Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen"

Transkript

1 Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen Onkologisk Afdeling R

2 Indholdsfortegnelse Strategi for sygeplejen... 3 Baggrund... 3 Indsatsområder... 4 Uddannelsesmæssige fundament... 4 Uddannelsesniveau... 4 Uddannelse og kompetenceudvikling... 5 Organisatorisk fundament... 5 At udføre sygepleje... 6 Klinisk sygepleje... 6 At formidle sygepleje... 6 At lede sygepleje... 7 Et professionelt fagligt og udviklende miljø... 7 At udvikle sygepleje... 7 Forskning i klinisk sygepleje... 7 Tværgående udviklings- og forskningssamarbejde... 8 Udvikling af sygeplejen... 9 LEAN... 9 Kvalitetsudvikling... 9 Udviklingsplan: De 5 indsatsområder: Udøvelse af klinisk sygepleje Læring, uddannelse og kompetenceudvikling Kontaktsygepleje og dokumentation Rehabilitering Etablering af sygeplejeforskningsmiljø Referencer: Litteratur: Definitioner: Strategi: Evidens: Sygeplejestudier og projekter på afdeling R: Ph.d. studie: Sygeplejeprojekter fra 2009: Kvalitetsudviklingsprojekter: Udarbejdet af: Sygeplejeledergruppen, Sygeplejeudviklingsudvalget Teamspecialeansvarlige sygeplejersker

3 Strategi for sygeplejen Baggrund Onkologisk Afdeling R skal som led i Odense Universitetshospitals (OUH) vision Patienternes foretrukne Universitetshospital være den førende kræftafdeling i Region Syddanmark og kunne tilbyde højt specialiseret behandling og pleje baseret på bedste tilgængelige videnskabelige evidens, klinikerens erfaring og patientens præferencer, således at afdelingen også kan tiltrække patienter fra andre regioner. Kvalitet i behandling og pleje skal sikre denne position. Strategi og Udviklingsplan for Sygeplejen på afdeling R er udarbejdet parallelt med OUH s Udviklingsplan og Strategi for Sygepleje på OUH. Disse overordnede strategier forventes at blive godkendt efterår/vinter Strategi og udviklingsplan for sygeplejen på Onkologisk Afdeling R er en strategi, der skal understøtte basiskompetencer (Kompetencemodel for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter) som udvikling og forskning indenfor sygeplejen. Strategien skal dermed skabe et grundlag for at videreudvikle sygepleje og omsorg. Den skal tjene som prioriterings- og inspirationskilde for sygeplejepersonale og give anledning til i konkret form at formulere og igangsætte sygeplejefaglige udviklings- og forskningstiltag. Planen tager de udfordringer op, som udviklingen i samfundet fører med sig, og som det faglige ansvar kræver. Strategien skal samtidig betragtes som et bidrag til den tværfaglige indsats. Strategien skal understøtte udviklingen af: virksomhedsområderne at udføre sygepleje, at lede sygepleje, at formidle sygepleje og at udvikle sygepleje et sygeplejefagligt forskningsmiljø den kliniske praksis, både hvad angår selvstændige sygeplejehandlinger og de handlinger, der udføres på baggrund af lægelige ordinationer det faglige niveau gennem praktisk og teoretisk kundskabsudvikling samarbejdspartneres forståelse for sygeplejens idéer og tiltag dygtige medarbejdere, herunder mulighed for at tiltrække og fastholde Udvikling i faget tager tid fra den første undren og inspiration, til nye handlinger er valgt og kan gennemføres. Denne strategi for den sygeplejefaglige indsats er et fælles grundlag for, at såvel det enkelte afsnit som den enkelte sygeplejerske/ social og sundhedsassistent kan bidrage til at præge sygeplejen i den kommende årrække, således at patienter på Onkologisk afdeling til enhver tid tilbydes sygepleje efter bedste internationale standard. 3

4 Indsatsområder Den sygeplejefaglige udvikling tager udgangspunkt i virksomhedsområderne: at udføre, at formidle, at lede samt at udvikle sygepleje. Imidlertid bør disse områder hvile på et solidt organisatorisk og uddannelsesmæssigt fundament, idet al udvikling bygger på såvel kompetenceudvikling og uddannelse som en velfungerende organisation. Nedenstående figur skitserer tankegangen bag modellen: Strategiplan for sygepleje At udføre sygepleje At udvikle sygepleje At udvikle sygepleje i tværfagligt sammenhæng At formidle sygeplejen Uddannelsesmæssige fundament Organisatorisk fundament At lede sygeplejen At formidle sygeplejen Uddannelsesmæssige fundament Det er vigtigt at have fokus på at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere og samtidig bevare Onkologisk Afdeling som en attraktiv arbejdsplads med et godt udviklings- og læringsmiljø. Tilrettelagte uddannelses- og kompetenceudviklingsplaner for den enkelte er en af vejene hertil. Udgangspunktet er Kompetenceudvikling for sygeplejersker og socialog sundhedsassistenter, Onkologisk Afdeling Uddannelsesniveau Sygeplejersker kan vælge forskellige karriereforløb udvikling /forskning, klinisk specialist, klinisk vejledning og ledelse. Afdeling R s kompetenceudviklingsprogram for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter skal være med til skabe overensstemmelse mellem nuværende og kommende krav, som arbejdet stiller til medarbejderen. Ved medarbejderudviklingssamtalen (MUS) får lederen et overblik over, hvilke udviklingsbehov den enkelte medarbejder har, og en individuel udviklingsplan udarbejdes. MUS afdækker ligeledes den enkelte sygeplejerskers ønske om et karriereforløb og en plan for dette udarbejdes i samråd med afdelingssygeplejersken. Alt plejepersonale på Onkologisk afdeling kan få udarbejdet en individuel karriereplan. For følgende 6 medarbejderkategorier ønsker afdelingen et uddannelsesniveau, der som minimum indeholder: 4

5 Postdoc i klinisk sygepleje Ph.d. Udviklingssygeplejerske master/kandidat Projektsygeplejersker uddannelse i GCP Teamspecialeansvarlig sygeplejerske diplom i klinisk sygepleje Klinisk vejleder diplom i pædagogik Ledelse o stedfortræder minimum 2/6 diplom o afdelingssygeplejerske minimum diplom i ledelse o ledende projektsygeplejerske master/kandidat o oversygeplejerske master/kandidat Uddannelse og kompetenceudvikling Med afsæt i afdelingens kompetencemodel udarbejdes individuelle kompetenceudviklingsplaner såvel for klinisk sygeplejepersonale som for ledere. Uddannelse og kompetenceudvikling baseres på en vekselvirkning mellem oplæring/træning på jobbet, jobrotation, kollegiale og interkollegiale drøftelser, netværksdannelser, sygeplejefaglig vejledning og evaluering, temadage og kursusvirksomhed. Understøtte kvalificerede uddannelsesforløb i såvel efteruddannelse som videre- og specialuddannelse. Mulighederne og udvælgelsen sker med afsæt i en bevidst og synlig prioritering af afdelingens behov og medarbejderens personlige og faglige udvikling. Organisatorisk fundament Uddannelse, udvikling og forskning bygger på, at der er et stærkt organisatorisk fundament, således at den enkelte medarbejder oplever, at der skabes tid og mulighed for udvikling og uddannelse. Det tværfaglige samarbejde skal understøttes, så der skabes fælles forståelse for udviklingen, idet et tæt samarbejde skaber mulighed for specialisering, udvikling og uddannelse. Afdelingens 6 team kan medvirke til at understøtte det organisatoriske fundament, således at der skabes en fælles kultur på tværs af teams og afsnit. Vi ønsker, at der skabes en helhedsfølelse vi er én afdeling, da dette er med til at styrke og understøtte det daglige samarbejde. 5

6 At udføre sygepleje Den kliniske sygepleje er sygeplejefagets kerneydelse. Det er vigtigt at: Sygeplejen udføres evidensbaseret eller efter best practice Sygeplejen udføres med afsæt i standarder og fælles retningslinjer Sygeplejen udføres i samarbejde med patienten og de pårørende Sygeplejen udføres i tæt samarbejde med andre faggrupper Klinisk sygepleje Udvikling af dokumenteret klinisk sygepleje. o Styrkelse af basiskompetencer indenfor klinisk kræftsygepleje i henhold til kompetencemodel for sygepleje på Onkologisk Afdeling. o Både den grundlæggende og specialiserede sygepleje skal udvikles i balanceret vekselvirkning. Anvendelse af udviklings- og forskningsresultater på en systematisk måde i den kliniske praksis. Sygeplejepersonalet udvikler, planlægger og gennemfører patientforløb, der tager hensyn til patienternes individualitet og livssituation. Arbejde for en tværfaglig indsats, der sikrer opnåelse af fælles mål for patienten. Således kan omsorg, sygepleje, rehabilitering, lindring, sundhedsfremme og forebyggelse samt undersøgelse, diagnosticering og behandling forenes til gavn for patienten. At formidle sygepleje Der skal skabes gode rammer for udfoldelse af sygeplejepersonalets evne til at kommunikere og formidle sygepleje både skriftligt og mundtligt, relateret til forskellige målgrupper og i forskellige kontekster. Uddannelse og kompetenceudvikling er for den enkelte medarbejder en fortløbende proces, der til stadighed skal finde sted for at sikre god kommunikation i såvel sygepleje som behandling. De kommunikative evner trænes ift. patientkontakt Den samarbejdsmæssige kommunikation Kommunikation overfor omverdenen

7 At lede sygepleje Den enkelte medarbejder udøver selvledelse indenfor eget ansvarsområde og under de rammer, der er beskrevet i Kompetenceudvikling for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, Onkologisk Afdeling Det er ledelsens opgave som rollemodel at skabe et arbejdsmiljø med mulighed for udvikling, kvalitet og vækst både for patienten, sygeplejefaget og for den enkelte medarbejder Et professionelt fagligt og udviklende miljø Skabelse og vedligeholdelse af et professionelt fagligt miljø, der fremmer synlighed og selvværd hos den enkelte medarbejder. Sikring og styrkelse af engagement, faglig identitet og ansvar hos sygeplejefaglige medarbejdere. Skabelse af et udviklende miljø, hvor OUH og Afdeling R s værdigrundlag praktiseres, og hvor kompetenceudvikling er et naturligt element i hverdagen Skabelse af et udviklende miljø, hvor der gives støtte og rum til udviklings- og forskningsprojekter gennem gode rammer, jobmæssigt, økonomisk, tidsmæssigt, vejledningsmæssigt, kollegialt og interkollegialt. At udvikle sygepleje Udvikling, forskning og uddannelse er aktiviteter, der er essentielle for det kliniske arbejde på et universitetshospital. Der satses på strukturerede udviklingstiltag, der udspringer af såvel klinikken som ledelsesmæssige ønsker om udvikling. Ledere og medarbejdere har et fælles ansvar for kontinuerlig udvikling af sygepleje. Det kan være udvikling, der udspringer af klinisk praksis men også iværksættelse af udvikling, der er nødvendig for at være på forkant med samfundsudviklingen. Sygeplejeudviklingssudvalget (SPU) understøtter og igangsætter udviklingstiltag samt bidrager til, at der sker implementering af udviklingstiltag. Forskning i klinisk sygepleje Onkologisk Afdeling ønsker at fremme sygeplejeforskning gennem såvel monofaglige som tværfaglige projekter. Forskningsområder, der udspringer fra den kliniske hverdag, og fra de behov som fremtræder hos den onkologiske patient/pårørende vil blive prioriteret. Derved knyttes klinisk praksis og forskning sammen til en helhed, og patienterne sikres en evidensbaseret sygepleje. 7

8 Det tilstræbes, at forskningsprojekternes kvalitet er af høj standard, og at forskningsresultaterne formidles i nationale og internationale tidsskrifter samt ved kongresser og kurser. Et godt forskningsmiljø skal medvirke til at etablere en forskningskultur indenfor sygepleje i Onkologisk Afdeling R Udnytte de forskningsaktiviteter der foregår i afdelingen ved at supplere med egne projekter, der kan supplere den viden, der skabes i de allerede etablerede projekter i Klinisk Forskningsenhed (KFE), f. eks i form af kvalitative data omhandlende, hvordan patienterne oplever sygdom, pleje og behandling. Ovenstående strategi for sygeplejen skal anvendes til at prioritere blandt indsatsområder og imellem indsatsområder og andre opgaver med henblik på at skabe gode rammer og vilkår for den prioriterede udvikling. Tværgående udviklings- og forskningssamarbejde Udover den monofaglige sygeplejeudvikling er sygepleje og dermed udviklingen heraf også en del af flerfaglige og tværgående udviklings og forskningsområder. Områder som hænger sammen og indbyrdes påvirker hinanden. Udvikling Den Danske Kvalitetsmo del - DDKM Lean 8

9 Udvikling af sygeplejen Udover den udvikling der er beskrevet ovenfor er nedenstående vigtige områder: At sygeplejersker skal implementere forskningsbaseret viden inden for eget og andre fagområder, så det samlede pleje- og behandlingsforløb optimeres. At vi udvikler ny viden gennem udviklings- og forskningsarbejde i samarbejde med sygeplejeforskere og udviklingssygeplejersker. LEAN Sundhedsvæsenet og dermed også Onkologisk Afdeling bliver mødt med et krav om øget produktivitet hvert år. Til at imødegå dette krav og fremme effektiv drift samt optimale arbejdsgange til gavn for patienter, pårørende og personale er filosofien i LEAN en del af afdelingens udviklingsplan. Som cirklerne illustrerer, kan der ikke tænkes udvikling og kvalitet uden, at der overvejes brug af leantankegange og redskaber. Omvendt kan der ikke tænkes LEAN uden, at der indtænkes udvikling og kvalitet. De 3 områder hænger således uløseligt sammen. Kvalitetsudvikling Det overordnede ansvar for sygeplejens kvalitet i afdeling R ligger hos oversygeplejersken og afdelingssygeplejerskegruppen. Men den enkelte sygeplejerske og social- og sundhedsassistent skal kontinuerligt deltage i systematisk kvalitetsudvikling og gøre opmærksom på behov for tiltag via de dertil etablerede fora. Kvaliteten i sygeplejen har afgørende betydning for patienternes helbred, overlevelse og sikkerhed, dette kræver: At vi kontinuerligt arbejder med at sikre patientsikkerhed og gode patientforløb. At afdelingen skal spille en aktiv rolle i implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel. 9

10 Udviklingsplan: Nedenfor beskrives udviklingsplanens 5 indsatsområder, der er udarbejdet af de ledende sygeplejersker, de teamspecialeansvarlige sygeplejersker og sygeplejeudviklingsudvalget i Onkologiske Afdeling R. De 5 indsatsområder: Udøvelse af klinisk sygepleje Læring, uddannelse og kompetenceudvikling Kontaktsygepleje og dokumentation Rehabilitering Etablering af sygeplejeforskningsmiljø 10

11 Udøvelse af klinisk sygepleje Sygeplejen ønsker at bidrage til velkoordinerede og professionelle patientforløb. Der skabes rammer og vilkår for udøvelse af sygepleje, der understøtter, at den udføres på et fagligt og professionelt højt niveau. 1. Kort beskrivelse Bidrage til velkoordinerede og professionelle patientforløb, ved at opbygge en sikker fagidentitet, med mulighed for vedligeholdelse og udvikling. Med udgangspunkt i fælles værdier for det onkologiske patientforløb, skal der udvikles en fælles kultur for sygeplejen. Begrebet fælles kultur skal forstås som en helhedsfølelse, vi er en sammenhængende afdeling, der kontinuerligt arbejder for at styrke og understøtte det daglige samarbejde. 2. Baggrund og formål Afdelingen rummer mange forskellige faggrupper og specialer. Vi har alle menneskets sygdom og sundhed, som vores genstandsområde, men vi beskæftiger os med forskellige vinkler af det. For at patienten oplever et velkoordineret forløb, skal der være kendskab og forståelse for afsnittenes forskellige tilgang til udøvelse af sygepleje. Forslag til sygeplejefaglige projekter: seksualitet, sorg (tosporsmodellen), kommunikation (den svære samtale, den motiverende samtale), unge med kræft. 3. Konkrete resultater De teamspecialeansvarlige sygeplejersker uddannes til at fungere som sygeplejeambassadører for deres team. Hensigten er blandt andet at udvikle en kultur og rammer for systematisk vidensdeling. Ultimo 2010 er funktion og rolle beskrevet og ultimo 2011 er funktionen implementeret. For at skabe sammenhæng på tværs af afsnit og team skal hvert afsnit arbejde med mindst et tværgående udviklingstiltag eller projekt. Medio 2011 er der udarbejdet en overordnet plan for de valgte problemområder, og der foreligger en beskrivelse af målsætning, indikatorer, gennemførelse og ansvar. Ultimo 2011 evalueres og videreudvikles afdeling R s introduktions- og uddannelsesprogrammer. Hensigten er, at den nyeste viden, videnskabelige artikler og relevant teori skal indgå i programmet, så det faglige indhold, sygeplejens værdier og fokus fremtræder tydeligt. Der indføres rotationsstillinger. Ultimo 2012 er der udarbejdet en projektbeskrivelse og ultimo 2013 er der sygeplejersker i rotationsstillinger. 4. Resultatansvarlig Oversygeplejerske, udviklingssygeplejerske, afdelingssygeplejersker 11

12 Læring, uddannelse og kompetenceudvikling 1. Kort beskrivelse Der er et stærkt læringsmiljø i afdeling R, læring sker ikke kun gennem formel uddannelse, men i høj grad som en integreret del af den kliniske hverdag. 2. Baggrund og formål Afdeling R s teoretiske referenceramme for sygepleje giver en fælles baggrund for sygeplejen med afsæt i anerkendte forfatteres tekster. Denne referenceramme skal være vores fælles fundament og fungere som udgangspunkt for hverdagens sygepleje, dokumentation, argumentation, udvikling af den onkologiske sygepleje og den enkeltes kvalifikationer og kompetence. Vores referenceramme er beskrevet i kompetenceudviklingsprogram for sygeplejersker og social og sundhedsassistenter på afdeling R. Den teoretiske referenceramme må ikke være statisk, men er en levende proces der skal forsætte med at gro, i takt med at nye udvikling og forskningsresultater publiceres. Vi ønsker en yderligere styrkelse af det kompetenceudviklingsprogram vi satte i gang ultimo Det skal sikres, at sygeplejepersonalet har de kompetencer, der skal til for at udøve en omsorgsfuld onkologisk sygepleje af høj faglig kvalitet. 3. Konkrete resultater Medio 2011 foreligger der en retningslinje for kongresdeltagelse og deltagernes formidling af ny viden. Primo 2012 evalueres i kompetenceudviklingsprogram for sygeplejersker og social og sundhedsassistenter på afdeling R. Der foreligger en nedskrevet uddannelsesstrategi for sygeplejersker. Medio 2012 foreligger der en plan, der beskriver strategien, rammer og vilkår for uddannelse af sygeplejersker. Målet er, at sygeplejerskerne uddannes til at arbejde systematisk, analytisk og kritisk med onkologiske sygeplejefaglige problemstillinger. Der foreligger en nedskrevet uddannelsesstrategi for social og sundhedsassistenter. Medio 2012 foreligger der en plan, der beskriver strategien, rammer og vilkår for uddannelse af social og sundhedsassistenter. Målet er at social og sundhedsassistenten udvikler kompetencer efter de interesser og behov, som afdelingen har i forbindelse med nuværende og kommende arbejdsopgaver. 4. Resultatansvarlig Oversygeplejerske, udviklingssygeplejerske, afdelingssygeplejersker 12

13 Kontaktsygepleje og dokumentation 1. Kort beskrivelse For at sikre et sammenhængende og meningsfuldt patientforløb ønsker vi at styrke kontaktsygeplejesystemet og dokumentationen af sygeplejen. Sygeplejerskerne skal udarbejde plejeplaner og sygeplejediagnoser. 2. Baggrund og formål Kontaktsygeplejesystemet understøtter, at den enkelte sygeplejerske får mulighed for at yde helhedssygepleje og opbygge et tillidsforhold til patient og pårørende. Det fremmer fagligheden, arbejdsglæden og motivationen. En fyldestgørende og præcis dokumentation er en forudsætning for, at vi kan evaluere, udvikle og forske i sygeplejen samt fremvise vores praksis og dermed vise sygeplejens værdi. 3. Konkrete resultater Ultimo 2010 foretages der omfattende audit på sygeplejedokumentationen blandt andet om der dokumenteres under de 11 sygeplejefaglige problemområder. Vi undersøger, om der dokumenteres fremadrettet, om sygeplejeprocessen følges, og om der udarbejdes plejeplaner. Medio 2012 besluttes, hvordan sygeplejen skal arbejder med standardiserede beskrivelser af plejeforløb. Senest primo 2011 er audit resultater analyseret og præsenteret, herefter lægges der en plan for undervisning af sygeplejepersonalet. Medio 2011 beskrives kontaktsygepleje med hensyn til organisering, personalets kvalifikationer, værdier og arbejdsopgaver. Beskrivelsen udarbejdes med udgangspunkt i DDKM standard for Sundhedsfaglig kontakt person (2.3.2). Kontaktsygepleje er implementeret senest september 2011 (før akkreditering) 4. Resultatansvarlig Oversygeplejerske, udviklingssygeplejerske, kvalitetsansvarlig sygeplejerske, afdelingssygeplejersker. 13

14 Rehabilitering 1. Kort beskrivelse Med kommunalreformen påbegyndtes et øget samarbejde mellem kommuner og sygehuse om rehabiliteringsindsatsen. Dette arbejde er kun lige påbegyndt, og der vil i de kommende år være et stort udviklingspotentiale inden for området, ikke mindst på baggrund af de accelererede patientforløb der bevirker, at patienten vil have behov for såvel en målrettet information som mere specifik viden om sin sygdom og tiden efter endt behandling. Kommunerne kan ikke løfte denne opgave alene, specielt ikke hvor der er tale om specialiseret rehabilitering, hvorfor sygehusvæsenet også kan se frem til et stort udviklingsområde indenfor feltet. 2. Baggrund og formål Indenfor pleje pg behandling af kræftpatienter er rehabilitering blevet et vigtigt begreb. Det skyldes dels, at visse kræfttyper har fået bedre behandlinger og dermed er mange patienters levetid blevet længere. Dette har bevirket, at der er kommet et øget fokus på livet med kræft og en øget forskning i rehabilitering. Da den generelle genoptræning skal foregå i kommunerne, er det kun er den specialiserede genoptræning, der skal ligge på hospitalet. Det giver adskillige udfordringer hos os. Vi skal definere den specialiserede rehabilitering, og vi skal sørge for, at kommunerne bliver orienteret om udskrevne patienters genoptræningsbehov. 3. Konkrete resultater Ph.d. studiet: En ny hverdag. Rehabilitering og mestring af følger efter kurativ strålebehandling for prostatakræft er igangsat 1/ Medio 2011 udvikle og implementere et anvendeligt screeningsredskab, der sikrer mulighed for, at alle patienter med et rehabiliteringsbehov vurderes (færdig senest ultimo 2011). Med udgangspunkt i de accelererede patientforløb undersøges patient og pårørendes behov for målrettet information og specifik viden om sygdom og behandling (Primo 2011). Medio 2011 lægges en plan for den videre proces i rehabiliteringsgruppen. Denne plan omhandler afdelingens patientskoler, evt. oprettelse af sygeplejeambulatorier og evaluering af patientforløbsvejledernes funktion. 4. Resultatansvarlig Oversygeplejerske, udviklingssygeplejerske, kvalitetsansvarlig sygeplejerske, rehabiliteringsgruppen. 14

15 Etablering af sygeplejeforskningsmiljø 1. Kort beskrivelse At skabe et sygeplejeforskningsmiljø, som har tætte relationer til udvikling/lean, kvalitetsudvikling og patientsikkerhed samt til KFE, og som kan understøtte den fremtidige sygeplejeforskning. 2. Baggrund og formål Etablering af en forskningskultur indenfor sygeplejen er essentiel som støtte i alle faser i forskningsprocessen. 3. Konkrete resultater At have 1-2 ph.d. studerende sygeplejersker kontinuerligt i gang. 1. ph.d skal være afsluttet ultimo At sikre kvalificeret vejledning fra erfarne sygeplejeforskere. At etablere Journalclub for forskningsinteresserede sygeplejersker, hvor kritisk artikellæsning læres, og hvor relevante forskningsresultater kan diskuteres og eventuelt give inspiration til implementering. At danne relevante netværk med andre forskningsmiljøer fx det interne onkologiske forskningsmiljø samt MifoHuK (Miljø for Humanistisk Kræftforskning), Enheden for Sygeplejeforskning, CIRRO (Danish Center for Interventional Research in Radiation Oncology), DAFKO (Dansk forskerskole i klinisk onkologi), NETFORE (Netværk for forskning i rehabilitering). At søge forskningsmidler dedikeret til sygeplejeforskning. At publicerer 6-8 peer-reviewed artikler inden 2014 i nationale eller internationale tidsskrifter. 4. Resultatansvarlig Oversygeplejerske, udviklingssygeplejerske, SPU-udvalget, kvalitetsansvarlig sygeplejerske, Ledergruppen. 15

16 Referencer: Kompetenceudviklingsprogram for sygeplejersker, Onkologisk afdeling R Kompetenceudviklingsprogram for social- og sundhedsassistenter, Onkologisk afdeling R Litteratur: Forskningsstrategi for OUH en del af OUH s udviklingsplan Afdeling R s udviklingsplan Forskningsstrategi for Onkologisk Afdeling R National strategi for sygeplejeforskning Vejledninger i God Videnskabelig Praksis Strategi for den sygeplejefaglige udvikling på Aalborg Sygehus 2005 National strategi for sygeplejeforskning Dansk Sygeplejeråd Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget. Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråd. Hoeck B, Hørder M. Evidensbaseret praksis hvad det er og hvad det ikke er, 2001 De sygeplejeetiske retningslinier Definitioner: Strategi: En organisations retning og form for en sådan periode, at organisationen kan tilfredsstille sine interessenters forventninger og opnå fordele gennem anvendelse af sine resourcer på løsning af omverdensopgaver (Johnson, G, Scholes, K. Exploring Corporate Strategy, PH 2002) Evidens: Evidensbaseret praksis er den bedst mulige tilgængelige viden integreret med klinikerens ekspertise og patienternes præferencer (Hoeck B, Hørder M. Evidensbaseret praksis hvad det er og hvad det ikke er, 2001). 16

17 Sygeplejestudier og projekter på afdeling R: Ph.d. studie: En ny hverdag. Rehabilitering og mestring af senfølger efter kurativ strålebehandling for prostatacancer. Karin Dieperink. Sygeplejeprojekter fra 2009: Håndtering af hudtoxicitet hos patienter med gastrointestinal cancer som er i behandling med Cetuximab. Mette Thode Sørensen, Helle Mona Larsen. En undersøgelse om træthed hos brystkræftpatienter i strålebehandlingen. Inga Hartmann, Charlotte Lethan, Elisabeth Dalvad. Ingen giver slip før en anden tager over. Projekt om koordinering af terminale forløb. Anette Grinsted, Lone Maria Hansen Susanne Sejersen Når båndende kappes livskvalitet hos terminale kræftpatienter efter udskrivelse fra onkologisk afdeling. Nina Andersen, Majken Jørgensen Kræft et eksistentielt perspektiv. En semi-kvalitativ undersøgelse af kræftpatienters umiddelbare tanker om kræft. Linda Duus, Elisabeth Ellegaard, Inga Hartmann, Helle Mona Larsen, Gunhild Salomonsen, Jytte Hauberg Andersen, Dorthe Schmidt, Anna- Grethe Andreasen, Ditte Therkildsen (afd. X) og Lene Sigaard Kvalitetsudviklingsprojekter: Genoptræningsplaner et tværfagligt kvalitetsudviklingsprojekt start maj Anna Grethe Andreasen, Bente Sørensen 17

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Workshoppen. 1. Ledelse af et fag Sygepleje 2. Visioner på hvilket strategier niveau

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Baggrund Sygeplejen i Neurocentret ønsker at leve op til Rigshospitalets vision om at være Danmarks internationale hospital. Rigshospitalet har tre hovedopgaver:

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Dokumentationskonference

Dokumentationskonference Dokumentationskonference 29. og 30. september 2014 Ensartet dokumentation - Ven eller fjende? Utopi eller virkelighed? Ensartet dokumentation hvad er det? Ensartet terminologi et fælles sprog? Ensartet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Strategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi 2009-2011. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi 2009-2011. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi 2009-2011 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Juni 2009 Udarbejdet af følgegruppen for dokumentation af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Læs mere

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus Kompetenceudvikling for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus maj 2004 Indhold 1. Indledning 2. Formålet med kompetenceudvikling 3. Grundmodel for kompetenceudvikling

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere