under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,"

Transkript

1 Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050 ENDEL - CNS 97/0037 */ EF-Tidende nr. C 124 af 21/04/1997 s Udkast til Rådets forordning (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national- og regionalregnskabssystem (ENS) (97/C 124/05) KOM(97) 50 endelig udg. - 97/0037/CNS) (Forelagt af kommissionen den 13. februar 1997) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, under henvisning til udkast til forordning forelagt af Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Monetære Institut, og ud fra følgende betragtninger: Rådets forordning (EF) nr..../96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (ENS) udgør referencerammen med hensyn til de fælles standarder, definitioner, klassifikationer og regnskabsregler, der skal anvendes ved udarbejdelse af medlemsstaternes regnskaber til brug for Det Europæiske Fællesskab; der er således mulighed for at opnå resultater, der er sammenlignelige medlemsstaterne imellem; løsningen af problemet med fordelingen af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) skulle medføre en betydelig kvalitativ forbedring af ENS-metodologien; med fordelingen af FISIM vil der kunne opnås en mere nøjagtig sammenligning af de enkelte EUmedlemsstaters bruttonationalprodukt (BNP); af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr..../96 fremgår det, at der senest den 31. december 1997 træffes afgørelse om iværksættelse af systemet for fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester; principperne i dette system er beskrevet i bilag 3 til nærværende forordning; i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet kan målene for de foranstaltninger, der skal træffes, kun nås ved vedtagelse af en fællesskabsretsakt, idet det kun er Kommissionen, der er i stand til at koordinere den nødvendige harmonisering af de statistiske metoder til beregning og fordeling af FISIM på fællesskabsplan; selve beregningen og fordelingen, samt opbygningen af den infrastruktur, der er nødvendig for at kunne overvåge anvendelsen af metodologien, kan derimod overlades til medlemsstaterne; Udvalget for Det Statistiske Program nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (1), som Kommissionen har hørt i overensstemmelse med artikel 3 i ovennævnte afgørelse, og Udvalget for Penge-,

2 Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik nedsat ved Rådets afgørelse 91/115/EØF (2), som Kommissionen har hørt i overensstemmelse med artikel 3 i ovennævnte afgørelse, har afgivet positiv udtalelse om udkastet til denne forordning; UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Artikel 1 Almindelige bestemmelser Med henblik på at indføre systemet for fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) ændres bilag I og II til bilag A til forordning (EF) nr..../96 i overensstemmelse med bilag 1 og 2 til nærværende forordning. Medlemsstaterne iværksætter systemet for fordeling af FISIM på basis af bestemmelserne i bilag 3 til nærværende forordning. Artikel 2 Tabeller Tallene i de tabeller, der berøres af fordelingen af FISIM i bilag A til forordning (EF) nr..../96 ændres i overensstemmelse med proceduren i artikel 5 i nærværende forordning. De tabeller, der berøres af iværksættelsen af fordelingen af FISIM, og som findes i bilag B til forordning (EF) nr..../96, tilpasses i overensstemmelse med proceduren i artikel 5 i nærværende forordning. Artikel 3 Oplysningspligt Medlemsstaterne tilsender Kommissionen på dennes anmodning alle de oplysninger, som er nødvendige for anvendelsen af nærværende forordning. Artikel 4 Udvalg De foranstaltninger, der er nødvendige til anvendelsen af nærværende forordning, herunder foranstaltninger til at præcisere og forbedre metodologien til beregning og fordeling af FISIM, træffes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr..../96. Artikel 5 Procedure 1. Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program, i det følgende benævnt»udvalget«. 2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til,

3 hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne fra medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen. 3. Kommissionen vedtager foranstaltninger, der straks finder anvendelse. Hvis de ikke er i overensstemmelse med den af udvalget afgivne udtalelse, underrettes Rådet dog straks af Kommissionen om disse foranstaltninger. I så fald: a) udsætter Kommissionen gennemførelsen af de foranstaltninger, den har truffet afgørelse om, i en periode på tre måneder regnet fra datoen for underretningen b) kan Rådet med kvalificeret flertal træffe en anden afgørelse inden for det tidsrum, der er nævnt i litra a). Artikel 6 Fremsendelse af oplysninger Medlemsstaterne anvender bestemmelserne i nærværende forordning i forbindelse med fremsendelsen til Kommissionen af de i artikel 3 i forordning (EF) nr..../96 nævnte tabeller. Artikel 7 Afsluttende bestemmelser Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. (1) EFT nr. L 181 af , s. 47. (2) EFT nr. L 59 af , s. 19. BILAG I INDIREKTE MÅLTE FINANSIELLE FORMIDLINGSTJENESTER (FISIM) I medfør af Rådets forordning (EF) nr..../97 af om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national- og regionalregnskabssystem (ENS) (...) foretages følgende ændringer i de nedenfor anførte ENS-kapitler:

4 TABEL 1.1. KONSEKVENSER AF FORDELINGEN AF FISIM PÅ INSTITUTIONELLE SEKTORER, INKLUSIVE ÆNDRINGER FOR IKKE-MARKEDSMÆSSIGE PRODUCENTER TABEL 1.2 KONSEKVENSERNE AF, AT FISIM KUN HENFØRES TIL EN FIKTIV SEKTOR BILAG 2 I bilag II til bilag A til forordning (EF) nr..../96 foretages følgende ændring. I tredje punktum i punkt 11 udgår følgende:»: formueindkomst minus renteudgifter, dog ikke formueindkomster fra investering af egenkapital.«bilag 3 Beregning af FISIM 1. Beregning af produktionen af FISIM for sektor S.122 og S.123 a) Databehov For hver af de to delsektorer S.122 og S.123 er det nødvendigt at anvende angivelserne vedrørende de gennemsnitlige beholdninger af lån og indlån (efter brugersektorer) for perioden (gennemsnittet for periodens begyndelse og periodens slutning eller helst gennemsnittet for fire kvartaler eller tolv måneder) og de påløbne renter efter fordelingen af rentegodtgørelser på de faktiske modtagere i overensstemmelse med ENS b) Valg af referencerente Låne- og indlånspositioner på statuskontiene for de finansielle formidlere, som tilhører S.122 og S.123 deles op, således at man kan sondre mellem: - lån og indlån som led i interbank-transaktioner (dvs. mellem de institutionelle enheder i sektor S.122 og S.123) - lån og indlån mellem de finansielle formidlere og de institutionelle brugersektorer (S. 124 S. 125 S. 11 S. 13 S. 14 S. 15 S. 2) (undtagen centralbanker). Hver af disse underopdelinger opdeles yderligere for at kunne sondre mellem residente eller ikke-residente lånere eller indlånere.

5 Til opgørelse af de residente finansielle formidleres produktion af FISIM efter institutionel sektor beregnes referencerenten som: >NUM>Modtagne renter af lån mellem S.122 og S.123 >DEN>Beholdning af lån mellem S.122 og S.123 Den beregnede rente er den»interne«referencerente, der anvendes til beregning af FISIM, der produceres af de residente finansielle formidlere og forbruges af residenter. Til beregning af import og eksport af FISIM anvendes som referencerente den gennemsnitlige rente vægtet med positionerne i de finansielle formidleres statuskonto»lån mellem S.122 og S.123 på den ene side og ikke-residente finansielle formidlere på den anden side«og»indlån mellem S.122 og S.123 på den ene side og ikke-residente finansielle formidlere på den anden side«. Denne beregnede rente er den»eksterne«referencerente, som anvendes til beregning af eksporten og importen af FISIM. c) Beregning af FISIM efter institutionelle sektorer For hver institutionel sektor skal der opstilles følgende tabel over lån ydet af og indlån hos residente finansielle formidlere: FISIM i alt efter institutionelle sektorer beregnes som summen af FISIM for lån, der ydes til den institutionelle sektor, og FISIM for de institutionelle indlån. FISIM for lån ydet til den institutionelle sektor = modtagne renter på lån - (lånebeholdning x»intern«referencerente). FISIM for den institutionelle sektors indlån = (beholdning af indlån x»intern«referencerente) - betalte renter på indlån. En del af produktionen eksporteres. Af statuskontoen for finansielle formidlere (S.122 og S.123) kan man aflæse følgende: Eksport af FISIM beregnes ved hjælp af den»eksterne«referencerente på følgende måde: FISIM for lån ydet til ikke-residenter (inklusive finansielle formidlere) = modtagne renter - (lånebeholdning x»ekstern«referencerente). FISIM for indlån fra ikke-residenter (inklusive finansielle formidlere) = (indlånsbeholdning x»ekstern«referencerente) - betalte renter. d) Underopdeling af FISIM til husholdninger i forbrug i produktionen og konsum Tjenesteydelser til husholdningerne opdeles i:

6 - husholdningernes forbrug i produktionen i deres egenskab af boligejere - husholdningernes forbrug i produktionen i deres egenskab af ejere af personlige foretagender - husholdningernes konsum. Dette medfører en opdeling af lån til husholdninger (beholdning og renter) i: - boliglån - lån til husholdninger som ejere af personlige foretagender - andre lån til husholdninger. Lån til husholdninger i deres egenskab af personlige foretagender og boliglån anføres almindeligvis særskilt i de forskellige opdelinger af lån i finans- og valutastatistikker. Andre lån til husholdninger kan beregnes ved subtraktion. FISIM for lån til husholdninger fordeles på tre kategorier (boliglån, lån til husholdninger i deres egenskab af ejere af personlige foretagender og andre lån til husholdninger) på basis af oplysninger om basisbeholdninger og renter for hver af de tre grupper. Boliglån er ikke identisk med realkreditlån, da realkreditlån kan have andre formål. Husholdningernes indlån opdeles i: - indlån fra husholdninger i deres egenskab af ejere af personlige foretagender - indlån fra privatpersoner. Hvis der ikke foreligger statistikker for indlån fra husholdninger i deres egenskab af ejere af personlige foretagender, kan gennemsnitsbeholdninger beregnes for hvert erhverv ud fra forholdet mellem indlån og den observerede værditilvækst for selskaber og opregnet til personlige foretagender. FISIM for husholdningers indlån fordeles mellem FISIM for indlån fra husholdninger i deres egenskab af ejere af personlige foretagender og FISIM for indlån fra privatpersoner på basis af disse to kategoriers gennemsnitlige beholdninger, for hvilke samme rentesats anvendes på grund af manglende oplysninger. 2. Beregning af importerede finansielle formidlingstjenester Ikke-residente finansielle formidlere yder lån til residenter og modtager indlån fra residenter. For hver institutionel sektor opstilles følgende tabel: Finansielle formidlingstjenester, der importeres af hver institutionel sektor beregnes derfor på følgende måde: Importeret FISIM for lån = renter modtaget af ikke-residente finansielle formidlere - (lånebeholdning x»ekstern«referencerente). Importeret FISIM for indlån = (indlånsbeholdning x»ekstern«referencerente) - rente betalt af ikkeresidente finansielle formidlere.

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008 L 15/14 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.1.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner)

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46.

(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46. L 104/72 DA 8.4.2014 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 24. februar 2014 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 30.4.2004 L 138/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17.

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. 8. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 5/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. december 1999 om åbning og forvaltning af GATT-bundne

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 131/24 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999 L 17/22 21.1.2000 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0021 DA 30.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/21/EF af 7. marts 2002 om

Læs mere