Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association"

Transkript

1 Fodboldens Hus DBU Alle 1 DK-2605 Brøndby Phone: Fax: DANMARKS ISHOCKEY UNIONS JOB- OG UDDANNELSESPOLITIK MÅL OG STRATEGI Målgruppe DIU s Sportsafdeling har ansvaret for herre- og kvindelandsholdet samt fire ungdoms- og juniorlandshold, U16, U17, U18 og U20. Af disse seks landshold har herrelandsholdet eliteatlet- status hos Team Danmark, men de tre ældste ungdoms- og juniorlandshold er indplaceret som Team Danmark- atleter. Målgruppen for DIU s job- og uddannelsespolitik er de ishockeyspillere, der er udtaget til et af de fire landshold, der er omfattet af DIUs samarbejdsaftale med TD. Målgruppen omfatter endvidere de ishockeyspillere, som er optaget på DIU s og TDs ishockeykraftcentre. Der er et betydeligt personsammenfald mellem denne gruppe aktive og landsholdsspillerne på U17 og U18 landsholdene. Målsætning Målsætningen for DIU s job- og uddannelsespolitik er, at alle spillere i målgruppen er i job eller i færd med en uddannelse sideløbende med ishockeykarrieren. Endvidere sættes det som et mål for job- og uddannelsespolitikken, at den sikrer den aktive en problemfri overgang fra elitesport til efteruddannelse eller civil karriere. Stiftet 27. november 1949 TEAM DANMARK Eliteforbund Medlem af Danmarks Idræts-Forbund og International Ice Hockey Federation, IIHF

2 Uanset målsætningen anerkender DIU, at enkelte af spillerne i målgruppen ikke kan eller ikke ønsker at følge en uddannelse eller varetage et civilt job sideløbende med en elitesatsning i ishockey. Som udgangspunkt accepteres dette kun, hvis den aktive alt efter alder som minimum har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse. Desuden er det en forudsætning, at elitesatsning ikke finansieres af dagpenge o.l. Såfremt en spiller modtager dagpenge, skal DIU straks informeres herom, og der udarbejdes en handlingsplan for spilleren. Strategi Målsætningen for job- og uddannelsespolitikken skal for det første opfyldes gennem rådgivning af spillerne og eventuelt tillige deres forældre. Gennem rådgivningen skal DIU medvirke til at sikre, at spillerne træffer de rigtige uddannelses- og jobmæssige valg. Spillerne er personligt ansvarlige for deres egen situation, og DIU vælger ikke uddannelse eller karrierevej for spilleren. Beslutninger om uddannelse og karrierevalg træffes endeligt af spilleren selv ud fra hans behov og forudsætninger. Rådgivningen skal have fokus på fleksible og individuelle løsningsmuligheder i uddannelses- systemet og på arbejdsmarkedet. For det andet skal målsætningen nås gennem DIU s samarbejde med Team Danmark elitekommunerne om de lokale ungdomsuddannelsestilbud. Der henvises til handlingsplanen ndf. for implementeringen af strategien. 2

3 DANMARKS ISHOCKEY UNIONS JOB- OG UDDANNELSESPOLITIK HANDLINGSPLAN Med den givne aldersspredning indenfor målgruppen af ishockeyspillere vil DIU s tilbud og informationer på job- og uddannelsesområdet variere med aldersgrupperne. U17 landsholdet/kraftcenter Målgruppen er eliteishockeyspillere på 9. klassetrin i folkeskolen samt enten 10. klassetrin, gymnasium, HF, studenterkursus, handelsskole, teknisk skole, læreplads eller efterskole mm. U17 landsholdsspillerne samles første gang ultimo juli/primo august måned til Reebok Camp (sæsonstartsamlingen). Samlingen har desuden deltagelse af U18 og U20 landsholdsspillerne, i alt rundt 120 spillere. Samlingen varer 5 dage og afholdes sædvanligvis i Esbjerg. Under samlingen udleveres skemaer til spillerne, som de skal udfylde med en række persondata samt deres uddannelses- og jobplaner. Dataene fra skemaerne indskrives i Team Danmark bruttoaktivlisten og benyttes som grundlag for den individuelle vejledning af spilleren samt til kontrolformål, se ndf. Når spilleren møder til Reebok Camp, har han som udgangspunkt allerede valgt uddannelsessted eller elev/læreplads. Han har derfor ikke et påtrængende behov for vejledning om særlige uddannelsesordninger efter afslutningen af folkeskolen. For de U17- spillere, der ved indgangen til sæsonen har endnu et år tilbage af folkeskolen, eller som vælger at tage på efterskole/ungdomsskole, eller som af andre grunde ikke har taget beslutning om uddannelse eller lære/elevplads efter folkeskolen, er der imidlertid behov for information om ungdomsuddannelser. 3

4 Disse informationer modtager spilleren af sin kraftcenterleder, idet spilleren sædvanligvis er tilknyttet et kraftcenter. Kraftcentrene fungerer i et samarbejde mellem Team Danmark, DIU, klubben, lokalkommunen og de lokale skoler. Målsætningen er at give unge ishockeyspillere på ungdomsuddannelserne mulighed for skemalagt træning mindst 2 gange om ugen udover normalt tilrettelagt træning. Det er en klar målsætning for kraftcentrene, at kraftcenterspillerne skal have mulighed for at kombinere kvalificeret ishockeytræning med en målrettet uddannelse. Den spiller, der ansøger om en plads på kraftcentret, skal derfor oplyse om, hvilken ungdomsuddannelse, han agter at søge ind på i det skoleår, der er sammenfaldende med den første kraftcentersæson. Når spilleren er optaget på kraftcentret, skal der udarbejdes en helhedsplan, som tager stilling til, hvorledes spilleren vil kombinere sin sport med uddannelse eller job. Helhedsplanen skal løbende opdateres. DIU s Sportsafdeling er hovedansvarlig for driften af kraftcentrene. Hvert kraftcenter ledes af en træner med sportsligt ansvar samt en kraftcenterleder, som typisk har en funktion som udviklingsansvarlig i kraftcenterklubben. Kraftcenterlederen er ansvarlig for udarbejdelse og opdatering af helhedsplaner. Kraftcenter- lederne er ligeledes til rådighed for kraftcenterspillerne, hvis der er behov for hjælp under forhandlinger med skole eller arbejdsgiver om fravær til træning og kampe. Landstræneren og KC- lederne medvirker sammen med klubtræneren til at sikre opmærk- somhed omkring spillerens behov for boglig eller faglig uddannelse. U17 landsholdsspillere, som undtagelsesvist ikke er tilknyttet et kraftcenter, modtager Team Danmarks informationsbrochure samt vejledning om DIU s kraftcenterordning mm., når materialet er udarbejdet i november måned. Materialet udleveret til spilleren i november eller december måned, når der er samling på U17 landsholdet. Materialet vejleder spilleren generelt om de muligheder, der findes for forlængede gymnasie- og erhvervsuddannelser samt om supplerende undervisning og flytning af eksamen m.v. Uanset om den aktive vælger en uddannelse eller en læreplads, skal DIU bistå med informationer om landsholdsaktiviteter i sæsonen, så skole- og læretiden kan planlægges hensigtsmæssigt. U17 landsholdsspillerne skal underrette sin landstræner og kraftcenterleder om enhver væsentlig afvigelse i løbet af sæsonen fra den uddannelsesplan, de har udfyldt på Reebok Camp i begyndelsen af sæsonen. 4

5 Landstræneren og kraftcenterlederen skal være opmærksom på spillerens underretningspligt. Spillerne på U17- landsholdet er i en kritisk alder, hvor det kan være vanskeligt at kombinere kravene til sportslig udvikling og succes med de stadigt voksende udfordringer i skolen eller på en ny læreplads. Træneren og kraftcenterlederen derfor være opmærksomme på, om der er spillere, som ved deres adfærd eller på anden måde viser tegn på, at de har problemer socialt eller mentalt, som potentielt kan påvirke deres uddannelsesforløb og sportslige præstationer. Landstræneren og kraftcenterlederen skal i sådanne tilfælde samarbejde om at afdække og kvalificere problemet og derefter finde muligheder for at løse det gerne sammen med spillerens klubtræner. U18 landsholdet Det vil kun meget sjældent forekomme, at en U18 landsholdsspiller ikke tidligere har været på enten U17- landsholdet eller på et kraftcenter. Eventuelle nye U18- landsholdsspillere vil gennemgå samme forløb som beskrevet for U17- landsholdsspillerne. Også U18 landsholdsspillerne skal underrette deres landstræner og kraftcenterleder om enhver væsentlig afvigelse i løbet af sæsonen fra den uddannelsesplan, de har udfyldt på Reebok Camp i begyndelsen af sæsonen. Hensigten hermed er at gøre de aktive bevidste om vigtigheden af, at planen følges, og at eventuelle afvigelser begrundes sagligt. Medmindre landsholdsspilleren har et såkaldt Team Danmark- kort, kan hverken lands- træneren eller Team Danmarks vejledere tilbyde spilleren omfattende individuel vejledning i konkrete uddannelses- eller ansættelsesspørgsmål. Spilleren henvises til at benytte sin kraftcenterleder, såfremt den aktive skal drøfte eksamenstilrettelæggelse og andre studierelevante spørgsmål med sit uddannelsessted. Hvis spilleren ikke træner på et kraftcenter, kan landstræneren eller Team Danmark undtagelsesvist benyttes. Spilleren er dog selv ansvarlig for at holde sit uddannelsessted orienteret om sportsligt begrundet fravær. Som udgangspunkt inddrages TD udelukkende, når der er tale om DIU/TD- støttede aktiviteter, eller såfremt der er tale om generelle/overordnede forhold. U20 landsholdet Hensigten med den rådgivning, der tilbydes spillerne på U17 og U18 landsholdene, er navnlig at sikre, at de aktive er tilstrækkeligt informeret om de særlige uddannelsesordninger, der udbydes for at gøre det muligt at kombinere ungdomsuddannelse og elitesportsaktiviteter. 5

6 U20 landsholdsspillere er sædvanligvis tæt på at have afsluttet enten en ungdomsuddannelse (3- eller 4- årig) eller en lærlinge- eller elevtid. De har derfor behov for vejledning, der navnlig vedrører deres muligheder for optagelse på en videregående uddannelse eller fastansættelse indenfor deres fag. Der er dog U20 landsholdsspillere og tillige U18 landsholdsspillere som i en tidlig alder er flyttet udenfor Danmark for at udvikle sig sportsligt, og som har forladt det danske uddannelsessystem som 15, 16 eller 17- årige. Traditionelt har Sverige været målet for disse spillere, men gennem de seneste år er flere og flere spillere rejst til Nordamerika i en ung alder. Også disse spillere skal sikre et godt uddannelsesfundament: U20 og U18- spillere i udenlandske junior- eller seniorligaer skal på Reebok Camp og til andre samlinger i løbet af sæsonen gøres opmærksom på muligheden for enten en lokal uddannelse eller fjernundervisning på en dansk HF- eller gymnasial uddannelse eller anden ungdomsuddannelse, der udbydes som fjernstudie. Og spillerne skal årligt rapportere om, hvilke uddannelsesinitiativer de har taget, og hvor langt de er nået i deres uddannelsesplan. U20 landsholdsspillere, der efter endt uddannelse ønsker at påbegynde en erhvervskarrière sideløbende med eliteishockey, vil blive vejledt af ungdomslandstræneren om mulighederne for at få ansættelse på fleksible vilkår i virksomheder, Team Danmark samarbejder med. Endvidere vil de modtage generel rådgivning om, hvorledes de kan håndtere forskellige situationer i ansættelsesforløbet, fx i ansættelsessituationen, hvor den aktive skal bestræbe sig på at få afstemt sin og arbejdsgiverens forventninger til ansættelsen, eller i ansættelses- perioden, hvor den aktive skal være i stand til at planlægge sit arbejde på en måde, så arbejdsgiveren i god tid i forvejen kender omfanget af fraværet og kan disponere efter det. Under U20 landsholdets samling i april eller maj måned fører ungdomslandstræneren udviklingssamtaler med hver enkelt landsholdsspiller. Den generelle vejledning, som blev givet på Reebok Camp, repeteres, og der lægges en handlingsplan for den aktive på grundlag af samtalen. Handlingsplanen er af 1 eller 2 års varighed alt efter, om den aktive er 1. eller 2. års U20 spiller. Enhver væsentlig afvigelse fra den aftalte handlingsplan skal indberettes af den aktive til ungdomslandtræneren. Efter en samtale med den aktive udarbejdes eventuelt en alternativ handlingsplan. Hvis der ikke kan opnås enighed om indholdet af handlingsplanen, kan konsekvensen være, at den aktive udgår af U20 landsholdstruppen. Når U20 landsholdsspilleren er fyldt 20 år, er han seniorspiller. Erfaringen viser, at DIU ofte mister kontakten med de U20 landsholdsspillere, der overgår til senioralderen, enten permanent, eller i en periode på 2-3 år, indtil spilleren har kvalificeret sig til seniorlandsholdet. 6

7 Der eksisterer således ikke et U23 landshold el. lign. heller ikke internationalt som et tilbud til spillere, som efter en afsluttet ungdomslandsholdskarriere skal spille sig på seniorlandsholdet. Gruppen af nye seniorspillere, som ikke er sportsligt kvalificeret til seniorlandsholdet, er ikke omfattet af målgruppen for DIU s job- og uddannelsespolitik. Spillerne vil derfor blive opfordret til at rådføre sig med deres klubledere i uddannelses- og jobspørgsmål, samt benytte det almindelige vejledningstilbud til uddannelsessøgende. Seniorlandsholdet Rådgivningen til seniorlandsholdsspillerne skal tage hensyn til på den ene side, at DIU forudsætter, at den aktive har et basalt uddannelsesmæssigt eller fagligt fundament, og på den anden side, at fundamentet sædvanligvis ikke er stærkt nok til, at den aktive efter afslutningen af sin elitekarriere umiddelbart kan få kvalificeret beskæftigelse. Seniorlandsholdsspilleren skal derfor vejledes om mulighederne for at videreuddanne og på andre måder dygtiggøre sig, mens han spiller ishockey på eliteniveau. I den forbindelse vil spillerne blive orienteret om Team Danmarks muligheder for at formidle kontakt til virksomheder med jobtilbud. Vejledningen skal gives under en samling i begyndelsen af sæsonen og i øvrigt have samme indhold som den uddannelses- og erhvervsvejledning, der gives til U20 landsholdet på Reebok Camp. I løbet af sæsonen fører seniorlandstræneren udviklingssamtaler med hver af landsholds- spillerne. Disse samtaler vedrører navnlig spillerens sportslige udvikling, men den aktive skal også oplyse om sine uddannelses- eller jobplaner, mens han spiller på eliteplan, og hans tanker og forventninger, efter eliteperioden er afsluttet. Samtalen om disse emner tager sigte på at skabe bevidsthed hos den aktive om nødvendigheden af en uddannelses- og karriereplanlægning, så han ikke er helt uforberedt på den situation, der opstår når elitekarrieren er slut. Spilleren skal gøres opmærksom på, at hans klub i mange tilfælde kan bistå ham i uddannelses- og jobmæssige spørgsmål, fx formidle kontakt til en sponsor, som kan tilbyde deltidsansættelse eller joboplæring. Spillere i udenlandske klubber, fx Elitserien og NHL/AHL, skal på samme måde som udenlandske U20 landsholdsspillere gøres opmærksom på muligheden for enten en lokal uddannelse eller fjernundervisning på en dansk HF- eller gymnasial uddannelse eller anden 7

8 ungdomsuddannelse, der udbydes som fjernstudie, og spillerne skal årligt rapportere om, hvilke uddannelsesinitiativer de har taget, og hvor langt de er nået i deres uddannelsesplan. Hvis der er tale om en spiller, hvis eneste indtægt er dagpenge, vil DIU stille som en betingelse, at den aktive påbegynder en uddannelse eller et deltidsjob, mens han er aktiv på seniorlandsholdet. Når karrieren på seniorlandsholdet nærmer sig sin afslutning, skal spilleren under sin udviklingssamtale med seniorlandstræneren (udslusningssamtale) redegøre for sine tanker og planer for sin overgang til det civile liv. I forbindelse hermed skal seniorlandstræneren informere om DIU s træneruddannelser, og spilleren skal opfordres til på sigt at nyttiggøre sin erfaring og ekspertise ved at påtage sig et træner- eller lederjob indenfor ishockeysporten. Spilleren skal gøres opmærksom på, at Team Danmark ofte udbyder kurser og seminarer med karriererådgivning på dagsordenen for elitesportsfolk, der er på vej til en civil tilværelse. Kurserne er sjældent gratis, men DIU kan i særlige situationer yde økonomisk støtte til seniorlandsholdsspillere, som har ydet en lang og loyal indsats på landsholdet. Øvrige aktiviteter DIU skal tillige markedsføre vigtigheden af en uddannelse eller et andet job end ishockey at falde tilbage over for klubberne, bl.a. i forbindelse med ATK- besøg. Endvidere skal markedsføringen ske på DIU s hjemmesider, ishockey.dk og slagskud.dk. Uddannelses- og jobspørgsmål af generel betydning skal tages op under de regelmæssige møder i Team Danmark Arbejdsgruppen. DIU Sportsafdelingen, juni 2010 EHA/ v2 8

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse Valg modul 2 Erhvervs og studievejleder Tove Søndergaard Bak, Hotel og Restaurantskolen, København 15 12 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi 2012 Departementet for Uddannelse og Forskning Politisk forord For det enkelte menneske og for samfundet

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole Virksomhedsplan Kalundborgegnens Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Lovændringer... 3 Væsentlige

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere