Evaluering. Marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering. Marts 2014"

Transkript

1 Marts 2014

2 INDHOLD Indledning... 3 Baggrund... 3 Datagrundlag... 4 Mål og resultater... 5 Kurser for tillidsrepræsentanter og ledere... 8 Deltagernes udbytte... 8 Kurser for seniorer...11 Deltagerprofil Deltagernes udbytte Rådgivning til efterlønsmodtagere...16 Udbredelse til andre faggrupper og forankring

3 Indledning Dansk Socialrådgiverforening (DS), Socialpædagogernes Landsforbund Østjylland (SL) samt Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Århus (BUPL) har indgået et samarbejde om projektet En 3. karriere. Endvidere har også Socialpædagogernes Landsforbunds Arbejdsløshedskasse - Vest samt FTF-A og BUPL-A deltaget i projektet. Formålet med projektet har været at styrke god seniorpraksis for medlemmerne i de tre organisationer samt på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder at seniorernes kompetencer udvikles og vedligeholdes bedst muligt til gavn for dem selv og deres arbejdspladser. Projektet er finansieret af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og gennemført i perioden 1. marts 2013 til 31. marts Aktiviteterne i projektet har omfattet workshops for seniormedarbejdere, som vil forberede deres 3. karriere samt tillidsrepræsentanter og ledere, som er sparringspartnere for deres senior kolleger/medarbejdere rådgivning til jobinteresserede efterlønsmodtagere og pensionister, der ønsker at genindtræde på arbejdsmarkedet udbredelse af viden og erfaringer fra projektet til andre fagforeninger og a-kasser samt til andre (yngre) medlemmer af de tre fagforeninger. Denne evaluering af projektet omfatter projektets resultater og erfaringer i perioden 1. marts 2013 til 31. marts 2014 og skal indgå i projektets informationsformidling. Baggrund Projektet bygger på erfaringer fra projekt En 3. karriere, som blev gennemført i Jobcenter Aarhus fra Også i dette projekt blev der afholdt vejledende workshops for seniorer samt for tillidsrepræsentanter og ledere med personaleansvar, ligesom der også blev givet tilbud til efterlønsmodtagere om genindtrædelse på arbejdsmarkedet. Erfaringerne herfra var så gode, at man ønskede at videreføre dem i regi af fagbevægelsen. En stor del af medlemmerne i de tre fagforeninger er fyldt 50 år. Fx i Dansk Socialrådgiver forening i Region Nord, hvor godt 1 ud af 3 medlemmer er over 51 år. Dette har medført en øget efterspørgsel på rådgivning og vejledning i fagforening og a-kasse om muligheder på arbejdspladsen, om overgangen til pension eller efterløn og om tiden efter det sidste fuldtidsjob. Undersøgelser viser, at springet fra job til pension eller efterløn af mange vurderes til at være en af de største udfordringer i tilværelsen. Bl.a. fordi jobidentiteten er stærk hos den enkelte. Men også fordi opfattelsen af alder og hvad det vil sige at være senior er under forandring, fordi den gennemsnitlige levealder stiger, og de fleste er mentalt og fysisk velfungerende ud over pensionsalderen på 65 år. Dvs. at der er en 3. alder på år, hvor seniorerne er økonomisk uafhængige, ved godt helbred og klarer sig uden hjælp i hverdagen. Derfor er der mange overvejelser hos den enkelte senior ift. økonomi, bolig, netværk mv., når beslutningen om tilbagetrækning skal træffes

4 Prognoserne ift. behovet for arbejdskraft indenfor de tre organisationernes fagområder i de næste 10 år er ikke entydige 1. Men fordelt på alder udgør den største gruppe kommunale medarbejdere mellem 55 til 59 år (14,7 %), som kan forlade arbejdsmarkedet inden for en overskuelig årrække. Desuden er 3 ud af 4 i disse faggrupper kvinder 2, som trækker sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet end mænd. Dermed forsvinder ikke bare hænder, men også erfaringer og kompetencer, som er oparbejdet gennem mange års arbejdsliv. Der kan altså være god grund til at gøre en indsats for at fastholde de tre organisationers medlemmer på arbejdsmarkedet. Datagrundlag Spørgeskemaer til deltagerne på alle workshops. I alt 228 besvarelser. Interviews med 2 repræsentanter for faglige organisationer 3 deltagere på workshop for seniorer 2 deltagere på workshop for TR/ledere Projektleder. 1 Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland, KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND, JANUAR Faktaark: De kommunalt ansatte

5 Mål og resultater 1. At styrke tillidsrepræsentanternes muligheder for at fungere som sparringspartner For hhv. ledelsen på arbejdspladsen ifm. udforming af en god seniorpraksis seniormedarbejderne ifm. med deres beslutning om tilbagetrækning eller forbliven på arbejdsmarkedet. Målet var at gennemføre workshops for i alt 60 deltagere, og at 75 % af disse skulle opleve at workshoppen havde rustet dem til bedre at fungere som sparringspartner for seniorer såvel som for ledere. Der er afholdt 6 workshops. I alt har 111 tillidsrepræsentanter og ledere været tilmeldt og heraf deltog deltagere (97 % af dem, der har besvaret evalueringsskemaet ved workshoppens slutning) har givet udtryk for, at workshoppen i meget høj grad eller i nogen grad har rustet dem bedre til at være sparringspartner. ringe grad; 1; 1% ved ikke; 2; 2% i nogen grad; 45; 48% i meget høj grad; 45; 49% N = 93 På 3 workshops har deltagerne udelukkende været tillidsrepræsentanter, på 1 workshop udelukkende ledere og på 2 workshops en blanding af tillidsrepræsentanter og ledere. 2. At bidrage til at seniormedlemmerne bliver afklaret og forbereder sig ift. deres 3. karriere de næste år på jobbet tiden efter det sidste fuldtidsjob. Mål: At afholde 9 workshops med i alt 180 seniorer. 75 % af disse skulle opleve, at de bliver bedre afklaret ift. planlægningen af en 3. karriere, og 30 % beslutter sig for at blive længere i jobbet

6 Der er afholdt 8 workshops med i alt 158 tilmeldte deltagere og heraf deltog 131. Der var flere interesserede til disse workshops end der var pladser. 2 workshops for FOA og 3F blev ikke afholdt, fordi deltagerne ikke kunne få fri til at deltage. 130 deltagere har besvaret et spørgeskema ved kursets afslutning. Heraf har 126 (97 % af dem, der har besvaret evalueringsskemaet ved workshoppens slutning) givet udtryk for at workshoppen i meget høj grad eller i nogen grad har hjulpet dem til at afklare deres fremtid. Desuden har 40 deltagere (31 %) tilkendegivet, at de vil blive længere på jobbet. i ringe grad; 4; 3% i nogen grad; 74; 57% i meget høj grad; 52; 40% N = At bidrage til at seniorer, der har trukket sig tilbage på pension eller efterløn får mulighed for og støtte til at genindtræde på arbejdsmarkede Mål: At støtte 50 efterlønsmodtagere og pensionister i at genindtræde på arbejdsmarkedet og at 50 % af dem får job. Der er i tre omgange udsendt i alt 670 invitationer til efterlønsmodtagere via de fagforeningers a-kasser. I alt 22 seniorer har meldt sig til denne aktivitet. Der er ingen oplysninger om deres jobsituation. 4. At præsentere og udbrede projektets aktiviteter til andre fagforeninger Mål: At 50 % af deltagerne på workshops for hhv. seniorer samt tillidsrepræsentanter og ledere kommer fra andre fagforeninger end de tre, der står bag projektet. I alt kom 48 % af deltagerne på workshops for tillidsrepræsentanter og ledere, samt 27 % af deltagerne på workshops for seniorer, fra andre fagforeninger. 3 af de i alt 6 workshops er afholdt for hhv. FOA og Sundhedskartellet, mens 2 af de 8 workshops for seniorer er afholdt for Sundhedskartellet

7 Der arbejdes desuden på at udbrede viden om projektet til forhandlingsdelegationen til overenskomsterne i 2015 via LO og FTF for Region Midtjylland. Også Det Regionale Organisationssamarbejde (DRO) for Region Midtjylland har drøftet temaet og på FTF s regionale bestyrelsesseminar, blev det besluttet at arbejde videre med at arrangere workshops for seniorer. Radiografråd; Tillidsrepræsentants/Leders fagforening 2; 2% Dbio; 11; 11% Dbio ; Seniorers fagforening 6; 5% 3F; 1; 1% Radiografråd; 1; 1% DSR; 21; 22% FOA; 13; 13% SL; 16; 16% BUPL; 29; 30% DS; 6; 6% DSR; 26; 20% SL; 26; 20% BUPL; 40; 31% DS; 29; 22% N = 97 N = At orientere yngre og øvrige fagforeningsmedlemmer om perspektiverne ved slutningen af midtlivs-karrieren og begyndelsen af en karriere i den tredje alder Mål: At orientere mindst 200 yngre og andre medlemmer af fagforeninger. Projektleder har præsenteret projektet på en række møder, hvor omkring 400 deltagere har haft mulighed for at stille spørgsmål og drøfte projektet. Det drejer sig om 220 deltagere på 5 møder i BUPL for tillidsrepræsentanter 80 deltagere på 2 møder i SL 20 deltagere på et møde i DS 1 møde i 3F 2 møder med FOA 1 møde med 10 ledere fra Sundhedskartellet 60 deltagere på gå-hjem møde for PKA og SL. Desuden har der været godt besøg på projektets webside i projektperioden. Det svarer til ca. 40 besøg om dagen. 6. At flere arbejdsmarkedsaktører informeres om effekt og resultater i de ge n- nemførte aktiviteter inden for fastholdelse og genindtræden Mål: At erfaringer og resultater fra projektet spredes og omtales i mindst 5 faglige tidsskrifter og offentlige medier. Der har i projektperioden været 10 artikler i 9 forskellige aviser og tidsskrifter om projektet

8 Kurser for tillidsrepræsentanter og ledere Både DS, SL og BUPL har oplevet en stigende efterspørgsel fra medlemmerne om vejledning og rådgivning i forbindelse med overgangen fra fuldtidsjob til efterløn eller pension. En del af projektet har derfor været halvdags workshops for tillidsrepræsentanter, hvor de bliver inspireret og forberedt til at fungere som sparringspartner for både deres seniorkolleger og deres ledere. Kurserne er blevet annonceret i fagblade mv., men også mundtligt ved gå-hjem-møder o. lign.. Deltagelse har været gratis, men det er forskelligt, hvor let det har været for de enkelte deltagere at deltage i arbejdstiden. Kurserne blev i første omgang alene tilbudt tillidsrepræsentanter. På de 3 første workshops har deltagerne derfor udelukkende været tillidsrepræsentanter, mens det på de sidste 2 workshops har været en blanding af tillidsrepræsentanter og ledere. Endelig har en enkelt workshop været udelukkende for ledere. Ændringerne i målgruppen skete dels på opfordring fra styregruppen, dels efter ønske fra Sundhedskartellet, hvis medlemmer deltog i de to sidste workshops med både ledere og tillidsrepræsentanter. Kurset var tilrettelagt så oplæg vekslede med mulighed for, at deltagerne drøftede deres egne erfaringer i grupper eller i plenum. Dagens program: Velkommen introduktion til dagen Livsfaser i arbejdslivet og den 3. alder. Om seniorers motiver til at blive eller gå Mangfoldigheden i senioraftaler Pause Tillidsrepræsentant som sparringpartner for medarbejdere på vej til en senior-udviklings-samtale Pause Drøftelse af cases og eksempler på seniorudfordringer og aftaler Afslutning Som forberedelse er deltagerne blevet bedt om at kortlægge aldersfordelingen blandt seniorerne på deres egen arbejdsplads og tage et eksempel med på en seniorarbejder, hvis særlige situation de ønsker at drøfte med andre. Alle personoplysninger er selvfølgelig anonyme. Deltagernes udbytte Der har været afholdt i alt 6 workshops med 98 deltagere, som har besvaret et spørgeskema. Deltagerne har været yderst tilfredse med workshoppen; 96 % har været tilfredse eller meget tilfredse

9 hverken eller; 3; 3% utilfreds; 1; 1% tilfreds; 58; 60% meget tilfreds; 35; 36% N = 97 Den store tilfredshed med kurset gælder uanset hvilken fagforening deltagerne kommer fra, og om de er på et blandet hold eller på et hold udelukkende for tillidsrepræsentanter eller ledere. Jeg har fået meget relevant materiale at arbejde med, så jeg har mulighed for at rådgive mine kolleger, hvad rettigheder, de har, hvor der er mere viden at hente. Deltager Tillidsrepræsentant Mange af deltagerne giver i deres evaluering af workshoppen udtryk for, at alle emner var interessante og ord som inspirerende og spændende går igen i deres kommentarer. Men temaerne om senioraftaler og Den 3. alder scorer højest blandt deltagerne samlet set. Flere af deltagerne fremhæver også at det har været interessant at høre om seniortiltag indenfor andre fagområder og at der har været en god vekselvirkning mellem oplæg og videndeling. Enkelte af deltagerne giver udtryk for, at det er et emne, de generelt har behov for at vide endnu mere om. Måske også mere end det kan nås på ½ dags workshop, hvis de for alvor skal kunne hjælpe deres kolleger og ledere. Både fordi der ikke er meget fokus på området på deres arbejdsplads, og fordi der skal mere konkret viden til. Jeg skal klædes endnu bedre på for at føle mig kompetent og er interesseret i yderligere info vedr. seniorordning osv.. Tror desværre ikke det bliver talt om ret mange steder. Deltager Tillidsrepræsentant Projektholder mener, at det er svært at gøre indholdet på kurserne mere konkret, fordi der på langt de fleste arbejdspladser primært er mulighed for at indgå individuelle aftaler. Derfor er dialogen om og holdningen til seniorpraksis på den enkelte arbejdsplads meget vigtig. En repræsentant fra Sundhedskartellet, som planlægger at afholde flere workshops, forventer at lægge en kort præsentation af den seniorordning, som eksisterer i Region Midtjylland ind i programmet for tillidsrepræsentant/leder workshops. Dels fordi ordningen ikke er særlig kendt, og der er uforbrugte midler, og dels fordi den er et konkret værktøj til seniorpraksis

10 Udfordringen med at bære kurset hjem til arbejdspladsen ser ud til at kunne lettes, hvis både ledere og tillidsrepræsentanter deltager på samme workshop, hvilket har været tilfældet for workshops afholdt for medlemmer af Sundhedskartellet. Når begge parter var til stede på kurset, fik de samme viden og allerede på kurset kunne de lægge konkrete planer for og sparre med andre om, hvordan de ville gribe opgaven an i praksis. Flere af deltagerne har positive kommentarer til denne holdsammensætning. Både kursuslederen og en repræsentant fra Sundhedkartellet er af den opfattelse, at dette øger chancen for at implementere ideerne fra kurset. Når begge beslutningstagere (tillidsrepræsentanter og ledere) har et fælles forløb og får den samme viden, betyder det, at der kan slås søm i allerede på workshoppen. Der er kortere vej fra inspiration til handling, når de sidder sammen og de kan holde hinanden op på det, når de kommer hjem. Projektleder Mere end 9 ud af 10 deltagere vurderer, at workshoppen har rustet dem bedre til sparring med deres seniorkolleger. Der er en lille tendens til at deltagerne på kurser, hvor der udelukkende var tillidsrepræsentanter eller hvor deltagerne var blandede, er blevet mere inspirerede end deltagerne på kurser, hvor der alene var ledere. ringe grad; 1; 1% ved ikke; 2; 2% i nogen grad; 45; 48% i meget høj grad; 45; 49% N = 93 En repræsentant fra Sundhedskartellet giver udtryk for, at et af de vigtigste resultater af workshoppen er at bidrage til at ændre kulturen fra at være en automatreaktion hos både ledere og tillidsrepræsentanter om at seniorerne sandsynligvis vil trække sig tilbage, hvis der sker omorganiseringer, eller være lettere at undvære, når der er fyringsrunder i forbindelse med besparelser. I stedet ønsker man en større fokus på seniorernes kompetencer og erfaring som en værdifuld ressource for arbejdspladsen. En leder og en tillidsrepræsentant, som sammen har deltaget på en workshop har efterfølgende taget initiativ til et møde for 55+ ere på deres arbejdsplads, hvor formålet er at drøfte, hvilke ideer og ønsker hver enkelt seniormedarbejder har til sen-karrieren. De forventer at de efter mødet kan formulere et udspil til ledelsen med ideer og forslag til seniorordninger ud over de konkrete ordninger, der allerede er i overenskomsten

11 Kurser for seniorer Kurserne for seniorer bygger på en afprøvet model fra et tidligere projekt og tager afsæt i professor Peter Lasletts tanker om at skelne mellem de selvhjulpne og uafhængige ældre i den 3. alder og de ikke længere så uafhængige gamle i den 4. alder 3. Forskelle i leve- og arbejdsvilkår gør, at det er meget individuelt, hvilke ressourcer og muligheder den enkelte senior har i hhv. den 3. og den 4. alder. Men i gennemsnit kan en 60-årig kvinde forvente at have yderligere 24 leveår og en 60-årig mand yderligere 21 leveår 4. Og mere end hver 4. kvinde vil have yderligere 30 leveår, mens det samme gælder for hver 6. mand 5. Dvs. at der efter den normale tilbagetrækningsalder på 65 år er en livsbonus på yderligere år med mulighed for læring og vækst og for stadig at bidrage til samfundet. Kurset er bygget op omkring temaerne job, økonomi, fritid, helbred og personligt netværk og giver deltagerne et begrebsapparat omkring aldring, som for mange af deltagerne er nyt. Deltagerne giver udtryk for at dette i kombination med opmærksomheden på den ekstra livsbonus virker stærkt motiverende. Kurserne er annonceret i medlemsblade og på websider. Det kan være en udfordring at få formidlet, at kurset handler om at afklare og motivere deltagerne til et tilfredsstillende og aktivt liv, både før, under og efter overgangen fra job til efterløn eller pension. At det handler om mere end økonomisk afklaring, som de informationsmøder mv., som a-kasser og pensionskasser allerede afholder, og at deltagerne på workshoppen ikke skal forvente en individuel økonomisk afklaring. En anden problemstilling har været, at nogle interesserede deltagere ikke har kunnet få fri pga. af stramme vagtplaner eller har måttet bruge feriedage eller afspadsering for at komme med på kurset. Dette var især tilfældet for FOA medlemmer, og den planlagte workshop for dem måtte derfor aflyses. Projektholder oplever, at seniormedlemmerne af de tre fagforeninger har været tørstige efter forløb med fokus på personlig afklaring og at kurserne derfor har været efterspurgte. Mens det er projektleders vurdering, at der skal mere til for at sælge kurserne end pjecer og annoncering i fagblade eller på nettet. Den bedste udbredelse nås via mund-til-øre, hvor deltagerne personligt inviteres. Det kræver, at kursuslederen enten selv deltager i møder med målgruppen eller med tillidsrepræsentanter, der får mulighed for at spørge ind til kurset og dermed bliver bedre ambassadører for kurset ude på arbejdspladsen. Det var dejligt at få en henvendelse om et kursus, som var skræddersyet til mig. At det var personligt og ikke noget fagligt, som det ellers er. Jeg har haft et møde med pensionskassen, men det handlede jo kun om økonomi, og selv om det er vigtigt, er der jo meget andet man skal være forberedt på. Fx ens private netværk, når man ikke er på jobbet mere. 60-årig deltager, som fik personlig mail med invitation til kurset 3 Peter Laslett: A Fresh Map of Life (1989) 4 Danmarks Statistik, HISB8: Dødelighedstavle (2-års tavler) efter køn, alder og dødelighedstavle. 5 Danmarks Statistik. Nyt fra Danmarks Statistik. Middellevetid 2012/

12 Program 1. dag Velkomst og præsentation - Kursusprogram og dagsprogram - mål og aktiviteter Hvad er jeg god til og hvad vil jeg de næste mange år? - Personlige og faglige kompetencer - og hvorfra får vi dem? Frokost Fremtidsforestillinger 1: Hvad skal der ske - på jobbet? - Hvorfor vente med at gøre hvad du helst vil? Aldring sundhed og vaner - Er der brug for at justere sundhedsvaner - og hvordan? 2. dag Senkarrieren og senior-udviklings-samtalen - Hvilke ønsker til de næste år på jobbet? Økonomi - Hvordan sammensættes indkomsten efter sidste lønningspose? Netværk - Hvordan tackle ændringer i eget netværk og skabe nye? Frokost Mød de frivillige (gæstelærere) - Personlige fortællinger om at være senior og frivillig Fremtidsforestillinger 2 - Hvad kan der ske - efter jobbet? Direktør for virksomheden mig selv Fremtidsforestillinger 3 - Hvad skal der ske - nu og fremover? Hvilke personlige mål og gøre-mål i senkarrieren? Planer individuelt og i grupper - første skridt i senkarrieren Opsamling og evaluering Deltagerprofil 3 ud af 4 deltagere kommer fra de tre organisationer bag projektet. De øvrige deltagere kommer fra Sundhedskartellet, primært Dansk Sygeplejeråd, DSR. 2 af de i alt 8 workshops er således aftalt med Sundhedskartellet, som har medvirket til at rekruttere deltagere. En enkelte deltager fra 3F, som havde meldt sig til en workshop specielt for 3F kom med på en af de andre workshops

13 Dermed er målet om at halvdelen af deltagerne skulle komme fra andre organisationer end de tre bag projektet ikke nået. Der var aftalt workshops for medlemmer fra hhv. 3F og FOA, men de måtte aflyses, da der ikke var tilmeldinger nok. Dbio ; 6; 5% Radiografrådet; 1; 1% 3F; 1; 1% DSR; 26; 20% BUPL; 40; 31% SL; 26; 20% DS; 29; 22% N = 129 Lagt de fleste deltagere - 85 % - er kvinder. Dette stemmer overens med fordelingen mellem mænd og kvinder i de faggrupper, som har fået tilbudt kurset, da mellem 90 % og 75 % af medlemmerne i BUPL, DS og SL er kvinder. På de workshops, hvor deltagerne kom fra Sundhedskartellet var alle deltagerne kvinder. 2 ud af 3 deltagere er mellem 50 og 60 år og heraf er den største gruppe 59 år. Dette varierer ikke nævneværdigt fra fagforening til fagforening, men de ældste deltagere kommer fra DS og Sundhedskartellet. 67 år 66 år 65 år 64 år 63 år 62 år 61 år 60 år 59 år 58 år 57 år 56 år 55 år 50 år N =

14 Deltagernes udbytte Generelt er deltagerne yderst tilfredse med kurset. 9 ud af 10 deltagere er tilfredse eller meget tilfredse med kurset og lige så mange tilkendegiver, at kurset har hjulpet dem til at afklare deres fremtid. Dette gælder uanset deltagernes alder, køn og faglige baggrund. hverken tilfreds eller utilfreds; 10; 8% tilfreds; 51; 39% meget tilfreds; 69; 53% N = 130 Ord som inspirerende, tankevækkende går igen i deltagernes bedømmelse af kurset. Mange fremhæver også samværet og dialogen med andre på samme alder og tilfredsheden med at få tid til at reflektere over deres fremtidsplaner. Dette gælder både for kurser, hvor flertallet af deltagerne kommer fra samme fagområde og når deltagerne er blandet. Det er dejligt at være sammen med andre på kurset. Hvis jeg skal sidde for mig selv og lægge planer for min 3. alder, så er det som om min hjerne krymper sig sammen. Jeg bliver ikke lykkelig af at kikke på en hjemmeside. Jeg bliver lykkelig af at være sammen med andre. 64-årig deltager Godt halvdelen af deltagerne har ændret deres fremtidsplaner i nogen grad, mens hver 10. har ændret deres planer i meget høj grad. Dette er uafhængigt af fag og køn. slet ikke; 14; 11% i meget høj grad; 11; 9% i ringe grad; 30; 24% i nogen grad; 71; 56% N =

15 Deltagerens alder ser ud til at have betydning for deres udbytte af kurset. Mens deltagerne over 60 år angiver, at de føler sig bekræftet i de valg de allerede har taget, tilkendegiver deltagerne op til 60 år, at de med kurset for alvor har fået tage hul på planlægningen af deres 3. alder. Dvs. at de står over for en indsats med personligt at afklare fx økonomi, forventningsafstemning med ægtefællen, beslutning om efterløn eller ej mv.. Jeg har en nabo, som er gået på efterløn, og som altid er hjemme. Jeg har tænkt, hvis det nu var mig. Hvordan ville jeg klare det? Man kan også være bekymret for, om man kan klare at være på fuld tid lige til man skal på pension. Og om man er ønsket på sit arbejde. Det har været en befrielse at være sammen med ligestillede og høre, hvad de tænker. At opleve, at det ikke kun er mig. 56-årig deltager Jeg havde ikke nogen plan og skal have afklaret en del, men kurset er meget inspirerende ift. vejen og muligheder for afklaring. 56-årig deltager Deltagerne over 60 år har sammenlignet med deltagerne op til 60 år tilkendegivet, at kurset i højere grad har hjulpet dem med at afklare deres fremtid i mindre grad har ændret deres fremtidsplaner pga. kurset i mindre grad har fået dem til at beslutte sig for at blive længere på arbejdsmarkedet. Jeg er blevet bekræftet i, at jeg går som 62-årig. 60-årig deltager Beslutningen om efterløn er taget, men det har været dejligt at kunne tale om det der optager mig pt. 62-årig deltager

16 Rådgivning til efterlønsmodtagere Målet var at støtte 50 efterlønsmodtagere og pensionister i at genindtræde på arbejdsmarkedet og at 50 % af dem fik job. Dette er ikke lykkedes idet i alt 8 seniorer meldte sig til denne aktivitet og ingen af dem kom i job. Der blev sendt i alt sendt 670 invitationer til indkaldelse til medlemmer på efterløn via DS og SLs a-kasser. Invitationen indeholdt et tilbud om at deltage i en form for jobklub for jobinteresserede efterlønsmodtagere. Der var altså ikke job på hylden, men en intention om at motivere og inspirere til jobsøgning. Forslag til dagsorden 1) En tredje karriere - plads til virketrangen i den nye livsfase Oplæg ved Poul-Erik Tindbæk 2) Hvilke overvejelser om egen situation og en karriere i den tredje alder Rundesang 3) Veje til et deltidsjob - veje til at udfolde virketrangen Debat IKEA - og andre virksomhedskontakter Programpunkter til en Jobklub - økonomi, virksomhedsbesøg, SeniorErhverv, SeniorVikar - og andre formidlingsenheder, netværk Frivilligt arbejde - genvej eller rejsemål 4) Aftaler - vedr. næste møde Projektholder vurderer, at mange af medlemmerne i de tre fagforeninger er meget afklarede om, at deres arbejdsliv er slut, når de vælger at gå på efterløn, og at de derfor ikke har interesse i at genindtræde på arbejdsmarkedet. Den primære erfaring fra denne del af projektet er derfor, at der er behov for, at fagforeningerne arbejder for at overgangen fra job til pension eller efterløn bliver mindre brat, og at der i det hele taget tages initiativer, som beskytter medarbejderne mens de stadig er på arbejdsmarkedet. En repræsentant fra Sundhedskartellet, hvis medlemmer ikke blev tilbudt vejledning om genindtræden, har i anden sammenhæng flere gange oplevet at medlemmer er kommet tilbage til arbejdspladsen som vikarer, efter at de er gået på efterløn, fordi de savnede jobbet og kollegerne, og fordi de blev spurgt om de var interesserede

17 Udbredelse til andre faggrupper og forankring Der er i hele projektperioden blevet arbejdet bredt for at udbrede kendskabet til projektets resultater og erfaringer for derigennem at forankre det i forskellige sammenhænge. Både via møder og gennem artikler i aviser og fagblade samt på projektets webside, der har haft ca besøg i projektperioden. Der arbejdes regionalt i regi af faglige organisationer for at løfte projektet ind i en national sammenhæng med henblik på at gøre tilbuddet til seniorer om afklaring til en del af overenskomsten. Projektholder forventer, at dette bliver et langt sejt træk, hvor der skal informeres ad mange kanaler og på mange niveauer. Der arbejdes desuden lokalt på at afholde flere workshops, primært for seniorer, men evt. også for ledere og tillidsrepræsentanter. Workshop for tillidsrepræsentanter Projektets styregruppe overvejer ved projektets slutning, om seniorvejledning skal være en del af fagforeningernes tilbud til medlemmerne. Vejledningen kan fx ske som en del af tillidsrepræsentant-uddannelsen en vejledning i fagforeningen fælles kursusdage for leder og tillidsrepræsentanter kursusdage for medlemmer fælles kursusdage for tillidsrepræsentanter fra forskellige fagforeninger fælles kursusdage for medlemmer fra forskellige fagforeninger. Workshop for seniorer DS og Sundhedskartellet ønsker at lave flere workshops for seniorer. P.t. drøftes det at lave workshops i FTF-regi, fordi deltagerne har givet udtryk for, at de fik meget ud af at være sammen på tværs af fag. Men da det kræver megen koordinering, kan det også komme på tale at afholde workshops for Sundhedskartellets medlemmer alene. Der arbejdes desuden på at udbrede viden om projektet til forhandlingsdelegationen til overenskomsterne i 2015 via LO og FTF for Region Midtjylland. Også Det Regionale Organisationssamarbejde (DRO) for Region Midtjylland har drøftet temaet, og på FTF s regionale bestyrelsesseminar blev det besluttet at arbejde videre med at arrangere workshops for seniorer

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

FORBERED DIN FREMTID. Hvad skal der ske i dit liv, når 37 timers arbejdsugen slutter. Forbered din fremtid

FORBERED DIN FREMTID. Hvad skal der ske i dit liv, når 37 timers arbejdsugen slutter. Forbered din fremtid FORBERED DIN FREMTID Hvad skal der ske i dit liv, når 37 timers arbejdsugen slutter Forbered din fremtid 1 Kolofon Forbered din fremtid Udgivet første gang i marts 2009. Nu i 3. oplag september 2012 Redaktion:

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler Førlederudvikling 1. udgave, 1. oplag 2003 Pjecen er udarbejdet for KTO og KL af Karen Lund, FTF, Jesper Baltzer

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

Synlige kompetencer seniorkompetencer. Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden?

Synlige kompetencer seniorkompetencer. Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden? Synlige kompetencer seniorkompetencer 62 Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden? Synlige kompetencer seniorkompetencer Hvorfor dette hæfte?... 2 Er seniorer

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF JOBCENTER GREVE FOR LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD GREVE BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Del 1:

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere