Klager. J.nr aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet Nørresundby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby"

Transkript

1 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning til klager. Sagen angår videre spørgsmålet, om indklagede på tilstrækkelig vis har specificeret de aftalte beløb til salgsfremmende foranstaltninger og internet. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. januar 2010 en formidlingsaftale gældende i 6 måneder med indklagede. Udbudsprisen blev aftalt til kr. Det fremgår af sagen, at der på ejendommen var tinglyst ét realkreditlån med en hovedstol på kr. Lånet var optaget i Totalkredit og var blevet tinglyst på ejendommen i Det fremgår af budgettet, som hører til formidlingsaftalen, at klagers provenu ville være ,89 kr., og der var medregnet ,86 kr. til indfrielse af eksisterende lån.

2 2 Den 1. marts 2010 udarbejdede indklagede et nyt salgsbudget ud fra en kontantpris på kr. Salgsprovenuet er i budgettet anført til ,98 kr., og indfrielsesbeløbet til klagers eksisterende lån er ,77 kr. Den 23. marts 2010 underskrev klager aftale om ændring af vilkår, hvorved udbudsprisen blev reguleret til kr. Den 5. juli 2010 underskrev klager forlængelse af formidlingsaftalen med 3 måneder. Den 21. september 2010 underskrev klager forlængelse af formidlingsaftalen med 3 måneder. Det blev samtidig aftalt at udbudsprisen skulle ændres til kr. Samme dag udarbejdede indklagede et salgsbudget. I budgettet er klagers provenu beregnet til ,51 kr., og indfrielse af klagers lån er medregnet med ,24 kr. Den 4. maj 2011 indgik klager en ny formidlingsaftale gældende i 3 måneder med indklagede. Af det tilhørende salgsbudget, beregnet ud fra en kontantpris på kr. fremgår, at klagers provenu ved salg ville være ,48 kr., og indfrielse af klagers lån er indregnet med ,27 kr. Den 11. august 2011 underskrev klager en ny 3-måneders formidlingsaftale med indklagede. Udbudsprisen blev aftalt til Klagers provenu er beregnet til ,65 kr., og indfrielse af klagers lån er indregnet med ,10 kr. Den 25. november 2011 indgik parterne en ny formidlingsaftale for 3 måneder. Udbudsprisen blev aftalt til kr. I salgsbudgettet er klagers provenu beregnet til ,65 kr., og indfrielse af klagers eksisterende lån medregnet med ,10 kr. Af salgsbudgettet fremgår videre: Den 31. januar 2012 underskrev klager købsaftale om salg af ejendommen for kr. Overtagelsesdagen var aftalt til den 5. februar I salgsprovenuberegningen dateret samme dag er klagers provenu beregnet til ,66 kr., og indfrielse af klagers eksisterende lån er anført til ,09 kr.

3 3 Den 10. februar 2012 udarbejdede indklagede en ny salgsprovenuberegning. Klagers provenu er her beregnet til ,30 kr., og indfrielse af klagers lån er angivet til ,45 kr. Den 29. februar 2012 sendte indklagede sin afregning til klagers bank og bad banken indbetale indklagedes tilgodehavende på ,25 kr. Indklagedes faktura så således ud: Samme dag sendte indklagede en til klager: Hermed fremsendes til orientering vores faktura i forbindelse med salget af din lejlighed. Udbetalingen kr ,- er deponeret hos os, og vi har tilladt os at modregne fakturaen i det deponerede beløb. Vores tilgodehavende afregnes via dit pengeinstitut, så du skal ikke overføre pengene til os, det gør banken. Jeg har vedhæftet mailen, som vi har sendt til dem. Jeg har ligeledes vedhæftet salgsprovenuet i handlen, således du kan se hvor beløbene på fakturaen stammer fra. Der er dog lige en enkelt afvigelse. På salgsprovenuet side 5 er udgiften til ejerforeningens papirer anslået til kr , men det faktiske beløb er kun kr. 800, så det er det beløb der er medtaget på fakturaen. Kreditforeningen har oplyst, at klagers realkreditlån pr. 31. januar 2011 kunne have været indfriet med ,05 hvortil kommer gebyr og kurtage 1.732,38 kr. Indfrielse

4 4 af klagers lån burde derfor have været indregnet med i alt ,38 kr. Klager har bl.a. anført: Indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og skal derfor betale godtgørelse til klager. Ved klagers underskrift på købsaftalen var klagers provenu beregnet til ,66 kr. Senere fremkom så en ny provenuberegning, som så markant anderledes ud end den, som klager havde accepteret og underskrevet. Klagers provenu var nu pludselig reduceret til ,30 kr. Klager bestrider, at han selv burde have opdaget fejlen. Klager har ikke erfaring med salg af fast ejendom, og havde tiltro til, at indklagede som den professionelle udarbejdede korrekte beregninger til klager. Indklagede sendte først den korrekte salgsprovenuberegning til klager den 29. februar 2012, og da var handlen for længst indgået. Indklagede burde have kontaktet klager straks, da indklagede opdagede fejlen. Efter nævnets henvendelse har klager ønsket klagesagen udvidet med spørgsmålet om, hvorvidt indklagede over for klager har specificeret det aftalte beløb til profileringsomkostninger og internet/køberkartotek på tilstrækkelig vis, samt om indklagede har krav på betaling af dokumentationsomkostninger som krævet. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at skulle betale godtgørelse til klager. Indklagede erkender, at salgsprovenuberegningen af 31. januar 2012 er forkert. Indklagede har ved en fejl beregnet restgælden på et andet lån end det, som findes i ejendommen. Alle data i sagssystemet, matr. nr., ejerlaug, adresse o.s.v. passede, og indklagede overså, at hovedstol og restgæld ikke stemte. Ejendommen har været til salg i 2 år, og udbudsprisen er løbende reguleret ned. Ved hver ændring har indklagede udarbejdet nyt budget til klager. Klager har således kunnet konstatere, at provenuet faldt i takt med, at udbudsprisen blev reduceret. Klager har derfor ikke været i god tro, og indklagede skal ikke betale godtgørelse til klager. Klager udtalte selv ved gennemgangen af salgsprovenuet undren over, at provenuet var så stort. Klager må have vidst, at han skyldte ca kr. på realkreditlånet. Der var kun det ene realkreditlån i ejendommen, og klager modtog løbende PBS udskrifter. Klager må endvidere have været klar over, at hans provenu ikke kunne blive et højere beløb end

5 5 salgsprisen fratrukket restgælden. Klager har hele tiden været bekendt med, at udgifterne til salget ville være ca kr. I november 2011 blev ejendommen første gang udbudt til kr. Ved den lejlighed blev der lavet et budget, som viste et provenu på kr. Klager burde således have indset, at provenuet ikke to måneder senere kunne være ,66 kr., når salgsprisen var den samme. Klager har endvidere ikke oplyst, at han ikke ville have solgt ejendommen, såfremt han havde været bekendt med det faktiske provenu, ligesom klager ikke har dokumenteret, hvilket provenu klager reelt har modtaget. Nævnet udtaler: Indklagede har i salgsbudget af 31. januar 2012, som hører til købsaftalen anført, at klagers lån i Totalkredit kunne indfries med kr ,09 kr. Totalkredit har til nævnet oplyst, at det korrekte indfrielsesbeløb for lånet pr. 31. januar 2012 var ,38 kr. Nævnet finder det alvorligt kritisabelt, at indklagede på handelstidspunktet udarbejdede et fejlagtigt salgsbudget til klager. Det er i lov om omsætning af fast ejendom 24, stk. 2, bestemt, at såfremt der til skade for en forbruger er foretaget en forkert beregning af provenu ved salg, og forbrugeren er i god tro, har forbrugeren krav på godtgørelse af forskellen mellem den forkerte og en korrekt beregning. Nævnet finder, at klager - ved at sammenligne købstilbuddet og det tilhørende salgsbudgets angivelse af provenuet med de oplyste provenuer i tidligere udleverede salgsbudgetter - burde have indset, at indklagedes beregning af provenu af 31. januar 2012 var forkert. Salgsbudgettet af 24. november 2011, udarbejdet ud fra en kontantpris på kr ,00, viste et budgetteret provenu på kr kr., hvorfor klager den 31. januar 2011 ikke kunne forvente et overskud på ,66 kr. ved samme kontantpris. Nævnet finder imidlertid, at klager har været i god tro om et budgetteret rådighedsbeløb på kr. Da det korrekte provenu på handelstidspunktet var ca kr., og da klager var i god tro om ca kr., finder nævnet, at indklagede skal betale en godtgørelse til klager på kr kr. Ifølge 1, stk. 2, i bekendtgørelse om forbrugerklager samt nævnets vedtægter 12, stk. 1, er nævnet berettiget og forpligtet til at afgøre konkrete sager i overensstemmelse med lovgivningen eller fast nævnspraksis, uanset om klageren eller dennes repræsentant har været opmærksom på et fejlagtigt forhold. I sådanne tilfælde følger nævnet den praksis at gøre klager og indklagede opmærksom på muligheden for

6 6 yderligere klagepunkter og at anmode klager om at tilkendegive, hvorvidt klager ønsker, at nævnets skal tage stilling til disse yderligere klagepunkter. Denne fremgangsmåde er godkendt af Forbrugerklagenævnet og er fulgt i nærværende sag. Nævnet udtaler derfor videre, at for så vidt angår internet/køberkartotek er der mellem parterne aftalt et samlet beløb på kr. Da der ikke fremgår andet, lægger nævnet til grund, at halvdelen af beløbet kr. vedrører internet. Der er desuden aftalt et beløb på kr. til profileringsomkostninger navnet DanBolig. Begge er aftalt som obligatoriske ydelser. Det fremgår af 10, stk. 1, i lov om omsætning af fast ejendom, at formidlingsaftalen skal indeholde en specifikation af de ydelser, der indgår i formidlingsopdraget, samt oplysning om det vederlag, der skal erlægges for hver enkelt ydelse. Af 10, stk. 3, fremgår, at formidleren ikke kan gøre krav på vederlag på andet grundlag end en aftale, som er i overensstemmelse med stk. 1 og 2. I 11, stk. 3, i bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom er det bestemt, at hvis der samtidig med indgåelse af formidlingsaftalen er udleveret et specificeret salgsbudget, hvori specifikationskravet er opfyldt, er det tilstrækkeligt, at formidlingsaftalen angiver principperne for vederlagets beregning og i øvrigt vedrørende vederlagsberegningen henviser til det specificerede salgsbudget. Nævnets formand, Forbrugerrådets repræsentant og Grundejernes Landsorganisations repræsentant (3 nævnsmedlemmer) udtaler om spørgsmålet om specifikation af beløbet til internet: Vi finder ikke, at angivelsen i salgsprovenuet er tilstrækkelig specifikation af det aftalte beløb, idet det ikke fremgår på hvilke hjemmesider, der vil blive annonceret, eller på anden måde er specificeret, hvilke ydelser klager får for det aftalte beløb, og vi kan derfor ikke godkende indklagedes krav på betaling heraf. Dansk Ejendomsmæglerforenings repræsentanter (2 nævnsmedlemmer) udtaler: Vi finder, at indklagede på tilstrækkelig vis har specificeret den aftalte internetannoncering. Til støtte herfor anføres, at lovgivers hensigt har været, at forbrugeren kan gennemskue, hvilke ydelser der modtages, hvilket findes at være tilfældet. Vi stemmer derfor for at godkende indklagedes krav på betaling for internet. Efter stemmeflertallet har indklagede ikke krav på betaling for internet, kr. Nævnet kan videre ikke godkende indklagedes krav på betaling af Profileringsomkostninger navnet DanBolig med kr., idet det ikke er specificeret, hvad denne obligatoriske ydelse dækker. Indklagede har i sin faktura opkrævet udlæg til tredjemand med 3.156,25 kr., men har

7 7 alene dokumenteret at have afholdt 993,75 kr. Indklagede skal derfor betale 2.162,50 kr. tilbage til klager. Indklagede har opkrævet dokumentationsomkostninger med kr. og har alene dokumenteret at have afholdt kr. hertil. Indklagede skal derfor betale differencen på 475 kr. til klager. Efter sagens udfald skal indklagede betale klagegebyret på 700 kr. til klager. Konklusion: Indklagede skal herefter betale ,50 kr. til klager. Beløbet skal forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % fra den 11. april 2012, til betaling finder sted. Efter sagens udfald skal indklagede endvidere betale klagegebyret på 700 kr. til klager. Betalingerne skal ske inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Tony Robinsson Valby Langgade 211 2500 Valby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Morten Dahl og Henrik Stage Hasseris Bymidte 3 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har krav på udgift

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Torben og Niels Hald Torvet 1 4293 Dianalund Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse og Gabriel Barløse Sylvestervej 22 2610 Rødovre Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere