Det gode hospital Yngre Lægers politiske projekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gode hospital Yngre Lægers politiske projekt 2009-2012"

Transkript

1 Det gode hospital Yngre Lægers politiske projekt

2

3 Det gode hospital I denne pjece kan du læse om Yngre Lægers vision»yngre Læger lægeliv med kant og retning«og om Yngre Lægers otte politiske indsatsområder. For at komme ud i verden med vores budskaber og gøre Yngre Lægers politik mere levende også for andre end læger har vi valgt at præsentere politikken og de udfordringer, som Yngre Læger har valgt at fokusere på,»live«, som vi forestiller os det udfoldet på»det gode hospital«. Det gode hospital eksisterer ikke endnu, men står det til Yngre Læger, så findes det i Det gode hospital er et idealbillede, et mønsterhospital og et eksperimentarium. På det gode hospital kan man afprøve nye ting og sprede erfaringer til andre hospitaler og andre dele af sundhedsvæsenet, hvor yngre læger arbejder og uddanner sig, fx almen praksis, universiteterne, forsvaret osv. Pjecen er bygget sådan op, at du på venstre side kan se Yngre Lægers mål og de væsentligste udfordringer på Yngre Lægers otte politikområder. På højre side kan du se, hvordan Yngre Læger forestiller sig, at politikken konkret kan realiseres på det gode hospital. Du kan læse mere om Yngre Lægers politik og aktiviteter på 3

4

5 På det gode hospital Som indsatsområde Indhold Yngre Lægers vision 7 1. Uddannelse, efteruddannelse og forskning Løn og arbejdsvilkår Arbejdsmiljø Sundhedspolitik Ledelse, samarbejde og kultur Styrkelse af TR-arbejdet Medlemsservice Kommunikation, profilering og viden medlem til medlem 22 23

6

7 Yngre Lægers vision Yngre Læger lægeliv med kant og retning Yngre Læger skaber de bedste faglige og personlige udviklingsmuligheder i sund balance mellem arbejds- og privatliv. Yngre læger fornyer sundhedssystemet som en attraktiv arbejdsplads og fungerer selv som gode ledere hele karrieren, både lægefagligt og organisatorisk. Yngre læger optimerer sikkerhed for patienter og alle ansatte gennem dialog og tværfagligt samarbejde baseret på gensidig respekt. Yngre Lægers fællesskab styrker den enkelte engagerede yngre læger styrker fællesskabet. 7

8 1. Uddannelse, efteruddannelse og forskning Yngre Lægers uddannelsespolitiske mål er, at alle yngre læger skal have mulighed for at blive speciallæger hurtigst muligt, og at alle yngre læger får dækket deres efteruddannelsesbehov uden sponsorering fra medicinalindustrien. Ligeledes skal alle yngre læger have mulighed for at forske på ordentlige vilkår. Udfordringer Yngre Læger vil særligt fokusere på at: de aftalte stillinger opslås, og at antallet af uklassificerede stillinger nedbringes og helst fjernes helt. monitorere den nye ansættelsesprocedure, klæde de yngre læger i ansættelsesudvalgene på til opgaven og styrke informations- og erfaringsudveksling. samtænke videreuddannelsen og etableringen af FAME fælles akut modtageenheder. skabe bedre adgang til efteruddannelse gennem et større kursusudbud og ved at sætte mere fokus på arbejdsgiverbetalt efteruddannelse, bl.a. via de obligatoriske medarbejderudviklingssamtaler. kende medlemmers og kommende medlemmers behov og tilfredshed med forskellige initiativer som fx den kliniske basisuddannelse, lederkurser og karrierevejledning. være innovativ og tage aktiv del i den faglige udvikling af speciallægeuddannelsen. påvirke incitamentsstrukturen i sundhedsvæsenet, så den fremmer lægelig videre- og efteruddannelse, bl.a. ved at give kvalificeret modspil til forslag om nye incitamenter fra andre sundhedspolitiske aktører. Endelig er det vigtigt for Yngre Læger hele tiden at forholde sig til, hvilken videreuddannelse vi har brug for og gerne vil have også kvalitativt, herunder løbende diskutere, hvordan videreuddannelsen hænger sammen med de aktuelle udfordringer. 8

9 Uddannelse, efteruddannelse og forskning på det gode hospital Det gode hospital indgår i et sammenhængende nationalt og regionalt uddannelsessystem, og det gode hospital er i sig selv en lærende organisation, der drager konsekvenser af evalueringer, undersøgelser osv. På det gode hospital er uddannelse, forskning, kvalitetssikring og -udvikling en naturlig del af arbejdet. Det gode hospital bidrager som en ansvarlig del af uddannelsessystemet til at sætte fart på videreuddannelsen bl.a. ved at nedbringe og helst helt fjerne antallet af uklassificerede stillinger og ved at ansætte lægerne på deres potentiale frem for udelukkende på meritter. På det gode hospital er der optimale rammer for uddannelse, efteruddannelse, forskning og karriererådgivning, bl.a. fordi incitamentsstrukturerne er indrettet, så de fremmer dette. På det gode hospital arbejder vi konkret med uddannelse ved at: det aftalte antal introduktions- og hoveduddannelsesstillinger er slået op. uklassificerede stillinger er konverteret til uddannelsesstillinger eller faste stillinger. yngre læger i ansættelsesudvalgene er klædt på til at yde en kvalificeret indsats og et ditto modspil. tænke videreuddannelsesmuligheder og udfordringer ind i etableringen af FAME. undersøge og optimere hospitalets bidrag til landsdækkende og regionale uddannelsesaktiviteter, bl.a. ved at udforme og gennemføre konkrete handlingsplaner for, hvordan det gode hospital fx skal understøtte den nye ansættelsesprocedure, tilbyde karrierevejledning, etablere mentorordninger osv. analysere incitamentsstrukturerne, pege på uhensigtsmæssigheder og afprøve nye muligheder for at fremme videreuddannelse, efteruddannelse og forskning. de obligatoriske MUS medarbejderudviklingssamtaler bliver gennemført med fokus på behovet/ mulighederne for efteruddannelse, og at den aftalte (efter-)uddannelse bliver gennemført. finde veje til at synliggøre og påskønne yngre lægers forskningsindsats, fx via aftalesystemet. 9

10 2. Løn og arbejdsvilkår Yngre Lægers mål med denne indsats er at sikre yngre læger den bedst mulige løn og de bedste og mest fleksible arbejdsvilkår. Udfordringer Yngre Læger vil særligt fokusere på at: forberede og forhandle de bedst mulige overenskomster og efterfølgende informere, implementere og kvalitetssikre overenskomsterne og at gøre det i tæt dialog med medlemmerne. sikre yngre læger en positiv lønudvikling ved at få en større andel af de lokale lønmidler og give de lokale forhandlere de vilkår og værktøjer, der er nødvendige for at løfte opgaven, fx forhandlerstatistik, kvalificeret sparring, kurser, e-læring og konferencer. følge arbejdet i Lønkommissionen og håndtere udfordringer i relation til overenskomsten Fx skævdeling, forlodsfinansiering og reguleringsordninger. bruge overenskomsten og arbejdsmiljølovgivningen til at forbedre yngre lægers arbejdsmiljø. Fx 22 stk. 5 i overenskomsten, der giver ret til forhandling, hvis belastningen udgør et arbejdsmiljømæssigt problem, mindre brug af dispensationer for reglerne om hviletid og fridøgn, vejledninger om FEA (frivilligt ekstraarbejde), FAME (fælles akut modtageenheder) og det vagtprojekt, der er aftalt som led i OK 08. balancere mellem at have centrale regler, der beskytter alle, og samtidig skabe fleksibilitet, så reglerne kan tilpasses den enkeltes ønsker til fx arbejdstidens længde, døgnvagter mv. finde nye veje og argumenter for at opnå lavere vagtbelastning. 10

11 Løn og arbejdsvilkår på det gode hospital Det gode hospital overholder overenskomsten og udbetaler den rigtige løn. På det gode hospital er de yngre lægers lønudvikling god, bl.a. fordi ledelsen bruger lokal løndannelse til at fremme de ting, hospitalet gerne vil, fx forskning, patientsikkerhed og samarbejde. På det gode hospital er yngre lægers arbejdstilrettelæggelse ikke styret af stive rulleplaner men tager videst muligt hensyn til den enkelte læges kompetencer, uddannelsesbehov og individuelle ønsker. På det gode hospital er lægerne ikke Tarzan. Her overholder man arbejdsmiljølovgivningen og vagthyppighedsreglerne og dispenserer ikke for hviletid og fridøgn, medmindre der er rigtig god grund til det. På det gode hospital er ambitionen større end»blot«at overholde overenskomsten, for her oplever både ledelsen og yngre læger gode løn- og arbejdsvilkår som vejen til at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft og skabe et godt arbejdsmiljø. På det gode hospital arbejder vi konkret med løn og arbejdsvilkår ved at: lave OK-tjek på alle afdelinger for at sikre, at Yngre Lægers overenskomst bliver overholdt, og hvis der er OK-brud, gå i dialog med ledelsen om at rette op på forholdene. udarbejde vejledninger til, hvordan man som tillidsrepræsentant kan gribe arbejdet med at ændre arbejdstilrettelæggelsen an, fx når der indføres FAME. diskutere og forhandle mulighederne for at nedsætte vagtbelastningen, jf. 22, stk. 5, på de afdelinger, hvor yngre læger oplever vagtbelastningen som et problem både for at forbedre vagtvilkårene og for at finde nye måder at nedsætte vagtbelastningen på. forberede og gennemføre gode lokallønsforhandlinger med gode resultater, fx ved at tilvejebringe forhandlerstatistik og uddanne de lokale forhandlere samt at sammen- og gennemskrive de lokale aftaler, så det er klart, hvilke aftaler der gælder, og at de kan ses på Læger.dk. gennemgå dispensationer for reglerne om hviletid og fridøgn og overveje argumenterne for at dispensere. Måske gavner vi reelt vores arbejdsvilkår bedst ved at opsige aftalerne. undersøge om vejledninger om FEA, FAME mv. på Læger.dk bliver brugt og opleves som en hjælp i det lokale arbejde ellers udvikle alternativer. diskutere og indsamle krav til overenskomsten. 11

12 3. Arbejdsmiljø Yngre Lægers mål med denne indsats er at synliggøre arbejdsmiljøet og sikre yngre læger attraktive arbejdspladser med masser af arbejdsglæde, trivsel og udviklingsmuligheder. Et godt arbejdsmiljø er en vigtig faktor både i indsatsen for at rekruttere og fastholde yngre læger og for at skabe høj kvalitet i patientbehandlingen. Udfordringer Yngre Læger vil særligt fokusere på at: sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen også lokalt via konkrete og synlige projekter, der kan give medlemmerne ejerskab til arbejdsmiljødebatten og mulige løsninger. ændre kulturen og måden, vi opfatter arbejdsmiljø og arbejdsmiljøproblemer på, og øge medlemmernes bevidsthed om, hvad et godt arbejdsmiljø betyder, og hvordan medlemmerne selv kan påvirke deres arbejdsforhold. skabe viden om arbejdsmiljø og aktivere denne viden ude på afdelingerne, hvor den kommer arbejdsmiljøet til gode. optræde som gode rollemodeller og udvikle kompetencer til at håndtere konflikter og arbejdsmiljøproblemer på en konstruktiv måde. dokumentere, at arbejdsmiljøindsatsen virker, ved at måle på arbejdsmiljøet dér, hvor vi sætter projekter i gang. understøtte positive historier og succeser, synliggøre og sprede de gode eksempler. I det hele taget styrke stoltheden og arbejdsglæden blandt yngre læger. 12

13 Arbejdsmiljø på det gode hospital På det gode hospital er arbejdsmiljøet godt, og lægerne er bevidste om, hvorfor det er godt, og hvad de selv kan gøre for, at det bliver ved med at være godt. Det gode hospital er en attraktiv arbejdsplads med masser af arbejdsglæde og faglige og personlige udviklingsmuligheder. Derfor har det gode hospital ingen rekrutteringsproblemer, og derfor arbejder alle ledelser, medarbejdere og fagforeninger sammen om at skabe og udvikle det gode arbejdsmiljø. På det gode hospital arbejder vi konkret med arbejdsmiljø ved at: gå på opdagelse efter, hvad der skaber arbejdsglæde, og hvad der gør lægejobbet til det bedste job i verden. sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen ude på afdelingerne, fx ved at lave temamøder om arbejdsmiljøet, tilbyde kurser i konfliktløsning, uddanne arbejdsmiljøambassadører, tilpasse APV er (arbejdspladsvurderinger) til også at løse lægernes problemer, udvikle og sprede viden om arbejdsmiljøet, der kan bruges i det lokale arbejde. initiere en serie med succeshistorier i Ugeskriftet om det gode arbejdsmiljø. Fx historier, der illustrerer sammenhængen mellem godt arbejdsmiljø, rekruttering, trivsel og arbejdsglæde. sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen i Yngre Læger og Lægeforeningen centralt og decentralt og involvere alle læger, også overlægekolleger og eksterne samarbejdspartnere Danske Regioner, hospitalsledelser, AC (Akademikernes Centralorganisation) etc. i at forbedre yngre lægers arbejdsmiljø. 13

14 4. Sundhedspolitik Yngre Læger har en bred interesse i sundhedspolitik, men formålet med Yngre Lægers sundhedspolitiske indsats er primært: 1. at bekæmpe ulighed i sundhed og 2. at fremme et sundhedsvæsen, hvor dialogen med patienten er i centrum, og hvor patienten føler sig hørt. Derudover ønsker Yngre Læger at opdyrke yngre lægers sundhedspolitiske interesse decentralt i regionerne. Udfordringer Yngre Læger vil særligt fokusere på at: signalere, at lighed i sundhedsvæsenet er et kerneområde for Yngre Læger. Fordi vi arbejder i systemet til dagligt, kan vi komme med forslag til bekæmpelse af uligheden også helt konkret gerne bakket op af undersøgelser, konsekvensanalyser mv. Det kan fx være geografisk ulighed, ulighed mellem børn og voksnes sundhed, ulighed begrundet i sundhedsforsikringer mv. give dialogen med patienter, kolleger og samarbejdspartnere langt større vægt. Mange fejl, problemer og uoverensstemmelser opstår pga. manglende kommunikation og dialog det kan vi gøre meget bedre! udvikle regionale sundhedspolitiske netværk, der kan drøfte sundhedspolitiske problemstillinger. Netværkene skal også bruges til at komme i dialog med nogle af de yngre læger, der ikke normalt interesserer sig for organisationspolitik, så disse medlemmers meninger også kan indgå i udviklingen af Yngre Lægers sundhedspolitiske synspunkter og synlighed ikke mindst dér, hvor særlige lokale interesser er i spil, fx ændringer i den lokale sygehusstruktur. 14

15 Sundhedspolitik på det gode hospital På det gode hospital er dialogen i centrum. Dialogen med patienterne er i centrum for at opnå høj kvalitet i diagnostik og behandling, for at undgå fejl, problemer og uoverensstemmelser både som en central del af behandlingen, og hvis der opstår noget utilsigtet. På det gode hospital er der tid og rum til, at lægerne selv varetager dialogen, når det er bedst for patientbehandlingen. På det gode hospital er dialogen mellem medarbejderne redskabet til det gode samarbejde og en forudsætning for fornuftig opgaveglidning. På det gode hospital interesserer lægerne sig for lighed i sundhed og for sundhedspolitik i bred forstand. Her debatterer lægerne og de andre personalegrupper fx konsekvenserne af private sundhedsforsikringer, ventetider og ændringer i den lokale sygehusstruktur. På det gode hospital arbejder vi konkret med sundhedspolitik ved at: skabe tid og rum til, at også lægerne kan have en ordentlig dialog med patienter, kolleger og samarbejdspartnere. Det kan fx ske ved at arbejde systematisk med opgaveglidning. uddanne og klæde personalet på til dialogen også når det er svært, eller noget går galt. ledelsen fungerer som gode rollemodeller og selv bruger dialogen som redskab, også når det er tidskrævende. medarbejderne er involveret tidligt i forandringsprocesserne og konsekvenserne heraf, fx for patientbehandling, uddannelsesmuligheder og arbejdsmiljø. skabe relevante forandringsnetværk og fora og bakke op om åbenhed og meningstilkendegivelse internt og i pressen. 15

16 5. Ledelse, samarbejde og kultur Ledelse er interessant og relevant for Yngre Læger, fordi ledelse har afgørende betydning for de rammer, som yngre læger arbejder og uddanner sig under, og fordi læger selv er ledere i hele karrieren også som helt nyuddannede læger. Formålet med at beskæftige sig med ledelse er at bidrage til mere, god ledelse for læger og af læger samt at bidrage til en god samarbejdskultur generelt. Udfordringer Yngre Læger vil særligt fokusere på at: ledelse professionaliseres, og at der sker en bevidstgørelse af ledelse som en faglighed. undersøge om lægelig ledelse er en særlig disciplin, og om ledelse i det offentlige sundhedsvæsen er sværere/anderledes end andre former for ledelse. definere god ledelse i forskellige situationer og udbrede de gode eksempler på, hvad god ledelse betyder. undersøge, hvordan systemet får øje på og uddanner potentielt gode fremtidige ledere. ledelse bliver en større del af speciallægeuddannelsen. klæde yngre læger på til at påtage sig og udfylde deres ledelsesrolle, bl.a. via lederkurser for yngre ledere og tværfaglige lederkurser, mentorordninger og ledernetværk. fremme ligestilling i lægelivet også i ledelse, fx ved at undersøge karriereveje ud i sundhedsvæsenet. Hvem der får lederstillinger, projektlederstillinger mv. Hvordan det ser ud med lokal løndannelse, forskningsmuligheder mv. 16

17 Ledelse, samarbejde og kultur på det gode hospital På det gode hospital er ledelse en faglighed på lige fod med den medicinske faglighed. På det gode hospital er lægerne klædt på, så de kan udfylde ledelsesrollen på det niveau, de har den. På det gode hospital arbejder man systematisk med talentudvikling og med at understøtte kompetent lederadfærd. På det gode hospital resulterer den gode ledelse i et godt samarbejdsklima, gode læringsmuligheder, kollegialitet og arbejdsglæde. Dermed fremmer god ledelse mulighederne for opgaveglidning og tid til dialog. Det gode hospital har ingen rekrutteringsproblemer, hverken når det gælder læger eller andet personale. På det gode hospital arbejder vi konkret med ledelse, samarbejde og kultur ved at: tale om ledelse og skabe muligheder for at udforske og afprøve ledelse. Bl.a. deltager alle afdelingslæger i lederkurser med fokus på ledelsesteori og kobling af dette til hverdagen. ledelsen er gode rollemodeller, både når det handler om ledelse, men også i relation til samarbejde, kommunikation og kultur. gå i spidsen med at etablere gode samarbejdsrelationer og fornuftig arbejdsdeling mellem de forskellige personalegrupper. etablere en tværfaglig/tværspeciale mentorordning, hvor nye ledere får mentorer i form af erfarne ledere uden for afdelingen/hospitalet. etablere et talentudviklingsprogram. bidrage til diskussionen, om ledelse fremover skal være en del af speciallægeuddannelsen. 17

18 6. Styrkelse af TR-arbejdet Formålet med at styrke indsatsen på TR-området er at involvere og engagere flere tillidsvalgte og dermed styrke Yngre Læger og den enkelte yngre læge. Udfordringer Yngre Læger vil særligt fokusere på at: udvikle og synliggøre en ny og forbedret TR-uddannelse, der også omfatter relevante kurser i Lægeforeningen. tillidsrepræsentanterne har nem adgang til relevante oplysninger og værktøjer, herunder hjælp til at være synlige blandt kolleger og ledelse. introducere nye tillidsvalgte bedre, bl.a. ved at udarbejde en velkomstpakke. skabe en tæt sammenhæng mellem det centrale og decentrale niveau, så vi løfter i flok frem for at have oplevelsen af at stå alene. lave aftaler om honorering for tillidsvalgte med tværgående funktioner på sygehusniveau og på regionalt niveau. 18

19 Styrkelse af TR-arbejdet på det gode hospital På det gode hospital har TR erne været på Yngre Lægers nye TR-uddannelse og på Lægeforeningens forhandlerkursus, så de føler sig godt klædt på til opgaven. Samtidig har alle kollegerne været på det nye kursus for alle medlemmer, så de kender deres grundlæggende rettigheder, og de ved, hvem deres TR er, og hvad de kan bruge ham/hende til. På det gode hospital er det hverken svært at være TR eller at overtage posten, for introduktionen er god, og som TR ved man, at man kan finde de værktøjer, man har brug for, på Læger.dk. På det gode hospital føler man sig ikke alene om at løfte opgaven. På det gode hospital arbejder vi konkret med at styrke TR-arbejdet ved at: klæde TR erne på, fx ved at invitere dem til kurser i Yngre Læger/Lægeforeningen via en personlig mail og opfordring fra Yngre Lægerådsformanden. synliggøre TR erne både for ledelsen og kollegerne, fx via plakater med TR ens navn og kontaktdata på opslagstavlen, og ved at TR personligt byder alle nyansatte velkommen. Som nyvalgt TR starter den gode dialog med ledelsen ved, at man præsenterer sig for den ledende overlæge og på morgenkonferencen. sætte introduktionen af nye TR er i system. Alle får en velkomstpakke med praktisk information, kontaktpersoner, mødedatoer, henvisninger til lokalaftaler mv. Alle TR er får en mentor og bliver ringet op af mentor og af Lægeforeningen decentralt. Desuden inviterer formanden for Yngre Lægerådet de nyvalgte TR er til møde i YLR det regionale Yngre Lægeråd. TR erne præsenteres for Læger.dk og de værktøjer, der findes dér. alle TR erne deltager i YLR-møderne, hvor de ud over at sparre og udveksle erfaringer også arrangerer lokale TR- og medlemsmøder, fx»forstå din lønseddel«, lokale forhandlerkurser,»sådan gør du noget ved vagtbelastningen«i samarbejde med Yngre Lægers sekretariat. både ledelsen og kollegerne bakker op om de aktive TR er. Derfor er der ingen problemer med at komme af med hyleren, når man skal til møde, og der er lavet aftaler om, hvordan TR-arbejdet honoreres. 19

20 7. Medlemsservice Formålet med fortsat at fokusere på at udvikle Yngre Lægers medlemsservice er, at nuværende og kommende medlemmer kan se og oplever Yngre Læger som nærværende og relevant og dermed som en attraktiv forening at være medlem af. Udfordringer Yngre Læger vil særligt fokusere på at: kende medlemmerne og deres behov, så vi kan servicere dem og levere skræddersyet og let tilgængelig information og rådgivning til dem. være opmærksomme på strømninger og holdninger, særligt blandt de unge, så vi kender de nye medlemmers behov og forventninger til os og kan lave tilbud, som de oplever som relevante. være synlige. Medlemsservicen skal markedsføres mere målrettet, bl.a. skal tilbuddene være mere synlige på nettet og via mail. Både nuværende medlemmer og nye, potentielle medlemmer skal vide, hvorfor de er medlemmer/skal melde sig ind. tilbyde relevant service. De forskellige medlemstilbud skal løbende evalueres, så de er i tråd med medlemmernes behov og forventninger både de tilbud, Yngre Læger selv står, for og tilbuddene fra Lægeforeningen. Desuden skal de eksisterende tilbud og rabatordninger (forsikring, fitness mv.) strømlines, så de er konkurrencedygtige. Kort sagt: Yngre Læger skal være der for medlemmerne, når de har brug for det i en form og på en måde, de kan bruge. 20

21 Medlemsservice på det gode hospital På det gode hospital har medlemmerne af Yngre Læger generelt ikke ret mange problemer, for her bliver overenskomsten overholdt, der er god ledelse, god uddannelse og et godt arbejdsmiljø. Opstår der alligevel problemer eller spørgsmål, så kender medlemmerne mulighederne for at få hjælp i Yngre Læger og på Læger.dk. Kan de ikke selv løse problemerne, så kender de deres TR, og de ved også, at man altid er velkommen til at kontakte Yngre Læger centralt også selv om man ikke lige ved, hvem man skal snakke med. På det gode hospital arbejder vi konkret med medlemsservice ved at: de forskellige tilbud er synlige for medlemmerne, fordi de abonnerer på Yngre Lægers nyhedsmail, de får mails med relevante tilbud, de støder på flyers mv. på afdelingen, på kurser og på lokale lægedage. Desuden læser de historier i Ugeskriftet om kolleger, der bruger Yngre Læger. nye læger/potentielle medlemmer har nem adgang til at se, hvad Yngre Læger tilbyder, fx via Læger.dk, kolleger og forskelligt informationsmateriale. snakke om Yngre Lægers medlemsservice på afdelingerne og i YLR. Har man ideer til nye servicer/ behov, der ikke bliver dækket, så sender man helt naturligt en mail til jf. Yngre Lægers vision»yngre Lægers fællesskab styrker den enkelte engagerede yngre læger styrker fællesskabet«. 21

22 8. Kommunikation, profilering og viden medlem til medlem Formålet med Yngre Lægers kommunikation er at understøtte en livskraftig forening, der tiltrækker og engagerer medlemmerne, samt at styrke Yngre Lægers position i det danske sundhedssystem som seriøs samarbejdspartner, meningsdanner og forhandler. Udfordringer Yngre Læger vil særligt fokusere på at: få skabt det nødvendige engagement. At få synliggjort for medlemmerne, hvor og hvordan de kan involvere sig, at det er sjovt at bidrage, at den enkeltes indsats og mening gør en forskel og ikke mindst, at det rykker at involvere sig i Yngre Læger jo flere, jo bedre og jo mere kan vi udrette. være åbne over for nye strømninger og nye medier og netværk med fokus på det sociale og på medlemmernes aktive deltagelse. udfolde»mangfoldighedstanken«, så mange medlemmer bidrager til debat, synlighed og politikdannelse. I forlængelse heraf vil vi opbygge en kultur og arbejdsmåde, hvor vi påskønner og opmuntrer til mangfoldighed, sådan at der altid kan findes en yngre læge, der kan og vil udtale sig, når det er aktuelt. være kendt som en stærk forening med holdninger, en forening som påvirker tingene og bliver taget alvorligt som sundhedspolitisk aktør og debattør alene og sammen med resten af Lægeforeningen og andre samarbejdspartnere, bl.a. ved at være mere udfarende i pressen og yde en bedre kommunikativ opbakning decentralt. være en organisation, hvor medlemmerne altid kender politikken og ved, hvilke aktiviteter og initiativer der er i gang. En forening, hvor medlemmerne føler sig hørt og bliver hørt. 22

23 Kommunikation, profilering og viden medlem til medlem på det gode hospital Det gode hospital er et mønsterhospital, hvor Yngre Læger i samarbejde med andre interessenter viser, at det er muligt at gøre det godt i det danske sundhedsvæsen både når det handler om uddannelse, arbejdsmiljø, ledelse osv. Det gode hospital har derfor helt naturligt Yngre Lægers opmærksomhed. Udfordringen er også at få medlemmernes, samarbejdsparternes og mediernes opmærksomhed. Ambitionen med det gode hospital er, at vores budskaber skal ud i verden, ud i hele sundhedsvæsenet alle de steder, hvor vi gerne vil præge udviklingen og den verden, vi arbejder og lever i fra den enkelte afdeling og praksis, hvor yngre læger arbejder, på OLAU-kurser (Overlægers Ledelses- og Administrationsuddannelse), på lokale lægedage, i pressen og til hvad vi ellers kan finde på. På det gode hospital arbejder vi konkret med kommunikation, profilering og viden medlem til medlem ved at: opnå resultater, der har relevans for omverdenen, fordi de fx gavner kvaliteten af patientbehandlingen, forkorter ventetider og styrker forskning og rekruttering. overbevise medier, medlemmer og samarbejdsparter om, at resultaterne og erfaringerne er værd at udbrede i en større kreds, og ved at bringe erfaringerne og diskussionerne ind i de relevante politiske og administrative fora. skabe netværk for lægerne/tr på det gode hospital med muligheder for at sparre med fx ledelses-, organisationsudviklings- og arbejdsmiljøeksperter og netværk, hvor erfaringerne fra det gode hospital deles med andre sygehuse. Udvalgte journalister, forskere og studerende har adgang til netværkene, så engagementet også har en chance for at blive synligt i omverdenen. prøve mangfoldighedstankerne af, fx ved at udpege nogle»synlighedsagenter«, der har et særligt ansvar for at gøre det gode hospital synligt. Disse agenter får bl.a. tilbudt et kursus i pressekontakt, og de er bindeled til de konkrete aktiviteter, personer mv. Samtidigt fungerer de som sparringspartnere for deres kolleger, når pressen henvender sig. Lægerne på det gode hospital er stolte af at være yngre læger og en del af Yngre Læger. 23

24 Yngre Læger Kristianiagade København Ø Tlf Sommeren 2009

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere