Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab"

Transkript

1 Jungstypeteorisområdgivningsværktøj Kundeoptimeretrådgivning Specialeiforbindelsemedforstkandidatstudiet Udarbejdetaf:RuneBøgeskovTørnkvistNielsenSBK Dato: 31.August2009 Vejleder: ToveEnggrobBoon KøbenhavnsUniversitet:DetBiovidenskabeligeFakultet,InstitutforSkovogLandskab

2 Resume Rådgivningindenforskovbrugkræverikkebaregodefagligeevner,menogsåmenneskelige kundskaberervigtige.deterenfordelatkunnekommunikeremedsinkundepåengodogordentlig måde.dettespecialeserpåhvordanjungstypeteorikanbrugessomværktøjtilatgennemføreengod rådgivning.iforbindelsemedspecialeterfemforskelligeskovejereinterviewetomderesønsketil rådgivning.skovdyrkerforeningenharværetbesøgtiforbindelsemedenudviklingsdaginterntfor organisationen.derharværetsamtalemedenhr managericarlsberga/s,derbenytterjtiogmbti isinjobfunktion.samtderharværetsamtalemedcamillabroagerfracenterforledelsesom certificereandreibrugenafjtiogtidligerehargjortdetsammemedmbti.dissemøderharalle bidragetmedobservationerdergivertegnpåforskelligepræferencerindenforjungstypeteori.dette ledertilkonklusionenatskovejereneikkekansigesatværeéntypeprofil.skovfogdernei skovdyrkerforeningenerhellerikkekunéntypeprofil.jtiogmbtierbeggegode rådgivningsværktøjerogkanbrugesienrådgivningssituation.skovdyrkerneharmulighedforat uddanneegetpersonaletilatvaretagedenvidereinterneuddannelseindenforjtiellermbti. Nøgleord:Jungstypepsykologi,MBTI,JTI,Rådgivning Abstract Providinggoodcouncilintheforestryisnotonlyaquestionaboutknowledgewithinforestrybutalso yieldsforproberpeopleskills.itisanadvantagetobeabletocommunicatewiththecostumerina goodfashion.thisthesisisaninvestigationinhowjung stypepsychologycanbeusedasatoolina counsellingsituation.duringthethesisfive forestownerwereinterviewedabouttheirwishestoa goodcounselling.danishforestryextensionhasbeenobservedduringainternalleanprocess meeting.ahr ManageratCarlsbergA/Shasbeenconsultedonhowahugeprivateenterpriseuses JTIandMBTI.DanishCentreforLeadershiphasbeenconsultedalsoabouttheuseofMBTIandJTI. TheseinvestigationsyieldsthattheforestownerswerenotthesametypeofpersoninaJung terminology,neitherwerethecounciloremployedbythedanishforestryextension.jtiandmbtican beusedtoimprovethewaycounselingarehandledwithinthedanishforestryextensionandthey havethepossibilitytofurthereducatetheiremployees. Keywords:Jung stypepsychology,mbti,jti,counseling - 2 -

3 Forord DettespecialeerskrevetsomafslutningenafforstkandidatuddannelsenvedDetBiovidenskabelige Fakultet,KøbenhavnsUniversitet. Specialeterudarbejdetgennemforåret2009medSkovdyrkerforeningenFynsomsamarbejdspartner. Hensigtenmedspecialetharværetatundersøgenyemetoderattænkerådgivningiskovbruget,forpå denmådeatværemedtilatgivebudpå,hvordanmankunneklædespåtilatgennemføreforstmæssig rådgivning. Følgendepersonertakkesforbidragtilspecialetsindhold: Demedlemmerdertogsigtidtilatlademiginterviewedem. SteenPetersen ForinputomMBTIogJTIipraksis. CamillaBroager ForinputomforskellenmellemMBTIogJTI. Somstøtteogvejledningtakkesfølgendepersoner: UlrikNielsen Foratværeengodværtogmangegodeinputtilhvordanspecialetkunnetageform. ToveEnggrobBoon SomogsåfandtminidémedatundersøgeJungtypepsykologiforinteressant. Vennerogfamilie forathavebidragetmed moralskstøtte,sprogligsparringogillustrativeevner. Afleveringsdato:31.August2009 RuneBøgeskovTørnkvistNielsen - 3 -

4 Indholdsfortegnelse Resume...2 Abstract...2 Forord...3 Indledning...6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Værtogmodtager... 8 Metodeafsnit...8 Interviewafejere... 9 ObserveringhosSkovdyrkerforeningen... 9 SamtalemedSteenPetersen... 9 SamtalemedafCamillaBroager Jungspsykologisketypeteori...10 Historie VærktøjertilbrugafJungsteori Præference Defiredimensioner Energidimensionen Opfattedimensionen Vurderedimensionen Livsstilsdimensionen Typetabellen Dimensionernesindbyrdesforhold Rækkefølgen Anvendelsesmuligheder KommunikationogJTI...18 Nårenergienkommunikerer DenEkstroverte DenIntroverte Denopfattendekommunikation DenSansende DeniNtuitive DenVurderendekommunikation DenTænkende DenFølende Livsstilskommunikation MineinterviewogJungstypepsykologi...24 MedlemmerneiSkovdyrkerforeningen Ejertype Økonomien

5 ImplementeringafGrønDriftplan ØnskertilrådgivningiforbindelsemedGrønDriftplan ObservationafSkovdyrkerforeningen DenHRansvarlige PersonligesamtalermedCamillaBroager Diskussion...27 InterviewogSamtaler Hvordanerkunden? Hvadsigerdeprofessionelle? HvordanpasserdettilJung? Erdetdenrigtigemetode? KonklusionafatbrugeJungstypeteoriienrådgivendesituation...29 Perspektivetforskovdyrkerne...30 Jungerenmulighed Litteraturliste...32 AppendiksI...34 InterviewafA InterviewafB InterviewafC InterviewafD InterviewafE

6 Indledning Foratværeistandtilatrådgivepåengodmådeerdetvigtigtatforståsinekunder.Detatkunne målretterådgivningtilkundenpåenmådesåkundenforstårhvadbudskabeter,ogpåenmådeså kundenfåretpositivtindtrykafrådgiver,ermegetvigtigt.detskaberikkebareengodrelationkunde ogrådgiverimellem,detkanogsåmedføreenfastholdelseafkundenogskabeetmersalg.detskal væreenbehageligoplevelseatmodtagerådgivning.detlyderbanalt,mendetermuligtatderer nogenderfinderdetatmodtagerådgivningubehageligt.deterikkenødvendigvisenrarsituationat stillesigselvi,menderimodenerkendelseafatmanikkeerdendervedmest.manharbrugfor andreshjælptilatopnåetresultat,hvadenddetteresultatmåttevære.deterenblottelseafegne evner,somivissetilfældekanværeubehageligt.pådenandensidefindesderogsårådgiverederføler detsværtatyderådgivning.detkanværesværtatsigetilenkundeatdeskalgørenogetandetendde hargjortimangeår.detatværebedrevidendeellerligefremeksperterensværrolle.detliggeret prespårådgiverathavedetteansvar. RådgivningerenafSkovdyrkerforeningenskerneydelser.Deterbetjeningenafdetenkeltemedlemog dermedejer,dergøratskovdyrkerforeningenharsinberettigelse.somsåmangeandreforeninger stårskovdyrkerforeningenoverfordenudfordringatfastholdemedlemmerogværeattraktivoverfor nye.deskalværedebedsteindenfordereskernekompetence,forerdeikkedet,erdermangeandre tilbudpåmarkedet. Samtidigmeddenalmindeligekonkurrenceindenforfeltet,ertilskudsordningenforskovrådgivning fjernet.detbetyder,altandetlige,atkundensomkommertilatbetalemereforenydelse,vilvære mereopmærksompådenvarederleveresfraskovdyrkerforeningen.detteharmedførtetøgetfokus fraskovdyrkerforeningenomatkvalitetenafdenrådgivningdeleverer,skalværedenbedstepå markedet. Enmådeatanskuerådgivningogudnyttelseafatmanharforskelligerådgivereogforskelligetyperaf kunder,eratbenyttesigafjungspsykologisketyper.detteerenteoriderarbejdermedensmedfødte præferencerogudnytteratdissekanobserveresbådehosenselvoghosmodtager.vedatbrugedisse præferencerkanmanmålretterådgivningensåmanersikkerpåatdentypemanståroverfor,ihøjre gradermodtagelig,ellerharenbedreforståelsefordenrådgivningderblivergivet

7 Problemformulering Skovdyrkerforeningenbefindersigietrådgivningsmarked.Detervigtigtatdeheletidenerpåforkant bådeindenfordetfagtekniskemht.skovdyrkning,menogsåmedhensyntilrådgivning.dettespeciale vilbehandlerådgivningudfraenpsykologisktypeanskuelse. FormåletmeddettespecialeeratgiveetbudpåhvordanSkovdyrkerforeningenkanbrugeJungs psykologisketypeteoriideresrådgivning.foratkunnegøredette,beskrivesjungstypeteori,samtder sespåhvilkeværktøjerderfindesforatbrugedissepåenkommunikativmåde.desudenklarlægges detypemæssigeforskelledermåtteværeblandtmedlemmernesamtmedarbejderne. Afgrænsning Foratkunnevisedeproblemstillingerdereropstilletiproblemformuleringenovenfor,erdetvigtigt foropgavenattageudgangspunktisituationerhvorskovdyrkerforeningenerirådgivningssituationer. DerforerskovdyrkerforeningensrådgivningangåendeGrønDriftplan 1 valgtsomudgangspunktfor specialet.detgiverengarantforatderforeliggerensituationhvorderblivergivetrådgivningpå ejendommenisamspilmellemskovdyrkerforeningenogskovdyrkeren. OpgavenbegrænsestilkunatbeskæftigesigoverordnetmedJungstypeteori.Denneharsom minimumtoudbredteværktøjertilknyttet,myers BriggsTypeIndikator(MBTI)ogJungianskType Index(JTI).Disseerbeggesolideværktøjersomopererermeddesammebegreberogens dimensioner.enfuldstændigredegørelseafdenøjagtigeforskelleidisseværktøjerer,isigselv,et specialeværdigogvilrammeudenfordettespecialesfokus.årsagentilatdisseernævnt,eratdevil blivebrugtkombineretgennemspecialetfremover.dettegøresistørsterespektoverforværktøjernes forskelleogligheder. Nårjegvælgeratbrugebeggeværktøjeridenneopgaveerdetpågrundaf,atMBTIeretafdemest udbredteværktøjerindenforområdet.dererover2millionertestresultateraleneiusa(kroeger 2002).Dettegøratværktøjeterinteressant,dadetharensådanmængdeatmankanseenkvantitativ tendensitypefordelingen.årsagentilatjtiogsåbringesindispecialet,eratdetteværktøjvinder størreogstørreudbredelsefremformbtiogmåskevilerstattedennepåsigt.såforatfådetbedste frabeggeverdener,ervalgetatbeskæftigesigmedbeggedele. 1GrønDriftplaneretlangsigtetskovplanlægnigsværktøjsomsokovdyrkerforeningenudbydertilsine kunder(skovognaturstyrelsen)

8 Værtogmodtager SpecialeterblevettilisamarbejdemedSkovdyrkerforeningenslokalafdelingpåFyn.Deterforeningen derharstilletmedlemmertilrådighedforatjegkunneundersøgehvaddevilhaveudafenrådgivning. Deterogsåforeningenderihøjgradermodtagerafprojektet.Deteraltsåmeningenatdetteskalgive enidéom,ogetbudpå,hvaddekangøreforatforbedrederesrådgivningoverforderesmedlemmer. Deterderesskovfogederderbl.a.skalhavegavnafdettearbejde.Skovfogederernormaltikke eksperterijungsteoriogdeterikkeendelafdetnormalepensumforforstkandidaterheller.påden baggrundvilderværeetuddybendeafsnitafhvordandisseerbeskrevetiteori.efterfølgendevildisse teorierblivebenyttetpådeinterviewsogdesamtalersomjegharværetudeogforetage. Andremodtagereafprojektetkunneværevirksomhederoglæreanstalterderbenytterrådgivningi salgsøjemedellerundervisning,daopgavenvilgivebudpåhvordanmankanbenyttejungstypeteori kommunikativt. Metodeafsnit Specialeterskrevetsomenkombinationafetlitteraturstudieogetcasestudie.Detharværet nødvendigtatdanneetoverblikoverhvordanjungspsykologisketypererblevettil,samtatfindeud afhvordandetkanbenyttesirådgivningssammenhænge.foratgiveetbudpåhvordan Skovdyrkerforeningenkanbrugeværktøjetipraksishardetværetnødvendigtatdanneetoverblik overforskelligekunder,samtansatte.tildetteformålharskovdyrkerforeningenbedtfem medlemmeromatstillesigtilrådighedforatjegkunnestilledemspørgsmålomderesejendomog hvordandeønskeratrådgivningenydes.forudendetteharjegdeltagetpåetinterntprocesmøde omhandlendelean 2 hosskovdyrkerforeningen. ForatundersøgehvordanandrebrugerJungstypepsykologiipraksis,harjeginterviewetHR manager hoscarlsberg,steenpetersen,somercertificeretibrugenafjti.dettehargivetetindblikihvordan hanharbrugtteorienigennemsinkarrieresomhr managericarlsbergogihanstidligereansættelse hosdhl. Jungstypeteorierisigselvetspecialeværdigt.Foratfåklarlagtforskelleneideforskelligeværktøjer indenforjungstypeteori,harjeghaftsamtalermedcamillabroagerafflereomgange.huneransatved CenterforLedelsesområdgiver.CenterforLedelselaverbl.a.certificeringafJTIoghartidligeregjort detsammenmedmbti. 2LEANerenprocessomserpåhvordanmankantrimmeorganisationen(UlrikNielsen)

9 Interviewafejere SomnævntiafgrænsningenerderkuninterviewetejerederharfåetlavetenGrønDriftplan. Interviewguidenerlavetpåenmådesåallespørgsmålenekanhenvisetildeforskelligekapitlerder findesiensådan.hvertspørgsmålerblevetstilletsometåbentspørgsmålhvortilejernefritkunne fortællehvaddesyneservigtigt,påderesegenfortruknemåde.samtidigerspørgeguidenbrugtsom enrettesnorigenneminterviewene,foratsikreataltrelevantkommed. Detharværetetmålforintervieweneatseommankunnesammenkædedehårdefaktaom ejendommenmedenbestemtpersontype.derforerderbådespørgsmålsomerdatafaktuelle, kombineretmedenrækkekvalitativespørgsmål. Detkvalitativeinterviewervalgtudfraenbetragtningomatdenneformpasseriarbejdsbyrdeforet specialeogdetikkeermuligtatnåudtilalleskovdyrkerforeningensmedlemmer. IntervieweneergennemførtisamarbejdemedUlrikNielsenfraSkovdyrkerforeningen.Hanharværet medsomrepræsentantforskovdyrkerforeningen.hanharikkeblandetsigiintervieweneogharikke forsøgtatpåvirkesvareneinogenretning.tilspørgsmålenedervarrettetmodønskeromfremtidig rådgivning,harhanforholdtsigheltiro,fornetopikkeatpåvirkesvaret.detteerensværsituationat sættemedlemmeti,ogkunnehaveenpotentielrisikoforatgivefalskeellerurigtigesvar.detteerikke indtrykket,menfarenerder. ObserveringhosSkovdyrkerforeningen UndervejsiprocessenharjegdeltagetietafSkovdyrkernesLEANmøderhvorjeg,somfluenpå væggen,harhaftmulighedforatiagttagehvordanskovdyrkernegennemføreretsådanmøde.dette hargivetmigenindsigtihvordandearbejdermedderesinternestruktur,menogsåenindsigtihvilke forskellighederdeansatte,dervartilstedevedmødet,besidder.detteharjegbrugtiløbetafrestenaf processendakommunikationenmellemejerogrådgivergårbeggeveje.deteraltsåikkenokatsepå kunderne.iantagelsenafhvordanenvirksomhedsprocessomleanblivergennemførterogsåmeget interessantforspecialet,dadensigernogetomhvordanskovfogedernesforesattevælgerat gennemføreensådanproces. SamtalemedSteenPetersen SteenerHR ManagerhosCarlsbergogharigennemsinkarrierearbejdetmedJungspsykologiske typer.hanercertificeretafcenterforledelseibrugafjtioghartidligerearbejdetmedmbtihos DHL.SamtalenmedSteenblevbrugttilatundersøgehvordanstorevirksomhedersomCarlsbergog - 9 -

10 DHLbrugerJungstypepsykologiipraksis.Detteblevgjortforatundersøgeomdetogsåernogeten mindreorganisationsomskovdyrkernekanfågavnaf. SamtalemedafCamillaBroager Camilla,cand.psych,eransatvedCenterforLedeles(CfL)ogarbejdermedcertificeringafJTIisin dagligdagsområdgiver.samtalernemedcamillaerbrugtsomvalideringafminmådeatbruge begrebernejtiogmbtiiopgaven.detvarvigtigtformigatfåetsynpåhvordetoværktøjerer forskellige,dadetteerkompliceretatudredeaflitteraturenogaltforomfattendefordettespeciale. KontaktentilCamillaersketigennemmailkorrespondanceogtoefterfølgendetelefonsamtaler,som vilbliverefererettililitteraturlistensompersonligsamtale. Jungspsykologisketypeteori DettekapitelbestårafengennemgangafJungstypepsykologi.Dererenpræsentationafhvordan begrebetopstod,hvadderforståsvedenpræference,hvordaninddelingenafpræferencerlavesog hvordandekanbrugesfremadrettet.desudenbeskrivesenudledningafdetoforskelligeværktøjer sombrugesiopgavenoghvordandevirkersomværktøjtiljungsteori. Dettegøresforatkunnebenyttebegrebernemereflydendesenere,nårjegvilbeskrivemetodeni sammenhængmedskovdyrkerforeningensanbefalinger. Historie I1921publicerededenschweiziskepsykiaterCarlGustavJung 3 sinteoriompsykologisketyperi PsychologischeTypen Dettevarførstegangmanbeskæftigedesigalenemedpsykologiske egenskaberiformafpræferencer.tidligerehavdetypeinddelingbeskæftigetsigmedfysiskeudtrykså somkropsformer.jungstypergiveranledningtilatbehandleinddelingafmenneskerpåennyogmere raffineretmådeendhvadtilfældetvar(borbye) VærktøjertilbrugafJungsteori DererigennemtidenflereforskelligepersonlighederderhartagetJungsteoriertilsigogudviklet forskelligeformerforværktøjer.denmestmarkantepådetteområdeerkathrinebriggssomerenaf pionerernetilatudviklejungsteoritiletbrugbartværktøj.sammenmedsindatterisabelmyers udviklerdembti.deerførsttilattilføjelivsstilsdimensionensomjungikkeselvharmed,mensomvil blivebenyttetidettespeciale(borbye). 3CarlGustavJung( )udviklededybdepsykologien,ogsåkendtsomanalytiskpsykologi

11 DetandetværktøjsomspecialetvilbeskæftigesigmederdetnorskeJungianskeTypeIndex JTI.Det byggerligesommbtipåjungs PsychologischeTypen ogbrugersammebegreberogdimensionersom MBTI(Ringstad&Ødegård) BådeMeyersogBriggssamtRingstad&Ødegårdhartagetudgangspunktioriginaltekster.Ringstad& ØdegårdhardogideresoperationaliseringafJungsteoribl.a.valgtatoversætte originalteksterne/vissetyskeordanderledesendmeyersogbriggsforatkommetætterepå betydningenellermeningenmeddeoprindeligeord.herkanbl.a.nævnesordet übereinstimmung, derimbtieroversattil harmony ogijtieroversattil overensstemmelse.jtiindikatoren/testener ligeledesopbyggetefteretønskeomatopnåstørrestringensogbrugervenlighed,hvilketbl.a.kommer tiludtrykispørgsmålenesopbygningogformuleringer,derlangthenadvejenanerkender,atvikan genkendeosselvibeggesiderafdeenkeltedimensionerfremfor,atladetesttagermerekategorisk vælgeimellempolernesometenten ellersomimbti.ligeledesrummerjtiudelukkende sætningsspørgsmål,derallevægterligemegetomenddesidste4mereomfattendespørgsmål eksplicitafgører,omresultatetafprioriteringenafpræferencerpådeenkeltedimensionerafgørestil deneneellerandensidefxsversusn,skullebeggesiderafendimensionværevalgtligemangegange. TilforskelhertilbestårMBTIafbådesætningerogordpar,dissevægterforskelligtognogletælleshelt fra,dvs.tillægges0point,ogerdertaleometligeligttilvalgafbeggepolerpådimensionerne,afgøres detteudfraenantagelseometkultureltbias,derforsøgesmodvirketvedaltidatladeafgørelsenaf testenfaldeiretningafhhv.i N F P.(Broager) Præference SlårmanopiNudanskordbogdefineres præference som: nogetsomfortrækkesfremfornoget andet (Nudanskordbog).Dettebetyderikkeatdetaltidersådanmanvælgerenspræference.Derer mangeandrefaktorerderkanspilleind.skalmanfindesinepræferencerskaldetværeifuldkomment afslappedesituationer,hvormanikkeerpressettilatgørenogetbestemt.deterherenspræferencer kommertiludtryk(jung). Bogstavernefordenenkeltepræferencemarkeresmedfed,dadettetydeliggørforståelsenforhvornår derbeskrivespræferencerversusdimensioner.dettevilblivebrugtfremoverispecialet. ÅrsagentilatvurderingogopfattelseerJogP,erathenholdsvisJogPertagetfradenengelske betegnelse Judgement og Perception.N etiintuitionerdetsammepåbådedanskogengelsk,men forikkeatbytteompåintroversionogdennebenyttesniintuition(ringstad&ødegård)

12 Ekstrovert Introvert Sansning intuition Tænkning Følen vuderende J opfatte Figur1:Præferencernevistsommodsætninger MankanaltsåikkeværebådeTænkendeogFølendeogmanerikkebådeEkstrovertogIntrovert. PræferencerneerpolersomikkeerforeneligesomvisiFigur1.Daderertaleompræferencererdet altsåikkedetsammesomatsigeatmanikkebesidderevnerindenfortopræferencerisamme dimension.mankanøvesigiatbenytteflerepræferencer,menmanvilaltidkunhaveénpræference Tænkning Følgen Livsstilsdimensionen Sansning intuition Vuderedimensionen Ekstroversion Introversion Opfattedimensionen Energidimensionen indenforhverdimension(borbye). Vudering opfattelse Figur2:Dimensionerneogderespræferencer Defiredimensioner Idetfølgendevildimensionerneblivepræsenteretenforenogderesrespektivepræferenceruddybes. IfølgeJungerpersonlighedenbundetoppåtredimensioner.Energidimensionenmeddetopoler Ekstrovert/Introvert,samttodimensionerderomhandlerdetmentale,somharpolerne Sansning/iNtuitionogTænkning/Følen(Jung).SenereerdermedMBTIkommetendimensionmere,

13 sombrugestilatfastsætterækkefølgenafdetreoprindeligedimensioner,dennekaldes livsstilsdimensionenogharpræferencernevurdering J/oPfatte(Ringstad&Ødegård). Somnævntovenforerdertomentaledimensioner.Dissekaldesogsåhenholdsvisopfattedimensionen S/NogvurderingsdimensionenT/F.DetodimensionerergrundelementetiJungsteori.Deterdisse derbliverbrugttilatbeskrivehanstyper.jungbrugerbegrebetrationelletyperompræferencernet ogffragrundbegrebetratio, atveje.detteblivertildenvurderendedimensionpådansk.ligeledes brugerhanirrationelomsogndaderherikkeforetagesenafvejningafdata(jung,borbye) SomvistiFigur2ognævntiovenståendeafsnitinddelespræferencernei4dimensioner. Detomentalefunktionermeddenopfattendeogvurderendedimension,børsessammen,deerogså kaldetfunktionsdimensioner.disseerheltcentraleiforståelsenafjungsteori.deteridissemanskal ledeefterdepræferencersomerafgørendeforhvordantyperreagerer.senerebestemmes rækkefølgenafdissedimensioner,ogdervildissetoværetætforbundetmedhinanden. Energi dimensionen Detteerdimensionenderforholdersigtilhvormanhenterogrettersinenergi.Deteridenne dimensionhvordetseshvordanmansomtypeforetrækkeratslappeafoghentenyenergi(ringstad& Ødegård) ErmanEkstrovertisinepræferencervildetsigeatmanforetrækkerathentesinenergiisine omgivelser.manbenyttersigafatværesammenmedandremenneskeroginvestereenergiiatlave aktivitetersammenmedandreidenomgivendeverden(borbye) Introvertepersonervilderimodværemereindadrettedeideresenergi.Detergennemtanker,følelser elleregenrefleksiondefårderesenergi(borbye). Detskaldogforståsatallemenneskerharbrugforatværeikontaktmedomverden.AtværeIntrovert eraltsåikkedetsammesomatdennepersonfuldstændigtisolerersigfraomverdenen(borbye). Opfatte dimensionen Opfattedimensionenerdeneneafdetomentaledimensioner.DeterdennederafJungbliverkaldt irrationellefunktioner(jung).denbeskriver,somtitlenogsåangiver,hvordanmanopfatterverden omkringenoghvordanmanbehandlerdeninformationmanfår(ringstad&ødegård). Sansningvilsigeatmanbrugersinefemsansertilathentesininformation.Dereraltsåenpræference foratrettesinopmærksomhedmoddetderskerinuet.manfårsineindtrykudfradetmanser,hører, føler,smager,oglugter(borbye)

14 intuitivepersonersøgermønstreideninformationderertilrådighed.dererenopmærksomhedmod sammenhængogmulighederogerenmerefremadskuendetilgangendsansning(borbye). Vurdere dimensionen Detteerdenandenafdetomentaledimensioner.Deterdennedimension,somindeholderdeafJung kaldetrationellepræferencer(jung).deteridennedimensionatpræferencerneforhvordanman træfferbeslutningerligger(ringstad&ødegård). Tænkningerudtryktveddenlogisketilgang.DetervedhjælpafanalyseatTænkerenforholdersig objektivttilsagenogpådetgrundlagtræfferenbeslutning(borbye). ModpolentilTænkningerFølen.Følerenbrugersineværdiertilatbearbejdeinformationinden beslutningertræffes.følerenforholdersigtilhvordanobjektetstillesiforholdtilfølerensværdisæt. Deterdetpersonligeforholdderkommertiludtrykifølerensstillingstagenogikkenødvendigvisud fraetlogiskargument(borbye). Livsstilsdimensionen Livsstilsdimensionenerdensidsteafdefiredimensioner.DenneerikkemediJungsoprindeligeteori, menerudvikletafmyersogbriggsiforbindelsemedudviklingenafmbtisomværktøj(borbye).den erogsåmedidetnorskejti.detbeskriverhvordanmanforetrækkeratindrettesigiforholdtilden omgivendeverdenogilivet(ringstad&ødegård). PersonermedpræferenceforvurderingJvilindrettesigmegetorganiseret.Derervissereglerder gælderogdisselevermanefter.derstillesikkespørgsmålstegnveddenorganisation,sommaneren delaf.manhandlerindenforderammerdereropstillet(borbye). OPfatterenvilimodsætningtilJindrettesigienfleksibelverden.Dererpladstilatværespontan.Der erikkenogetdererendeligtførisidsteøjeblik.detskalværemuligtatændrepåbeslutningerog konklusionerisålangtidsommuligt.deterfintmedenramme,mendetskalogsåundersøgeshvad derskerudenforrammen(borbye). Typetabellen Disseottepræferencergiverialtsekstenkombinationsmuligheder.DisseervistiTabel1(Borbye) DeførstetorækkerindeholderdeIntrovertetyper,detonederstedeEkstrovertetyper.Deto midtersterækkerindeholderdeopfattendetyperogdetoydersterækkerindeholderdevurderendej typer

15 SespåkolonnerneerdetdetokolonnertilvenstrederindeholderdeSansendetyperogdetohøjre kolonnerderindeholderdeintuitivetyper.detoyderstekolonnererdetænkendetyperogdeto midtersteerdefølendetyper. Typetabellen S S N N I ISTJ ISFJ INFJ INTJ J I ISTP ISFP INFP INTP P E ESTP ESFP ENFP ENTP P E ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ J T F F T Tabel1:Typetabel Dissesekstenkombinationerkaldesforentypekodeellertyper.Typerneersatoppådennemådefor atlæserenhurtigtkanfåenfornemmelseforlighedogforskellighedmellemdeforskelligetyper. Dennemådeatstilletyperneoppågiverformangeengodforståelseogmedlidtøvelseenhurtig genkendelighedmellemdeforskelligetyperogderessæregen(borbye). Dimensionernesindbyrdesforhold Deterisagensnaturikkealleaftypensfirepræferencerderkommerligemegettiludtryk.Derer funktionerderliggermerenaturligttilhvertypeendandre. Iforholdetmellemdimensionernesesiførsteomgangpådetomentalefunktionerogdelerdemopi firekategorier.hovedfunktion,støttefunktion,denuudvikledefunktionogdeninferiørefunktion.jung kalderdenmestudvikledepræferenceforhovedpræferencen.denneerdenmestbenyttedeogden manbenytteruproblematisk,bedstognuanceret.detkannærmestbeskrivessomdenpræference maner flydende i.undtagelsenerhvisdenmanståroverforentypedererstikmodsatjf.type kombinationerne.deterpga.forskellenemellemdetoparterdergøratmisforståelserkanopstå. Støttepræferencenerdennæstmestbenyttede.Ogerpådenandenmentaledimensionendhoved præferencen. Dentredjepræferenceermodpolentilstøttepræferencen.Denneerikkevistitypekoden.Detbetyder ikkeatmanikkebesidderden,menblotatdetikkeerblandtdemestforetrukneredskaber.dener ikkeudvikletogikkesånuanceretibrugensomdetooverliggendepræferencer

16 Densidsteogfjerdepræferenceerdeninferiørepræference.Dener,påsammemådesomden uudvikledetredjepræference,ikkeudtryktitypekoden,mendenharstorbetydningforforståelsenaf typen.deninferiørepræferenceermodpoltilhovedpræferencen.deterdennepræferencederkan kommetiludtryknårvierunderpres,såsomstress,træthedellerpåandenmådeutilpasiforholdtil situationen. Figur3:Dementaledimensionersforhold EnillustrativopsætningafovenståendekunnevissessomiFigur3.Herillustreresdetat hovedfunktionensmodsætningermodpolen,somerdeninferiørefunktion. Rækkefølgen Dimensionernesrækkefølgeerblandtandetbestemtafdementalepræferencersombeskrevet ovenfor.deterogsåherdetosidstedimensionerkommertiludtrykforatfindehvadderer hovedfunktionogstøttefunktion. Energidimensionengiverhvilkenpræferencemanrettermoddenydreverden.Personermedtyperne Evilværeudadrettedeisinhovedpræference.HvorimodIntrovertetypervilværeindadrettedei dereshovedpræference(borbye)

17 Livsstilsdimensionengiverhvilkenafdetomentaledimensionersomvilværehovedfunktionen.Er deretjitypekoden,vildetværedenvurderendedimensionderbesidderhovedfunktionenmedenten TellerF.ErdetderimodPilivsstilsdimensionenerdetdenopfattendedimensionhvor hovedfunktioneneratfindemedsellern.detteerillustreretifigur4:livsstilsdimensionensrelation tildementaledimensioner. Figur4:Livsstilsdimensionensrelationtildementaledimensioner Anvendelsesmuligheder Typebestemmelsekanbenyttestilenrækkeforskelligeformål: Selvindsigtogegenudvikling Valgafuddannelse,erhvervogkarriere Personligrådgivning Samlivsrådgivning Udviklingafkommunikationogsamspilmellemmennesker Problemløsningogkonflikthåndtering Udviklingafsamarbejdeogarbejdsmiljø Undervisningogindlæring Værdsættelseogbedreudnyttelseafdemenneskeligeressourceriorganisationen Lederudvikling Teamudvikling

18 Somlisteterderenlangrækkeafanvendelsesområder(Ringstad&Ødegård)ogdeterogså almindeligtatfåtestetsinepersonligepræferenceriforbindelsemedjobansøgning(petersen).derfor erderf.ekson linejobsøgningssiderdertilbyderenforenklettypetest(jobindex). Vigtigtfordettespecialeerdepunkterderforholdersigtilselvindsigt,personligrådgivningog kommunikationmellemmennesker.determedfokuspådisseatdenrådgivningsom Skovdyrkerforeningenyderfindersted. KommunikationogJTI Dettekapitelbrugestilatuddybedebegreberdererpræsenteretidetovenståendekapiteloggøre demmeremålrettedemodkommunikativbrug.dettegøresudfradenoverbevisningatgod rådgivninghandleromhvordanmankommunikerer. ogito,ergosum oversat Jegtænker,altsåerjeg Descartes Derviligennemkapitletværeenuddybningafhvordandefiredimensionerforholdersigrent kommunikativt.denførstedimension,energidimensionen,ermegetafgørendeforhvordan kommunikationenopfattesogkommertiludtryk.derforbeskrivesførstdenekstroverteog Introverte,hvorefterdetomentaledimensionerbeskrivesbådeudfraenEkstrovertogenIntrovert personsmådeatkommunikerepå. Nårenergienkommunikerer Energidimensionener,somnævnttidligere,detstedhvormanhentersinenergi.Detkommerogsåtil udtryknårderskalkommunikeresmedandre.dererstoreforskellepåhvordanenekstrovertogen Introvertforetrækkeratkommunikere(Grønkjær). Den Ekstroverte DenEkstrovertepersonsynesatdeterdetydredererinteressant.Dererstorinteresseihvadder skerrundtomvedkommendeogdererentendenstilatspørgemeget.denekstroverteerogsåmeget interesseretiatlærenytogharnærmestikketidtilathøresvaretførdetnæstespørgsmålerpåvej. Deteroftepersonerder talersigvarme.deterikkesikkertatdenekstroverteharetklartmålmed sintaleførvedkommendegårigang,mendetkommersomoftestundervejs.detbetyderogsåatden Ekstrovertefyldermegetidettalterum(Grønkjær). Hvisduikkekanoverbevisedem,såforvirdem!

19 HarryS.Truman SamtaleermegetvigtigtfordenEkstroverte.Destomeredestobedre.Derkannærmestikketalesnok. DeterisamtalendenEkstrovertekanudvikleideerogprøveholdningeraf.Detvilsigeatdeterikke altiddetsomkommerudafmundenpåenekstrovertsomvedkommendefaktiskmener.detkanlige såvelværementsomenprøveballon,foratudfordredeteksisterende(grønkjær). Ekstroversionhosenperson,gørofteatdeopfattessomkloge,skarpeeller fremmeiskoen.årsagen tildetteeratdenekstroverteermegetkommunikativisinvidensbegærlighed.hvisderernogetder ikkeforstås,såspørgesder,oghvisdeterforstået,såskaderdetaldrigatgentagepointenforatfåen mundtligbekræftelsepåatdeterforstået(grønkjær). IenarbejdssituationerdenEkstrovertegernegladforgruppearbejdehvormaneritætdialogmed sinekollegaer.denekstrovertetrivesogsåihøjgradiåbnekontormiljøerhvorallebevægersig mellemhinanden.fordetekstrovertekanettelefonopkaldnærmestværeenkærkommenafbrydelse hvisderharværetstillepågrundafkoncentrationilængeretid(grønkjær). DererogsåenbagsideafmedaljenvedEkstroversion.Disseerafledtafdesammepositivedele.Når denekstrovertespørgererdetikkealtidforathøresvaret,menforattænkeselv.dettekanskeien sådangradatsvaretaldrigkommerindhosspørgerenselv,fordidenekstroverteerigangmedat tænkepånogetnytogbefindersigmentalttoskridtlængerefremme.denekstrovertesevnertilat skabelivomkringsigvedhjælpafsamtale,kanføretilatdenkommunikationderforgårikkeer kritisk,menbareenbekræftelseafdetsomalleredeersagt.pådenmådeerderenfareforatderikke kommernytkritiskinputtilarbejdet,menatmanderimodfortsætterafsammesporsomhidtil.møder denekstroverteenudprægetintrovertperson,kandenekstrovertekommetilatfølesituationen ubehagelig,dadenekstroverteikkeervanttilatderikkekommernogetmodellermedspilpåde inputsvedkommendekommermed.dervilforekommeflerelejlighedermedtavshed,somerden Ekstrovertesværstefjende(Grønkjær). Den Introverte PersonerdererIntroverteernaturligtrettetmoddenindreenergi.Deterikkedetydredererdet interessante.hvadderforgårindenihovedetermegetmereinteressantogtankevirksomhedbetyder megetfordenintroverte(grønkjær). Mithovedermitenestehjem,medmindredetregner. CaptainBeefhart DenIntrovertepersoneroftestmegetstillepersonerdervælgersineordmedomhu.Dereringen grundtilattalemedmindremanharnogetatsige.pludseligeirrelevanteudbruderikkenogetder

20 kommerfraintrovertepersoner.denintrovertefølerikkeattavshederpinlig,menenkærkommen lejlighedtilattænkesigomenekstragang.derforopfattesintrovertepersoneroftesom velovervejede(grønkjær). IarbejdssammenhængforetrækkerdenIntrovertearbejdehvorderarbejdesalene,hvoropgaver løseshverforsigforsåsenereatsamletrådene.daderpådenmådeertidtilfordybelseogmulighed foratkoncentreresigomopgavenfremforatværeikonstantdialogmedsinekollegaer(grønkjær). TalenerikkedenIntrovertesfortruknekommunikationsform.Detkangåforhurtigtogdererikketid tilatovervejealtordentligt.derimoderkommunikationviae post,breve,smsogandenskriftlig kommunikationligenogetdenintrovertekanlide.hererdertidtilatformuleresigpåenordentlig mådeogovervejehvaddetermanskaltagestillingtilellergivebudpå(grønkjær). DenIntrovertetrættesofteafdeEkstrovertesmegenløsesnakogdeprøveballonerdesenderop.Der erjoingengrundtilatdiskuterenogetmanikkemenerellerikkevilgøre hvorforikkebareholdesig tildefåmenvelovervejetideer?.detmåværeenintrovertderharopfundetudtrykket pølsemandssnak.daderikkeermegenpølsemandssnakoverintrovertepersoner,erdeejheller centrumforopmærksomheden,hvilketpasserdemmegetvel.detgørogsåatdekanbliveopfattet somlangsomme,dadejoikkevirkersomomdeforstårdetderbliversagt.deterdoglangtfratilfældet dadehellereanalyserertingeneindeidemselvfremforatspørgemeddetsamme. Denopfattendekommunikation Denopfattendedimensionidetkommunikativeperspektiv,handleromhvordanmanudtrykkerden verdenmanopfatter.detharaltsånogetmeddenindadrettedeopfatteevneogensevnetilatudtrykke dentilomverdenenatgøre(grønkjær). intuitivepersonersøgermønstreideninformationderertilrådighed.dererenopmærksomhedmod sammenhængogmulighederogenmerefremadskuendetilgangendhosdensansende(grønkjær). Den Sansende DenSansendetypeeroptagetafhvadderskeromkringvedkommendehérognu,deterdehårdefakta dertællerogkendsgerningerermegetvigtige(grønkjær). DenEkstrovertSansendetype(ES)ermegetfintilatkommunikeresineholdningerhentetdirekteide faktuelleforudsætningerderomgiverpersonen.deterkommunikationderermegetdetaljeorienteret somkommerfraenes er.daes erenermegetdetaljeorientereterdetvigtigtatpræsenterealle detaljerfordennetype.detgørates erenfølersigtrygogfårmulighedforatstillesinedetaljerede spørgsmål,ogdembørmansåværeparattilatimødekommeienrådgivningssituation.daes erenhar

MBTI Re:Search Huddle

MBTI Re:Search Huddle MBTI Re:Search Huddle Kaldet Ikke kun en røst fra himlen Dine gaver Din personlige stil Dit kald og tjeneste Din passion Dine historier Formål At forstå din personlighed og hvordan den indvirker på dit

Læs mere

Roller i samarbejdet. DLBR Rådgiveruddannelsen Efterår 2008

Roller i samarbejdet. DLBR Rådgiveruddannelsen Efterår 2008 Roller i samarbejdet DLBR Rådgiveruddannelsen Efterår 2008 Lidt om giraffen Organisationsantropolog med speciale i organisationsudvikling og kommunikation (Aarhus Universitet) Uddannelsesleder, projektleder

Læs mere

INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN. Introduktion til TYPE TEAMS DANSK UDGAVE ELIZABETH HIRSH KATHERINE W. HIRSH SANDRA KREBS HIRSH

INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN. Introduktion til TYPE TEAMS DANSK UDGAVE ELIZABETH HIRSH KATHERINE W. HIRSH SANDRA KREBS HIRSH INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN Introduktion til TYPE og TEAMS DANSK UDGAVE ELIZABETH HIRSH KATHERINE W. HIRSH SANDRA KREBS HIRSH Introduktion Formålet med Introduktion til Type og Teams er at hjælpe dig

Læs mere

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting?

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting? MBTI 4 dimensioner Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert Hvordan får du information og finder ud af ting? Sansning Intuition Hvordan træffer du afgørelser eller beslutter

Læs mere

Jungs typologi, JTI/MBTI

Jungs typologi, JTI/MBTI Jungs typologi, JTI/MBTI Det menneskelige styresystem JTI/MBTI JTI/MBTI er udviklet på baggrund af Jungs typologi og består af 16 grundlæggende psykologiske typer. Udgangspunktet for beskrivelsen af de

Læs mere

42 år gift, 2 børn Tidl. badmintonspiller på verdensplan Brand manager for Forza badminton og Babolat tennis

42 år gift, 2 børn Tidl. badmintonspiller på verdensplan Brand manager for Forza badminton og Babolat tennis FOA 10. SEPTEMBER MARTIN LUNDGAARD 42 år gift, 2 børn Tidl. badmintonspiller på verdensplan Brand manager for Forza badminton og Babolat tennis BADMINTON CV 1991: Dansk, nordisk og europamester u19 1995:

Læs mere

INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN. Introduktion til TYPE ORGANISATIONER TREDJE UDGAVE DANSK UDGAVE S ANDRA KREBS HIRSH JEAN M.

INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN. Introduktion til TYPE ORGANISATIONER TREDJE UDGAVE DANSK UDGAVE S ANDRA KREBS HIRSH JEAN M. INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN Introduktion til TYPE i ORGANISATIONER TREDJE UDGAVE DANSK UDGAVE S ANDRA KREBS HIRSH JEAN M. K UMMEROW Hvad er MBTI? Dette hæfte er skrevet for at hjælpe dig med at forstå

Læs mere

Introduktion til Jungs Typologi

Introduktion til Jungs Typologi Projektledelse Modul 2 Kend dig selv som projektleder 1 Introduktion til Jungs Typologi v/specialkonsulenter i ledelse, Gitte Karlsen og Anne Hundtofte Region Syddanmarks Ledelsesakademi Typologiens historie

Læs mere

Myers-Briggs Type Indikator Teamrapport

Myers-Briggs Type Indikator Teamrapport Teamrapport Udviklet af Allen L. Hammer Europæisk udgave Team (Eksempel) 250211 Rapport til ERIK EKSEMPEL 25. februar 2011 OPP Ltd +44 (0)845 603 9958 www.opp.eu.com Myers-Briggs Type Indikator Teamrapport

Læs mere

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer Tolkningsrapport for organisationer Udviklet af Sandra Krebs Hirsh og Jean M Kummerow Europæisk Udgave Rapport udarbejdet for Alberte SAMPLE 13 marts 2012 CPP, Inc 800-624-1765 wwwcppcom Introduktion Myers

Læs mere

Myers-Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer

Myers-Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer Udviklet af Sandra Krebs Hirsh og Jean M. Kummerow Europæisk Udgave Rapport til VERIFIED ISTJ 14. november 2014 OPP Ltd +44 (0)845 603 9958 www.opp.com Myers-Briggs Type Indicator Copyright 2006 af Peter

Læs mere

Individuel læringsstil hvorfor nu det?

Individuel læringsstil hvorfor nu det? Individuel læringsstil hvorfor nu det? Anette Kolmos og Lise Busk Kofoed MBTI en har haft stor betydning for mig i projektforløbet. Det er således, at 5 af de personer, der er i gruppen ligger samlet fordelt

Læs mere

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer Tolkningsrapport for organisationer Udviklet af Sandra Krebs Hirsh og Jean M Kummerow Europæisk Udgave Rapport udarbejdet for Simon Sample 5 maj 2006 OPP, LTD +44 (0) 1865 404500 wwwoppeucom Introduktion

Læs mere

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer Tolkningsrapport for organisationer Udviklet af Sandra Krebs Hirsh og Jean M Kummerow Europæisk Udgave Rapport udarbejdet for Rita Hayworth 27 juni 2007 CPP, Inc 800-624-1765 wwwcppcom Introduktion Myers

Læs mere

INTRODUKTION TIL TYPE SERIE. Introduktion til TYPE SJETTE UDGAVE DANSK UDGAVE ISABEL BRIGGS MYERS

INTRODUKTION TIL TYPE SERIE. Introduktion til TYPE SJETTE UDGAVE DANSK UDGAVE ISABEL BRIGGS MYERS INTRODUKTION TIL TYPE SERIE Introduktion til TYPE SJETTE UDGAVE DANSK UDGAVE ISABEL BRIGGS MYERS Introduktion Isabel Briggs skrev Introduktion til Type til brug for respondenter, efter at de havde modtaget

Læs mere

Myers-Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer

Myers-Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer Udviklet af Sandra Krebs Hirsh og Jean M. Kummerow Europæisk Udgave Rapport til JOHN SMITH 3. marts 2016 OPP Ltd +44 (0)845 603 9958 www.opp.com Myers-Briggs Type Indicator Copyright 2006 af Peter B. Myers

Læs mere

Myers-Briggs Type Indikator Team-facilitatorrapport

Myers-Briggs Type Indikator Team-facilitatorrapport Myers-Briggs Type Indikator Team-facilitatorrapport Udviklet af Allen L. Hammer Europæisk udgave Team (Eksempel) 250211 Rapport til TEAMFACILITATOR 25. februar 2011 OPP Ltd + (0)85 603 9958 www.opp.eu.com

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Vin med hjerte Instruktør giver dig redskaber

Læs mere

SAMPLE. Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet

SAMPLE. Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, vil det nok være en god idé at overveje de områder af dit liv, hvor du vil anvende dit kendskab til MBTI-rammen. Hvis

Læs mere

God ledelse bygger på

God ledelse bygger på God ledelse bygger på Kontekstforståelse Rolleklarhed Begreber og sprog Metoder og værktøj Personlige egenskaber Lyst, kraft, overskud Tid Netværk Ledelse og styring Ledelse (leadership) en kontaktsport

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Introduktion til typologi

Introduktion til typologi Introduktion til typologi Preben Grønkjær Den typologi, som Region Syddanmarks Ledelsesakademi anvender, er oprindelig udviklet af den schweiziske psykiater C.G. Jung (1875-1961). Han præsenterede den

Læs mere

Velkommen til grunduddannelse i ledelse. Onsdag den 26. august 2009

Velkommen til grunduddannelse i ledelse. Onsdag den 26. august 2009 Velkommen til grunduddannelse i ledelse Onsdag den 26. august 2009 Jungiansk Type Index - JTI Bygger på psykoanalytikeren Carl Jungs teorier om, hvordan mennesker er forskelligt disponeret fra naturens

Læs mere

Myers-Briggs Typeindikator Typepåvirkningsrapport

Myers-Briggs Typeindikator Typepåvirkningsrapport Europæisk udgave Forberedt til BLOGGS ENFJ 13. januar 2017 OPP Ltd +44 (0)845 603 9958 www.opp.com Myers-Briggs Typeindikator Copyright 2017 af Peter B. Myers og Katharine D. Myers. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Typologi en kort introduktion Preben Grønkjær, magister i idéhistorie

Typologi en kort introduktion Preben Grønkjær, magister i idéhistorie Typologi en kort introduktion Preben Grønkjær, magister i idéhistorie Indholdsfortegnelse Typologiens teoretiske grundlag... 2 Indstillingstyper... 6 Den ekstraverterede type... 7 Den introverterede type...

Læs mere

Det personlige lederskab i et typologisk perspektiv

Det personlige lederskab i et typologisk perspektiv Det personlige lederskab i et typologisk perspektiv Preben Grønkjær, specialkonsulent i ledelse, magister i idéhistorie Region Syddanmarks Ledelsesakademi, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for

Læs mere

Projekt- og programledelse Lektion 7

Projekt- og programledelse Lektion 7 Projekt- og programledelse Lektion 7 9. oktober Lokale 4A16 MBA Klaus Nielsen e-mail:kni@itu.dk 1 The human Dimension Chapter 21-25 Leadership and performance Chapter 21 Project; Leaders and/or managers?

Læs mere

En hvepserede: læringsstile i e-learning

En hvepserede: læringsstile i e-learning Ole Lauridsen* 57 En hvepserede: læringsstile i e-learning Abstract The concept of learning styles is a hornet s nest. In the last couple of decades, it has gained ground in constructivist learning activities;

Læs mere

PERSONLIGE EGENSKABER HOS VOKSNE GAMERE

PERSONLIGE EGENSKABER HOS VOKSNE GAMERE PERSONLIGE EGENSKABER HOS VOKSNE GAMERE Har det påvirket voksne menneskers sociale og faglige kompetencer, at de i længere perioder i barn- og ungdommen har gamet mere end 20 timer om ugen? Casper Helenius,

Læs mere

SEKRETÆRKURSUS NØRGAARDS HØJSKOLE. 13. november 2013 HØJSKOLEN UNDER FORANDRING OG UDVIKLING

SEKRETÆRKURSUS NØRGAARDS HØJSKOLE. 13. november 2013 HØJSKOLEN UNDER FORANDRING OG UDVIKLING SEKRETÆRKURSUS NØRGAARDS HØJSKOLE HØJSKOLEN UNDER FORANDRING OG UDVIKLING 13. november 2013 DEJLIG ER DEN HIMMEL BLÅ Vi har og en ledestjerne og når vi den følger gerne kommer vi til Jesus Krist. HVAD

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati?

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati? IslamiEuropa entrusselmoddeteuropæiskedemokrati? Enanalyseafislamsogkristendommensforenelighedmed vestligefrihedsrettigheder Kandidatafhandling Af: RasmusAage Uddannelse: Cand.ling.merc. TyskogEuropæiskeStudier

Læs mere

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek!

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek! Rekrutteringafborgeremedlav mentalsundhedunderhelbredstjek "Etcasestudieietsymbolskinteraktionistiskperspektiv Kandidatspeciale 4.Semester Gruppe1051 StineRoerBolmgren MetteTaarstedSoelberg Vejleder TineMechlenborgKristiansen

Læs mere

Resumé. Abstract. Side 1 af 81

Resumé. Abstract. Side 1 af 81 Resumé NationalparkMolsBjergeblevopretteti2009somenudafDanmarksforeløbigttre Nationalparker.Detmesteafparkensarealerpålandjorden,og80%erprivatejet. Landskabetiparkeneretresultatafflereisfremstødundersidsteistidogbestårafbl.a.

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

Career Training. Hvad viser din personlighedstest? v/ Lars Ulrik Jeppesen CA a-kasse. 02.05.2011 CA a-kasse 1

Career Training. Hvad viser din personlighedstest? v/ Lars Ulrik Jeppesen CA a-kasse. 02.05.2011 CA a-kasse 1 Career Training Hvad viser din personlighedstest? v/ Lars Ulrik Jeppesen CA a-kasse 02.05.2011 CA a-kasse 1 Agenda Velkomst og præsentation Om Personlighedstest Erfaringer fra Novozymes Brugen af MBTI

Læs mere

Risikostyring ved køb og salg af afgrøder

Risikostyring ved køb og salg af afgrøder Risikostyring ved køb og salg af afgrøder Planteavlskongres 18. januar 2017 v/ John Jensen Analytiker & handelsrådgiver Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Analytiker

Læs mere

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport til. MARGERY GUARDIOLA 6.

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport til. MARGERY GUARDIOLA 6. MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR TM TRIN II Europæisk Udgave: Dansk Tolkningsrapport af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport til MARGERY GUARDIOLA 6. april 2013 Fortolket af Jamie Hirata

Læs mere

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

Tlf:

Tlf: jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang Oplæg fra jer! Litteratur til i dag Vigtigt? Spørgsmål? Refleksioner? Motivation hvor i modellen?

Læs mere

Crowdfunding+af+ computerspil+

Crowdfunding+af+ computerspil+ !!!! Crowdfunding+af+ computerspil+! 4+et+studie+af+online+relationer+!!!!!!!!! Roskilde!Universitet,!Speciale!Forår!2015,!Kommunikation!!! Af:!Anders!Kildebæk!&!Julie!Bremholm!Sørensen! Vejleder:!Lisbeth!Frølunde!!!

Læs mere

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter Kandidatafhandling,InstitutforPsykologi,Københavnsuniversitet Traumer EnundersøgelseafsammenhængenmellemPTSDog kroniskesmerter Ethvertlevendevæsensøgerstraksfrafødslenlystenog befindersigvelvedden,somdetbedsteafalt,ogskyr

Læs mere

Vi har i denne opgave undersøgt hvordan fixie cyklens udvikling og udbredelse, i et

Vi har i denne opgave undersøgt hvordan fixie cyklens udvikling og udbredelse, i et Resume: Viharidenneopgaveundersøgthvordanfixie cyklensudviklingogudbredelse,iet socioteknisksystem,bliverpåvirketaffaktorersomsocialegrupper,identitetog subkulturer.dissefaktorerermedtilatbestemmehvordandennecykeltypeergåetfra

Læs mere

- en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter

- en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter Nyhedens ansigter - en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter Britt Godske, Emil Ryttergaard, Mathias Skov Johansen, Nanna Martensen Journalistik - ES 2014 Vejleder: Michael Bruun Andersen Indledning(...(2

Læs mere

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!!

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!! Uddannelsetil AlexanderAamand+40255 JesperHinzeNielsen+51632 MalteGyldenkærne+52477 MaltheCarlsen+52393 MikeBrandt+51740 OleHelms+52552 SveaKrukow+51729 Nr.S1525073149 Vejleder: KasperEskildsen Filosofifagmodulsprojekt4/6semester

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for. Sample Danish. 26 december 2006

Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for. Sample Danish. 26 december 2006 MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR TRIN II Europæisk Udgave: Dansk Tolkningsrapport af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for Sample Danish 6 december 006 800-6-76 www.cpp.com

Læs mere

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for ALBERTE SAMPLE.

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for ALBERTE SAMPLE. MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR TRIN II Europæisk Udgave: Dansk Tolkningsrapport af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for ALBERTE SAMPLE marts 0 800-6-76 www.cpp.com Myers-Briggs

Læs mere

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for. Jan Wittrup.

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for. Jan Wittrup. MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR TRIN II Europæisk Udgave: Dansk Tolkningsrapport af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for Jan Wittrup 7 december 006 OPP Ltd Elsfield Hall

Læs mere

FOR JURIDISK RÅDGIVNING

FOR JURIDISK RÅDGIVNING M A R I E J U L L S Ø R EN S EN GOD SKIK FOR JURIDISK RÅDGIVNING En retlig standard JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG God skik for juridisk rådgivning en retlig standard Marie Jull Sørensen God skik for

Læs mere

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER!

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER! Abstract ThisthesisaimstoexaminehomelessnessamongyoungpeopleinDenmark,whichhasbeena growingproblemthelastfewyears.throughqualitativeinterviewswith7youngadults,who haveexperiencedhomelessnessorarehomelessatthemoment,iwishtofindouthowand

Læs mere

side 2 side 4 side 6

side 2 side 4 side 6 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 3-2. september 2011 KLIK PÅ BOKSEN FOR AT LÆSE ARTIKLEN TALENTUDVIKLING I EN KRISETID COACHING I STRESS OG TRIVSEL FORANDRINGER side 2 side 4 side 6 TALENTUDVIKLING I EN KRISETID

Læs mere

Historieopgaven 1. HF

Historieopgaven 1. HF Historieopgaven 1. HF Opgavevejledning til kursister Opgaveaflevering: 14. april, kl. 14.00 på kontoret Historieopgave 1hf 2010-2 1. Generelt om historieopgaven Historieopgaven skrives og afleveres individuelt

Læs mere

Værdiansættelse af Djurslands Bank

Værdiansættelse af Djurslands Bank HA6.Semester Bachelorafhandling Forfatter: MartinBøgildPoulsen vejleder: HenningRudJørgensen Institut: Erhvervsøkonomiskinstitut VærdiansættelseafDjurslandsBank AarhusSchoolofBusniessandSocialSciences

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

MaxBank En analyse af arkitektur og ledelsesrationalitet i moderne bankpraksis

MaxBank En analyse af arkitektur og ledelsesrationalitet i moderne bankpraksis Kandidatafhandling MaxBank Enanalyseafarkitekturogledelsesrationalitetimoderne bankpraksis Afhandlingensengelsketitel: MaxBank Ananalysisoforganizationalarchitectureinperspectiveofcontemporary managementrationality.

Læs mere

Copenhagen Business School. Occupy Wall Street-bevægelsen og Barack Obama i dialog?

Copenhagen Business School. Occupy Wall Street-bevægelsen og Barack Obama i dialog? Copenhagen Business School Occupy Wall Street-bevægelsen og Barack Obama i dialog? En komparativ undersøgelse af konstruerede økonomiske virkeligheder Af: Uddannelse: Tanja Brodzki Holm Cand.ling.merc.

Læs mere

Figur 5 Psykoanalysen til forståelse af menneskelig adfærd.

Figur 5 Psykoanalysen til forståelse af menneskelig adfærd. Figur 5 Psykoanalysen til forståelse af menneskelig adfærd. Figur 6 Terapi som grundlag for psykologisk teoridannelse. Figur 7 Freuds personlighedsmodel. Kilde: Her efter Olsen og Køppe, 1997. p. 324.

Læs mere

Fødevarer(med(beskyttede(betegnelser(

Fødevarer(med(beskyttede(betegnelser( Fødevarer(med(beskyttede(betegnelser( "hvorstorindflydelseharnatur"ogkulturgeografien? Specialeafhandlingaf KasperHaahrLeth Titel:'Fødevarermedbeskyttedebetegnelser hvorstorindflydelseharnatur"ogkulturgeografien?'

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda InstitutforMarketingogorganisation Forfatter: LineBeringKristensen(301075) Vejleder: BjarneR.Schlichter Enempiriskanalyseafkritiskesuccesfaktorerved implementeringenafetcrmsystem etstudieafaualumniogimplementeringenafgerda

Læs mere

Den Gode Psykiatriske Afdeling. Psykiatrien Region Sjælland Distrikt Køge

Den Gode Psykiatriske Afdeling. Psykiatrien Region Sjælland Distrikt Køge Den Gode Psykiatriske Afdeling Psykiatrien Region Sjælland Distrikt Køge Projektets indhold Etablering og implementering af en intensiv ambulant behandling, ud fra en relations- og netværksorienteret tænkning

Læs mere

Akademiet for talentfulde unge. Seminar K Samarbejde

Akademiet for talentfulde unge. Seminar K Samarbejde Akademiet for talentfulde unge Seminar K Samarbejde Dagen i overskrifter 16.00: Ankomst, velkomst og introduktion 16.20: Oplæg om psykologi og gruppedynamik v/ Michael Bager 17.20: Projektgruppearbejde

Læs mere

Forstå 3 grundlæggende psykologiske behov på holdet Kompetent Være i relation Autonom

Forstå 3 grundlæggende psykologiske behov på holdet Kompetent Være i relation Autonom Det Hele Menneske Forstå 3 grundlæggende psykologiske behov på holdet Kompetent Være i relation Autonom z We see the world not as it is, but as we are Stephen Covey Ballerina Hvilken vej drejer hun? At

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Professionsbacheloropgaven

Professionsbacheloropgaven GORM BAGGER ANDERSEN & JESPER BODING Professionsbacheloropgaven i læreruddannelsen I n d h o l d Indhold 7 Forord 9 Hvad er en professionsbacheloropgave? 9 Særlig genre, særlige krav 10 Praksis som omdrejningspunkt

Læs mere

Ny#alkymisme# ! førmoderne#erkendelsesformer#i#en#senmoderne#opbrudstid#! Kandidatafhandling! Vejleder:#

Ny#alkymisme# ! førmoderne#erkendelsesformer#i#en#senmoderne#opbrudstid#! Kandidatafhandling! Vejleder:# Ny#alkymisme# førmoderne#erkendelsesformer#i#en#senmoderne#opbrudstid# Vejleder:# AfonsoMoreira Institutforledelse,politikogfilosofi # Studerende:# # MagnusGraae Cand.soc. PKL Antalanslag:181.641,ex.forsideogbilag

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold&

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& && & & Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& Niels&Jensen& N&BKAR71P& N&Studienummer&178550& & & Speciale&rapport&7.semester&bygningskonstruktør&& & Vejleder&:&Martin&Nielsen& &&&&&& VIA&UNIVERSITY&COLLAGE&

Læs mere

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for. Manager X.

Europæisk Udgave: Dansk. Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for. Manager X. MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR TRIN II Europæisk Udgave: Dansk Tolkningsrapport af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for Manager X september 006 OPP Ltd Elsfield Hall -7

Læs mere

Er du introvert eller ekstrovert?

Er du introvert eller ekstrovert? Er du introvert eller ekstrovert? Af Martin Anker Wiedemann I en artikel i fagbladet Børn & Unge fra BUPL skriver Trine Vinther om, at verden har brug for de introverte. Artiklen er en anmeldelse af bogen

Læs mere

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* Speciale,SocialvidenskabK2,Forår2013 Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* sammenhænge*mellem*offentlige*lederes*sociale*og* professionelle*position*og*subjektive*dispositioner* omkring*innovation*

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats! Skrivning af fagprøve Det er ikke en disputats! Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontor- og handelsuddannelsen.

Læs mere

BR 2015 set med CTS entreprenørens øjne

BR 2015 set med CTS entreprenørens øjne BR 2015 set med CTS entreprenørens øjne Niels Boel Business Development Manager - Trend Control Systems Næstformand - Energiforum Danmark Formand - Danvak Bygningsautomation Krav til CTS i BR 2015 Tak

Læs mere

Indholdsfortegnelse 0.2 Resumé

Indholdsfortegnelse 0.2 Resumé 0.1 Abstract This project revolves around personality tests, and the use of these when putting together a work related team. The project is based on the MBTI-test which is designed by Katharine Cook Briggs

Læs mere

ELEVMOTIVATION KROPPEN I LÆRINGSRUMMET

ELEVMOTIVATION KROPPEN I LÆRINGSRUMMET ELEVMOTIVATION OG KROPPEN I LÆRINGSRUMMET Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet og læring - en konsensuskonference 25. 27. oktober 2011 Der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset

Læs mere

Unge etniske minoriteters veje til omsorgs- og pædagogiske grunduddannelser på EUD

Unge etniske minoriteters veje til omsorgs- og pædagogiske grunduddannelser på EUD Unge etniske minoriteters veje til omsorgs og pædagogiske grunduddannelser på EUD MajBritt Parsberg Oryé TineMarie Dahl Knudsen 29.5.2015 MUL modul 2 Hold MUL efterår 2014 Vejleder: Kevin Mogensen Antal

Læs mere

Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk

Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk - information til lærlinge, læresteder, vejledere og censorer Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Aqqusinersuaq 18 Postboks 1038 3900 Nuuk Tlf.:

Læs mere

I#AM#YOUR#VOICE # ! En!begrebsorienteret!kritik!af!populistisk!retorik! med!afsæt!i!donald!trumps!valgkampagne! !!!!!!! !!!

I#AM#YOUR#VOICE # ! En!begrebsorienteret!kritik!af!populistisk!retorik! med!afsæt!i!donald!trumps!valgkampagne! !!!!!!! !!! I#AM#YOUR#VOICE # Enbegrebsorienteretkritikafpopulistiskretorik medafsætidonaldtrumpsvalgkampagne Af#Gry#Inger#Reiter# VejledtafMetteBengtsson 80normalsider Januar2017 AfdelingforRetorik,InstitutforMedier,Erkendelseogformidling

Læs mere

Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT

Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT Dagens første nyhed Vi er forskellige og så forbløffende ens! I dag sætter vi Dem, der sætter andre i kasser Dem, der ikke gør det dem i kasser! Vi tager

Læs mere

Hvorfor er vi så forskellige? Cand. Psych Loney Skaaning

Hvorfor er vi så forskellige? Cand. Psych Loney Skaaning Hvorfor er vi så forskellige? Cand. Psych Loney Skaaning - en kort introduktion til Myers Briggs Type Indikator (MBTI) og til anerkendelse og anvendelse af vores medfødte forskellighed på konstruktive

Læs mere

DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.##

DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.## DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.##!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AMALIE#MUNKNER#KRISTIANSEN#&#LISE#WIEDERHOLT#CHRISTENSEN# BACHELORPROJEKT#29.5.2013# INSTITUT#FOR#STATSKUNDSKAB#

Læs mere

Facilitering af grupper

Facilitering af grupper Facilitering af grupper Schoug Psykologi & Pædagogik D. 11. marts 2015 UDVIKLING OG FORANDRING Gå efter guldet (30 min) 1. Beskriv en dag eller en situation, hvor du virkelig følte du gjorde en god indsats;

Læs mere

Motivationsteorier#i#videnssamfundet#

Motivationsteorier#i#videnssamfundet# HA6.semester Bachelorafhandling Forfatter:NikolajWithenGrumsen 201207725 Vejleder:ChristianWaldstrøm Dato:4/5J2015 Afdeling:Badm. Anslag:109.999 Motivationsteorierividenssamfundet Executive)summery) Inthemid1900safocusonhumanmotivationsbegan.Atthistimemainlymenwere

Læs mere

Store skriftlige opgaver på HF

Store skriftlige opgaver på HF Store skriftlige opgaver på HF Større skriftlig opgave (SSO) mellem 1. december og 15. marts i 2.hf Eksamensprojekt indenfor de sidste 6 uger af undervisningen i 2. hf, typisk uge 17 ( prøveeksamen i 1.hf

Læs mere

Amanda&Mücke&Nihøj& & Professionsbachelor& &Historie& Z110190& & 22.&april&2015&& & &

Amanda&Mücke&Nihøj& & Professionsbachelor& &Historie& Z110190& & 22.&april&2015&& & & AmandaMückeNihøj Professionsbachelor Historie Z110190 22.april2015 Indholdsfortegnelse- INDLEDNING:...2 PROBLEMFORMULERING:...3 MOTIVATIONFOROPGAVEN...3 AFGRÆNSNING...4 LÆSEVEJLEDNING...4 TEORI...6 LOKALHISTORIE...6

Læs mere

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

Handlingsrettet og procesrettet, nyskabende menneskeorienteret type

Handlingsrettet og procesrettet, nyskabende menneskeorienteret type JTI typologi for: Mick Leone Leone Smed Baruffato ENFP Handlingsrettet og procesrettet, nyskabende menneskeorienteret type Ekstrovert (E) - handlingsrettet Intuitiv (N) - nyskabende Følende (F) - menneskeorienteret

Læs mere

Eksamensprojektet på HF

Eksamensprojektet på HF Eksamensprojektet på HF - Erfaringer fra sommereksamen 2007 Oplæg på teo.pæd. 23 & 30/11-2007 v/uddannelsesleder Henrik Nevers Næstved Gymnasium & HF Næstved Gymnasium & HF 1025 elever & kursister 115

Læs mere

Stresshåndtering for ledere

Stresshåndtering for ledere VIA HOLSTEBRO / BYGNINGSKONSTRUKTØR UDD. / 7. SEMESTER SPECIALE Stresshåndtering for ledere Undgå stressede medarbejdere Laura M. Clausen 21-10-2016 Er kroppen stresset vises dette som en ydre eller indre

Læs mere

En kvantitativ undersøgelse af sammenhængen mellem ITKO-studerendes persontyper ifølge Myers-Briggs Type Indicator og deres videndelingsadfærd.

En kvantitativ undersøgelse af sammenhængen mellem ITKO-studerendes persontyper ifølge Myers-Briggs Type Indicator og deres videndelingsadfærd. En kvantitativ undersøgelse af sammenhængen mellem ITKO-studerendes persontyper ifølge Myers-Briggs Type Indicator og deres videndelingsadfærd. A quantitative study of the relationship between ITKO students

Læs mere

PROTOTYPE DANSKFORLØB 4. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE DANSKFORLØB 4. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE DANSKFORLØB 4. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et danskforløb til 4. klasse, som er udviklet

Læs mere

Eksamensprojektet på HF

Eksamensprojektet på HF Eksamensprojektet på HF - Erfaringer fra sommereksamen 2007 Oplæg på teo.pæd. 4. april 2008 v/uddannelsesleder Henrik Nevers Næstved Gymnasium & HF Næstved Gymnasium & HF 1025 elever & kursister 115 lærere

Læs mere

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved 0550152015 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer"

Læs mere

Akademiet for talentfulde unge. Seminar L Samarbejde

Akademiet for talentfulde unge. Seminar L Samarbejde Akademiet for talentfulde unge Seminar L Samarbejde Dagen i overskrifter 16.00: Ankomst, velkomst og introduktion 16.20: Oplæg om psykologi og gruppedynamik v/ Michael Bager 17.20: Projektgruppearbejde

Læs mere

Konference, Københavns Madhus Margrethe Jungersen børneneuropsykolog

Konference, Københavns Madhus Margrethe Jungersen børneneuropsykolog Konference, Københavns Madhus 17.03.2016 Margrethe Jungersen børneneuropsykolog www.mjungersen.dk Temaer - madens og måltidets betydning for børn og unge med udfordringer og eventuelle diagnoser - neuropsykologiske

Læs mere

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 04#06#2013 6.Semesterforår2013 BjarneSteffensen MortenBuusNielsen Titelblad+!

Læs mere

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING U ARKITEKTURUNDERVISNINGSOPLÆG ELSEBETH BALSLØW 1 DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING MOTIVATION Deerkendelserjeghargjortmiggennemmoduls1 s3formidlingsopgaver,harprimært

Læs mere