på Varna Palæet i Marselisborgskoven Onsdag d. 13. april Fremmøde kl Den tilbageholdte viden om helbredelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "på Varna Palæet i Marselisborgskoven Onsdag d. 13. april Fremmøde kl. 18.15 Den tilbageholdte viden om helbredelser"

Transkript

1 - Nyt Århus april 2005 Velkommen på Varna Palæet i Marselisborgskoven Onsdag d. 13. april Fremmøde kl Den tilbageholdte viden om helbredelser v/robby Curdorf Medicinalindustrien forlænger din sygdom, de tilbageholder viden om kure for ikke at gøre deres produkter overflødige. Vidste du, at der i over 30 år har eksisteret viden om, hvordan man undgår sukkersyge, hjertesygdomme, muskelsvind, cystisk fibrose, knogleskørhed, gigt, mavesår og mange andre sygdomme? Robby Curdorf afslører her, hvilke alvorlige sygdomme der i virkeligheden blot skyldes mangel på simple næringsstoffer. AFBUD Bemærk ændret tidspunkt! Afbud til ovenstående arrangement skal ske til Vibeke Mikkelsen mandag d. 11. april senest kl. 18. på adressen: - har du ikke mulighed for at maile, så ring på tlf og indtal din besked på telefonsvareren. Ved manglende afbud, opkræves et gebyr på 150 kr

2 Formandens ord Kære EK-medlemmer Som den nye formand for EK-Århus vil jeg med dette første indlæg fra min hånd benytte lejligheden til at give udtryk for min glæde over, at være med i et forum der tæller næsten 100 erhvervsaktive kvinder, der alle har et engagement i netværk, gensidig berigelse og inspiration samt fokus på erhvervslivets mange muligheder og udfordringer. På denne baggrund ser jeg frem til et spændende og berigende arbejde og samarbejde. Ved det første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse blev sammensætningen som følger: Lise Elkjær Jepsen, Formand Elisabeth Bønløkke, Næstformand Birthe Gottlieb, Kasserer Vibeke Mikkelsen, Arrangementsansvarlig Liselotte Christensen, Arrangementsudvalg Karin Buhl Slæggerup, IT-ansvarlig Inge Køster, Operation ansigtsløft Anette Timmermann Jensen, Suppleant Vi glæder os i bestyrelsen meget til at tage fat på nogle spændende opgaver samt arbejde for at styrke netværket. Jeg ved, at der er mange, der ikke kender mig, og jeg vil derfor fortælle lidt om mig selv, og hvad jeg gerne vil arbejde for i EK. Jeg er selvstændig indenfor Human Ressource, og virksomhedens navn er Panorama Consult - udsigt til personlig udvikling. Her har jeg både individuel rådgivning samt holder foredrag og kurser. Jeg arbejder desuden med stress og stresshåndtering, hvor jeg arbejder ud fra den enkelte persons værdigrundlag og dermed prioritering. Værdierne går igen i forbindelse med min interesse for værdibaseret ledelse og den værdsættende samtale, som jeg mener er grundlaget for en succesfuld virksomhed både for ledelsen, medarbejderne og bundlinien. Mit engagement i foreningen er bl.a. min interesse for at hjælpe og styrke kvinder i erhvervslivet. I den forbindelse finder jeg det interessant hvorfor der i Danmark er så langt mellem kvinderne på topposterne. Ifølge FN s statistikker ligger Danmark helt i bund i forhold til kvindelige ledere på netop disse poster. Hvorfor er der færre kvinder i Danmark end i de lande vi normalt sammenligner os med? På det seneste har der været talt meget om undersøgelser der viser at kvindelige ledere er godt for bundlinien og dermed økonomien - hvorfor er det så, at der ikke er flere kvinder i disse positioner? Er det kvinderne der ikke vil have magten, eller bliver de forhindret i at nå den? Hvad kan vi som forening af erhvervskvinder gøre for denne sag d.v.s. hvad kan vi gøre for at styrke vores egen position samt hjælpe andre? Mit bud er, at vi bl.a. kan være synlige i debatten, knytte kontakter og danne netværk. Noget vi allerede gør bl.a. via vores møder samt netværksgrupper, men samtidig noget vi måske kan blive endnu bedre til. Venlig hilsen Lise Elkjær Ny formand for EK-Århus Jeg arbejder primært med den enkelte persons personlige og faglige udvikling. Dette sker enten via karriererådgivning d.v.s. hjælp til at se nye muligheder, sætte nye mål og nå dem eller genplacering d.v.s. hjælp til den opsagte medarbejder til at finde ny beskæftigelse.

3 - Århus Nyt fra foreningen Nye medlemmer Velkommen til: Tine Svane Hansen Havmarken 2, Søvind 8700 Horsens Titel: Marketingleder Ansvarsområde: Kommunikation, markedsføring Birgit Larsen Børupvej Tranbjerg J Titel: Retsforfølgningschef Ansvarsområde: Betalingsstands., konkursboer Tillykke til Tine Svane Hansen med de 40 år den 29. marts Birthe Friis med de 60 år den 28. april Inge Margrethe Gram med de 50 år den 30. april Annette Dolmer Grønhøjvej 10 B 8462 Harlev J Titel: Regnskabschef Ansvarsområde: Regnskab Lidt om succes "Succes er en rejse - ikke en destination" "Fiasko er at tage fokus væk fra successen"

4 - Århus Referat fra generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Advokat Bente Yde Nissen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Der var 45 stemmeberettigede, og 1 medbragt fuldmagt. 2. Valg af stemmetællere Martha Christiansen og Vibeke Meyer blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning, herunder referat af arbejdet i Fællesudvalget Beretningen var på forhånd udsendt til foreningens medlemmer. Beretningen blev taget til efterretning. 4. Fremlæggelse af foreningens reviderede årsregnskab til godkendelse Foreningen har som følge af manglende medlemskontingentindbetalinger for 2004, et tilgodehavende på TDKK 10. Beløbet var ikke optaget i regnskabet (men er det i indsatte regnskab) Ligeledes var tilgodehavende gebyrer for manglende afbud ikke optaget i regnskabet. Der var udsendt rykkere til de pågældende debitorer, men som følge af, at beløbene ikke var indbetalt, var de ikke indtægtsført i regnskabet. Det blev vedtaget, at regnskabet korrigeres for de manglende indbetalte kontingenter, således at beløb indtægtsføres og optages som tilgodehavende. De manglende afbudsgebyrer indtægtsføres, når de modtages. Der henstilles samtidig til større respekt for kassererens arbejde, således at det ikke er nødvendigt at bruge tid på fremsendelse af gentagne rykkere. Der var enighed blandt medlemmerne om at alle konsekvent skal rykkes, uanset årsagen til det manglende/for sene afbud. Regnskabet blev herefter godkendt. 5. Fremlæggelse af bestyrelsens budget for igangværende regnskabsår Budget blev godkendt uden bemærkninger. 6. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år Bestyrelsens forslag om uændret kontingent DKK pr. år blev godkendt. 7. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. 8. Valg af formand Helle Hoffmann var på valg og ønskede ikke genvalg. Lise Elkjær Jepsen blev valgt uden modkandidater. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer Bodil Johanne Jørgensen var på valg og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Karin Buhl Slæggerup. Susanne Varrisboel var på valg og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Liselotte Christensen. Marianne Pagh Lübeck og Jytte Wainø var ikke på valg men ønskede ikke at fortsætte arbejdet i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog valg af nuværende suppleant Inge Køster samt Vibeke Mikkelsen. Alle blev valgt. 10. Valg af suppleant Annette Timmermann Jensen meldte sig som suppleant. Annette blev valgt. 11. Valg af 1 revisor og 1 suppleant for denne Birgit Møller og Anne-Mette Hegelund var begge på valg, og blev begge genvalgt. 12. Eventuelt Debatindlæg: Der var indkommet debatindlæg om rekrutteringsmetoden for medlemmer til foreningen. Det blev drøftet, hvorvidt Internettet er godt at anvende, når det gælder rekruttering af nye medlemmer, herunder forslag om indførsel af et maksimalt antal gæster pr. gang, samt diverse forslag til tiltag, der kunne hjælpe nye medlemmer hurtigere ind i foreningen. Det blev anført, at det er vigtigt, at vi alle tager godt imod nye medlemmer. Den nye bestyrelse vil arbejde videre med gæsteproceduren udfra de argumenter der indkom under debatten. Farvel Helle Hoffmann takkede afgående bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde for foreningen, ligesom Elisabeth Bønløkke på vegne af EK takkede Helle Hoffmann for indsatsen som formand for foreningen. Samtidig en tak til Helle for den rose, som vi alle fik. Rosen var en gave fra Helle personligt. Referent Susanne Varrisboel

5 Resultatopgørelse 2004 Indtægter Budget Kontingenter medlemmer Gebyr for mgl. afbud/møder Indtægter i alt Udgifter EK-Nyt Gebyr m.m Porto Bestyrelsesmøder Udvalgsmøder Medlemsmøder, netto Foredragsholdere Diverse Netværksbog Internet Etablering af nyt site Spec. arrangementer/konference Jubilæum (bespisning) Kontorartikler Gaver/blomster Skilte og bordkort/navneskilte Rejseomkostninger Udgifter i alt Finansielle indtægter Finansielle udgifter Finansielle indt./udg. i alt Resultat (tab) (6.723) Balance Aktiver Sydbank, indlån Girokonto Værdipapirer Kasse Sydbank, checkkonto Tilgodehavender kontingent Aktiver i alt Passiver Sydbank, checkkonto 628 Forudbetalt kontingent Skyldige omkostninger Egenkapital Primo Årets resultat (6.723) Ultimo Passiver i alt Århus d. 25. februar 2005 Helle Hoffmann Birthe Gottlieb Revisionspåtegning Jeg har revideret årsregnskabet for 2004 for Foreningen af Erhvervskvinder, Århus. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse og giver efter vor opfattelse udtryk for resultatet af årets drift og foreningens økonomiske stilling pr Revisor Birgit Møller

6 - Århus Pennen rundt Majken Vigh Larsen Funderud Jeg blev medlem af EK i februar Min kære mor Mette Vigh-Larsen har været medlem i EK siden 1983, så da jeg selv blev selvstændig i august 2003 faldt det mig meget naturligt, og som et must at skulle være medlem af EK. Mine forventninger til EK var/er, at skabe et netværk af kvinder på tværs af faggrupper og alder, som kunne være sparringspartnere og inspirationskilder til min hverdag som selvstændig. Det er bestemt blevet opfyldt, og jeg har truffet mange spændende kvinder, og ikke mindst overhørt mange spændende foredrag. Det er skønt, at EK Århus har så mange medlemmer, men en af ulemperne herved er, at de spændende foredrag ofte bliver til en monolog, istedet for en spændende debat, grundet de mange der jo heldigvs møder op til møderne. Trods dette, har det været udbytterigt, at deltage i møderne. Jeg blev som sagt selvstændig i august 2003, hvor jeg efter et generationsskifte overtog 2 tøjbutikker Victoria 1 & 2 i Århus. En af de største overraskelser jeg fik, var den tomme fornemmelse ved ikke, at have en direktør eller kollega man i hverdagen kan sparre med og læsse af på. Som selvstændig står man som sidste led i kæden, og derfor er netværket yderst vigtig for, at holde sig ajour med hvad der sker omkring en, og få inspriation og sparring til hvordan forskellige opgaver kan gribes an. Det er en af grundene til, at jeg anser det som vigtigt, at være medlem af EK. Jeg føler mig altid beriget på den ene eller anden måde, når jeg træder ud af døren på det smukke Varna efter et EK møde. Jeg er civiløkonom men har altid interesseret mig meget for handel med fokus rette på indkøbsdelen. Efter mit studie på HHÅ tilbragte jeg 9 år i KBH. De første år i Daells Varehus som indkøber på hhv. Shop i shop koncepterne på ungmode og derefter på Boligtekstil og Isenkram. I 1997 startede jeg i Broste Design A/S som indkøbschef. Det var et utroligt spændende job som både indeholdt den hårde side med budgettering logistik - lageroptimering, men ligeledes den bløde side med skabelsen af kollektionerne hvert halve år, hvor vi rejste på inspirationsture i Europa og samarbejdede med forskellige trendbureauer. Vi tegnede/designede omkring 85% af alle vores produkter selv, og Kina stod for ca. 70% af totalproduktionen (Vietnam, Philipinerne, Sri Lanka, Indien, Baltikum var nogle af de andre lande vi producerede i). Det betød, at jeg havde utrolig mange rejsedage da jeg som minimum skulle til Østen 4 gange om året, og hertil kom inspirationsrejser og messerejser. Da jeg blev mor første gang i januar 2000, mærkede jeg hurtigt, at mine krav til mig selv som mor, ikke hang sammen med alle disse rejsedage, og derfor handlede vi derefter og gik igang med at planlægge generationsskiftet i Jeg ser det som en stor udfordring at være selvstændig, og har nu efter år om mulig endnu mere blod på tanden til at udvikle konceptet med mine dygtige piger i butikkerne. Vi tæller nu 14 ialt incl. assistancer. Jeg betragter personalet som den vigtigste ressource, og i takt med udviklingen af butikkerne er medarbejder udvikling og kompetence udviking en vigtig brik for at kunne servicere og rådgive kunderne professionelt. Efter 9 år i KBH. hvor vi ellers altid har befundet os godt, var det en fantastisk oplevelse at komme til det jydske igen... en helt anden verden, hvor det er andre værdier der tæller, og der er mere tid, ro og næstekærlighed. Vi bor i Højbjerg og familien tæller nu 4 personer: Emilie på 5 år, Marcus på år, min mand og jeg. Nu er vi kommet hjem og vi ser frem til mange spændende og udfordrende år her i Århus. De kærligste forårs hilsner fra Majken

7 Nyttige oplysninger Bestyrelsen Mødeafbud Som medlem er man automatisk tilmeldt møderne. Mødeafbud skal ske til den anførte adresse på forsiden af EK Nyt - og helst på mail. Den anførte mail-adresse er oprettet specielt til formålet at melde afbud, den aflæses kun én gang om måneden - og derfor kan man ikke skrive andre beskeder til bestyrelsen. Adresseændring Ændring af adresse og andre vigtige ændringer såsom -adresser skal foregå ti Karin: Gæstetilmelding Gæstedeltagelse: kr. 250,- Medlemmer skal helst tilmelde gæster senest 10 dage før mødet, så bestyrelsen har mulighed for at sende det potentielle medlem alle relevante oplysninger inden mødet. Tilmelding skal ske til Lise: Arrangementudvalg Formand Lise Elkjær Jepsen Tlf Næstformand Elisabeth Bønløkke Tlf Kasserer Birthe Gottlieb Tlf Arrangementsansvarlig Vibeke Mikkelsen Tlf Har I interessante forslag til foredrag modtages disse med glæde. Send en mail til Vibeke: Netværksgrupper Operation Ansigtsløft Inge Køster Tlf I skrivende stund er der 6 aktive grupper, de fleste er lukkede for tilgang, men læs mere om potentielle grupper mv. på vores hjemmeside. eller send en mail til Elisabeth: (Obs, hjemmesiden er ikke helt opdateret omkring netværksgrupper) EK s hjemmeside Vores hjemmesideadresse er eller Under medlemsområde kan du komme ind med brugernavn og password. Brugernavnet er det første bogstav i dit fornavn og de 3 første bogstaver i efternavnet. Password er det samme som brugernavnet efterfulgt af din fødselsdato. Eksempel: Hanne Poulsen, født den 12. Brugernavn: hpou - password; hpou12 (enkelte personer har deres fulde fornavn som brugernavn) IT-ansvarlig Karin Buhl Slæggerup Tlf Arrangementsudvalg Liselotte Christensen Tlf Suppleant Anette Timmermann Tlf

8 Aktiviteter i foreningerne EK-ÅRHUS 3. apr.: Den tilbageholdte viden om helbredelse v/robby Curdorf 11. maj: Simple Living v/gitte Jørgensen EK-KOLDING 19. apr.: Virksomhedsbesøg Dancopter, Esbjerg 17. maj: Foredrag: Styr på Livet! EK-AALBORG 11. apr.: Ledelse af frivillige i en professionel organisation 17. apr.: Internat EK-ESBJERG 8. apr.: Netværksaften i forbindelse med konferencen 9. apr.: EK Konference apr.: Ledelse på og udenfor fodboldbanen v/efb træner Ove Pedersen 25. maj: Sommerudflugt EK-HERNING 20. apr.: Få succes med visionær karriereplanlægning v/ dir. Merete Due Pårup EK-KØBENHAVN 25. apr.: Undskyldninger og deres evne til at forhindre positiv udvikling v/torbjørn Jørgensen 19. maj: Hvad er Etik? Erhvervsetik i praksis v/anna Mejlhede EK-ODENSE 11. maj: Besøg på Micro Matic EK-RINGKØBING Ikke oplyst EK-TØNDER 25. apr.: Etik til debat v/annemarie Morris 30. maj: Deltagelse i handicap OL v/jakob Mathiesen

Velkommen. Onsdag d. 9. september kl. 18.00. på Varna Palæet i Marselisborgskoven. Brug de digitale medier optimalt og øg din egen synlighed på nettet

Velkommen. Onsdag d. 9. september kl. 18.00. på Varna Palæet i Marselisborgskoven. Brug de digitale medier optimalt og øg din egen synlighed på nettet ErhvervsKvinder Århus September 2009 Velkommen Onsdag d. 9. september kl. 18.00 på Varna Palæet i Marselisborgskoven Brug de digitale medier optimalt og øg din egen synlighed på nettet Facebook, LinkedIn,

Læs mere

Teambuilding VED CHEFTRÆNER OVE PEDERSEN, EFB: Ove Pedersen har haft succes så forskellige steder som i Qatar, Herning og med FC 2005 kl. 17.

Teambuilding VED CHEFTRÆNER OVE PEDERSEN, EFB: Ove Pedersen har haft succes så forskellige steder som i Qatar, Herning og med FC 2005 kl. 17. - Esbjerg Teambuilding VED CHEFTRÆNER OVE PEDERSEN, EFB:!"# $ $ %& $ " Tirsdag den 26. April Ove Pedersen har haft succes så forskellige steder som i Qatar, Herning og med FC 2005 kl. 17.45 Midtjylland.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Så har vi bladet på banen igen

Så har vi bladet på banen igen www.virksommekvinder.dk 47. årgang Nr. 2 September 2014 Landsgeneralforsamlingen 2014 Landsforening VIRKSOMME kvinder Stiftet 11. november 1963. 12 lokalafdelinger i hele landet. Landsformand Ann Harkjær

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere