. Siden har foreningen selv stået for driften og administrationen af området. På foreningens arealer er der i dag ca. 5,5 td. land kultureng, som forpagtes af en lokal med ekstensiv kvæggræsning. Jagten er udlejet til en lokal jæger, og lejeindtægten er med i det samlede regnskab for Hammer Bakker og giver derved afkast til fonden. I 2003 blev der indledt en tynding af nåleskoven med salg af træet, men da mange af træerne væltede i orkanen i 2005, er der ikke så meget værdi længere i skovdriften i området. Hvad vil DBF med Hammer Bakker? Vores besøg i Hammer Bakker har sat gang i mange tanker om området i forhold til den fremtidige pleje, diverse aktivititer og ikke mindst forsknings- og studenterprojekter, som området kan indgå i. Her er en liste over vores tanker i bestyrelsen og de forskellige udvalg. 1. Fremtidig pleje Efter orkanen i januar 2005 er der et større areal med stormfald. Vi ønsker, at dette areal omlægges til lysåben løvskov, ved selvsåning og evt. græsningsskov. Vi vil gerne bevare de flotteste partier med bøgerøller. Der skal foretages hård stævning og græsning. Dansk Botanisk Forenings bestyrelse overvejer desuden afholdelse af en naturplejelejr i området med det formål at udøve aktiv naturpleje og engagere flere af foreningens medlemmer og lokke nye, yngre medlemmer til. Aktiv naturpleje kunne være: Rydde gyvelopvækst, bjergfyr og bævreasp på hedearealerne Kontrolleret afbrænding af mindre parceller til foryngelse af hedelyng 2. Plejemyndigheder og ansvar Der skal særligt fokus på konsekvenserne af strukturreformen, så området fortsat plejes i det omfang, som Nordjyllands Amt hidtil har sørget for. 4. Projektforslag til studerende Dansk Botanisk Forening vil gerne sætte gang i faglige/videnskabelige projekter i Hammer Bakker. Der er indtil nedsat en faglig/videnskabelig gruppe omkring studenterprojekter og naturovervågning ved Johannes Kollman, Peter Wind, Signe Nepper Larsen og Louise Lyng Bojesen. Følgende idéer er i spil: Græsningspleje med får i Hammer Bakker. Er græsningstrykket passende i forhold til opnåelse af gunstig bevaringsstatus? Kunne man opnå det samme med andre plejemetoder? Hvad betyder den rekreative brug af Hammer Bakker for naturinteresserne? Næringsstoffer og heder tålegrænser og forvaltning af arealer i og rundt om Hammer Bakker Stormfaldet 2005 hvad stiller vi op med arealer med stormfældet nåletræ, så der opnås de største naturkvaliteter (naturlig indvandring, succession, skovbilledet, græsningsskov) Habitatdirektivet og den fremtidige forvaltning opstilling af Natura 2000-plan for habitatområde i Hammer Bakker. 5. Andre grønne foreninger Ud over at bestyrelsen med denne artikel opfordrer alle medlemmer til at besøge foreningens besiddel URT 30:2 maj

6 ser, vil vi gerne opfordre andre grønne foreninger som f.eks. Bryologkredsen, entomologer til at besøge området. En tur til Hammer Bakker er under planlægning i Jyllandskredsen. Forfatternes adresse: CSB: SNL: Hvis du vil vide mere om Hammer Bakker, evt. arrangere ture eller gennemføre faglige projekter, kan foreningens næstformand Louise Lyng Bojesen kontaktes på mail: Dansk Botanisk Forening besigtiger egne besiddelser. Foto: Camilla Brok. Nyt fra foreningen Referat fra generalforsamlingen i Dansk Botanisk Forening d. 30. marts Formanden Poul Møller Pedersen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ib Friis blev valgt som dirigent og indledte med at konstatere, at fristen for indkaldelse af generalforsamlingen var overholdt. 2. Formandens beretning og beretning fra Jyllandskredsen og Fynskredsen Formanden aflagde herefter beretning for hovedforeningen over temaerne: Videndeling fri adgang til data Distribution og portostøtte Foreningens forlag URT Auktioner over bøger Foreningens hjemmeside Fonde og legater Møder og ekskursioner Den naturpolitiske scene De Vilde Blomsters Dag i Norden Økonomi og medlemstal Formanden konkluderede det går godt, foreningen har mange gode aktiviteter, og medlemstallet er stille og roligt på vej op. Jyllandskredsens formand kunne ikke møde op grundet problemer med flyreservation. Poul Møller Pedersen aflagde derfor beretningen herfra. Kredsen har haft generalforsamling, og bestyrelsen er uændret. Kredsens ekskursioner og forlagsvirksomhed er refereret i URT; Jyllandskredsen forsøger at arrangere flere ture i yderområderne. Fra 2005 skal fremhæves en klage fra Foreningen over en tilladelse til put-and-take fiskeri i Skånsø, hvor Naturklagenævnet gav foreningen medhold. Fynskredsens formand Toni Reese Næsborg var blevet forhindret i at deltage, hvorfor bestyrelsesmedlem Henrik Tranberg aflagde beretning ledsaget af lysbilleder. I den forbindelse kommenteredes en konkret sag, hvor der var sket oppløjning af et overdrev med henvisning til, at området tidligere har været opdyrket. Der er truffet atale med ny ejer om at afgræsse overdrevsresterne. Fynskredsen havde arrangeret 8 ekskursioner i 2005 samt deltaget med 12 ture på De Vilde Blomsteres Dag. 3. Beretning fra Naturbeskyttelsesudvalget Per Hartvig orienterede fra udvalget. Foreningen har vundet en principiel sag omkring en dispensation til at etablere tee-sted på en golfbane i et beskyttet naturområde (Roskilde Golfklub). Afgørelsen 70 URT 30:2 maj 2006 URT fylder 30 år i 2006

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Kødkvæg som naturplejere

Kødkvæg som naturplejere Kødkvæg som naturplejere - En manual omkring afgræsning af naturarealer med kødkvæg Blandt andet indeholdende oplysninger om: - Eksempler fra projektets praktiske del - Beskrivelse af naturpleje - Forslag

Læs mere

Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup.

Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup. Notat. Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup. Af Hans Jørgen Degn, Degn s Naturconsult. Udarbejdet for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Driftsdivisionen, 2010. 1 Formål.

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder et LIFE-Nature projekt Lægmandsrapport Tekst Jesper Stenild Redaktion Jesper Stenild, Annita Svendsen og Søren Kjær Fotos Naturstyrelsen, Jydsk Luftfoto,

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150. Af Mette Risager, RisagerConsult.

Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150. Af Mette Risager, RisagerConsult. Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150 Af Mette Risager, RisagerConsult RisagerConsult NORDISK MILJØMÆRKNING LIFE Projekt Restaurering af højmoser I Danmark

Læs mere

Katalog over skovudviklingstyper i Danmark

Katalog over skovudviklingstyper i Danmark 1 S K O V U D V I K L I N G S T Y P E K A T A L O G Katalog over skovudviklingstyper i Danmark af Skov- og Naturstyrelsen og J. Bo Larsen 2005 Katalog over skovudviklingstyper i Danmark Udgivet af Miljøministeriet,

Læs mere

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed 4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed Indledning Danmark hører til blandt de lande, hvis natur i særlig grad er under påvirkning af en intensiv arealudnyttelse. Historisk set er dette forhold et resultat af

Læs mere

OVERDREV, ENGE OG MOSER

OVERDREV, ENGE OG MOSER OVERDREV, ENGE OG MOSER Håndbog i naturtypernes karakteristik og udvikling samt forvaltningen af deres biodiversitet Faglig rapport fra DMU nr. 727 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Kriterier for gunstig bevaringsstatus

Kriterier for gunstig bevaringsstatus Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Kriterier for gunstig bevaringsstatus Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet Faglig rapport

Læs mere

God praksis for skovarealer med flagermus

God praksis for skovarealer med flagermus God praksis for skovarealer med flagermus 1 God praksis for skovarealer med flagermus 2 God praksis for skovarealer med flagermus INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION 4 Indledning 4 Formålet med vejledningen

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Opgørelsesmetoder og udvikling i dødt ved. Vivian Kvist Johannsen (ed.) IGN Rapport

Opgørelsesmetoder og udvikling i dødt ved. Vivian Kvist Johannsen (ed.) IGN Rapport institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Opgørelsesmetoder og udvikling i dødt ved Vivian Kvist Johannsen (ed.) IGN Rapport Januar 2015 Titel Opførelsesmetoder og udvikling

Læs mere

Skovenes udbredelse før landboreformerne

Skovenes udbredelse før landboreformerne Peder Dam Skovenes udbredelse før landboreformerne Skovene blev og bliver generelt stadigt opfattet som en positiv landskabstype der var mangel på skov og tømmer i Danmark efter middelalderen, og forfattere

Læs mere

Det her er nok noget af det tætteste, man kommer. på en ødemark i Danmark. Lyng så langt. øjet rækker, kun afbrudt af enkelte søer og klynger

Det her er nok noget af det tætteste, man kommer. på en ødemark i Danmark. Lyng så langt. øjet rækker, kun afbrudt af enkelte søer og klynger THY SOM NATIONALPARK AF ANNE TORTZEN FOTOS: LARS HOLM Det her er nok noget af det tætteste, man kommer på en ødemark i Danmark. Lyng så langt FOTO: SCANPIX øjet rækker, kun afbrudt af enkelte søer og klynger

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV til brug i administration og planlægning [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Mosser i Tofte Skov og den sydlige del af Ll. Vildmose

Mosser i Tofte Skov og den sydlige del af Ll. Vildmose Mosser i Tofte Skov og den sydlige del af Ll. Vildmose Af Simon Lægaard, Irina Goldberg og Arne Jørgensen Indledning Der er tidligere udgivet en rapport om mosserne i Høstemark Skov og herunder den tilhørende

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere