K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015"

Transkript

1 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers on og kontaktoplys ning er D et J uridis ke F akultet S tudie og K arrierevejledningen S ara des P laces Dato L øbende O mråde/praktikemne S tudies tart Navn på vejledning s enhed P raktikkens varig hed F orm Indhold S tudie og K arrierevejledningen, J ura E fter aftale F leks ibel model, der aftales efter øns ke. K an eks empelvis væ re 1 dags deltagels e i konkrete aktiviteter og 1 opfølgnings dag. Indenfor de s enes te år er s tudies tarten på J UR gået fra at væ re en s tudenterdrevet aktivitet til at væ re forankret i S tudievejledningen, hvor S ara des P laces er ans varlig for R E F : R ANI

2 s tudies tart fra s trategi til gennemførels e og evaluering. Det forventede udbytte F orberedels es materiale P raktikprog ram I tilfæ lde af aflys ning Indholds mæ s s igt kan et praktikforløb fokus ere på følgende temaer: S trategis k arbejde med s tudies tart Ans æ ttels e og s amarbejde med s tudies tarts koordinatorer og tutorer Uddannels e af tutorer F ormidling på hjemmes ide og s tudies tarts information P lanlæ gning og gennemførels e af introuge og introtur D et forventes, at praktikanten efter endt forløb har fået s at s tudies tarten og arbejdet med den i pers pektiv og er blevet ins pireret til nye måder at gribe s tudies tarten an på. S om praktikant s kal man forvente noget forberedels e. Indholdet vil afhæ nge af den konkrete aftale, men det kunne væ re at s æ tte s ig ind i: S tudies tarts politik og s trategi Informations materiale til nye s tuderende S tudies tarts programmet T utorhåndbog P rogrammet vil blive s endt umiddelbart efter aftalen er indgået, og detaljerne omkring forløbet er aftalt. K ontakt S ara des P laces (S e kontaktoplys ninger ovenfor) I tilfæ lde af at praktiks tedet må aflys e, vil vi bes træ be os på at finde et andet tids punkt. D og er s tudies tarts arbejdet meget s æ s onbetonet, s å i tilfæ lde af aflys ning kan det væ re nødvendigt at æ ndre på det konkrete indhold. S ID E 2 AF 7

3 Hvis praktikanten aflys er, vil vi indgå en ny aftale med eventuelle interes s erede. V i kan des væ rre ikke tilbyde at blive s krevet på ventelis te. Dato for aftalens indg åels e F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers on og kontaktoplys ning er D et J uridis ke F akultet S tudie og K arrierevejledningen K aren R is kæ r J ørgens en s jur.ku.dk Dato L øbende O mråde/praktikemne E ks ternt s amarbejde (partners kab med private og offentlige virks omheder) Navn på vejledning s enhed P raktikkens varig hed F orm Indhold S tudie og K arrierevejledningen, J ura E fter aftale F leks ibel model, der aftales efter øns ke. K an eks empelvis væ re 1 dags intro eller 1 dags deltagels e i konkrete aktiviteter med 1 opfølgnings dag. P å J UR s amarbejdes der med en ræ kke eks terne aktører omkring karrierevejlednings tilbud til s tuderende. S amarbejdet er organis eret i et partnerprogram, der s pæ nder over virks omheds bes øg i s tudies tart, karriererådgivning v. fagforening og a kas s e, karriere pits top v. virks omheder og organis ationer, works hops og arrangementer. Indholds mæ s s igt kan et praktikforløb fokus ere på følgende: P artners truktur, aftaler og kontrakter K arrierevejlednings tilbud til s tuderende S ID E 3 AF 7

4 V ejlednings mæ s s ige overvejels er Det forventede udbytte D et forventes, at praktikanten efter endt forløb har fået pers pektiveret s amarbejde med eks terne partner s æ rligt om karrierevejlednings tilbud. F orberedels es materiale S om praktikant s kal man forvente noget forberedels e. Indholdet vil afhæ nge af den konkrete aftale, men det kunne væ re at s æ tte s ig ind i: R elevante hjemmes ider og præ s entations materiale for det eks terne s amarbejde F akultetets s trategi for eks ternt s amarbejde B es krivels er af karrierevejlednings tilbud P rogrammet vil blive s endt umiddelbart efter aftalen er indgået, og detaljerne omkring forløbet er aftalt. K ontakt K aren R is kæ r J ørgens en (S e kontaktoplys ninger ovenfor). P raktikprog ram I tilfæ lde af aflys ning I tilfæ lde af at praktiks tedet må aflys e, vil vi bes træ be os på at finde et andet tids punkt. P raktik forløbets fokus kan i s å fald æ ndre s ig, da det eks terne s amarbejde følger et års hjul, liges om vis s e karriereaktiviteter kun tilbydes to gange årligt. Hvis praktikanten aflys er, vil vi indgå en ny aftale med eventuelle interes s erede. V i kan des væ rre ikke tilbyde at blive s krevet på ventelis te. Dato for aftalens indg åels e S ID E 4 AF 7

5 S ID E 5 AF 7 F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers on og kontaktoplys ning er D et J uridis ke F akultet S tudie & K arrierevejledningen D itte K rabbe s jur.ku.dk T lf Dato L øbende O mråde/praktikemne P ers onlig vejledning og kvalitets s ikring Navn på vejledning s enhed P raktikkens varig hed F orm Indhold S tudie & K arrierevejledningen, J ura 1 dags bes øg på jura efterfulgt af ½ dags s upervis ion hos praktikant. D eltagels e i konkrete vejlednings s amtaler, regis trering, opfølgning og evaluering. P raktikanten følger AC vejlederen på en arbejds dag, hvor vejlederen har vejlednings vagten. P raktikken vil indeholde introduktion til S tudie & K arrierevejledningens arbejde, deltagels e i konkrete vejlednings s amtaler s amt få et indblik i fakultetets kvalitets s ikring af vejlednings tilbud. P raktikken vil have fokus på: S upervis ion Idéudveks ling og s parring R undvis ning og introduktion til enhedens opgaver og medarbejdere R egis trering af vejlednings s amtaler og hvordan vi anvender viden om de s tuderende s trategis k i

6 Det forventede udbytte F orberedels es materiale P raktikprog ram I tilfæ lde af aflys ning organis ationen. P raktikanten får ins piration til egen vejlednings praks is og hvordan viden om de s tuderende oms æ ttes i kvalitets s ikring og udvikling af vejlednings aktiviteter. F orud for praktikdagen modtager praktikanten en mail med program og links til relevante hjemmes ider s amt P rocedure for kvalitets s ikring og de fors kellige evaluerings reds kaber vi anvender. Dag 1: K l Introduktion til S tudie & K arrierevejledningen s amt rundvis ning K l D eltagels e i vejlednings s amtaler. K l F rokos t og kollegial ideudveks ling K valitets s ikring af vejledning herunder regis trering og anvendels e af data om vejlednings s øgende. Dag 2: K l B es øg fra praktikvæ rten, der giver s upervis ion på praktikantens vejlednings s amtaler. D et næ rmere program jus teres efter aftale og s endes op til praktikken. K ontakt D itte K rabbe (S e kontaktoplys ninger ovenfor). I tilfæ lde af at praktiks tedet må aflys e, vil vi bes træ be os på at finde et andet tids punkt. P raktik forløbets fokus kan i s å fald æ ndre s ig, da det eks terne s amarbejde følger et års hjul, liges om vis s e karriereaktiviteter kun tilbydes to gange årligt. Hvis praktikanten aflys er, vil vi indgå en ny aftale med eventuelle interes s erede. S ID E 6 AF 7

7 Dato for aftalens indg åels e S ID E 7 AF 7

Se dette nyhedsbrev i en browser. Horsens-firma sæ tter gang i prestigebyggeri på Aarhus Havn. Din overskudsvarme kan blive en god forretning

Se dette nyhedsbrev i en browser. Horsens-firma sæ tter gang i prestigebyggeri på Aarhus Havn. Din overskudsvarme kan blive en god forretning Se dette nyhedsbrev i en browser Information fra BusinessHorsens 5. september 2013 Horsens-firma sæ tter gang i prestigebyggeri på Aarhus Havn Casa Entreprise A/S skal stå for byggeriet af Z -huset, et

Læs mere

Forældretræning i familier med ADHD - Evaluering af ADHD-foreningens forældretræningsprogrammer Novem ber 2011 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palm es Allé 15 8200 Århus N Forældretræning i familier

Læs mere

Til alle nye undervisere

Til alle nye undervisere Til alle nye undervisere Velkommen på Mercantec. Som ny underviser på Mercantec er der mange nye informationer, systemer og procedurer, som du skal være bekendt med. For at give dig en god og kvalitetsmæssig

Læs mere

- et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag

- et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag - et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag Udarbejdet i august 2010 revideret marts 2015 Vejledning til MedarbejderUdviklingsSamtalen (MUS) Som anført i vejledningen til BPA-ordningen,

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Holstebro Kommunes Interne Kursuskatalog Forår 2013

Holstebro Kommunes Interne Kursuskatalog Forår 2013 1 H-dvikling lf.: 9611 7521 ail: organisation.personale@holstebro.dk P N C V N G G Holstebro ommunes nterne ursuskatalog orår 2013 orord H-dvikling, den 29. november 2012 ære Personale Holstebro ommunes

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

GE N N E MGAN G AF ADMIN I- STRATIVE F ORH OLD VE D-

GE N N E MGAN G AF ADMIN I- STRATIVE F ORH OLD VE D- GE N N E MGAN G AF ADMIN I- STRATIVE F ORH OLD VE D- RØRE N DE TROMME N PwC 10. januar 2011 GENNEMGANG AF ADMINISTRATIVE FOR- HOLD VEDRØRENDE TROMMEN IN D LED N IN G/KOMMIS S ORIU M Hørsholm Kommune har

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Hvor alt sker. Kolding. Tønder. Rødekro. Aabenraa 7 km. Tyskland 25 km. Der er motorvej lige til døren.

Hvor alt sker. Kolding. Tønder. Rødekro. Aabenraa 7 km. Tyskland 25 km. Der er motorvej lige til døren. Compass Congress Center i Rødekro, Brunde Vest 17 Tønder 40 km. Rødekro Brundevej Brunde Nord Ribevej Brundevej Brunde Øst Kolding 40 km. E45 Løgumklostervej Tyskland 25 km. Aabenraa 7 km. Der er motorvej

Læs mere

MUS. Kom til orde. Gør status. Kik ind i fremtiden. Medarbejderudviklingssamtale

MUS. Kom til orde. Gør status. Kik ind i fremtiden. Medarbejderudviklingssamtale MUS Medarbejderudviklingssamtale Kom til orde Gør status Kik ind i fremtiden Medarbejderudviklingssamtale på AMU SYD - Indkaldelse Til: Fra: Du indkaldes hermed til en Medarbejderudviklingssamtale Dato:

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Virksomhedsaftale med MenuCard

Virksomhedsaftale med MenuCard Giv dine medarbejdere flere fordele! Med et MenuCard kan dine medarbejdere spare 25% på restaurantbesøg på over 140 spisesteder i Danmark. Det kan bruges privat og til forretningsmøder i byen, når der

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus.

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. 1. Kravspecifikationen: Funktionalitet 1.1 Bedst mulig brugerfunktionalitet for online kunder 6 Ø Systemet skal kunne

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Tiltagene er trinopdelt og tilpasset den enkelte målgruppe. Der er følgende opdeling:

Tiltagene er trinopdelt og tilpasset den enkelte målgruppe. Der er følgende opdeling: Elevtiltag Elevtiltagene... 3 KLUB 1 grundforløb... 3 KLUB 1 i praktiktiden.... 4 KLUB 21. hovedforløb... 4 KLUB 2 - praktiktiden.... 4 KLUB 3-2. hovedforløb... 4 Temaaftner... 4 Konferencer... 5 Konkurrencer...

Læs mere

3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager

3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager 3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI 08-01- 2 0 1 4 T i l s y n e t S t a t s f o r v a l t n i n g e n Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager S t o r e t o r v 1 0

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge & Anlæg arbejder vi med opgaver inden for tømrer-, maler- og murerfaget. Vi udfører en lang række forskellige bygge-

Læs mere

Forberedelses- og samtaleskema

Forberedelses- og samtaleskema Forberedelses- og samtaleskema MUSfor: Medarbejder Stilling Dato for samtalen: Leder: Introduktion til anvendelse Forberedelses- og samtaleskemaet er tænkt som: En hjælp til dig som forberedelse til samtalen

Læs mere

medieproduktion og ledelse

medieproduktion og ledelse information om praktik medieproduktion og ledelse modul 9-10 indholdsfortegnelse side 2: Info til praktikanten side 4: Tidsplan for valg af praktiksted og praktikperiode side 5: Info til praktikstedet

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Elevfokuseret Selvevaluering

Elevfokuseret Selvevaluering Elevfokuseret Selvevaluering BUSI ESS FORUM Udvikling af elever Processer i undervisning Medarbejdere Mål og strategi Udvikling og forbedring Samarbejde Bevis for afholdelse El afdelingen (EU) ved Randers

Læs mere