Risiko- og finansstyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risiko- og finansstyring"

Transkript

1 Risiko- og finansstyring Risiko- og finansstyring Danske Bank anser styringen af risici og kapitalforhold for en af sine kernekompetencer. Risiko- og kapitalstyring er en integreret del af bankens drift, og der anvendes løbende betydelige ressourcer på at udvikle procedurer og værktøjer, som sikrer, at bankens systemer fuldt ud modsvarer det bedste, der findes på området. Danske Bank identificerer og styrer risici inden for følgende fire overordnede risikoområder: Kreditrisiko er risikoen for, at modparter helt eller delvist misligholder deres låneforpligtelser. Kreditrisiko omfatter også lande- og afviklingsrisiko. Markedsrisiko er risikoen for, at markedsværdien af bankens aktiver og passiver ændrer sig som følge af ændringer i markedsforholdene. Likviditetsrisiko er en del af koncernens markedsrisiko og omfatter risikoen for, at betalingsforpligtelser ikke kan honoreres ved hjælp af de normale likviditetsreserver. Operationel risiko omfatter dels forretningsmæssige risici, som repræsenterer de normale, daglige udsving i virksomhedens driftsindtægter på grund af ændringer i omverdensfaktorer som f.eks. lovgivningen eller koncernens omdømme, og dels risikoen for, at fejl, utilstrækkelige systemer og lignende skal føre til store, uforudsete udgifter eller et længere afbræk i aktiviteterne. Forsikringsrisiko knytter sig til markedsværdien af de investeringer, der foretages til afdækning af koncernens forsikringsmæssige forpligtelser livsforsikringer i Danica samt til de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne af Danica s forsikringsmæssige forpligtelser. Tre afdelinger har ansvaret for koncernens risiko- og finansstyring: Kredit & Markedsrisici, Finansområdet og Koncernøkonomi. Koncernens samlede risikoprofil drøftes løbende i koncernens Asset and Liability Committee, hvor direktionens medlemmer og chefer fra relevante hovedsædeafdelinger har sæde. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

2 Ansvaret for styringen af koncernens kredit- og markedsrisici er samlet i afdelingen Kredit & Markedsrisici. Afdelingen har ansvaret for administration og styring af samtlige koncernens kredit- og markedsrisici, hvilket omfatter bevilling og fornyelse af kreditfaciliteter, sammensætning af koncernens kreditportefølje samt overvågning og rapportering til koncernens ledelse. Herudover har området ansvaret for at udvikle og vedligeholde kreditbevillings- og risikostyringsværktøjer samt at kontrollere, at fastsatte rammer og politikker for koncernens markedsrisici bliver overholdt, og for løbende at rapportere til koncernens ledelse. Finansområdet, der omfatter balancestyring, egenbeholdning og unoterede aktier, har til opgave at danne sig forventninger til den fremtidige markedsudvikling og herudfra etablere et afbalanceret forhold mellem koncernens aktuelle markedsrisiko og indtjeningsmulighederne. På den baggrund indstilles politikker og rammer på markedsrisikoområdet til Asset and Liability Committee. Koncernøkonomi har ansvaret for økonomi- og risikorapporteringen i koncernen, som omfatter bearbejdning og rapportering af økonomiinformation, opgørelse og rapportering af operationel risiko samt koordinering af relevante data for samtlige risikotyper. Raroc og Ava Som et centralt element i koncernens kapital- og økonomistyring har koncernen gennem flere år anvendt et Raroc-baseret risikostyrings- og rapporteringssystem. Raroc, der er en forkortelse af det engelske udtryk Risk Adjusted Return On Capital, står centralt i bankens risikostyring og er dermed også af betydning for koncernens forretningsstyring. Raroc-proceduren er indarbejdet i budgetopfølgningen, ligesom den løbende anvendes i forbindelse med prisfastsættelse af produkter og enkeltfaciliteter. 68 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001

3 Risiko- og finansstyring Det risikojusterede afkast (Raroc) afviger fra det regnskabsmæssige afkast, fordi der i førstnævnte anvendes årlige gennemsnitlige forventede tab over et konjunkturforløb i stedet for som i sidstnævnte årets tab og hensættelser. Med Raroc-proceduren kvantificeres de risici, som koncernen påtager sig. Alle risikotyper kvantificeres ved brug af statistiske metoder. På basis af statistiske beregninger er det muligt at skønne over, hvor stor en kapital der skal være til rådighed i de enkelte forretningsområder, hvis koncernen skal leve op til den valgte målsætning for den samlede risiko i forretningerne. Dette kapitalbehov benævnes økonomisk kapital. Danske Bank koncernen har som målsætning at arbejde med en forsigtig risikoprofil og fastholder en kapitaldækning, der svarer hertil. Koncernens økonomiske kapital skal derfor altid med en sandsynlighed på 99,97 pct. (konfidensinterval) kunne dække de statistisk set maksimale tab inden for et år. Dette svarer til det sikkerhedsniveau, der er en forudsætning for en AA rating hos ratingbureauet Standard & Poor's. Et andet væsentligt element i kapitalstyringen er Ava, der står for Annual Value Added. Ava udtrykker en værdiskabelse, der kan beregnes som forskellen mellem på den ene side årets risikojusterede resultat og på den anden side det resultat, som koncernen og hvert af de enkelte forretningsområder som minimum skal præstere for at give et afkast af den økonomiske kapital på 13 pct. før skat. Niveauet på 13 pct. er fastlagt ud fra en vurdering af koncernens egenkapitalomkostning. Principperne for bankens kapitalstyring, herunder beregningen af økonomisk kapital i henhold til Raroc-konceptet, følger de samme principper, der opereres med i udkastet til nye kapitaldækningsregler det såkaldte Basel II forslag som ventes at træde i kraft i Danske Bank lægger vægt på at være forberedt på denne udvikling, der ventes at føre til en bedre sammen- DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

4 hæng mellem risiko og den kapitalbinding, som kapitaldækningsreglerne tilsiger. Der blev i den forbindelse i 2001 arbejdet på at forbedre sammenhængen i dataregistreringen vedrørende blandt andet kreditrisici. Raroc og Ava ultimo 2001 Fordelingen af den økonomiske kapital ultimo året på henholdsvis kreditrisiko, markedsrisiko (inklusive forsikringsrisiko) og operationel risiko fremgår af tabellen. Ændringen i den økonomiske kapital kan henføres til en stigning i kreditrisiko på 3 mia. kr. samt et fald i markedsrisiko på 5 mia. kr. Stigningen i kreditrisiko skyldes primært en stigning i udlånsvolumen. Faldet i markedsrisiko skyldes en generel reduktion i koncernens samlede aktie- og obligationsrisikoeksponering, særligt inden for Liv og Pension. ØKONOMISK KAPITAL (Mia. kr.) Kreditrisiko Markedsrisiko* 6 11 Operationel risiko I alt *Inkl. forsikringsrisiko Koncernens risikojusterede afkast (Raroc) for 2001 udgjorde 29 pct. på en beregnet økonomisk kapital på 37 mia. kr. mod 26 pct. i Den positive udvikling i koncernens indtjening afspejler således en fortsat positiv udvikling i koncernens risikojusterede afkast. RAROC (Pct.) Detailbank Realkredit Engrosbank Investmentbank 44 Kapitalforvaltning Liv og Pension Finansielle beholdninger Koncernen i alt DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001

5

6 Kreditrisici Danske Bank lægger vægt på at etablere langvarige relationer til sine kunder. Det forudsætter på den ene side, at banken løbende kan tilbyde konkurrencedygtige finansielle løsninger, og på den anden side, at en ugunstig udvikling i kundernes økonomiske forhold identificeres så tidligt som muligt, så det er muligt i dialog med kunden at afværge senere tab. Kreditgivning og løbende opfølgning sker derfor ud fra konkrete vurderinger af kunden og de økonomiske forhold. Ved opgørelse af det samlede kreditmæssige mellemværende med en kunde (engagementet) medregnes kreditter og lån, overtræk, garanti- og regresforpligtelser, risici der opstår i forbindelse med handel med værdipapirer samt en vurderet risiko på afledte finansielle instrumenter. Et engagement består både af etablerede forretninger og eventuelle tilsagn om nye. Hvis en kunde har juridisk eller anden væsentlig forbindelse til andre kunder, vurderes engagementsrisikoen under ét. Den centrale overvågning af kreditengagementer sikres gennem bankens kreditsystem, hvor oplysninger om størrelse og udnyttelse af alle typer kreditengagementer registreres, og hvor der også indgår oplysninger vedrørende skønnede realisationsværdier af stillede sikkerheder efter fradrag af vurderede omkostninger ved realisation. Kreditter og lån kan bevilges på forskellige organisatoriske niveauer i banken afhængig af engagementets størrelse. Der er etableret skriftlige, overordnede kreditpolitikker, så alle væsentlige forretningsområder medvirker til, at bankens forsigtige risikoprofil opretholdes. Rating og creditscoring Der sker i banken en løbende opfølgning med henblik på at sikre, at eventuelle tegn på pres på en kundes indtjenings- og likviditetsforhold observeres så tidligt som muligt. For større erhvervskunder er denne overvågning formaliseret ved tildeling af en intern rating, der løbende revurderes. Ved fastsættelsen af ratingen tages hensyn til virksomhedens fremtidsudsigter samt branche- og samfundsforhold. 72 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001

7 Risiko- og finansstyring I løbet af 2001 blev integrationen af kreditengagementer fra BG Bank fuldt gennemført, og for de større kunders vedkommende blev der foretaget en endelig rating. I løbet af det seneste år er bankens ratingproces blevet gennemgået og vurderet af to internationalt anerkendte ratingbureauer. Gennemgangen førte til en godkendelse af processen, således at bankens interne ratings vil kunne anvendes, såfremt banken på et tidspunkt måtte ønske at frasælge dele af låneporteføljen, for eksempel gennem udstedelse af værdipapirer (securitisation). De kunder, der ikke rates, bliver creditscoret, og resultaterne anvendes konsultativt af kunderådgiverne i forbindelse med den løbende kundebetjening, herunder ydelse af lån. En creditscoring er en statistisk beregning af tabsrisikoen på et engagement ud fra nogle veldefinerede karakteristika for kundens økonomiske forhold. For kreditansøgninger, der indgives via Danske Netbank, blev der i 2001 taget en automatisk låneansøgningsprocedure i brug, der er baseret på creditscore. Hensættelser Kunder, der udviser kreditmæssige svaghedstegn, bonitetsmarkeres. Dette indebærer, at den løbende opfølgning skærpes, og bankens risiko på kunden underkastes fornyede vurderinger ved bankens kvartalsvise hensættelsesgennemgange. En bonitetsmarkering indebærer desuden en reduktion i hvor store kreditter, der vil kunne bevilges uden central godkendelse. Hensættelser foretages efter en vurdering af risici i engagementerne, herunder en vurdering af kundens fremtidige økonomiske forhold. Der kan også foretages hensættelser på risikofyldte engagementer, selvom kunden ikke har misligholdt låneaftalen. Porteføljestyring I forbindelse med styringen af bankens kreditrisici anlægger koncernen et porteføljesynspunkt. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

8 Der er etableret et porteføljestyringssystem, hvor der er fastsat maksima for de lande-, branche- og industrikoncentrationer, banken ønsker at følge. Systemet indebærer en kategorisering af kreditporteføljen, således at det er muligt at styre de porteføljekoncentrationer, hvor bankens risikovillighed er begrænset. Banken arbejder med udviklingen af modeller, der gør det muligt løbende at beregne markedsværdien af den del af låneporteføljen, der udgøres af lån til større virksomheder. Afviklingsrisici I forbindelse med afviklingen af betalinger, herunder handler inden for værdipapirer, valuta og afledte, finansielle produkter, opstår der ofte risici i forbindelse med, at betalinger afsendes, inden det kan konstateres, at de modgående betalinger er indgået på bankens konti. Dette kan blandt andet skyldes tidsforskelle og forskellige clearingsystemer, eller at bankens konti føres i pengeinstitutter i udlandet. Det er et integreret led i bankens kreditstyring, at disse risici måles og styres inden for fastsatte maksima. Bankens handelsfunktioner kan via et realtidsopdateret linesystem løbende følge udnyttelsen af de fastsatte maksima inden for de forskellige forretningstyper. Linesystemet gør det samtidig muligt løbende at beregne markedsværdien af de indgåede forretninger. Kreditrisikoen måles løbende som summen af markedsværdien og et konservativt beregnet tillæg til imødegåelse af eventuelle yderligere værdiudsving. Miljø Det er bankens politik, at erhvervskunders miljømæssige forhold skal indgå som et naturligt led i den kreditmæssige vurdering. Det vil normalt være en forudsætning for etablering af et kreditengagement, at kunden skriftligt erklærer sig rede til at overholde eventuelle miljøgodkendelser samt gældende miljølovgivning. 74 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001

9 Risiko- og finansstyring Der er i bankens kreditmæssige forretningsgange indarbejdet forskrifter, som betyder, at der ved vurdering af kundeforhold tages hensyn til såvel nationale som internationale krav om virksomheders miljøpåvirkning. Kreditrisici ultimo 2001 Den tiltagende svækkelse af de økonomiske konjunkturer igennem 2001 øgede det risikojusterede kapitalkrav til bankens låneportefølje. Kvaliteten var dog gennemgående fortsat på et højt niveau. I tabellen er vist en segmentopdelt fordeling af kunderatings. Bankens ratingsystem består af 10 skalatrin, og i tabellen er 1 udtryk for den bedste, mens 10 er den dårligste. De 4 bedste ratingkategorier svarer til den såkaldte Investment Grade hos de internationale ratingbureauer. RATINGS, FORDELING AF Større Mindre UDLÅNSVOLUMEN erhvervs- Finansielle erhvervs- Offentlige ULTIMO 2001 (Pct.) kunder kunder kunder kunder 1 3,9 4,5 1,4 79,2 2 10,2 66,3 2,3 16,7 3 14,4 19,2 9,3 0,4 4 21,3 2,8 18,8-5 21,9 1,1 18,7-6 14,5 0,9 10,0 0,2 7 6,1 0,1 4,9 0,1 8 2,4-4,9 0,1 9 0,3-0,8-10 0,1-0,6 - Ikke ratede 4,9 5,1 28,3 3,3 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Blandt koncernens mindre og mellemstore erhvervskunder er kun en mindre del rated. Risikoklassifikationen af disse kunder er sket på baggrund af bankens creditscore. Kreditrisikoen for dette kundesegment er generelt noget højere end for større erhvervskunder, hvilket afspejles i såvel højere rentemarginal som hensættelsesprocent. Koncernen har opdelt sin låneportefølje på erhvervsområdet (ekskl. finansielle virksomheder) i 43 brancheporteføljer med henblik på særskilt overvågning og styring. Ultimo 2001 oversteg engagementet med ingen af de, 43 brancheporteføljer pct. af koncernens samlede kreditengagement. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

10 Koncernens realkreditudlån i Danmark androg ultimo mia. kr. Fordelingen på ejendomskategori fremgår af tabellen. REALKREDITUDLÅN FORDELT PÅ LÅNERESTGÆLD BELÅNINGSPROCENT EJENDOMSKATEGORI (Mia. kr) Privat Boligudlejning Kontor og forretning Industri og håndværk Landbrug Støttet byggeri Øvrige I alt Kreditrisikoen på realkreditlån er meget lav, hvilket blandt andet fremgår af de gennemsnitlige belåningsprocenter. Disse er beregnet ved at skønne handelsværdierne af de enkelte panter ved anvendelse af blandt andet de faktiske handelsværdier for sammenlignelige ejendomme og udviklingen i de generelle handelspriser for området, hvor ejendommen ligger. Antallet af restancer holdt sig i 2001 på et lavt niveau. Den geografiske fordeling af bankkoncernens krediteksponering fremgår af tabellen nedenfor. Opgørelsen er foretaget ud fra debitors residensland og er eksklusiv engagementer med banker. I tilfælde, hvor der er stillet dækkende sikkerhed eller garanti for engagementet, er i stedet medregnet garantirespektive sikkerhedsstillers residensland. KREDITEKSPONERING, BANKKONCERN, PCT. FORDELING Danmark 40,8 32,8 Øvrige Norden 17,1 17,0 Vesteuropa 28,0 32,0 Østeuropa 0,1 0,2 Nordamerika 12,7 15,0 Asien/Pacific 1,0 2,7 Central- og Sydamerika 0,2 0,2 Afrika 0,1 0,1 76 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001

11 Risiko- og finansstyring Markedsricici For såvel koncernen som helhed som for hver enkelt af de disponerende afdelinger er der fastsat rammer for markedsrisici. Opgørelse, overvågning og ledelsesrapportering af markedsrisici sker på daglig basis. For at maksimere sikkerheden i kontrol- og rapporteringsrutiner har banken gennemført organisatoriske adskillelser på flere niveauer. Overvågning og rapportering af markedsrisici varetages af en selvstændig afdeling i området Kredit & Markedsrisici. Samtidig er der organisatorisk adskillelse mellem de afdelinger, som handler i de finansielle markeder, og de afdelinger, som forestår den praktiske afvikling og kontrol af transaktionerne. Endelig er der en organisatorisk adskillelse mellem handelen med bankens kunder og ansvaret for forvaltningen af bankens egne midler. Beregning af de aktuelle markedsrisici sker med udgangspunkt i en fælles database, der er integreret med koncernens handelssystemer. Derved tilgodeses to formål: For det første opnås en stor grad af sikkerhed og konsistens i rapporteringen af risici. For det andet giver det mulighed for at beregne de samlede konsekvenser for indtjeningen ved mulige fremtidige udsving i renter samt valuta- og aktiekurser, herunder stress-tests, hvor gevinst og tab ved ekstreme markedssituationer analyseres. Ved overvågningen af markedsrisici anvendes både de mere traditionelle risikomål og avancerede interne matematisk/statistiske modeller. Herved er der også, for så vidt angår markedsrisici, etableret et beredskab for overgang til de nye kapitaldækningsregler, hvor der er mulighed for at anvende interne modeller til opgørelse af kapitalkrav. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

12 FORDELING AF VAR (Pct.) Renterisiko Aktierisiko Valutarisiko 1 - Markedsrisici ultimo 2001 Ved udgangen af 2001 havde de finansielle områder en samlet markedsrisiko som vist i tabellen. Risikofordelingen mellem renterisiko og aktierisiko afviger betydeligt fra fordelingen af beholdningerne af henholdsvis rentebærende instrumenter og aktier i koncernens balance. Det skyldes overvejende, at aktiebeholdninger generelt er mere risikobetonede end for eksempel obligationer. Hertil kommer, at koncernen løbende indgår kontrakter i afledte finansielle instrumenter, hvilket kan ændre risikoprofilen inden for de enkelte kategorier. Maksimalt dagligt tab (VaR) Mio. kr Udviklingen i VaR betragtet over året ved et 99 pct. konfidensinterval og en tabsrisiko for én dag er vist i grafen. Det fremgår, at tabsrisikoen over året på dagsbasis højst har været 216 mio. kr. I gennemsnit har fordelingen mellem rente-, aktie- og valutarisiko været henholdsvis 53 pct., 46 pct. og 1 pct. Ultimo året udgjorde VaR 171 mio. kr., hvoraf renter udgjorde 75 pct., aktier 25 pct., mens valuta udgjorde mindre end 0,5 pct Value-at-Risk er et statistisk mål for det maksimale daglige tab fra de finansielle beholdninger og er beregnet på grundlag af historiske erfaringer vedrørende kursudsving i værdipapirer og afledte finansielle instrumenter samt samvariationen mellem disse. Value-at-Risk anvendes i Danske Bank som indikator for markedsrisici, og grafen viser det beløb, som koncernens tab over én dag med en 99,0 pct. sandsynlighed ikke vil overstige. Operationelle risici Økonomisk kapital på operationelle risici var uændret 11 mia. kr. I Danske Bank koncernen sker en særskilt overvågning og styring af de to typer operationelle risici. Den forretningsmæssigt betingede operationelle risiko udtrykker den usikkerhed i nettoindtægternes udvikling, der skyldes ændringer i eksterne forhold, og som ikke direkte kan tilskrives kredit- eller markedsrisici. De metoder, der ligger til grund for overvågning og styring af disse risici, udvikles til stadighed, hvorunder der indhentes data og erfaringer fra sammenlignelige aktiviteter i andre internationale virksomheder. 78 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001

13 Risiko- og finansstyring Den anden type operationelle risici er af den type, der kan henføres til bestemte og enkeltstående begivenheder. Banken anvender et datamateriale omfattende minimum 10 år til at vurdere koncernens eksponering over for sådanne hændelser. Hertil kommer en række andre kontrolaktiviteter i banken. Erfaringerne fra det interne revisionsarbejde indgår også i risikovurderingen. I forbindelse med udkastet til nye kapitaldækningsregler de såkaldte Basel II-regler lægges op til, at pengeinstitutter skal afsætte kapital til den type af operationelle risici, der kan henføres til bestemte og enkeltstående begivenheder. På den baggrund indledte koncernen i 2001 en løbende systematisk indsamling af operationelle tabsdata, hvor der foretages kategorisering mv. til brug for en modelberegning af koncernens operationelle risiko baseret på kvantitative tabskarakteristika. Forsikringsrisici Forsikringsrisici knytter sig for det første til markedsværdien af de investeringer, der foretages til afdækning af koncernens forsikringsmæssige forpligtelser på udstedte livsforsikringer i Danica, og for det andet til de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne af Danicas forsikringsmæssige forpligtelser eksempelvis i forbindelse med vurderingen af udviklingen i dødelighed, invaliditet og gennemsnitlig levealder. Disse risikoelementer varierer dog forholdsvis lidt fra år til år og skal desuden ses i sammenhæng med den grad af forsikringsmæssig dækning, der er indeholdt i de enkelte policer. Der foregår løbende en aktuarmæssig beregning og afdækning af livsforsikringsforpligtelserne. En del af de forsikringsmæssige risici afdækkes gennem reassurance. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

Koncernens risiko- og finansstyring

Koncernens risiko- og finansstyring Koncernens risiko- og finansstyring De risikotyper, som koncernen pådrager sig ved sin aktivitet, kan overordnet opdeles i kreditrisici, markedsrisici, operationelle risici og forsikringsrisici. Det overordnede

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...4 2.3 Den interne vurdering

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...5 2.3 Den interne vurdering af

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Dragsholm Sparekasse

Dragsholm Sparekasse Redegørelse for beregning af solvensbehov for Dragsholm Sparekasse 5. september 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse: Konsolidering Forretningsprofil Stresstest Kreditrisiko o Stigning i Sparekassens tabs-

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Hovedpunkter Baggrund, formål og indhold Risici og metoder:

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012

RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 1 ANDELSKASSEN FÆLLESKASSEN RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 Ved indførelse af Basel II s søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser fra og med 2007. Oplysningsforpligtelsen

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen i 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt

Læs mere

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands Skema 1 Evalueringsskema for bestyrelsen i Sparekassen Djursland - til brug for gennemførelse af evaluering af hvert enkelt bestyrelsesmedlems relevante viden og erfaring. Spørgsmålene i dette evalueringsskema

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 25-02-2015) Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Beskrivelse af kapitalbehovsmodel

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

København 30. september 2010 Ref. HSJ

København 30. september 2010 Ref. HSJ København 30. september 2010 Ref. HSJ Offentliggørelse af rapport om udlånsudviklingen i FIH Erhvervsbank A/S for perioden 1. januar 2010 til 30. juni 2010 jævnfør Bekendtgørelse om ansøgningskrav, renteberegning

Læs mere

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011 Solvensbehov i Koncernen 3. kvartal 2011 Indholdsfortegnelse 1 Kapitalmål...3 1.1 Anvendte regulatoriske metoder...3 1.2 Basiskapital...3 1.3 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag...4 1.4 Metode...7 1.4.1 Stresstest

Læs mere

Nykredit. Realkredit, bank, forsikring og pension

Nykredit. Realkredit, bank, forsikring og pension Nykredit Realkredit, bank, forsikring og pension Basel II i virkeligheden Nykredits implementering af de nye regler Dan Sørensen, underdirektør, Nykredit Basel II - EU s solvensregler for den finansielle

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 213 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 2 og omfatter de oplysningskrav, som sparekassen skal

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har i 27 valgt at anvende overgangsordningen for kreditrisiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Målsætninger og risikopolitikker Sparekassen er eksponeret

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Investor seminar Søren Holm

Investor seminar Søren Holm Investor seminar Søren Holm 18. juni 2009 18-06-2009 1 Kapitalpolitik og kapitalberedskab Tab, priser og afkast Nykredits fundament finansiel bæredygtighed Stress test og kapitalstruktur Nykredit Realkredit

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Risk Management revolutionen

Risk Management revolutionen 1 Risk Management revolutionen Temadag om Basel II Tirsdag den 20. november 2007 Anders Grosen Aarhus School of Business Aarhus University 2 Emner Risk Management revolutionen Risiko-klassifikation Hvorfor

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens regler og omfatter de oplysningskrav (søjle III), som pengeinstitutter

Læs mere

De nye kapitaldækningsregler ( Basel II ) - Baggrund og overblik

De nye kapitaldækningsregler ( Basel II ) - Baggrund og overblik De nye kapitaldækningsregler ( Basel II ) - Baggrund og overblik Baggrund Historisk udvikling Landespecifikke regler, Passiv/Gearings fokus -> 1988 Baselkomiteen, The Capital Accord, Basel I 1988 CAD I

Læs mere

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8 Risik0rapport 2014 Indhold 1 Året der gik 2014.... 3 2 Oplysningsforpligtelser... 5 3 Risikostyring... 6 4 Kapitalstyring... 8 5 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov... 12 6 Kreditrisiko... 14

Læs mere

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410 Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014 GER-nr. 80050410 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsætninger og risikopolitikker Risikostyring generelt 3 Kreditrisiko 4 Markedsrisiko 7 Likviditetsrisiko

Læs mere

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde 10 3. Basiskapital 10 4. Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital 10 5. Beskrivelser af solvensbehovsmodel

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

DANSKE BANK RISIKOSTYRING 2007 RESUME

DANSKE BANK RISIKOSTYRING 2007 RESUME RISIKORAPPORT 2007 Indhold 4 1. Resume 6 2. Organisation 15 3. Kreditrisiko 48 4. Markedsrisiko 59 5. Likviditetsrisiko 65 6. Operationel risiko 68 7. Øvrige risici 75 8. Kapitalstyring 90 9. Konsolidering

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 2014 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskrav i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Københavns Andelskasse

Københavns Andelskasse Københavns Andelskasse Risikorapport 2014 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering mod modpartsrisiko 7. Kapitalbuffere 8. Kreditrisikojusteringer

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2009 Nykredit Realkredit koncernen

Risiko- og kapitalstyring 2009 Nykredit Realkredit koncernen Risiko- og kapitalstyring 2009 Indhold ÅRETS SÆRLIGE FORHOLD 5 s resultat 5 Kredittab og nedskrivninger 5 Beholdningsindtjening 5 Kapitalpolitik 5 Situationen på de finansielle markeder 5 Ny strategi

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter ØDF-ÅRSMØDE 2010 Workshop Handel med finansielle instrumenter Dagsorden 1. Styrelsesloven og Lånebekendtgørelsen 2. Hvad er risici ved finansielle instrumenter? 3. Dekomponering af renteswaps og valutaswaps

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Risikostyringsmålsætning og politik 3 2. Anvendelsesområde 11 3. Kapitalgrundlag 11 4. Kapitalkrav 11 5. Eksponeringer mod modpartsrisiko 13

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I BEK nr 724 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0026 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 26.02.2014) Koncernen skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for risikostyring på enkelte

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3 Indhold Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2 Førtidige indfrielser... s. 2 Status på PLUS-obligationer... s. 3 Førtidig, delvis nedlukning af Optioner i PLUS 7 Index 2012 og... s. 4 Status

Læs mere

Risikorapport 2013 1

Risikorapport 2013 1 Risikorapport 2013 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

Bilag 1 1. februar 2006

Bilag 1 1. februar 2006 Bilag 1 1. februar 2006 I. Indsendelse af materiale Finanstilsynets vejledning om indberetning af engagementer FINANSTILSYNET Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 CVR-nr

Læs mere

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav Risikorapport 2012 Basel ll søjle 3 oplysningskrav Oplysningskrav Fra 2007 er alle danske pengeinstitutter i større eller mindre grad blevet påvirket af Basel II. Dette har øget mængden af oplysningsforpligtigelser

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. januar 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2008. Alm. Brand A/S

Risiko- og kapitalstyring 2008. Alm. Brand A/S Risiko- og kapitalstyring 2008 Alm. Brand A/S Indhold 1 Risikoprofil... 4 1.1 Risikostyring... 4 1.1.1 Forankring... 5 1.2 Risikotyper... 5 1.3 Risikoappetit... 6 1.4 Organisation... 9 1.4.1 Bestyrelse...

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Alternative investeringer

Alternative investeringer Alternative investeringer Børsmæglerforeningens årsmøde, 26. marts 2015 Ulrik Nødgaard Jagten på det forsvundne afkast Der er forandringer i disse år Væksten er lav Rente på 10-årige danske statsobligationer

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I I medfør af 71 a, stk. 4, 71 b, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 3. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 3. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 3. december 2010 1. december 2010. Nr. 1325. Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. 1) I medfør af 65, stk. 2, 70, stk. 5, 71, stk. 2, 152, stk. 4,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 15. december 2010. Nr. 1575. Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser I medfør af 65, stk. 2, 70, stk. 5,

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Vejledning om anvendelse af interne modeller for realkreditinstitutter af den 15.1.2002

Vejledning om anvendelse af interne modeller for realkreditinstitutter af den 15.1.2002 1 Vejledning om anvendelse af interne modeller for realkreditinstitutter af den 15.1.2002 53, stk. 1, 3. pkt., i realkreditloven giver mulighed for, at realkreditinstitutter kan anvende interne modeller

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2009. Alm. Brand A/S

Risiko- og kapitalstyring 2009. Alm. Brand A/S Risiko- og kapitalstyring 2009 Alm. Brand A/S Indhold 1 Organisation... 4 1.1 Risikostyring... 4 1.1.1 Forankring... 5 1.2 Risikoappetit... 5 1.3 Organisation... 8 1.3.1 Bestyrelse... 8 1.3.2 Koncerndirektion...

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere