Risiko- og finansstyring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risiko- og finansstyring"

Transkript

1 Risiko- og finansstyring Risiko- og finansstyring Danske Bank anser styringen af risici og kapitalforhold for en af sine kernekompetencer. Risiko- og kapitalstyring er en integreret del af bankens drift, og der anvendes løbende betydelige ressourcer på at udvikle procedurer og værktøjer, som sikrer, at bankens systemer fuldt ud modsvarer det bedste, der findes på området. Danske Bank identificerer og styrer risici inden for følgende fire overordnede risikoområder: Kreditrisiko er risikoen for, at modparter helt eller delvist misligholder deres låneforpligtelser. Kreditrisiko omfatter også lande- og afviklingsrisiko. Markedsrisiko er risikoen for, at markedsværdien af bankens aktiver og passiver ændrer sig som følge af ændringer i markedsforholdene. Likviditetsrisiko er en del af koncernens markedsrisiko og omfatter risikoen for, at betalingsforpligtelser ikke kan honoreres ved hjælp af de normale likviditetsreserver. Operationel risiko omfatter dels forretningsmæssige risici, som repræsenterer de normale, daglige udsving i virksomhedens driftsindtægter på grund af ændringer i omverdensfaktorer som f.eks. lovgivningen eller koncernens omdømme, og dels risikoen for, at fejl, utilstrækkelige systemer og lignende skal føre til store, uforudsete udgifter eller et længere afbræk i aktiviteterne. Forsikringsrisiko knytter sig til markedsværdien af de investeringer, der foretages til afdækning af koncernens forsikringsmæssige forpligtelser livsforsikringer i Danica samt til de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne af Danica s forsikringsmæssige forpligtelser. Tre afdelinger har ansvaret for koncernens risiko- og finansstyring: Kredit & Markedsrisici, Finansområdet og Koncernøkonomi. Koncernens samlede risikoprofil drøftes løbende i koncernens Asset and Liability Committee, hvor direktionens medlemmer og chefer fra relevante hovedsædeafdelinger har sæde. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

2 Ansvaret for styringen af koncernens kredit- og markedsrisici er samlet i afdelingen Kredit & Markedsrisici. Afdelingen har ansvaret for administration og styring af samtlige koncernens kredit- og markedsrisici, hvilket omfatter bevilling og fornyelse af kreditfaciliteter, sammensætning af koncernens kreditportefølje samt overvågning og rapportering til koncernens ledelse. Herudover har området ansvaret for at udvikle og vedligeholde kreditbevillings- og risikostyringsværktøjer samt at kontrollere, at fastsatte rammer og politikker for koncernens markedsrisici bliver overholdt, og for løbende at rapportere til koncernens ledelse. Finansområdet, der omfatter balancestyring, egenbeholdning og unoterede aktier, har til opgave at danne sig forventninger til den fremtidige markedsudvikling og herudfra etablere et afbalanceret forhold mellem koncernens aktuelle markedsrisiko og indtjeningsmulighederne. På den baggrund indstilles politikker og rammer på markedsrisikoområdet til Asset and Liability Committee. Koncernøkonomi har ansvaret for økonomi- og risikorapporteringen i koncernen, som omfatter bearbejdning og rapportering af økonomiinformation, opgørelse og rapportering af operationel risiko samt koordinering af relevante data for samtlige risikotyper. Raroc og Ava Som et centralt element i koncernens kapital- og økonomistyring har koncernen gennem flere år anvendt et Raroc-baseret risikostyrings- og rapporteringssystem. Raroc, der er en forkortelse af det engelske udtryk Risk Adjusted Return On Capital, står centralt i bankens risikostyring og er dermed også af betydning for koncernens forretningsstyring. Raroc-proceduren er indarbejdet i budgetopfølgningen, ligesom den løbende anvendes i forbindelse med prisfastsættelse af produkter og enkeltfaciliteter. 68 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001

3 Risiko- og finansstyring Det risikojusterede afkast (Raroc) afviger fra det regnskabsmæssige afkast, fordi der i førstnævnte anvendes årlige gennemsnitlige forventede tab over et konjunkturforløb i stedet for som i sidstnævnte årets tab og hensættelser. Med Raroc-proceduren kvantificeres de risici, som koncernen påtager sig. Alle risikotyper kvantificeres ved brug af statistiske metoder. På basis af statistiske beregninger er det muligt at skønne over, hvor stor en kapital der skal være til rådighed i de enkelte forretningsområder, hvis koncernen skal leve op til den valgte målsætning for den samlede risiko i forretningerne. Dette kapitalbehov benævnes økonomisk kapital. Danske Bank koncernen har som målsætning at arbejde med en forsigtig risikoprofil og fastholder en kapitaldækning, der svarer hertil. Koncernens økonomiske kapital skal derfor altid med en sandsynlighed på 99,97 pct. (konfidensinterval) kunne dække de statistisk set maksimale tab inden for et år. Dette svarer til det sikkerhedsniveau, der er en forudsætning for en AA rating hos ratingbureauet Standard & Poor's. Et andet væsentligt element i kapitalstyringen er Ava, der står for Annual Value Added. Ava udtrykker en værdiskabelse, der kan beregnes som forskellen mellem på den ene side årets risikojusterede resultat og på den anden side det resultat, som koncernen og hvert af de enkelte forretningsområder som minimum skal præstere for at give et afkast af den økonomiske kapital på 13 pct. før skat. Niveauet på 13 pct. er fastlagt ud fra en vurdering af koncernens egenkapitalomkostning. Principperne for bankens kapitalstyring, herunder beregningen af økonomisk kapital i henhold til Raroc-konceptet, følger de samme principper, der opereres med i udkastet til nye kapitaldækningsregler det såkaldte Basel II forslag som ventes at træde i kraft i Danske Bank lægger vægt på at være forberedt på denne udvikling, der ventes at føre til en bedre sammen- DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

4 hæng mellem risiko og den kapitalbinding, som kapitaldækningsreglerne tilsiger. Der blev i den forbindelse i 2001 arbejdet på at forbedre sammenhængen i dataregistreringen vedrørende blandt andet kreditrisici. Raroc og Ava ultimo 2001 Fordelingen af den økonomiske kapital ultimo året på henholdsvis kreditrisiko, markedsrisiko (inklusive forsikringsrisiko) og operationel risiko fremgår af tabellen. Ændringen i den økonomiske kapital kan henføres til en stigning i kreditrisiko på 3 mia. kr. samt et fald i markedsrisiko på 5 mia. kr. Stigningen i kreditrisiko skyldes primært en stigning i udlånsvolumen. Faldet i markedsrisiko skyldes en generel reduktion i koncernens samlede aktie- og obligationsrisikoeksponering, særligt inden for Liv og Pension. ØKONOMISK KAPITAL (Mia. kr.) Kreditrisiko Markedsrisiko* 6 11 Operationel risiko I alt *Inkl. forsikringsrisiko Koncernens risikojusterede afkast (Raroc) for 2001 udgjorde 29 pct. på en beregnet økonomisk kapital på 37 mia. kr. mod 26 pct. i Den positive udvikling i koncernens indtjening afspejler således en fortsat positiv udvikling i koncernens risikojusterede afkast. RAROC (Pct.) Detailbank Realkredit Engrosbank Investmentbank 44 Kapitalforvaltning Liv og Pension Finansielle beholdninger Koncernen i alt DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001

5

6 Kreditrisici Danske Bank lægger vægt på at etablere langvarige relationer til sine kunder. Det forudsætter på den ene side, at banken løbende kan tilbyde konkurrencedygtige finansielle løsninger, og på den anden side, at en ugunstig udvikling i kundernes økonomiske forhold identificeres så tidligt som muligt, så det er muligt i dialog med kunden at afværge senere tab. Kreditgivning og løbende opfølgning sker derfor ud fra konkrete vurderinger af kunden og de økonomiske forhold. Ved opgørelse af det samlede kreditmæssige mellemværende med en kunde (engagementet) medregnes kreditter og lån, overtræk, garanti- og regresforpligtelser, risici der opstår i forbindelse med handel med værdipapirer samt en vurderet risiko på afledte finansielle instrumenter. Et engagement består både af etablerede forretninger og eventuelle tilsagn om nye. Hvis en kunde har juridisk eller anden væsentlig forbindelse til andre kunder, vurderes engagementsrisikoen under ét. Den centrale overvågning af kreditengagementer sikres gennem bankens kreditsystem, hvor oplysninger om størrelse og udnyttelse af alle typer kreditengagementer registreres, og hvor der også indgår oplysninger vedrørende skønnede realisationsværdier af stillede sikkerheder efter fradrag af vurderede omkostninger ved realisation. Kreditter og lån kan bevilges på forskellige organisatoriske niveauer i banken afhængig af engagementets størrelse. Der er etableret skriftlige, overordnede kreditpolitikker, så alle væsentlige forretningsområder medvirker til, at bankens forsigtige risikoprofil opretholdes. Rating og creditscoring Der sker i banken en løbende opfølgning med henblik på at sikre, at eventuelle tegn på pres på en kundes indtjenings- og likviditetsforhold observeres så tidligt som muligt. For større erhvervskunder er denne overvågning formaliseret ved tildeling af en intern rating, der løbende revurderes. Ved fastsættelsen af ratingen tages hensyn til virksomhedens fremtidsudsigter samt branche- og samfundsforhold. 72 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001

7 Risiko- og finansstyring I løbet af 2001 blev integrationen af kreditengagementer fra BG Bank fuldt gennemført, og for de større kunders vedkommende blev der foretaget en endelig rating. I løbet af det seneste år er bankens ratingproces blevet gennemgået og vurderet af to internationalt anerkendte ratingbureauer. Gennemgangen førte til en godkendelse af processen, således at bankens interne ratings vil kunne anvendes, såfremt banken på et tidspunkt måtte ønske at frasælge dele af låneporteføljen, for eksempel gennem udstedelse af værdipapirer (securitisation). De kunder, der ikke rates, bliver creditscoret, og resultaterne anvendes konsultativt af kunderådgiverne i forbindelse med den løbende kundebetjening, herunder ydelse af lån. En creditscoring er en statistisk beregning af tabsrisikoen på et engagement ud fra nogle veldefinerede karakteristika for kundens økonomiske forhold. For kreditansøgninger, der indgives via Danske Netbank, blev der i 2001 taget en automatisk låneansøgningsprocedure i brug, der er baseret på creditscore. Hensættelser Kunder, der udviser kreditmæssige svaghedstegn, bonitetsmarkeres. Dette indebærer, at den løbende opfølgning skærpes, og bankens risiko på kunden underkastes fornyede vurderinger ved bankens kvartalsvise hensættelsesgennemgange. En bonitetsmarkering indebærer desuden en reduktion i hvor store kreditter, der vil kunne bevilges uden central godkendelse. Hensættelser foretages efter en vurdering af risici i engagementerne, herunder en vurdering af kundens fremtidige økonomiske forhold. Der kan også foretages hensættelser på risikofyldte engagementer, selvom kunden ikke har misligholdt låneaftalen. Porteføljestyring I forbindelse med styringen af bankens kreditrisici anlægger koncernen et porteføljesynspunkt. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

8 Der er etableret et porteføljestyringssystem, hvor der er fastsat maksima for de lande-, branche- og industrikoncentrationer, banken ønsker at følge. Systemet indebærer en kategorisering af kreditporteføljen, således at det er muligt at styre de porteføljekoncentrationer, hvor bankens risikovillighed er begrænset. Banken arbejder med udviklingen af modeller, der gør det muligt løbende at beregne markedsværdien af den del af låneporteføljen, der udgøres af lån til større virksomheder. Afviklingsrisici I forbindelse med afviklingen af betalinger, herunder handler inden for værdipapirer, valuta og afledte, finansielle produkter, opstår der ofte risici i forbindelse med, at betalinger afsendes, inden det kan konstateres, at de modgående betalinger er indgået på bankens konti. Dette kan blandt andet skyldes tidsforskelle og forskellige clearingsystemer, eller at bankens konti føres i pengeinstitutter i udlandet. Det er et integreret led i bankens kreditstyring, at disse risici måles og styres inden for fastsatte maksima. Bankens handelsfunktioner kan via et realtidsopdateret linesystem løbende følge udnyttelsen af de fastsatte maksima inden for de forskellige forretningstyper. Linesystemet gør det samtidig muligt løbende at beregne markedsværdien af de indgåede forretninger. Kreditrisikoen måles løbende som summen af markedsværdien og et konservativt beregnet tillæg til imødegåelse af eventuelle yderligere værdiudsving. Miljø Det er bankens politik, at erhvervskunders miljømæssige forhold skal indgå som et naturligt led i den kreditmæssige vurdering. Det vil normalt være en forudsætning for etablering af et kreditengagement, at kunden skriftligt erklærer sig rede til at overholde eventuelle miljøgodkendelser samt gældende miljølovgivning. 74 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001

9 Risiko- og finansstyring Der er i bankens kreditmæssige forretningsgange indarbejdet forskrifter, som betyder, at der ved vurdering af kundeforhold tages hensyn til såvel nationale som internationale krav om virksomheders miljøpåvirkning. Kreditrisici ultimo 2001 Den tiltagende svækkelse af de økonomiske konjunkturer igennem 2001 øgede det risikojusterede kapitalkrav til bankens låneportefølje. Kvaliteten var dog gennemgående fortsat på et højt niveau. I tabellen er vist en segmentopdelt fordeling af kunderatings. Bankens ratingsystem består af 10 skalatrin, og i tabellen er 1 udtryk for den bedste, mens 10 er den dårligste. De 4 bedste ratingkategorier svarer til den såkaldte Investment Grade hos de internationale ratingbureauer. RATINGS, FORDELING AF Større Mindre UDLÅNSVOLUMEN erhvervs- Finansielle erhvervs- Offentlige ULTIMO 2001 (Pct.) kunder kunder kunder kunder 1 3,9 4,5 1,4 79,2 2 10,2 66,3 2,3 16,7 3 14,4 19,2 9,3 0,4 4 21,3 2,8 18,8-5 21,9 1,1 18,7-6 14,5 0,9 10,0 0,2 7 6,1 0,1 4,9 0,1 8 2,4-4,9 0,1 9 0,3-0,8-10 0,1-0,6 - Ikke ratede 4,9 5,1 28,3 3,3 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Blandt koncernens mindre og mellemstore erhvervskunder er kun en mindre del rated. Risikoklassifikationen af disse kunder er sket på baggrund af bankens creditscore. Kreditrisikoen for dette kundesegment er generelt noget højere end for større erhvervskunder, hvilket afspejles i såvel højere rentemarginal som hensættelsesprocent. Koncernen har opdelt sin låneportefølje på erhvervsområdet (ekskl. finansielle virksomheder) i 43 brancheporteføljer med henblik på særskilt overvågning og styring. Ultimo 2001 oversteg engagementet med ingen af de, 43 brancheporteføljer pct. af koncernens samlede kreditengagement. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

10 Koncernens realkreditudlån i Danmark androg ultimo mia. kr. Fordelingen på ejendomskategori fremgår af tabellen. REALKREDITUDLÅN FORDELT PÅ LÅNERESTGÆLD BELÅNINGSPROCENT EJENDOMSKATEGORI (Mia. kr) Privat Boligudlejning Kontor og forretning Industri og håndværk Landbrug Støttet byggeri Øvrige I alt Kreditrisikoen på realkreditlån er meget lav, hvilket blandt andet fremgår af de gennemsnitlige belåningsprocenter. Disse er beregnet ved at skønne handelsværdierne af de enkelte panter ved anvendelse af blandt andet de faktiske handelsværdier for sammenlignelige ejendomme og udviklingen i de generelle handelspriser for området, hvor ejendommen ligger. Antallet af restancer holdt sig i 2001 på et lavt niveau. Den geografiske fordeling af bankkoncernens krediteksponering fremgår af tabellen nedenfor. Opgørelsen er foretaget ud fra debitors residensland og er eksklusiv engagementer med banker. I tilfælde, hvor der er stillet dækkende sikkerhed eller garanti for engagementet, er i stedet medregnet garantirespektive sikkerhedsstillers residensland. KREDITEKSPONERING, BANKKONCERN, PCT. FORDELING Danmark 40,8 32,8 Øvrige Norden 17,1 17,0 Vesteuropa 28,0 32,0 Østeuropa 0,1 0,2 Nordamerika 12,7 15,0 Asien/Pacific 1,0 2,7 Central- og Sydamerika 0,2 0,2 Afrika 0,1 0,1 76 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001

11 Risiko- og finansstyring Markedsricici For såvel koncernen som helhed som for hver enkelt af de disponerende afdelinger er der fastsat rammer for markedsrisici. Opgørelse, overvågning og ledelsesrapportering af markedsrisici sker på daglig basis. For at maksimere sikkerheden i kontrol- og rapporteringsrutiner har banken gennemført organisatoriske adskillelser på flere niveauer. Overvågning og rapportering af markedsrisici varetages af en selvstændig afdeling i området Kredit & Markedsrisici. Samtidig er der organisatorisk adskillelse mellem de afdelinger, som handler i de finansielle markeder, og de afdelinger, som forestår den praktiske afvikling og kontrol af transaktionerne. Endelig er der en organisatorisk adskillelse mellem handelen med bankens kunder og ansvaret for forvaltningen af bankens egne midler. Beregning af de aktuelle markedsrisici sker med udgangspunkt i en fælles database, der er integreret med koncernens handelssystemer. Derved tilgodeses to formål: For det første opnås en stor grad af sikkerhed og konsistens i rapporteringen af risici. For det andet giver det mulighed for at beregne de samlede konsekvenser for indtjeningen ved mulige fremtidige udsving i renter samt valuta- og aktiekurser, herunder stress-tests, hvor gevinst og tab ved ekstreme markedssituationer analyseres. Ved overvågningen af markedsrisici anvendes både de mere traditionelle risikomål og avancerede interne matematisk/statistiske modeller. Herved er der også, for så vidt angår markedsrisici, etableret et beredskab for overgang til de nye kapitaldækningsregler, hvor der er mulighed for at anvende interne modeller til opgørelse af kapitalkrav. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

12 FORDELING AF VAR (Pct.) Renterisiko Aktierisiko Valutarisiko 1 - Markedsrisici ultimo 2001 Ved udgangen af 2001 havde de finansielle områder en samlet markedsrisiko som vist i tabellen. Risikofordelingen mellem renterisiko og aktierisiko afviger betydeligt fra fordelingen af beholdningerne af henholdsvis rentebærende instrumenter og aktier i koncernens balance. Det skyldes overvejende, at aktiebeholdninger generelt er mere risikobetonede end for eksempel obligationer. Hertil kommer, at koncernen løbende indgår kontrakter i afledte finansielle instrumenter, hvilket kan ændre risikoprofilen inden for de enkelte kategorier. Maksimalt dagligt tab (VaR) Mio. kr Udviklingen i VaR betragtet over året ved et 99 pct. konfidensinterval og en tabsrisiko for én dag er vist i grafen. Det fremgår, at tabsrisikoen over året på dagsbasis højst har været 216 mio. kr. I gennemsnit har fordelingen mellem rente-, aktie- og valutarisiko været henholdsvis 53 pct., 46 pct. og 1 pct. Ultimo året udgjorde VaR 171 mio. kr., hvoraf renter udgjorde 75 pct., aktier 25 pct., mens valuta udgjorde mindre end 0,5 pct Value-at-Risk er et statistisk mål for det maksimale daglige tab fra de finansielle beholdninger og er beregnet på grundlag af historiske erfaringer vedrørende kursudsving i værdipapirer og afledte finansielle instrumenter samt samvariationen mellem disse. Value-at-Risk anvendes i Danske Bank som indikator for markedsrisici, og grafen viser det beløb, som koncernens tab over én dag med en 99,0 pct. sandsynlighed ikke vil overstige. Operationelle risici Økonomisk kapital på operationelle risici var uændret 11 mia. kr. I Danske Bank koncernen sker en særskilt overvågning og styring af de to typer operationelle risici. Den forretningsmæssigt betingede operationelle risiko udtrykker den usikkerhed i nettoindtægternes udvikling, der skyldes ændringer i eksterne forhold, og som ikke direkte kan tilskrives kredit- eller markedsrisici. De metoder, der ligger til grund for overvågning og styring af disse risici, udvikles til stadighed, hvorunder der indhentes data og erfaringer fra sammenlignelige aktiviteter i andre internationale virksomheder. 78 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001

13 Risiko- og finansstyring Den anden type operationelle risici er af den type, der kan henføres til bestemte og enkeltstående begivenheder. Banken anvender et datamateriale omfattende minimum 10 år til at vurdere koncernens eksponering over for sådanne hændelser. Hertil kommer en række andre kontrolaktiviteter i banken. Erfaringerne fra det interne revisionsarbejde indgår også i risikovurderingen. I forbindelse med udkastet til nye kapitaldækningsregler de såkaldte Basel II-regler lægges op til, at pengeinstitutter skal afsætte kapital til den type af operationelle risici, der kan henføres til bestemte og enkeltstående begivenheder. På den baggrund indledte koncernen i 2001 en løbende systematisk indsamling af operationelle tabsdata, hvor der foretages kategorisering mv. til brug for en modelberegning af koncernens operationelle risiko baseret på kvantitative tabskarakteristika. Forsikringsrisici Forsikringsrisici knytter sig for det første til markedsværdien af de investeringer, der foretages til afdækning af koncernens forsikringsmæssige forpligtelser på udstedte livsforsikringer i Danica, og for det andet til de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne af Danicas forsikringsmæssige forpligtelser eksempelvis i forbindelse med vurderingen af udviklingen i dødelighed, invaliditet og gennemsnitlig levealder. Disse risikoelementer varierer dog forholdsvis lidt fra år til år og skal desuden ses i sammenhæng med den grad af forsikringsmæssig dækning, der er indeholdt i de enkelte policer. Der foregår løbende en aktuarmæssig beregning og afdækning af livsforsikringsforpligtelserne. En del af de forsikringsmæssige risici afdækkes gennem reassurance. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

Risiko- og finansstyring

Risiko- og finansstyring Risiko- og finansstyring Risiko- og finansstyring Danske Bank anser styringen af risici og kapitalforhold for en af sine kernekompetencer. Risiko- og kapitalstyring er en integreret del af koncernens resultatopfølgning,

Læs mere

Koncernens risiko- og finansstyring

Koncernens risiko- og finansstyring Koncernens risiko- og finansstyring De risikotyper, som koncernen pådrager sig ved sin aktivitet, kan overordnet opdeles i kreditrisici, markedsrisici, operationelle risici og forsikringsrisici. Det overordnede

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring... 4 2.2 Risikoidentifikation... 4 2.3 Den interne

Læs mere

Risiko- og finansstyring

Risiko- og finansstyring Risiko- og finansstyring Risiko- og finansstyring Danske Bank anser styringen af risici for en af de kernekompetencer, der skal medvirke til at sikre et stabilt, højt afkast til bankens aktionærer. Der

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Grundlag for kapitalstyring... 4

2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Grundlag for kapitalstyring... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring... 4 2.2 Risikoidentifikation... 4 2.3 Den interne

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Fejl i Supplerende/korrigerende information til Vestfyns Bank A/S årsrapport 2009

Fejl i Supplerende/korrigerende information til Vestfyns Bank A/S årsrapport 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postbox 1040 Nikolaj Plads 6 Dato: 1. september 2010 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.: 14/2010 Fejl i Supplerende/korrigerende information til Vestfyns Bank A/S årsrapport

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...4 2.3 Den interne vurdering

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Risikorapport for 2. kvartal 2011 vedrørende kapitaldækning. Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank.

Risikorapport for 2. kvartal 2011 vedrørende kapitaldækning. Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank. vedrørende kapitaldækning Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den 23.08.2011 Indhold Side Indledning... 2 1-5. Offentliggøres pt. kun ultimo året... 3 6-9. Opdeling

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sparekassen Den lille Bikubes bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...5 2.3 Den interne vurdering af

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Risikostyring i Danske Bank

Risikostyring i Danske Bank Risikostyring i Danske Bank Præsentation til LD Invest - Markets Christopher Skak Nielsen Chef for Risiko Kapital 23. Marts, 2008 Risiko- og kapitalstyring i Danske Bank - med afsæt i risikorapporten 2008

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 Solvensbehov 2015 1 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 4. Solvensmæssig overdækning 7 2 1. Indledning Nærværende tillæg

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV 31. MARTS 2011

INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV 31. MARTS 2011 INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV 31. MARTS 2011 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1. Grundlag for kapitalstyring... 4 2.2. Risikoidentifikation...

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politik for styring af finansielle dispositioner

Politik for styring af finansielle dispositioner Politik for styring af finansielle dispositioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2012 Finansiel politik 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål... 3 2 Afgrænsning... 3 3 Udførelse og kompetenceforhold...

Læs mere

INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV

INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV 30. september 2010 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1. Grundlag for kapitalstyring... 4 2.2. Individuelt

Læs mere

2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Grundlag for kapitalstyring... 4

2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Grundlag for kapitalstyring... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring... 4 2.2 Risikoidentifikation... 4 2.3 Den interne

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 2 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

1. halvår Risikorapport

1. halvår Risikorapport 1. halvår 2012 Risikorapport Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken. Denne

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK INDIVIDUELT KAPITALBEHOV 2011201220132014201520 CVR: 29 15 78 12 SIDEN 1825 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner...

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. juni 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Præsentation. Årsregnskab 2000 Fusion med RealDanmark Fortsat fokus på lønsomhed

Præsentation. Årsregnskab 2000 Fusion med RealDanmark Fortsat fokus på lønsomhed Præsentation Årsregnskab 2000 Fusion med RealDanmark Fortsat fokus på lønsomhed Agenda 1. Finansielle hovedtal 2. Fusionen med RealDanmark 3. Forventninger til 2001 4. Resultatudvikling for koncernen 5.

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol

Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol Risikorapport Søjle III - oplysninger 2015 Andelskassen J.A.K. Slagelse, under kontrol 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Risikostyring... 3 3. Kreditrisiko... 3 4. Markedsrisiko... 5 5. Likviditetsrisiko...

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1) BEK nr 817 af 03/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0034 Senere ændringer til

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere