Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab"

Transkript

1 Jungstypeteorisområdgivningsværktøj Kundeoptimeretrådgivning Specialeiforbindelsemedforstkandidatstudiet Udarbejdetaf:RuneBøgeskovTørnkvistNielsenSBK Dato: 31.August2009 Vejleder: ToveEnggrobBoon KøbenhavnsUniversitet:DetBiovidenskabeligeFakultet,InstitutforSkovogLandskab

2 Resume Rådgivningindenforskovbrugkræverikkebaregodefagligeevner,menogsåmenneskelige kundskaberervigtige.deterenfordelatkunnekommunikeremedsinkundepåengodogordentlig måde.dettespecialeserpåhvordanjungstypeteorikanbrugessomværktøjtilatgennemføreengod rådgivning.iforbindelsemedspecialeterfemforskelligeskovejereinterviewetomderesønsketil rådgivning.skovdyrkerforeningenharværetbesøgtiforbindelsemedenudviklingsdaginterntfor organisationen.derharværetsamtalemedenhr managericarlsberga/s,derbenytterjtiogmbti isinjobfunktion.samtderharværetsamtalemedcamillabroagerfracenterforledelsesom certificereandreibrugenafjtiogtidligerehargjortdetsammemedmbti.dissemøderharalle bidragetmedobservationerdergivertegnpåforskelligepræferencerindenforjungstypeteori.dette ledertilkonklusionenatskovejereneikkekansigesatværeéntypeprofil.skovfogdernei skovdyrkerforeningenerhellerikkekunéntypeprofil.jtiogmbtierbeggegode rådgivningsværktøjerogkanbrugesienrådgivningssituation.skovdyrkerneharmulighedforat uddanneegetpersonaletilatvaretagedenvidereinterneuddannelseindenforjtiellermbti. Nøgleord:Jungstypepsykologi,MBTI,JTI,Rådgivning Abstract Providinggoodcouncilintheforestryisnotonlyaquestionaboutknowledgewithinforestrybutalso yieldsforproberpeopleskills.itisanadvantagetobeabletocommunicatewiththecostumerina goodfashion.thisthesisisaninvestigationinhowjung stypepsychologycanbeusedasatoolina counsellingsituation.duringthethesisfive forestownerwereinterviewedabouttheirwishestoa goodcounselling.danishforestryextensionhasbeenobservedduringainternalleanprocess meeting.ahr ManageratCarlsbergA/Shasbeenconsultedonhowahugeprivateenterpriseuses JTIandMBTI.DanishCentreforLeadershiphasbeenconsultedalsoabouttheuseofMBTIandJTI. TheseinvestigationsyieldsthattheforestownerswerenotthesametypeofpersoninaJung terminology,neitherwerethecounciloremployedbythedanishforestryextension.jtiandmbtican beusedtoimprovethewaycounselingarehandledwithinthedanishforestryextensionandthey havethepossibilitytofurthereducatetheiremployees. Keywords:Jung stypepsychology,mbti,jti,counseling - 2 -

3 Forord DettespecialeerskrevetsomafslutningenafforstkandidatuddannelsenvedDetBiovidenskabelige Fakultet,KøbenhavnsUniversitet. Specialeterudarbejdetgennemforåret2009medSkovdyrkerforeningenFynsomsamarbejdspartner. Hensigtenmedspecialetharværetatundersøgenyemetoderattænkerådgivningiskovbruget,forpå denmådeatværemedtilatgivebudpå,hvordanmankunneklædespåtilatgennemføreforstmæssig rådgivning. Følgendepersonertakkesforbidragtilspecialetsindhold: Demedlemmerdertogsigtidtilatlademiginterviewedem. SteenPetersen ForinputomMBTIogJTIipraksis. CamillaBroager ForinputomforskellenmellemMBTIogJTI. Somstøtteogvejledningtakkesfølgendepersoner: UlrikNielsen Foratværeengodværtogmangegodeinputtilhvordanspecialetkunnetageform. ToveEnggrobBoon SomogsåfandtminidémedatundersøgeJungtypepsykologiforinteressant. Vennerogfamilie forathavebidragetmed moralskstøtte,sprogligsparringogillustrativeevner. Afleveringsdato:31.August2009 RuneBøgeskovTørnkvistNielsen - 3 -

4 Indholdsfortegnelse Resume...2 Abstract...2 Forord...3 Indledning...6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Værtogmodtager... 8 Metodeafsnit...8 Interviewafejere... 9 ObserveringhosSkovdyrkerforeningen... 9 SamtalemedSteenPetersen... 9 SamtalemedafCamillaBroager Jungspsykologisketypeteori...10 Historie VærktøjertilbrugafJungsteori Præference Defiredimensioner Energidimensionen Opfattedimensionen Vurderedimensionen Livsstilsdimensionen Typetabellen Dimensionernesindbyrdesforhold Rækkefølgen Anvendelsesmuligheder KommunikationogJTI...18 Nårenergienkommunikerer DenEkstroverte DenIntroverte Denopfattendekommunikation DenSansende DeniNtuitive DenVurderendekommunikation DenTænkende DenFølende Livsstilskommunikation MineinterviewogJungstypepsykologi...24 MedlemmerneiSkovdyrkerforeningen Ejertype Økonomien

5 ImplementeringafGrønDriftplan ØnskertilrådgivningiforbindelsemedGrønDriftplan ObservationafSkovdyrkerforeningen DenHRansvarlige PersonligesamtalermedCamillaBroager Diskussion...27 InterviewogSamtaler Hvordanerkunden? Hvadsigerdeprofessionelle? HvordanpasserdettilJung? Erdetdenrigtigemetode? KonklusionafatbrugeJungstypeteoriienrådgivendesituation...29 Perspektivetforskovdyrkerne...30 Jungerenmulighed Litteraturliste...32 AppendiksI...34 InterviewafA InterviewafB InterviewafC InterviewafD InterviewafE

6 Indledning Foratværeistandtilatrådgivepåengodmådeerdetvigtigtatforståsinekunder.Detatkunne målretterådgivningtilkundenpåenmådesåkundenforstårhvadbudskabeter,ogpåenmådeså kundenfåretpositivtindtrykafrådgiver,ermegetvigtigt.detskaberikkebareengodrelationkunde ogrådgiverimellem,detkanogsåmedføreenfastholdelseafkundenogskabeetmersalg.detskal væreenbehageligoplevelseatmodtagerådgivning.detlyderbanalt,mendetermuligtatderer nogenderfinderdetatmodtagerådgivningubehageligt.deterikkenødvendigvisenrarsituationat stillesigselvi,menderimodenerkendelseafatmanikkeerdendervedmest.manharbrugfor andreshjælptilatopnåetresultat,hvadenddetteresultatmåttevære.deterenblottelseafegne evner,somivissetilfældekanværeubehageligt.pådenandensidefindesderogsårådgiverederføler detsværtatyderådgivning.detkanværesværtatsigetilenkundeatdeskalgørenogetandetendde hargjortimangeår.detatværebedrevidendeellerligefremeksperterensværrolle.detliggeret prespårådgiverathavedetteansvar. RådgivningerenafSkovdyrkerforeningenskerneydelser.Deterbetjeningenafdetenkeltemedlemog dermedejer,dergøratskovdyrkerforeningenharsinberettigelse.somsåmangeandreforeninger stårskovdyrkerforeningenoverfordenudfordringatfastholdemedlemmerogværeattraktivoverfor nye.deskalværedebedsteindenfordereskernekompetence,forerdeikkedet,erdermangeandre tilbudpåmarkedet. Samtidigmeddenalmindeligekonkurrenceindenforfeltet,ertilskudsordningenforskovrådgivning fjernet.detbetyder,altandetlige,atkundensomkommertilatbetalemereforenydelse,vilvære mereopmærksompådenvarederleveresfraskovdyrkerforeningen.detteharmedførtetøgetfokus fraskovdyrkerforeningenomatkvalitetenafdenrådgivningdeleverer,skalværedenbedstepå markedet. Enmådeatanskuerådgivningogudnyttelseafatmanharforskelligerådgivereogforskelligetyperaf kunder,eratbenyttesigafjungspsykologisketyper.detteerenteoriderarbejdermedensmedfødte præferencerogudnytteratdissekanobserveresbådehosenselvoghosmodtager.vedatbrugedisse præferencerkanmanmålretterådgivningensåmanersikkerpåatdentypemanståroverfor,ihøjre gradermodtagelig,ellerharenbedreforståelsefordenrådgivningderblivergivet

