Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi"

Transkript

1 Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi jen, rev. 25/10, 2006 (kommentarer slettet 4/6, 2007) 1. Formål og baggrund Basisdokumentet her beskriver de privatøkonomiske forhold i forbindelse med installering af typiske solvarmeanlæg til enfamiliehuse. Dokumentet kan anvendes som baggrundsmateriale i kommende kampagner for solvarme. Forudsætninger for beregning af de angivne værdier er udarbejdet af parterne i projektet Solvarmebeviser finansieret af Energisparepulje 2006: Dansk Solvarmeforening DS Håndværk og Industri TEKNIQ HNG/Midt-Nord Syd Energi Dong Energy PlanEnergi 2. Vurderingsparametre og beregningsmetoder 2.1 Primær vurderingsparameter: 1. års over/underskud De privatøkonomiske forhold for solvarmeanlæg vurderes først og fremmest på 1. års over/underskud på en finansiering med et 20-årigt lån (6%). 1. års over/underskud beregnes som værdien af den årlige energibesparelse minus 1. års ydelse på et lån, der finansierer investeringen. Der tages hensyn til et øget forbrug af el til drift af solvarmeanlægget. Det kan bemærkes, at selv om 1. års over/underskud er negativt, kan investeringen godt være fordelagtig i det lange løb (vurderet på basis af nuværdi). 2.2 Sekundære vurderingsparametre Som supplement til ovenstående vurderingsmetode kan anvendes følgende parametre: o Nuværdi. Ved hjælp af nuværdimetoden undersøges om en investering i solvarme er lønsom eller ej ved at sammenligne den merfortjeneste i dagens kr.-værdi, som solvarmeanlægget giver sammenholdt med en alternativ investering i f.eks. værdipapirer. o Simpel energipris. Den simple energipris (kr/) beregnes som investeringen i solvarmeanlægget divideret med anlæggets samlede nettobesparelse i levetiden (i ). Lidt populært formuleret er dennne værdi et udtryk for den pris (i dagens kr.) forbrugeren betaler for energien leveret/sparet af solvarmeanlægget. o Simpel tilbagebetalingstid. Den simple tilbagebetalingstid kan beregnes som investeringen divideret med første års besparelse. Denne metode tager kun forholdet mellem investering og besparelse i betragtning; d.v.s. at så væsentlige forhold som prisstigninger på energi, renteniveau, skatteforhold og levetid ikke inddrages. 1

2 3. Beregningsforudsætninger 3.1 Typiske solvarmeanlæg Som typiske solvarmeanlæg er valgt: Brugsvandsanlæg: 4 m² solfanger, 200 liter beholdervolumen Rumvarme/brugsvandsanlæg: 7 m² solfanger, 300 liter beholdervolumen Anlæg i denne størrelse vil være passende dimensioneret til typiske parcelhuse med 3-5 beboere. Som retningslinier for dimensionering/valg af solvarmeanlæg kan anvendes: Dimensionering: o Brugsvandsanlæg: Solfangerareal: Ca. 1 m² solfanger pr. person i husstand Beholdervolumen: Ca. 50 liter pr. m² solfanger o Brugsvands-/rumvarmeanlæg: Solfangerareal: Ca. 2 m² solfanger pr. person i husstand Beholdervolumen: Ca. 50 liter pr. m² solfanger Valg: o Brugsvandsanlæg: Når der ikke er rumvarmeaftag om sommeren (til eks. klinkegulv) o Kombineret brugsvands-rumvarmeanlæg Når der er rumvarmeaftag om sommeren (til eks. klinkegulv) 3.2 Anlægspriser/investering Anlægspriser på de valgte typiske anlæg er diskuteret på plads basis af: o Erfaringer fra de involverede forsyningsselskaber o Høring blandt installatørforeningernes medlemmer o Erfaringer fra medlemmer af Dansk Solvarmeforening Privaløkonomien beregnes på basis af merprisen for installation af solvarme i forhold til henholdsvis prisen for udskiftning til ny konventionel beholder og prisen for kedeludskiftning uden samtidig installation af solvarme. 3.3 Energibesparelser Ved beregning af den årlige energibesparelse er anvendt standardværdier i h.t. Energistyrelsen / Teknologisk Institut. Standardværdierne for solvarme er givet i tabel 1 og standardværdier for kedeludskiftninger med solvarme i tabel 2. 2

3 Basis varmeforsyning Høj virkningsgrad o A-mærket kedel o Fjernvarme o Elvarme Lavere virkningsgrad o Ikke A- mærket kedel Solvarme-anlægstype Varmebesparelse Elbesparelse Varme-/elbesparelse BV:4m² BV: Brugsvandsanlæg 520*A -30*A 2080/-120 BV/RV: Brugsvands-/ rumvarmeanlæg Varme-/elbesparelse BV/RV:7m² 390*A -23*A 2730/-160 BV: Brugsvandsanlæg 790*A -30*A 3160/-120 BV/RV: Brugsvands-/ rumvarmeanlæg 593*A -23*A 4150/-160 Tabel 1. Standardværdier for solvarme årlige besparelser. A er solfangerstørrelse i m². Det er forudsat at solfangere er orienteret mellem SSØ og SSV med en hældning mellem 15 og 75 med vandret. Grunden til at varmebesparelsen pr. m² er mindre for kombinerede rumvarme-/brugsvandsanlæg end for brugsvandsanlæg, er at rumvarme-/brugsvandsanlæg har et forbrug der er mere skævt i forhold til solindstrålingen. Den absolutte besparelse pr. anlæg er større for rumvarme-/brugsvandsanlæg end for brugsvandsanlæg, da førstnævnte anlæg typisk har 1½-2 gange større solfangerareal (se eksempler i tabel med 4 m² BV-anlæg og 7 m² BV/RV- anlæg). Den negative elbesparelse er et udtryk for at elforbruget øges. Eksisterende varmeforsyning Ældre oliekedel Ældre gaskedel Ny varmeforsyning A-mærket oliekedel + BV-solvarme A-mærket oliekedel + BV/RV-solvarme + BV-solvarme + BV/RV-solvarme + BV-solvarme + BV/RV-solvarme Varmebesparelse Elbesparelse *A *A *A *A *A *A *A *A *A *A *A *A Tabel 2. Standardværdier for kedeludskiftning med solvarme; A er solfangerstørrelse i m². Iøvrigt samme forudsætninger og bemærkninger som i tabel 1. 3

4 3.4 Installationssituationer Flg. typiske installationssituationer er behandlet: o Installation af solvarme i forbindelse med beholderudskiftning o Installation af solvarme i forbindelse med kedeludskiftning Installation af solvarme i forbindelse med beholderudskiftning Installeres solvarme i forbindelse med beholderudskiftning anvendes værdier fra tabe1 1. Skiftes eksempelvis en udtjent beholder ud med et solvarmeanlæg til brugsvand på 4 m² fås flg. besparelse: Varmebesparelse: 520*4 = 2080 Elbesparelse: (-30)*4 = -120 (øget elforbrug) Installation af solvarme i forbindelse med kedeludskiftning Installeres solvarme i forbindelse med beholderudskiftning anvendes værdier fra tabe1 1. Skiftes eksempelvis en udtjent oliekedel ud med en ny og et BV/RV solvarmeanlæg på 7 m² fås flg. besparelser: Varmebesparelse: *7 = 7730 Elbesparelse: *7 = Energipriser Energipriser er fra marts 2006: o El : 1,60 kr/ o Gas : 8,50 kr/m3 o Olie : 7,66 kr/l 3.6 Finansieringsdata Ved beregning af 1. års over-/underskud anvendes flg. lånedata: o Løbetid : 20 år o Rente : 6,0 % o Skatte-% : 31 % o Inflation : 2 % o Energiprisstigning : 3 % Ved beregning af nuværdi anvendes flg. data for alternativ investering og levetid: o Levetid : 20 år o Rente : 3,0 % o Skatte-% : 31 % o Inflation : 2 % o Energiprisstigning : 3 % 3.7 Energidata Energiindhold for gas og olie er sat til: o 1 m3 gas: 11,1 o 1 liter olie: 10,0 4

5 4. Resultater Beregnede resultater er vist i bilag 1 og kommenteret her nedenfor 4. 1 Beholderudskiftning Der er særdeles god økonomi i at udskifte udtjent elvandvarmer med solvarme: o 1. års over-/underskud ca. : 1.500,- o Nuværdi ca. : ,- Der er god økonomi i at udskifte udtjent vandvarmer med solvarme, hvis eksisterende basisenergiforsyning er ikke-kondenserende kedel: o 1. års over-/underskud ca. : 300,- o Nuværdi ca. : ,- Note: Ovenstående er gennensnitværdier for solvarme til brugsvand og solvarme til både brugsvand og rumvarme. Er der aftag af rumvarme om sommeren til eks. klinkegulv bør vælges et anlæg til både rumvarme og brugsvand ellers et rent brugsvandsanlæg. Note: I dette tilfælde bør kedel dog også udskiftes så se under kedeludskiftning nedenfor. Der er ca. neutral økonomi i at udskifte udtjent vandvarmer med solvarme til brugsvand, hvis eksisterende basisenergiforsyning er kondenserende kedel: o 1. års over-/underskud ca. : -300,- o Nuværdi ca. : 7.000,- Der er dårlig økonomi i at udskifte udtjent vandvarmer med solvarme til både rumvarme og brugsvand, hvis basisenergiforsyning er kondenserende kedel (eller fjernvarme): o 1. års over-/underskud ca. : ,- o Nuværdi ca. : ,- 4.2 Kedeludskiftning Det giver god økonomi at erstatte ældre kedel med ny og samtidigt installere solvarme: o 1. års over-/underskud ca. : 1.200,- (kedeludskiftning alene: 1.600,-) o Nuværdi ca. : ,- (kedeludskiftning alene: ,-) Note: Gennensnitværdier for olie/gas og solvarme til h.h.v. kun brugsvand og kombineret brugsvand/rumvarme 5. Konklusioner 5.1 Hovedkonklusioner Solvarme bør vælges i flg. tilfælde: o Ved udskiftning af elvandvarmer o Ved kedeludskiftning 5.2 Tillægskonklusioner Anlægstype: o Hvis der er aftag af rumvarme udenfor fyringssæson (til f.eks. badeværelsesgulv e.l.) vælges et solvarmeanlæg til både rumvarme og brugsvand ellers vælges et solvarmeanlæg kun til brugsvand 5

6 Bilag 1. Beregnede resultater Oversigt Solvarmeøkonomi Priser inkl. moms Endelig version Jan Erik Nielsen PlanEnergi Revideret 25-okt 2006 jen Baseret på "standardværdier" for besparelse Installation af solvarme ved beholderudskiftning Energibesparelse Simpel vurdering Lån Nuværdi Solf.- areal ca. m² Beholdervolumen ca. liter Besp. m3 gas Besp. liter olie Besp. el Øget el Simpel tilb.tid år Simpel energipris kr/ Solvarme- Anlægspris Sparet Marginal- Netto Netto Kedel type anlæg type kr. beholder pris /år kr/år Nuværdi Ældre BV , Ældre BV/RV , Kondens. BV , Kondens. BV/RV , El-VVB BV , Kedeludskiftning - ingen solvarme Gaskedeludskiftning , Oliekedeludskiftning , Olie-gaskonv , Gennemsnit Kedeludskiftning m. solvarme Gaskedeludskiftning BV , Gaskedeludskiftning BV/RV , Oliekedeludskiftning BV , Oliekedeludskiftning BV/RV , Olie-gaskonv. BV , Olie-gaskonv. BV/RV , Gennemsnit Solvarme marginalt v. kedeludskiftn. Heraf kedel Gaskedeludskiftning BV , Gaskedeludskiftning BV/RV , Oliekedeludskiftning BV , Oliekedeludskiftning BV/RV , Olie-gaskonv. BV , Olie-gaskonv. BV/RV , års ydelse inkl. skattefr. 1. års over/- underskud 6

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 10

Energimærkning SIDE 1 AF 10 SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sivestedvej 11 8560 Kolind 706-018197-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

By og Byg Dokumentation 006 Energibesparelser i nybyggeriet. Status år 2000

By og Byg Dokumentation 006 Energibesparelser i nybyggeriet. Status år 2000 By og Byg Dokumentation 00 Energibesparelser i nybyggeriet Status år 00 Energibesparelser i nybyggeriet Status år 00 Søren Aggerholm By og Byg Dokumentation 00 Statens Byggeforskningsinstitut 01 Titel

Læs mere

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse SBi 2011:18 Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Søren Aggerholm SBi 2011:18 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 492-003605 Energimærkning nr.: 100059506 Gyldigt 5 år fra: 13-12-2007 Energikonsulent: Otto Blomberg Firma: Blomberg Ingeniørfirma A/S

BBR-nr.: 492-003605 Energimærkning nr.: 100059506 Gyldigt 5 år fra: 13-12-2007 Energikonsulent: Otto Blomberg Firma: Blomberg Ingeniørfirma A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ll. Risemarksvej 12 Postnr./by: 5970 Ærøskøbing BBR-nr.: 492-003605 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke Energikonsulent og gyldighed

Energimærke Energikonsulent og gyldighed SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 22 Postnr./by: 9990 Storstaden BBR nr.: 123-123456 Erstatter energimærkning nr.: 111111 EKSEMPEL på energimærkning af enfamiliehus

Læs mere

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Malkevej 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-024302 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Notat. Isolering af køle- og frostrum

Notat. Isolering af køle- og frostrum Notat Isolering af køle- og frostrum Titel: Notat - Isolering af køle- og frostrum Udarbejdet for: Niels Bruus Varming Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Anemonevej 22 8700 Horsens Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. februar 2015 Til den 26. februar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Torben Hansen Løvkærparken 41 4030 Tune Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Vestergade 3C 4600 Køge CVR nr: 1977 0990 Energivejleder: Kirsten Sander 20. november

Læs mere

Appendix 3 Økonomisk model og finansieringsmetoder

Appendix 3 Økonomisk model og finansieringsmetoder DREAM Phase 1 Appendix to main report Appendix 3 Økonomisk model og finansieringsmetoder (in Danish) ForskEL projekt nr. 10744 Project partners: 4 Økonomisk model og potentielle finansieringsmetoder (WP2)

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Håndværkervej 2 3700 Rønne Bygningernes energimærke: Gyldig fra 18. juli 2014 Til den 18. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS Vejledning til vvs-installatører, servicemontører og andre, der ønsker at gøre en indsats for at forny Danmarks bestand af oliekedler Vær med til at udskifte Danmarks

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Foverupvej 3 6230 Rødekro Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. august 2015 Til den 3. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.770 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.770 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Vinkelvej 2A 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-007470-002 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B5: Energimærkning af bygninger samt eftersyn December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Dalstrøget 133 Postnr./by: 2870 Dyssegård BBR-nr.: 157-031465-013 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Besparelsesforslag. Adresse: Hjortevej 36

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Besparelsesforslag. Adresse: Hjortevej 36 SIDE 1 AF 16 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hjortevej 36 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-025102 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

SOLVARME HANDLINGSPLAN

SOLVARME HANDLINGSPLAN SOLVARME HANDLINGSPLAN Redigeret af Jan Erik Nielsen, PlanEnergi, 4. oktober 2011 Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 4 1 Indledning... 6 2 Markedsstatus (medio 2011)... 7 3 Barriereundersøgelse... 9

Læs mere