Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab"

Transkript

1 Jungstypeteorisområdgivningsværktøj Kundeoptimeretrådgivning Specialeiforbindelsemedforstkandidatstudiet Udarbejdetaf:RuneBøgeskovTørnkvistNielsenSBK Dato: 31.August2009 Vejleder: ToveEnggrobBoon KøbenhavnsUniversitet:DetBiovidenskabeligeFakultet,InstitutforSkovogLandskab

2 Resume Rådgivningindenforskovbrugkræverikkebaregodefagligeevner,menogsåmenneskelige kundskaberervigtige.deterenfordelatkunnekommunikeremedsinkundepåengodogordentlig måde.dettespecialeserpåhvordanjungstypeteorikanbrugessomværktøjtilatgennemføreengod rådgivning.iforbindelsemedspecialeterfemforskelligeskovejereinterviewetomderesønsketil rådgivning.skovdyrkerforeningenharværetbesøgtiforbindelsemedenudviklingsdaginterntfor organisationen.derharværetsamtalemedenhr managericarlsberga/s,derbenytterjtiogmbti isinjobfunktion.samtderharværetsamtalemedcamillabroagerfracenterforledelsesom certificereandreibrugenafjtiogtidligerehargjortdetsammemedmbti.dissemøderharalle bidragetmedobservationerdergivertegnpåforskelligepræferencerindenforjungstypeteori.dette ledertilkonklusionenatskovejereneikkekansigesatværeéntypeprofil.skovfogdernei skovdyrkerforeningenerhellerikkekunéntypeprofil.jtiogmbtierbeggegode rådgivningsværktøjerogkanbrugesienrådgivningssituation.skovdyrkerneharmulighedforat uddanneegetpersonaletilatvaretagedenvidereinterneuddannelseindenforjtiellermbti. Nøgleord:Jungstypepsykologi,MBTI,JTI,Rådgivning Abstract Providinggoodcouncilintheforestryisnotonlyaquestionaboutknowledgewithinforestrybutalso yieldsforproberpeopleskills.itisanadvantagetobeabletocommunicatewiththecostumerina goodfashion.thisthesisisaninvestigationinhowjung stypepsychologycanbeusedasatoolina counsellingsituation.duringthethesisfive forestownerwereinterviewedabouttheirwishestoa goodcounselling.danishforestryextensionhasbeenobservedduringainternalleanprocess meeting.ahr ManageratCarlsbergA/Shasbeenconsultedonhowahugeprivateenterpriseuses JTIandMBTI.DanishCentreforLeadershiphasbeenconsultedalsoabouttheuseofMBTIandJTI. TheseinvestigationsyieldsthattheforestownerswerenotthesametypeofpersoninaJung terminology,neitherwerethecounciloremployedbythedanishforestryextension.jtiandmbtican beusedtoimprovethewaycounselingarehandledwithinthedanishforestryextensionandthey havethepossibilitytofurthereducatetheiremployees. Keywords:Jung stypepsychology,mbti,jti,counseling - 2 -

3 Forord DettespecialeerskrevetsomafslutningenafforstkandidatuddannelsenvedDetBiovidenskabelige Fakultet,KøbenhavnsUniversitet. Specialeterudarbejdetgennemforåret2009medSkovdyrkerforeningenFynsomsamarbejdspartner. Hensigtenmedspecialetharværetatundersøgenyemetoderattænkerådgivningiskovbruget,forpå denmådeatværemedtilatgivebudpå,hvordanmankunneklædespåtilatgennemføreforstmæssig rådgivning. Følgendepersonertakkesforbidragtilspecialetsindhold: Demedlemmerdertogsigtidtilatlademiginterviewedem. SteenPetersen ForinputomMBTIogJTIipraksis. CamillaBroager ForinputomforskellenmellemMBTIogJTI. Somstøtteogvejledningtakkesfølgendepersoner: UlrikNielsen Foratværeengodværtogmangegodeinputtilhvordanspecialetkunnetageform. ToveEnggrobBoon SomogsåfandtminidémedatundersøgeJungtypepsykologiforinteressant. Vennerogfamilie forathavebidragetmed moralskstøtte,sprogligsparringogillustrativeevner. Afleveringsdato:31.August2009 RuneBøgeskovTørnkvistNielsen - 3 -

4 Indholdsfortegnelse Resume...2 Abstract...2 Forord...3 Indledning...6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Værtogmodtager... 8 Metodeafsnit...8 Interviewafejere... 9 ObserveringhosSkovdyrkerforeningen... 9 SamtalemedSteenPetersen... 9 SamtalemedafCamillaBroager Jungspsykologisketypeteori...10 Historie VærktøjertilbrugafJungsteori Præference Defiredimensioner Energidimensionen Opfattedimensionen Vurderedimensionen Livsstilsdimensionen Typetabellen Dimensionernesindbyrdesforhold Rækkefølgen Anvendelsesmuligheder KommunikationogJTI...18 Nårenergienkommunikerer DenEkstroverte DenIntroverte Denopfattendekommunikation DenSansende DeniNtuitive DenVurderendekommunikation DenTænkende DenFølende Livsstilskommunikation MineinterviewogJungstypepsykologi...24 MedlemmerneiSkovdyrkerforeningen Ejertype Økonomien

5 ImplementeringafGrønDriftplan ØnskertilrådgivningiforbindelsemedGrønDriftplan ObservationafSkovdyrkerforeningen DenHRansvarlige PersonligesamtalermedCamillaBroager Diskussion...27 InterviewogSamtaler Hvordanerkunden? Hvadsigerdeprofessionelle? HvordanpasserdettilJung? Erdetdenrigtigemetode? KonklusionafatbrugeJungstypeteoriienrådgivendesituation...29 Perspektivetforskovdyrkerne...30 Jungerenmulighed Litteraturliste...32 AppendiksI...34 InterviewafA InterviewafB InterviewafC InterviewafD InterviewafE

6 Indledning Foratværeistandtilatrådgivepåengodmådeerdetvigtigtatforståsinekunder.Detatkunne målretterådgivningtilkundenpåenmådesåkundenforstårhvadbudskabeter,ogpåenmådeså kundenfåretpositivtindtrykafrådgiver,ermegetvigtigt.detskaberikkebareengodrelationkunde ogrådgiverimellem,detkanogsåmedføreenfastholdelseafkundenogskabeetmersalg.detskal væreenbehageligoplevelseatmodtagerådgivning.detlyderbanalt,mendetermuligtatderer nogenderfinderdetatmodtagerådgivningubehageligt.deterikkenødvendigvisenrarsituationat stillesigselvi,menderimodenerkendelseafatmanikkeerdendervedmest.manharbrugfor andreshjælptilatopnåetresultat,hvadenddetteresultatmåttevære.deterenblottelseafegne evner,somivissetilfældekanværeubehageligt.pådenandensidefindesderogsårådgiverederføler detsværtatyderådgivning.detkanværesværtatsigetilenkundeatdeskalgørenogetandetendde hargjortimangeår.detatværebedrevidendeellerligefremeksperterensværrolle.detliggeret prespårådgiverathavedetteansvar. RådgivningerenafSkovdyrkerforeningenskerneydelser.Deterbetjeningenafdetenkeltemedlemog dermedejer,dergøratskovdyrkerforeningenharsinberettigelse.somsåmangeandreforeninger stårskovdyrkerforeningenoverfordenudfordringatfastholdemedlemmerogværeattraktivoverfor nye.deskalværedebedsteindenfordereskernekompetence,forerdeikkedet,erdermangeandre tilbudpåmarkedet. Samtidigmeddenalmindeligekonkurrenceindenforfeltet,ertilskudsordningenforskovrådgivning fjernet.detbetyder,altandetlige,atkundensomkommertilatbetalemereforenydelse,vilvære mereopmærksompådenvarederleveresfraskovdyrkerforeningen.detteharmedførtetøgetfokus fraskovdyrkerforeningenomatkvalitetenafdenrådgivningdeleverer,skalværedenbedstepå markedet. Enmådeatanskuerådgivningogudnyttelseafatmanharforskelligerådgivereogforskelligetyperaf kunder,eratbenyttesigafjungspsykologisketyper.detteerenteoriderarbejdermedensmedfødte præferencerogudnytteratdissekanobserveresbådehosenselvoghosmodtager.vedatbrugedisse præferencerkanmanmålretterådgivningensåmanersikkerpåatdentypemanståroverfor,ihøjre gradermodtagelig,ellerharenbedreforståelsefordenrådgivningderblivergivet

7 Problemformulering Skovdyrkerforeningenbefindersigietrådgivningsmarked.Detervigtigtatdeheletidenerpåforkant bådeindenfordetfagtekniskemht.skovdyrkning,menogsåmedhensyntilrådgivning.dettespeciale vilbehandlerådgivningudfraenpsykologisktypeanskuelse. FormåletmeddettespecialeeratgiveetbudpåhvordanSkovdyrkerforeningenkanbrugeJungs psykologisketypeteoriideresrådgivning.foratkunnegøredette,beskrivesjungstypeteori,samtder sespåhvilkeværktøjerderfindesforatbrugedissepåenkommunikativmåde.desudenklarlægges detypemæssigeforskelledermåtteværeblandtmedlemmernesamtmedarbejderne. Afgrænsning Foratkunnevisedeproblemstillingerdereropstilletiproblemformuleringenovenfor,erdetvigtigt foropgavenattageudgangspunktisituationerhvorskovdyrkerforeningenerirådgivningssituationer. DerforerskovdyrkerforeningensrådgivningangåendeGrønDriftplan 1 valgtsomudgangspunktfor specialet.detgiverengarantforatderforeliggerensituationhvorderblivergivetrådgivningpå ejendommenisamspilmellemskovdyrkerforeningenogskovdyrkeren. OpgavenbegrænsestilkunatbeskæftigesigoverordnetmedJungstypeteori.Denneharsom minimumtoudbredteværktøjertilknyttet,myers BriggsTypeIndikator(MBTI)ogJungianskType Index(JTI).Disseerbeggesolideværktøjersomopererermeddesammebegreberogens dimensioner.enfuldstændigredegørelseafdenøjagtigeforskelleidisseværktøjerer,isigselv,et specialeværdigogvilrammeudenfordettespecialesfokus.årsagentilatdisseernævnt,eratdevil blivebrugtkombineretgennemspecialetfremover.dettegøresistørsterespektoverforværktøjernes forskelleogligheder. Nårjegvælgeratbrugebeggeværktøjeridenneopgaveerdetpågrundaf,atMBTIeretafdemest udbredteværktøjerindenforområdet.dererover2millionertestresultateraleneiusa(kroeger 2002).Dettegøratværktøjeterinteressant,dadetharensådanmængdeatmankanseenkvantitativ tendensitypefordelingen.årsagentilatjtiogsåbringesindispecialet,eratdetteværktøjvinder størreogstørreudbredelsefremformbtiogmåskevilerstattedennepåsigt.såforatfådetbedste frabeggeverdener,ervalgetatbeskæftigesigmedbeggedele. 1GrønDriftplaneretlangsigtetskovplanlægnigsværktøjsomsokovdyrkerforeningenudbydertilsine kunder(skovognaturstyrelsen)

8 Værtogmodtager SpecialeterblevettilisamarbejdemedSkovdyrkerforeningenslokalafdelingpåFyn.Deterforeningen derharstilletmedlemmertilrådighedforatjegkunneundersøgehvaddevilhaveudafenrådgivning. Deterogsåforeningenderihøjgradermodtagerafprojektet.Deteraltsåmeningenatdetteskalgive enidéom,ogetbudpå,hvaddekangøreforatforbedrederesrådgivningoverforderesmedlemmer. Deterderesskovfogederderbl.a.skalhavegavnafdettearbejde.Skovfogederernormaltikke eksperterijungsteoriogdeterikkeendelafdetnormalepensumforforstkandidaterheller.påden baggrundvilderværeetuddybendeafsnitafhvordandisseerbeskrevetiteori.efterfølgendevildisse teorierblivebenyttetpådeinterviewsogdesamtalersomjegharværetudeogforetage. Andremodtagereafprojektetkunneværevirksomhederoglæreanstalterderbenytterrådgivningi salgsøjemedellerundervisning,daopgavenvilgivebudpåhvordanmankanbenyttejungstypeteori kommunikativt. Metodeafsnit Specialeterskrevetsomenkombinationafetlitteraturstudieogetcasestudie.Detharværet nødvendigtatdanneetoverblikoverhvordanjungspsykologisketypererblevettil,samtatfindeud afhvordandetkanbenyttesirådgivningssammenhænge.foratgiveetbudpåhvordan Skovdyrkerforeningenkanbrugeværktøjetipraksishardetværetnødvendigtatdanneetoverblik overforskelligekunder,samtansatte.tildetteformålharskovdyrkerforeningenbedtfem medlemmeromatstillesigtilrådighedforatjegkunnestilledemspørgsmålomderesejendomog hvordandeønskeratrådgivningenydes.forudendetteharjegdeltagetpåetinterntprocesmøde omhandlendelean 2 hosskovdyrkerforeningen. ForatundersøgehvordanandrebrugerJungstypepsykologiipraksis,harjeginterviewetHR manager hoscarlsberg,steenpetersen,somercertificeretibrugenafjti.dettehargivetetindblikihvordan hanharbrugtteorienigennemsinkarrieresomhr managericarlsbergogihanstidligereansættelse hosdhl. Jungstypeteorierisigselvetspecialeværdigt.Foratfåklarlagtforskelleneideforskelligeværktøjer indenforjungstypeteori,harjeghaftsamtalermedcamillabroagerafflereomgange.huneransatved CenterforLedelsesområdgiver.CenterforLedelselaverbl.a.certificeringafJTIoghartidligeregjort detsammenmedmbti. 2LEANerenprocessomserpåhvordanmankantrimmeorganisationen(UlrikNielsen)

9 Interviewafejere SomnævntiafgrænsningenerderkuninterviewetejerederharfåetlavetenGrønDriftplan. Interviewguidenerlavetpåenmådesåallespørgsmålenekanhenvisetildeforskelligekapitlerder findesiensådan.hvertspørgsmålerblevetstilletsometåbentspørgsmålhvortilejernefritkunne fortællehvaddesyneservigtigt,påderesegenfortruknemåde.samtidigerspørgeguidenbrugtsom enrettesnorigenneminterviewene,foratsikreataltrelevantkommed. Detharværetetmålforintervieweneatseommankunnesammenkædedehårdefaktaom ejendommenmedenbestemtpersontype.derforerderbådespørgsmålsomerdatafaktuelle, kombineretmedenrækkekvalitativespørgsmål. Detkvalitativeinterviewervalgtudfraenbetragtningomatdenneformpasseriarbejdsbyrdeforet specialeogdetikkeermuligtatnåudtilalleskovdyrkerforeningensmedlemmer. IntervieweneergennemførtisamarbejdemedUlrikNielsenfraSkovdyrkerforeningen.Hanharværet medsomrepræsentantforskovdyrkerforeningen.hanharikkeblandetsigiintervieweneogharikke forsøgtatpåvirkesvareneinogenretning.tilspørgsmålenedervarrettetmodønskeromfremtidig rådgivning,harhanforholdtsigheltiro,fornetopikkeatpåvirkesvaret.detteerensværsituationat sættemedlemmeti,ogkunnehaveenpotentielrisikoforatgivefalskeellerurigtigesvar.detteerikke indtrykket,menfarenerder. ObserveringhosSkovdyrkerforeningen UndervejsiprocessenharjegdeltagetietafSkovdyrkernesLEANmøderhvorjeg,somfluenpå væggen,harhaftmulighedforatiagttagehvordanskovdyrkernegennemføreretsådanmøde.dette hargivetmigenindsigtihvordandearbejdermedderesinternestruktur,menogsåenindsigtihvilke forskellighederdeansatte,dervartilstedevedmødet,besidder.detteharjegbrugtiløbetafrestenaf processendakommunikationenmellemejerogrådgivergårbeggeveje.deteraltsåikkenokatsepå kunderne.iantagelsenafhvordanenvirksomhedsprocessomleanblivergennemførterogsåmeget interessantforspecialet,dadensigernogetomhvordanskovfogedernesforesattevælgerat gennemføreensådanproces. SamtalemedSteenPetersen SteenerHR ManagerhosCarlsbergogharigennemsinkarrierearbejdetmedJungspsykologiske typer.hanercertificeretafcenterforledelseibrugafjtioghartidligerearbejdetmedmbtihos DHL.SamtalenmedSteenblevbrugttilatundersøgehvordanstorevirksomhedersomCarlsbergog - 9 -

10 DHLbrugerJungstypepsykologiipraksis.Detteblevgjortforatundersøgeomdetogsåernogeten mindreorganisationsomskovdyrkernekanfågavnaf. SamtalemedafCamillaBroager Camilla,cand.psych,eransatvedCenterforLedeles(CfL)ogarbejdermedcertificeringafJTIisin dagligdagsområdgiver.samtalernemedcamillaerbrugtsomvalideringafminmådeatbruge begrebernejtiogmbtiiopgaven.detvarvigtigtformigatfåetsynpåhvordetoværktøjerer forskellige,dadetteerkompliceretatudredeaflitteraturenogaltforomfattendefordettespeciale. KontaktentilCamillaersketigennemmailkorrespondanceogtoefterfølgendetelefonsamtaler,som vilbliverefererettililitteraturlistensompersonligsamtale. Jungspsykologisketypeteori DettekapitelbestårafengennemgangafJungstypepsykologi.Dererenpræsentationafhvordan begrebetopstod,hvadderforståsvedenpræference,hvordaninddelingenafpræferencerlavesog hvordandekanbrugesfremadrettet.desudenbeskrivesenudledningafdetoforskelligeværktøjer sombrugesiopgavenoghvordandevirkersomværktøjtiljungsteori. Dettegøresforatkunnebenyttebegrebernemereflydendesenere,nårjegvilbeskrivemetodeni sammenhængmedskovdyrkerforeningensanbefalinger. Historie I1921publicerededenschweiziskepsykiaterCarlGustavJung 3 sinteoriompsykologisketyperi PsychologischeTypen Dettevarførstegangmanbeskæftigedesigalenemedpsykologiske egenskaberiformafpræferencer.tidligerehavdetypeinddelingbeskæftigetsigmedfysiskeudtrykså somkropsformer.jungstypergiveranledningtilatbehandleinddelingafmenneskerpåennyogmere raffineretmådeendhvadtilfældetvar(borbye) VærktøjertilbrugafJungsteori DererigennemtidenflereforskelligepersonlighederderhartagetJungsteoriertilsigogudviklet forskelligeformerforværktøjer.denmestmarkantepådetteområdeerkathrinebriggssomerenaf pionerernetilatudviklejungsteoritiletbrugbartværktøj.sammenmedsindatterisabelmyers udviklerdembti.deerførsttilattilføjelivsstilsdimensionensomjungikkeselvharmed,mensomvil blivebenyttetidettespeciale(borbye). 3CarlGustavJung( )udviklededybdepsykologien,ogsåkendtsomanalytiskpsykologi

11 DetandetværktøjsomspecialetvilbeskæftigesigmederdetnorskeJungianskeTypeIndex JTI.Det byggerligesommbtipåjungs PsychologischeTypen ogbrugersammebegreberogdimensionersom MBTI(Ringstad&Ødegård) BådeMeyersogBriggssamtRingstad&Ødegårdhartagetudgangspunktioriginaltekster.Ringstad& ØdegårdhardogideresoperationaliseringafJungsteoribl.a.valgtatoversætte originalteksterne/vissetyskeordanderledesendmeyersogbriggsforatkommetætterepå betydningenellermeningenmeddeoprindeligeord.herkanbl.a.nævnesordet übereinstimmung, derimbtieroversattil harmony ogijtieroversattil overensstemmelse.jtiindikatoren/testener ligeledesopbyggetefteretønskeomatopnåstørrestringensogbrugervenlighed,hvilketbl.a.kommer tiludtrykispørgsmålenesopbygningogformuleringer,derlangthenadvejenanerkender,atvikan genkendeosselvibeggesiderafdeenkeltedimensionerfremfor,atladetesttagermerekategorisk vælgeimellempolernesometenten ellersomimbti.ligeledesrummerjtiudelukkende sætningsspørgsmål,derallevægterligemegetomenddesidste4mereomfattendespørgsmål eksplicitafgører,omresultatetafprioriteringenafpræferencerpådeenkeltedimensionerafgørestil deneneellerandensidefxsversusn,skullebeggesiderafendimensionværevalgtligemangegange. TilforskelhertilbestårMBTIafbådesætningerogordpar,dissevægterforskelligtognogletælleshelt fra,dvs.tillægges0point,ogerdertaleometligeligttilvalgafbeggepolerpådimensionerne,afgøres detteudfraenantagelseometkultureltbias,derforsøgesmodvirketvedaltidatladeafgørelsenaf testenfaldeiretningafhhv.i N F P.(Broager) Præference SlårmanopiNudanskordbogdefineres præference som: nogetsomfortrækkesfremfornoget andet (Nudanskordbog).Dettebetyderikkeatdetaltidersådanmanvælgerenspræference.Derer mangeandrefaktorerderkanspilleind.skalmanfindesinepræferencerskaldetværeifuldkomment afslappedesituationer,hvormanikkeerpressettilatgørenogetbestemt.deterherenspræferencer kommertiludtryk(jung). Bogstavernefordenenkeltepræferencemarkeresmedfed,dadettetydeliggørforståelsenforhvornår derbeskrivespræferencerversusdimensioner.dettevilblivebrugtfremoverispecialet. ÅrsagentilatvurderingogopfattelseerJogP,erathenholdsvisJogPertagetfradenengelske betegnelse Judgement og Perception.N etiintuitionerdetsammepåbådedanskogengelsk,men forikkeatbytteompåintroversionogdennebenyttesniintuition(ringstad&ødegård)

12 Ekstrovert Introvert Sansning intuition Tænkning Følen vuderende J opfatte Figur1:Præferencernevistsommodsætninger MankanaltsåikkeværebådeTænkendeogFølendeogmanerikkebådeEkstrovertogIntrovert. PræferencerneerpolersomikkeerforeneligesomvisiFigur1.Daderertaleompræferencererdet altsåikkedetsammesomatsigeatmanikkebesidderevnerindenfortopræferencerisamme dimension.mankanøvesigiatbenytteflerepræferencer,menmanvilaltidkunhaveénpræference Tænkning Følgen Livsstilsdimensionen Sansning intuition Vuderedimensionen Ekstroversion Introversion Opfattedimensionen Energidimensionen indenforhverdimension(borbye). Vudering opfattelse Figur2:Dimensionerneogderespræferencer Defiredimensioner Idetfølgendevildimensionerneblivepræsenteretenforenogderesrespektivepræferenceruddybes. IfølgeJungerpersonlighedenbundetoppåtredimensioner.Energidimensionenmeddetopoler Ekstrovert/Introvert,samttodimensionerderomhandlerdetmentale,somharpolerne Sansning/iNtuitionogTænkning/Følen(Jung).SenereerdermedMBTIkommetendimensionmere,

13 sombrugestilatfastsætterækkefølgenafdetreoprindeligedimensioner,dennekaldes livsstilsdimensionenogharpræferencernevurdering J/oPfatte(Ringstad&Ødegård). Somnævntovenforerdertomentaledimensioner.Dissekaldesogsåhenholdsvisopfattedimensionen S/NogvurderingsdimensionenT/F.DetodimensionerergrundelementetiJungsteori.Deterdisse derbliverbrugttilatbeskrivehanstyper.jungbrugerbegrebetrationelletyperompræferencernet ogffragrundbegrebetratio, atveje.detteblivertildenvurderendedimensionpådansk.ligeledes brugerhanirrationelomsogndaderherikkeforetagesenafvejningafdata(jung,borbye) SomvistiFigur2ognævntiovenståendeafsnitinddelespræferencernei4dimensioner. Detomentalefunktionermeddenopfattendeogvurderendedimension,børsessammen,deerogså kaldetfunktionsdimensioner.disseerheltcentraleiforståelsenafjungsteori.deteridissemanskal ledeefterdepræferencersomerafgørendeforhvordantyperreagerer.senerebestemmes rækkefølgenafdissedimensioner,ogdervildissetoværetætforbundetmedhinanden. Energi dimensionen Detteerdimensionenderforholdersigtilhvormanhenterogrettersinenergi.Deteridenne dimensionhvordetseshvordanmansomtypeforetrækkeratslappeafoghentenyenergi(ringstad& Ødegård) ErmanEkstrovertisinepræferencervildetsigeatmanforetrækkerathentesinenergiisine omgivelser.manbenyttersigafatværesammenmedandremenneskeroginvestereenergiiatlave aktivitetersammenmedandreidenomgivendeverden(borbye) Introvertepersonervilderimodværemereindadrettedeideresenergi.Detergennemtanker,følelser elleregenrefleksiondefårderesenergi(borbye). Detskaldogforståsatallemenneskerharbrugforatværeikontaktmedomverden.AtværeIntrovert eraltsåikkedetsammesomatdennepersonfuldstændigtisolerersigfraomverdenen(borbye). Opfatte dimensionen Opfattedimensionenerdeneneafdetomentaledimensioner.DeterdennederafJungbliverkaldt irrationellefunktioner(jung).denbeskriver,somtitlenogsåangiver,hvordanmanopfatterverden omkringenoghvordanmanbehandlerdeninformationmanfår(ringstad&ødegård). Sansningvilsigeatmanbrugersinefemsansertilathentesininformation.Dereraltsåenpræference foratrettesinopmærksomhedmoddetderskerinuet.manfårsineindtrykudfradetmanser,hører, føler,smager,oglugter(borbye)

14 intuitivepersonersøgermønstreideninformationderertilrådighed.dererenopmærksomhedmod sammenhængogmulighederogerenmerefremadskuendetilgangendsansning(borbye). Vurdere dimensionen Detteerdenandenafdetomentaledimensioner.Deterdennedimension,somindeholderdeafJung kaldetrationellepræferencer(jung).deteridennedimensionatpræferencerneforhvordanman træfferbeslutningerligger(ringstad&ødegård). Tænkningerudtryktveddenlogisketilgang.DetervedhjælpafanalyseatTænkerenforholdersig objektivttilsagenogpådetgrundlagtræfferenbeslutning(borbye). ModpolentilTænkningerFølen.Følerenbrugersineværdiertilatbearbejdeinformationinden beslutningertræffes.følerenforholdersigtilhvordanobjektetstillesiforholdtilfølerensværdisæt. Deterdetpersonligeforholdderkommertiludtrykifølerensstillingstagenogikkenødvendigvisud fraetlogiskargument(borbye). Livsstilsdimensionen Livsstilsdimensionenerdensidsteafdefiredimensioner.DenneerikkemediJungsoprindeligeteori, menerudvikletafmyersogbriggsiforbindelsemedudviklingenafmbtisomværktøj(borbye).den erogsåmedidetnorskejti.detbeskriverhvordanmanforetrækkeratindrettesigiforholdtilden omgivendeverdenogilivet(ringstad&ødegård). PersonermedpræferenceforvurderingJvilindrettesigmegetorganiseret.Derervissereglerder gælderogdisselevermanefter.derstillesikkespørgsmålstegnveddenorganisation,sommaneren delaf.manhandlerindenforderammerdereropstillet(borbye). OPfatterenvilimodsætningtilJindrettesigienfleksibelverden.Dererpladstilatværespontan.Der erikkenogetdererendeligtførisidsteøjeblik.detskalværemuligtatændrepåbeslutningerog konklusionerisålangtidsommuligt.deterfintmedenramme,mendetskalogsåundersøgeshvad derskerudenforrammen(borbye). Typetabellen Disseottepræferencergiverialtsekstenkombinationsmuligheder.DisseervistiTabel1(Borbye) DeførstetorækkerindeholderdeIntrovertetyper,detonederstedeEkstrovertetyper.Deto midtersterækkerindeholderdeopfattendetyperogdetoydersterækkerindeholderdevurderendej typer

15 SespåkolonnerneerdetdetokolonnertilvenstrederindeholderdeSansendetyperogdetohøjre kolonnerderindeholderdeintuitivetyper.detoyderstekolonnererdetænkendetyperogdeto midtersteerdefølendetyper. Typetabellen S S N N I ISTJ ISFJ INFJ INTJ J I ISTP ISFP INFP INTP P E ESTP ESFP ENFP ENTP P E ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ J T F F T Tabel1:Typetabel Dissesekstenkombinationerkaldesforentypekodeellertyper.Typerneersatoppådennemådefor atlæserenhurtigtkanfåenfornemmelseforlighedogforskellighedmellemdeforskelligetyper. Dennemådeatstilletyperneoppågiverformangeengodforståelseogmedlidtøvelseenhurtig genkendelighedmellemdeforskelligetyperogderessæregen(borbye). Dimensionernesindbyrdesforhold Deterisagensnaturikkealleaftypensfirepræferencerderkommerligemegettiludtryk.Derer funktionerderliggermerenaturligttilhvertypeendandre. Iforholdetmellemdimensionernesesiførsteomgangpådetomentalefunktionerogdelerdemopi firekategorier.hovedfunktion,støttefunktion,denuudvikledefunktionogdeninferiørefunktion.jung kalderdenmestudvikledepræferenceforhovedpræferencen.denneerdenmestbenyttedeogden manbenytteruproblematisk,bedstognuanceret.detkannærmestbeskrivessomdenpræference maner flydende i.undtagelsenerhvisdenmanståroverforentypedererstikmodsatjf.type kombinationerne.deterpga.forskellenemellemdetoparterdergøratmisforståelserkanopstå. Støttepræferencenerdennæstmestbenyttede.Ogerpådenandenmentaledimensionendhoved præferencen. Dentredjepræferenceermodpolentilstøttepræferencen.Denneerikkevistitypekoden.Detbetyder ikkeatmanikkebesidderden,menblotatdetikkeerblandtdemestforetrukneredskaber.dener ikkeudvikletogikkesånuanceretibrugensomdetooverliggendepræferencer

16 Densidsteogfjerdepræferenceerdeninferiørepræference.Dener,påsammemådesomden uudvikledetredjepræference,ikkeudtryktitypekoden,mendenharstorbetydningforforståelsenaf typen.deninferiørepræferenceermodpoltilhovedpræferencen.deterdennepræferencederkan kommetiludtryknårvierunderpres,såsomstress,træthedellerpåandenmådeutilpasiforholdtil situationen. Figur3:Dementaledimensionersforhold EnillustrativopsætningafovenståendekunnevissessomiFigur3.Herillustreresdetat hovedfunktionensmodsætningermodpolen,somerdeninferiørefunktion. Rækkefølgen Dimensionernesrækkefølgeerblandtandetbestemtafdementalepræferencersombeskrevet ovenfor.deterogsåherdetosidstedimensionerkommertiludtrykforatfindehvadderer hovedfunktionogstøttefunktion. Energidimensionengiverhvilkenpræferencemanrettermoddenydreverden.Personermedtyperne Evilværeudadrettedeisinhovedpræference.HvorimodIntrovertetypervilværeindadrettedei dereshovedpræference(borbye)

17 Livsstilsdimensionengiverhvilkenafdetomentaledimensionersomvilværehovedfunktionen.Er deretjitypekoden,vildetværedenvurderendedimensionderbesidderhovedfunktionenmedenten TellerF.ErdetderimodPilivsstilsdimensionenerdetdenopfattendedimensionhvor hovedfunktioneneratfindemedsellern.detteerillustreretifigur4:livsstilsdimensionensrelation tildementaledimensioner. Figur4:Livsstilsdimensionensrelationtildementaledimensioner Anvendelsesmuligheder Typebestemmelsekanbenyttestilenrækkeforskelligeformål: Selvindsigtogegenudvikling Valgafuddannelse,erhvervogkarriere Personligrådgivning Samlivsrådgivning Udviklingafkommunikationogsamspilmellemmennesker Problemløsningogkonflikthåndtering Udviklingafsamarbejdeogarbejdsmiljø Undervisningogindlæring Værdsættelseogbedreudnyttelseafdemenneskeligeressourceriorganisationen Lederudvikling Teamudvikling

18 Somlisteterderenlangrækkeafanvendelsesområder(Ringstad&Ødegård)ogdeterogså almindeligtatfåtestetsinepersonligepræferenceriforbindelsemedjobansøgning(petersen).derfor erderf.ekson linejobsøgningssiderdertilbyderenforenklettypetest(jobindex). Vigtigtfordettespecialeerdepunkterderforholdersigtilselvindsigt,personligrådgivningog kommunikationmellemmennesker.determedfokuspådisseatdenrådgivningsom Skovdyrkerforeningenyderfindersted. KommunikationogJTI Dettekapitelbrugestilatuddybedebegreberdererpræsenteretidetovenståendekapiteloggøre demmeremålrettedemodkommunikativbrug.dettegøresudfradenoverbevisningatgod rådgivninghandleromhvordanmankommunikerer. ogito,ergosum oversat Jegtænker,altsåerjeg Descartes Derviligennemkapitletværeenuddybningafhvordandefiredimensionerforholdersigrent kommunikativt.denførstedimension,energidimensionen,ermegetafgørendeforhvordan kommunikationenopfattesogkommertiludtryk.derforbeskrivesførstdenekstroverteog Introverte,hvorefterdetomentaledimensionerbeskrivesbådeudfraenEkstrovertogenIntrovert personsmådeatkommunikerepå. Nårenergienkommunikerer Energidimensionener,somnævnttidligere,detstedhvormanhentersinenergi.Detkommerogsåtil udtryknårderskalkommunikeresmedandre.dererstoreforskellepåhvordanenekstrovertogen Introvertforetrækkeratkommunikere(Grønkjær). Den Ekstroverte DenEkstrovertepersonsynesatdeterdetydredererinteressant.Dererstorinteresseihvadder skerrundtomvedkommendeogdererentendenstilatspørgemeget.denekstroverteerogsåmeget interesseretiatlærenytogharnærmestikketidtilathøresvaretførdetnæstespørgsmålerpåvej. Deteroftepersonerder talersigvarme.deterikkesikkertatdenekstroverteharetklartmålmed sintaleførvedkommendegårigang,mendetkommersomoftestundervejs.detbetyderogsåatden Ekstrovertefyldermegetidettalterum(Grønkjær). Hvisduikkekanoverbevisedem,såforvirdem!

19 HarryS.Truman SamtaleermegetvigtigtfordenEkstroverte.Destomeredestobedre.Derkannærmestikketalesnok. DeterisamtalendenEkstrovertekanudvikleideerogprøveholdningeraf.Detvilsigeatdeterikke altiddetsomkommerudafmundenpåenekstrovertsomvedkommendefaktiskmener.detkanlige såvelværementsomenprøveballon,foratudfordredeteksisterende(grønkjær). Ekstroversionhosenperson,gørofteatdeopfattessomkloge,skarpeeller fremmeiskoen.årsagen tildetteeratdenekstroverteermegetkommunikativisinvidensbegærlighed.hvisderernogetder ikkeforstås,såspørgesder,oghvisdeterforstået,såskaderdetaldrigatgentagepointenforatfåen mundtligbekræftelsepåatdeterforstået(grønkjær). IenarbejdssituationerdenEkstrovertegernegladforgruppearbejdehvormaneritætdialogmed sinekollegaer.denekstrovertetrivesogsåihøjgradiåbnekontormiljøerhvorallebevægersig mellemhinanden.fordetekstrovertekanettelefonopkaldnærmestværeenkærkommenafbrydelse hvisderharværetstillepågrundafkoncentrationilængeretid(grønkjær). DererogsåenbagsideafmedaljenvedEkstroversion.Disseerafledtafdesammepositivedele.Når denekstrovertespørgererdetikkealtidforathøresvaret,menforattænkeselv.dettekanskeien sådangradatsvaretaldrigkommerindhosspørgerenselv,fordidenekstroverteerigangmedat tænkepånogetnytogbefindersigmentalttoskridtlængerefremme.denekstrovertesevnertilat skabelivomkringsigvedhjælpafsamtale,kanføretilatdenkommunikationderforgårikkeer kritisk,menbareenbekræftelseafdetsomalleredeersagt.pådenmådeerderenfareforatderikke kommernytkritiskinputtilarbejdet,menatmanderimodfortsætterafsammesporsomhidtil.møder denekstroverteenudprægetintrovertperson,kandenekstrovertekommetilatfølesituationen ubehagelig,dadenekstroverteikkeervanttilatderikkekommernogetmodellermedspilpåde inputsvedkommendekommermed.dervilforekommeflerelejlighedermedtavshed,somerden Ekstrovertesværstefjende(Grønkjær). Den Introverte PersonerdererIntroverteernaturligtrettetmoddenindreenergi.Deterikkedetydredererdet interessante.hvadderforgårindenihovedetermegetmereinteressantogtankevirksomhedbetyder megetfordenintroverte(grønkjær). Mithovedermitenestehjem,medmindredetregner. CaptainBeefhart DenIntrovertepersoneroftestmegetstillepersonerdervælgersineordmedomhu.Dereringen grundtilattalemedmindremanharnogetatsige.pludseligeirrelevanteudbruderikkenogetder

20 kommerfraintrovertepersoner.denintrovertefølerikkeattavshederpinlig,menenkærkommen lejlighedtilattænkesigomenekstragang.derforopfattesintrovertepersoneroftesom velovervejede(grønkjær). IarbejdssammenhængforetrækkerdenIntrovertearbejdehvorderarbejdesalene,hvoropgaver løseshverforsigforsåsenereatsamletrådene.daderpådenmådeertidtilfordybelseogmulighed foratkoncentreresigomopgavenfremforatværeikonstantdialogmedsinekollegaer(grønkjær). TalenerikkedenIntrovertesfortruknekommunikationsform.Detkangåforhurtigtogdererikketid tilatovervejealtordentligt.derimoderkommunikationviae post,breve,smsogandenskriftlig kommunikationligenogetdenintrovertekanlide.hererdertidtilatformuleresigpåenordentlig mådeogovervejehvaddetermanskaltagestillingtilellergivebudpå(grønkjær). DenIntrovertetrættesofteafdeEkstrovertesmegenløsesnakogdeprøveballonerdesenderop.Der erjoingengrundtilatdiskuterenogetmanikkemenerellerikkevilgøre hvorforikkebareholdesig tildefåmenvelovervejetideer?.detmåværeenintrovertderharopfundetudtrykket pølsemandssnak.daderikkeermegenpølsemandssnakoverintrovertepersoner,erdeejheller centrumforopmærksomheden,hvilketpasserdemmegetvel.detgørogsåatdekanbliveopfattet somlangsomme,dadejoikkevirkersomomdeforstårdetderbliversagt.deterdoglangtfratilfældet dadehellereanalyserertingeneindeidemselvfremforatspørgemeddetsamme. Denopfattendekommunikation Denopfattendedimensionidetkommunikativeperspektiv,handleromhvordanmanudtrykkerden verdenmanopfatter.detharaltsånogetmeddenindadrettedeopfatteevneogensevnetilatudtrykke dentilomverdenenatgøre(grønkjær). intuitivepersonersøgermønstreideninformationderertilrådighed.dererenopmærksomhedmod sammenhængogmulighederogenmerefremadskuendetilgangendhosdensansende(grønkjær). Den Sansende DenSansendetypeeroptagetafhvadderskeromkringvedkommendehérognu,deterdehårdefakta dertællerogkendsgerningerermegetvigtige(grønkjær). DenEkstrovertSansendetype(ES)ermegetfintilatkommunikeresineholdningerhentetdirekteide faktuelleforudsætningerderomgiverpersonen.deterkommunikationderermegetdetaljeorienteret somkommerfraenes er.daes erenermegetdetaljeorientereterdetvigtigtatpræsenterealle detaljerfordennetype.detgørates erenfølersigtrygogfårmulighedforatstillesinedetaljerede spørgsmål,ogdembørmansåværeparattilatimødekommeienrådgivningssituation.daes erenhar

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting?

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting? MBTI 4 dimensioner Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert Hvordan får du information og finder ud af ting? Sansning Intuition Hvordan træffer du afgørelser eller beslutter

Læs mere

Myers-Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer

Myers-Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer Udviklet af Sandra Krebs Hirsh og Jean M. Kummerow Europæisk Udgave Rapport til VERIFIED ISTJ 14. november 2014 OPP Ltd +44 (0)845 603 9958 www.opp.com Myers-Briggs Type Indicator Copyright 2006 af Peter

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Projekt- og programledelse Lektion 7

Projekt- og programledelse Lektion 7 Projekt- og programledelse Lektion 7 9. oktober Lokale 4A16 MBA Klaus Nielsen e-mail:kni@itu.dk 1 The human Dimension Chapter 21-25 Leadership and performance Chapter 21 Project; Leaders and/or managers?

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for. Sample Danish. 26 december 2006

Tolkningsrapport. af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for. Sample Danish. 26 december 2006 MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR TRIN II Europæisk Udgave: Dansk Tolkningsrapport af Naomi L. Quenk, Ph.D. og Jean M. Kummerow, Ph.D. Rapport udarbejdet for Sample Danish 6 december 006 800-6-76 www.cpp.com

Læs mere

side 2 side 4 side 6

side 2 side 4 side 6 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 3-2. september 2011 KLIK PÅ BOKSEN FOR AT LÆSE ARTIKLEN TALENTUDVIKLING I EN KRISETID COACHING I STRESS OG TRIVSEL FORANDRINGER side 2 side 4 side 6 TALENTUDVIKLING I EN KRISETID

Læs mere

Hvorfor er vi så forskellige? Cand. Psych Loney Skaaning

Hvorfor er vi så forskellige? Cand. Psych Loney Skaaning Hvorfor er vi så forskellige? Cand. Psych Loney Skaaning - en kort introduktion til Myers Briggs Type Indikator (MBTI) og til anerkendelse og anvendelse af vores medfødte forskellighed på konstruktive

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter Kandidatafhandling,InstitutforPsykologi,Københavnsuniversitet Traumer EnundersøgelseafsammenhængenmellemPTSDog kroniskesmerter Ethvertlevendevæsensøgerstraksfrafødslenlystenog befindersigvelvedden,somdetbedsteafalt,ogskyr

Læs mere

Værdiansættelse af Djurslands Bank

Værdiansættelse af Djurslands Bank HA6.Semester Bachelorafhandling Forfatter: MartinBøgildPoulsen vejleder: HenningRudJørgensen Institut: Erhvervsøkonomiskinstitut VærdiansættelseafDjurslandsBank AarhusSchoolofBusniessandSocialSciences

Læs mere

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats! Skrivning af fagprøve Det er ikke en disputats! Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontor- og handelsuddannelsen.

Læs mere

MaxBank En analyse af arkitektur og ledelsesrationalitet i moderne bankpraksis

MaxBank En analyse af arkitektur og ledelsesrationalitet i moderne bankpraksis Kandidatafhandling MaxBank Enanalyseafarkitekturogledelsesrationalitetimoderne bankpraksis Afhandlingensengelsketitel: MaxBank Ananalysisoforganizationalarchitectureinperspectiveofcontemporary managementrationality.

Læs mere

Særligt sensitive mennesker

Særligt sensitive mennesker Særligt sensitive mennesker Psykolog Athina Delskov Formand for HSP foreningen Min baggrund Arbejde med spiseforstyrrelser siden 2003 Opdagede, at jeg selv er særligt sensitiv Elaine N. Aron: Særligt sensitive

Læs mere

Hjælp eller afhængighed

Hjælp eller afhængighed Hjælp eller afhængighed Forfatter Lars Uggerhøj ISBN 87-7307-512-4 Copyright 1995 Udgivet af Tryk Forsideillustration Distribution Lars Uggerhøj & Aalborg Universitetsforlag Aalborg Universitetsforlag

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

Facilitering af grupper

Facilitering af grupper Facilitering af grupper Schoug Psykologi & Pædagogik D. 11. marts 2015 UDVIKLING OG FORANDRING Gå efter guldet (30 min) 1. Beskriv en dag eller en situation, hvor du virkelig følte du gjorde en god indsats;

Læs mere

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda InstitutforMarketingogorganisation Forfatter: LineBeringKristensen(301075) Vejleder: BjarneR.Schlichter Enempiriskanalyseafkritiskesuccesfaktorerved implementeringenafetcrmsystem etstudieafaualumniogimplementeringenafgerda

Læs mere

1. Beskrivelse af organisationen...1. 1.1. Deltagende observation...2. 1.2. Donald Schön...3. 2. Rekrutteringsprocessen...4. Nr. 1 Jobsamtaler...

1. Beskrivelse af organisationen...1. 1.1. Deltagende observation...2. 1.2. Donald Schön...3. 2. Rekrutteringsprocessen...4. Nr. 1 Jobsamtaler... Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af organisationen...1 1.1. Deltagende observation...2 1.2. Donald Schön...3 2. Rekrutteringsprocessen...4 Nr. 1 Jobsamtaler...4 Nr. 2 Samtale med team manager og HR konsulent

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* Speciale,SocialvidenskabK2,Forår2013 Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* sammenhænge*mellem*offentlige*lederes*sociale*og* professionelle*position*og*subjektive*dispositioner* omkring*innovation*

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION

Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION Man skal ikke skue hunden på hårene siger man, men det gør vi nu alligevel. Det tøj du tager på er med til at fortælle en historie om dig. Dit tøj er med

Læs mere

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 04#06#2013 6.Semesterforår2013 BjarneSteffensen MortenBuusNielsen Titelblad+!

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

Effektive og involverende klubmøder gennem facilitering

Effektive og involverende klubmøder gennem facilitering Effektive og involverende klubmøder gennem facilitering Hils på hinanden ved bordene Nina Tange - NTA@DPU.DK Aarhus Universitet Forskning og udvikling Fremtidens mødekoncept 2003-2004 Det lærende møde

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Informationsledelse med mindset-map

Informationsledelse med mindset-map Informationsledelse med mindset-map 100 tips til attraktiv og effektiv information for brugeren af Lars Brodersen Forlaget Projektkonsulenten Informationsledelse med mindset-map. 100 tips til attraktiv

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

Personlighed og psykoterapi. - et korrelationsstudie af klienters typeindstilling og deres effekt af CFT eller ACT

Personlighed og psykoterapi. - et korrelationsstudie af klienters typeindstilling og deres effekt af CFT eller ACT Personlighed og psykoterapi - et korrelationsstudie af klienters typeindstilling og deres effekt af CFT eller ACT Anne Mette Ravnmark 10. semester, Psykologi Studie-nr.: 20092415 Speciale Vejleder: Jørn

Læs mere

Krop og bevægelse i naturen

Krop og bevægelse i naturen Krop og bevægelse i naturen Grethe Sandholm, Pædagog, Lektor, Master i læreprocesser VIA UC Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Mail: gsa@viauc.dk Krop og bevægelse Grethe Sandholm Uderummet Uderummet starter

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

RUC: projektstyring 7. marts 2013

RUC: projektstyring 7. marts 2013 RUC: projektstyring 7. marts 2013 Formålet i dag n Fokus på det faglige i projektarbejdet (værktøjer). n Introducere konkrete værktøjer og redskaber =l projektstyring: projektmodeller som vandfalds- og

Læs mere

Jungs typologi i et systemisk perspektiv

Jungs typologi i et systemisk perspektiv Jungs typologi i et systemisk perspektiv Artikel offentliggjort i Erhvervspsykologi, nr. 3, oktober 2011. Preben Grønkjær, magister i idéhistorie Indholdsfortegnelse Baggrund for artiklen... 2 Jungs holdning

Læs mere

Titelblad. Projekttitel: En aspirerende projektleders første erfaringer. Konflikthåndtering på DADIU fra teori til praksis.

Titelblad. Projekttitel: En aspirerende projektleders første erfaringer. Konflikthåndtering på DADIU fra teori til praksis. Titelblad Projekttitel: En aspirerende projektleders første erfaringer. Konflikthåndtering på DADIU fra teori til praksis. Projektperiode: Februar juni 2010 Aalborg Universitet 8. semester, Interaktive

Læs mere

Kort præsentation. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. FTF teamledelse. Jens Fisker Carlsbæk. www.innovator.

Kort præsentation. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. FTF teamledelse. Jens Fisker Carlsbæk. www.innovator. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. Kort præsentation er stifter og indehaver af Konsulentgruppen Innovator. Uddannet indenfor voksenpædagogik, organisation og psykologi. Jens har

Læs mere

Jungs personlighedstyper

Jungs personlighedstyper Få styr på samarbejdet SLP foråret 2011 MedIS og Medicin Lars Peter Jensen, lpj@es.aau.dk Projektarbejdets faglighed Analyseværktøjer Gruppen et sammenrend af personligheder Roller og funktioner i gruppen

Læs mere

Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand!

Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand! Objektivitet framagtmiddeltilmodstand Om#de#nye#objektivitetsbegreber#i#Kritisk#Realisme#og# Feministisk#Standpunktsteoris#og#deres#kritiske#potentiale FraForsideomslagettilDonnaHaraways#Simians,#Cyborgs,#and#Women:#The#

Læs mere

Stress-repertoires. !"En"kritisk"diskurspsykologisk"analyse"af"fænomenet" Arbejdsrelateret"stress " Stress. Johan!Friis!Bergholt!

Stress-repertoires. !Enkritiskdiskurspsykologiskanalyseaffænomenet Arbejdsrelateretstress  Stress. Johan!Friis!Bergholt! Stress-repertoires "En"kritisk"diskurspsykologisk"analyse"af"fænomenet" Arbejdsrelateret"stress " " " " Stress JohanFriisBergholt 10.Semester,InterpersonelKommunikation HumanistiskInformatik VejlederSørenLindhardt

Læs mere

Bachelorprojekt. Alarm&Management&på&Odense&Kraftvarmeværk

Bachelorprojekt. Alarm&Management&på&Odense&Kraftvarmeværk Bachelorprojekt Titel: AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Navn og studienr. Dennis Dunai Christiansen, 0105246 Lars Jensen, 0108001 Simon Dietz Fuglsang, 0107087 Vejleder: Philip Max Cossen Uddannelsesretning:

Læs mere

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF FASERNE I UDARBEJDELSEN AF EN DANSK-HISTORIEOPGAVE (se dog særlig manual) EN SRO ET STUDIERETNINGSPROJEKT (SRP) TRIN FOR TRIN HVERT TRIN HAR EN SIDE I DENNE GUIDE. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DENNE GUIDE

Læs mere

Hvordan fremmer vi god implementering?

Hvordan fremmer vi god implementering? Hvordan fremmer vi god implementering? Et arbejdsredskab for implementeringsgrupper, team og ledelse Workshop Årsmøde 2013 Dansk Implementeringsnetværk Fredericia Helle Høgh, Christiane Petersen, CFK-Folkesundhed

Læs mere

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold&

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& && & & Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& Niels&Jensen& N&BKAR71P& N&Studienummer&178550& & & Speciale&rapport&7.semester&bygningskonstruktør&& & Vejleder&:&Martin&Nielsen& &&&&&& VIA&UNIVERSITY&COLLAGE&

Læs mere

Ledertyper i almen praksis

Ledertyper i almen praksis Ledertyper i almen praksis Artikel offentliggjort i en forkortet version i Særtryk fra Månedsskrift for almen praksis: Ledelse og organisation i almen praksis II, 2013. Preben Grønkjær Indholdsfortegnelse

Læs mere

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER! BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner 3. kl. supplerende årsplaner 2009-2010 engelsk billedkunst natur og teknik Sarah Pilkington sarahpilki@gmail.com tlf: 3514 6246 Supplerende årsplan i engelsk 3. kl. 2009-2010 Mål Undervisningstilgang Formålet

Læs mere

Finanskrisens ansigter

Finanskrisens ansigter Finanskrisens ansigter enrapportudarbejdettilvalgfaget ProduktionstilrettelæggelseI Udarbejdetaf: KirstinStefánsdóttirEgekvist 35.992anslag/15normalsider AalborgUniversitet,marts2011 8.semester,InteraktiveDigitaleMedier

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved 0550152015 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer"

Læs mere

Kampagneoptimering!for!

Kampagneoptimering!for! Kampagneoptimeringfor Udarbejdet)af:) CamillaSandgreenMortensen MartinTrabergBennetzen MieBirkholmWiuff NadiaJakobsen Vejleder:) NorbertWildermuth Roskilde)Universitet) )Kommunikation) )Forår)2014) 0 Abstract

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

The Whole Brain Model En kort introduktion

The Whole Brain Model En kort introduktion The Whole Brain Model En kort introduktion Copyright Herrmann International Denmark. www.hbdi.dk The Whole Brain Model En metafor for hjernen Hjernen er den centrale del af en biologisk mekanisme kaldet

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V - T r i v s e l i m e d a r b e j d e r n e s a r b e j d s l i v Program 21. og 22. november 2012 -Trivsel i dit arbejdsliv trivsel i medarbejdernes arbejdsliv

Læs mere

PERFORMANCE OG TRIVSEL i Spar Nord Bank. Nextwork 17. april, Erhvervsparken 1, Brønderslev

PERFORMANCE OG TRIVSEL i Spar Nord Bank. Nextwork 17. april, Erhvervsparken 1, Brønderslev PERFORMANCE OG TRIVSEL i Spar Nord Bank Nextwork 17. april, Erhvervsparken 1, Brønderslev Program 1. Spar Nord Bank Hvem er vi? 2. Hvordan skaber vi motivation og commitment blandt medarbejderne for at

Læs mere

UX ekspertværktøjer. ux campus

UX ekspertværktøjer. ux campus Få forankret UX hos den enkelte medarbjeder og et delt ux sprog på tværs af organisationen med korrekt og opdateret viden om hvordan mennesker fungerer omsat til operationelle praktiske designredskaber

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

Det sociale rum. Kommunikation, af latin: communicare, «at gøre fælles».

Det sociale rum. Kommunikation, af latin: communicare, «at gøre fælles». Det sociale rum Kommunikation, af latin: communicare, «at gøre fælles». Kommunikation udgør en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab. Ingen sociale systemer, sociale organisationer eller

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

Rekruttering af de rette medarbejdere hvad skal der til?

Rekruttering af de rette medarbejdere hvad skal der til? Indholdsfortegnelse 6.2.1. Den danske ledelsesmodel...8 6.3.1. Test som en del af rekrutteringsprocessen...9 6.3.2. Personlighedstest...10 6.3.3. MBTI...10 6.5.1. Generation Mewe...13 7.2.1. Optøning...15

Læs mere

Institut for Ledelse og Organisation 20-09-2006 EMNE ILO-1 UDVIKLING AF PERSONLIGE KOMPETENCER OG SYNDIKAT

Institut for Ledelse og Organisation 20-09-2006 EMNE ILO-1 UDVIKLING AF PERSONLIGE KOMPETENCER OG SYNDIKAT EMNE ILO-1 UDVIKLING AF PERSONLIGE KOMPETENCER OG SYNDIKAT A. Formål. Formålet med modulet er at understøtte elevens udvikling af personlige kompetencer og optimere elevens læringsproces samt give eleven

Læs mere

Teori U 5.4. 1. Hvorfor Teori U?

Teori U 5.4. 1. Hvorfor Teori U? Teori U af erhvervspsykolog, executive coach, Master of Management Development Jane Blichmann, jb@ci.dk, ejer af Blichmann HRM samt Coaching Institute, www.ci.dk Teori U er at forstå som såvel teori og

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Indhold. Hvad er et spørgsmål? 13 Hvad er et godt spørgsmål? 17 Hvem siger hvad til hvem? 21 Den, der spørger, leder samtalen 23

Indhold. Hvad er et spørgsmål? 13 Hvad er et godt spørgsmål? 17 Hvem siger hvad til hvem? 21 Den, der spørger, leder samtalen 23 Indhold Forord 9 Introduktion 12 Hvad er et spørgsmål? 13 Hvad er et godt spørgsmål? 17 Hvem siger hvad til hvem? 21 Den, der spørger, leder samtalen 23 1. Hvad er dit motiv? 29 Værdier og holdninger 31

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail Stress, vold og trusler: En giftig cocktail v. Kasper Kock Pædagogisk vejleder/ afdelingsleder & Michael Harboe Specialpædagogisk konsulent/ projektleder Begge Atlass & Studio III instruktører Emner Præsentation

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Margrete Bach Madsen Cand. mag. i musikterapi, barselsvikar ved Videnscenter for demens, Vejle kommune. Kontakt:

Læs mere

Erfaringsopsamling fra case

Erfaringsopsamling fra case Erfaringsopsamling fra case s samt læringsteori og læringsstil Midler/program: Erfaringsopsamling fra case s Læringsteori Læringsstiltest Erfaringsopsamling fra case. Case-opstart (trin -). Indsamling

Læs mere

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer 5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer Forretningsudvikling er...en proces Du skal hele tiden udvikle din forretning med blik for kundens behov og oplevede merværdi, og hvordan du tjener

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

03.02 Siden sidst v/direktøren: Referat 3. møde 2014 DAGSORDEN. Pkt. Emne: Beslutning: 03.01 Referat:

03.02 Siden sidst v/direktøren: Referat 3. møde 2014 DAGSORDEN. Pkt. Emne: Beslutning: 03.01 Referat: Referat 3. møde 2014 Vedr. : Ordinært møde Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg Tid : Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00-21.30 Deltagere : Per B. Jørgensen PBJ Ernst Hundrup EH Ewa

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Resumé af bogen: Blue Ocean Strategy De nye vinderstrategier.

Resumé af bogen: Blue Ocean Strategy De nye vinderstrategier. af bogen: De nye vinderstrategier. Sådan skaber man blå oceaner. Markedsbetingelserne indenfor de fleste forretningsområder har gradvist udviklet sig så udbud overstiger efterspørgslen. Accelereret teknologisk

Læs mere

Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL

Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL Anders Ebert-Petersen Business Advisor Risk Intelligence Agenda 1. Indledning 2. Overordnet information om PROC MODEL 3. Eksempel med anvendelse

Læs mere

Hvem er jeg samt lille indledning af behandler Nina Grønning... 14. Hvem er jeg samt lille forord af læge Frederik Vestergaard...

Hvem er jeg samt lille indledning af behandler Nina Grønning... 14. Hvem er jeg samt lille forord af læge Frederik Vestergaard... INDHOLD Forord af læge Søs Wollesen... 11 Hvem er jeg samt lille indledning af behandler Nina Grønning... 14 Hvem er jeg samt lille forord af læge Frederik Vestergaard... 17 Kranio-Sakral terapi kort fortalt

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk

Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk Synopsis Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk Gruppe 14 Kasper Spaabæk, Allan Jonas, Trine Uldall, Jonna Bolette Degn Titel Digital Identitet. Formål Vi laver et datingsite (www.virtualdating.dk),

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

X Y Z. De ubekendte i virksomheden

X Y Z. De ubekendte i virksomheden X Y Z De ubekendte i virksomheden Undersøgelse af organisering, kultur, proces og ledelse af Annie Jeppesen, pæd. leder Børneskolen Bifrost Karsten Venborg, vejleder November 2009 Biografiske oplysninger

Læs mere