Bestyrelsens forord 3 Praktiske oplysninger 3 Ejendomskontoret 4 Ordensreglement 5 Vedligeholdelsesreglement 7 Vedligeholdelsesstandard 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens forord 3 Praktiske oplysninger 3 Ejendomskontoret 4 Ordensreglement 5 Vedligeholdelsesreglement 7 Vedligeholdelsesstandard 13"

Transkript

1

2 Bestyrelsens forord 3 Praktiske oplysninger 3 Ejendomskontoret 4 Ordensreglement 5 Vedligeholdelsesreglement 7 Vedligeholdelsesstandard 13 Råderetskatalog 29 Installationer, der ikke er omfattet af råderetten. 31 Den kollektive råderet når afdelingen betaler! 35 Installationsretten 36 Altaner og terrasser 38 Vaskerier 41 Klatvaskerier 42 Private vaskemaskiner 42 Beboerhuset Neergaards Allé 4 43 Selskabslokalet Berners Vænge 3 45 Affald og containerpladser 46 Tilmelding til Bolignet 47 Antennepakker 47 Telefon (fastnet og mobil) 47 Internet 47 Regler for fællesantenne 49 Regler for datanetværk 51 Selskabets vedtægter 55 2

3 Bestyrelsens forord September 2014 Det er nu flere år siden, at der sidst er udsendt en beboerinformation for Bredalsparken. I den periode har afdelingsmødet vedtaget ændringer af ordensreglementet & vedligeholdelsesstandarden, der er sket ændringer indenfor IT & TV området, vaskeriernes åbningstid er ændret og selskabets vedtægter er ændret i forbindelse med ny lovgivning. Derfor er der behov for en ny udgave af beboerinformationen. Hvis der fra tid til anden opstår tvivlsspørgsmål i forhold til de oplysninger, der er i denne information, eller du måske helt savner svar på dit problem, er du altid velkommen til at rette henvendelse til ejendomskontoret eller afdelingsbestyrelsen. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Praktiske oplysninger Afdelingen ledes af en afdelingsbestyrelse på 9 medlemmer, som er valgt på det årlige afdelingsmøde. Afdelingsbestyrelsen er fælles med Grenhusene. IT-gruppen styrer netværket for Bredalsparken og Grenhusene, supporterer beboerne og afholder kurser. Personlig henvendelse til IT-gruppen kan ske hver tirsdag mellem kl og 21 i Berners Vænge 18, kælderen, eller telefonisk alle hverdage mellem kl og 21 og i weekenden mellem kl og på tlf Du kan finde yderligere oplysninger om afdelingen, klubber og foreninger, sociale arrangementer med videre i bladet Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene som omdeles til beboerne cirka 4 gange om året, samt på afdelingens hjemmeside 3

4 Ejendomskontoret Ejendomskontoret befinder sig på adressen Berners Vænge 26, st.th. Der er kontor- og telefontid mandag til fredag mellem kl og 11.00, samt hver anden onsdag ( lige uger) kl til for personlig henvendelse. (Dog ikke i juli måned.) Telefonnummer: Uden for åbningstiden kan der indtales besked på telefonsvaren. På ejendomskontoret kan du låne boremaskine og trækvogn, mod et depositum på 200 kr. Vagt udenfor åbningstiden Vagthavende ejendomsfunktionær kan kontaktes i akutte tilfælde såsom, sprængte vandrør, oversvømmelser, manglende varmeforsyning eller lignende. Det skal bemærkes, at vagten kun må benyttes i akutte situationer, og at henvendelser om almindelige vedligeholdelsesopgaver som for eksempel dryppende vandhaner, løbende toiletter og lignende, skal ske til ejendomskontoret indenfor den normale åbningstid. Den vagthavende ejendomsfunktionær har kompetence til at afvise at yde assistance og i stedet henvise beboerhenvendelser til ejendomskontoret. Vagttelefon:

5 Ordensreglement Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealerne? og meget mere 5

6 1. Musik og brug af støjende værktøj Benyttelse af radio og lignende samt musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. I særlige tilfælde bør man sikre sig, at naboer er indforstået med musikudfoldelse efter kl Anvendelse af støjende værktøj må ikke finde sted før kl og efter kl alle ugens dage. 2. Antenner Tilslutning til fællesantenne må kun foretages med originale kabler og stik. Beboerne må kun opsætte udvendige antenner og luftantenner efter forudgående skriftlig tilladelse fra boligafdelingen efter henvendelse på ejendomskontoret. 3. Affald og skrald Af hygiejniske grunde skal alt affald være omhyggeligt pakket ind, f.eks. i affaldsposer. Flasker og genstande af glas må ikke smides i skakten. Større ting, som papkasser, møbler o. lign. skal anbringes i containergårdene. 4. Bad og toilet Af hensyn til natteroen bør der ikke bades mellem kl og kl morgen. 5. Vask, tørring og strygning Der henvises til regler for benyttelse af afdelingens vaskerier. Private vaskemaskiner må kun benyttes i tidsrummet 8.00 til kl Barnevogne, cykler, knallerter, legeredskaber m.v. Disse ting må ikke henstilles således, at de kan være til gene for andre. Cykling og knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt på gangstier, græsarealer og fortove. 7. Leg og boldspil Leg og boldspil skal foregå med størst mulig hensyn til omgivelserne. Fodboldspil må kun finde sted på de dertil indrettede arealer. 8. Parkering og motorkørsel Parkering må ikke finde sted, hvor den er til gene for den øvrige trafik og aldrig på græs eller sti arealer. Last- og større varevogne må ikke parkeres på bebyggelsens veje og parkeringspladser. På bebyggelsens p-pladser må der kun stå indregistrerede køretøjer. Parkering af campingvogne og trailere må kun finde sted i en klargørings- og afrigningsfase på 2 dage. 9. Skån de grønne områder og bebyggelsen Da vi alle ønsker at bo og færdes i en pæn bebyggelse, henstilles det til alle om at værne om denne. Især bør alle forældre holde øje med deres børns færden i det daglige, således at disse kan hjælpe med til at holde det pænt. Værn om vore beplantninger og de kollektive anlæg. Ved bord- og bænkesæt skal der udvises størst mulig hensyn til omgivelserne. 10. Husdyrhold Ifølge urafstemning blandt beboerne er det ikke tilladt at holde husdyr. Fodring af vilde katte forbudt. 11. Altaner og terrasser Der henvises til særlige regler for altaner og terrasser. 6

7 Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? 7

8 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelsesbeløb - kort fortalt I bo perioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Du afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Du er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Ved indflytning får du et beløb (normalistandsættelsesbeløbet, benævnt NI-beløbet), som er et tilskud til boligens istandsættelse i form af nødvendig maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring. NI-beløbet er nedsat forholdsmæssigt for de bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt ny istandsat. Ved fraflytning betaler du NI-beløbet, men boligafdelingen overtager gradvist denne udgift i forhold til bo periodens længde. Se i øvrigt afsnit 4b. Du betaler alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. 1. Generelt Med virkning fra den 1. januar 2009 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer Vedligeholdelsesreglement og lejekontrakt b. Vedligeholdelsesreglementet træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. Vedligeholdelsesreglementet gælder altså, uanset hvad der står i lejekontrakten. Normalistandsættelse c. Ved fraflytning beregner boligafdelingen et normalistandsættelsesbeløb, benævnt NI-beløb. NI-beløbet er et beløb, som tilflytteren får som et tilskud til istandsættelse af boligens vægge og lofter samt rengøring. Nærmere om NI-beløbet i afsnittet om fraflytning. Beboerklagenævn d. Uenighed om henholdsvis boligafdelingens og beboerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet. 2. Overtagelse af boligen ved indflytning Boligens stand a. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Beboeren får NI-beløbet udbetalt til istandsættelse af de vægge og lofter, som ikke fremtræder ny istandsat. Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være ny istandsat. 8

9 Syn ved indflytning b. Ved lejemålets begyndelse foretager ejendomskontoret et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende vedligeholdelsesstandard i boligafdelingen og for denne type bolig. Ejendomskontoret sender indkaldelse til indflytningssyn. Indflytningsrapport c. Ved indflytningssynet udarbejder ejendomskontoret en indflytnings rapport, hvor beboeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til beboeren ved synet. Hvis beboeren ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten, sendes denne til beboeren senest 2 uger efter. Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger d. Hvis beboeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal beboeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for ejendomskontoret på den udleverede mangelliste. e. Ejendomskontoret kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Beboeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning. Ved indflytning udleveres en mangelliste. 3. Vedligeholdelse i bo perioden Beboerens vedligeholdelsespligt Boligafdelingens vedligeholdelsespligt a. Du skal sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling. Du afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Du skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. b. Det påhviler boligafdelingen at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Boligafdelingen vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vand- og gashaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, komfurer, og lignende, der er installeret af boligafdelingen eller af en beboer som led i dennes råderet. c. Boligafdelingen kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af punkt 4g. Boligafdelingens adgang til boligerne d. Du skal give boligafdelingen adgang til det lejede, når det er nødvendigt at besigtige bygningsdele inden/uden for boligen, som kræver en særlig opmærksomhed og behandling. Dette for at imødegå uforholdsmæssigt store vedligeholdelsesudgifter. Forud for besøget vil du modtage et passende varsel herom. Låse e. Boligafdelingen sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af 1 lås i hoveddør. Boligafdelingen afholder alle udgifter i denne forbindelse. 9

10 Vandinstallation, toilet f. Kontakt ejendomskontoret, hvis du har utætte eller støjende vandhaner og cisterner. Udluftning g. For at undgå en fugtig bolig så boligen og dit inventar bliver ødelagt på grund af fugten, skal du sørge for at lufte godt ud. En kort, kraftig udluftning er bedre end at lade et vindue stå på klem. Udluft minimum to gange dagligt. En bolig, der ikke er udluftet, kan give dårligt indeklima. Altaner h. Se særlige altanregler. Haver og terrasser i. Du har pligt til selv at sørge for at få haveaffald kørt til containerplads. Se særlige terrasseregler. Glas og kumme forsikring j. Bebyggelsen har forsikring på glas og kumme. Du skal hurtigt anmelde eventuelle skader til ejendomskontoret. Vandskade k. Hvis der trænger vand ind, eller hvis der er rør eller radiatorer, der sprænger, skal du hurtigst muligt anmelde det til ejendomskontoret, så der sker mindst mulig skade på boligen. Skader på dit indbo som følge af vandskade er ikke dækket af bebyggelsens forsikring. Anmeldelse af skader l. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal du straks meddele dette til ejendomskontoret. Undlades en sådan meddelelse, skal du betale for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse. Skader på eget indbo m. Det anbefales, at du tegner en indboforsikring, da boligafdelingens forsikring ikke dækker skader på dit indbo. Boligafdelingens forsikring dækker ikke skader på indbo eller andre genstande hensat i loft eller kælderrum. 4. Ved udflytning Normalistandsættelse ved fraflytning a. Ved fraflytning behøver du ikke at foretage dig noget i forbindelse med normalistandsættelse. NI-beløbet udbetales til den nye lejer, som sørger for nødvendig maling af lofter og overvægge maling eller tapetsering af vægge rengøring herefter. NI-beløb b. Den fraflyttende beboer betaler normalistandsættelsen (NIbeløb), men boligafdelingen overtager gradvist denne udgift med 1% pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 100 måneder svarende til 8 år og 4 måneder, vil boligafdelingen således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen. Undladelse af normalistandsættelse c. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt ny istandsat. 10

11 Misligholdelse d. Når du fraflytter, betaler du alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. e. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af dig, medlemmer af din husstand eller andre, som du har givet adgang til boligen. Ekstraordinær rengøring Syn ved fraflytning Før syn f. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande, altaner, terrasser m.v., betragtes dette også som misligholdelse. g. Boligafdelingen foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Du indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel. Ejendomskontoret tilbyder at gennemføre et uformelt før syn hvor du kan få en uforpligtende vurdering af, hvilke arbejder der skal udføres i boligen. Hvis du ønsker et før syn, skal du rette henvendelse til ejendomskontoret i så god tid som muligt. Fraflytningsrapport h. Ved synet udarbejder ejendomskontoret en fraflytningsrapport, hvor det fremgår Hvilke istandsættelsesarbejder, der udføres som følge af slid og ælde ( afdelingen). Hvilke, der er misligholdelse. i. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til dig ved synet eller sendes til dig senest 2 uger efter, såfremt du ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten. Oplysning om istandsættelsesudgifter j. Senest 2 uger efter synsdatoen giver boligafdelingen dig skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og din andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse. Endelig opgørelse k. Boligafdelingen sender den endelige opgørelse over istandsættelses udgifterne til dig uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan din andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles. l. I den endelige opgørelse kan din samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift. Arbejdets udførelse m. Istandsættelsesarbejdet udføres på boligafdelingens foranledning. Istandsættelse ved bytning n. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger. Forud for godkendelse synes boligerne af ejendomskontoret. 11

12 12

13 Vedligeholdelsesstandard Vedligeholdelsesstandard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være, når du flytter? Hvad skal du betale for? 13

14 VEDLIGEHOLDELSESSTANDARD Ved flytning fra et boliglejemål bedømmes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til hvilken istandsættelse, der skal foretages - og hvem der skal betale for det. Bedømmelsen sker på grundlag af den vedligeholdelsesstandard, som afdelingsbestyrelsen har besluttet, at et boliglejemål skal have, når den nye beboer flytter ind. I efterfølgende skemaer er vilkårene for boliglejemålenes vedligeholdelsesstandard anført. Vedligeholdelse af Standard Bemærkninger Lofter A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske Farveændring (alle farver) - dog ikke atypiske farver Afskalning forårsaget af ikke håndværksmæssig korrekt behandling Trælofter (lovlige og håndværksmæssigt udført) Gipspladelofter (lovlige og håndværksmæssigt udført) Gulve, træ A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske Lakering uden om tæpper eller møbler Opkogning af gulvlak. B Istandsættelse boligafdelingen B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Gennemslidning af lak lag uden misfarvning Gennemslidning af lak lag med misfarvning. 14

15 02.05 Gennemslidning af lak lag på dørtrin (misfarvning) Gennemslidning af lak lag på dørtrin uden misfarvning Ikke håndværksmæssig korrekt lakering ( gardiner, helligdage o. lign) Farveforskelle i lak lag efter tæpper Ludbehandlede gulve Trægulve belagt med dæklamel (parket) Linoleum, vinyl eller anden belægning på oprindelige trægulve (forudsat hel og velholdt belægning) - kun i køkken Malede gulve (oprindeligt lakerede) Vægge, speciel overflade A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske Tapetsering på oprindelig malet overflade Maling af tapetserede vægge. B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Bemærkninger Hessianbeklædte vægge (ubehandlede med farveforskelle) Malede hessianbeklædte vægge Malet savsmuldstapet. 15

16 03.06 Strukturmaling på vægge Maling på ikke tidligere behandlet overflade (berapning, blank mur o.lign.) Vinduesbrystninger tapetserede (oprindeligt malede) Tapetserede overvægge i køkkener og baderum (oprindeligt malede) Vægge - flisebeklædte A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske Borede huller i fliser B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Bemærkninger Borede huller i fuger Klæbemærker på fliser Limrester fra opsatte holdere o.lign Opsat udstyr ud over standard (sæbeholdere o.lign) - hvis det er brugbart Dørflader og skabslåger, malede A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske Afskalninger/skrammer - i mindre omfang Hjemmemalede (løbere, helligdage, striber m.v.) Nedslidt men intakt maling. B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren 16

17 05.04 Ridser i større omfang Skader efter klæbemærker - herunder farveændringer Gennemslidning af maling grundet almindeligt brug. Godkendelse af eget udført malerarbejde forudsættes håndværksmæssigt korrekt udført Dørflader og skabslåger naturtræ - lakerede A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Bemærkninger Afskalninger/skrammer - i mindre omfang Hjemmelakerede (løbere, helligdage, striber m.v.) Nedslidt men intakt laklag Ridser af større omfang Malede overflader Skader efter klæbemærker - herunder farveændringer Gennemslidning af laklag grundet almindeligt brug Fodlister, karme og indfatninger malede A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Bemærkninger Mindre antal afskalninger. 17

18 07.02 Hjemmemalede (løbere, helligdage m.v.) Atypisk farvevalg Ridsede/snavsede efter støvsugning eller lignende Nedslidt, men intakt maling Skader efter klæbemærker, herunder farveændringer Gennemslidning af maling grundet almindeligt brug Fodlister, karme og indfatninger lakerede A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Hjemmelakerede (løbere - helligdage m.v.) Ridsede/snavsede fra støvsugning el. lign Nedslidt, men intakt laklag Malede overflader Skader efter klæbemærker - herunder farveændringer Gennemslidning af laklag grundet alm. brug 18

19 09.00 Panelplader og skabssider malede A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Bemærkninger Afskalninger/skrammer - i mindre omfang Hjemmemalede (løbere, helligdage, striber m.v.) Nedslidt men intakt maling Ridser i større omfang Søm- eller skruehuller Gennemslidning af laklag grundet alm. brug Tapetseret overflade Skader efter klæbemærker herunder farveændringer Godkendelse af ommalede panelplader forudsætter håndværksmæssigt korrekt udførelse. 19

20 10.00 Skabe - indvendig A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske Ridsede overflader på skabsbunde, døre eller skabssider, der skyldes forkert brug Gennemslidning af malinglag m.v. på skabsbunde, døre eller skabssider, der skyldes almindeligt brug. B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Bemærkninger Køkkenbordsplader A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske Matslidt overflade. B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Bemærkninger Brune eller mørke ringe efter varme genstande (gryder o.lign.) Mindre skæremærker i belægningen Dybe skæremærker i belægningen Huller i belægningen Dybere skæremærker i kantlister Skader af større omfang i kantliste Brandmærker i kantlister (f.eks. fra cigaretgløder). 20

21 12.00 Gaskomfurer A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske Skader i udvendig overflade a. få b. mange B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Bemærkninger Skader i indvendig overflade a. få b. mange Mangelfuld eller manglende rengøring Fastbrændt misfarvning af emalje a. lidt b. meget Skader på bageplader, riste eller bradepande (fx. som følge af mangelfuld renholdelse) Manglende inventar (bageplader, bradepande o.lign.) Afprøvning a. ingen fejl b. fundet fejl El-komfurer A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske Skader i udvendig overflade. a. få b. mange B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Bemærkninger 21

22 13.02 Skader i indvendig overflade. a. få b. mange Mangelfuld eller manglende rengøring Fastbrændt misfarvning af emalje. a. lidt b. meget Skader på bageplader, riste eller bradepande (fx. som følge af mangelfuld renholdelse) Manglende inventar (bageplader, riste eller bradepande) Afprøvning a. ingen fejl b. fundet fejl Køleskabe (Findes kun i ungdomsboliger) A B C Bemærkninger Skader i udvendige overflader a. få b. mange Mangelfuld eller manglende rengøring Misfarvning efter klæbemærker 22

23 15.00 Trapper i lejemålene A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske Gennemslidning af laklag (misfarvning) trin Ikke håndværksmæssig korrekt lakering ( gardiner, helligdage o.lign) Farveforskelle i laklag efter tæppebelægning o.lign Malede trin B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Linoleum kork eller venylbelægning (forudsat hel og velholdt belægning) Tæppebelagt, helt eller delvis (forudsat hel og velholdt) Emhætter Gurrevej ulige numre st. etage (ikke i opgangene) samt ungdomsboliger & Hvidovrevej 294 B & C 3. sal Skader i udv. overflade A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren a. få b. mange Mangelfuld eller manglende rengøring Rensning af filtre Misfarvning efter klæbemærker 23

24 17.00 Terrazzo- og stiftmosaikgulve A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske Omfattende kalkbelægninger B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Bemærkninger Rensning på grund af utilstrækkelig renholdelse Ru overflade f.eks. efter afrensning med syre Manglende eller beskadigede fuger f.eks. efter afrensning med syre Maling af gulve Håndvask og WC-kummer cisterne Beskadiget overflade p.g.a. manglende renholdelse - herunder misfarvning. A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Beskadiget overflade, f.eks. p.g.a. syrepåvirkning eller lignende Skade i overflade Revner, der ikke skyldes krakelering Krakeleret overflade Skader der skyldes manglende rapportering til ejendomskontoret. 24

25 19.00 Koldt- og varmtvandshaner, blandingsbatterier og bruser A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Bemærkninger Skader, der ikke skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller slid og ælde Skader, der skyldes mangelfuld rapportering til ejendomskontoret eller misligholdelse Misligholdelse, fejlagtig brug El-installationer A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske Uautoriserede indgreb i el-installationer Beskadigede herunder overmalede kontakter eller dæksler Autoriserede el-installationer f.eks. over nedhængte lofter - hvis loft er godkendt Utilgængelige el-installationer (f.eks. skjult bag lofts- og vægbeklædninger) a. lovlige b. ulovlige B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Gennemgang a. lovlige b. ulovlige 25

26 21.00 Radiatorer A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Bemærkninger Fastsiddende radiatorventiler efter mangelfuld benyttelse Skader som følge af ukorrekt brug Skader grundet manglende rapportering til ejendomskontor Alle farver, dog ikke atypiske Skrammer i mindre omfang Nøgler og låse A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Afleveres med 3 nøgler, omlægning/udskiftning af låsecylinder Mangler der nøgler til boligen ifølge indfl. rapport Terrasser A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Bemærkninger Mangelfuld pasning - f.eks. manglende græsslåning, ukrudt i bede m.v Knækkede fliser. 26

27 23.03 Maling i afvigende farver på plankeværker, pergola, betonvægge o.lign Ulovligt opsatte udhuse, drivhuse, plankeværker, pergolaer m.v Altaner A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske Det er tilladt at male indvendige dele af altanens facade, som allerede er malet, herunder også de skure, som bl.a. findes på Gurrevej og de eternitplader, som f.eks. findes på de øverste altaner på Claus Petersens allé og Hvidovrevej. Det er en forudsætning, at arbejdet udføres håndværksmæssigt korrekt, at ejendomskontorets anvisninger følges og der kun anvendes maling, som udleveres af ejendomskontoret. B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren 27

28 28

29 Råderetskatalog Råderetskatalog Om mulighederne for forbedringer og forandringer af din bolig Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse? 29

30 INDHOLD Råderetskatalog 29 Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! 31 Forbedringer og forandringer. 31 Udenfor eller indenfor boligen. 31 Installationer, der ikke er omfattet af råderetten. 31 Forbedringer indenfor boligen 33 Forandringer indenfor boligen 33 Forandringer udenfor boligen 34 Den kollektive råderet når afdelingen betaler! 35 Installationsretten 36 30

31 Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så den passer til netop dine ønsker og behov. Reglerne for at ændre din bolig er fastsat af afdelingsmødet i din afdeling og af Bredalsparkens bestyrelse. Hvis du mener, at der skal ændres på reglerne, så kan du stille det som forslag til afdelingsmødet. Forbedringer og forandringer. I reglerne om råderet skelnes der mellem forbedringer og forandringer. Hvis du udfører en forbedring af boligen, så betyder det: At du ikke skal føre forholdene tilbage til det oprindelige, når du flytter. At du vil være berettiget til en økonomisk godtgørelse, hvis du flytter inden for en nærmere bestemt periode. Hvis du udfører en forandring af din bolig, så betyder det: At der kan blive stillet krav om, at du fører forholdene tilbage til det oprindelige, når du flytter (retableringspligt). At du ikke vil være berettiget til økonomisk godtgørelse, når du flytter. Udenfor eller indenfor boligen. I reglerne om råderet skelner man også mellem arbejder, der udføres udenfor og indenfor boligen. Reglerne for at forandre eller forbedre udenfor boligen (f.eks. i haven) fastsættes af afdelingsmødet. Hvis afdelingsmødet ikke har godkendt, at man f.eks. må opsætte udestuer eller overdække sin hoveddør, så er det ganske enkelt ikke tilladt. Hvis du derimod ønsker at bygge om indenfor boligen, så er det dit boligselskab, der skal tage stilling til ansøgningen. Afdelingsmødet i din afdeling kan godt fastsætte nogle retningslinier, men hvis afdelingsmødet ikke har taget stilling til, om man f.eks. må bygge en hems i boligen, så er det op til boligselskabet at tage stilling til forholdet. Installationer, der ikke er omfattet af råderetten. Hvis du ønsker at installere f.eks. hårde hvidevarer i din bolig, så kan du ikke bruge råderettens regler. Du skal i stedet bruge den såkaldte installationsret. Installationsretten giver dig ret til at installere f.eks. vaskemaskine, opvaskemaskine, tørretumbler, emhætte osv.i din bolig. Du ejer selv de installationer, som udføres efter disse regler. Du står selv for al vedligeholdelse og du er erstatningsansvarlig for eventuelle skader på ejendommen som følge af installationerne. Der kan derfor blive stillet krav om, at du tegner de fornødne forsikringer. Når du flytter, skal hvidevarerne fjernes, og der kan blive stillet krav om retablering, hvis du f.eks. har fjernet et køkkenskab for at få plads til en vaskemaskine. 31

32 Boligselskabet kan kun modsætte sig installationen, hvis f.eks. el- eller afløbskapaciteten er for ringe. Hvis du ønsker at benytte installatinsretten, skal du følge vejledningen herom andet sted i denne beboerinformation. Hvad skal du gøre? Hvis du ønsker at forandre eller forbedre din bolig efter råderetten skal du anvende følgende fremgangsmåde: Du skal skriftligt meddele ejendomskontoret, hvilke arbejder du kunne tænke dig at udføre. Ejendomskontoret sender din henvendelse videre til DAB, som behandler sagen eventuelt i samarbejde med Bredalsparkens bestyrelse. Du modtager tilladelse eller afslag fra DAB. En tilladelse vil normalt også indeholde en nærmere beskrivelse af de krav og betingelser, som Bredalsparken stiller. Arbejderne må ikke sættes i gang, før du har modtaget en tilladelse. Hvis du ikke har modtaget svar fra DAB indenfor 8 uger (juli måned undtaget), så kan du betragte det som en tilladelse til at gennemføre arbejderne.. Det er en forudsætning, at arbejdet er udført håndværksmæssigt korrekt. Hvilke regler gælder i din afdeling? Forbedringer: I skemaerne nedenfor er der nogle krydser, som beskriver de nærmere betingelser, der gælder, hvis du vil forbedre din bolig. A. Kommunen skal godkende denne forbedring. Det er DAB, der sørger for at få de nødvendige godkendelser, men du skal betale eventuelle omkostninger til f.eks. byggetilladelse. B. Den nuværende installation og/eller bygningsdel kan have en værdi, som vil blive modregnet i dine udgifter til forbedringen. C. Hvis forbedringen giver afdelingen øgede udgifter til vedligeholdelse og/eller forsikring, skal du betale disse udgifter gennem et månedligt tillæg til huslejen eller en forhøjelse af din månedlige husleje. D. Alle forbedringsarbejder giver dig ret til økonomisk godtgørelse, når du flytter, men din godtgørelse reduceres år for år. Nogle arbejder afskrives over 10 år, mens andre giver ret til godtgørelse i op til 20 år. I kolonne D er afskrivningsperioden angivet. 32

33 Forbedringer indenfor boligen A B C D Energibesparende foranstaltninger x x 10 år Køkkener (gældende standard) x x 10 år Køkkener (uden for gældende standard) x x x 10 år Bad og WC (gældende standard) x x 10 år Bad og WC (uden for gældende standard) x x x 10 år El-installationer x x 10 år Hvis du ønsker at foretage forbedringer indenfor boligen, som ikke er beskrevet ovenfor, så ret skriftlig henvendelse til ejendomskontoret. Forandringer. I skemaerne nedenfor er der nogle krydser, som beskriver de nærmere betingelser, der gælder, hvis du ønsker at forandre noget i eller ved din bolig. A. Kommunen skal godkende denne forandring. Det er DAB, der sørger for at få de nødvendige godkendelser, men du skal betale eventuelle omkostninger til f.eks. byggetilladelse. B. Hvis du udfører denne forandring, så skal du ikke retablere ved fraflytning. C. Hvis du udfører denne forandring, så skal du retablere ved fraflytning, så lejemålet fremstår i oprindelig stand. D. Der kan stilles krav om indbetaling af et depositum til sikkerhed for betaling af retableringsudgifterne ved fraflytning. Forandringer indenfor boligen Nedtagning af ikke-bærende skillevæg ( rum mindre end 7,5 m² ) A B C D x Nedtagning af ikke-bærende skillevæg ( rum større end 7,5 m²) x x x Nedtagning af bærende skillevæg (rum mindre end 7,5 m² ) x x Nedtagning af bærende skillevæg ( rum større end 7,5 m²) x x x Pålægning af gulvbelægning i køkken (vinyl, kork, linoleum) x Opsætning af loftsbeklædninger x x Opsætning af vægbeklædninger x x 33

34 Hvis du ønsker at foretage forandringer indenfor boligen, som ikke er beskrevet ovenfor, så ret skriftlig henvendelse til ejendomskontoret. Forandringer udenfor boligen Altanafskærmning ( se gældende regler ) A B C D x Hvis du ønsker at foretage forandringer udenfor boligen, som ikke er beskrevet ovenfor, så stil forslag til afdelingsmødet om ændring af reglerne. Al vedligeholdelse af forandringer udenfor boligen påhviler den enkelte lejer. Boligselskabet kan kræve forandringerne fjernet/retableret med henvisning til mangelfuld vedligeholdelse. Det er en forudsætning, at arbejdet er udført håndværksmæssigt korrekt. Økonomisk godtgørelse ved fraflytning Hvis du har udført forbedringer af din bolig, så har du mulighed for at få økonomisk godtgørelse, når du flytter indenfor afskrivningsperioden. For at få godtgørelse, skal du overholde følgende regler: Forbedringsarbejdet skal anmeldes til ejendomskontoret og godkendes af DAB, inden du går i gang. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige og må ikke fratage boligen dens karakter af almen bolig (spa-bade og massive granitbordplader kan f.eks. ikke forventes godkendt). Godtgørelse kan kun beregnes på baggrund af dokumenterede udgifter til momsregistrerede virksomheder. Du kan ikke få godtgørelse for værdien af eget arbejde. Når arbejderne er udført, skal du udarbejde et foreløbigt byggeregnskab, som skal godkendes af DAB. Du kan få en regnskabsblanket på ejendomskontoret. Når DAB har godkendt regnskabet, vil der blive udarbejdet et tillæg til din lejekontrakt. Først når du har underskrevet og returneret tillægget, vil du være berettiget til godtgørelse ved fraflytning. Hvordan beregnes godtgørelsen? Godtgørelsen beregnes på baggrund af dine dokumenterede udgifter til forbedringen (byggeregnskabet). Du kan maksimalt få godkendt et godtgørelsesbeløb på kr for dine forbedringer. Dette gælder uanset, om du udfører én eller flere forbedringer. Du kan få godtgørelse for flere forbedringer i samme bolig, selvom arbejderne ikke er udført samtidig, men den samlede godtgørelse kan aldrig overstige maksimumbeløbet. 1 Beløbet indeksreguleres hvert år ved regnskabsårets begyndelse. Kontakt ejendomskontoret eller DAB for oplysning om det aktuelle beløb i dit boligselskab. 34

35 Udbetaling af godtgørelse. Godtgørelsen falder bort efter udløbet af den aftalte afskrivningsperiode. Godtgørelsen reduceres med lige store månedlige dele i afskrivningsperioden. Hvis afskrivningsperioden f.eks. er 10 år, så falder godtgørelsen med 1/120 pr. måned. Den kollektive råderet når afdelingen betaler! Afdelingsmødet kan beslutte at give beboerne mulighed for individuelt at forbedre deres boliger efter den kollektive råderet. I den kollektive råderet er det afdelingen, som betaler udgifterne til forbedringsarbejderne, og beboeren skal herefter betale et tillæg til huslejen i en nærmere fastsat periode. Ordninger af denne art skal godkendes af afdelingsmødet, af boligselskabets bestyrelse og af kommunen, inden de træder i kraft. I din afdeling er der mulighed for at foretage følgende forbedringsarbejder efter den kollektive råderet: Køkkener Yderligere oplysninger om disse ordninger kan fås på ejendomskontoret eller ses på afdelingens hjemmeside på Tilmelding sker på ejendomskontoret. 35

36 Installationsretten I Lov om leje af almene boliger fremgår det, at: lejeren har ret til at foretage sædvanlige installationer i det lejede, medmindre udlejeren kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen. Lejeren skal give meddelelse til udlejeren, inden lejeren foretager installationen. Herunder kan du læse betingelserne for opsætning/installation af henholdsvis. Vaske- og opvaskemaskiner Tilslutning af maskinen skal udføres af autoriserede håndværkere. E-tilslutningen skal udføres i henhold til Stærkstrømsreglementet, og installationen foretages fra en selvstændig gruppe. Maskinernes vandtilslutning skal udføres med aqua stop (vandblokering), for at forhindre oversvømmelse af lejligheden. Hvis der ikke er aqua stop på tilløbsslangen skal der monteres waterblock. Slangen og øvrige dele skal være godkendt til formålet. (ved tvivl spørg forhandleren). Afløbsslangen skal tilsluttes afløbssystemet på korrekt vis med godkendt overgangsstykke m.m. Placeres maskinen ikke i et rum med gulvafløb, hvor vandet frit kan løbe i, skal den placeres i en bakke, så evt. skade på gulv m.v. undgås. Bakken kan normalt købes hos hvidevareforhandleren. Overholdes ovennævnte ikke, vil beboeren kunne drages til ansvar for evt. skader, der påføres bygningen eller dennes installationer. Hvis der demonteres et skab, skal skabet opbevares af beboeren, til en evt., senere genmontering. Arbejdet skal udføres uden udgift for afdelingen. Maskinen må ikke tages i brug før ejendomskontoret har foretaget syn og godkendelse. Tørretumbler E-tilslutningen skal udføres af autoriseret håndværkere i henhold til Stærkstrømsreglementet, og installationen foretages fra en selvstændig gruppe. Da det ikke er muligt at foretage afkast til det fri fra maskinen, er det et krav at der kun opsættes kondens tørretumbler. Overholdes ovennævnte ikke vil beboeren kunne drages til ansvar for evt. skader der påføres bygningen eller dennes installationer. Hvis der demonteres et skab, skal skabet opbevares af beboeren, da arbejdet vil kunne kræves reetableret ved en eventuel senere fraflytning. 36

37 Emhætte Da det ikke er muligt at etablere afkast fra emhætten til det fri, vil der kun blive givet tilladelse til opsætning af emhætte med kulfilter. Overholdes ovennævnte ikke, vil beboeren kunne drages til ansvar for evt. skader, der påføres bygningen eller dennes installationer. Inventar, som er demonteret for at muliggøre montering af emhætten, skal opbevares af beboeren til eventuel genmontering. Arbejdet skal udføres uden udgift for afdelingen, og vil kunne kraves reetableret ved en eventuel senere fraflytning. 37

38 Altaner og terrasser Altanens vedligeholdelse: Det er tilladt at male indvendige dele af altanens facade, som allerede er malet, herunder også de skure, som bl.a. findes på Gurrevej og de eternitplader, som f.eks. findes på de øverste altaner på Claus Petersens allé og Hvidovrevej. Altangulve må ikke males. Det er en forudsætning, at arbejdet udføres håndværksmæssigt korrekt, at ejendomskontorets anvisninger følges og der kun anvendes maling, som udleveres af ejendomskontoret. Altangulvets overflade er normalt meget slidstærk, men skarpe genstande som f.eks. et stålstoleben uden gummipropper kan beskadige overfladen. Sker der skade på gulvet, skal man kontakte ejendomskontoret. Altanerne i Berners Vænge og Sognegårds Allé samt er udstyret med en håndliste af teaktræ. Beboerne bedes selv vedligeholde denne liste. Olie kan hentes på ejendomskontoret. Altaner på Gurrevej ulige numre og Arnold Nielsens Boulevard er forsynet med et dørtrin af teaktræ, som skal vedligeholdes med en egnet olie, f.eks. teakolie. Olie kan hentes på ejendomskontoret. Pletter slibes væk med fint sandpapir vædet med olie. Rengøring af altanen: Af sikkerhedsmæssige årsager er overfladen skridsikker, hvilket besværliggør brug af gulvklud. Den almindelige rengøring udføres bedst med gulvskrubbe uden gulvklud og lunkent vand tilsat f.eks. flydende Ajax. Rengøringen afsluttes med forsigtig skylning i rent vand. Pas på med at anvende for meget vand, da overskydende vand kan løbe ned på den underliggende altan. Husk at holde gulvafløbet rent for blade o.l., og fjern de løse blade fra altanen, da de kan misfarve gulvet. Rengøring af fiberbeton og indvendig hvid beklædning kan normalt udføres med almindelige rengøringsmidler. Anvend aldrig stålgrydesvamp eller andre skarpe redskaber. På Gurrevej ulige numre og Arnold Nielsens Boulevard bedes man så vidt muligt være behjælpelig med at holde tagrenden ren. 38

39 Altanens benyttelse: Altankasser Der må ikke bores eller skrues i fiberbetonbeklædningen, stål og/eller rør, hvis man ønsker at ophænge eller fastgøre lamper eller andet. På grund af brandfare og af hensyn til naboer er det ikke tilladt at grille på altanen. Altanen må kun benyttes som tørreplads, såfremt tøjet ikke er over altanbrystningens højde. På afdelingsmødet i november 2010, blev det besluttet at altankasser må placeres udvendig på altanerne på Sognegårds alle nr. 70 til 86, nr. 35 til 39, på Gurrevej nr og 2 48, samt på Arnold Nielsens Boulevard. De beboere der ønsker at placere deres altankasser udvendig, skal være opmærksom på, at altankassen er forsvarlig fastgjort på egnede beslag, således at risikoen for at altankassen falder ned, ikke er til stede. Altankasserne må ikke skrues fast i hverken rækkeværk eller i brystningspladerne på altanen. Med hensyn til altankassens type er der ingen specielle krav, altankasserne må dog ikke være større end max. 100 cm. i længden og 20 cm i bredden. Altankasser der placeres udvendig skal være hvide for at helhedsindtrykket på facaden er ens. Vi skal bede beboere der ønsker at hænger altankasserne på den udvendige side, om at vise hensyn når blomsterne i altankassen vandes, således at vandet fra altankasserne ikke er til gene for beboerne nedenunder. Afskærmning af altan: Hvis man ønsker at foretage afskærmning af sin altan, skal man følge nedenstående retningslinjer. Stofafskærmning: Der må benyttes stribet markisestof i farverne blå/hvid eller ensfarvet blåt eller hvidt. Hvidovrevej, Claus Petersens Allé ulige numre og Neergaards Allé: Endestykkerne må være op til 80 cm høje, mens altanforsiden kun må dækkes op til rækværket. Berners Vænge og Sognegårds Allé 46 68, samt 31 33: Der må monteres markisestof imellem rækværk og altanens overkant. 39

40 Markiser: Gurrevej lige numre, og Sognegårds Allé samt 35 39: På altanen er der monteret en bøjle, som kan anvendes til montering af markisestof. Hvis man ønsker at opsætte en markise, skal man rette henvendelse til ejendomskontoret. Glasafskærmning: Det er tilladt at montere en aluminiumsramme på siderne med hærdet råglas helt op til altanen ovenover. Hvis man ønsker at foretage en glasafskærmning, skal man rette henvendelse til ejendomskontoret. På Gurrevej ulige numre og Arnold Nielsens Boulevard er det ikke tilladt at foretage altanafskærmning. Terrasser: Det er tilladt at opsætte et højst 0,6 meter højt åbent trådhegn eller etablere beplantning foran terrassen. Hegnet eller beplantningen må max placeres 1 meter foran flisebelægningen. Man skal selv vedligeholde hegnet eller beplantningen. Terrassens dørtrin skal vedligeholdes med en egnet olie, f.eks. teakolie. Olie kan hentes på ejendomskontoret. Pletter slibes væk med fint sandpapir vædet med olie. På grund af brandfare og af hensyn til naboer er det ikke tilladt at grille på terrassen. Terrassen skal til enhver tid fremtræde ryddelig. 40

41 Vaskerier 1. Åbningstider Vaskerierne må benyttes i tidsrummet mandag til fredag mellem kl. 7-22, samt lørdag og søndag mellem kl Reservation Der udleveres en vaskebrik ved indflytning, som benyttes til at reservere vasketider. Vasketider kan reserveres via internettet, såfremt man er tilsluttet Bredalsparkens lokale netværk, eller på styrepanelet i vaskeriet. Vasketure, der ikke er påbegyndt 15 minutter efter starttidspunktet, betragtes som annulleret. Hvor der er tre vaskemaskiner, hører maskine nr. 1 og 2 sammen og nr. 3 kan reserveres alene. I vaskerier med 4 maskiner hører maskinerne sammen to og to. 3. Tørrerum Må højst optages 1 døgn efter vasketurens start. Der må kun benyttes låse med bolignummeret. Låse uden bolignummer vil blive fjernet af ejendomsfunktionærerne. Brugeren skal feje rummet efter afbenyttelsen. 4. Tørretumbler Reserverede ture har fortrinsret frem for hjemmevask og chanceture, og man skal være opmærksom på ikke at blokere tørretumbleren, så reserverede ture bliver forsinket. Tumbleren er til disposition i en time efter vasketurens sluttidspunkt. Overlad ikke udtagning af tøj til den næste bruger. Husk altid at rense filteret efter brugen. 5. Rullen Forlad ikke rullen mens den varmer op. Husk at afbryde strømmen efter brug. 6. Rengøring Foretages af et rengøringsfirma en gang om ugen. Dette gælder dog ikke for tørrerum. Rengøring af maskinerne skal foretages af brugeren efter hver afbenyttelse. Undlad at lade tøj ligge på borde og i kurve efter vasketurens ophør. 7. Rygning Er ikke tilladt i vaskerierne. 8. Børn Børn under 16 år må ikke benytte vaskerierne eller opholde sig der uden opsyn af voksne. 9. Farvning af tøj Må ikke finde sted. 10. Fejlmelding Fungerer en maskine ikke normalt bedes kortet denne maskine hviler sig i dag anbragt på maskinen, og den anden halvdel af kortet afleveret til ejendomskontoret eller besked givet på telefon: Ligeledes bedes der givet besked til ejendomskontoret, når kvitteringsstrimmel har rød stribe, idet dette er et tegn på, at strimlen er ved at være slut. 41

42 Klatvaskerier 1. Åbningstider Vaskerierne må benyttes i tidsrummet mandag til fredag mellem kl. 7-22, samt lørdag og søndag mellem kl Reservation Vasketid reserveres i åbningstiderne med vaskechip eller via internettet. Yderligere information om reservation kan fås på ejendomskontoret. Husk at annullere, hvis en vaske tur alligevel ikke skal benyttes. Vasketure, der ikke er påbegyndt et kvarter efter starttidspunktet, betragtes som annulleret. 3. Tørrerum Må højst optages 1 døgn efter vasketurens start. Der må kun benyttes låse med bolignummeret. Låse uden bolignummer vil blive fjernet af ejendomsfunktionærerne. Brugeren skal feje rummet efter afbenyttelsen. 4. Rengøring Rengøring af maskinerne skal foretages af brugerne efter hver afbenyttelse. Gulvene rengøres af et rengøringsfirma 1 gang om ugen 5. Rygning Er ikke tilladt i vaskerierne. 6. Børn Børn under 16 år må ikke benytte vaskerierne eller opholde sig der uden opsyn af voksne. 7. Farvning af tøj Må ikke finde sted. 8. Fejlmelding Fungere en maskine ikke normalt bedes kortet denne maskine hviler sig i dag anbragt på maskinen, og den anden halvdel af kortet afleveret til ejendomskontoret eller besked givet på telefon: Ligeledes bedes der givet besked til ejendomskontoret, når kvitteringsstrimmel har rød stribe, idet dette er et tegn på, at strimlen er ved at være slut. Private vaskemaskiner Af hensyn til naboerne er vasketiderne i boligerne lidt anderledes end i vaskerierne: Vaskemaskiner i boligerne må kun benyttes mellem kl og

43 Beboerhuset Neergaards Allé 4 Leje af beboerhuset Udlejning sker ved henvendelse på ejendomskontoret. Udlejning kan tidligst ske 2 år forud. Beboerhuset kan ikke udlejes jule og nytårsaften. Beboerhuset kan kun lejes af beboere i Bredalsparken/Grenhusene, dvs. de, der har en lejekontrakt. Lejeren skal selv være til stede under arrangementet og må ikke overlade beboerhuset til børn/unge mennesker. Depositum skal betales senest 14 dage efter modtagelse af girokort, da reservationen ellers bortfalder. Ved afbestilling herefter vil refundering af depositum blive fratrukket kr. 100,- i administrationsgebyr. Lejen skal betales senest 2 måneder før udlejningsdato. I tilfælde af afbestilling mindre end 1 måned før lejedatoen, kan tilbagebetaling kun påregnes, hvis det lykkes ejendomskontoret at finde en ny lejer, der kan overtage beboerhuset. Skitse over beboerhuset kan fås på ejendomskontoret. Brug af beboerhuset Vi ønsker jer velkommen i lokalerne, som stilles under lejernes beskyttelse. Det forudsætter, at nedenstående regler overholdes, og det forventes herunder, at der ved brug af haven vises alle hensyn til de omkringboende beboere. 1. Lokalerne kan benyttes fra kl og skal være forladt den efterfølgende morgen senest kl Nøglen til lokalet kan afhentes på ejendomskontoret hverdage mellem kl og kl Nøgle til weekend-udlejning skal afhentes senest fredag kl Når nøglen til det lejede lokale afhentes på ejendomskontoret, skal det kvitterede girokort forevises. Har I betalt over Netbank, skal I udskrive begge kvitteringer og fremvise disse. 4. Bemærk: I skal selv medbringe: Køkkenrulle, WC-papir, viskestykker, håndklæder, opvaskemiddel, rengøringsmiddel, håndsæbe, affaldsposer og karklude. 5. Der forefindes musikanlæg i beboerhuset, og det er derfor ikke tilladt at medbringe sit eget anlæg. 6. Ved brug af fadølsanlæg skal de små borde i depotrummet benyttes. 7. Der skal udvises alle hensyn til de omkringboende beboere, hvilket bl.a. betyder Der må ikke afspilles musik i haven Der må ikke forekomme støjende færden udendørs efter kl

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Lyngby almennyttige Boligselskab side 17 af 33 Vedligeholdelsesstandard Fra 16.09.1993 Med ændringer godkendt på afdelingsmøde torsdag den 26. november 1998 Ved flytning fra et boliglejemål bedømmes vedligeholdelsesstandarden,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen, når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 22 Torveparken. Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Om kravene til. vedligeholdelse. af din bolig

Om kravene til. vedligeholdelse. af din bolig Afsnit 10 - Vedligeholdelses standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Vedtaget på

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Afdeling Birkeparken Dato: 1. Januar 2000 Side 1 af 7 sider din bolig Om hvordan du skal vedligeholde og renholde Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Carlshøj afd. D 3304 Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Side 1 af 10 Carlshøj afd.

Læs mere

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 11 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Side 2 af 11 sider Afdelingens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Godkendt på afdelingsmøde

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT. for TOFTEGÅRDEN. Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT. for TOFTEGÅRDEN. Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for TOFTEGÅRDEN Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) Følgende er et tillæg til det

Læs mere

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende:

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende: ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Pileparken 4 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Tinghøjparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Kildeparken 2 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 06 Hulegårdsparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 05 Pileparken 1. Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLGSELSKAB GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (N-beløb) for Afd. 24 Pileparken 7 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLGSELSKAB

Læs mere

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende:

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende: ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Pileparken 6 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

A-ordningen med normalistandsættelsesbeløb - kort fortalt

A-ordningen med normalistandsættelsesbeløb - kort fortalt Side 1 af 5 sider Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet af Køge Boligselskab, juni 2014, efter reglerne i Lov om leje af almene boliger - lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om Vedligeholdelse og Istandsættelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 13. Håndværkerparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 13. Håndværkerparken Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 13. Håndværkerparken Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 13 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 13 sider Afdelingens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement / Afdeling 78 Model A Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Vedligeholdelsesreglement / Afdeling 78 Model A Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003 Indholdsfortegnelse Side Kort fortalt... 5 Generelt... 5 Overtagelse af boligen ved indflytning... 6 Vedligeholdelse i boperioden... 7 Ved fraflytning... 8 Særlig udvendig vedligeholdelse... 9 Særlige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A B normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A B normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Lundebjerggård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr»

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr» VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr» MODEL A - med istandsættelse ved fraflytning.«lejekontrakt_selskab»«lejekontrakt_afdeling» «Lejekontrakt_Lejemål» «Lejekontrakt_Lejernr»

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Model A B normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Vedligeholdelsesreglement. Model A B normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Ebeltoft Boligselskab, afdeling 12 Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Ebeltoft Boligselskab, afdeling 12 Model A normalistandsættelse «Dagsdato» Vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter oplæg fra Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 11, Kastetvej 105, C. V. Jessens Gade 1 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Boligselskabet KØLVRÅ

Boligselskabet KØLVRÅ Vedligeholdelsesreglement. Model A normalistandsættelse Gældende for: Boligselskabet Kølvrå, afdeling 1 A-ordningen kort fortalt. Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 57, Bautastenen 50 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 250 - Enebærvej Godkendt på afdelingsmødet den 24.08.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 01-12-2013 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 01-12-2013 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement i Boligforeningen Vanggården. Bemærk venligst, at hver afdeling har sit eget vedligeholdelsesreglement. Model A - normalistandsættelse, A-ordningen -

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 17/06-2015 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 17/06-2015 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 606 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelses- standard

Vedligeholdelses- standard SORGENFRIVANG I Side 17 af 33 Vedligeholdelses- standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard 2. juli 2001 Side 1 af 11 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB 2. juli 2001

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

A ordning kort fortalt.

A ordning kort fortalt. Boligforeningen P.M. Søndergade 1 9700 Brønderslev Tlf. 98821234 Standard Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A ordning kort fortalt. - Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard

Andelsboligforeningen Beringsgaard Vedligeholdelsesreglementet baserer sig på standardvedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 12 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 12 sider Afdelingens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Afd. 32 Damgade Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Afd. 32 Damgade Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Nærværelse regler er godkendt på det stiftende afdelingsmøde den 19.09.2012. Afd. 32 Damgade Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i

Læs mere

Vedligeholdelses- standard

Vedligeholdelses- standard Grønnehaven Side 1 af 9 sider Vedligeholdelses- standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 33 Jørgensgård - rækkehuse Afd. 33 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Afd. 10 Havretoften, Rugtoften, Porsgrunngade og Ørstedsgade

Afd. 10 Havretoften, Rugtoften, Porsgrunngade og Ørstedsgade Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 10 Havretoften, Rugtoften, Porsgrunngade og Ørstedsgade Afd. 10 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 37 Hjortevej

Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 37 Hjortevej Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 37 Hjortevej Afd. 37 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Billund Boligforening afd. 1 Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Billund Boligforening afd. 1 Model A normalistandsættelse VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING AFD. 1 21. august 2015 Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Råderetskatalog Gadehavegård. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Råderetskatalog Gadehavegård. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Råderetskatalog Gadehavegård Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer

Læs mere

Kirsebærgården 14. marts 2016

Kirsebærgården 14. marts 2016 Kirsebærgården 14. marts 2016 Boligens stand, når du overtager den Afdelingens beskrivelse af, hvordan lejemålet fremtræder Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement FOB STANDARD VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Model A normalistandsættelse Dette reglement er udarbejdet i november 1998, efter reglerne i lov om leje af alemne boliger lov nr. 968 af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Prags Boulevard. Råderetskatalog. Prags Boulevard. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Prags Boulevard. Råderetskatalog. Prags Boulevard. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Prags Boulevard Råderetskatalog Prags Boulevard Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Dalum Bygge - og Boligforening

Vedligeholdelsesreglement for Dalum Bygge - og Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 36, Runddyssen 2-354 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo, afd. 157 - Lunden. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo, afd. 157 - Lunden. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo, afd. 157 - Lunden. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Prags Boulevard. Vedligeholdelseskatalog. Prags Boulevard. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Prags Boulevard. Vedligeholdelseskatalog. Prags Boulevard. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Prags Boulevard Vedligeholdelseskatalog Prags Boulevard Administreret af Indhold 1. INDLEDNING Pas godt på din bolig - det betaler sig!... 4 Afdelingsmødets godkendelse:...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken

Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Udgifterne

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Råderetskatalog Nybrovænge Ældre. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Råderetskatalog Nybrovænge Ældre. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Råderetskatalog Nybrovænge Ældre Administreret af 1 Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen...

Læs mere

Råderetskatalog Rugvænget. Administreret af

Råderetskatalog Rugvænget. Administreret af Råderetskatalog Rugvænget Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer er ikke omfattet af råderetten...

Læs mere

Afd. 35. Nørager. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 35. Nørager. Vedligeholdelsesreglement Afd. 35 Nørager Vedligeholdelsesreglement Sønderborg Andelsboligforenings repræsentantskab har besluttet at køre efter A-ordningen i henhold til Lov om almene boliger. A-ordningen - kort fortalt Lejeren

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Mørkhøjvænge Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Mørkhøjvænge. Godkendt på afdelingsmødet 18.05.2011 Indholdsfortegnelse I Generelt...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 8 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 8 sider

Læs mere

Model A normalistandsættelse. Generelt

Model A normalistandsættelse. Generelt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 17 sider Vedligeholdelsesstandard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB

Læs mere

Arbejdernes Boligforening afd. 22 Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening afd. 22 Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening afd. 22 Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

BoligSyd HUS- OG HAVEREGLEMENT. Afdeling 3. Merianvænget 1-34. Ternevænget 1-131. Nørrehaven 18-48. Grønnevej 44A - K.

BoligSyd HUS- OG HAVEREGLEMENT. Afdeling 3. Merianvænget 1-34. Ternevænget 1-131. Nørrehaven 18-48. Grønnevej 44A - K. «Selskab_Adresse» «Selskab_Lokalby» «Selskab_Postby» Tlf. «Selskab_Tlfnr» Fax «Selskab_Faxnr» «Selskab_wwwAdresse» «Selskab_Email» BoligSyd HUS- OG HAVEREGLEMENT Afdeling 3 Merianvænget 1-34 Ternevænget

Læs mere

Vedligeholdelses- standard

Vedligeholdelses- standard Sorgenfrivang II Side 16 af 32 Vedligeholdelses- standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Afdeling 523 - KIRKEBAKKEN Kirkebakken 2-68 Model A normalistandsættelse Indholdsfortegnelse: Side: I. Generelt 2 II Overtagelse af boligen ved indflytning 2 III Vedligeholdelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for Østergade

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for Østergade Ved fraflytning fra et boliglejemål bedømmes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til, hvilken istandsættelse, der skal etages og hvem der skal betale det. Bedømmelsen sker på grundlag af

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Vedligeholdelseskatalog Gadehavegård. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Vedligeholdelseskatalog Gadehavegård. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Vedligeholdelseskatalog Gadehavegård Administreret af Indhold 1. INDLEDNING Pas godt på din bolig det betaler sig!... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 2. VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for Boligselskabet NORDJYLLAND Arsenalvej 20 9800 Hjørring 2. udgave 14. december 2011 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering

Læs mere

Generelt. Rengøringsstandard 3. Alle overflader fremtræder rengjorte. Der tages forbehold for misfarvning som følge af slid og ælde.

Generelt. Rengøringsstandard 3. Alle overflader fremtræder rengjorte. Der tages forbehold for misfarvning som følge af slid og ælde. Standard-vedligeholdelsesreglement Bikuben kollegiet afd. 21-01 Vedligeholdelsesordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling.

Læs mere

HUS-OG HAVEREGLEMENT

HUS-OG HAVEREGLEMENT D_4_20160412113439526bm_1_774DDAE4-0BDC-4FC7-A179-741171511F76 Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74643600 Fax 74643632 post@boligsyd.dk CVR. 14798617 Sydbank A/S: 7910-0001751331 HUS-OG HAVEREGLEMENT Afdeling

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR AFD.

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR AFD. TØNDER ANDELSBOLIGFORENING Afd. 27 side 1 af 13 sider 5. udgave af 01.06.10 Model A - med normalistandsættelse ved fraflytning Tønder Andelsboligforenings generalforsamling har besluttet at anvende A-ordningen

Læs mere

Standard - Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto

Standard - Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Sorgenfrivang II Side 25 af 32 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

Sorgenfrivang II Side 25 af 32 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Sorgenfrivang II Side 25 af 32 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Sorgenfrivang II Side 26 af 32 Råderet Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR AFD. 26 TØNDER ANDELSBOLIGFORENING. Afd. 26

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR AFD. 26 TØNDER ANDELSBOLIGFORENING. Afd. 26 TØNDER ANDELSBOLIGFORENING Afd. 26 Side 1 af 13 sider 3. udgave af 31.08.2005 Model A - med normalistandsættelse ved fraflytning Tønder Andelsboligforenings generalforsamling har besluttet at anvende A-ordningen

Læs mere

AFDELING 107, PORSHØJ. VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT AFDELING 107 PORSHØJ.

AFDELING 107, PORSHØJ. VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT AFDELING 107 PORSHØJ. VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT AFDELING 107 PORSHØJ. 1 Generelt: Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet på baggrund af: Standardvedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

Normal vedligeholdelsesreglement for istandsættelse. A-ordning ved fraflytning

Normal vedligeholdelsesreglement for istandsættelse. A-ordning ved fraflytning Normal vedligeholdelsesreglement for istandsættelse A-ordning ved fraflytning Kapitel 1 Generelt Reglernes krafttræden. 1. Med virkning fra den 1. juni 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Vedtaget af repræsentantskabet i Århus Omegn den 28. marts 2000

Vedligeholdelsesreglement Vedtaget af repræsentantskabet i Århus Omegn den 28. marts 2000 Vedligeholdelsesreglement Vedtaget af repræsentantskabet i Århus Omegn den 28. marts 2000 Model B - med vedligeholdelseskonto I. Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 2000 erstatter

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Senest ændret på afdelingsmødet den 21. januar DAB

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement i Boligforeningen Vanggårdens afdeling 20,Pandoravej, Gug

Vedligeholdelsesreglement i Boligforeningen Vanggårdens afdeling 20,Pandoravej, Gug Vedligeholdelsesreglement i Boligforeningen Vanggårdens afdeling 20,Pandoravej, Gug Følgende reglement er en beskrivelse af de regler for vedligeholdelse, der særligt gør sig gældende for afdeling 20.

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 13 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 13 sider Afdelingens

Læs mere

BoligSyd HUS- OG HAVEREGLEMENT. Afdeling 7. Buen 35-71 Buen 124-134 Buen 256A - 262B Buen 208A 214B Sejsbjerg 15-95 Stubbæk

BoligSyd HUS- OG HAVEREGLEMENT. Afdeling 7. Buen 35-71 Buen 124-134 Buen 256A - 262B Buen 208A 214B Sejsbjerg 15-95 Stubbæk Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74643600 Fax 74643632 post@boligsyd.dk CVR. 14798617 Sydbank A/S: 7910-0001751331 BoligSyd HUS- OG HAVEREGLEMENT Afdeling 7 Buen 35-71 Buen 124-134 Buen 256A - 262B Buen

Læs mere