Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen"

Transkript

1 Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen Onkologisk Afdeling R

2 Indholdsfortegnelse Strategi for sygeplejen... 3 Baggrund... 3 Indsatsområder... 4 Uddannelsesmæssige fundament... 4 Uddannelsesniveau... 4 Uddannelse og kompetenceudvikling... 5 Organisatorisk fundament... 5 At udføre sygepleje... 6 Klinisk sygepleje... 6 At formidle sygepleje... 6 At lede sygepleje... 7 Et professionelt fagligt og udviklende miljø... 7 At udvikle sygepleje... 7 Forskning i klinisk sygepleje... 7 Tværgående udviklings- og forskningssamarbejde... 8 Udvikling af sygeplejen... 9 LEAN... 9 Kvalitetsudvikling... 9 Udviklingsplan: De 5 indsatsområder: Udøvelse af klinisk sygepleje Læring, uddannelse og kompetenceudvikling Kontaktsygepleje og dokumentation Rehabilitering Etablering af sygeplejeforskningsmiljø Referencer: Litteratur: Definitioner: Strategi: Evidens: Sygeplejestudier og projekter på afdeling R: Ph.d. studie: Sygeplejeprojekter fra 2009: Kvalitetsudviklingsprojekter: Udarbejdet af: Sygeplejeledergruppen, Sygeplejeudviklingsudvalget Teamspecialeansvarlige sygeplejersker

3 Strategi for sygeplejen Baggrund Onkologisk Afdeling R skal som led i Odense Universitetshospitals (OUH) vision Patienternes foretrukne Universitetshospital være den førende kræftafdeling i Region Syddanmark og kunne tilbyde højt specialiseret behandling og pleje baseret på bedste tilgængelige videnskabelige evidens, klinikerens erfaring og patientens præferencer, således at afdelingen også kan tiltrække patienter fra andre regioner. Kvalitet i behandling og pleje skal sikre denne position. Strategi og Udviklingsplan for Sygeplejen på afdeling R er udarbejdet parallelt med OUH s Udviklingsplan og Strategi for Sygepleje på OUH. Disse overordnede strategier forventes at blive godkendt efterår/vinter Strategi og udviklingsplan for sygeplejen på Onkologisk Afdeling R er en strategi, der skal understøtte basiskompetencer (Kompetencemodel for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter) som udvikling og forskning indenfor sygeplejen. Strategien skal dermed skabe et grundlag for at videreudvikle sygepleje og omsorg. Den skal tjene som prioriterings- og inspirationskilde for sygeplejepersonale og give anledning til i konkret form at formulere og igangsætte sygeplejefaglige udviklings- og forskningstiltag. Planen tager de udfordringer op, som udviklingen i samfundet fører med sig, og som det faglige ansvar kræver. Strategien skal samtidig betragtes som et bidrag til den tværfaglige indsats. Strategien skal understøtte udviklingen af: virksomhedsområderne at udføre sygepleje, at lede sygepleje, at formidle sygepleje og at udvikle sygepleje et sygeplejefagligt forskningsmiljø den kliniske praksis, både hvad angår selvstændige sygeplejehandlinger og de handlinger, der udføres på baggrund af lægelige ordinationer det faglige niveau gennem praktisk og teoretisk kundskabsudvikling samarbejdspartneres forståelse for sygeplejens idéer og tiltag dygtige medarbejdere, herunder mulighed for at tiltrække og fastholde Udvikling i faget tager tid fra den første undren og inspiration, til nye handlinger er valgt og kan gennemføres. Denne strategi for den sygeplejefaglige indsats er et fælles grundlag for, at såvel det enkelte afsnit som den enkelte sygeplejerske/ social og sundhedsassistent kan bidrage til at præge sygeplejen i den kommende årrække, således at patienter på Onkologisk afdeling til enhver tid tilbydes sygepleje efter bedste internationale standard. 3

4 Indsatsområder Den sygeplejefaglige udvikling tager udgangspunkt i virksomhedsområderne: at udføre, at formidle, at lede samt at udvikle sygepleje. Imidlertid bør disse områder hvile på et solidt organisatorisk og uddannelsesmæssigt fundament, idet al udvikling bygger på såvel kompetenceudvikling og uddannelse som en velfungerende organisation. Nedenstående figur skitserer tankegangen bag modellen: Strategiplan for sygepleje At udføre sygepleje At udvikle sygepleje At udvikle sygepleje i tværfagligt sammenhæng At formidle sygeplejen Uddannelsesmæssige fundament Organisatorisk fundament At lede sygeplejen At formidle sygeplejen Uddannelsesmæssige fundament Det er vigtigt at have fokus på at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere og samtidig bevare Onkologisk Afdeling som en attraktiv arbejdsplads med et godt udviklings- og læringsmiljø. Tilrettelagte uddannelses- og kompetenceudviklingsplaner for den enkelte er en af vejene hertil. Udgangspunktet er Kompetenceudvikling for sygeplejersker og socialog sundhedsassistenter, Onkologisk Afdeling Uddannelsesniveau Sygeplejersker kan vælge forskellige karriereforløb udvikling /forskning, klinisk specialist, klinisk vejledning og ledelse. Afdeling R s kompetenceudviklingsprogram for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter skal være med til skabe overensstemmelse mellem nuværende og kommende krav, som arbejdet stiller til medarbejderen. Ved medarbejderudviklingssamtalen (MUS) får lederen et overblik over, hvilke udviklingsbehov den enkelte medarbejder har, og en individuel udviklingsplan udarbejdes. MUS afdækker ligeledes den enkelte sygeplejerskers ønske om et karriereforløb og en plan for dette udarbejdes i samråd med afdelingssygeplejersken. Alt plejepersonale på Onkologisk afdeling kan få udarbejdet en individuel karriereplan. For følgende 6 medarbejderkategorier ønsker afdelingen et uddannelsesniveau, der som minimum indeholder: 4

5 Postdoc i klinisk sygepleje Ph.d. Udviklingssygeplejerske master/kandidat Projektsygeplejersker uddannelse i GCP Teamspecialeansvarlig sygeplejerske diplom i klinisk sygepleje Klinisk vejleder diplom i pædagogik Ledelse o stedfortræder minimum 2/6 diplom o afdelingssygeplejerske minimum diplom i ledelse o ledende projektsygeplejerske master/kandidat o oversygeplejerske master/kandidat Uddannelse og kompetenceudvikling Med afsæt i afdelingens kompetencemodel udarbejdes individuelle kompetenceudviklingsplaner såvel for klinisk sygeplejepersonale som for ledere. Uddannelse og kompetenceudvikling baseres på en vekselvirkning mellem oplæring/træning på jobbet, jobrotation, kollegiale og interkollegiale drøftelser, netværksdannelser, sygeplejefaglig vejledning og evaluering, temadage og kursusvirksomhed. Understøtte kvalificerede uddannelsesforløb i såvel efteruddannelse som videre- og specialuddannelse. Mulighederne og udvælgelsen sker med afsæt i en bevidst og synlig prioritering af afdelingens behov og medarbejderens personlige og faglige udvikling. Organisatorisk fundament Uddannelse, udvikling og forskning bygger på, at der er et stærkt organisatorisk fundament, således at den enkelte medarbejder oplever, at der skabes tid og mulighed for udvikling og uddannelse. Det tværfaglige samarbejde skal understøttes, så der skabes fælles forståelse for udviklingen, idet et tæt samarbejde skaber mulighed for specialisering, udvikling og uddannelse. Afdelingens 6 team kan medvirke til at understøtte det organisatoriske fundament, således at der skabes en fælles kultur på tværs af teams og afsnit. Vi ønsker, at der skabes en helhedsfølelse vi er én afdeling, da dette er med til at styrke og understøtte det daglige samarbejde. 5

6 At udføre sygepleje Den kliniske sygepleje er sygeplejefagets kerneydelse. Det er vigtigt at: Sygeplejen udføres evidensbaseret eller efter best practice Sygeplejen udføres med afsæt i standarder og fælles retningslinjer Sygeplejen udføres i samarbejde med patienten og de pårørende Sygeplejen udføres i tæt samarbejde med andre faggrupper Klinisk sygepleje Udvikling af dokumenteret klinisk sygepleje. o Styrkelse af basiskompetencer indenfor klinisk kræftsygepleje i henhold til kompetencemodel for sygepleje på Onkologisk Afdeling. o Både den grundlæggende og specialiserede sygepleje skal udvikles i balanceret vekselvirkning. Anvendelse af udviklings- og forskningsresultater på en systematisk måde i den kliniske praksis. Sygeplejepersonalet udvikler, planlægger og gennemfører patientforløb, der tager hensyn til patienternes individualitet og livssituation. Arbejde for en tværfaglig indsats, der sikrer opnåelse af fælles mål for patienten. Således kan omsorg, sygepleje, rehabilitering, lindring, sundhedsfremme og forebyggelse samt undersøgelse, diagnosticering og behandling forenes til gavn for patienten. At formidle sygepleje Der skal skabes gode rammer for udfoldelse af sygeplejepersonalets evne til at kommunikere og formidle sygepleje både skriftligt og mundtligt, relateret til forskellige målgrupper og i forskellige kontekster. Uddannelse og kompetenceudvikling er for den enkelte medarbejder en fortløbende proces, der til stadighed skal finde sted for at sikre god kommunikation i såvel sygepleje som behandling. De kommunikative evner trænes ift. patientkontakt Den samarbejdsmæssige kommunikation Kommunikation overfor omverdenen

7 At lede sygepleje Den enkelte medarbejder udøver selvledelse indenfor eget ansvarsområde og under de rammer, der er beskrevet i Kompetenceudvikling for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, Onkologisk Afdeling Det er ledelsens opgave som rollemodel at skabe et arbejdsmiljø med mulighed for udvikling, kvalitet og vækst både for patienten, sygeplejefaget og for den enkelte medarbejder Et professionelt fagligt og udviklende miljø Skabelse og vedligeholdelse af et professionelt fagligt miljø, der fremmer synlighed og selvværd hos den enkelte medarbejder. Sikring og styrkelse af engagement, faglig identitet og ansvar hos sygeplejefaglige medarbejdere. Skabelse af et udviklende miljø, hvor OUH og Afdeling R s værdigrundlag praktiseres, og hvor kompetenceudvikling er et naturligt element i hverdagen Skabelse af et udviklende miljø, hvor der gives støtte og rum til udviklings- og forskningsprojekter gennem gode rammer, jobmæssigt, økonomisk, tidsmæssigt, vejledningsmæssigt, kollegialt og interkollegialt. At udvikle sygepleje Udvikling, forskning og uddannelse er aktiviteter, der er essentielle for det kliniske arbejde på et universitetshospital. Der satses på strukturerede udviklingstiltag, der udspringer af såvel klinikken som ledelsesmæssige ønsker om udvikling. Ledere og medarbejdere har et fælles ansvar for kontinuerlig udvikling af sygepleje. Det kan være udvikling, der udspringer af klinisk praksis men også iværksættelse af udvikling, der er nødvendig for at være på forkant med samfundsudviklingen. Sygeplejeudviklingssudvalget (SPU) understøtter og igangsætter udviklingstiltag samt bidrager til, at der sker implementering af udviklingstiltag. Forskning i klinisk sygepleje Onkologisk Afdeling ønsker at fremme sygeplejeforskning gennem såvel monofaglige som tværfaglige projekter. Forskningsområder, der udspringer fra den kliniske hverdag, og fra de behov som fremtræder hos den onkologiske patient/pårørende vil blive prioriteret. Derved knyttes klinisk praksis og forskning sammen til en helhed, og patienterne sikres en evidensbaseret sygepleje. 7

8 Det tilstræbes, at forskningsprojekternes kvalitet er af høj standard, og at forskningsresultaterne formidles i nationale og internationale tidsskrifter samt ved kongresser og kurser. Et godt forskningsmiljø skal medvirke til at etablere en forskningskultur indenfor sygepleje i Onkologisk Afdeling R Udnytte de forskningsaktiviteter der foregår i afdelingen ved at supplere med egne projekter, der kan supplere den viden, der skabes i de allerede etablerede projekter i Klinisk Forskningsenhed (KFE), f. eks i form af kvalitative data omhandlende, hvordan patienterne oplever sygdom, pleje og behandling. Ovenstående strategi for sygeplejen skal anvendes til at prioritere blandt indsatsområder og imellem indsatsområder og andre opgaver med henblik på at skabe gode rammer og vilkår for den prioriterede udvikling. Tværgående udviklings- og forskningssamarbejde Udover den monofaglige sygeplejeudvikling er sygepleje og dermed udviklingen heraf også en del af flerfaglige og tværgående udviklings og forskningsområder. Områder som hænger sammen og indbyrdes påvirker hinanden. Udvikling Den Danske Kvalitetsmo del - DDKM Lean 8

9 Udvikling af sygeplejen Udover den udvikling der er beskrevet ovenfor er nedenstående vigtige områder: At sygeplejersker skal implementere forskningsbaseret viden inden for eget og andre fagområder, så det samlede pleje- og behandlingsforløb optimeres. At vi udvikler ny viden gennem udviklings- og forskningsarbejde i samarbejde med sygeplejeforskere og udviklingssygeplejersker. LEAN Sundhedsvæsenet og dermed også Onkologisk Afdeling bliver mødt med et krav om øget produktivitet hvert år. Til at imødegå dette krav og fremme effektiv drift samt optimale arbejdsgange til gavn for patienter, pårørende og personale er filosofien i LEAN en del af afdelingens udviklingsplan. Som cirklerne illustrerer, kan der ikke tænkes udvikling og kvalitet uden, at der overvejes brug af leantankegange og redskaber. Omvendt kan der ikke tænkes LEAN uden, at der indtænkes udvikling og kvalitet. De 3 områder hænger således uløseligt sammen. Kvalitetsudvikling Det overordnede ansvar for sygeplejens kvalitet i afdeling R ligger hos oversygeplejersken og afdelingssygeplejerskegruppen. Men den enkelte sygeplejerske og social- og sundhedsassistent skal kontinuerligt deltage i systematisk kvalitetsudvikling og gøre opmærksom på behov for tiltag via de dertil etablerede fora. Kvaliteten i sygeplejen har afgørende betydning for patienternes helbred, overlevelse og sikkerhed, dette kræver: At vi kontinuerligt arbejder med at sikre patientsikkerhed og gode patientforløb. At afdelingen skal spille en aktiv rolle i implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel. 9

10 Udviklingsplan: Nedenfor beskrives udviklingsplanens 5 indsatsområder, der er udarbejdet af de ledende sygeplejersker, de teamspecialeansvarlige sygeplejersker og sygeplejeudviklingsudvalget i Onkologiske Afdeling R. De 5 indsatsområder: Udøvelse af klinisk sygepleje Læring, uddannelse og kompetenceudvikling Kontaktsygepleje og dokumentation Rehabilitering Etablering af sygeplejeforskningsmiljø 10

11 Udøvelse af klinisk sygepleje Sygeplejen ønsker at bidrage til velkoordinerede og professionelle patientforløb. Der skabes rammer og vilkår for udøvelse af sygepleje, der understøtter, at den udføres på et fagligt og professionelt højt niveau. 1. Kort beskrivelse Bidrage til velkoordinerede og professionelle patientforløb, ved at opbygge en sikker fagidentitet, med mulighed for vedligeholdelse og udvikling. Med udgangspunkt i fælles værdier for det onkologiske patientforløb, skal der udvikles en fælles kultur for sygeplejen. Begrebet fælles kultur skal forstås som en helhedsfølelse, vi er en sammenhængende afdeling, der kontinuerligt arbejder for at styrke og understøtte det daglige samarbejde. 2. Baggrund og formål Afdelingen rummer mange forskellige faggrupper og specialer. Vi har alle menneskets sygdom og sundhed, som vores genstandsområde, men vi beskæftiger os med forskellige vinkler af det. For at patienten oplever et velkoordineret forløb, skal der være kendskab og forståelse for afsnittenes forskellige tilgang til udøvelse af sygepleje. Forslag til sygeplejefaglige projekter: seksualitet, sorg (tosporsmodellen), kommunikation (den svære samtale, den motiverende samtale), unge med kræft. 3. Konkrete resultater De teamspecialeansvarlige sygeplejersker uddannes til at fungere som sygeplejeambassadører for deres team. Hensigten er blandt andet at udvikle en kultur og rammer for systematisk vidensdeling. Ultimo 2010 er funktion og rolle beskrevet og ultimo 2011 er funktionen implementeret. For at skabe sammenhæng på tværs af afsnit og team skal hvert afsnit arbejde med mindst et tværgående udviklingstiltag eller projekt. Medio 2011 er der udarbejdet en overordnet plan for de valgte problemområder, og der foreligger en beskrivelse af målsætning, indikatorer, gennemførelse og ansvar. Ultimo 2011 evalueres og videreudvikles afdeling R s introduktions- og uddannelsesprogrammer. Hensigten er, at den nyeste viden, videnskabelige artikler og relevant teori skal indgå i programmet, så det faglige indhold, sygeplejens værdier og fokus fremtræder tydeligt. Der indføres rotationsstillinger. Ultimo 2012 er der udarbejdet en projektbeskrivelse og ultimo 2013 er der sygeplejersker i rotationsstillinger. 4. Resultatansvarlig Oversygeplejerske, udviklingssygeplejerske, afdelingssygeplejersker 11

12 Læring, uddannelse og kompetenceudvikling 1. Kort beskrivelse Der er et stærkt læringsmiljø i afdeling R, læring sker ikke kun gennem formel uddannelse, men i høj grad som en integreret del af den kliniske hverdag. 2. Baggrund og formål Afdeling R s teoretiske referenceramme for sygepleje giver en fælles baggrund for sygeplejen med afsæt i anerkendte forfatteres tekster. Denne referenceramme skal være vores fælles fundament og fungere som udgangspunkt for hverdagens sygepleje, dokumentation, argumentation, udvikling af den onkologiske sygepleje og den enkeltes kvalifikationer og kompetence. Vores referenceramme er beskrevet i kompetenceudviklingsprogram for sygeplejersker og social og sundhedsassistenter på afdeling R. Den teoretiske referenceramme må ikke være statisk, men er en levende proces der skal forsætte med at gro, i takt med at nye udvikling og forskningsresultater publiceres. Vi ønsker en yderligere styrkelse af det kompetenceudviklingsprogram vi satte i gang ultimo Det skal sikres, at sygeplejepersonalet har de kompetencer, der skal til for at udøve en omsorgsfuld onkologisk sygepleje af høj faglig kvalitet. 3. Konkrete resultater Medio 2011 foreligger der en retningslinje for kongresdeltagelse og deltagernes formidling af ny viden. Primo 2012 evalueres i kompetenceudviklingsprogram for sygeplejersker og social og sundhedsassistenter på afdeling R. Der foreligger en nedskrevet uddannelsesstrategi for sygeplejersker. Medio 2012 foreligger der en plan, der beskriver strategien, rammer og vilkår for uddannelse af sygeplejersker. Målet er, at sygeplejerskerne uddannes til at arbejde systematisk, analytisk og kritisk med onkologiske sygeplejefaglige problemstillinger. Der foreligger en nedskrevet uddannelsesstrategi for social og sundhedsassistenter. Medio 2012 foreligger der en plan, der beskriver strategien, rammer og vilkår for uddannelse af social og sundhedsassistenter. Målet er at social og sundhedsassistenten udvikler kompetencer efter de interesser og behov, som afdelingen har i forbindelse med nuværende og kommende arbejdsopgaver. 4. Resultatansvarlig Oversygeplejerske, udviklingssygeplejerske, afdelingssygeplejersker 12

13 Kontaktsygepleje og dokumentation 1. Kort beskrivelse For at sikre et sammenhængende og meningsfuldt patientforløb ønsker vi at styrke kontaktsygeplejesystemet og dokumentationen af sygeplejen. Sygeplejerskerne skal udarbejde plejeplaner og sygeplejediagnoser. 2. Baggrund og formål Kontaktsygeplejesystemet understøtter, at den enkelte sygeplejerske får mulighed for at yde helhedssygepleje og opbygge et tillidsforhold til patient og pårørende. Det fremmer fagligheden, arbejdsglæden og motivationen. En fyldestgørende og præcis dokumentation er en forudsætning for, at vi kan evaluere, udvikle og forske i sygeplejen samt fremvise vores praksis og dermed vise sygeplejens værdi. 3. Konkrete resultater Ultimo 2010 foretages der omfattende audit på sygeplejedokumentationen blandt andet om der dokumenteres under de 11 sygeplejefaglige problemområder. Vi undersøger, om der dokumenteres fremadrettet, om sygeplejeprocessen følges, og om der udarbejdes plejeplaner. Medio 2012 besluttes, hvordan sygeplejen skal arbejder med standardiserede beskrivelser af plejeforløb. Senest primo 2011 er audit resultater analyseret og præsenteret, herefter lægges der en plan for undervisning af sygeplejepersonalet. Medio 2011 beskrives kontaktsygepleje med hensyn til organisering, personalets kvalifikationer, værdier og arbejdsopgaver. Beskrivelsen udarbejdes med udgangspunkt i DDKM standard for Sundhedsfaglig kontakt person (2.3.2). Kontaktsygepleje er implementeret senest september 2011 (før akkreditering) 4. Resultatansvarlig Oversygeplejerske, udviklingssygeplejerske, kvalitetsansvarlig sygeplejerske, afdelingssygeplejersker. 13

14 Rehabilitering 1. Kort beskrivelse Med kommunalreformen påbegyndtes et øget samarbejde mellem kommuner og sygehuse om rehabiliteringsindsatsen. Dette arbejde er kun lige påbegyndt, og der vil i de kommende år være et stort udviklingspotentiale inden for området, ikke mindst på baggrund af de accelererede patientforløb der bevirker, at patienten vil have behov for såvel en målrettet information som mere specifik viden om sin sygdom og tiden efter endt behandling. Kommunerne kan ikke løfte denne opgave alene, specielt ikke hvor der er tale om specialiseret rehabilitering, hvorfor sygehusvæsenet også kan se frem til et stort udviklingsområde indenfor feltet. 2. Baggrund og formål Indenfor pleje pg behandling af kræftpatienter er rehabilitering blevet et vigtigt begreb. Det skyldes dels, at visse kræfttyper har fået bedre behandlinger og dermed er mange patienters levetid blevet længere. Dette har bevirket, at der er kommet et øget fokus på livet med kræft og en øget forskning i rehabilitering. Da den generelle genoptræning skal foregå i kommunerne, er det kun er den specialiserede genoptræning, der skal ligge på hospitalet. Det giver adskillige udfordringer hos os. Vi skal definere den specialiserede rehabilitering, og vi skal sørge for, at kommunerne bliver orienteret om udskrevne patienters genoptræningsbehov. 3. Konkrete resultater Ph.d. studiet: En ny hverdag. Rehabilitering og mestring af følger efter kurativ strålebehandling for prostatakræft er igangsat 1/ Medio 2011 udvikle og implementere et anvendeligt screeningsredskab, der sikrer mulighed for, at alle patienter med et rehabiliteringsbehov vurderes (færdig senest ultimo 2011). Med udgangspunkt i de accelererede patientforløb undersøges patient og pårørendes behov for målrettet information og specifik viden om sygdom og behandling (Primo 2011). Medio 2011 lægges en plan for den videre proces i rehabiliteringsgruppen. Denne plan omhandler afdelingens patientskoler, evt. oprettelse af sygeplejeambulatorier og evaluering af patientforløbsvejledernes funktion. 4. Resultatansvarlig Oversygeplejerske, udviklingssygeplejerske, kvalitetsansvarlig sygeplejerske, rehabiliteringsgruppen. 14

15 Etablering af sygeplejeforskningsmiljø 1. Kort beskrivelse At skabe et sygeplejeforskningsmiljø, som har tætte relationer til udvikling/lean, kvalitetsudvikling og patientsikkerhed samt til KFE, og som kan understøtte den fremtidige sygeplejeforskning. 2. Baggrund og formål Etablering af en forskningskultur indenfor sygeplejen er essentiel som støtte i alle faser i forskningsprocessen. 3. Konkrete resultater At have 1-2 ph.d. studerende sygeplejersker kontinuerligt i gang. 1. ph.d skal være afsluttet ultimo At sikre kvalificeret vejledning fra erfarne sygeplejeforskere. At etablere Journalclub for forskningsinteresserede sygeplejersker, hvor kritisk artikellæsning læres, og hvor relevante forskningsresultater kan diskuteres og eventuelt give inspiration til implementering. At danne relevante netværk med andre forskningsmiljøer fx det interne onkologiske forskningsmiljø samt MifoHuK (Miljø for Humanistisk Kræftforskning), Enheden for Sygeplejeforskning, CIRRO (Danish Center for Interventional Research in Radiation Oncology), DAFKO (Dansk forskerskole i klinisk onkologi), NETFORE (Netværk for forskning i rehabilitering). At søge forskningsmidler dedikeret til sygeplejeforskning. At publicerer 6-8 peer-reviewed artikler inden 2014 i nationale eller internationale tidsskrifter. 4. Resultatansvarlig Oversygeplejerske, udviklingssygeplejerske, SPU-udvalget, kvalitetsansvarlig sygeplejerske, Ledergruppen. 15

16 Referencer: Kompetenceudviklingsprogram for sygeplejersker, Onkologisk afdeling R Kompetenceudviklingsprogram for social- og sundhedsassistenter, Onkologisk afdeling R Litteratur: Forskningsstrategi for OUH en del af OUH s udviklingsplan Afdeling R s udviklingsplan Forskningsstrategi for Onkologisk Afdeling R National strategi for sygeplejeforskning Vejledninger i God Videnskabelig Praksis Strategi for den sygeplejefaglige udvikling på Aalborg Sygehus 2005 National strategi for sygeplejeforskning Dansk Sygeplejeråd Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget. Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråd. Hoeck B, Hørder M. Evidensbaseret praksis hvad det er og hvad det ikke er, 2001 De sygeplejeetiske retningslinier Definitioner: Strategi: En organisations retning og form for en sådan periode, at organisationen kan tilfredsstille sine interessenters forventninger og opnå fordele gennem anvendelse af sine resourcer på løsning af omverdensopgaver (Johnson, G, Scholes, K. Exploring Corporate Strategy, PH 2002) Evidens: Evidensbaseret praksis er den bedst mulige tilgængelige viden integreret med klinikerens ekspertise og patienternes præferencer (Hoeck B, Hørder M. Evidensbaseret praksis hvad det er og hvad det ikke er, 2001). 16

17 Sygeplejestudier og projekter på afdeling R: Ph.d. studie: En ny hverdag. Rehabilitering og mestring af senfølger efter kurativ strålebehandling for prostatacancer. Karin Dieperink. Sygeplejeprojekter fra 2009: Håndtering af hudtoxicitet hos patienter med gastrointestinal cancer som er i behandling med Cetuximab. Mette Thode Sørensen, Helle Mona Larsen. En undersøgelse om træthed hos brystkræftpatienter i strålebehandlingen. Inga Hartmann, Charlotte Lethan, Elisabeth Dalvad. Ingen giver slip før en anden tager over. Projekt om koordinering af terminale forløb. Anette Grinsted, Lone Maria Hansen Susanne Sejersen Når båndende kappes livskvalitet hos terminale kræftpatienter efter udskrivelse fra onkologisk afdeling. Nina Andersen, Majken Jørgensen Kræft et eksistentielt perspektiv. En semi-kvalitativ undersøgelse af kræftpatienters umiddelbare tanker om kræft. Linda Duus, Elisabeth Ellegaard, Inga Hartmann, Helle Mona Larsen, Gunhild Salomonsen, Jytte Hauberg Andersen, Dorthe Schmidt, Anna- Grethe Andreasen, Ditte Therkildsen (afd. X) og Lene Sigaard Kvalitetsudviklingsprojekter: Genoptræningsplaner et tværfagligt kvalitetsudviklingsprojekt start maj Anna Grethe Andreasen, Bente Sørensen 17

Kompetenceprofil for sygeplejersker

Kompetenceprofil for sygeplejersker Kompetenceprofil for sygeplejersker Februar 2014 1 Indhold 1.0. Baggrund og formål... 3 2.0. Overordnet rammebeskrivelse... 4 3.0. Begrebsafklaring... 5 3.1. Kvalifikation... 5 3.2. Kompetence... 5 3.3.

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK)

UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK) UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK) Mette Raunkiær Maj 2013 2 UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Udvikling af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland Region Midtjylland www.social.rm.dk Social Strategi November 2013

Læs mere

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd,

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2014-2015

Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2014-2015 Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2014-2015 Nyremedicinsk Afdeling Y Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2012-2015... 1 1. Klinisk sygepleje...

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 4 2. Mission for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere