Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen"

Transkript

1 Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen Onkologisk Afdeling R

2 Indholdsfortegnelse Strategi for sygeplejen... 3 Baggrund... 3 Indsatsområder... 4 Uddannelsesmæssige fundament... 4 Uddannelsesniveau... 4 Uddannelse og kompetenceudvikling... 5 Organisatorisk fundament... 5 At udføre sygepleje... 6 Klinisk sygepleje... 6 At formidle sygepleje... 6 At lede sygepleje... 7 Et professionelt fagligt og udviklende miljø... 7 At udvikle sygepleje... 7 Forskning i klinisk sygepleje... 7 Tværgående udviklings- og forskningssamarbejde... 8 Udvikling af sygeplejen... 9 LEAN... 9 Kvalitetsudvikling... 9 Udviklingsplan: De 5 indsatsområder: Udøvelse af klinisk sygepleje Læring, uddannelse og kompetenceudvikling Kontaktsygepleje og dokumentation Rehabilitering Etablering af sygeplejeforskningsmiljø Referencer: Litteratur: Definitioner: Strategi: Evidens: Sygeplejestudier og projekter på afdeling R: Ph.d. studie: Sygeplejeprojekter fra 2009: Kvalitetsudviklingsprojekter: Udarbejdet af: Sygeplejeledergruppen, Sygeplejeudviklingsudvalget Teamspecialeansvarlige sygeplejersker

3 Strategi for sygeplejen Baggrund Onkologisk Afdeling R skal som led i Odense Universitetshospitals (OUH) vision Patienternes foretrukne Universitetshospital være den førende kræftafdeling i Region Syddanmark og kunne tilbyde højt specialiseret behandling og pleje baseret på bedste tilgængelige videnskabelige evidens, klinikerens erfaring og patientens præferencer, således at afdelingen også kan tiltrække patienter fra andre regioner. Kvalitet i behandling og pleje skal sikre denne position. Strategi og Udviklingsplan for Sygeplejen på afdeling R er udarbejdet parallelt med OUH s Udviklingsplan og Strategi for Sygepleje på OUH. Disse overordnede strategier forventes at blive godkendt efterår/vinter Strategi og udviklingsplan for sygeplejen på Onkologisk Afdeling R er en strategi, der skal understøtte basiskompetencer (Kompetencemodel for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter) som udvikling og forskning indenfor sygeplejen. Strategien skal dermed skabe et grundlag for at videreudvikle sygepleje og omsorg. Den skal tjene som prioriterings- og inspirationskilde for sygeplejepersonale og give anledning til i konkret form at formulere og igangsætte sygeplejefaglige udviklings- og forskningstiltag. Planen tager de udfordringer op, som udviklingen i samfundet fører med sig, og som det faglige ansvar kræver. Strategien skal samtidig betragtes som et bidrag til den tværfaglige indsats. Strategien skal understøtte udviklingen af: virksomhedsområderne at udføre sygepleje, at lede sygepleje, at formidle sygepleje og at udvikle sygepleje et sygeplejefagligt forskningsmiljø den kliniske praksis, både hvad angår selvstændige sygeplejehandlinger og de handlinger, der udføres på baggrund af lægelige ordinationer det faglige niveau gennem praktisk og teoretisk kundskabsudvikling samarbejdspartneres forståelse for sygeplejens idéer og tiltag dygtige medarbejdere, herunder mulighed for at tiltrække og fastholde Udvikling i faget tager tid fra den første undren og inspiration, til nye handlinger er valgt og kan gennemføres. Denne strategi for den sygeplejefaglige indsats er et fælles grundlag for, at såvel det enkelte afsnit som den enkelte sygeplejerske/ social og sundhedsassistent kan bidrage til at præge sygeplejen i den kommende årrække, således at patienter på Onkologisk afdeling til enhver tid tilbydes sygepleje efter bedste internationale standard. 3

4 Indsatsområder Den sygeplejefaglige udvikling tager udgangspunkt i virksomhedsområderne: at udføre, at formidle, at lede samt at udvikle sygepleje. Imidlertid bør disse områder hvile på et solidt organisatorisk og uddannelsesmæssigt fundament, idet al udvikling bygger på såvel kompetenceudvikling og uddannelse som en velfungerende organisation. Nedenstående figur skitserer tankegangen bag modellen: Strategiplan for sygepleje At udføre sygepleje At udvikle sygepleje At udvikle sygepleje i tværfagligt sammenhæng At formidle sygeplejen Uddannelsesmæssige fundament Organisatorisk fundament At lede sygeplejen At formidle sygeplejen Uddannelsesmæssige fundament Det er vigtigt at have fokus på at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere og samtidig bevare Onkologisk Afdeling som en attraktiv arbejdsplads med et godt udviklings- og læringsmiljø. Tilrettelagte uddannelses- og kompetenceudviklingsplaner for den enkelte er en af vejene hertil. Udgangspunktet er Kompetenceudvikling for sygeplejersker og socialog sundhedsassistenter, Onkologisk Afdeling Uddannelsesniveau Sygeplejersker kan vælge forskellige karriereforløb udvikling /forskning, klinisk specialist, klinisk vejledning og ledelse. Afdeling R s kompetenceudviklingsprogram for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter skal være med til skabe overensstemmelse mellem nuværende og kommende krav, som arbejdet stiller til medarbejderen. Ved medarbejderudviklingssamtalen (MUS) får lederen et overblik over, hvilke udviklingsbehov den enkelte medarbejder har, og en individuel udviklingsplan udarbejdes. MUS afdækker ligeledes den enkelte sygeplejerskers ønske om et karriereforløb og en plan for dette udarbejdes i samråd med afdelingssygeplejersken. Alt plejepersonale på Onkologisk afdeling kan få udarbejdet en individuel karriereplan. For følgende 6 medarbejderkategorier ønsker afdelingen et uddannelsesniveau, der som minimum indeholder: 4

5 Postdoc i klinisk sygepleje Ph.d. Udviklingssygeplejerske master/kandidat Projektsygeplejersker uddannelse i GCP Teamspecialeansvarlig sygeplejerske diplom i klinisk sygepleje Klinisk vejleder diplom i pædagogik Ledelse o stedfortræder minimum 2/6 diplom o afdelingssygeplejerske minimum diplom i ledelse o ledende projektsygeplejerske master/kandidat o oversygeplejerske master/kandidat Uddannelse og kompetenceudvikling Med afsæt i afdelingens kompetencemodel udarbejdes individuelle kompetenceudviklingsplaner såvel for klinisk sygeplejepersonale som for ledere. Uddannelse og kompetenceudvikling baseres på en vekselvirkning mellem oplæring/træning på jobbet, jobrotation, kollegiale og interkollegiale drøftelser, netværksdannelser, sygeplejefaglig vejledning og evaluering, temadage og kursusvirksomhed. Understøtte kvalificerede uddannelsesforløb i såvel efteruddannelse som videre- og specialuddannelse. Mulighederne og udvælgelsen sker med afsæt i en bevidst og synlig prioritering af afdelingens behov og medarbejderens personlige og faglige udvikling. Organisatorisk fundament Uddannelse, udvikling og forskning bygger på, at der er et stærkt organisatorisk fundament, således at den enkelte medarbejder oplever, at der skabes tid og mulighed for udvikling og uddannelse. Det tværfaglige samarbejde skal understøttes, så der skabes fælles forståelse for udviklingen, idet et tæt samarbejde skaber mulighed for specialisering, udvikling og uddannelse. Afdelingens 6 team kan medvirke til at understøtte det organisatoriske fundament, således at der skabes en fælles kultur på tværs af teams og afsnit. Vi ønsker, at der skabes en helhedsfølelse vi er én afdeling, da dette er med til at styrke og understøtte det daglige samarbejde. 5

6 At udføre sygepleje Den kliniske sygepleje er sygeplejefagets kerneydelse. Det er vigtigt at: Sygeplejen udføres evidensbaseret eller efter best practice Sygeplejen udføres med afsæt i standarder og fælles retningslinjer Sygeplejen udføres i samarbejde med patienten og de pårørende Sygeplejen udføres i tæt samarbejde med andre faggrupper Klinisk sygepleje Udvikling af dokumenteret klinisk sygepleje. o Styrkelse af basiskompetencer indenfor klinisk kræftsygepleje i henhold til kompetencemodel for sygepleje på Onkologisk Afdeling. o Både den grundlæggende og specialiserede sygepleje skal udvikles i balanceret vekselvirkning. Anvendelse af udviklings- og forskningsresultater på en systematisk måde i den kliniske praksis. Sygeplejepersonalet udvikler, planlægger og gennemfører patientforløb, der tager hensyn til patienternes individualitet og livssituation. Arbejde for en tværfaglig indsats, der sikrer opnåelse af fælles mål for patienten. Således kan omsorg, sygepleje, rehabilitering, lindring, sundhedsfremme og forebyggelse samt undersøgelse, diagnosticering og behandling forenes til gavn for patienten. At formidle sygepleje Der skal skabes gode rammer for udfoldelse af sygeplejepersonalets evne til at kommunikere og formidle sygepleje både skriftligt og mundtligt, relateret til forskellige målgrupper og i forskellige kontekster. Uddannelse og kompetenceudvikling er for den enkelte medarbejder en fortløbende proces, der til stadighed skal finde sted for at sikre god kommunikation i såvel sygepleje som behandling. De kommunikative evner trænes ift. patientkontakt Den samarbejdsmæssige kommunikation Kommunikation overfor omverdenen

7 At lede sygepleje Den enkelte medarbejder udøver selvledelse indenfor eget ansvarsområde og under de rammer, der er beskrevet i Kompetenceudvikling for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, Onkologisk Afdeling Det er ledelsens opgave som rollemodel at skabe et arbejdsmiljø med mulighed for udvikling, kvalitet og vækst både for patienten, sygeplejefaget og for den enkelte medarbejder Et professionelt fagligt og udviklende miljø Skabelse og vedligeholdelse af et professionelt fagligt miljø, der fremmer synlighed og selvværd hos den enkelte medarbejder. Sikring og styrkelse af engagement, faglig identitet og ansvar hos sygeplejefaglige medarbejdere. Skabelse af et udviklende miljø, hvor OUH og Afdeling R s værdigrundlag praktiseres, og hvor kompetenceudvikling er et naturligt element i hverdagen Skabelse af et udviklende miljø, hvor der gives støtte og rum til udviklings- og forskningsprojekter gennem gode rammer, jobmæssigt, økonomisk, tidsmæssigt, vejledningsmæssigt, kollegialt og interkollegialt. At udvikle sygepleje Udvikling, forskning og uddannelse er aktiviteter, der er essentielle for det kliniske arbejde på et universitetshospital. Der satses på strukturerede udviklingstiltag, der udspringer af såvel klinikken som ledelsesmæssige ønsker om udvikling. Ledere og medarbejdere har et fælles ansvar for kontinuerlig udvikling af sygepleje. Det kan være udvikling, der udspringer af klinisk praksis men også iværksættelse af udvikling, der er nødvendig for at være på forkant med samfundsudviklingen. Sygeplejeudviklingssudvalget (SPU) understøtter og igangsætter udviklingstiltag samt bidrager til, at der sker implementering af udviklingstiltag. Forskning i klinisk sygepleje Onkologisk Afdeling ønsker at fremme sygeplejeforskning gennem såvel monofaglige som tværfaglige projekter. Forskningsområder, der udspringer fra den kliniske hverdag, og fra de behov som fremtræder hos den onkologiske patient/pårørende vil blive prioriteret. Derved knyttes klinisk praksis og forskning sammen til en helhed, og patienterne sikres en evidensbaseret sygepleje. 7

8 Det tilstræbes, at forskningsprojekternes kvalitet er af høj standard, og at forskningsresultaterne formidles i nationale og internationale tidsskrifter samt ved kongresser og kurser. Et godt forskningsmiljø skal medvirke til at etablere en forskningskultur indenfor sygepleje i Onkologisk Afdeling R Udnytte de forskningsaktiviteter der foregår i afdelingen ved at supplere med egne projekter, der kan supplere den viden, der skabes i de allerede etablerede projekter i Klinisk Forskningsenhed (KFE), f. eks i form af kvalitative data omhandlende, hvordan patienterne oplever sygdom, pleje og behandling. Ovenstående strategi for sygeplejen skal anvendes til at prioritere blandt indsatsområder og imellem indsatsområder og andre opgaver med henblik på at skabe gode rammer og vilkår for den prioriterede udvikling. Tværgående udviklings- og forskningssamarbejde Udover den monofaglige sygeplejeudvikling er sygepleje og dermed udviklingen heraf også en del af flerfaglige og tværgående udviklings og forskningsområder. Områder som hænger sammen og indbyrdes påvirker hinanden. Udvikling Den Danske Kvalitetsmo del - DDKM Lean 8

9 Udvikling af sygeplejen Udover den udvikling der er beskrevet ovenfor er nedenstående vigtige områder: At sygeplejersker skal implementere forskningsbaseret viden inden for eget og andre fagområder, så det samlede pleje- og behandlingsforløb optimeres. At vi udvikler ny viden gennem udviklings- og forskningsarbejde i samarbejde med sygeplejeforskere og udviklingssygeplejersker. LEAN Sundhedsvæsenet og dermed også Onkologisk Afdeling bliver mødt med et krav om øget produktivitet hvert år. Til at imødegå dette krav og fremme effektiv drift samt optimale arbejdsgange til gavn for patienter, pårørende og personale er filosofien i LEAN en del af afdelingens udviklingsplan. Som cirklerne illustrerer, kan der ikke tænkes udvikling og kvalitet uden, at der overvejes brug af leantankegange og redskaber. Omvendt kan der ikke tænkes LEAN uden, at der indtænkes udvikling og kvalitet. De 3 områder hænger således uløseligt sammen. Kvalitetsudvikling Det overordnede ansvar for sygeplejens kvalitet i afdeling R ligger hos oversygeplejersken og afdelingssygeplejerskegruppen. Men den enkelte sygeplejerske og social- og sundhedsassistent skal kontinuerligt deltage i systematisk kvalitetsudvikling og gøre opmærksom på behov for tiltag via de dertil etablerede fora. Kvaliteten i sygeplejen har afgørende betydning for patienternes helbred, overlevelse og sikkerhed, dette kræver: At vi kontinuerligt arbejder med at sikre patientsikkerhed og gode patientforløb. At afdelingen skal spille en aktiv rolle i implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel. 9

10 Udviklingsplan: Nedenfor beskrives udviklingsplanens 5 indsatsområder, der er udarbejdet af de ledende sygeplejersker, de teamspecialeansvarlige sygeplejersker og sygeplejeudviklingsudvalget i Onkologiske Afdeling R. De 5 indsatsområder: Udøvelse af klinisk sygepleje Læring, uddannelse og kompetenceudvikling Kontaktsygepleje og dokumentation Rehabilitering Etablering af sygeplejeforskningsmiljø 10

11 Udøvelse af klinisk sygepleje Sygeplejen ønsker at bidrage til velkoordinerede og professionelle patientforløb. Der skabes rammer og vilkår for udøvelse af sygepleje, der understøtter, at den udføres på et fagligt og professionelt højt niveau. 1. Kort beskrivelse Bidrage til velkoordinerede og professionelle patientforløb, ved at opbygge en sikker fagidentitet, med mulighed for vedligeholdelse og udvikling. Med udgangspunkt i fælles værdier for det onkologiske patientforløb, skal der udvikles en fælles kultur for sygeplejen. Begrebet fælles kultur skal forstås som en helhedsfølelse, vi er en sammenhængende afdeling, der kontinuerligt arbejder for at styrke og understøtte det daglige samarbejde. 2. Baggrund og formål Afdelingen rummer mange forskellige faggrupper og specialer. Vi har alle menneskets sygdom og sundhed, som vores genstandsområde, men vi beskæftiger os med forskellige vinkler af det. For at patienten oplever et velkoordineret forløb, skal der være kendskab og forståelse for afsnittenes forskellige tilgang til udøvelse af sygepleje. Forslag til sygeplejefaglige projekter: seksualitet, sorg (tosporsmodellen), kommunikation (den svære samtale, den motiverende samtale), unge med kræft. 3. Konkrete resultater De teamspecialeansvarlige sygeplejersker uddannes til at fungere som sygeplejeambassadører for deres team. Hensigten er blandt andet at udvikle en kultur og rammer for systematisk vidensdeling. Ultimo 2010 er funktion og rolle beskrevet og ultimo 2011 er funktionen implementeret. For at skabe sammenhæng på tværs af afsnit og team skal hvert afsnit arbejde med mindst et tværgående udviklingstiltag eller projekt. Medio 2011 er der udarbejdet en overordnet plan for de valgte problemområder, og der foreligger en beskrivelse af målsætning, indikatorer, gennemførelse og ansvar. Ultimo 2011 evalueres og videreudvikles afdeling R s introduktions- og uddannelsesprogrammer. Hensigten er, at den nyeste viden, videnskabelige artikler og relevant teori skal indgå i programmet, så det faglige indhold, sygeplejens værdier og fokus fremtræder tydeligt. Der indføres rotationsstillinger. Ultimo 2012 er der udarbejdet en projektbeskrivelse og ultimo 2013 er der sygeplejersker i rotationsstillinger. 4. Resultatansvarlig Oversygeplejerske, udviklingssygeplejerske, afdelingssygeplejersker 11

12 Læring, uddannelse og kompetenceudvikling 1. Kort beskrivelse Der er et stærkt læringsmiljø i afdeling R, læring sker ikke kun gennem formel uddannelse, men i høj grad som en integreret del af den kliniske hverdag. 2. Baggrund og formål Afdeling R s teoretiske referenceramme for sygepleje giver en fælles baggrund for sygeplejen med afsæt i anerkendte forfatteres tekster. Denne referenceramme skal være vores fælles fundament og fungere som udgangspunkt for hverdagens sygepleje, dokumentation, argumentation, udvikling af den onkologiske sygepleje og den enkeltes kvalifikationer og kompetence. Vores referenceramme er beskrevet i kompetenceudviklingsprogram for sygeplejersker og social og sundhedsassistenter på afdeling R. Den teoretiske referenceramme må ikke være statisk, men er en levende proces der skal forsætte med at gro, i takt med at nye udvikling og forskningsresultater publiceres. Vi ønsker en yderligere styrkelse af det kompetenceudviklingsprogram vi satte i gang ultimo Det skal sikres, at sygeplejepersonalet har de kompetencer, der skal til for at udøve en omsorgsfuld onkologisk sygepleje af høj faglig kvalitet. 3. Konkrete resultater Medio 2011 foreligger der en retningslinje for kongresdeltagelse og deltagernes formidling af ny viden. Primo 2012 evalueres i kompetenceudviklingsprogram for sygeplejersker og social og sundhedsassistenter på afdeling R. Der foreligger en nedskrevet uddannelsesstrategi for sygeplejersker. Medio 2012 foreligger der en plan, der beskriver strategien, rammer og vilkår for uddannelse af sygeplejersker. Målet er, at sygeplejerskerne uddannes til at arbejde systematisk, analytisk og kritisk med onkologiske sygeplejefaglige problemstillinger. Der foreligger en nedskrevet uddannelsesstrategi for social og sundhedsassistenter. Medio 2012 foreligger der en plan, der beskriver strategien, rammer og vilkår for uddannelse af social og sundhedsassistenter. Målet er at social og sundhedsassistenten udvikler kompetencer efter de interesser og behov, som afdelingen har i forbindelse med nuværende og kommende arbejdsopgaver. 4. Resultatansvarlig Oversygeplejerske, udviklingssygeplejerske, afdelingssygeplejersker 12

13 Kontaktsygepleje og dokumentation 1. Kort beskrivelse For at sikre et sammenhængende og meningsfuldt patientforløb ønsker vi at styrke kontaktsygeplejesystemet og dokumentationen af sygeplejen. Sygeplejerskerne skal udarbejde plejeplaner og sygeplejediagnoser. 2. Baggrund og formål Kontaktsygeplejesystemet understøtter, at den enkelte sygeplejerske får mulighed for at yde helhedssygepleje og opbygge et tillidsforhold til patient og pårørende. Det fremmer fagligheden, arbejdsglæden og motivationen. En fyldestgørende og præcis dokumentation er en forudsætning for, at vi kan evaluere, udvikle og forske i sygeplejen samt fremvise vores praksis og dermed vise sygeplejens værdi. 3. Konkrete resultater Ultimo 2010 foretages der omfattende audit på sygeplejedokumentationen blandt andet om der dokumenteres under de 11 sygeplejefaglige problemområder. Vi undersøger, om der dokumenteres fremadrettet, om sygeplejeprocessen følges, og om der udarbejdes plejeplaner. Medio 2012 besluttes, hvordan sygeplejen skal arbejder med standardiserede beskrivelser af plejeforløb. Senest primo 2011 er audit resultater analyseret og præsenteret, herefter lægges der en plan for undervisning af sygeplejepersonalet. Medio 2011 beskrives kontaktsygepleje med hensyn til organisering, personalets kvalifikationer, værdier og arbejdsopgaver. Beskrivelsen udarbejdes med udgangspunkt i DDKM standard for Sundhedsfaglig kontakt person (2.3.2). Kontaktsygepleje er implementeret senest september 2011 (før akkreditering) 4. Resultatansvarlig Oversygeplejerske, udviklingssygeplejerske, kvalitetsansvarlig sygeplejerske, afdelingssygeplejersker. 13

14 Rehabilitering 1. Kort beskrivelse Med kommunalreformen påbegyndtes et øget samarbejde mellem kommuner og sygehuse om rehabiliteringsindsatsen. Dette arbejde er kun lige påbegyndt, og der vil i de kommende år være et stort udviklingspotentiale inden for området, ikke mindst på baggrund af de accelererede patientforløb der bevirker, at patienten vil have behov for såvel en målrettet information som mere specifik viden om sin sygdom og tiden efter endt behandling. Kommunerne kan ikke løfte denne opgave alene, specielt ikke hvor der er tale om specialiseret rehabilitering, hvorfor sygehusvæsenet også kan se frem til et stort udviklingsområde indenfor feltet. 2. Baggrund og formål Indenfor pleje pg behandling af kræftpatienter er rehabilitering blevet et vigtigt begreb. Det skyldes dels, at visse kræfttyper har fået bedre behandlinger og dermed er mange patienters levetid blevet længere. Dette har bevirket, at der er kommet et øget fokus på livet med kræft og en øget forskning i rehabilitering. Da den generelle genoptræning skal foregå i kommunerne, er det kun er den specialiserede genoptræning, der skal ligge på hospitalet. Det giver adskillige udfordringer hos os. Vi skal definere den specialiserede rehabilitering, og vi skal sørge for, at kommunerne bliver orienteret om udskrevne patienters genoptræningsbehov. 3. Konkrete resultater Ph.d. studiet: En ny hverdag. Rehabilitering og mestring af følger efter kurativ strålebehandling for prostatakræft er igangsat 1/ Medio 2011 udvikle og implementere et anvendeligt screeningsredskab, der sikrer mulighed for, at alle patienter med et rehabiliteringsbehov vurderes (færdig senest ultimo 2011). Med udgangspunkt i de accelererede patientforløb undersøges patient og pårørendes behov for målrettet information og specifik viden om sygdom og behandling (Primo 2011). Medio 2011 lægges en plan for den videre proces i rehabiliteringsgruppen. Denne plan omhandler afdelingens patientskoler, evt. oprettelse af sygeplejeambulatorier og evaluering af patientforløbsvejledernes funktion. 4. Resultatansvarlig Oversygeplejerske, udviklingssygeplejerske, kvalitetsansvarlig sygeplejerske, rehabiliteringsgruppen. 14

15 Etablering af sygeplejeforskningsmiljø 1. Kort beskrivelse At skabe et sygeplejeforskningsmiljø, som har tætte relationer til udvikling/lean, kvalitetsudvikling og patientsikkerhed samt til KFE, og som kan understøtte den fremtidige sygeplejeforskning. 2. Baggrund og formål Etablering af en forskningskultur indenfor sygeplejen er essentiel som støtte i alle faser i forskningsprocessen. 3. Konkrete resultater At have 1-2 ph.d. studerende sygeplejersker kontinuerligt i gang. 1. ph.d skal være afsluttet ultimo At sikre kvalificeret vejledning fra erfarne sygeplejeforskere. At etablere Journalclub for forskningsinteresserede sygeplejersker, hvor kritisk artikellæsning læres, og hvor relevante forskningsresultater kan diskuteres og eventuelt give inspiration til implementering. At danne relevante netværk med andre forskningsmiljøer fx det interne onkologiske forskningsmiljø samt MifoHuK (Miljø for Humanistisk Kræftforskning), Enheden for Sygeplejeforskning, CIRRO (Danish Center for Interventional Research in Radiation Oncology), DAFKO (Dansk forskerskole i klinisk onkologi), NETFORE (Netværk for forskning i rehabilitering). At søge forskningsmidler dedikeret til sygeplejeforskning. At publicerer 6-8 peer-reviewed artikler inden 2014 i nationale eller internationale tidsskrifter. 4. Resultatansvarlig Oversygeplejerske, udviklingssygeplejerske, SPU-udvalget, kvalitetsansvarlig sygeplejerske, Ledergruppen. 15

16 Referencer: Kompetenceudviklingsprogram for sygeplejersker, Onkologisk afdeling R Kompetenceudviklingsprogram for social- og sundhedsassistenter, Onkologisk afdeling R Litteratur: Forskningsstrategi for OUH en del af OUH s udviklingsplan Afdeling R s udviklingsplan Forskningsstrategi for Onkologisk Afdeling R National strategi for sygeplejeforskning Vejledninger i God Videnskabelig Praksis Strategi for den sygeplejefaglige udvikling på Aalborg Sygehus 2005 National strategi for sygeplejeforskning Dansk Sygeplejeråd Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget. Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråd. Hoeck B, Hørder M. Evidensbaseret praksis hvad det er og hvad det ikke er, 2001 De sygeplejeetiske retningslinier Definitioner: Strategi: En organisations retning og form for en sådan periode, at organisationen kan tilfredsstille sine interessenters forventninger og opnå fordele gennem anvendelse af sine resourcer på løsning af omverdensopgaver (Johnson, G, Scholes, K. Exploring Corporate Strategy, PH 2002) Evidens: Evidensbaseret praksis er den bedst mulige tilgængelige viden integreret med klinikerens ekspertise og patienternes præferencer (Hoeck B, Hørder M. Evidensbaseret praksis hvad det er og hvad det ikke er, 2001). 16

17 Sygeplejestudier og projekter på afdeling R: Ph.d. studie: En ny hverdag. Rehabilitering og mestring af senfølger efter kurativ strålebehandling for prostatacancer. Karin Dieperink. Sygeplejeprojekter fra 2009: Håndtering af hudtoxicitet hos patienter med gastrointestinal cancer som er i behandling med Cetuximab. Mette Thode Sørensen, Helle Mona Larsen. En undersøgelse om træthed hos brystkræftpatienter i strålebehandlingen. Inga Hartmann, Charlotte Lethan, Elisabeth Dalvad. Ingen giver slip før en anden tager over. Projekt om koordinering af terminale forløb. Anette Grinsted, Lone Maria Hansen Susanne Sejersen Når båndende kappes livskvalitet hos terminale kræftpatienter efter udskrivelse fra onkologisk afdeling. Nina Andersen, Majken Jørgensen Kræft et eksistentielt perspektiv. En semi-kvalitativ undersøgelse af kræftpatienters umiddelbare tanker om kræft. Linda Duus, Elisabeth Ellegaard, Inga Hartmann, Helle Mona Larsen, Gunhild Salomonsen, Jytte Hauberg Andersen, Dorthe Schmidt, Anna- Grethe Andreasen, Ditte Therkildsen (afd. X) og Lene Sigaard Kvalitetsudviklingsprojekter: Genoptræningsplaner et tværfagligt kvalitetsudviklingsprojekt start maj Anna Grethe Andreasen, Bente Sørensen 17

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Sygeplejens identitet Projektbeskrivelse Udarbejdet af Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppe Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Dato: 15. oktober 2014

Læs mere

Kompetence- og kvalifikationsmodel. - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH

Kompetence- og kvalifikationsmodel. - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH Kompetence- og kvalifikationsmodel - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH Oversygeplejerske Charlotte Mose FAM, OUH Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modellens opbygning 4

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Arbejdsgruppe: Godkendt Afdeling F : Pernille Henriksen LMU d. 19.4.12 Niels-Erik Schollert Ledergruppen d. 14.6.12 Inge Hein Lis Søgaard Susanne Djernes Bird

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Klinisk lederskab af patientforløb

Klinisk lederskab af patientforløb Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 18.4.2016 OUH Målgruppen: Oversygeplejersker og afdelingssygeplejersker og kliniske vejledere på OUH, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus.

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Sygeplejen i onkologisk afdeling

Sygeplejen i onkologisk afdeling Sygeplejen i onkologisk afdeling Mission vision Værdier mål 2 Med omsorg som værdigrundlag er Missionen for sygeplejen i Onkologisk Afdeling - at tilbyde højt specialiseret sygepleje til patienter med

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum Forskningsstrategi for klinisk sygepleje 2013-2018 Patienten i front Forskning i centrum 2 FORSKNINGSSTRATEGI FOR KLINISK SYGEPLEJE 2013-2018 FORORD Forskningsstrategi for Klinisk Sygepleje 2013-2018 er

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for Dokumentationsrådet, DASYS 2017 Klinisk Sygeplejespecialist og ph.d. studerende Nyresygdomme Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N jeajee@rm.dk Dokumentation i plejeplaner

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Projektbeskrivelse Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg 1. Projektets titel Strategi for sygeplejen Indsatsområde:

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Klinisk lederskab - et nyt begreb? Brug et minut til at tænke over, hvad du mener indgår i begrebet.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen - ideer og tanker Lea D. Nielsen, Cand. Cur, Adjunkt, UC Syddanmark, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen, Projektsygeplejerske

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for primærsygeplejersker i Lyngby-Taarbæk kommune

Sygeplejerskeprofil for primærsygeplejersker i Lyngby-Taarbæk kommune Sygeplejerskeprofil for primærsygeplejersker i Lyngby-Taarbæk kommune Ly n g by-ta a r bæ k Ko m m u n e Forord Dette er en pixiudgave af Lyngby-Taarbæk Kommunes Sygeplejeskeprofil Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Klinisk beslutningstagen. Oplæg ved Inger Lise Elnegaard Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Odense den 3. marts 2016

Klinisk beslutningstagen. Oplæg ved Inger Lise Elnegaard Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Odense den 3. marts 2016 Klinisk beslutningstagen Oplæg ved Inger Lise Elnegaard Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Odense den 3. marts 2016 Klinisk beslutningstagen Nyt begreb? eller hvad? Hvorfor taler vi om klinisk beslutningstagen?

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Uddannelsesafdelingen. Syn på læring og uddannelse på OUH

Uddannelsesafdelingen. Syn på læring og uddannelse på OUH Syn på læring og uddannelse på OUH OUH beskriver i Udviklingsplanen 2011-2014, at målet for grunduddannelsesområdet er, at uddannelses- og læringsmiljøer skal være velfungerende og effektive samt tage

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet U& K, Okt ober Dorthe Nielsen Studieleder for Kandidat uddannelsen i Klinisk Sygepleje Hvorfor

Læs mere

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt 1) Formål At skabe klarhed over generelle ledelsesmæssige krav, kompetencer og forventninger til sygehusets ledere. 2.1) Fundamentet for ledelsesgrundlaget i Sygehus

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden takker for muligheden for at afgive høringssvar til Region Hovedstadens Kræftplan.

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden takker for muligheden for at afgive høringssvar til Region Hovedstadens Kræftplan. Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att: Koncern Plan og Udvikling Høringssvar: Region Hovedstadens Kræftplan december 2010 Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden takker for muligheden for at

Læs mere

- at kvaliteten i den udøvede pleje og behandling på Århus Sygehus kan måle sig med de bedste hospitaler på internationalt niveau

- at kvaliteten i den udøvede pleje og behandling på Århus Sygehus kan måle sig med de bedste hospitaler på internationalt niveau Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

HÆMATOLOGISK AFDELING R

HÆMATOLOGISK AFDELING R Karakteristika for hæmatologiske patientforløb Hæmatologiske sygdomme kræver ofte langvarig behandling og medfører at patienternes immunforsvar er svært påvirket. At leve med et svært påvirket immunforsvar

Læs mere

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Workshoppen. 1. Ledelse af et fag Sygepleje 2. Visioner på hvilket strategier niveau

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted

Beskrivelse af klinisk undervisningssted Beskrivelse af klinisk undervisningssted 24.11.14 Klinisk undervisningssted Adresse Assens kommune Sundhed og uddannelse, Sdr. Havnevej 5 5610 Assens Att: Reila Frost refro@assens.dk Telefon 64747176 Kliniske

Læs mere