7 Problemformulering Skovdyrkerforeningenbefindersigietrådgivningsmarked.Detervigtigtatdeheletidenerpåforkant bådeindenfordetfagtekniskemht.skovdyrkning,menogsåmedhensyntilrådgivning.dettespeciale vilbehandlerådgivningudfraenpsykologisktypeanskuelse. FormåletmeddettespecialeeratgiveetbudpåhvordanSkovdyrkerforeningenkanbrugeJungs psykologisketypeteoriideresrådgivning.foratkunnegøredette,beskrivesjungstypeteori,samtder sespåhvilkeværktøjerderfindesforatbrugedissepåenkommunikativmåde.desudenklarlægges detypemæssigeforskelledermåtteværeblandtmedlemmernesamtmedarbejderne. Afgrænsning Foratkunnevisedeproblemstillingerdereropstilletiproblemformuleringenovenfor,erdetvigtigt foropgavenattageudgangspunktisituationerhvorskovdyrkerforeningenerirådgivningssituationer. DerforerskovdyrkerforeningensrådgivningangåendeGrønDriftplan 1 valgtsomudgangspunktfor specialet.detgiverengarantforatderforeliggerensituationhvorderblivergivetrådgivningpå ejendommenisamspilmellemskovdyrkerforeningenogskovdyrkeren. OpgavenbegrænsestilkunatbeskæftigesigoverordnetmedJungstypeteori.Denneharsom minimumtoudbredteværktøjertilknyttet,myers BriggsTypeIndikator(MBTI)ogJungianskType Index(JTI).Disseerbeggesolideværktøjersomopererermeddesammebegreberogens dimensioner.enfuldstændigredegørelseafdenøjagtigeforskelleidisseværktøjerer,isigselv,et specialeværdigogvilrammeudenfordettespecialesfokus.årsagentilatdisseernævnt,eratdevil blivebrugtkombineretgennemspecialetfremover.dettegøresistørsterespektoverforværktøjernes forskelleogligheder. Nårjegvælgeratbrugebeggeværktøjeridenneopgaveerdetpågrundaf,atMBTIeretafdemest udbredteværktøjerindenforområdet.dererover2millionertestresultateraleneiusa(kroeger 2002).Dettegøratværktøjeterinteressant,dadetharensådanmængdeatmankanseenkvantitativ tendensitypefordelingen.årsagentilatjtiogsåbringesindispecialet,eratdetteværktøjvinder størreogstørreudbredelsefremformbtiogmåskevilerstattedennepåsigt.såforatfådetbedste frabeggeverdener,ervalgetatbeskæftigesigmedbeggedele. 1GrønDriftplaneretlangsigtetskovplanlægnigsværktøjsomsokovdyrkerforeningenudbydertilsine kunder(skovognaturstyrelsen)

8 Værtogmodtager SpecialeterblevettilisamarbejdemedSkovdyrkerforeningenslokalafdelingpåFyn.Deterforeningen derharstilletmedlemmertilrådighedforatjegkunneundersøgehvaddevilhaveudafenrådgivning. Deterogsåforeningenderihøjgradermodtagerafprojektet.Deteraltsåmeningenatdetteskalgive enidéom,ogetbudpå,hvaddekangøreforatforbedrederesrådgivningoverforderesmedlemmer. Deterderesskovfogederderbl.a.skalhavegavnafdettearbejde.Skovfogederernormaltikke eksperterijungsteoriogdeterikkeendelafdetnormalepensumforforstkandidaterheller.påden baggrundvilderværeetuddybendeafsnitafhvordandisseerbeskrevetiteori.efterfølgendevildisse teorierblivebenyttetpådeinterviewsogdesamtalersomjegharværetudeogforetage. Andremodtagereafprojektetkunneværevirksomhederoglæreanstalterderbenytterrådgivningi salgsøjemedellerundervisning,daopgavenvilgivebudpåhvordanmankanbenyttejungstypeteori kommunikativt. Metodeafsnit Specialeterskrevetsomenkombinationafetlitteraturstudieogetcasestudie.Detharværet nødvendigtatdanneetoverblikoverhvordanjungspsykologisketypererblevettil,samtatfindeud afhvordandetkanbenyttesirådgivningssammenhænge.foratgiveetbudpåhvordan Skovdyrkerforeningenkanbrugeværktøjetipraksishardetværetnødvendigtatdanneetoverblik overforskelligekunder,samtansatte.tildetteformålharskovdyrkerforeningenbedtfem medlemmeromatstillesigtilrådighedforatjegkunnestilledemspørgsmålomderesejendomog hvordandeønskeratrådgivningenydes.forudendetteharjegdeltagetpåetinterntprocesmøde omhandlendelean 2 hosskovdyrkerforeningen. ForatundersøgehvordanandrebrugerJungstypepsykologiipraksis,harjeginterviewetHR manager hoscarlsberg,steenpetersen,somercertificeretibrugenafjti.dettehargivetetindblikihvordan hanharbrugtteorienigennemsinkarrieresomhr managericarlsbergogihanstidligereansættelse hosdhl. Jungstypeteorierisigselvetspecialeværdigt.Foratfåklarlagtforskelleneideforskelligeværktøjer indenforjungstypeteori,harjeghaftsamtalermedcamillabroagerafflereomgange.huneransatved CenterforLedelsesområdgiver.CenterforLedelselaverbl.a.certificeringafJTIoghartidligeregjort detsammenmedmbti. 2LEANerenprocessomserpåhvordanmankantrimmeorganisationen(UlrikNielsen)

9 Interviewafejere SomnævntiafgrænsningenerderkuninterviewetejerederharfåetlavetenGrønDriftplan. Interviewguidenerlavetpåenmådesåallespørgsmålenekanhenvisetildeforskelligekapitlerder findesiensådan.hvertspørgsmålerblevetstilletsometåbentspørgsmålhvortilejernefritkunne fortællehvaddesyneservigtigt,påderesegenfortruknemåde.samtidigerspørgeguidenbrugtsom enrettesnorigenneminterviewene,foratsikreataltrelevantkommed. Detharværetetmålforintervieweneatseommankunnesammenkædedehårdefaktaom ejendommenmedenbestemtpersontype.derforerderbådespørgsmålsomerdatafaktuelle, kombineretmedenrækkekvalitativespørgsmål. Detkvalitativeinterviewervalgtudfraenbetragtningomatdenneformpasseriarbejdsbyrdeforet specialeogdetikkeermuligtatnåudtilalleskovdyrkerforeningensmedlemmer. IntervieweneergennemførtisamarbejdemedUlrikNielsenfraSkovdyrkerforeningen.Hanharværet medsomrepræsentantforskovdyrkerforeningen.hanharikkeblandetsigiintervieweneogharikke forsøgtatpåvirkesvareneinogenretning.tilspørgsmålenedervarrettetmodønskeromfremtidig rådgivning,harhanforholdtsigheltiro,fornetopikkeatpåvirkesvaret.detteerensværsituationat sættemedlemmeti,ogkunnehaveenpotentielrisikoforatgivefalskeellerurigtigesvar.detteerikke indtrykket,menfarenerder. ObserveringhosSkovdyrkerforeningen UndervejsiprocessenharjegdeltagetietafSkovdyrkernesLEANmøderhvorjeg,somfluenpå væggen,harhaftmulighedforatiagttagehvordanskovdyrkernegennemføreretsådanmøde.dette hargivetmigenindsigtihvordandearbejdermedderesinternestruktur,menogsåenindsigtihvilke forskellighederdeansatte,dervartilstedevedmødet,besidder.detteharjegbrugtiløbetafrestenaf processendakommunikationenmellemejerogrådgivergårbeggeveje.deteraltsåikkenokatsepå kunderne.iantagelsenafhvordanenvirksomhedsprocessomleanblivergennemførterogsåmeget interessantforspecialet,dadensigernogetomhvordanskovfogedernesforesattevælgerat gennemføreensådanproces. SamtalemedSteenPetersen SteenerHR ManagerhosCarlsbergogharigennemsinkarrierearbejdetmedJungspsykologiske typer.hanercertificeretafcenterforledelseibrugafjtioghartidligerearbejdetmedmbtihos DHL.SamtalenmedSteenblevbrugttilatundersøgehvordanstorevirksomhedersomCarlsbergog - 9 -

10 DHLbrugerJungstypepsykologiipraksis.Detteblevgjortforatundersøgeomdetogsåernogeten mindreorganisationsomskovdyrkernekanfågavnaf. SamtalemedafCamillaBroager Camilla,cand.psych,eransatvedCenterforLedeles(CfL)ogarbejdermedcertificeringafJTIisin dagligdagsområdgiver.samtalernemedcamillaerbrugtsomvalideringafminmådeatbruge begrebernejtiogmbtiiopgaven.detvarvigtigtformigatfåetsynpåhvordetoværktøjerer forskellige,dadetteerkompliceretatudredeaflitteraturenogaltforomfattendefordettespeciale. KontaktentilCamillaersketigennemmailkorrespondanceogtoefterfølgendetelefonsamtaler,som vilbliverefererettililitteraturlistensompersonligsamtale. Jungspsykologisketypeteori DettekapitelbestårafengennemgangafJungstypepsykologi.Dererenpræsentationafhvordan begrebetopstod,hvadderforståsvedenpræference,hvordaninddelingenafpræferencerlavesog hvordandekanbrugesfremadrettet.desudenbeskrivesenudledningafdetoforskelligeværktøjer sombrugesiopgavenoghvordandevirkersomværktøjtiljungsteori. Dettegøresforatkunnebenyttebegrebernemereflydendesenere,nårjegvilbeskrivemetodeni sammenhængmedskovdyrkerforeningensanbefalinger. Historie I1921publicerededenschweiziskepsykiaterCarlGustavJung 3 sinteoriompsykologisketyperi PsychologischeTypen Dettevarførstegangmanbeskæftigedesigalenemedpsykologiske egenskaberiformafpræferencer.tidligerehavdetypeinddelingbeskæftigetsigmedfysiskeudtrykså somkropsformer.jungstypergiveranledningtilatbehandleinddelingafmenneskerpåennyogmere raffineretmådeendhvadtilfældetvar(borbye) VærktøjertilbrugafJungsteori DererigennemtidenflereforskelligepersonlighederderhartagetJungsteoriertilsigogudviklet forskelligeformerforværktøjer.denmestmarkantepådetteområdeerkathrinebriggssomerenaf pionerernetilatudviklejungsteoritiletbrugbartværktøj.sammenmedsindatterisabelmyers udviklerdembti.deerførsttilattilføjelivsstilsdimensionensomjungikkeselvharmed,mensomvil blivebenyttetidettespeciale(borbye). 3CarlGustavJung( )udviklededybdepsykologien,ogsåkendtsomanalytiskpsykologi

11 DetandetværktøjsomspecialetvilbeskæftigesigmederdetnorskeJungianskeTypeIndex JTI.Det byggerligesommbtipåjungs PsychologischeTypen ogbrugersammebegreberogdimensionersom MBTI(Ringstad&Ødegård) BådeMeyersogBriggssamtRingstad&Ødegårdhartagetudgangspunktioriginaltekster.Ringstad& ØdegårdhardogideresoperationaliseringafJungsteoribl.a.valgtatoversætte originalteksterne/vissetyskeordanderledesendmeyersogbriggsforatkommetætterepå betydningenellermeningenmeddeoprindeligeord.herkanbl.a.nævnesordet übereinstimmung, derimbtieroversattil harmony ogijtieroversattil overensstemmelse.jtiindikatoren/testener ligeledesopbyggetefteretønskeomatopnåstørrestringensogbrugervenlighed,hvilketbl.a.kommer tiludtrykispørgsmålenesopbygningogformuleringer,derlangthenadvejenanerkender,atvikan genkendeosselvibeggesiderafdeenkeltedimensionerfremfor,atladetesttagermerekategorisk vælgeimellempolernesometenten ellersomimbti.ligeledesrummerjtiudelukkende sætningsspørgsmål,derallevægterligemegetomenddesidste4mereomfattendespørgsmål eksplicitafgører,omresultatetafprioriteringenafpræferencerpådeenkeltedimensionerafgørestil deneneellerandensidefxsversusn,skullebeggesiderafendimensionværevalgtligemangegange. TilforskelhertilbestårMBTIafbådesætningerogordpar,dissevægterforskelligtognogletælleshelt fra,dvs.tillægges0point,ogerdertaleometligeligttilvalgafbeggepolerpådimensionerne,afgøres detteudfraenantagelseometkultureltbias,derforsøgesmodvirketvedaltidatladeafgørelsenaf testenfaldeiretningafhhv.i N F P.(Broager) Præference SlårmanopiNudanskordbogdefineres præference som: nogetsomfortrækkesfremfornoget andet (Nudanskordbog).Dettebetyderikkeatdetaltidersådanmanvælgerenspræference.Derer mangeandrefaktorerderkanspilleind.skalmanfindesinepræferencerskaldetværeifuldkomment afslappedesituationer,hvormanikkeerpressettilatgørenogetbestemt.deterherenspræferencer kommertiludtryk(jung). Bogstavernefordenenkeltepræferencemarkeresmedfed,dadettetydeliggørforståelsenforhvornår derbeskrivespræferencerversusdimensioner.dettevilblivebrugtfremoverispecialet. ÅrsagentilatvurderingogopfattelseerJogP,erathenholdsvisJogPertagetfradenengelske betegnelse Judgement og Perception.N etiintuitionerdetsammepåbådedanskogengelsk,men forikkeatbytteompåintroversionogdennebenyttesniintuition(ringstad&ødegård)

12 Ekstrovert Introvert Sansning intuition Tænkning Følen vuderende J opfatte Figur1:Præferencernevistsommodsætninger MankanaltsåikkeværebådeTænkendeogFølendeogmanerikkebådeEkstrovertogIntrovert. PræferencerneerpolersomikkeerforeneligesomvisiFigur1.Daderertaleompræferencererdet altsåikkedetsammesomatsigeatmanikkebesidderevnerindenfortopræferencerisamme dimension.mankanøvesigiatbenytteflerepræferencer,menmanvilaltidkunhaveénpræference Tænkning Følgen Livsstilsdimensionen Sansning intuition Vuderedimensionen Ekstroversion Introversion Opfattedimensionen Energidimensionen indenforhverdimension(borbye). Vudering opfattelse Figur2:Dimensionerneogderespræferencer Defiredimensioner Idetfølgendevildimensionerneblivepræsenteretenforenogderesrespektivepræferenceruddybes. IfølgeJungerpersonlighedenbundetoppåtredimensioner.Energidimensionenmeddetopoler Ekstrovert/Introvert,samttodimensionerderomhandlerdetmentale,somharpolerne Sansning/iNtuitionogTænkning/Følen(Jung).SenereerdermedMBTIkommetendimensionmere,

13 sombrugestilatfastsætterækkefølgenafdetreoprindeligedimensioner,dennekaldes livsstilsdimensionenogharpræferencernevurdering J/oPfatte(Ringstad&Ødegård). Somnævntovenforerdertomentaledimensioner.Dissekaldesogsåhenholdsvisopfattedimensionen S/NogvurderingsdimensionenT/F.DetodimensionerergrundelementetiJungsteori.Deterdisse derbliverbrugttilatbeskrivehanstyper.jungbrugerbegrebetrationelletyperompræferencernet ogffragrundbegrebetratio, atveje.detteblivertildenvurderendedimensionpådansk.ligeledes brugerhanirrationelomsogndaderherikkeforetagesenafvejningafdata(jung,borbye) SomvistiFigur2ognævntiovenståendeafsnitinddelespræferencernei4dimensioner. Detomentalefunktionermeddenopfattendeogvurderendedimension,børsessammen,deerogså kaldetfunktionsdimensioner.disseerheltcentraleiforståelsenafjungsteori.deteridissemanskal ledeefterdepræferencersomerafgørendeforhvordantyperreagerer.senerebestemmes rækkefølgenafdissedimensioner,ogdervildissetoværetætforbundetmedhinanden. Energi dimensionen Detteerdimensionenderforholdersigtilhvormanhenterogrettersinenergi.Deteridenne dimensionhvordetseshvordanmansomtypeforetrækkeratslappeafoghentenyenergi(ringstad& Ødegård) ErmanEkstrovertisinepræferencervildetsigeatmanforetrækkerathentesinenergiisine omgivelser.manbenyttersigafatværesammenmedandremenneskeroginvestereenergiiatlave aktivitetersammenmedandreidenomgivendeverden(borbye) Introvertepersonervilderimodværemereindadrettedeideresenergi.Detergennemtanker,følelser elleregenrefleksiondefårderesenergi(borbye). Detskaldogforståsatallemenneskerharbrugforatværeikontaktmedomverden.AtværeIntrovert eraltsåikkedetsammesomatdennepersonfuldstændigtisolerersigfraomverdenen(borbye). Opfatte dimensionen Opfattedimensionenerdeneneafdetomentaledimensioner.DeterdennederafJungbliverkaldt irrationellefunktioner(jung).denbeskriver,somtitlenogsåangiver,hvordanmanopfatterverden omkringenoghvordanmanbehandlerdeninformationmanfår(ringstad&ødegård). Sansningvilsigeatmanbrugersinefemsansertilathentesininformation.Dereraltsåenpræference foratrettesinopmærksomhedmoddetderskerinuet.manfårsineindtrykudfradetmanser,hører, føler,smager,oglugter(borbye)

14 intuitivepersonersøgermønstreideninformationderertilrådighed.dererenopmærksomhedmod sammenhængogmulighederogerenmerefremadskuendetilgangendsansning(borbye). Vurdere dimensionen Detteerdenandenafdetomentaledimensioner.Deterdennedimension,somindeholderdeafJung kaldetrationellepræferencer(jung).deteridennedimensionatpræferencerneforhvordanman træfferbeslutningerligger(ringstad&ødegård). Tænkningerudtryktveddenlogisketilgang.DetervedhjælpafanalyseatTænkerenforholdersig objektivttilsagenogpådetgrundlagtræfferenbeslutning(borbye). ModpolentilTænkningerFølen.Følerenbrugersineværdiertilatbearbejdeinformationinden beslutningertræffes.følerenforholdersigtilhvordanobjektetstillesiforholdtilfølerensværdisæt. Deterdetpersonligeforholdderkommertiludtrykifølerensstillingstagenogikkenødvendigvisud fraetlogiskargument(borbye). Livsstilsdimensionen Livsstilsdimensionenerdensidsteafdefiredimensioner.DenneerikkemediJungsoprindeligeteori, menerudvikletafmyersogbriggsiforbindelsemedudviklingenafmbtisomværktøj(borbye).den erogsåmedidetnorskejti.detbeskriverhvordanmanforetrækkeratindrettesigiforholdtilden omgivendeverdenogilivet(ringstad&ødegård). PersonermedpræferenceforvurderingJvilindrettesigmegetorganiseret.Derervissereglerder gælderogdisselevermanefter.derstillesikkespørgsmålstegnveddenorganisation,sommaneren delaf.manhandlerindenforderammerdereropstillet(borbye). OPfatterenvilimodsætningtilJindrettesigienfleksibelverden.Dererpladstilatværespontan.Der erikkenogetdererendeligtførisidsteøjeblik.detskalværemuligtatændrepåbeslutningerog konklusionerisålangtidsommuligt.deterfintmedenramme,mendetskalogsåundersøgeshvad derskerudenforrammen(borbye). Typetabellen Disseottepræferencergiverialtsekstenkombinationsmuligheder.DisseervistiTabel1(Borbye) DeførstetorækkerindeholderdeIntrovertetyper,detonederstedeEkstrovertetyper.Deto midtersterækkerindeholderdeopfattendetyperogdetoydersterækkerindeholderdevurderendej typer

15 SespåkolonnerneerdetdetokolonnertilvenstrederindeholderdeSansendetyperogdetohøjre kolonnerderindeholderdeintuitivetyper.detoyderstekolonnererdetænkendetyperogdeto midtersteerdefølendetyper. Typetabellen S S N N I ISTJ ISFJ INFJ INTJ J I ISTP ISFP INFP INTP P E ESTP ESFP ENFP ENTP P E ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ J T F F T Tabel1:Typetabel Dissesekstenkombinationerkaldesforentypekodeellertyper.Typerneersatoppådennemådefor atlæserenhurtigtkanfåenfornemmelseforlighedogforskellighedmellemdeforskelligetyper. Dennemådeatstilletyperneoppågiverformangeengodforståelseogmedlidtøvelseenhurtig genkendelighedmellemdeforskelligetyperogderessæregen(borbye). Dimensionernesindbyrdesforhold Deterisagensnaturikkealleaftypensfirepræferencerderkommerligemegettiludtryk.Derer funktionerderliggermerenaturligttilhvertypeendandre. Iforholdetmellemdimensionernesesiførsteomgangpådetomentalefunktionerogdelerdemopi firekategorier.hovedfunktion,støttefunktion,denuudvikledefunktionogdeninferiørefunktion.jung kalderdenmestudvikledepræferenceforhovedpræferencen.denneerdenmestbenyttedeogden manbenytteruproblematisk,bedstognuanceret.detkannærmestbeskrivessomdenpræference maner flydende i.undtagelsenerhvisdenmanståroverforentypedererstikmodsatjf.type kombinationerne.deterpga.forskellenemellemdetoparterdergøratmisforståelserkanopstå. Støttepræferencenerdennæstmestbenyttede.Ogerpådenandenmentaledimensionendhoved præferencen. Dentredjepræferenceermodpolentilstøttepræferencen.Denneerikkevistitypekoden.Detbetyder ikkeatmanikkebesidderden,menblotatdetikkeerblandtdemestforetrukneredskaber.dener ikkeudvikletogikkesånuanceretibrugensomdetooverliggendepræferencer

16 Densidsteogfjerdepræferenceerdeninferiørepræference.Dener,påsammemådesomden uudvikledetredjepræference,ikkeudtryktitypekoden,mendenharstorbetydningforforståelsenaf typen.deninferiørepræferenceermodpoltilhovedpræferencen.deterdennepræferencederkan kommetiludtryknårvierunderpres,såsomstress,træthedellerpåandenmådeutilpasiforholdtil situationen. Figur3:Dementaledimensionersforhold EnillustrativopsætningafovenståendekunnevissessomiFigur3.Herillustreresdetat hovedfunktionensmodsætningermodpolen,somerdeninferiørefunktion. Rækkefølgen Dimensionernesrækkefølgeerblandtandetbestemtafdementalepræferencersombeskrevet ovenfor.deterogsåherdetosidstedimensionerkommertiludtrykforatfindehvadderer hovedfunktionogstøttefunktion. Energidimensionengiverhvilkenpræferencemanrettermoddenydreverden.Personermedtyperne Evilværeudadrettedeisinhovedpræference.HvorimodIntrovertetypervilværeindadrettedei dereshovedpræference(borbye)

17 Livsstilsdimensionengiverhvilkenafdetomentaledimensionersomvilværehovedfunktionen.Er deretjitypekoden,vildetværedenvurderendedimensionderbesidderhovedfunktionenmedenten TellerF.ErdetderimodPilivsstilsdimensionenerdetdenopfattendedimensionhvor hovedfunktioneneratfindemedsellern.detteerillustreretifigur4:livsstilsdimensionensrelation tildementaledimensioner. Figur4:Livsstilsdimensionensrelationtildementaledimensioner Anvendelsesmuligheder Typebestemmelsekanbenyttestilenrækkeforskelligeformål: Selvindsigtogegenudvikling Valgafuddannelse,erhvervogkarriere Personligrådgivning Samlivsrådgivning Udviklingafkommunikationogsamspilmellemmennesker Problemløsningogkonflikthåndtering Udviklingafsamarbejdeogarbejdsmiljø Undervisningogindlæring Værdsættelseogbedreudnyttelseafdemenneskeligeressourceriorganisationen Lederudvikling Teamudvikling

18 Somlisteterderenlangrækkeafanvendelsesområder(Ringstad&Ødegård)ogdeterogså almindeligtatfåtestetsinepersonligepræferenceriforbindelsemedjobansøgning(petersen).derfor erderf.ekson linejobsøgningssiderdertilbyderenforenklettypetest(jobindex). Vigtigtfordettespecialeerdepunkterderforholdersigtilselvindsigt,personligrådgivningog kommunikationmellemmennesker.determedfokuspådisseatdenrådgivningsom Skovdyrkerforeningenyderfindersted. KommunikationogJTI Dettekapitelbrugestilatuddybedebegreberdererpræsenteretidetovenståendekapiteloggøre demmeremålrettedemodkommunikativbrug.dettegøresudfradenoverbevisningatgod rådgivninghandleromhvordanmankommunikerer. ogito,ergosum oversat Jegtænker,altsåerjeg Descartes Derviligennemkapitletværeenuddybningafhvordandefiredimensionerforholdersigrent kommunikativt.denførstedimension,energidimensionen,ermegetafgørendeforhvordan kommunikationenopfattesogkommertiludtryk.derforbeskrivesførstdenekstroverteog Introverte,hvorefterdetomentaledimensionerbeskrivesbådeudfraenEkstrovertogenIntrovert personsmådeatkommunikerepå. Nårenergienkommunikerer Energidimensionener,somnævnttidligere,detstedhvormanhentersinenergi.Detkommerogsåtil udtryknårderskalkommunikeresmedandre.dererstoreforskellepåhvordanenekstrovertogen Introvertforetrækkeratkommunikere(Grønkjær). Den Ekstroverte DenEkstrovertepersonsynesatdeterdetydredererinteressant.Dererstorinteresseihvadder skerrundtomvedkommendeogdererentendenstilatspørgemeget.denekstroverteerogsåmeget interesseretiatlærenytogharnærmestikketidtilathøresvaretførdetnæstespørgsmålerpåvej. Deteroftepersonerder talersigvarme.deterikkesikkertatdenekstroverteharetklartmålmed sintaleførvedkommendegårigang,mendetkommersomoftestundervejs.detbetyderogsåatden Ekstrovertefyldermegetidettalterum(Grønkjær). Hvisduikkekanoverbevisedem,såforvirdem!

19 HarryS.Truman SamtaleermegetvigtigtfordenEkstroverte.Destomeredestobedre.Derkannærmestikketalesnok. DeterisamtalendenEkstrovertekanudvikleideerogprøveholdningeraf.Detvilsigeatdeterikke altiddetsomkommerudafmundenpåenekstrovertsomvedkommendefaktiskmener.detkanlige såvelværementsomenprøveballon,foratudfordredeteksisterende(grønkjær). Ekstroversionhosenperson,gørofteatdeopfattessomkloge,skarpeeller fremmeiskoen.årsagen tildetteeratdenekstroverteermegetkommunikativisinvidensbegærlighed.hvisderernogetder ikkeforstås,såspørgesder,oghvisdeterforstået,såskaderdetaldrigatgentagepointenforatfåen mundtligbekræftelsepåatdeterforstået(grønkjær). IenarbejdssituationerdenEkstrovertegernegladforgruppearbejdehvormaneritætdialogmed sinekollegaer.denekstrovertetrivesogsåihøjgradiåbnekontormiljøerhvorallebevægersig mellemhinanden.fordetekstrovertekanettelefonopkaldnærmestværeenkærkommenafbrydelse hvisderharværetstillepågrundafkoncentrationilængeretid(grønkjær). DererogsåenbagsideafmedaljenvedEkstroversion.Disseerafledtafdesammepositivedele.Når denekstrovertespørgererdetikkealtidforathøresvaret,menforattænkeselv.dettekanskeien sådangradatsvaretaldrigkommerindhosspørgerenselv,fordidenekstroverteerigangmedat tænkepånogetnytogbefindersigmentalttoskridtlængerefremme.denekstrovertesevnertilat skabelivomkringsigvedhjælpafsamtale,kanføretilatdenkommunikationderforgårikkeer kritisk,menbareenbekræftelseafdetsomalleredeersagt.pådenmådeerderenfareforatderikke kommernytkritiskinputtilarbejdet,menatmanderimodfortsætterafsammesporsomhidtil.møder denekstroverteenudprægetintrovertperson,kandenekstrovertekommetilatfølesituationen ubehagelig,dadenekstroverteikkeervanttilatderikkekommernogetmodellermedspilpåde inputsvedkommendekommermed.dervilforekommeflerelejlighedermedtavshed,somerden Ekstrovertesværstefjende(Grønkjær). Den Introverte PersonerdererIntroverteernaturligtrettetmoddenindreenergi.Deterikkedetydredererdet interessante.hvadderforgårindenihovedetermegetmereinteressantogtankevirksomhedbetyder megetfordenintroverte(grønkjær). Mithovedermitenestehjem,medmindredetregner. CaptainBeefhart DenIntrovertepersoneroftestmegetstillepersonerdervælgersineordmedomhu.Dereringen grundtilattalemedmindremanharnogetatsige.pludseligeirrelevanteudbruderikkenogetder

20 kommerfraintrovertepersoner.denintrovertefølerikkeattavshederpinlig,menenkærkommen lejlighedtilattænkesigomenekstragang.derforopfattesintrovertepersoneroftesom velovervejede(grønkjær). IarbejdssammenhængforetrækkerdenIntrovertearbejdehvorderarbejdesalene,hvoropgaver løseshverforsigforsåsenereatsamletrådene.daderpådenmådeertidtilfordybelseogmulighed foratkoncentreresigomopgavenfremforatværeikonstantdialogmedsinekollegaer(grønkjær). TalenerikkedenIntrovertesfortruknekommunikationsform.Detkangåforhurtigtogdererikketid tilatovervejealtordentligt.derimoderkommunikationviae post,breve,smsogandenskriftlig kommunikationligenogetdenintrovertekanlide.hererdertidtilatformuleresigpåenordentlig mådeogovervejehvaddetermanskaltagestillingtilellergivebudpå(grønkjær). DenIntrovertetrættesofteafdeEkstrovertesmegenløsesnakogdeprøveballonerdesenderop.Der erjoingengrundtilatdiskuterenogetmanikkemenerellerikkevilgøre hvorforikkebareholdesig tildefåmenvelovervejetideer?.detmåværeenintrovertderharopfundetudtrykket pølsemandssnak.daderikkeermegenpølsemandssnakoverintrovertepersoner,erdeejheller centrumforopmærksomheden,hvilketpasserdemmegetvel.detgørogsåatdekanbliveopfattet somlangsomme,dadejoikkevirkersomomdeforstårdetderbliversagt.deterdoglangtfratilfældet dadehellereanalyserertingeneindeidemselvfremforatspørgemeddetsamme. Denopfattendekommunikation Denopfattendedimensionidetkommunikativeperspektiv,handleromhvordanmanudtrykkerden verdenmanopfatter.detharaltsånogetmeddenindadrettedeopfatteevneogensevnetilatudtrykke dentilomverdenenatgøre(grønkjær). intuitivepersonersøgermønstreideninformationderertilrådighed.dererenopmærksomhedmod sammenhængogmulighederogenmerefremadskuendetilgangendhosdensansende(grønkjær). Den Sansende DenSansendetypeeroptagetafhvadderskeromkringvedkommendehérognu,deterdehårdefakta dertællerogkendsgerningerermegetvigtige(grønkjær). DenEkstrovertSansendetype(ES)ermegetfintilatkommunikeresineholdningerhentetdirekteide faktuelleforudsætningerderomgiverpersonen.deterkommunikationderermegetdetaljeorienteret somkommerfraenes er.daes erenermegetdetaljeorientereterdetvigtigtatpræsenterealle detaljerfordennetype.detgørates erenfølersigtrygogfårmulighedforatstillesinedetaljerede spørgsmål,ogdembørmansåværeparattilatimødekommeienrådgivningssituation.daes erenhar

MBTI Re:Search Huddle

MBTI Re:Search Huddle MBTI Re:Search Huddle Kaldet Ikke kun en røst fra himlen Dine gaver Din personlige stil Dit kald og tjeneste Din passion Dine historier Formål At forstå din personlighed og hvordan den indvirker på dit

Læs mere

Roller i samarbejdet. DLBR Rådgiveruddannelsen Efterår 2008

Roller i samarbejdet. DLBR Rådgiveruddannelsen Efterår 2008 Roller i samarbejdet DLBR Rådgiveruddannelsen Efterår 2008 Lidt om giraffen Organisationsantropolog med speciale i organisationsudvikling og kommunikation (Aarhus Universitet) Uddannelsesleder, projektleder

Læs mere

INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN. Introduktion til TYPE TEAMS DANSK UDGAVE ELIZABETH HIRSH KATHERINE W. HIRSH SANDRA KREBS HIRSH

INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN. Introduktion til TYPE TEAMS DANSK UDGAVE ELIZABETH HIRSH KATHERINE W. HIRSH SANDRA KREBS HIRSH INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN Introduktion til TYPE og TEAMS DANSK UDGAVE ELIZABETH HIRSH KATHERINE W. HIRSH SANDRA KREBS HIRSH Introduktion Formålet med Introduktion til Type og Teams er at hjælpe dig

Læs mere

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting?

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting? MBTI 4 dimensioner Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert Hvordan får du information og finder ud af ting? Sansning Intuition Hvordan træffer du afgørelser eller beslutter

Læs mere

Jungs typologi, JTI/MBTI

Jungs typologi, JTI/MBTI Jungs typologi, JTI/MBTI Det menneskelige styresystem JTI/MBTI JTI/MBTI er udviklet på baggrund af Jungs typologi og består af 16 grundlæggende psykologiske typer. Udgangspunktet for beskrivelsen af de

Læs mere

INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN. Introduktion til TYPE ORGANISATIONER TREDJE UDGAVE DANSK UDGAVE S ANDRA KREBS HIRSH JEAN M.

INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN. Introduktion til TYPE ORGANISATIONER TREDJE UDGAVE DANSK UDGAVE S ANDRA KREBS HIRSH JEAN M. INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN Introduktion til TYPE i ORGANISATIONER TREDJE UDGAVE DANSK UDGAVE S ANDRA KREBS HIRSH JEAN M. K UMMEROW Hvad er MBTI? Dette hæfte er skrevet for at hjælpe dig med at forstå

Læs mere

42 år gift, 2 børn Tidl. badmintonspiller på verdensplan Brand manager for Forza badminton og Babolat tennis

42 år gift, 2 børn Tidl. badmintonspiller på verdensplan Brand manager for Forza badminton og Babolat tennis FOA 10. SEPTEMBER MARTIN LUNDGAARD 42 år gift, 2 børn Tidl. badmintonspiller på verdensplan Brand manager for Forza badminton og Babolat tennis BADMINTON CV 1991: Dansk, nordisk og europamester u19 1995:

Læs mere

Myers-Briggs Type Indikator Teamrapport

Myers-Briggs Type Indikator Teamrapport Teamrapport Udviklet af Allen L. Hammer Europæisk udgave Team (Eksempel) 250211 Rapport til ERIK EKSEMPEL 25. februar 2011 OPP Ltd +44 (0)845 603 9958 www.opp.eu.com Myers-Briggs Type Indikator Teamrapport

Læs mere

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer Tolkningsrapport for organisationer Udviklet af Sandra Krebs Hirsh og Jean M Kummerow Europæisk Udgave Rapport udarbejdet for Alberte SAMPLE 13 marts 2012 CPP, Inc 800-624-1765 wwwcppcom Introduktion Myers

Læs mere

Myers-Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer

Myers-Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer Udviklet af Sandra Krebs Hirsh og Jean M. Kummerow Europæisk Udgave Rapport til VERIFIED ISTJ 14. november 2014 OPP Ltd +44 (0)845 603 9958 www.opp.com Myers-Briggs Type Indicator Copyright 2006 af Peter

Læs mere

Individuel læringsstil hvorfor nu det?

Individuel læringsstil hvorfor nu det? Individuel læringsstil hvorfor nu det? Anette Kolmos og Lise Busk Kofoed MBTI en har haft stor betydning for mig i projektforløbet. Det er således, at 5 af de personer, der er i gruppen ligger samlet fordelt

Læs mere

INTRODUKTION TIL TYPE SERIE. Introduktion til TYPE SJETTE UDGAVE DANSK UDGAVE ISABEL BRIGGS MYERS

INTRODUKTION TIL TYPE SERIE. Introduktion til TYPE SJETTE UDGAVE DANSK UDGAVE ISABEL BRIGGS MYERS INTRODUKTION TIL TYPE SERIE Introduktion til TYPE SJETTE UDGAVE DANSK UDGAVE ISABEL BRIGGS MYERS Introduktion Isabel Briggs skrev Introduktion til Type til brug for respondenter, efter at de havde modtaget

Læs mere

Myers-Briggs Type Indikator Team-facilitatorrapport

Myers-Briggs Type Indikator Team-facilitatorrapport Myers-Briggs Type Indikator Team-facilitatorrapport Udviklet af Allen L. Hammer Europæisk udgave Team (Eksempel) 250211 Rapport til TEAMFACILITATOR 25. februar 2011 OPP Ltd + (0)85 603 9958 www.opp.eu.com

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Vin med hjerte Instruktør giver dig redskaber

Læs mere

SAMPLE. Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet

SAMPLE. Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, vil det nok være en god idé at overveje de områder af dit liv, hvor du vil anvende dit kendskab til MBTI-rammen. Hvis

Læs mere

God ledelse bygger på

God ledelse bygger på God ledelse bygger på Kontekstforståelse Rolleklarhed Begreber og sprog Metoder og værktøj Personlige egenskaber Lyst, kraft, overskud Tid Netværk Ledelse og styring Ledelse (leadership) en kontaktsport

Læs mere

Introduktion til typologi

Introduktion til typologi Introduktion til typologi Preben Grønkjær Den typologi, som Region Syddanmarks Ledelsesakademi anvender, er oprindelig udviklet af den schweiziske psykiater C.G. Jung (1875-1961). Han præsenterede den

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Velkommen til grunduddannelse i ledelse. Onsdag den 26. august 2009

Velkommen til grunduddannelse i ledelse. Onsdag den 26. august 2009 Velkommen til grunduddannelse i ledelse Onsdag den 26. august 2009 Jungiansk Type Index - JTI Bygger på psykoanalytikeren Carl Jungs teorier om, hvordan mennesker er forskelligt disponeret fra naturens

Læs mere

Typologi en kort introduktion Preben Grønkjær, magister i idéhistorie

Typologi en kort introduktion Preben Grønkjær, magister i idéhistorie Typologi en kort introduktion Preben Grønkjær, magister i idéhistorie Indholdsfortegnelse Typologiens teoretiske grundlag... 2 Indstillingstyper... 6 Den ekstraverterede type... 7 Den introverterede type...

Læs mere

Det personlige lederskab i et typologisk perspektiv

Det personlige lederskab i et typologisk perspektiv Det personlige lederskab i et typologisk perspektiv Preben Grønkjær, specialkonsulent i ledelse, magister i idéhistorie Region Syddanmarks Ledelsesakademi, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for

Læs mere

En hvepserede: læringsstile i e-learning

En hvepserede: læringsstile i e-learning Ole Lauridsen* 57 En hvepserede: læringsstile i e-learning Abstract The concept of learning styles is a hornet s nest. In the last couple of decades, it has gained ground in constructivist learning activities;

Læs mere

Projekt- og programledelse Lektion 7

Projekt- og programledelse Lektion 7 Projekt- og programledelse Lektion 7 9. oktober Lokale 4A16 MBA Klaus Nielsen e-mail:kni@itu.dk 1 The human Dimension Chapter 21-25 Leadership and performance Chapter 21 Project; Leaders and/or managers?

Læs mere

PERSONLIGE EGENSKABER HOS VOKSNE GAMERE

PERSONLIGE EGENSKABER HOS VOKSNE GAMERE PERSONLIGE EGENSKABER HOS VOKSNE GAMERE Har det påvirket voksne menneskers sociale og faglige kompetencer, at de i længere perioder i barn- og ungdommen har gamet mere end 20 timer om ugen? Casper Helenius,

Læs mere

SEKRETÆRKURSUS NØRGAARDS HØJSKOLE. 13. november 2013 HØJSKOLEN UNDER FORANDRING OG UDVIKLING

SEKRETÆRKURSUS NØRGAARDS HØJSKOLE. 13. november 2013 HØJSKOLEN UNDER FORANDRING OG UDVIKLING SEKRETÆRKURSUS NØRGAARDS HØJSKOLE HØJSKOLEN UNDER FORANDRING OG UDVIKLING 13. november 2013 DEJLIG ER DEN HIMMEL BLÅ Vi har og en ledestjerne og når vi den følger gerne kommer vi til Jesus Krist. HVAD

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

Resumé. Abstract. Side 1 af 81

Resumé. Abstract. Side 1 af 81 Resumé NationalparkMolsBjergeblevopretteti2009somenudafDanmarksforeløbigttre Nationalparker.Detmesteafparkensarealerpålandjorden,og80%erprivatejet. Landskabetiparkeneretresultatafflereisfremstødundersidsteistidogbestårafbl.a.

Læs mere

Career Training. Hvad viser din personlighedstest? v/ Lars Ulrik Jeppesen CA a-kasse. 02.05.2011 CA a-kasse 1

Career Training. Hvad viser din personlighedstest? v/ Lars Ulrik Jeppesen CA a-kasse. 02.05.2011 CA a-kasse 1 Career Training Hvad viser din personlighedstest? v/ Lars Ulrik Jeppesen CA a-kasse 02.05.2011 CA a-kasse 1 Agenda Velkomst og præsentation Om Personlighedstest Erfaringer fra Novozymes Brugen af MBTI

Læs mere

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati?

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati? IslamiEuropa entrusselmoddeteuropæiskedemokrati? Enanalyseafislamsogkristendommensforenelighedmed vestligefrihedsrettigheder Kandidatafhandling Af: RasmusAage Uddannelse: Cand.ling.merc. TyskogEuropæiskeStudier

Læs mere

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek!

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek! Rekrutteringafborgeremedlav mentalsundhedunderhelbredstjek "Etcasestudieietsymbolskinteraktionistiskperspektiv Kandidatspeciale 4.Semester Gruppe1051 StineRoerBolmgren MetteTaarstedSoelberg Vejleder TineMechlenborgKristiansen

Læs mere

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport til. MARGERY GUARDIOLA 6.

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport til. MARGERY GUARDIOLA 6. MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR TM TRIN II Europæisk Udgave: Dansk Tolkningsrapport af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport til MARGERY GUARDIOLA 6. april 2013 Fortolket af Jamie Hirata

Læs mere

Tlf:

Tlf: jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang Oplæg fra jer! Litteratur til i dag Vigtigt? Spørgsmål? Refleksioner? Motivation hvor i modellen?

Læs mere

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

Vi har i denne opgave undersøgt hvordan fixie cyklens udvikling og udbredelse, i et

Vi har i denne opgave undersøgt hvordan fixie cyklens udvikling og udbredelse, i et Resume: Viharidenneopgaveundersøgthvordanfixie cyklensudviklingogudbredelse,iet socioteknisksystem,bliverpåvirketaffaktorersomsocialegrupper,identitetog subkulturer.dissefaktorerermedtilatbestemmehvordandennecykeltypeergåetfra

Læs mere

Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for. Sample Danish. 26 december 2006

Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for. Sample Danish. 26 december 2006 MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR TRIN II Europæisk Udgave: Dansk Tolkningsrapport af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for Sample Danish 6 december 006 800-6-76 www.cpp.com

Læs mere

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for ALBERTE SAMPLE.

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for ALBERTE SAMPLE. MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR TRIN II Europæisk Udgave: Dansk Tolkningsrapport af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for ALBERTE SAMPLE marts 0 800-6-76 www.cpp.com Myers-Briggs

Læs mere

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for. Jan Wittrup.

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for. Jan Wittrup. MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR TRIN II Europæisk Udgave: Dansk Tolkningsrapport af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for Jan Wittrup 7 december 006 OPP Ltd Elsfield Hall

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER!

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER! Abstract ThisthesisaimstoexaminehomelessnessamongyoungpeopleinDenmark,whichhasbeena growingproblemthelastfewyears.throughqualitativeinterviewswith7youngadults,who haveexperiencedhomelessnessorarehomelessatthemoment,iwishtofindouthowand

Læs mere

side 2 side 4 side 6

side 2 side 4 side 6 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 3-2. september 2011 KLIK PÅ BOKSEN FOR AT LÆSE ARTIKLEN TALENTUDVIKLING I EN KRISETID COACHING I STRESS OG TRIVSEL FORANDRINGER side 2 side 4 side 6 TALENTUDVIKLING I EN KRISETID

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

MaxBank En analyse af arkitektur og ledelsesrationalitet i moderne bankpraksis

MaxBank En analyse af arkitektur og ledelsesrationalitet i moderne bankpraksis Kandidatafhandling MaxBank Enanalyseafarkitekturogledelsesrationalitetimoderne bankpraksis Afhandlingensengelsketitel: MaxBank Ananalysisoforganizationalarchitectureinperspectiveofcontemporary managementrationality.

Læs mere

Figur 5 Psykoanalysen til forståelse af menneskelig adfærd.

Figur 5 Psykoanalysen til forståelse af menneskelig adfærd. Figur 5 Psykoanalysen til forståelse af menneskelig adfærd. Figur 6 Terapi som grundlag for psykologisk teoridannelse. Figur 7 Freuds personlighedsmodel. Kilde: Her efter Olsen og Køppe, 1997. p. 324.

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for. Manager X.

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for. Manager X. MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR TRIN II Europæisk Udgave: Dansk Tolkningsrapport af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for Manager X september 006 OPP Ltd Elsfield Hall -7

Læs mere

Crowdfunding+af+ computerspil+

Crowdfunding+af+ computerspil+ !!!! Crowdfunding+af+ computerspil+! 4+et+studie+af+online+relationer+!!!!!!!!! Roskilde!Universitet,!Speciale!Forår!2015,!Kommunikation!!! Af:!Anders!Kildebæk!&!Julie!Bremholm!Sørensen! Vejleder:!Lisbeth!Frølunde!!!

Læs mere

Er du introvert eller ekstrovert?

Er du introvert eller ekstrovert? Er du introvert eller ekstrovert? Af Martin Anker Wiedemann I en artikel i fagbladet Børn & Unge fra BUPL skriver Trine Vinther om, at verden har brug for de introverte. Artiklen er en anmeldelse af bogen

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

FOR JURIDISK RÅDGIVNING

FOR JURIDISK RÅDGIVNING M A R I E J U L L S Ø R EN S EN GOD SKIK FOR JURIDISK RÅDGIVNING En retlig standard JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG God skik for juridisk rådgivning en retlig standard Marie Jull Sørensen God skik for

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 0.2 Resumé

Indholdsfortegnelse 0.2 Resumé 0.1 Abstract This project revolves around personality tests, and the use of these when putting together a work related team. The project is based on the MBTI-test which is designed by Katharine Cook Briggs

Læs mere

ELEVMOTIVATION KROPPEN I LÆRINGSRUMMET

ELEVMOTIVATION KROPPEN I LÆRINGSRUMMET ELEVMOTIVATION OG KROPPEN I LÆRINGSRUMMET Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet og læring - en konsensuskonference 25. 27. oktober 2011 Der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset

Læs mere

- en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter

- en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter Nyhedens ansigter - en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter Britt Godske, Emil Ryttergaard, Mathias Skov Johansen, Nanna Martensen Journalistik - ES 2014 Vejleder: Michael Bruun Andersen Indledning(...(2

Læs mere

Facilitering af grupper

Facilitering af grupper Facilitering af grupper Schoug Psykologi & Pædagogik D. 11. marts 2015 UDVIKLING OG FORANDRING Gå efter guldet (30 min) 1. Beskriv en dag eller en situation, hvor du virkelig følte du gjorde en god indsats;

Læs mere

Hvorfor er vi så forskellige? Cand. Psych Loney Skaaning

Hvorfor er vi så forskellige? Cand. Psych Loney Skaaning Hvorfor er vi så forskellige? Cand. Psych Loney Skaaning - en kort introduktion til Myers Briggs Type Indikator (MBTI) og til anerkendelse og anvendelse af vores medfødte forskellighed på konstruktive

Læs mere

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!!

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!! Uddannelsetil AlexanderAamand+40255 JesperHinzeNielsen+51632 MalteGyldenkærne+52477 MaltheCarlsen+52393 MikeBrandt+51740 OleHelms+52552 SveaKrukow+51729 Nr.S1525073149 Vejleder: KasperEskildsen Filosofifagmodulsprojekt4/6semester

Læs mere

DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.##

DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.## DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.##!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AMALIE#MUNKNER#KRISTIANSEN#&#LISE#WIEDERHOLT#CHRISTENSEN# BACHELORPROJEKT#29.5.2013# INSTITUT#FOR#STATSKUNDSKAB#

Læs mere

Handlingsrettet og procesrettet, nyskabende menneskeorienteret type

Handlingsrettet og procesrettet, nyskabende menneskeorienteret type JTI typologi for: Mick Leone Leone Smed Baruffato ENFP Handlingsrettet og procesrettet, nyskabende menneskeorienteret type Ekstrovert (E) - handlingsrettet Intuitiv (N) - nyskabende Følende (F) - menneskeorienteret

Læs mere

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter Kandidatafhandling,InstitutforPsykologi,Københavnsuniversitet Traumer EnundersøgelseafsammenhængenmellemPTSDog kroniskesmerter Ethvertlevendevæsensøgerstraksfrafødslenlystenog befindersigvelvedden,somdetbedsteafalt,ogskyr

Læs mere

Motivationsteorier#i#videnssamfundet#

Motivationsteorier#i#videnssamfundet# HA6.semester Bachelorafhandling Forfatter:NikolajWithenGrumsen 201207725 Vejleder:ChristianWaldstrøm Dato:4/5J2015 Afdeling:Badm. Anslag:109.999 Motivationsteorierividenssamfundet Executive)summery) Inthemid1900safocusonhumanmotivationsbegan.Atthistimemainlymenwere

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

Historieopgaven 1. HF

Historieopgaven 1. HF Historieopgaven 1. HF Opgavevejledning til kursister Opgaveaflevering: 14. april, kl. 14.00 på kontoret Historieopgave 1hf 2010-2 1. Generelt om historieopgaven Historieopgaven skrives og afleveres individuelt

Læs mere

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING U ARKITEKTURUNDERVISNINGSOPLÆG ELSEBETH BALSLØW 1 DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING MOTIVATION Deerkendelserjeghargjortmiggennemmoduls1 s3formidlingsopgaver,harprimært

Læs mere

Den historiske udvikling af Personlighedstest

Den historiske udvikling af Personlighedstest Den historiske udvikling af Personlighedstest Baggrund Mennesker er ikke ens, og de handler forskelligt. Det kan vække både nysgerrighed og undren, men det giver også en usikkerhed. Vi vil gerne forstå,

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

OM KUNST OG KREATIVITET I UNDERVISNING

OM KUNST OG KREATIVITET I UNDERVISNING ROSKILDEUNIVERSITET PERFORMANCE DESIGN CECILIEAABOELYNEBORG SPECIALE OMKUNSTOGKREATIVITETIUNDERVISNING Hvordankunstogkreativitetkananvendesiundervisningsøjemed påenkontinuerligogallestedsnærværendemåde.

Læs mere

Værdiansættelse af Djurslands Bank

Værdiansættelse af Djurslands Bank HA6.Semester Bachelorafhandling Forfatter: MartinBøgildPoulsen vejleder: HenningRudJørgensen Institut: Erhvervsøkonomiskinstitut VærdiansættelseafDjurslandsBank AarhusSchoolofBusniessandSocialSciences

Læs mere

KOM-GODT-I-GANG-MED-OFFENTLIG SALG

KOM-GODT-I-GANG-MED-OFFENTLIG SALG KOM-GODT-I-GANG-MED-OFFENTLIG SALG STARTGUIDE LARS KJÆR KUHLMANN LARS@KUCON.DK 2016 KuCon ApS Indhold 1. Baggrund for og formål med denne guide... 2 2. Salgsprocessen i offentlig salg... 3 Introduktion...

Læs mere

Fødevarer(med(beskyttede(betegnelser(

Fødevarer(med(beskyttede(betegnelser( Fødevarer(med(beskyttede(betegnelser( "hvorstorindflydelseharnatur"ogkulturgeografien? Specialeafhandlingaf KasperHaahrLeth Titel:'Fødevarermedbeskyttedebetegnelser hvorstorindflydelseharnatur"ogkulturgeografien?'

Læs mere

Titel:"Med"studiet"i"lommen" Studie:"Informationsvidenskab"&"Informationsteknologi" Semester:"6."semester" "Bachelorprojekt"

Titel:Medstudietilommen Studie:Informationsvidenskab&Informationsteknologi Semester:6.semester Bachelorprojekt Titel:Medstudietilommen Studie:Informationsvidenskab&Informationsteknologi Semester:6.semester Bachelorprojekt Sted:AalborgUniversitet Gruppemedlemmer:/ LineThygesen TineRønøBove MikkelHøyerTherkildsen

Læs mere

KAPITEL 6 DEN LÆRENDES PERSPEKTIV

KAPITEL 6 DEN LÆRENDES PERSPEKTIV KAPITEL 6 DEN LÆRENDES PERSPEKTIV Pia Melchior Petersen og Sven Van Elst 1. INDLEDNING Synet på læring har ændret sig i takt med den stigende interesse for implementering af computer støttetlæring i undervisningen.

Læs mere

Indledning...3. Problemformulering...4. Opgavens opbygning... 4. Videnskabsteori og metode... 5. Introduktion til empiri..6

Indledning...3. Problemformulering...4. Opgavens opbygning... 4. Videnskabsteori og metode... 5. Introduktion til empiri..6 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL1..3 Indledning....3 Problemformulering.....4 Opgavensopbygning.... 4 Metodeafsnit..5 Videnskabsteoriogmetode.... 5 Introduktiontilempiri..6 Metodertilempiriindsamling. 6 Teoriafsnit.7

Læs mere

Forstå 3 grundlæggende psykologiske behov på holdet Kompetent Være i relation Autonom

Forstå 3 grundlæggende psykologiske behov på holdet Kompetent Være i relation Autonom Det Hele Menneske Forstå 3 grundlæggende psykologiske behov på holdet Kompetent Være i relation Autonom z We see the world not as it is, but as we are Stephen Covey Ballerina Hvilken vej drejer hun? At

Læs mere

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER! BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Effektive og involverende klubmøder gennem facilitering

Effektive og involverende klubmøder gennem facilitering Effektive og involverende klubmøder gennem facilitering Hils på hinanden ved bordene Nina Tange - NTA@DPU.DK Aarhus Universitet Forskning og udvikling Fremtidens mødekoncept 2003-2004 Det lærende møde

Læs mere

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Gruppe&nr.:&21&& & & & Hus&45.2& & & & & &&Hum1Bach& 6.&semester&& & & &&&Bachelorprojekt& & & & & F2015& & & Gine&Khatibzadeh&Buch&& & & & &

Læs mere

En kvantitativ undersøgelse af sammenhængen mellem ITKO-studerendes persontyper ifølge Myers-Briggs Type Indicator og deres videndelingsadfærd.

En kvantitativ undersøgelse af sammenhængen mellem ITKO-studerendes persontyper ifølge Myers-Briggs Type Indicator og deres videndelingsadfærd. En kvantitativ undersøgelse af sammenhængen mellem ITKO-studerendes persontyper ifølge Myers-Briggs Type Indicator og deres videndelingsadfærd. A quantitative study of the relationship between ITKO students

Læs mere

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold&

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& && & & Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& Niels&Jensen& N&BKAR71P& N&Studienummer&178550& & & Speciale&rapport&7.semester&bygningskonstruktør&& & Vejleder&:&Martin&Nielsen& &&&&&& VIA&UNIVERSITY&COLLAGE&

Læs mere

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Juni 2016 Indhold Studieordningens nationale del og Link til Nationale Moduler: http://paedagoguddannelsenet.dk/... 3 Prøveform: Grundfagligheden...

Læs mere

Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk

Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk - information til lærlinge, læresteder, vejledere og censorer Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Aqqusinersuaq 18 Postboks 1038 3900 Nuuk Tlf.:

Læs mere

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats! Skrivning af fagprøve Det er ikke en disputats! Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontor- og handelsuddannelsen.

Læs mere

Når alle spillere har lagt et kort, går stikket til den spiller, der har lagt det kort, der har højest værdi.

Når alle spillere har lagt et kort, går stikket til den spiller, der har lagt det kort, der har højest værdi. Klør er trumf. Hjerter er trumf. Es har den laveste værdi, 7 har den højeste. Spar er trumf. Es har den laveste værdi, 7 har den højeste. Es har den højeste værdi, 7 har den laveste. Es har den højeste

Læs mere

Ny#alkymisme# ! førmoderne#erkendelsesformer#i#en#senmoderne#opbrudstid#! Kandidatafhandling! Vejleder:#

Ny#alkymisme# ! førmoderne#erkendelsesformer#i#en#senmoderne#opbrudstid#! Kandidatafhandling! Vejleder:# Ny#alkymisme# førmoderne#erkendelsesformer#i#en#senmoderne#opbrudstid# Vejleder:# AfonsoMoreira Institutforledelse,politikogfilosofi # Studerende:# # MagnusGraae Cand.soc. PKL Antalanslag:181.641,ex.forsideogbilag

Læs mere

Professionsbacheloropgaven

Professionsbacheloropgaven GORM BAGGER ANDERSEN & JESPER BODING Professionsbacheloropgaven i læreruddannelsen I n d h o l d Indhold 7 Forord 9 Hvad er en professionsbacheloropgave? 9 Særlig genre, særlige krav 10 Praksis som omdrejningspunkt

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

Særligt sensitive mennesker

Særligt sensitive mennesker Særligt sensitive mennesker Psykolog Athina Delskov Formand for HSP foreningen Min baggrund Arbejde med spiseforstyrrelser siden 2003 Opdagede, at jeg selv er særligt sensitiv Elaine N. Aron: Særligt sensitive

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management?

Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management? Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management? Hvem er jeg? Biolog fra Københavns Universitet i 1999 med speciale i lokal Agenda

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1 1.1. Problemfelt...1 1.2 Problemformulering...2 1.3 Arbejdsspørgsmål...3 2. Metode...4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1 1.1. Problemfelt...1 1.2 Problemformulering...2 1.3 Arbejdsspørgsmål...3 2. Metode...4 Abstract( This%report%investigates%how%the%phenomenon%of% human%trafficking%for%sexual% exploitation %is%represented%as%a%political% problem %in%a%danish%context.%the% analysis%is%positioned%within%a%poststructuralist%paradigm%and%therefore%seeks%to%

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg Maj 2012 Side 1 af 5 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland

Læs mere

Kort præsentation. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. FTF teamledelse. Jens Fisker Carlsbæk. www.innovator.

Kort præsentation. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. FTF teamledelse. Jens Fisker Carlsbæk. www.innovator. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. Kort præsentation er stifter og indehaver af Konsulentgruppen Innovator. Uddannet indenfor voksenpædagogik, organisation og psykologi. Jens har

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

Artikelsamling om læringsstile

Artikelsamling om læringsstile Rita Dunn Artikelsamling om læringsstile Introduktion til læringsstile Læsestile Undervisningsstil Fleksible læringsmiljøer Konkrete materialer Artikelsamling om læringsstile Artikelsamling om læringsstile

Læs mere

Er du introvert? Betydningen af at være introvert og en historie om Caroline

Er du introvert? Betydningen af at være introvert og en historie om Caroline Er du introvert? Betydningen af at være introvert og en historie om Caroline Af erhvervspsykolog Marianne Løwe ejer af Løwe Consulting, marts 2015 Caroline egen fortælling om at være introvert: Jeg er

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II E10s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder

Læs mere

Erfaringer fra VIPS m.m. FTF Region Sjælland 22.01.2009. Hans Hvenegaard. TeamArbejdsliv. hhv@teamarbejdsliv.dk

Erfaringer fra VIPS m.m. FTF Region Sjælland 22.01.2009. Hans Hvenegaard. TeamArbejdsliv. hhv@teamarbejdsliv.dk Erfaringer fra VIPS m.m. FTF Region Sjælland 22.01.2009 Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv hhv@teamarbejdsliv.dk Formålet med VIPS Virksomhedernes Indsats for et bedre Psykisk arbejdsmiljø At skabe viden om

Læs mere

Hjælp eller afhængighed

Hjælp eller afhængighed Hjælp eller afhængighed Forfatter Lars Uggerhøj ISBN 87-7307-512-4 Copyright 1995 Udgivet af Tryk Forsideillustration Distribution Lars Uggerhøj & Aalborg Universitetsforlag Aalborg Universitetsforlag

Læs mere

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda InstitutforMarketingogorganisation Forfatter: LineBeringKristensen(301075) Vejleder: BjarneR.Schlichter Enempiriskanalyseafkritiskesuccesfaktorerved implementeringenafetcrmsystem etstudieafaualumniogimplementeringenafgerda

Læs mere