Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab"

Transkript

1 Jungstypeteorisområdgivningsværktøj Kundeoptimeretrådgivning Specialeiforbindelsemedforstkandidatstudiet Udarbejdetaf:RuneBøgeskovTørnkvistNielsenSBK Dato: 31.August2009 Vejleder: ToveEnggrobBoon KøbenhavnsUniversitet:DetBiovidenskabeligeFakultet,InstitutforSkovogLandskab

2 Resume Rådgivningindenforskovbrugkræverikkebaregodefagligeevner,menogsåmenneskelige kundskaberervigtige.deterenfordelatkunnekommunikeremedsinkundepåengodogordentlig måde.dettespecialeserpåhvordanjungstypeteorikanbrugessomværktøjtilatgennemføreengod rådgivning.iforbindelsemedspecialeterfemforskelligeskovejereinterviewetomderesønsketil rådgivning.skovdyrkerforeningenharværetbesøgtiforbindelsemedenudviklingsdaginterntfor organisationen.derharværetsamtalemedenhr managericarlsberga/s,derbenytterjtiogmbti isinjobfunktion.samtderharværetsamtalemedcamillabroagerfracenterforledelsesom certificereandreibrugenafjtiogtidligerehargjortdetsammemedmbti.dissemøderharalle bidragetmedobservationerdergivertegnpåforskelligepræferencerindenforjungstypeteori.dette ledertilkonklusionenatskovejereneikkekansigesatværeéntypeprofil.skovfogdernei skovdyrkerforeningenerhellerikkekunéntypeprofil.jtiogmbtierbeggegode rådgivningsværktøjerogkanbrugesienrådgivningssituation.skovdyrkerneharmulighedforat uddanneegetpersonaletilatvaretagedenvidereinterneuddannelseindenforjtiellermbti. Nøgleord:Jungstypepsykologi,MBTI,JTI,Rådgivning Abstract Providinggoodcouncilintheforestryisnotonlyaquestionaboutknowledgewithinforestrybutalso yieldsforproberpeopleskills.itisanadvantagetobeabletocommunicatewiththecostumerina goodfashion.thisthesisisaninvestigationinhowjung stypepsychologycanbeusedasatoolina counsellingsituation.duringthethesisfive forestownerwereinterviewedabouttheirwishestoa goodcounselling.danishforestryextensionhasbeenobservedduringainternalleanprocess meeting.ahr ManageratCarlsbergA/Shasbeenconsultedonhowahugeprivateenterpriseuses JTIandMBTI.DanishCentreforLeadershiphasbeenconsultedalsoabouttheuseofMBTIandJTI. TheseinvestigationsyieldsthattheforestownerswerenotthesametypeofpersoninaJung terminology,neitherwerethecounciloremployedbythedanishforestryextension.jtiandmbtican beusedtoimprovethewaycounselingarehandledwithinthedanishforestryextensionandthey havethepossibilitytofurthereducatetheiremployees. Keywords:Jung stypepsychology,mbti,jti,counseling - 2 -

3 Forord DettespecialeerskrevetsomafslutningenafforstkandidatuddannelsenvedDetBiovidenskabelige Fakultet,KøbenhavnsUniversitet. Specialeterudarbejdetgennemforåret2009medSkovdyrkerforeningenFynsomsamarbejdspartner. Hensigtenmedspecialetharværetatundersøgenyemetoderattænkerådgivningiskovbruget,forpå denmådeatværemedtilatgivebudpå,hvordanmankunneklædespåtilatgennemføreforstmæssig rådgivning. Følgendepersonertakkesforbidragtilspecialetsindhold: Demedlemmerdertogsigtidtilatlademiginterviewedem. SteenPetersen ForinputomMBTIogJTIipraksis. CamillaBroager ForinputomforskellenmellemMBTIogJTI. Somstøtteogvejledningtakkesfølgendepersoner: UlrikNielsen Foratværeengodværtogmangegodeinputtilhvordanspecialetkunnetageform. ToveEnggrobBoon SomogsåfandtminidémedatundersøgeJungtypepsykologiforinteressant. Vennerogfamilie forathavebidragetmed moralskstøtte,sprogligsparringogillustrativeevner. Afleveringsdato:31.August2009 RuneBøgeskovTørnkvistNielsen - 3 -

4 Indholdsfortegnelse Resume...2 Abstract...2 Forord...3 Indledning...6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Værtogmodtager... 8 Metodeafsnit...8 Interviewafejere... 9 ObserveringhosSkovdyrkerforeningen... 9 SamtalemedSteenPetersen... 9 SamtalemedafCamillaBroager Jungspsykologisketypeteori...10 Historie VærktøjertilbrugafJungsteori Præference Defiredimensioner Energidimensionen Opfattedimensionen Vurderedimensionen Livsstilsdimensionen Typetabellen Dimensionernesindbyrdesforhold Rækkefølgen Anvendelsesmuligheder KommunikationogJTI...18 Nårenergienkommunikerer DenEkstroverte DenIntroverte Denopfattendekommunikation DenSansende DeniNtuitive DenVurderendekommunikation DenTænkende DenFølende Livsstilskommunikation MineinterviewogJungstypepsykologi...24 MedlemmerneiSkovdyrkerforeningen Ejertype Økonomien

5 ImplementeringafGrønDriftplan ØnskertilrådgivningiforbindelsemedGrønDriftplan ObservationafSkovdyrkerforeningen DenHRansvarlige PersonligesamtalermedCamillaBroager Diskussion...27 InterviewogSamtaler Hvordanerkunden? Hvadsigerdeprofessionelle? HvordanpasserdettilJung? Erdetdenrigtigemetode? KonklusionafatbrugeJungstypeteoriienrådgivendesituation...29 Perspektivetforskovdyrkerne...30 Jungerenmulighed Litteraturliste...32 AppendiksI...34 InterviewafA InterviewafB InterviewafC InterviewafD InterviewafE

6 Indledning Foratværeistandtilatrådgivepåengodmådeerdetvigtigtatforståsinekunder.Detatkunne målretterådgivningtilkundenpåenmådesåkundenforstårhvadbudskabeter,ogpåenmådeså kundenfåretpositivtindtrykafrådgiver,ermegetvigtigt.detskaberikkebareengodrelationkunde ogrådgiverimellem,detkanogsåmedføreenfastholdelseafkundenogskabeetmersalg.detskal væreenbehageligoplevelseatmodtagerådgivning.detlyderbanalt,mendetermuligtatderer nogenderfinderdetatmodtagerådgivningubehageligt.deterikkenødvendigvisenrarsituationat stillesigselvi,menderimodenerkendelseafatmanikkeerdendervedmest.manharbrugfor andreshjælptilatopnåetresultat,hvadenddetteresultatmåttevære.deterenblottelseafegne evner,somivissetilfældekanværeubehageligt.pådenandensidefindesderogsårådgiverederføler detsværtatyderådgivning.detkanværesværtatsigetilenkundeatdeskalgørenogetandetendde hargjortimangeår.detatværebedrevidendeellerligefremeksperterensværrolle.detliggeret prespårådgiverathavedetteansvar. RådgivningerenafSkovdyrkerforeningenskerneydelser.Deterbetjeningenafdetenkeltemedlemog dermedejer,dergøratskovdyrkerforeningenharsinberettigelse.somsåmangeandreforeninger stårskovdyrkerforeningenoverfordenudfordringatfastholdemedlemmerogværeattraktivoverfor nye.deskalværedebedsteindenfordereskernekompetence,forerdeikkedet,erdermangeandre tilbudpåmarkedet. Samtidigmeddenalmindeligekonkurrenceindenforfeltet,ertilskudsordningenforskovrådgivning fjernet.detbetyder,altandetlige,atkundensomkommertilatbetalemereforenydelse,vilvære mereopmærksompådenvarederleveresfraskovdyrkerforeningen.detteharmedførtetøgetfokus fraskovdyrkerforeningenomatkvalitetenafdenrådgivningdeleverer,skalværedenbedstepå markedet. Enmådeatanskuerådgivningogudnyttelseafatmanharforskelligerådgivereogforskelligetyperaf kunder,eratbenyttesigafjungspsykologisketyper.detteerenteoriderarbejdermedensmedfødte præferencerogudnytteratdissekanobserveresbådehosenselvoghosmodtager.vedatbrugedisse præferencerkanmanmålretterådgivningensåmanersikkerpåatdentypemanståroverfor,ihøjre gradermodtagelig,ellerharenbedreforståelsefordenrådgivningderblivergivet

7 Problemformulering Skovdyrkerforeningenbefindersigietrådgivningsmarked.Detervigtigtatdeheletidenerpåforkant bådeindenfordetfagtekniskemht.skovdyrkning,menogsåmedhensyntilrådgivning.dettespeciale vilbehandlerådgivningudfraenpsykologisktypeanskuelse. FormåletmeddettespecialeeratgiveetbudpåhvordanSkovdyrkerforeningenkanbrugeJungs psykologisketypeteoriideresrådgivning.foratkunnegøredette,beskrivesjungstypeteori,samtder sespåhvilkeværktøjerderfindesforatbrugedissepåenkommunikativmåde.desudenklarlægges detypemæssigeforskelledermåtteværeblandtmedlemmernesamtmedarbejderne. Afgrænsning Foratkunnevisedeproblemstillingerdereropstilletiproblemformuleringenovenfor,erdetvigtigt foropgavenattageudgangspunktisituationerhvorskovdyrkerforeningenerirådgivningssituationer. DerforerskovdyrkerforeningensrådgivningangåendeGrønDriftplan 1 valgtsomudgangspunktfor specialet.detgiverengarantforatderforeliggerensituationhvorderblivergivetrådgivningpå ejendommenisamspilmellemskovdyrkerforeningenogskovdyrkeren. OpgavenbegrænsestilkunatbeskæftigesigoverordnetmedJungstypeteori.Denneharsom minimumtoudbredteværktøjertilknyttet,myers BriggsTypeIndikator(MBTI)ogJungianskType Index(JTI).Disseerbeggesolideværktøjersomopererermeddesammebegreberogens dimensioner.enfuldstændigredegørelseafdenøjagtigeforskelleidisseværktøjerer,isigselv,et specialeværdigogvilrammeudenfordettespecialesfokus.årsagentilatdisseernævnt,eratdevil blivebrugtkombineretgennemspecialetfremover.dettegøresistørsterespektoverforværktøjernes forskelleogligheder. Nårjegvælgeratbrugebeggeværktøjeridenneopgaveerdetpågrundaf,atMBTIeretafdemest udbredteværktøjerindenforområdet.dererover2millionertestresultateraleneiusa(kroeger 2002).Dettegøratværktøjeterinteressant,dadetharensådanmængdeatmankanseenkvantitativ tendensitypefordelingen.årsagentilatjtiogsåbringesindispecialet,eratdetteværktøjvinder størreogstørreudbredelsefremformbtiogmåskevilerstattedennepåsigt.såforatfådetbedste frabeggeverdener,ervalgetatbeskæftigesigmedbeggedele. 1GrønDriftplaneretlangsigtetskovplanlægnigsværktøjsomsokovdyrkerforeningenudbydertilsine kunder(skovognaturstyrelsen)

8 Værtogmodtager SpecialeterblevettilisamarbejdemedSkovdyrkerforeningenslokalafdelingpåFyn.Deterforeningen derharstilletmedlemmertilrådighedforatjegkunneundersøgehvaddevilhaveudafenrådgivning. Deterogsåforeningenderihøjgradermodtagerafprojektet.Deteraltsåmeningenatdetteskalgive enidéom,ogetbudpå,hvaddekangøreforatforbedrederesrådgivningoverforderesmedlemmer. Deterderesskovfogederderbl.a.skalhavegavnafdettearbejde.Skovfogederernormaltikke eksperterijungsteoriogdeterikkeendelafdetnormalepensumforforstkandidaterheller.påden baggrundvilderværeetuddybendeafsnitafhvordandisseerbeskrevetiteori.efterfølgendevildisse teorierblivebenyttetpådeinterviewsogdesamtalersomjegharværetudeogforetage. Andremodtagereafprojektetkunneværevirksomhederoglæreanstalterderbenytterrådgivningi salgsøjemedellerundervisning,daopgavenvilgivebudpåhvordanmankanbenyttejungstypeteori kommunikativt. Metodeafsnit Specialeterskrevetsomenkombinationafetlitteraturstudieogetcasestudie.Detharværet nødvendigtatdanneetoverblikoverhvordanjungspsykologisketypererblevettil,samtatfindeud afhvordandetkanbenyttesirådgivningssammenhænge.foratgiveetbudpåhvordan Skovdyrkerforeningenkanbrugeværktøjetipraksishardetværetnødvendigtatdanneetoverblik overforskelligekunder,samtansatte.tildetteformålharskovdyrkerforeningenbedtfem medlemmeromatstillesigtilrådighedforatjegkunnestilledemspørgsmålomderesejendomog hvordandeønskeratrådgivningenydes.forudendetteharjegdeltagetpåetinterntprocesmøde omhandlendelean 2 hosskovdyrkerforeningen. ForatundersøgehvordanandrebrugerJungstypepsykologiipraksis,harjeginterviewetHR manager hoscarlsberg,steenpetersen,somercertificeretibrugenafjti.dettehargivetetindblikihvordan hanharbrugtteorienigennemsinkarrieresomhr managericarlsbergogihanstidligereansættelse hosdhl. Jungstypeteorierisigselvetspecialeværdigt.Foratfåklarlagtforskelleneideforskelligeværktøjer indenforjungstypeteori,harjeghaftsamtalermedcamillabroagerafflereomgange.huneransatved CenterforLedelsesområdgiver.CenterforLedelselaverbl.a.certificeringafJTIoghartidligeregjort detsammenmedmbti. 2LEANerenprocessomserpåhvordanmankantrimmeorganisationen(UlrikNielsen)

9 Interviewafejere SomnævntiafgrænsningenerderkuninterviewetejerederharfåetlavetenGrønDriftplan. Interviewguidenerlavetpåenmådesåallespørgsmålenekanhenvisetildeforskelligekapitlerder findesiensådan.hvertspørgsmålerblevetstilletsometåbentspørgsmålhvortilejernefritkunne fortællehvaddesyneservigtigt,påderesegenfortruknemåde.samtidigerspørgeguidenbrugtsom enrettesnorigenneminterviewene,foratsikreataltrelevantkommed. Detharværetetmålforintervieweneatseommankunnesammenkædedehårdefaktaom ejendommenmedenbestemtpersontype.derforerderbådespørgsmålsomerdatafaktuelle, kombineretmedenrækkekvalitativespørgsmål. Detkvalitativeinterviewervalgtudfraenbetragtningomatdenneformpasseriarbejdsbyrdeforet specialeogdetikkeermuligtatnåudtilalleskovdyrkerforeningensmedlemmer. IntervieweneergennemførtisamarbejdemedUlrikNielsenfraSkovdyrkerforeningen.Hanharværet medsomrepræsentantforskovdyrkerforeningen.hanharikkeblandetsigiintervieweneogharikke forsøgtatpåvirkesvareneinogenretning.tilspørgsmålenedervarrettetmodønskeromfremtidig rådgivning,harhanforholdtsigheltiro,fornetopikkeatpåvirkesvaret.detteerensværsituationat sættemedlemmeti,ogkunnehaveenpotentielrisikoforatgivefalskeellerurigtigesvar.detteerikke indtrykket,menfarenerder. ObserveringhosSkovdyrkerforeningen UndervejsiprocessenharjegdeltagetietafSkovdyrkernesLEANmøderhvorjeg,somfluenpå væggen,harhaftmulighedforatiagttagehvordanskovdyrkernegennemføreretsådanmøde.dette hargivetmigenindsigtihvordandearbejdermedderesinternestruktur,menogsåenindsigtihvilke forskellighederdeansatte,dervartilstedevedmødet,besidder.detteharjegbrugtiløbetafrestenaf processendakommunikationenmellemejerogrådgivergårbeggeveje.deteraltsåikkenokatsepå kunderne.iantagelsenafhvordanenvirksomhedsprocessomleanblivergennemførterogsåmeget interessantforspecialet,dadensigernogetomhvordanskovfogedernesforesattevælgerat gennemføreensådanproces. SamtalemedSteenPetersen SteenerHR ManagerhosCarlsbergogharigennemsinkarrierearbejdetmedJungspsykologiske typer.hanercertificeretafcenterforledelseibrugafjtioghartidligerearbejdetmedmbtihos DHL.SamtalenmedSteenblevbrugttilatundersøgehvordanstorevirksomhedersomCarlsbergog - 9 -

10 DHLbrugerJungstypepsykologiipraksis.Detteblevgjortforatundersøgeomdetogsåernogeten mindreorganisationsomskovdyrkernekanfågavnaf. SamtalemedafCamillaBroager Camilla,cand.psych,eransatvedCenterforLedeles(CfL)ogarbejdermedcertificeringafJTIisin dagligdagsområdgiver.samtalernemedcamillaerbrugtsomvalideringafminmådeatbruge begrebernejtiogmbtiiopgaven.detvarvigtigtformigatfåetsynpåhvordetoværktøjerer forskellige,dadetteerkompliceretatudredeaflitteraturenogaltforomfattendefordettespeciale. KontaktentilCamillaersketigennemmailkorrespondanceogtoefterfølgendetelefonsamtaler,som vilbliverefererettililitteraturlistensompersonligsamtale. Jungspsykologisketypeteori DettekapitelbestårafengennemgangafJungstypepsykologi.Dererenpræsentationafhvordan begrebetopstod,hvadderforståsvedenpræference,hvordaninddelingenafpræferencerlavesog hvordandekanbrugesfremadrettet.desudenbeskrivesenudledningafdetoforskelligeværktøjer sombrugesiopgavenoghvordandevirkersomværktøjtiljungsteori. Dettegøresforatkunnebenyttebegrebernemereflydendesenere,nårjegvilbeskrivemetodeni sammenhængmedskovdyrkerforeningensanbefalinger. Historie I1921publicerededenschweiziskepsykiaterCarlGustavJung 3 sinteoriompsykologisketyperi PsychologischeTypen Dettevarførstegangmanbeskæftigedesigalenemedpsykologiske egenskaberiformafpræferencer.tidligerehavdetypeinddelingbeskæftigetsigmedfysiskeudtrykså somkropsformer.jungstypergiveranledningtilatbehandleinddelingafmenneskerpåennyogmere raffineretmådeendhvadtilfældetvar(borbye) VærktøjertilbrugafJungsteori DererigennemtidenflereforskelligepersonlighederderhartagetJungsteoriertilsigogudviklet forskelligeformerforværktøjer.denmestmarkantepådetteområdeerkathrinebriggssomerenaf pionerernetilatudviklejungsteoritiletbrugbartværktøj.sammenmedsindatterisabelmyers udviklerdembti.deerførsttilattilføjelivsstilsdimensionensomjungikkeselvharmed,mensomvil blivebenyttetidettespeciale(borbye). 3CarlGustavJung( )udviklededybdepsykologien,ogsåkendtsomanalytiskpsykologi

11 DetandetværktøjsomspecialetvilbeskæftigesigmederdetnorskeJungianskeTypeIndex JTI.Det byggerligesommbtipåjungs PsychologischeTypen ogbrugersammebegreberogdimensionersom MBTI(Ringstad&Ødegård) BådeMeyersogBriggssamtRingstad&Ødegårdhartagetudgangspunktioriginaltekster.Ringstad& ØdegårdhardogideresoperationaliseringafJungsteoribl.a.valgtatoversætte originalteksterne/vissetyskeordanderledesendmeyersogbriggsforatkommetætterepå betydningenellermeningenmeddeoprindeligeord.herkanbl.a.nævnesordet übereinstimmung, derimbtieroversattil harmony ogijtieroversattil overensstemmelse.jtiindikatoren/testener ligeledesopbyggetefteretønskeomatopnåstørrestringensogbrugervenlighed,hvilketbl.a.kommer tiludtrykispørgsmålenesopbygningogformuleringer,derlangthenadvejenanerkender,atvikan genkendeosselvibeggesiderafdeenkeltedimensionerfremfor,atladetesttagermerekategorisk vælgeimellempolernesometenten ellersomimbti.ligeledesrummerjtiudelukkende sætningsspørgsmål,derallevægterligemegetomenddesidste4mereomfattendespørgsmål eksplicitafgører,omresultatetafprioriteringenafpræferencerpådeenkeltedimensionerafgørestil deneneellerandensidefxsversusn,skullebeggesiderafendimensionværevalgtligemangegange. TilforskelhertilbestårMBTIafbådesætningerogordpar,dissevægterforskelligtognogletælleshelt fra,dvs.tillægges0point,ogerdertaleometligeligttilvalgafbeggepolerpådimensionerne,afgøres detteudfraenantagelseometkultureltbias,derforsøgesmodvirketvedaltidatladeafgørelsenaf testenfaldeiretningafhhv.i N F P.(Broager) Præference SlårmanopiNudanskordbogdefineres præference som: nogetsomfortrækkesfremfornoget andet (Nudanskordbog).Dettebetyderikkeatdetaltidersådanmanvælgerenspræference.Derer mangeandrefaktorerderkanspilleind.skalmanfindesinepræferencerskaldetværeifuldkomment afslappedesituationer,hvormanikkeerpressettilatgørenogetbestemt.deterherenspræferencer kommertiludtryk(jung). Bogstavernefordenenkeltepræferencemarkeresmedfed,dadettetydeliggørforståelsenforhvornår derbeskrivespræferencerversusdimensioner.dettevilblivebrugtfremoverispecialet. ÅrsagentilatvurderingogopfattelseerJogP,erathenholdsvisJogPertagetfradenengelske betegnelse Judgement og Perception.N etiintuitionerdetsammepåbådedanskogengelsk,men forikkeatbytteompåintroversionogdennebenyttesniintuition(ringstad&ødegård)

12 Ekstrovert Introvert Sansning intuition Tænkning Følen vuderende J opfatte Figur1:Præferencernevistsommodsætninger MankanaltsåikkeværebådeTænkendeogFølendeogmanerikkebådeEkstrovertogIntrovert. PræferencerneerpolersomikkeerforeneligesomvisiFigur1.Daderertaleompræferencererdet altsåikkedetsammesomatsigeatmanikkebesidderevnerindenfortopræferencerisamme dimension.mankanøvesigiatbenytteflerepræferencer,menmanvilaltidkunhaveénpræference Tænkning Følgen Livsstilsdimensionen Sansning intuition Vuderedimensionen Ekstroversion Introversion Opfattedimensionen Energidimensionen indenforhverdimension(borbye). Vudering opfattelse Figur2:Dimensionerneogderespræferencer Defiredimensioner Idetfølgendevildimensionerneblivepræsenteretenforenogderesrespektivepræferenceruddybes. IfølgeJungerpersonlighedenbundetoppåtredimensioner.Energidimensionenmeddetopoler Ekstrovert/Introvert,samttodimensionerderomhandlerdetmentale,somharpolerne Sansning/iNtuitionogTænkning/Følen(Jung).SenereerdermedMBTIkommetendimensionmere,

13 sombrugestilatfastsætterækkefølgenafdetreoprindeligedimensioner,dennekaldes livsstilsdimensionenogharpræferencernevurdering J/oPfatte(Ringstad&Ødegård). Somnævntovenforerdertomentaledimensioner.Dissekaldesogsåhenholdsvisopfattedimensionen S/NogvurderingsdimensionenT/F.DetodimensionerergrundelementetiJungsteori.Deterdisse derbliverbrugttilatbeskrivehanstyper.jungbrugerbegrebetrationelletyperompræferencernet ogffragrundbegrebetratio, atveje.detteblivertildenvurderendedimensionpådansk.ligeledes brugerhanirrationelomsogndaderherikkeforetagesenafvejningafdata(jung,borbye) SomvistiFigur2ognævntiovenståendeafsnitinddelespræferencernei4dimensioner. Detomentalefunktionermeddenopfattendeogvurderendedimension,børsessammen,deerogså kaldetfunktionsdimensioner.disseerheltcentraleiforståelsenafjungsteori.deteridissemanskal ledeefterdepræferencersomerafgørendeforhvordantyperreagerer.senerebestemmes rækkefølgenafdissedimensioner,ogdervildissetoværetætforbundetmedhinanden. Energi dimensionen Detteerdimensionenderforholdersigtilhvormanhenterogrettersinenergi.Deteridenne dimensionhvordetseshvordanmansomtypeforetrækkeratslappeafoghentenyenergi(ringstad& Ødegård) ErmanEkstrovertisinepræferencervildetsigeatmanforetrækkerathentesinenergiisine omgivelser.manbenyttersigafatværesammenmedandremenneskeroginvestereenergiiatlave aktivitetersammenmedandreidenomgivendeverden(borbye) Introvertepersonervilderimodværemereindadrettedeideresenergi.Detergennemtanker,følelser elleregenrefleksiondefårderesenergi(borbye). Detskaldogforståsatallemenneskerharbrugforatværeikontaktmedomverden.AtværeIntrovert eraltsåikkedetsammesomatdennepersonfuldstændigtisolerersigfraomverdenen(borbye). Opfatte dimensionen Opfattedimensionenerdeneneafdetomentaledimensioner.DeterdennederafJungbliverkaldt irrationellefunktioner(jung).denbeskriver,somtitlenogsåangiver,hvordanmanopfatterverden omkringenoghvordanmanbehandlerdeninformationmanfår(ringstad&ødegård). Sansningvilsigeatmanbrugersinefemsansertilathentesininformation.Dereraltsåenpræference foratrettesinopmærksomhedmoddetderskerinuet.manfårsineindtrykudfradetmanser,hører, føler,smager,oglugter(borbye)

14 intuitivepersonersøgermønstreideninformationderertilrådighed.dererenopmærksomhedmod sammenhængogmulighederogerenmerefremadskuendetilgangendsansning(borbye). Vurdere dimensionen Detteerdenandenafdetomentaledimensioner.Deterdennedimension,somindeholderdeafJung kaldetrationellepræferencer(jung).deteridennedimensionatpræferencerneforhvordanman træfferbeslutningerligger(ringstad&ødegård). Tænkningerudtryktveddenlogisketilgang.DetervedhjælpafanalyseatTænkerenforholdersig objektivttilsagenogpådetgrundlagtræfferenbeslutning(borbye). ModpolentilTænkningerFølen.Følerenbrugersineværdiertilatbearbejdeinformationinden beslutningertræffes.følerenforholdersigtilhvordanobjektetstillesiforholdtilfølerensværdisæt. Deterdetpersonligeforholdderkommertiludtrykifølerensstillingstagenogikkenødvendigvisud fraetlogiskargument(borbye). Livsstilsdimensionen Livsstilsdimensionenerdensidsteafdefiredimensioner.DenneerikkemediJungsoprindeligeteori, menerudvikletafmyersogbriggsiforbindelsemedudviklingenafmbtisomværktøj(borbye).den erogsåmedidetnorskejti.detbeskriverhvordanmanforetrækkeratindrettesigiforholdtilden omgivendeverdenogilivet(ringstad&ødegård). PersonermedpræferenceforvurderingJvilindrettesigmegetorganiseret.Derervissereglerder gælderogdisselevermanefter.derstillesikkespørgsmålstegnveddenorganisation,sommaneren delaf.manhandlerindenforderammerdereropstillet(borbye). OPfatterenvilimodsætningtilJindrettesigienfleksibelverden.Dererpladstilatværespontan.Der erikkenogetdererendeligtførisidsteøjeblik.detskalværemuligtatændrepåbeslutningerog konklusionerisålangtidsommuligt.deterfintmedenramme,mendetskalogsåundersøgeshvad derskerudenforrammen(borbye). Typetabellen Disseottepræferencergiverialtsekstenkombinationsmuligheder.DisseervistiTabel1(Borbye) DeførstetorækkerindeholderdeIntrovertetyper,detonederstedeEkstrovertetyper.Deto midtersterækkerindeholderdeopfattendetyperogdetoydersterækkerindeholderdevurderendej typer

15 SespåkolonnerneerdetdetokolonnertilvenstrederindeholderdeSansendetyperogdetohøjre kolonnerderindeholderdeintuitivetyper.detoyderstekolonnererdetænkendetyperogdeto midtersteerdefølendetyper. Typetabellen S S N N I ISTJ ISFJ INFJ INTJ J I ISTP ISFP INFP INTP P E ESTP ESFP ENFP ENTP P E ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ J T F F T Tabel1:Typetabel Dissesekstenkombinationerkaldesforentypekodeellertyper.Typerneersatoppådennemådefor atlæserenhurtigtkanfåenfornemmelseforlighedogforskellighedmellemdeforskelligetyper. Dennemådeatstilletyperneoppågiverformangeengodforståelseogmedlidtøvelseenhurtig genkendelighedmellemdeforskelligetyperogderessæregen(borbye). Dimensionernesindbyrdesforhold Deterisagensnaturikkealleaftypensfirepræferencerderkommerligemegettiludtryk.Derer funktionerderliggermerenaturligttilhvertypeendandre. Iforholdetmellemdimensionernesesiførsteomgangpådetomentalefunktionerogdelerdemopi firekategorier.hovedfunktion,støttefunktion,denuudvikledefunktionogdeninferiørefunktion.jung kalderdenmestudvikledepræferenceforhovedpræferencen.denneerdenmestbenyttedeogden manbenytteruproblematisk,bedstognuanceret.detkannærmestbeskrivessomdenpræference maner flydende i.undtagelsenerhvisdenmanståroverforentypedererstikmodsatjf.type kombinationerne.deterpga.forskellenemellemdetoparterdergøratmisforståelserkanopstå. Støttepræferencenerdennæstmestbenyttede.Ogerpådenandenmentaledimensionendhoved præferencen. Dentredjepræferenceermodpolentilstøttepræferencen.Denneerikkevistitypekoden.Detbetyder ikkeatmanikkebesidderden,menblotatdetikkeerblandtdemestforetrukneredskaber.dener ikkeudvikletogikkesånuanceretibrugensomdetooverliggendepræferencer

16 Densidsteogfjerdepræferenceerdeninferiørepræference.Dener,påsammemådesomden uudvikledetredjepræference,ikkeudtryktitypekoden,mendenharstorbetydningforforståelsenaf typen.deninferiørepræferenceermodpoltilhovedpræferencen.deterdennepræferencederkan kommetiludtryknårvierunderpres,såsomstress,træthedellerpåandenmådeutilpasiforholdtil situationen. Figur3:Dementaledimensionersforhold EnillustrativopsætningafovenståendekunnevissessomiFigur3.Herillustreresdetat hovedfunktionensmodsætningermodpolen,somerdeninferiørefunktion. Rækkefølgen Dimensionernesrækkefølgeerblandtandetbestemtafdementalepræferencersombeskrevet ovenfor.deterogsåherdetosidstedimensionerkommertiludtrykforatfindehvadderer hovedfunktionogstøttefunktion. Energidimensionengiverhvilkenpræferencemanrettermoddenydreverden.Personermedtyperne Evilværeudadrettedeisinhovedpræference.HvorimodIntrovertetypervilværeindadrettedei dereshovedpræference(borbye)

17 Livsstilsdimensionengiverhvilkenafdetomentaledimensionersomvilværehovedfunktionen.Er deretjitypekoden,vildetværedenvurderendedimensionderbesidderhovedfunktionenmedenten TellerF.ErdetderimodPilivsstilsdimensionenerdetdenopfattendedimensionhvor hovedfunktioneneratfindemedsellern.detteerillustreretifigur4:livsstilsdimensionensrelation tildementaledimensioner. Figur4:Livsstilsdimensionensrelationtildementaledimensioner Anvendelsesmuligheder Typebestemmelsekanbenyttestilenrækkeforskelligeformål: Selvindsigtogegenudvikling Valgafuddannelse,erhvervogkarriere Personligrådgivning Samlivsrådgivning Udviklingafkommunikationogsamspilmellemmennesker Problemløsningogkonflikthåndtering Udviklingafsamarbejdeogarbejdsmiljø Undervisningogindlæring Værdsættelseogbedreudnyttelseafdemenneskeligeressourceriorganisationen Lederudvikling Teamudvikling

18 Somlisteterderenlangrækkeafanvendelsesområder(Ringstad&Ødegård)ogdeterogså almindeligtatfåtestetsinepersonligepræferenceriforbindelsemedjobansøgning(petersen).derfor erderf.ekson linejobsøgningssiderdertilbyderenforenklettypetest(jobindex). Vigtigtfordettespecialeerdepunkterderforholdersigtilselvindsigt,personligrådgivningog kommunikationmellemmennesker.determedfokuspådisseatdenrådgivningsom Skovdyrkerforeningenyderfindersted. KommunikationogJTI Dettekapitelbrugestilatuddybedebegreberdererpræsenteretidetovenståendekapiteloggøre demmeremålrettedemodkommunikativbrug.dettegøresudfradenoverbevisningatgod rådgivninghandleromhvordanmankommunikerer. ogito,ergosum oversat Jegtænker,altsåerjeg Descartes Derviligennemkapitletværeenuddybningafhvordandefiredimensionerforholdersigrent kommunikativt.denførstedimension,energidimensionen,ermegetafgørendeforhvordan kommunikationenopfattesogkommertiludtryk.derforbeskrivesførstdenekstroverteog Introverte,hvorefterdetomentaledimensionerbeskrivesbådeudfraenEkstrovertogenIntrovert personsmådeatkommunikerepå. Nårenergienkommunikerer Energidimensionener,somnævnttidligere,detstedhvormanhentersinenergi.Detkommerogsåtil udtryknårderskalkommunikeresmedandre.dererstoreforskellepåhvordanenekstrovertogen Introvertforetrækkeratkommunikere(Grønkjær). Den Ekstroverte DenEkstrovertepersonsynesatdeterdetydredererinteressant.Dererstorinteresseihvadder skerrundtomvedkommendeogdererentendenstilatspørgemeget.denekstroverteerogsåmeget interesseretiatlærenytogharnærmestikketidtilathøresvaretførdetnæstespørgsmålerpåvej. Deteroftepersonerder talersigvarme.deterikkesikkertatdenekstroverteharetklartmålmed sintaleførvedkommendegårigang,mendetkommersomoftestundervejs.detbetyderogsåatden Ekstrovertefyldermegetidettalterum(Grønkjær). Hvisduikkekanoverbevisedem,såforvirdem!

19 HarryS.Truman SamtaleermegetvigtigtfordenEkstroverte.Destomeredestobedre.Derkannærmestikketalesnok. DeterisamtalendenEkstrovertekanudvikleideerogprøveholdningeraf.Detvilsigeatdeterikke altiddetsomkommerudafmundenpåenekstrovertsomvedkommendefaktiskmener.detkanlige såvelværementsomenprøveballon,foratudfordredeteksisterende(grønkjær). Ekstroversionhosenperson,gørofteatdeopfattessomkloge,skarpeeller fremmeiskoen.årsagen tildetteeratdenekstroverteermegetkommunikativisinvidensbegærlighed.hvisderernogetder ikkeforstås,såspørgesder,oghvisdeterforstået,såskaderdetaldrigatgentagepointenforatfåen mundtligbekræftelsepåatdeterforstået(grønkjær). IenarbejdssituationerdenEkstrovertegernegladforgruppearbejdehvormaneritætdialogmed sinekollegaer.denekstrovertetrivesogsåihøjgradiåbnekontormiljøerhvorallebevægersig mellemhinanden.fordetekstrovertekanettelefonopkaldnærmestværeenkærkommenafbrydelse hvisderharværetstillepågrundafkoncentrationilængeretid(grønkjær). DererogsåenbagsideafmedaljenvedEkstroversion.Disseerafledtafdesammepositivedele.Når denekstrovertespørgererdetikkealtidforathøresvaret,menforattænkeselv.dettekanskeien sådangradatsvaretaldrigkommerindhosspørgerenselv,fordidenekstroverteerigangmedat tænkepånogetnytogbefindersigmentalttoskridtlængerefremme.denekstrovertesevnertilat skabelivomkringsigvedhjælpafsamtale,kanføretilatdenkommunikationderforgårikkeer kritisk,menbareenbekræftelseafdetsomalleredeersagt.pådenmådeerderenfareforatderikke kommernytkritiskinputtilarbejdet,menatmanderimodfortsætterafsammesporsomhidtil.møder denekstroverteenudprægetintrovertperson,kandenekstrovertekommetilatfølesituationen ubehagelig,dadenekstroverteikkeervanttilatderikkekommernogetmodellermedspilpåde inputsvedkommendekommermed.dervilforekommeflerelejlighedermedtavshed,somerden Ekstrovertesværstefjende(Grønkjær). Den Introverte PersonerdererIntroverteernaturligtrettetmoddenindreenergi.Deterikkedetydredererdet interessante.hvadderforgårindenihovedetermegetmereinteressantogtankevirksomhedbetyder megetfordenintroverte(grønkjær). Mithovedermitenestehjem,medmindredetregner. CaptainBeefhart DenIntrovertepersoneroftestmegetstillepersonerdervælgersineordmedomhu.Dereringen grundtilattalemedmindremanharnogetatsige.pludseligeirrelevanteudbruderikkenogetder

20 kommerfraintrovertepersoner.denintrovertefølerikkeattavshederpinlig,menenkærkommen lejlighedtilattænkesigomenekstragang.derforopfattesintrovertepersoneroftesom velovervejede(grønkjær). IarbejdssammenhængforetrækkerdenIntrovertearbejdehvorderarbejdesalene,hvoropgaver løseshverforsigforsåsenereatsamletrådene.daderpådenmådeertidtilfordybelseogmulighed foratkoncentreresigomopgavenfremforatværeikonstantdialogmedsinekollegaer(grønkjær). TalenerikkedenIntrovertesfortruknekommunikationsform.Detkangåforhurtigtogdererikketid tilatovervejealtordentligt.derimoderkommunikationviae post,breve,smsogandenskriftlig kommunikationligenogetdenintrovertekanlide.hererdertidtilatformuleresigpåenordentlig mådeogovervejehvaddetermanskaltagestillingtilellergivebudpå(grønkjær). DenIntrovertetrættesofteafdeEkstrovertesmegenløsesnakogdeprøveballonerdesenderop.Der erjoingengrundtilatdiskuterenogetmanikkemenerellerikkevilgøre hvorforikkebareholdesig tildefåmenvelovervejetideer?.detmåværeenintrovertderharopfundetudtrykket pølsemandssnak.daderikkeermegenpølsemandssnakoverintrovertepersoner,erdeejheller centrumforopmærksomheden,hvilketpasserdemmegetvel.detgørogsåatdekanbliveopfattet somlangsomme,dadejoikkevirkersomomdeforstårdetderbliversagt.deterdoglangtfratilfældet dadehellereanalyserertingeneindeidemselvfremforatspørgemeddetsamme. Denopfattendekommunikation Denopfattendedimensionidetkommunikativeperspektiv,handleromhvordanmanudtrykkerden verdenmanopfatter.detharaltsånogetmeddenindadrettedeopfatteevneogensevnetilatudtrykke dentilomverdenenatgøre(grønkjær). intuitivepersonersøgermønstreideninformationderertilrådighed.dererenopmærksomhedmod sammenhængogmulighederogenmerefremadskuendetilgangendhosdensansende(grønkjær). Den Sansende DenSansendetypeeroptagetafhvadderskeromkringvedkommendehérognu,deterdehårdefakta dertællerogkendsgerningerermegetvigtige(grønkjær). DenEkstrovertSansendetype(ES)ermegetfintilatkommunikeresineholdningerhentetdirekteide faktuelleforudsætningerderomgiverpersonen.deterkommunikationderermegetdetaljeorienteret somkommerfraenes er.daes erenermegetdetaljeorientereterdetvigtigtatpræsenterealle detaljerfordennetype.detgørates erenfølersigtrygogfårmulighedforatstillesinedetaljerede spørgsmål,ogdembørmansåværeparattilatimødekommeienrådgivningssituation.daes erenhar

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Hvorfor er vi så forskellige? Cand. Psych Loney Skaaning

Hvorfor er vi så forskellige? Cand. Psych Loney Skaaning Hvorfor er vi så forskellige? Cand. Psych Loney Skaaning - en kort introduktion til Myers Briggs Type Indikator (MBTI) og til anerkendelse og anvendelse af vores medfødte forskellighed på konstruktive

Læs mere

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Mette Pryds, kursus for vejledere modul 2, Roskilde oktober 2012 Er det overhovedet noget nyt? Coaching Homer omtaler i Odysseen den kloge gamle mand, Mentor,

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv

Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv E-bog Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv - 10 enkle steps til mere succes! Kort om forfatteren: Jeg, Louise Schubert har en kommerciel baggrund fra Handelshøjskolen i Aarhus. I mange år har jeg

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning

TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning Thomas Bergstedt Kongens Lyngby 2007 IMM-B.Eng-2007-69 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321,

Læs mere

E-branding og e-marketing af 3F et casestudie

E-branding og e-marketing af 3F et casestudie E-branding og e-marketing af 3F et casestudie Astrid Isabella Brødsgaard Michelle Lyager Johansen Studienummer: 53178 Studienummer: 53179 e-mail: asisbr@ruc.dk e-mail: mlyager@ruc.dk Nagihan Celik Studienummer:

Læs mere

Forberedelses- og samtaleskema

Forberedelses- og samtaleskema Forberedelses- og samtaleskema MUSfor: Medarbejder Stilling Dato for samtalen: Leder: Introduktion til anvendelse Forberedelses- og samtaleskemaet er tænkt som: En hjælp til dig som forberedelse til samtalen

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

Dialog Forum Team Nurten,Laila og Janne

Dialog Forum Team Nurten,Laila og Janne Dialog Forum Team Nurten,Laila og Janne Selandia CEU Bredahlsgade 1 4200 Slagelse, telefon 58 56 70 00, www.selandia-ceu.dk Muligheder med mere DFT på Selandia Tre DFT på EUD Et på gymnasierne (HHX-HTX)

Læs mere

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Forside Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767 Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278 Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Navn: Emil Almgaard Thyregod, Studienr: 52307 Anslag: 158.368

Læs mere

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Hvordan kan vi sikre os at store skriftlige opgaver kan blive elevernes projekter, samtidig med at eleverne får en professionel vejledning? Hanne

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach Stillingsbeskrivelse Agil Coach Virksomhedsbeskrivelse Plan A blev etableret i 2005, en sund og succesrig konsulentvirksomhed som rådgiver og coacher nogle af de største kunder i Danmark. Deres succes

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

FORORD 3 ABSTRACT 4 RESUMÉ 4 INDLEDNING 6 PROBLEM DISKUSSION 7 METODE 11 INTERAKTION MELLEM KROP OG TEKNOLOGI 15 HVAD ER KROPPEN?

FORORD 3 ABSTRACT 4 RESUMÉ 4 INDLEDNING 6 PROBLEM DISKUSSION 7 METODE 11 INTERAKTION MELLEM KROP OG TEKNOLOGI 15 HVAD ER KROPPEN? FORORD 3 ABSTRACT 4 RESUMÉ 4 INDLEDNING 6 PROBLEM DISKUSSION 7 UDVIKLINGEN AF DEN MODERNE COMPUTER 7 FORHOLDET MELLEM KROP OG TEKNOLOGI 8 PROBLEMSTILLING 10 METODE 11 VALG AF TEORI 11 BILLEDANALYSE 12

Læs mere

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

1. Beskrivelse af organisationen...1. 1.1. Deltagende observation...2. 1.2. Donald Schön...3. 2. Rekrutteringsprocessen...4. Nr. 1 Jobsamtaler...

1. Beskrivelse af organisationen...1. 1.1. Deltagende observation...2. 1.2. Donald Schön...3. 2. Rekrutteringsprocessen...4. Nr. 1 Jobsamtaler... Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af organisationen...1 1.1. Deltagende observation...2 1.2. Donald Schön...3 2. Rekrutteringsprocessen...4 Nr. 1 Jobsamtaler...4 Nr. 2 Samtale med team manager og HR konsulent

Læs mere

Pro Start Forretningsplan

Pro Start Forretningsplan Pro Start Forretningsplan Dato A. Baggrundsoplysninger om dig og din kommende virksomhed Navn CPR nr. E-mail Adresse Postnr./by Fastnet tlf. Mobilnr. Virksomhedens forventede navn Adresse Postnr /by Tlf.

Læs mere

Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen?

Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen? Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen? HR Partneren indikator 2009 Stor forskel på opfattelsen af, hvad HR beskæftiger sig med mellem HR og kunderne Hvilke opgaver

Læs mere

konklusioner det gode liv

konklusioner det gode liv Analysen har indtil nu haft fokus på kommunen, dens borgere og dens erhvervsliv. I dette afsnit fokuseres der igen på borgeren. Dette afsnit er dog anderledes, da det viser hvorvidt man som borger i Kommune

Læs mere

Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION

Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION Man skal ikke skue hunden på hårene siger man, men det gør vi nu alligevel. Det tøj du tager på er med til at fortælle en historie om dig. Dit tøj er med

Læs mere

Kommunikation og forældresamarbejde

Kommunikation og forældresamarbejde Kommunikation og forældresamarbejde Generelt - Form - Tidsforløbet (Claus og Susanne melder datoer ud, når de er endelige) - Indhold - mere redskabsorienteret - Læringsteoretiske tilgange 1. Refleksiv

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Man tænker jo ikke yes, nu sender SKAT mig et brev.

Man tænker jo ikke yes, nu sender SKAT mig et brev. Man tænker jo ikke yes, nu sender SKAT mig et brev. - En kvalitativ undersøgelse af et brev fra SKAT. Af Maryam Mirkhani Signe Holm Nielsen Rólant Waag Dam Freja Nissen Eilertzen Maya Krone Janne Flintholm

Læs mere

1.0 INDLEDNING... 2 2.0 METODE... 11 3.0 VIDENSKABSTEORI... 19 4.0 DANSK DETAILHANDEL I PROVINSBYER... 21 5.0 TEORI... 22 6.0 ANALYSE...

1.0 INDLEDNING... 2 2.0 METODE... 11 3.0 VIDENSKABSTEORI... 19 4.0 DANSK DETAILHANDEL I PROVINSBYER... 21 5.0 TEORI... 22 6.0 ANALYSE... Abstract Med projektet ønsker vi at undersøge, hvilke forhold der gør sig gældende i det oplevelsesorienterede samfund. Her er der særligt fokus på, hvordan nutidens forbrug og forbruger karakteriseres

Læs mere

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do Indholdsfortegnelse:... 2 Indledningen:... 2 1. Problemobservation:... 2 Problemtræ... 2 Disposition for analysen... 3 Tidsplan... 3 Projektbeskrivelse... 4 2. Analyse:... 4 3-kasse modellen:... Analyse

Læs mere