Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie"

Transkript

1 Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie

2 Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole og familieområdet... 4 Definitioner på vold og seksuelle overgreb... 4 Definition på vold... 4 Vold kan ikke altid ses... 5 Definition på seksuelt overgreb... 5 Tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb... 5 Mulige tegn og reaktioner... 6 Hos børn og unge udsat for seksuelle overgreb... 6 Hos børn og unge udsat for vold... 9 Mistanke om graviditet hos elever * Forældresamarbejde og- inddragelse Samtale med barnet/den unge * Ved mistanke eller viden om overgreb Handlepligt og underretning Skitse: Handleveje for medarbejdere og ledere Handlevejledninger Ved mistanke mod forældre/anden voksen Ved viden om, eller mistanke mod et barn under 18 år Ved viden om, eller mistanke om seksuelt overgreb begået af en ansat Koordineringsgruppen Viden om seksuelt overgreb begået af en ansat Mistanke om seksuelt overgreb begået af en ansat

3 Pressehåndtering Strafferetslige bestemmelser: vold Straffeloven Forældreansvarsloven Strafferetslige bestemmelser: seksuelle overgreb Straffeloven seksuelle overgreb Forældreansvarsloven Lov krav til myndighed herunder behandlingsindsats Præsentation af Børnehuset og dets opgaver Kontaktoplysninger

4 Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab Målgruppen er alle ledere og medarbejdere, som er i direkte kontakt med børn og unge under 18 år. Det kan være ansatte i dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, klubber, pleje- og aflastningsfamilier, døgninstitutioner, sundhedspersonale, den kommunale tandpleje, politi, andre faggrupper inden for børne- og skoleområdet, eller private som løser opgaver på børne- og skoleområdet i Bornholms Regionskommune. Forebyggende indsatser på børne- skole og familieområdet Som led i forebyggelse af overgreb mod børn og unge i Bornholms Regionskommune, skal der arbejdes kontinuerligt med forebyggende indsatser i de enkelte børnehuse, afdelingsskoler, Løvstikken, Ungehuset og Børne-Familiehuset. Til dette er udarbejdet en inspirationsguide som skal bruges i processen. Det forventes at lederen minimum 2 gange årligt tager initiativ til drøftelse af inspirationsguiden, med udgangspunkt i denne beredskabsplan. Resultatet af drøftelserne nedskrives i referat. Definitioner på vold og seksuelle overgreb For at kunne observere og reagere på viden eller mistanke om fysisk og psykisk vold og seksuelle overgreb, er det vigtigt at definere og uddybe, hvad der forstås ved begreberne. I dette beredskab anvendes de definitioner på seksuelle krænkelser, overgreb og vold, som henholdsvis SISO og Servicestyrelsen anvender. Definition på vold Vold er en handling eller trussel, der uanset formålet, krænker en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen - uanset om personen er et barn eller voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider endvidere samfundets love og normer. Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om, at barnet udsættes for en adfærd fra for eksempel forældre, omsorgsgivere, ukendte personer, børn eller unge, som er ødelæggende for, eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare. Vold er udtryk for, at barnet ikke frivilligt indgår i den handling, der begås mod barnet. Psykisk vold kan beskrives som følelsesmæssig afvisning, trusler om at blive forladt, trusler om straf, indespærring eller andet tilsvarende, eller om generelt nedværdigende behandling. Manglende stimulering og forhindring af et barns skolegang eller fritidsinteresser er ligeledes eksempler på psykisk vold. Der kan også være tale om egentlig vanrøgt, hvor barnet efterlades uden pasning eller ikke får fysisk omsorg. 4

5 Fysisk vold kan beskrives som korporlig afstraffelse, slag eller anden form for straf, hvor barnet rammes direkte på kroppen. Vold omfatter også, når børn er vidne til vold for eksempel mod en forælder eller søskende. Vold kan ikke altid ses Det er vigtigt at vide, at ikke al vold kan ses på et barn. Fysisk vold efterlader oftest synlige mærker, blandt andet mærker på kroppen, på arme eller ben eller måske i ansigtet, men ofte er mærkerne skjult under tøjet. Psykisk vold og seksuel vold efterlader nødvendigvis ikke synlige mærker uden på kroppen, men der sker skade på barnets psykiske og mentale udvikling, og skaden kan være lige så omfattende som ved fysisk vold. Definition på seksuelt overgreb Seksuel vold er alle former for seksuelle overgreb, hvor barnets tillid udnyttes til at tilfredsstille den voksnes seksuelle behov. Den seksuelle vold involverer meget ofte også både psykisk og fysisk vold foruden det seksuelle overgreb. Seksuelle overgreb mod børn er karakteriseret ved følgende: Den voksne udnytter barnets tillid Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give sit samtykke til Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller er et udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende adfærd Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral Tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb Det er vigtigt med tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb. Derfor er det afgørende at man på alle arbejdspladser, der arbejder med børn og unge, skaber en kultur, hvor man taler om tegn og signaler på overgreb, både ansatte, børn og unge. Som fagperson skal man tilegne sig viden om de mulige tegn og reaktioner, som et barn eller ung kan udvise, samt være i stand til at se, tolke og handle på børn og unges tegn og reaktioner på mistrivsel. Der er tabuer, tavshed og hemmeligholdelse forbundet med vold og seksuelle overgreb, som kan gøre, at overgreb kan foregå gennem længere tid, uden at omgivelserne får kendskab til det. Det kan derfor være svært, at opspore overgreb mod børn og unge. Ofte er det gennem barnet, at man får viden eller mistanke om overgreb. Barnet udviser måske nogle tegn og reaktioner, eller kommer med udsagn om overgreb. Barnet har brug for, at et andet menneske aktivt og engageret reagerer og tager initiativ i forhold til barnets udsagn, eller de tegn og reaktioner der udvises. Det er vigtigt at være opmærksom på, at tegn på mistrivsel ikke nødvendigvis er ensbetydende med tegn på overgreb, det kan være udtryk for, at barnet ikke får dækket sine basale udviklingsbehov, eller barnet kan være udsat for andre former for omsorgssvigt. 5

6 Barnet kan også reagere på belastende oplevelser i barnets tilværelse, som for eksempel skilsmisse, sygdom eller død. Beskrivelsen af tegn og reaktioner herunder, skal derfor læses som opmærksomhedspunkter. Den faglige viden om tegn og reaktioner skal altid sættes i forhold til den viden, man i øvrigt har om det konkrete barn og dets familie. Mulige tegn og reaktioner Hos børn og unge udsat for seksuelle overgreb I nedenstående oversigt beskrives en række forskellige tegn og reaktioner på seksuelle overgreb. Der skelnes mellem fysiske, psykiske og sociale/adfærdsmæssige tegn og reaktioner for henholdsvis småbørn, mellemstore børn og teenagere. FYSISKE TEGN: SEKSUELLE OVERGREB Småbørn Rødmen, irritation omkring kønsorganer, skede- og endetarmsåbning Smerte, kløe, udslæt omkring kønsorganer, skede- og endetarmsåbning Vaginal blødning, blødning fra kønsorganer og endetarmsåbning Blærebetændelse, skedekatar Blod i underbukserne Have svært ved at gå eller sidde Mave- og fordøjelsesvanskeligheder Klager over utilpashed Stopper ting/objekter op i skede- og endetarmsåbning Ufrivillig vandladning, encoprese Revner i mundvige, sår i munden Pådragelse af seksuelt overførte sygdomme Synkebesvær, ubehag ift. bestemte fødevarer Usædvanlig kropslugt (sæd) Følger ikke normal vækstkurve Mellemstore børn Mellemstore børn vil udvise de samme fysiske tegn og symptomer som småbørn. Herudover: Psykosomatiske klager over smerter i underlivet, hovedpine, mavepine m.m. Vanskeligheder med kropslig kontakt og berøring Mangelfuld eller overdreven personlig hygiejne Teenagere Teenagere vil udvise de samme tegn og symptomer som småbørn og mellemstore børn. Herudover: Tidlig seksuel aktivitet Tidlig graviditet og abort Forsøg på at tilbageholde/skjule fysisk udvikling 6

7 PSYKISKE TEGN: SEKSUELLE OVERGREB Småbørn Humørsvingninger Tristhed Angst Uforklarlig gråd, skrigeture Mareridt, bange for at falde i søvn Udvise ligegyldighed, robot-lignende adfærd Ensomhedsfølelse Isolation Reagerer ikke på opfordring til kontakt, trækker sig ind i sig selv Mistillid til voksne Utryg tilknytning Dissociation Ukritisk i kontakten til andre Mellemstore børn Mellemstore børn vil udvise de samme symptomer som småbørn. Herudover: Lav selvfølelse Magtesløshed Apati Skyldfølelse Skamfølelse Begyndende depression Indadvendthed Teenagere Teenagere vil udvise de samme psykiske tegn og symptomer som småbørn og mellemstore børn. Herudover: Depression Mistillid til andre Forvirret omkring kønsidentitet Forøget skyld- og skamfølelse 7

8 SOCIALE OG ADFÆRDSMÆSSIGE TEGN: SEKSUELLE OVERGREB Småbørn Ændring i adfærd Seksualiseret adfærd Overdreven/tvangspræget onani Usædvanlig interesse i og viden om seksualitet ud over alders- og udviklingsniveau Koncentrationsvanskeligheder fx ved leg og samvær med andre Leg med dukker, hvor seksuelle overgreb illustreres Regredierende adfærd, babysprog Udad reagerende, aggressiv adfærd, sparke, slå, bide Hyperaktivitet Frustration og vrede Frygt for og modvilje mod bestemte personer eller steder Umotiveret gråd Tavshed Påførelse af selvforskyldt smerte, banke hovedet ind i ting, trække i hår, skære i sin krop Mellemstore børn Mellemstore børn vil udvise de samme sociale tegn og symptomer som småbørn. Herudover: Indlæringsvanskeligheder, manglende koncentration Udvise voksen seksuel adfærd, gå forførende, flirtende Påfaldende påklædning Manglende blufærdighed eller overdreven blufærdighed ift. egen krop og i relation til omgivelserne Begyndende selvdestruktiv adfærd Tab af kompetencer Begyndende udvikling af beskyttelsesstrategier for at undgå seksuelle overgreb eller afsløring heraf Mobning Begyndende selvmordstanker Teenagere Teenagere vil udvise de samme sociale tegn og symptomer som småbørn og mellemstore børn. Selvskadende adfærd, cutting, selvmordstanker- og forsøg Spiseforstyrrelser Alkohol og stofmisbrug Udvise pseudomodenhed, skamfuldhed Udvikling af specielt kropssprog, kropsholdning 8

9 Hos børn og unge udsat for vold I nedenstående oversigt beskrives en række forskellige tegn og reaktioner på voldelige overgreb. Der skelnes mellem fysiske, psykiske og sociale/adfærdsmæssige tegn og reaktioner. FYSISKE TEGN: VOLD Mærker efter slag Brandmærker Sår på kroppen Mærker efter kvælningsforsøg Brud på arme og ben, kraveben eller andre knoglebrud Symptomer på shaken baby syndrome Hyppige skadestuebesøg Psykosomatiske klager Vanskeligheder med kropslig kontakt, berøring Søvnvanskeligheder PSYKISKE TEGN: VOLD Tristhed Indadvendthed Ensomhedsfølelse, føler sig anderledes Isolation Utryg tilknytning Mistillid til voksne Dissociation Lav selvfølelse Hjælpeløshed, magtesløshed Skyldfølelse, skamfølelse Begyndende depression Manglende identitetsfølelse Svært ved at løsrive sig fra forældre/løsriver sig for hurtigt Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD) SOCIALE OG ADFÆRDSMÆSSIGE TEGN: VOLD 9

10 Koncentrationsvanskeligheder ift. leg og samvær med andre Leg med fx dukker hvor vold illustreres Vanskeligheder med impulskontrol Indlæringsvanskeligheder Tab af kompetencer Udadreagerende, aggressiv adfærd Følelse af frustration og vrede Hyperaktivitet, hypersensitivitet Angst Selvdestruktiv og selvskadende adfærd Udvikling af beskyttelsesstrategier for at undgå vold eller afsløring heraf Overtilpassethed Vanskeligheder med at regulere følelser Mistanke om graviditet hos elever * Hvis der er mistanke om evt. graviditet hos en elev i folkeskolen kontaktes leder af sundhedsplejen Katja Hansen tlf Mistanke kan både opstå hos lærere eller lærerne kan få henvendelser fra elevens kammerater eller andre omkring eleven. Proceduren bliver herefter, at sundhedsplejen tager kontakt til eleven, forældre og sikrer, at der evt. bliver foretaget en graviditetstest eller at der sker henvendelse til praktiserende læge. Hvis eleven konstateres gravid påtager sundhedsplejen ansvaret for underretning til myndighed og andre relevante instanser ved behov. Nærværende procedure er lavet for at sikre at forløbet bliver så smidigt som overhovedet muligt af hensyn til eleven, men fordrer stadig godt samarbejde mellem skole, sundhedspleje og andre instanser. Spørgsmål kan altid rettes til leder af sundhedsplejen Katja Hansen. Forældresamarbejde og- inddragelse Et godt forældresamarbejde og inddragelse af forældrene omkring barnets trivsel er som regel det bedste udgangspunkt, men i forbindelse med vold og seksuelle overgreb er der dog en undtagelse. Vold og seksuelle overgreb er omfattet af strafferetslige bestemmelser. Hvis viden eller mistanke om vold og seksuelle overgreb retter sig mod en eller begge forældre eller en person med et forældrelignende forhold til barnet, må forældrene ikke orienteres. I disse situationer er det myndighedssagsbehandlerne i Center for Børn og Familie Myndighed og Tilsyn der i samarbejde med politiet har til opgave at orientere og inddrage forældrene. 10

11 Samtale med barnet/den unge * Det er ikke sikkert, at et barn eller en ung, der har været udsat for overgreb fortæller det. Men hvis barnet alligevel en dag taler om det, er det vigtigt som professionel at være opmærksom på følgende: At gribe situationen og turde være nærværende og til stede At stole på barnets fortælling At bruge barnets egne ord og turde gentage barnets udsagn At tale tilstrækkeligt med barnet til at finde ud af, om der skal tages yderligere skridt i sagen Ikke at afhøre barnet, da det er politiets opgave. At gå for dybt ind i sagen med barnet inden politiets afhøring kan skade deres arbejde og svække en eventuel retssag. Vær dog ikke bange for at spørge ind til barnet. * Det kan være en fordel at være to voksne tilstede hvis det er muligt Ved mistanke eller viden om overgreb Bekymring, mistanke eller konkret viden Viden om vold og seksuelle overgreb kan inddeles i tre forskellige niveauer: Bekymring, mistanke og konkret viden. Bekymring Er en diffus oplevelse af, at der er noget galt med et barn eller i dets familie. Her er der ikke tale om, at man har en konkret viden om en konkret handling begået af en bestemt person. Her er heller ikke tale om bestyrket mistanke. Bekymringen alene bør derfor i første omgang føre til skærpet observation af barnet/den unge i en periode og evt. samtale med forældrene, med mindre bekymringen går på, om forældrene begår overgreb mod barnet/den unge. Her skal overvejes om der er grundlag for at afholde et tværfagligt SSD møde jf. servicelovens 49 a. Mødet må afholdes en gang, og har til formål at udveksle oplysninger til vurdering af hvorvidt der evt. er grundlag for tidlig indsats. Mistanke Forstås som mere end blot bekymring. Mistanken kan formuleres fx på baggrund af observationer af barnet, barnets eget udsagn om hændelser der har fundet sted eller oplysninger, man har fået på anden vis. Her er der underretningspligt. Mistanken kan inden underretning, drøftes med Myndighed og Tilsyn i Center for Børn og Familie og/eller BUSK teamet. Konkret viden Her har man viden om, at et barn eller en ung har været udsat for en konkret handling, et overgreb begået af en eller flere personer. Denne information kan komme fra barnet/den unge selv, fra den der har begået overgreb, eller fra vidner. Her er underretningspligt. Vær opmærksom på om der er grundlag for øjeblikkelig underretning. 11

12 Enhver, som får mistanke om, at et overgreb har fundet sted, har pligt til at handle. Det er afgørende, at der gribes ind så tidligt som muligt, inden skaderne for barnet eller den unges videre udvikling bliver for store. Som offentligt ansat har man en skærpet pligt til at underrette Myndighed og Tilsyn i Center for Børn og Familie, hvis der er mistanke om, at et barn ikke trives og måske er udsat for overgreb. En mistanke om overgreb vil for mange være vanskelig at handle på, men her er det vigtigt, at man stoler på sin egen faglighed, at man har observeret noget, der giver anledning til mistanke. Brug den nærmeste leder til at kvalificere tanker og iagttagelser. Ring eventuelt til en repræsentant fra BUSK temaet og vend spørgsmål. Såfremt der er tvivl, om der skal underrettes, kan sagen tages op på tværfagligt møde. Handlepligt og underretning Handlepligt For alle borgere gælder, at de i henhold til lov om Social Service 154 har pligt til at underrette de sociale myndigheder hvis de møder børn, som er udsat for omsorgssvigt eller overgreb. hvis de får kendskab til at et barn eller ung under 18 år fra forældre eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringes dets sundhed eller udvikling i fare Derudover har personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv skærpet underretningspligt i henhold til lov om Social Service 153. Skærpet underretningspligt Den skærpede underretningspligt betyder, at personer der udøver tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten får kendskab eller grund til at antage: 1. At et barn under 18 år kan have behov for særlig støtte 2. At et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold, eller 3. At et barn under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb Vær opmærksom på, at underretningspligten er personlig, og at den gælder uanset faglige uenigheder eller at leder fx, ikke vil foretage en underretning Hvem har skærpet underretningspligt? Uddrag fra bekendtgørelse til underretningspligten: 12

13 Hvis du er lærer, pædagog/pædagogmedhjælper, dagplejer, leder af børneinstitution, skoleleder, praktiserende læge, sundhedsplejerske, jordemoder, psykolog, ansat i PPR eller som SSP medarbejder ved politiet, hører du til dem, som har skærpet underretningspligt. Ved viden eller mistanke om overgreb begået af en voksen Tal ikke med forældre eller stedforældre om mistanken, såfremt mistanken retter sig mod disse! (se nedenstående model for handleveje). 13

14 Skitse: Handleveje for medarbejdere og ledere Mistanken opstår hos medarbejder eller eventuelt hos pårørende Drøft omgående sagen med nærmeste leder Leder handler omgående og straks I tvivl om mistanke? Hvis mistanke mod en eller begge forældre/stedforældre I Kontakt BUSK for råd og vejledning Sagen må ikke drøftes med forældre/stedforældre Begrundet mistanke Underretning til Myndig og Tilsyn i Center for Børn og Familie. I akutte tilfælde telefonisk underretning Myndighed og Tilsyn i Center for Børn og Familie vurderer i samarbejde med politiet, om der er grundlag for en politianmeldelse 14

15 Handlevejledninger Ved mistanke mod forældre/anden voksen Hvad er medarbejderens opgaver Gå omgående til din nærmeste leder og orienter om mistanken Nedskriv hvilke tegn, signaler eller hændelser, der ligger til grund for mistanken. Undgå at tolke på beskrivelserne Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, nedskriv da vedkommendes beskrivelse af den konkrete mistanke. Undlad også her at tolke på disse oplysninger Lyt til barnet og vær opmærksom på at du ikke må udspørge eller afhøre barnet. Det er politiets opgave Vis omsorg for barnet, som normalt ikke må modtage krisehjælp, før en eventuel videoafhøring er afsluttet. Krisehjælp koordineres i samarbejde med politiet Tal ikke med forældre eller stedforældre om mistanken Tal ikke om din mistanke med nogen, der ikke er involveret i sagen se også afsnittet om pressehåndtering side 19 Hvad er lederens opgaver Retter mistanken sig mod en anden voksen, skal forældrene som udgangspunkt orienteres, inden der fremsendes underretning, men overvej sammen med Myndighed og Tilsyn, Center for Børn og Familie, hvornår og hvordan forældrenes orienteres og inddrages Som leder har du ansvaret for behandling af mistanken, herunder ansvar for at sende en underretning til Myndighed og Tilsyn, Center for Børn og Familie Vurder oplysningerne fra din medarbejder, herunder om karakteren af oplysningerne umiddelbart giver anledning til at underrette Myndighed og Tilsyn, Center for Børn og Familie Hvis du er i tvivl, kan du kontakte BUSK og i anonymiseret form bede om hjælp til en nærmere vurdering af oplysningerne Orienter din medarbejder om, hvorvidt oplysningerne har ført til underretning. Hvis dette ikke er tilfældet, rådgiv da medarbejderen om, at vedkommende fortsat vil kunne anvende sin personlige underretningspligt Støt din medarbejder i at kunne rumme den tid, der går, mens udredningsprocessen foregår i Myndighed og Tilsyn, Center for Børn og Familie. Tal ikke med forældre eller stedforældre om mistanken, hvis mistanken retter sig mod dem Tal ikke om din mistanke med nogen, som ikke er involveret i sagen. se også afsnittet om pressehåndtering side 19 Vær opmærksom på følgende, efter underretningen er afleveret Når underretning er afleveret, registreres underretningen og der vurderes af Myndighed og Tilsyn om der er behov for akut foranstaltning inden for 24 timer. 15

16 Alle personer der indgiver en underretning modtager en kvittering fra Myndighed og Tilsyn, (med mindre det er en anonym underretning) Fagpersoner der underretter om overgreb, orienteres af Myndighed og Tilsyn om hvorvidt underretningen har ført til iværksættelse af undersøgelse eller foranstaltninger. Hvis I undervejs i processen oplever, at barnets situation yderligere forværres, skal der fremsendes en ny underretning Fasthold en normal hverdag for barnet. Tryghed og forudsigelighed er vigtig i en utryg og kaotisk situation Vær til rådighed for barnet ved at lytte og give omsorg Ved viden om, eller mistanke mod et barn under 18 år Særligt om børn under 14 år Børn kan også begå overgreb og udsætte et andet barn for en grænseoverskridende adfærd, enten i form af et voldeligt overgreb eller en seksualiserende adfærd. Disse overgreb er ikke strafbare, fordi barnet er under den kriminelle lavalder. Men man bør være opmærksom på, at de kan have samme karakter og konsekvenser for det barn, der udsættes for overgrebene. Derfor bør der handles ligeså alvorligt på disse hændelser som i de situationer, hvor overgrebene kan føre til straf. Samtidig er det også vigtigt at være opmærksom på, at det barn, der har foretaget en sådan handling, også er et barn, der kan have behov for særlig støtte. Ved mistanke eller viden om, at et barn begår voldelige overgreb af fysisk eller seksuel karakter eller udøver seksualiserende adfærd over for andre børn, skal der sendes en underretning til Myndighed og Tilsyn, Center for Børn og Familie. Dette skal ske for såvel det barn, der har denne adfærd, som det barn/de børn, der har været udsat herfor. Hvordan vurderes det, om en seksuel handling mellem børn har været en eksperimenterede leg eller et overgreb? Vi ved at følgende opmærksomhedspunkter kan give et fingerpeg, når du skal vurdere om der sker seksuelle overgreb mellem børn/unge: Se på og vurder følgende: Ved almindelige seksuelle lege, ses ofte en gensidig og frivillig aftale. Ved seksuelle overgreb er det ene barn oftest truet til at deltage i den seksuelle aktivitet. o Er der tale om gensidig nysgerrighed og fælles eksperimentering? o Er der krav om hemmeligholdelse? Magtrelationen mellem børn er en vigtig faktor, fordi seksuelle overgreb mellem børn ofte sker, hvor et barn i en mere magtfuld position udnytter et svagere, måske yngre barn. o Er der brugt magt og trusler i forbindelse med det seksuelle samvær? o Virker et af børnene uvillig eller kuet? o Er der stor alders- og modenhedsforskel mellem børnene? Fremtræder der ritualistiske eller sadistiske/voldelige elementer i det seksuelle samvær? 16

17 Hvad er medarbejderens opgaver Har du selv overrasket børnene i situationen, spørg dem da på en neutral måde om, hvad det er de laver/leger, og hvor de eventuel har set eller kender denne leg fra? Lyt til børnene og undgå at afhøre dem Gå til din nærmeste leder og orienter om, hvad du enten har set, hørt eller gjort i den konkrete situation Nedskriv hvilke tegn, signaler eller hændelser der ligger til grund for din viden eller mistanke - undlad tolkninger Hvis du har fået din viden eller mistanke af en pårørende eller andre, nedskriv da vedkommendes beskrivelse så konkret som muligt og undlad også at tolke på disse oplysninger Vis i den efterfølgende periode interesse og omsorg for begge børn Tal ikke om din mistanke med nogen, der ikke er involveret i sagen. se også afsnittet om pressehåndtering side 20 Hvad er lederens opgaver Vurder oplysningerne fra medarbejderen, herunder om karakteren af oplysningerne tyder mere på en eksperimenterende leg end på en overgrebssituation. Hvis du er i tvivl om ovenstående, kan du kontakte BUSK og i anonymiseret form bede om hjælp til en nærmere vurdering af oplysningerne, herunder hvornår og hvordan forældrene orienteres og inddrages Hvis det er afklaret, at det drejer sig om en voldelig eller seksuel handling, skal du, eventuelt sammen med medarbejderen, allerede samme dag indkalde og/eller orientere begge børns forældrene om hændelsen Ved samtalen med forældre skal du orientere om, at der skal indsendes en underretning til Myndighed og Tilsyn, Center for Børn og Familie på hvert af børnene, så de kan få den relevante hjælp og støtte. Støt din medarbejder i at kunne rumme den tid, der går, mens udredningsprocessen foregår Vær opmærksom på følgende, efter underretningen er afleveret Når underretning er afleveret, vil I inden 6 arbejdsdage, efter denne er modtaget få tilsendt en skriftlig kvittering for modtagelsen Som underretter er man sædvanligvis ikke - i juridisk forstand - part i sagen og kan derfor ikke forvente at få oplysninger om, hvad der sker i sagen. Dog kan du som underretter efter ikrafttrædelse af Barnets Reform den , efter anmodning få oplysninger om, hvorvidt underretningen har givet anledning til undersøgelse eller foranstaltning Hvis I undervejs i processen oplever, at barnets situation yderligere forværres, skal der fremsendes en ny underretning Fasthold en normal hverdag for barnet. Tryghed og forudsigelighed er vigtig i en utryg og kaotisk situation Vær til rådighed for barnet/børnene ved at lytte og give omsorg 17

18 Videregivelse af information til øvrige medarbejdere Lederen vurderer om og hvem, der skal orienteres om sagen. Medarbejderne skal gøres opmærksom på deres tavshedspligt. Ved viden om, eller mistanke om seksuelt overgreb begået af en ansat Beredskabet er i denne handlevejledning alene rettet mod seksuelle overgreb. Der kan naturligvis også findes andre former for overgreb sted begået af en ansat, men dette er ikke medtaget i denne plan. Koordineringsgruppen Til koordinering og behandling af sager i forbindelse med mistanke om eller konstateret seksuelle overgreb begået af en ansat, træder følgende koordineringsgruppe sammen: Centerchef for Børn og Familie Centerchef for Skole, Kultur og Fritid Specialkonsulent Center for Børn og Familie Disse vurderer hvilke andre relevante fagpersoner der skal optræde ad hoc, dette kunne for eksempel være nærmeste leder, chefkonsulent fra løn og personale og/eller chefjurist. Viden om seksuelt overgreb begået af en ansat Ved viden om seksuelt overgreb begået af en ansat i virksomheden skal lederen øjeblikkeligt: Fritage den ansatte for tjeneste Politianmelde sagen Sende en underretning om barnet/børnene til Myndighed og Tilsyn, Center for Børn og Familie og kontakte Løn- og Personale Kontakte et medlem af koordineringsgruppen Centerchef for Børn og Familie eller afdelingsleder kontakter straks Løn og Personale, med henblik på vurdering af de ansættelsesretlige konsekvenser for den ansatte. Efterfølgende overdrages ansvaret for det videre sagsforløb i forhold til barnet/børnene til koordineringsgruppen. 18

19 Mistanke om seksuelt overgreb begået af en ansat 1. Hvad er medarbejderens og lederens opgaver Medarbejderen har ansvar for at kontakte nærmeste leder og orientere om mistanken. Hvis mistanken er rettet mod nærmeste leder, skal medarbejderen henvende sig direkte til centerchefen for Børn- og Familie Lederen kontakter straks Løn og Personale med henblik på en vurdering af, om der skal ske fritagelse for tjeneste, mens sagen undersøges. Tjenestefritagelse sker som udgangspunkt på et møde med deltagelse af afdelingsleder og den ansatte. Den ansatte skal tilbydes at medbringe en bisidder Lederen har ansvar for at kontakte et medlem af koordineringsgruppen Efter henvendelsen til koordineringsgruppen, skal afdelingslederen afvente koordineringsgruppens tilbagemelding og skal umiddelbart ikke foretage sig yderligere 2. Hvad er koordineringsgruppens opgaver Alle medlemmer af koordineringsgruppen skal give henvendelsen højeste prioritet. Det medlem som modtager henvendelsen har ansvaret for at kontakte formanden/næstformanden for koordineringsgruppen Det er formandens eller næstformandens ansvar at indkalde koordineringsgruppen. Hvis det ikke er muligt at træffe hverken formanden eller næstformanden, er det medlemmet der modtager henvendelsen, som indkalder øvrige medlemmer Koordineringsgruppen mødes straks og gennemfører mødet, selvom flere af medlemmerne er forhindret i at deltage Koordineringsgruppen underetter kommunaldirektøren og servicedirektøren, der underretter borgmesteren Koordineringsgruppen laver en nærmere afdækning af sagen for at afgøre om mistanken er ubegrundet eller begrundet 3. Hvis mistanken findes ubegrundet foretages ikke politianmeldelse Herefter har koordineringsgruppen ansvaret for at informere relevante parter Den ansattes nærmeste leder vejleder om hjælp og støtte gennem arbejdsplads, fagforening m.v. Lederen skal orientere om muligheder for krisehjælp Der udarbejdes et internt notat og koordineringsgruppen gør de involverede opmærksom på retten til at få indsigt i dokumentet Den nærmeste leder kan rekvirere hjælp hos koordineringsgruppen eller BUSK 4. Hvis mistanken findes begrundet foretages politianmeldelse Koordineringsgruppen har ansvaret for at kontakte politiet og anmelde sagen Koordineringsgruppen sender en underretning på barnet/børnene til Myndighed og Tilsyn, Center for Børn og Familie Koordineringsgruppen underretter kommunaldirektøren og servicedirektøren, der underretter borgmesteren om politianmeldelse 19

20 Afdelingslederen orienterer den ansatte om politianmeldelsen, efter forinden at have rådført sig med politiet og Løn og Personale, Løn-Jura om, hvornår og hvordan den ansatte skal orienteres Afdelingslederen kontakter Løn og Personale, Løn-Jura for rådgivning om den ansættelsesretlige håndtering af sagen Myndighed og Tilsyn, Center for Børn og Familie vejleder familien til barnet om mulighederne for hjælp og støtte Myndighed og Tilsyn, Center for Børn og Familie har kontakt til politiet under politisagens behandling I tilfælde af sigtelse, tiltale, tiltalefrafald, dom m.v. giver koordineringsgruppen besked til relevante parter i sagen 5. Kontakten til barn og forældre Myndighed og Tilsyn, Center for Børn og Familie har ansvaret for rådgivning og støtte til barn og forældre under hele forløbet 6. Øvrige ansatte på skolen/institutionen Koordineringsgruppen vurderer i et samarbejde med politiet, om det i den konkrete sag er relevant og hensigtsmæssigt at orientere det øvrige personale Orienteringen må tidligst ske, efter den ansatte er orienteret om politianmeldelsen Nærmeste leder skal orientere personalet om støttemuligheder hos leder, centerchef og tillidsmand Ved orienteringer til tredje part skal man være opmærksom på sin tavshedspligt 7. Orientering til andre forældre og bestyrelsen Koordineringsgruppen vurderer i den enkelte sag, om det er relevant og hensigtsmæssigt at orientere andre forældre og bestyrelsen Orienteringen må tidligst ske, efter den ansatte er orienteret om politianmeldelsen Ved orientering af forældre indkalder lederen af institutionen til orienteringsmøde. Relevant medlem af koordineringsgruppen kan deltage Ved orientering til tredje part skal man være opmærksom på sin tavshedspligt 8. Sagen afsluttes Hvis politiets efterforskning ikke fører til tiltale betragtes sagen som afsluttet og medarbejderen genoptager som udgangspunkt sit job Hvis tiltale spørgsmålet indbringes for statsadvokaten genindtræder medarbejderen som udgangspunkt sit job Ved domfældelse tager centerchefen kontakt til nærmeste leder og Løn og Personale og drøfter den ansattes arbejds- og ansættelsesforhold Hvis den ansatte frifindes afholder centerchefen møde med nærmeste leder og den ansatte om genoptagelse af arbejdet Centerchefen og nærmeste leder vurderer, på hvilken måde forældre, personale, bestyrelse og øvrige forældrekreds skal orienteres 20

21 Pressehåndtering Alle henvendelser fra pressen i sager, hvor der er viden om eller mistanke om seksuelle krænkelser eller overgreb på børn og unge, koordineres af Centerchefen for Børn og Familie. Politiet frigiver tidligst oplysninger om sagen til pressen, hvis det besluttes at rejse tiltale. Strafferetslige bestemmelser: vold Straffeloven Straffemæssigt er vold opdelt i en række kategorier af strafbare handlinger. Det drejer sig om følgende paragraffer i straffeloven: 244. Den, som øver vold eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år Den, som udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særlig skærpende omstændighed. 245 a. Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år har et legemsangreb været af så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år. Forældreansvarsloven 2, stk. 2: barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende handling. Strafferetslige bestemmelser: seksuelle overgreb Straffeloven seksuelle overgreb Straffemæssigt er seksuelle overgreb opdelt i en række kategorier af strafbare handlinger. Det drejer sig om følgende paragraffer i straffeloven 210. Incest, samleje med slægtning i nedstigende linje, samleje mellem bror og søster, anden kønslig omgængelse med en slægtning i nedstigende linje eller mellem søskende af samme køn og anden kønslig omgængelse end samleje med en slægtning i nedstigende linje eller mellem søskende Voldtægt 222, 223, 224. Samleje eller anden kønslig omgængelse med et barn under 15 år dog 18 år, hvis barnet eller den unge er betroet til undervisning/opdragelse. 232, 230, 235. Blufærdighedskrænkelse (blotteri, beføling, beluring, verbal uterlighed) samt optagelse, besiddelse og udbredelse af fotos/film osv. af person under 18 år. 223 a. køb af seksuelle ydelser fra personer under 18 år. 21

22 Forældreansvarsloven 2, stk. 2. Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende handling. Lov krav til myndighed herunder behandlingsindsats Pr. 1. oktober 2013 kom der ny lovgivning på området. Ændringerne i lovgivningen er herunder beskrevet ud fra overgrebspakkens 4 temaer: 1. Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb Børnesamtalen fremrykkes, så samtalen gennemføres som led i den børnefaglige undersøgelse (Lov om social service 50,stk. 3). Ved underretning om overgreb skal der gennemføres en separat børnesamtale (Lov om social service 155 a., stk. 2). Kommunens ansvar for at beskytte anbragte børn og unge mod overgreb samt kontakt, der er skadelig for barnets udvikling og trivsel under samvær tydeliggøres (Lov om social service 71, stk. 4). Bestemmelsen om, at børn har ret til en bisidder er permanentgjort (Lov om social service 48 a.). 2. Underretninger skal vurderes inden for 24 timer, og opfølgningen på underretninger skal styrkes Kommunen skal foretage central registrering af alle underretninger og skal inden for 24 timer vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge (Lov om social service 155). Kommunen skal orientere fagpersoner, der underretter, om hvorvidt underretningen har ført til iværksættelse af en undersøgelse eller foranstaltninger (Lov om social service 155 b., stk. 2). Ved en ny underretning om et barn, hvor kommunen allerede har iværksat en foranstaltning, skal kommunen genvurdere sagen (Lov om social service 155 a.). Underretningspligten omfatter også ulovligt skolefravær (Lov om social service 153, stk. 1). 3. Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres Kommunen skal have et skriftligt beredskab for forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge, der bl.a. beskriver samarbejdet med de nye børnehuse. Beredskabet skal vedtages politisk, offentliggøres og revideres med maksimalt fire års intervaller (Lov om social service 19, stk. 5). Kommunerne i regionen skal oprette et børnehus i regionen til undersøgelse af et barns forhold, når barnet har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom (Lov om social service 50 a.). Kommunen skal benytte børnehuset som led i den børnefaglige undersøgelse, hvis der 22

23 er viden eller mistanke om, at et barn har været udsat for overgreb, og når politi eller sundhedsmyndigheder er involveret i sagen (Lov om social service 50 b.). Under behandlingen af en sag, hvor et børnehus benyttes, må bl.a. de kommunale myndigheder, politiet, sundhedsmyndigheder og personalet i børnehuset udveksle oplysninger mellem politi, børnehus og sundhedsmyndigheder i disse sager (Lov om social service 50 c.). Præsentation af Børnehuset og dets opgaver Der er 5 børnehuse i Danmark. Bornholms Regionskommune er igennem en samarbejdsaftale tilknyttet Børnehus Hovedstaden. Børnehuset skal benyttes i sager hvor overgrebet har en sådan karakter at der er behov for en tværsektoriel indsats mellem kommune, politi og/eller sundhedsvæsen. Det er kommunen, der vurderer, hvorvidt det er en tværsektoriel sag. Kommunen bevarer myndighedsansvaret i forhold til barnet eller den unge under hele forløbet i Børnehuset. Børnehuset benyttes som led i den børnefaglige undersøgelse. Indsatsen i Børnehuset består af en udredning og undersøgelse af barnets eller den unges forhold med henblik på at afdække barnets eller den unges behov for særlig støtte foranlediget af overgrebet. Der skal i den enkelte sag foretages en vurdering af hvorvidt samtalerne skal varetages af Børnehus Hovedstadens personale eller om det skal varetages af Bornholms Regionskommune egne psykologer/behandlere. I de sager hvor samtalerne varetages af Børnehusets personale vil personalet rejse til Bornholm for at gennemføre samtalerne. I forbindelse med en konkret efterforskning anvender politiet Børnehusets børnevenligt indrettede vidneafhøringslokale til at foretage videoafhøring af barnet eller den unge. Politiet vurderer om der er behov for en retsmedicinsk undersøgelse. Som udgangspunkt kan børn til og med 12 år blive videoafhørt i Børnehuset. I særlige tilfælde kan der dog dispenseres fra denne aldersgrænse begrundet i barnets/den unges udvikling og psykiske tilstand. Det kan fx være tilfælde, hvor en ung over 12 år har en kognitiv funktionsnedsættelse. Politiet bestemmer, hvor børn og unge over 12 år skal afhøres. I tilfælde hvor det er muligt og hensigtsmæssigt kan politiet vælge at afhøre unge over 12 år i Børnehusets lokaler. Unge over 12 år deltager som udgangspunkt i det efterfølgende restmøde. I Børnehuset inddrages endvidere sundhedsfagligt personale i en vurdering af barnets behov for lægelig undersøgelse og behandling. Sideløbende med politiets og sundhedsvæsenets indsats vurderer Børnehusets personale, om det er relevant at tilbyde barnet eller den unge og dets nære relationer krisestøtte. Personalet i Børnehuset yder rådgivning og vejledning til den kommunale myndighedsrådgiver i forhold til den børnefaglige undersøgelse og håndteringen af den samlede families situation, herunder barnets og familiens evt. fremadrettede behov for særlig støtte. Børnehus Hovedstaden afholder et til to temamøder om året for kontaktpersoner fra myndighedsområdet i regionens kommuner med henblik på videns- og erfaringsudveksling. 23

24 Kontaktoplysninger Center for Børn og Familie, Myndighed og Tilsyn Ullasvej Rønne BUSK: Følgende personer fra rådgivningsgruppen kan kontaktes: Centerchef: Vibeke Juel Blem Leder af dagtilbud: Ann Rubæk-Nielsen Leder af Myndighed og Tilsyn: Marianne Westergaard Socialrådgiver: Eva Karlsen Socialrådgiver: Lone Frederiksen Psykolog: Marianne Jensen Psykolog: Lynn Hansen Kriminalassistent: Karin Nielsen Politikommissær: Peter Jørgensen Konsulent: Anders Mortensen Center for Skole, Fritid og Kultur Specialkonsulent: Lene Elleby Pedersen Center for Børn og Familie

25 Koordineringsgruppen Formand Centerchef for Børn og Familie Vibeke Juel Blem Ullasvej 23, 1 sal 3700 Rønne Bornholms Politi Zahrtmannsvej Rønne Børnehus Hovedstaden Henrik Pontoppidans vej København Telefon:

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud Center for Dagtilbud og Skoler Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud forår 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Beredskab og handlevejledninger Myndighedsafdelingen Oktober 2014 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger

Beredskab og handlevejledninger FURESØ KOMMUNES Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 2 INDHOLD 1. Indledning... 5 2. Målgruppe og definitioner... 6 Målgruppe... 6 Definitioner og lovgivning...

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 1 Indledning Ifølge Servicelovens 19 stk. 5, skal kommunerne udarbejde et beredskab

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 2.1. Definition af seksuelle

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Det kommunale beredskab. forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge

Det kommunale beredskab. forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge Det kommunale beredskab forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge 1. Indledning Som menneske og fagperson kan vi alle blive i tvivl, når der opstår

Læs mere

Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb...

Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... 2 Hvad er vold?... 2 Hvad er et seksuelt overgreb?... 3 Tegn

Læs mere

Retningslinjer og vejledning for håndtering af mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge

Retningslinjer og vejledning for håndtering af mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge Retningslinjer og vejledning for håndtering af mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge Dette beredskab henvender sig til alle professionelle i Fredensborg Kommune, der i deres arbejde har kontakt

Læs mere

PROCEDURE ved OVERGREB

PROCEDURE ved OVERGREB PROCEDURE ved OVERGREB FORORD Som voksne har vi ansvar for at beskytte børn og unge, både vores egne og dem vi tager hånd om som professionelle, særligt når det handler om så alvorlige emner som vold og

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 1 Indledning Ifølge Servicelovens 19 stk. 5, skal kommunerne udarbejde et beredskab

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Forebyggelse og håndtering. af overgreb mod børn og unge. Halsnæs Kommunes handleplan. Oktober 2013

Forebyggelse og håndtering. af overgreb mod børn og unge. Halsnæs Kommunes handleplan. Oktober 2013 Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Halsnæs Kommunes handleplan Oktober 2013 1 2 Indledning Halsnæs Kommunes handleplan Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge 1, henvender

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet... 4 Tegn og signaler, du skal være opmærksom på...

Læs mere

Brug dem som et udgangspunkt for arbejdet med jeres egen politik. De indeholder nogle af de emner, som I kan have med i jeres overvejelser.

Brug dem som et udgangspunkt for arbejdet med jeres egen politik. De indeholder nogle af de emner, som I kan have med i jeres overvejelser. FAKTA Faktakortene giver jer et udpluk af de mest relevante lovtekster, fx underretningspligt, tavshedspligt, udveksling af oplysninger og straffelov, samt definitioner på seksualitet og overgreb. Sådan

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Bekymring om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge

Bekymring om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge gladsaxe.dk Bekymring om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge Beredskabsplan ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb af børn og unge 1 Indhold Forord... 3 Målgruppe og definitioner af vold

Læs mere

Beredskabsplan.... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE

Beredskabsplan.... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE Beredskabsplan... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE BEREDSKABSPLAN 2 Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Brøndby Kommunes beredskabsplan 2013 Indhold Indledning...3 Definition af

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning

Beredskabsplan og handlevejledning Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt KOLDING KOMMUNE 2014 KOV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med

Læs mere

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Vejledning til beredskabet overgreb mod børn Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune,

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Definitioner af begreber... 4 Mulige tegn og reaktioner hos børn og unge,... 5 der er udsat

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb.

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Forord For at sikre en ensartet og hurtig indsats ved såvel mistanke som begået overgreb skal alle medarbejdere være bekendt med retningslinjerne, som er beskrevet

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Temadag. Karen Jørgensen, Konsulent i SISO Malene Lund, Konsulent i SISO

Temadag. Karen Jørgensen, Konsulent i SISO Malene Lund, Konsulent i SISO Temadag Kerteminde kommune maj 2012 Karen Jørgensen, Konsulent i SISO Malene Lund, Konsulent i SISO Program Præsentation af SISO Definition og omfang Hvordan kan vi som fagpersoner bidrage til en tidlig

Læs mere

Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området:

Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området: Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området: Opstår der mistanke om vold eller seksuelle overgreb, er det vigtigt, at vi tager mistanken alvorligt. Det er vigtigt, vi er opmærksomme

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole 1 Den professionelle bekymring på Lyne Friskole November 2015 Lovgrundlag Dette er lovgrundlaget, der skal sikre, at der tages hånd om børn og unge, der har behov for særlig støtte Underretningspligt Underretningspligt

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn APRIL 2017 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Bekymring,

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger

Beredskab og handlevejledninger Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 2 Beredskab og handlevejledninger Myndighedsafdelingen Juni2014 Billeder: colourbox.dk INDHOLD 1. INDLEDNING 4 2.

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet.

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet. Formål med Løvvangskolens seksualvejledning Formålet med at have en seksualpolitik og vejledning er altså, at skabe klarhed og rimelige rammer for, hvad der er socialt acceptabelt eller direkte lovpligtigt,

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge Baggrund Som Platangårdens egen erfaring samt en række undersøgelser viser, modtager døgninstitutioner børn og unge, som inden anbringelsen

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb

Beredskabsplan ved overgreb Beredskabsplan ved overgreb 0 Forord Dette beredskab henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere og ansatte i dagpleje, dagtilbud,

Læs mere

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Samværspolitik Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Del II - retningslinier til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge

Læs mere

Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom.

Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom. Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra voksen til barn Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender procedurer og regler ved mistanke om seksuelle overgreb mod

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indledning.............................3 Forebyggelse...........................3 Bekymring mistanke

Læs mere

BEREDSKABSPLAN Ved bekymring, mistanke eller viden om fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb mod børn og unge

BEREDSKABSPLAN Ved bekymring, mistanke eller viden om fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb mod børn og unge BEREDSKABSPLAN Ved bekymring, mistanke eller viden om fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb mod børn og unge 1 2 Indholdsfortegnelse Forord 4 Målgruppe 5 Frederikshavn Kommunes Omsorgsgruppe 5

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn n Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning... 2 Definitioner på overgreb... 2 Tikøb Skole og Familiehus handle- og forebyggelsesplan for sager om vold

Læs mere

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE INDHOLD FORORD 3 Kontaktoplysninger 3 MÅLGRUPPER OG DEFINITIONER 4 Vold 4 Seksuelle overgreb 4 FOREBYGGELSE HVORDAN? 5 Det organisatoriske

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen

Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen Overgreb Handleplan for Herningsholmskolen Center for Børn og Forebyggelse Center for Børn og Læring 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Indhold Vigtige oplysninger og kontakter... 1 Indledning... 2 Målgruppe og definitioner...

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdet af Beredskabsplanen 2 Definition på seksuelt overgreb eller krænkelse af et barn 2 Handlingspligt ved mistanke om

Indholdsfortegnelse Indholdet af Beredskabsplanen 2 Definition på seksuelt overgreb eller krænkelse af et barn 2 Handlingspligt ved mistanke om Indholdsfortegnelse Indholdet af Beredskabsplanen 2 Definition på seksuelt overgreb eller krænkelse af et barn 2 Handlingspligt ved mistanke om seksuelt overgreb 2 Udveksling af oplysninger 3 Hvem er parter

Læs mere

Beredskabsplan overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan overgreb mod børn og unge Beredskabsplan overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 VIDEN OM VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB 4 DEFINITION AF BEGREBER 4 DET SIGER LOVEN OM VOLD 5 BØRNS OVERGREB PÅ ANDRE BØRN 6 TEGN OG

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Seksuelle overgreb mod børn & unge. Hvad ser du? - Hvad gør du? Børne- og Familiecentret

Seksuelle overgreb mod børn & unge. Hvad ser du? - Hvad gør du? Børne- og Familiecentret Seksuelle overgreb mod børn & unge Hvad ser du? - Hvad gør du? Børne- og Familiecentret Forord Børn og unge har ret til et godt liv. De har krav på beskyttelse, udvikling og inddragelse. Men desværre bliver

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Medarbejdere i skoler, dag- og døgninstitutioner samt medarbejdere i kommunens øvrige tilbud til børn og unge. Planen henvender sig til medarbejdere

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

HANDLEGUIDE. Vi passer på børn og unge. Beredskab til opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt mod børn og unge.

HANDLEGUIDE. Vi passer på børn og unge. Beredskab til opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt mod børn og unge. HANDLEGUIDE Lolland Kommune - August 2015 Vi passer på børn og unge Beredskab til opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt mod børn og unge. Indhold Indledning... 3 1. Generel

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Fysisk vold omfang. Program 07-02-2013

Fysisk vold omfang. Program 07-02-2013 Randers Kommune, 6. februar 2013 Merete Bonde Jørgensen, konsulent i SISO Program Tegn og signaler hos børn i en voldsramt familie Hvad gør volden ved barnet? Hvordan taler du med barnet om volden? Hvad

Læs mere

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Indhold INDLEDNING... 4 Definitioner... 6 Definition af overgreb på børn og unge... 6 Definition - vold... 7 Strafferetslige bestemmelser

Læs mere

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb I Børnegården ønsker vi at hindre og/eller mindske seksuelle overgreb og vold mod børn, via forebyggelse, synlighed

Læs mere

OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse?

OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse? OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse? 3 01 OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Her kan du læse

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Familieafdelingen Side 1 af 22 Familie Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf,:

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager 2011/1 BSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. oktober 2011 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb

Beredskabsplan ved overgreb Beredskabsplan ved overgreb 0 Forord Dette beredskab henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere og ansatte i dagpleje, dagtilbud,

Læs mere

Handleguide og beredskabsplan

Handleguide og beredskabsplan SOLRØD KOMMUNE BØRN OG UNGE RÅDGIVNINGEN Handleguide og beredskabsplan en forebyggende og rettidig indsats over for børn og unge Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 Acadre 13/16509 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

BEREDSKABSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE BEREDSKABSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE DRAGØR KOMMUNE Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 Indhold Indledning... 2 Definition af et overgreb... 3 Forebyggelse

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med & Vold seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN. i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn

Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN. i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn Indhold Beredskabsplan ved mistanke eller viden om overgreb mod børn.... 4 Definitioner på overgreb.... 5 Tegn

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere