Evaluering. Marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering. Marts 2014"

Transkript

1 Marts 2014

2 INDHOLD Indledning... 3 Baggrund... 3 Datagrundlag... 4 Mål og resultater... 5 Kurser for tillidsrepræsentanter og ledere... 8 Deltagernes udbytte... 8 Kurser for seniorer...11 Deltagerprofil Deltagernes udbytte Rådgivning til efterlønsmodtagere...16 Udbredelse til andre faggrupper og forankring

3 Indledning Dansk Socialrådgiverforening (DS), Socialpædagogernes Landsforbund Østjylland (SL) samt Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Århus (BUPL) har indgået et samarbejde om projektet En 3. karriere. Endvidere har også Socialpædagogernes Landsforbunds Arbejdsløshedskasse - Vest samt FTF-A og BUPL-A deltaget i projektet. Formålet med projektet har været at styrke god seniorpraksis for medlemmerne i de tre organisationer samt på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder at seniorernes kompetencer udvikles og vedligeholdes bedst muligt til gavn for dem selv og deres arbejdspladser. Projektet er finansieret af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og gennemført i perioden 1. marts 2013 til 31. marts Aktiviteterne i projektet har omfattet workshops for seniormedarbejdere, som vil forberede deres 3. karriere samt tillidsrepræsentanter og ledere, som er sparringspartnere for deres senior kolleger/medarbejdere rådgivning til jobinteresserede efterlønsmodtagere og pensionister, der ønsker at genindtræde på arbejdsmarkedet udbredelse af viden og erfaringer fra projektet til andre fagforeninger og a-kasser samt til andre (yngre) medlemmer af de tre fagforeninger. Denne evaluering af projektet omfatter projektets resultater og erfaringer i perioden 1. marts 2013 til 31. marts 2014 og skal indgå i projektets informationsformidling. Baggrund Projektet bygger på erfaringer fra projekt En 3. karriere, som blev gennemført i Jobcenter Aarhus fra Også i dette projekt blev der afholdt vejledende workshops for seniorer samt for tillidsrepræsentanter og ledere med personaleansvar, ligesom der også blev givet tilbud til efterlønsmodtagere om genindtrædelse på arbejdsmarkedet. Erfaringerne herfra var så gode, at man ønskede at videreføre dem i regi af fagbevægelsen. En stor del af medlemmerne i de tre fagforeninger er fyldt 50 år. Fx i Dansk Socialrådgiver forening i Region Nord, hvor godt 1 ud af 3 medlemmer er over 51 år. Dette har medført en øget efterspørgsel på rådgivning og vejledning i fagforening og a-kasse om muligheder på arbejdspladsen, om overgangen til pension eller efterløn og om tiden efter det sidste fuldtidsjob. Undersøgelser viser, at springet fra job til pension eller efterløn af mange vurderes til at være en af de største udfordringer i tilværelsen. Bl.a. fordi jobidentiteten er stærk hos den enkelte. Men også fordi opfattelsen af alder og hvad det vil sige at være senior er under forandring, fordi den gennemsnitlige levealder stiger, og de fleste er mentalt og fysisk velfungerende ud over pensionsalderen på 65 år. Dvs. at der er en 3. alder på år, hvor seniorerne er økonomisk uafhængige, ved godt helbred og klarer sig uden hjælp i hverdagen. Derfor er der mange overvejelser hos den enkelte senior ift. økonomi, bolig, netværk mv., når beslutningen om tilbagetrækning skal træffes

4 Prognoserne ift. behovet for arbejdskraft indenfor de tre organisationernes fagområder i de næste 10 år er ikke entydige 1. Men fordelt på alder udgør den største gruppe kommunale medarbejdere mellem 55 til 59 år (14,7 %), som kan forlade arbejdsmarkedet inden for en overskuelig årrække. Desuden er 3 ud af 4 i disse faggrupper kvinder 2, som trækker sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet end mænd. Dermed forsvinder ikke bare hænder, men også erfaringer og kompetencer, som er oparbejdet gennem mange års arbejdsliv. Der kan altså være god grund til at gøre en indsats for at fastholde de tre organisationers medlemmer på arbejdsmarkedet. Datagrundlag Spørgeskemaer til deltagerne på alle workshops. I alt 228 besvarelser. Interviews med 2 repræsentanter for faglige organisationer 3 deltagere på workshop for seniorer 2 deltagere på workshop for TR/ledere Projektleder. 1 Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland, KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND, JANUAR Faktaark: De kommunalt ansatte

5 Mål og resultater 1. At styrke tillidsrepræsentanternes muligheder for at fungere som sparringspartner For hhv. ledelsen på arbejdspladsen ifm. udforming af en god seniorpraksis seniormedarbejderne ifm. med deres beslutning om tilbagetrækning eller forbliven på arbejdsmarkedet. Målet var at gennemføre workshops for i alt 60 deltagere, og at 75 % af disse skulle opleve at workshoppen havde rustet dem til bedre at fungere som sparringspartner for seniorer såvel som for ledere. Der er afholdt 6 workshops. I alt har 111 tillidsrepræsentanter og ledere været tilmeldt og heraf deltog deltagere (97 % af dem, der har besvaret evalueringsskemaet ved workshoppens slutning) har givet udtryk for, at workshoppen i meget høj grad eller i nogen grad har rustet dem bedre til at være sparringspartner. ringe grad; 1; 1% ved ikke; 2; 2% i nogen grad; 45; 48% i meget høj grad; 45; 49% N = 93 På 3 workshops har deltagerne udelukkende været tillidsrepræsentanter, på 1 workshop udelukkende ledere og på 2 workshops en blanding af tillidsrepræsentanter og ledere. 2. At bidrage til at seniormedlemmerne bliver afklaret og forbereder sig ift. deres 3. karriere de næste år på jobbet tiden efter det sidste fuldtidsjob. Mål: At afholde 9 workshops med i alt 180 seniorer. 75 % af disse skulle opleve, at de bliver bedre afklaret ift. planlægningen af en 3. karriere, og 30 % beslutter sig for at blive længere i jobbet

6 Der er afholdt 8 workshops med i alt 158 tilmeldte deltagere og heraf deltog 131. Der var flere interesserede til disse workshops end der var pladser. 2 workshops for FOA og 3F blev ikke afholdt, fordi deltagerne ikke kunne få fri til at deltage. 130 deltagere har besvaret et spørgeskema ved kursets afslutning. Heraf har 126 (97 % af dem, der har besvaret evalueringsskemaet ved workshoppens slutning) givet udtryk for at workshoppen i meget høj grad eller i nogen grad har hjulpet dem til at afklare deres fremtid. Desuden har 40 deltagere (31 %) tilkendegivet, at de vil blive længere på jobbet. i ringe grad; 4; 3% i nogen grad; 74; 57% i meget høj grad; 52; 40% N = At bidrage til at seniorer, der har trukket sig tilbage på pension eller efterløn får mulighed for og støtte til at genindtræde på arbejdsmarkede Mål: At støtte 50 efterlønsmodtagere og pensionister i at genindtræde på arbejdsmarkedet og at 50 % af dem får job. Der er i tre omgange udsendt i alt 670 invitationer til efterlønsmodtagere via de fagforeningers a-kasser. I alt 22 seniorer har meldt sig til denne aktivitet. Der er ingen oplysninger om deres jobsituation. 4. At præsentere og udbrede projektets aktiviteter til andre fagforeninger Mål: At 50 % af deltagerne på workshops for hhv. seniorer samt tillidsrepræsentanter og ledere kommer fra andre fagforeninger end de tre, der står bag projektet. I alt kom 48 % af deltagerne på workshops for tillidsrepræsentanter og ledere, samt 27 % af deltagerne på workshops for seniorer, fra andre fagforeninger. 3 af de i alt 6 workshops er afholdt for hhv. FOA og Sundhedskartellet, mens 2 af de 8 workshops for seniorer er afholdt for Sundhedskartellet

7 Der arbejdes desuden på at udbrede viden om projektet til forhandlingsdelegationen til overenskomsterne i 2015 via LO og FTF for Region Midtjylland. Også Det Regionale Organisationssamarbejde (DRO) for Region Midtjylland har drøftet temaet og på FTF s regionale bestyrelsesseminar, blev det besluttet at arbejde videre med at arrangere workshops for seniorer. Radiografråd; Tillidsrepræsentants/Leders fagforening 2; 2% Dbio; 11; 11% Dbio ; Seniorers fagforening 6; 5% 3F; 1; 1% Radiografråd; 1; 1% DSR; 21; 22% FOA; 13; 13% SL; 16; 16% BUPL; 29; 30% DS; 6; 6% DSR; 26; 20% SL; 26; 20% BUPL; 40; 31% DS; 29; 22% N = 97 N = At orientere yngre og øvrige fagforeningsmedlemmer om perspektiverne ved slutningen af midtlivs-karrieren og begyndelsen af en karriere i den tredje alder Mål: At orientere mindst 200 yngre og andre medlemmer af fagforeninger. Projektleder har præsenteret projektet på en række møder, hvor omkring 400 deltagere har haft mulighed for at stille spørgsmål og drøfte projektet. Det drejer sig om 220 deltagere på 5 møder i BUPL for tillidsrepræsentanter 80 deltagere på 2 møder i SL 20 deltagere på et møde i DS 1 møde i 3F 2 møder med FOA 1 møde med 10 ledere fra Sundhedskartellet 60 deltagere på gå-hjem møde for PKA og SL. Desuden har der været godt besøg på projektets webside i projektperioden. Det svarer til ca. 40 besøg om dagen. 6. At flere arbejdsmarkedsaktører informeres om effekt og resultater i de ge n- nemførte aktiviteter inden for fastholdelse og genindtræden Mål: At erfaringer og resultater fra projektet spredes og omtales i mindst 5 faglige tidsskrifter og offentlige medier. Der har i projektperioden været 10 artikler i 9 forskellige aviser og tidsskrifter om projektet

8 Kurser for tillidsrepræsentanter og ledere Både DS, SL og BUPL har oplevet en stigende efterspørgsel fra medlemmerne om vejledning og rådgivning i forbindelse med overgangen fra fuldtidsjob til efterløn eller pension. En del af projektet har derfor været halvdags workshops for tillidsrepræsentanter, hvor de bliver inspireret og forberedt til at fungere som sparringspartner for både deres seniorkolleger og deres ledere. Kurserne er blevet annonceret i fagblade mv., men også mundtligt ved gå-hjem-møder o. lign.. Deltagelse har været gratis, men det er forskelligt, hvor let det har været for de enkelte deltagere at deltage i arbejdstiden. Kurserne blev i første omgang alene tilbudt tillidsrepræsentanter. På de 3 første workshops har deltagerne derfor udelukkende været tillidsrepræsentanter, mens det på de sidste 2 workshops har været en blanding af tillidsrepræsentanter og ledere. Endelig har en enkelt workshop været udelukkende for ledere. Ændringerne i målgruppen skete dels på opfordring fra styregruppen, dels efter ønske fra Sundhedskartellet, hvis medlemmer deltog i de to sidste workshops med både ledere og tillidsrepræsentanter. Kurset var tilrettelagt så oplæg vekslede med mulighed for, at deltagerne drøftede deres egne erfaringer i grupper eller i plenum. Dagens program: Velkommen introduktion til dagen Livsfaser i arbejdslivet og den 3. alder. Om seniorers motiver til at blive eller gå Mangfoldigheden i senioraftaler Pause Tillidsrepræsentant som sparringpartner for medarbejdere på vej til en senior-udviklings-samtale Pause Drøftelse af cases og eksempler på seniorudfordringer og aftaler Afslutning Som forberedelse er deltagerne blevet bedt om at kortlægge aldersfordelingen blandt seniorerne på deres egen arbejdsplads og tage et eksempel med på en seniorarbejder, hvis særlige situation de ønsker at drøfte med andre. Alle personoplysninger er selvfølgelig anonyme. Deltagernes udbytte Der har været afholdt i alt 6 workshops med 98 deltagere, som har besvaret et spørgeskema. Deltagerne har været yderst tilfredse med workshoppen; 96 % har været tilfredse eller meget tilfredse

9 hverken eller; 3; 3% utilfreds; 1; 1% tilfreds; 58; 60% meget tilfreds; 35; 36% N = 97 Den store tilfredshed med kurset gælder uanset hvilken fagforening deltagerne kommer fra, og om de er på et blandet hold eller på et hold udelukkende for tillidsrepræsentanter eller ledere. Jeg har fået meget relevant materiale at arbejde med, så jeg har mulighed for at rådgive mine kolleger, hvad rettigheder, de har, hvor der er mere viden at hente. Deltager Tillidsrepræsentant Mange af deltagerne giver i deres evaluering af workshoppen udtryk for, at alle emner var interessante og ord som inspirerende og spændende går igen i deres kommentarer. Men temaerne om senioraftaler og Den 3. alder scorer højest blandt deltagerne samlet set. Flere af deltagerne fremhæver også at det har været interessant at høre om seniortiltag indenfor andre fagområder og at der har været en god vekselvirkning mellem oplæg og videndeling. Enkelte af deltagerne giver udtryk for, at det er et emne, de generelt har behov for at vide endnu mere om. Måske også mere end det kan nås på ½ dags workshop, hvis de for alvor skal kunne hjælpe deres kolleger og ledere. Både fordi der ikke er meget fokus på området på deres arbejdsplads, og fordi der skal mere konkret viden til. Jeg skal klædes endnu bedre på for at føle mig kompetent og er interesseret i yderligere info vedr. seniorordning osv.. Tror desværre ikke det bliver talt om ret mange steder. Deltager Tillidsrepræsentant Projektholder mener, at det er svært at gøre indholdet på kurserne mere konkret, fordi der på langt de fleste arbejdspladser primært er mulighed for at indgå individuelle aftaler. Derfor er dialogen om og holdningen til seniorpraksis på den enkelte arbejdsplads meget vigtig. En repræsentant fra Sundhedskartellet, som planlægger at afholde flere workshops, forventer at lægge en kort præsentation af den seniorordning, som eksisterer i Region Midtjylland ind i programmet for tillidsrepræsentant/leder workshops. Dels fordi ordningen ikke er særlig kendt, og der er uforbrugte midler, og dels fordi den er et konkret værktøj til seniorpraksis

10 Udfordringen med at bære kurset hjem til arbejdspladsen ser ud til at kunne lettes, hvis både ledere og tillidsrepræsentanter deltager på samme workshop, hvilket har været tilfældet for workshops afholdt for medlemmer af Sundhedskartellet. Når begge parter var til stede på kurset, fik de samme viden og allerede på kurset kunne de lægge konkrete planer for og sparre med andre om, hvordan de ville gribe opgaven an i praksis. Flere af deltagerne har positive kommentarer til denne holdsammensætning. Både kursuslederen og en repræsentant fra Sundhedkartellet er af den opfattelse, at dette øger chancen for at implementere ideerne fra kurset. Når begge beslutningstagere (tillidsrepræsentanter og ledere) har et fælles forløb og får den samme viden, betyder det, at der kan slås søm i allerede på workshoppen. Der er kortere vej fra inspiration til handling, når de sidder sammen og de kan holde hinanden op på det, når de kommer hjem. Projektleder Mere end 9 ud af 10 deltagere vurderer, at workshoppen har rustet dem bedre til sparring med deres seniorkolleger. Der er en lille tendens til at deltagerne på kurser, hvor der udelukkende var tillidsrepræsentanter eller hvor deltagerne var blandede, er blevet mere inspirerede end deltagerne på kurser, hvor der alene var ledere. ringe grad; 1; 1% ved ikke; 2; 2% i nogen grad; 45; 48% i meget høj grad; 45; 49% N = 93 En repræsentant fra Sundhedskartellet giver udtryk for, at et af de vigtigste resultater af workshoppen er at bidrage til at ændre kulturen fra at være en automatreaktion hos både ledere og tillidsrepræsentanter om at seniorerne sandsynligvis vil trække sig tilbage, hvis der sker omorganiseringer, eller være lettere at undvære, når der er fyringsrunder i forbindelse med besparelser. I stedet ønsker man en større fokus på seniorernes kompetencer og erfaring som en værdifuld ressource for arbejdspladsen. En leder og en tillidsrepræsentant, som sammen har deltaget på en workshop har efterfølgende taget initiativ til et møde for 55+ ere på deres arbejdsplads, hvor formålet er at drøfte, hvilke ideer og ønsker hver enkelt seniormedarbejder har til sen-karrieren. De forventer at de efter mødet kan formulere et udspil til ledelsen med ideer og forslag til seniorordninger ud over de konkrete ordninger, der allerede er i overenskomsten

11 Kurser for seniorer Kurserne for seniorer bygger på en afprøvet model fra et tidligere projekt og tager afsæt i professor Peter Lasletts tanker om at skelne mellem de selvhjulpne og uafhængige ældre i den 3. alder og de ikke længere så uafhængige gamle i den 4. alder 3. Forskelle i leve- og arbejdsvilkår gør, at det er meget individuelt, hvilke ressourcer og muligheder den enkelte senior har i hhv. den 3. og den 4. alder. Men i gennemsnit kan en 60-årig kvinde forvente at have yderligere 24 leveår og en 60-årig mand yderligere 21 leveår 4. Og mere end hver 4. kvinde vil have yderligere 30 leveår, mens det samme gælder for hver 6. mand 5. Dvs. at der efter den normale tilbagetrækningsalder på 65 år er en livsbonus på yderligere år med mulighed for læring og vækst og for stadig at bidrage til samfundet. Kurset er bygget op omkring temaerne job, økonomi, fritid, helbred og personligt netværk og giver deltagerne et begrebsapparat omkring aldring, som for mange af deltagerne er nyt. Deltagerne giver udtryk for at dette i kombination med opmærksomheden på den ekstra livsbonus virker stærkt motiverende. Kurserne er annonceret i medlemsblade og på websider. Det kan være en udfordring at få formidlet, at kurset handler om at afklare og motivere deltagerne til et tilfredsstillende og aktivt liv, både før, under og efter overgangen fra job til efterløn eller pension. At det handler om mere end økonomisk afklaring, som de informationsmøder mv., som a-kasser og pensionskasser allerede afholder, og at deltagerne på workshoppen ikke skal forvente en individuel økonomisk afklaring. En anden problemstilling har været, at nogle interesserede deltagere ikke har kunnet få fri pga. af stramme vagtplaner eller har måttet bruge feriedage eller afspadsering for at komme med på kurset. Dette var især tilfældet for FOA medlemmer, og den planlagte workshop for dem måtte derfor aflyses. Projektholder oplever, at seniormedlemmerne af de tre fagforeninger har været tørstige efter forløb med fokus på personlig afklaring og at kurserne derfor har været efterspurgte. Mens det er projektleders vurdering, at der skal mere til for at sælge kurserne end pjecer og annoncering i fagblade eller på nettet. Den bedste udbredelse nås via mund-til-øre, hvor deltagerne personligt inviteres. Det kræver, at kursuslederen enten selv deltager i møder med målgruppen eller med tillidsrepræsentanter, der får mulighed for at spørge ind til kurset og dermed bliver bedre ambassadører for kurset ude på arbejdspladsen. Det var dejligt at få en henvendelse om et kursus, som var skræddersyet til mig. At det var personligt og ikke noget fagligt, som det ellers er. Jeg har haft et møde med pensionskassen, men det handlede jo kun om økonomi, og selv om det er vigtigt, er der jo meget andet man skal være forberedt på. Fx ens private netværk, når man ikke er på jobbet mere. 60-årig deltager, som fik personlig mail med invitation til kurset 3 Peter Laslett: A Fresh Map of Life (1989) 4 Danmarks Statistik, HISB8: Dødelighedstavle (2-års tavler) efter køn, alder og dødelighedstavle. 5 Danmarks Statistik. Nyt fra Danmarks Statistik. Middellevetid 2012/

12 Program 1. dag Velkomst og præsentation - Kursusprogram og dagsprogram - mål og aktiviteter Hvad er jeg god til og hvad vil jeg de næste mange år? - Personlige og faglige kompetencer - og hvorfra får vi dem? Frokost Fremtidsforestillinger 1: Hvad skal der ske - på jobbet? - Hvorfor vente med at gøre hvad du helst vil? Aldring sundhed og vaner - Er der brug for at justere sundhedsvaner - og hvordan? 2. dag Senkarrieren og senior-udviklings-samtalen - Hvilke ønsker til de næste år på jobbet? Økonomi - Hvordan sammensættes indkomsten efter sidste lønningspose? Netværk - Hvordan tackle ændringer i eget netværk og skabe nye? Frokost Mød de frivillige (gæstelærere) - Personlige fortællinger om at være senior og frivillig Fremtidsforestillinger 2 - Hvad kan der ske - efter jobbet? Direktør for virksomheden mig selv Fremtidsforestillinger 3 - Hvad skal der ske - nu og fremover? Hvilke personlige mål og gøre-mål i senkarrieren? Planer individuelt og i grupper - første skridt i senkarrieren Opsamling og evaluering Deltagerprofil 3 ud af 4 deltagere kommer fra de tre organisationer bag projektet. De øvrige deltagere kommer fra Sundhedskartellet, primært Dansk Sygeplejeråd, DSR. 2 af de i alt 8 workshops er således aftalt med Sundhedskartellet, som har medvirket til at rekruttere deltagere. En enkelte deltager fra 3F, som havde meldt sig til en workshop specielt for 3F kom med på en af de andre workshops

13 Dermed er målet om at halvdelen af deltagerne skulle komme fra andre organisationer end de tre bag projektet ikke nået. Der var aftalt workshops for medlemmer fra hhv. 3F og FOA, men de måtte aflyses, da der ikke var tilmeldinger nok. Dbio ; 6; 5% Radiografrådet; 1; 1% 3F; 1; 1% DSR; 26; 20% BUPL; 40; 31% SL; 26; 20% DS; 29; 22% N = 129 Lagt de fleste deltagere - 85 % - er kvinder. Dette stemmer overens med fordelingen mellem mænd og kvinder i de faggrupper, som har fået tilbudt kurset, da mellem 90 % og 75 % af medlemmerne i BUPL, DS og SL er kvinder. På de workshops, hvor deltagerne kom fra Sundhedskartellet var alle deltagerne kvinder. 2 ud af 3 deltagere er mellem 50 og 60 år og heraf er den største gruppe 59 år. Dette varierer ikke nævneværdigt fra fagforening til fagforening, men de ældste deltagere kommer fra DS og Sundhedskartellet. 67 år 66 år 65 år 64 år 63 år 62 år 61 år 60 år 59 år 58 år 57 år 56 år 55 år 50 år N =

14 Deltagernes udbytte Generelt er deltagerne yderst tilfredse med kurset. 9 ud af 10 deltagere er tilfredse eller meget tilfredse med kurset og lige så mange tilkendegiver, at kurset har hjulpet dem til at afklare deres fremtid. Dette gælder uanset deltagernes alder, køn og faglige baggrund. hverken tilfreds eller utilfreds; 10; 8% tilfreds; 51; 39% meget tilfreds; 69; 53% N = 130 Ord som inspirerende, tankevækkende går igen i deltagernes bedømmelse af kurset. Mange fremhæver også samværet og dialogen med andre på samme alder og tilfredsheden med at få tid til at reflektere over deres fremtidsplaner. Dette gælder både for kurser, hvor flertallet af deltagerne kommer fra samme fagområde og når deltagerne er blandet. Det er dejligt at være sammen med andre på kurset. Hvis jeg skal sidde for mig selv og lægge planer for min 3. alder, så er det som om min hjerne krymper sig sammen. Jeg bliver ikke lykkelig af at kikke på en hjemmeside. Jeg bliver lykkelig af at være sammen med andre. 64-årig deltager Godt halvdelen af deltagerne har ændret deres fremtidsplaner i nogen grad, mens hver 10. har ændret deres planer i meget høj grad. Dette er uafhængigt af fag og køn. slet ikke; 14; 11% i meget høj grad; 11; 9% i ringe grad; 30; 24% i nogen grad; 71; 56% N =

15 Deltagerens alder ser ud til at have betydning for deres udbytte af kurset. Mens deltagerne over 60 år angiver, at de føler sig bekræftet i de valg de allerede har taget, tilkendegiver deltagerne op til 60 år, at de med kurset for alvor har fået tage hul på planlægningen af deres 3. alder. Dvs. at de står over for en indsats med personligt at afklare fx økonomi, forventningsafstemning med ægtefællen, beslutning om efterløn eller ej mv.. Jeg har en nabo, som er gået på efterløn, og som altid er hjemme. Jeg har tænkt, hvis det nu var mig. Hvordan ville jeg klare det? Man kan også være bekymret for, om man kan klare at være på fuld tid lige til man skal på pension. Og om man er ønsket på sit arbejde. Det har været en befrielse at være sammen med ligestillede og høre, hvad de tænker. At opleve, at det ikke kun er mig. 56-årig deltager Jeg havde ikke nogen plan og skal have afklaret en del, men kurset er meget inspirerende ift. vejen og muligheder for afklaring. 56-årig deltager Deltagerne over 60 år har sammenlignet med deltagerne op til 60 år tilkendegivet, at kurset i højere grad har hjulpet dem med at afklare deres fremtid i mindre grad har ændret deres fremtidsplaner pga. kurset i mindre grad har fået dem til at beslutte sig for at blive længere på arbejdsmarkedet. Jeg er blevet bekræftet i, at jeg går som 62-årig. 60-årig deltager Beslutningen om efterløn er taget, men det har været dejligt at kunne tale om det der optager mig pt. 62-årig deltager

16 Rådgivning til efterlønsmodtagere Målet var at støtte 50 efterlønsmodtagere og pensionister i at genindtræde på arbejdsmarkedet og at 50 % af dem fik job. Dette er ikke lykkedes idet i alt 8 seniorer meldte sig til denne aktivitet og ingen af dem kom i job. Der blev sendt i alt sendt 670 invitationer til indkaldelse til medlemmer på efterløn via DS og SLs a-kasser. Invitationen indeholdt et tilbud om at deltage i en form for jobklub for jobinteresserede efterlønsmodtagere. Der var altså ikke job på hylden, men en intention om at motivere og inspirere til jobsøgning. Forslag til dagsorden 1) En tredje karriere - plads til virketrangen i den nye livsfase Oplæg ved Poul-Erik Tindbæk 2) Hvilke overvejelser om egen situation og en karriere i den tredje alder Rundesang 3) Veje til et deltidsjob - veje til at udfolde virketrangen Debat IKEA - og andre virksomhedskontakter Programpunkter til en Jobklub - økonomi, virksomhedsbesøg, SeniorErhverv, SeniorVikar - og andre formidlingsenheder, netværk Frivilligt arbejde - genvej eller rejsemål 4) Aftaler - vedr. næste møde Projektholder vurderer, at mange af medlemmerne i de tre fagforeninger er meget afklarede om, at deres arbejdsliv er slut, når de vælger at gå på efterløn, og at de derfor ikke har interesse i at genindtræde på arbejdsmarkedet. Den primære erfaring fra denne del af projektet er derfor, at der er behov for, at fagforeningerne arbejder for at overgangen fra job til pension eller efterløn bliver mindre brat, og at der i det hele taget tages initiativer, som beskytter medarbejderne mens de stadig er på arbejdsmarkedet. En repræsentant fra Sundhedskartellet, hvis medlemmer ikke blev tilbudt vejledning om genindtræden, har i anden sammenhæng flere gange oplevet at medlemmer er kommet tilbage til arbejdspladsen som vikarer, efter at de er gået på efterløn, fordi de savnede jobbet og kollegerne, og fordi de blev spurgt om de var interesserede

17 Udbredelse til andre faggrupper og forankring Der er i hele projektperioden blevet arbejdet bredt for at udbrede kendskabet til projektets resultater og erfaringer for derigennem at forankre det i forskellige sammenhænge. Både via møder og gennem artikler i aviser og fagblade samt på projektets webside, der har haft ca besøg i projektperioden. Der arbejdes regionalt i regi af faglige organisationer for at løfte projektet ind i en national sammenhæng med henblik på at gøre tilbuddet til seniorer om afklaring til en del af overenskomsten. Projektholder forventer, at dette bliver et langt sejt træk, hvor der skal informeres ad mange kanaler og på mange niveauer. Der arbejdes desuden lokalt på at afholde flere workshops, primært for seniorer, men evt. også for ledere og tillidsrepræsentanter. Workshop for tillidsrepræsentanter Projektets styregruppe overvejer ved projektets slutning, om seniorvejledning skal være en del af fagforeningernes tilbud til medlemmerne. Vejledningen kan fx ske som en del af tillidsrepræsentant-uddannelsen en vejledning i fagforeningen fælles kursusdage for leder og tillidsrepræsentanter kursusdage for medlemmer fælles kursusdage for tillidsrepræsentanter fra forskellige fagforeninger fælles kursusdage for medlemmer fra forskellige fagforeninger. Workshop for seniorer DS og Sundhedskartellet ønsker at lave flere workshops for seniorer. P.t. drøftes det at lave workshops i FTF-regi, fordi deltagerne har givet udtryk for, at de fik meget ud af at være sammen på tværs af fag. Men da det kræver megen koordinering, kan det også komme på tale at afholde workshops for Sundhedskartellets medlemmer alene. Der arbejdes desuden på at udbrede viden om projektet til forhandlingsdelegationen til overenskomsterne i 2015 via LO og FTF for Region Midtjylland. Også Det Regionale Organisationssamarbejde (DRO) for Region Midtjylland har drøftet temaet, og på FTF s regionale bestyrelsesseminar blev det besluttet at arbejde videre med at arrangere workshops for seniorer

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Den 17. maj 2013 Mads Bilstrup og Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum De store linier: Demografi levetid seniorpolitik i 30 år De indre linier: Forskelle - usikre

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

29-09-2014. En tredje karriere. Seniorer. Ledere. Tillidsrepr. En tredje karriere De næste år på jobbet - og de mange år derefter

29-09-2014. En tredje karriere. Seniorer. Ledere. Tillidsrepr. En tredje karriere De næste år på jobbet - og de mange år derefter En 3. karriere en karriere i den tredje alder Brydningstid - nye veje i overgangen fra jobbet Fortsat med i kampen - fremfor se på fra sidelinien Et paradigmeskifte Fra fritid > Mere mening På vej mod

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Roskilde Kirkegårde Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Indledning I løbet af få år står vi over for en ny ansættelsessituation ved vore kirkegårde. Tidligere var en del af de

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Strategi Seniorpraksis

Strategi Seniorpraksis Hvorfor en seniorpolitik? Fokusspørgsmål Hvilke personalemæssige udfordringer har virksomheden? Hvorledes kan seniorerne være en del af løsningen? Er en seniorpolitik og -praksis midlet? Værktøjer 1. Mulig

Læs mere

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

30-10-2012. En ny drejebog for et livsforløb. Rekruttering. Fastholdelse. Genindtræden. En 3. karriere en karriere i den tredje alder

30-10-2012. En ny drejebog for et livsforløb. Rekruttering. Fastholdelse. Genindtræden. En 3. karriere en karriere i den tredje alder En 3. karriere en karriere i den tredje alder Nye veje i overgangen fra fuldtidsjobbet fra Det store frikvarter til En tredje karriere Fortsat med i kampen - fremfor se på fra sidelinien En tredje karriere

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I?

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré og Lena Rønsholdt

Læs mere

Nyorientering Seniorpraksis

Nyorientering Seniorpraksis Nyorientering kom godt i gang! 1. PJVS-modellen 2. Den samfundsmæssige kontekst 3. Den fleksible efterløn 4. Indledende spørgsmål til dialogen i virksomheden 5. Muligheder med paletten af seniorpolitiske

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 4000 Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal efterlønsmodtagere Fremskrivning frem

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

mellem medarbejdernes kompetencer og ressourcer individuelle aftaler om seniorordninger. En senior- og potentialer.

mellem medarbejdernes kompetencer og ressourcer individuelle aftaler om seniorordninger. En senior- og potentialer. Seniorpolitik Seniorpolitik I Frederikshavn Kommune anerkender vi, at vi har forskellige behov i forskellige perioder i vores liv. Derfor skal vi behandle hinanden individuelt på Det er en styrke for arbejdspladsen

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE Boligsocial Årskonference 24.09.13 v/ Anne Vest Hansen projektleder & Anders Taylor Hansen projektmedarbejder AGENDA Oplæg om Lektier Online Workshop 1: Prøv Lektier-Online.dk

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

På toppen hele arbejdslivet

På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet Vejledning 1 På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet er en aktivitetsrække fyldt med saft og kraft. Aktiviteter til dig i generation plus og fastansat i Fredensborg

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere 50+ i arbejde i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Kvindelige ledere. På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet.

Kvindelige ledere. På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet. Kvindelige ledere På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet. Kirsten Normann Andersen Formand, FOA Århus. Lise Johansen, Ligestillingskonsulent,

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Introduktion Capacent Epinion er blevet anmodet om at præsentere et forslag til gennemførelse

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2007 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener anerkendelse!

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet

Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet 1. Baggrund, formål og indhold Disse retningslinjer vedrører lederes og medarbejderes muligheder for at træffe særlige aftaler

Læs mere

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere