Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr."

Transkript

1 Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske anlæg m.m. Hovedparten af aktiverne vedrører det skattefinansierede område, mens kun en mindre del af værdien vedrører forsyningsområdet, idet det alene er renovationsområdet, der har anlægsaktiver i det kommunale regnskab. De optagne værdier bliver hvert år ved regnskabsafslutningen reguleret med til- eller afgange af aktiver samt evt. op- og nedskrivninger, ligesom der reguleres for afskrivninger. Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr. Tilgangen kan hovedsageligt tilskrives, at der i 2012 er afholdt anlægsudgifter for 81,4 mio. kr. på det skattefinansierede område og for 8,5 mio. kr. på forsyningsområdet, og disse udgifter afspejler sig i høj grad i den værditilvækst, der er på kommunens anlægsaktiver. Det er dog ikke alle anlægsudgifter, der betyder en værditilgang til denne balancepost. I reglerne for den kommunale regnskabsaflæggelse er fastsat, at værdierne af infrastrukturelle anlægsaktiver ikke skal optages i balancen. Det betyder, at investeringer på 21,1 mio. kr. på vejområdet afholdt under Teknik- og Miljøudvalget ikke resulterer i en værditilgang på de kommunale anlægsaktiver. På tilsvarende vis påvirker anlægsinvesteringer vedrørende jordforsyning ikke denne balancepost. Sådanne anlægsinvesteringer vil være indeholdt i note 19, hvor værdien af grunde og bygninger bestemt til videresalg er opgjort. Som følge af afholdte drifts- og anlægsudgifter er der en tilgang på de materielle anlægsaktiver på 62,9 mio. kr. Fra denne tilgang skal dog trækkes afskrivninger, som i 2012 udgør 48,6 mio. kr. De væsentligste tilgange er sket på det sociale institutionsområde, hvor der er en samlet tilgang på 39,0 mio. kr. Tilgangen vedrører hovedsageligt ombygningsprojekt på Pandrup Plejecenter og tilbygning til Botilbud Krabben. Desuden har de afholdte anlægsudgifter på forsyningsområdet på 8,5 mio. kr. betydet en tilgang af samme størrelse. Herudover er der optaget leasingfinansierede aktiver for samlet 2,5 mio. kr. Heraf er væsentligst leasingkontrakter vedrørende lastvogne på materielgården for 1,8 mio. kr. Enkelte af de aktiver, der er indeholdt i balanceposten ved indgangen til 2012, er solgt i løbet af regnskabsåret. Der er derfor udtaget værdier for 0,7 mio. kr. som følge af salg af aktiver. 50

2 Note 16 - Aktier og andelsbeviser Under aktier og andelsbeviser er optaget Jammerbugt Kommunes ejerandel af den indre værdi i de selskaber, som kommunen har kapitalandele i. Den indre værdi er udtryk for Jammerbugt Kommunes andel af de pågældende selskabers egenkapital. De optagne værdier er beregnet ud fra selskabernes seneste offentliggjorte regnskaber. Med udgangen af 2012 udgør de optagne ejerandele 1.253,4 mio. kr. I 2012 er der på området sket en meget stor positiv forskydning på 617,2 mio. kr., som hovedsageligt opstår som følge af en stor regulering på 615,8 mio. kr. vedrørende Jammerbugt Forsyning A/S. Reguleringen vedrører primært en korrektion af tidligere foretagne nedskrivninger på selskabets anlægsaktiver på udskillelsestidspunktet og indregning af overdækning overfor vandforbrugerne i henhold til notat fra Erhvervsstyrelsen af 18. maj Forholdet fremgår af årsrapport 2011 for Jammerbugt Forsyning A/S. Korrektionen påvirker selskabets egenkapital med samlet 613,0 mio. kr. Jammerbugt Kommunes ejerandel af den indre værdi i øvrige selskaber er samlet set forøget med 1,4 mio. kr. i Heraf udgør regulering vedrørende HMN Naturgas I/S 1,3 mio. kr. De optagne ejerandele er beregnet som vist nedenfor. Selskab Egenkapital pr (1.000 kr.) Metode %-andel Optaget værdi (1.000 kr.) Note I/S Mokana Indbyggerandel 8, HMN Naturgas I/S Indskud 0, Renovest I/S Indbyggerandel 12, I/S Thyra 51 Indbyggerandel 11, Aalborg Lufthavn , Jammerbugt Forsyning A/S , Total Den optagne værdi er beregnet ud fra Jammerbugt Kommunes andel af interessentkommunernes samlede indbyggertal pr. 1. januar Det samlede indbyggertal udgjorde på daværende tidspunkt personer, og heraf var bosat i Jammerbugt Kommune. 2. Den optagne værdi er beregnet ud fra Jammerbugt Kommunes andel af interessentkommunernes samlede indskud i HMN Naturgas I/S. Jammerbugt Kommunes indskud udgør kr. ud af et samlet indskud på kr. 3. Den optagne værdi er beregnet i forhold til indbyggertallet i de gamle interessentkommuner pr. 1. januar Jammerbugt Kommunes %-mæssige andel er således beregnet ud fra indbyggertallet i den daværende Brovst Kommune, som på det tidspunkt udgjorde Det samlede indbyggertal i interessentkommunerne udgjorde personer. 4. Den optagne værdi er beregnet ud fra Jammerbugt Kommunes andel af interessentkommunernes samlede indbyggertal i henhold til årsregnskab 2011 for I/S Thyra. Det samlede indbyggertal udgør iflg. I/S Thyras opgørelse personer, hvoraf er bosat i Jammerbugt Kommune. 5. Ifølge Årsrapport 2011 for Aalborg Lufthavn ejer Jammerbugt Kommune 13,3 % af Aalborg Lufthavn. Den optagne værdi er derfor beregnet som 13,3 % af egenkapitalen ultimo Jammerbugt Kommune er som tidligere nævnt eneejer af selskabet Jammerbugt Forsyning A/S, hvorfor den optagne værdi er lig med selskabets egenkapital pr

3 Note 17 - Langfristede tilgodehavender Balanceposten langfristede tilgodehavender er sammensat som vist nedenfor: Tilgodehavender (mio. kr. ) Regnskab 2012 Regnskab 2011 Tilgodehavender hos grundejere 3,6 3,0 Udlån til beboerindskud 7,7 7,5 Indskud i Landsbyggefonden - - Andre langfristede udlån og tilgodehavender 32,4 30,2 Deponerede beløb for lån m.v. 32,4 0,2 I alt langfristede tilgodehavender 76,1 40,9 +=tilgodehavende Der er samlet set sket en stigning i de langfristede tilgodehavender på 35,2 mio. kr. Den altovervejende årsag til denne stigning er den regnskabsmæssige deponering på 32,4 mio. kr., der er foretaget som følge af for meget hjemtaget lån i Med baggrund i en opgørelse af de forventede anlægsudgifter i 2012, de automatiske låneadgange samt de tildelte lånedispensationer blev det ved udgangen af 2012 vurderet, at der kunne hjemtages lån for samlet 68,4 mio. kr. Opgørelse af den endelige låneramme for 2012 viste imidlertid, at der kunne optages lån for 36,0 mio. kr. I forhold til det forudsatte var der således en mindre låneadgang på 32,4 mio. kr. (jf. note 13). De anlægsprojekter, hvortil de for meget hjemtagne lån er knyttet, er videreført i 2013, og der afholdes løbende anlægsudgifter, så der skabes balance mellem låneoptagelsen og de afholdte anlægsudgifter. I posten andre langfristede udlån og tilgodehavender er blandt andet kommunens tilgodehavende som følge af ydede lån til betaling af ejendomsskatter placeret. Dette tilgodehavende er i 2012 forøget med 1,7 mio. kr. og udgør ved udgangen af året 18,9 mio. kr. Kommunens indskud i Landsbyggefonden skal i henhold til reglerne for den kommunale regnskabsaflæggelse ikke optages i balancen. Den nominelle værdi af indskuddene udgør ved udgangen af ,7 mio. kr. Note 18 - Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Mellemværendet med de selskabsgjorte forsyningsvirksomheder er afdraget som stipuleret. Restgælden, der forventes fuldt afdraget ultimo 2019, andrager pr ,9 mio. kr. Årets renter og afdrag er opgjort til henholdsvis 0,7 mio. kr. og 4,4 mio. kr. Samlet set er mellemværendet mellem kommunekassen og affaldsområdet ændret med 8,6 mio. kr. i kommunekassens favør. Kommunens gæld til affaldsområdet er nu på 0,1 mio. kr. At mellemværendet med kommunekassen nu stort set er 0-stillet, skyldes store anlægsudgifter til påbegyndt etablering af genbrugspladser i Fjerritslev og Pandrup. 52

4 Note 19 - Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg Balanceposten vedrører grunde og bygninger bestemt til videresalg. Den optagne værdi vedrører i det væsentligste grunde til videresalg, jord inddraget til påbegyndte byggemodningsprojekter samt jord inddraget til fremtidig byggemodning. I regnskabsår 2012 er værdien af disse grunde og bygninger forøget med 11,3 mio. kr. fra 47,6 mio. kr. ved udgangen af 2011 til 58,9 mio. kr. ved udgangen af Den væsentligste årsag til denne værdistigning er kommunens køb og delvise udstykning af området Skovparken i Aabybro. Note 20 - Omsætningsaktiver - tilgodehavender Tilgodehavender (mio. kr. ) Regnskab 2012 Regnskab 2011 Refusionstilgodehavender 4,1 17,1 Tilgodehavender i betalingskontrol 47,5 49,7 Andre tilgodehavender 1,8 5,2 Mellemregning med foregående og følgende år -134,7-131,7 Finansieller aktiver tilhørende selvejende institutioner 2,6 1,4 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 1,8 2,0 I alt tilgodehavender -76,9-56,3 -=gæld, +=tilgodehavende De kortfristede tilgodehavender viser ved udgangen af 2012 en gæld på 76,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 20,6 mio. kr. i forhold til udgangen af At der opstår en gæld, skal alene tilskrives, at mellemregning med foregående og følgende år skal indregnes i balanceposten. Det er reglerne for den kommunale regnskabsaflæggelse, der placerer netop denne periode-afgrænsningspost sammen med kommunale tilgodehavender, selvom der altså er tale om en gældspost. Posten refusionstilgodehavender viser det mellemværende, kommunen har med staten vedrørende sociale refusioner. Tilgodehavendet er i 2012 faldet med 12,9 mio. kr., og dette fald skyldes, at kommunen i 2012 har modtaget det for lidt hjemtagne refusionsbeløb på beskæftigelsesområdet vedrørende Det tilgodehavende, der er i regnskabet ved udgangen af 2012, vedrører overvejende den foreløbige restafregning for 2012 på det sociale område. De øvrige regnskabsposter formindsker samlet set de kortfristede tilgodehavender med 7,6 mio. kr. Tilgodehavender i betalingskontrol, som er udtryk for det tilgodehavende kommunen har hos borgere, virksomheder, andre offentlige myndigheder m.v., hvor kravet er registreret i kommunens debitorstyringssystem, nedbringer sammen med posten andre tilgodehavender balanceposten med 5,6 mio. kr., mens mellemregning med foregående og følgende år påvirker med 3,0 mio. kr. 53

5 Note 21 - Omsætningsaktiver - værdipapirer Ved udgangen af regnskabsår 2012 har Jammerbugt Kommunes pantebrevsbeholdning en værdi af 3,8 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til 2011 på 0,1 mio. kr. Efter ansøgning om lån fra Han Herreds Fritidscenter traf kommunalbestyrelsen i november 2012 beslutning om optagelse af gældsbrev på 0,5 mio. kr. Gælden afdrages i perioden via modregning i det halvårlige tilskud til centret. Der er endvidere afdraget 0,4 mio. kr. på gældsbrev vedrørende Brovst Sport- og Kulturcenter, som blev optaget i det kommunale regnskab i 2011, og dette tilgodehavende udgør med udgangen af ,8 mio. kr. Herudover indeholder balanceposten pantebreve for sammenlagt 2,5 mio. kr., som vedrører udlån til institutioner og foreninger i kommunen. Der er udlån til idrætsforeninger for 1,4 mio. kr., hvoraf Thorup-Klim Boldklub, Fjerritslev og Brovst Idrætsklubber tegner sig for 1,0 mio. kr., mens der er udlån til forskellige borgerforeninger og forsamlingshuse for 0,6 mio. kr. Note 22 - Likvide beholdninger De likvide beholdninger er i 2012 forringet med 11,4 mio. kr., og ved udgangen af 2012 er de likvide beholdninger således faldet fra 11,1 mio. kr. til -0,3 mio. kr. Årets overskud i resultatopgørelsen betyder en positiv likviditetspåvirkning på 20,4 mio. kr. Den positive likviditetspåvirkning, der er skabt i resultatopgørelsen, skal dog ses i lyset af, at flere lånefinansierede anlægsinvesteringer ikke nåede at blive gennemført som forudsat, og at en del af de indregnede drifts- og anlægsudgifter ikke var udbetalt ved udgangen af 2012, men i stedet optaget som skyldige beløb under posten finansforskydninger. Disse forhold betyder, at der i 2013 kan ske et likviditetstræk som følge heraf. Derudover betyder den tidligere nævnte regnskabsmæssige deponering vedrørende for meget hjemtaget lån i 2012, at de likvide beholdninger forringes med 32,4 mio. kr., mens kursreguleringen af obligationsbeholdningen pr. 31/12 modsat betyder en opskrivning med 0,6 mio. kr. Likviditeten har gennem 2012 været under pres, og den gennemsnitlige likviditet er gennem året faldet med 26,8 mio. kr. Dette fald var forudset og skyldes dels en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet, som blev afregnet i slutningen af 2011, og dels en afregning af skat som følge af selvbudgettering, som blev afregnet i første kvartal Disse forhold har betydet et betydeligt likviditetstræk og dermed en reduceret kassebeholdning. Note 23 - Egenkapital Egenkapitalen udgør differencen mellem kommunens aktiver og forpligtelser. Egenkapitalen er dermed et udtryk for kommunens formue. Jammerbugt Kommunes samlede egenkapital er fra udgangen af 2011 til udgangen af 2012 forbedret med 519,7 mio. kr. 54

6 Note 23 Egenkapital (fortsat) I balancen er egenkapitalen opdelt i tre poster: Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Finansiel egenkapital Posterne modpost for takstfinansierede og skattefinansierede aktiver er egenkapitalkonti, der modsvarer balancens aktivposter materielle og immaterielle anlægsaktiver samt posten omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg. Disse aktiver er i balancen markeret med notenumrene 15 og 19. Posten finansiel egenkapital modsvarer alle øvrige aktiv- og passivposter i balancen. Denne opdeling af egenkapitalen er obligatorisk og foretages for at sikre, at værdien af og forskydningen på anlægsaktiverne og de fysiske anlæg til salg ikke påvirker kommunens finansielle egenkapital. Den samlede forbedring på 519,7 mio. kr. fremkommer derfor som resultat af de forskydninger, der har været på hver af de tre egenkapitalkonti. Nedenfor er forskydningen for de tre poster vist: Egenkapitalkonto Forskydning (mio. kr.) Finansiel egenkapital -492,1 Modpost for takstfinansierede aktiver -7,1 Modpost for skattefinansierede aktiver -20,5 Samlet forskydning -519,7 (Negative tal angiver en forbedring af egenkapitalen) Som det fremgår af tabellen ovenfor bidrager alle egenkapitalposter til den samlede forbedring af egenkapitalen, men væsentligst er forskydningen på den finansielle egenkapital på 492,1 mio. kr. Finansiel egenkapital Den primære årsag til den markante forbedring af den finansielle egenkapital er, at der i 2012 er sket en regulering på 615,8 mio. kr. vedrørende Jammerbugt Kommunes ejerandel i Jammerbugt Forsyning A/S, og denne regulering forbedrer dermed egenkapitalen i samme omfang. Reguleringen er nærmere beskrevet i note 16. Denne forbedring modsvares dog i nogen grad af, at der i 2012 netto er optaget gæld i form af byggekreditter og langfristet gæld for et samlet beløb på 90,3 mio. kr., hvilket forringer den finansielle egenkapital med et tilsvarende beløb. Den samlede egenkapital vil dog ikke entydigt være forringet med forøgelsen af gælden, idet en del af lånoptagelsen finansierer anlægsprojekter, der er optaget som anlægsaktiver i det kommunale regnskab. Den finansielle egenkapital er desuden forringet af, at der i 2012 er optaget yderligere forpligtelser vedrørende ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner og arbejdsskader for samlet 30,1 mio. kr. I note 24 er reguleringen af disse forpligtelser beskrevet. 55

7 Note 23 Egenkapital (fortsat) Modpost for takst- og skattefinansierede aktiver Disse egenkapitalkonti er samlet forbedret med 27,6 mio. kr. Forbedringen har direkte sammenhæng til, at der i 2012 er optaget anlægsaktiver for samlet 62,9 mio. kr., og at værdien af grunde til videresalg i 2012 er forøget med 11,3 mio. kr. Fra disse værdistigninger skal trækkes den årlige afskrivning på anlægsaktiverne, som i 2012 udgør 48,6 mio. kr. Nedenfor er vist hvordan kommunens samlede egenkapital fremkommer ultimo 2012: UDVIKLING I EGENKAPITAL Mio. kr. Egenkapital ultimo ,7 Primoreguleringer Optagelse af tilgodehavende Landsbyggefonden -66,6 Egenkapital primo ,3 Årets samlede resultat, jf. resultatopgørelsen 91,1 Automatiske posteringer på egenkapitalen Finansiel gæld forsyningsvirksomhederne -8,6 Sociale lån -0,2 Direkte posteringer på egenkapitalen Værdiregulering vedr. omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg -11,3 Værdiregulering materielle anlægsaktiver -16,2 Værdiregulering langfristede tilgodehavender -573,8 (deponering, aktier, andelsbeviser, Landsbyggefond m.v.) Optagelse og værdiregulering af leasinggæld, gæld vedr. ældreboliger -4,8 og værdiregulering af obligationsbeholdning m.v. Værdiregulering likvide beholdninger som følge af regnskabsmæssig 32,4 deponering (modsvares af regulering indregnet under værdiregulering langfristede tilgodehavender) Afskrivning/værdiregulering kortfristet gæld og tilgodehavender herunder 8,2 regulering af feriepengeforpligtelse Værdiregulering hensatte forpligtelser 30,1 Egenkapital ultimo ,4 (Positive tal angiver en forringelse af egenkapitalen, negative tal angiver en forbedring af egenkapitalen) Note 24 - Hensatte forpligtelser Balanceposten dækker hensatte forpligtelser vedrørende arbejdsskadeerstatninger og pensionsforpligtelse vedrørende ikke-forsikringsdækkede tjenestemænd. De hensatte forpligtelser er i 2012 samlet forøget med 30,1 mio. kr. og udgør ved udgangen af året 243,1 mio. kr. Forpligtelsen fordeler sig med 68,7 mio. kr. til arbejdsskader, mens pensionsforpligtelsen til tjenestemænd er på 174,4 mio. kr. 56

8 Note 24 - Hensatte forpligtelser (fortsat) Den væsentligste forskydning er sket på kommunens forpligtelse vedrørende arbejdsskader, som i 2012 er reguleret med 21,9 mio. kr. Årsagen til den store regulering er dels en regulering for regnskabsår 2012 på 11,1 mio. kr. og dels en ekstraordinær regulering for 2011 på 10,8 mio. kr. Jammerbugt Kommune har derfor i regnskabet for 2012 en væsentlig mulig forpligtelse til arbejdsskadeerstatninger på 68,7 mio. kr. Kommunen har siden 1. januar 2007 været selvforsikrede på arbejdsskadeområdet. På området for arbejdsskader er kommunen forpligtet til, mindst hvert 5. år, at få foretaget en aktuarmæssig beregning af den fremtidige forpligtelse. Forpligtelsen er senest aktuarmæssig beregnet i 2008, og der skal således ske genberegning ved regnskabsafslutningen for I år hvor der ikke foretages aktuarmæssig beregning, skal forpligtelsen stadig opgøres. Den hensatte pulje for arbejdsskadeforsikring er i 2012 opskrevet til den værdi, som den ville have haft, hvis kommunen havde valgt at være eksternt forsikringsafdækket. Pensionsforpligtelsen til tjenestemænd er forøget med 8,2 mio. kr. Denne forøgelse har baggrund i, at pensionsforpligtelsen til lærere i den lukkede gruppe ikke tidligere har været optaget i regnskabet, og kommunen har pensionsforpligtelsen til disse indtil det fyldte 63½ år. Kommunens revision har forud for aflæggelse af regnskab 2012 gjort opmærksom på, at også denne pensionsforpligtelse skal optages i regnskabet. For øvrige tjenestemandsansatte blev der ved afslutning af regnskab 2011 foretaget en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen. I år hvor der ikke foretages aktuarmæssig beregning skal forpligtelsen dog opgøres. I 2012 er forpligtelsen derfor blevet forøget med 20,3 pct. af den pensionsberettigede løn til alle aktive tjenestemandsansatte, men samtidig er forpligtelsen nedjusteret for de faktiske betalinger til forsikringsafdækning og for udbetalte pensioner. Også på området for tjenestemandspensioner skal der minimum hvert femte år foretages en aktuarmæssig genberegning af forpligtelsen. Note 25 - Langfristede gældsforpligtelser Sammensætning af den langfristede gæld: (mio. kr.) Regnskab 2012 Regnskab 2011 Kommunekredit/Realkredit -263,2-199,0 Pengeinstitutter -11,2-12,1 Langfristet gæld vedr. ældreboliger -234,9-243,9 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver -11,7-13,6 I alt langfristet gæld -521,0-468,6 -=gæld Kommunens samlede langfristede gældforpligtelser er med udgangen af 2012 på 521,0 mio. kr., og heraf udgør langfristet gæld vedr. ældreboliger 234,9 mio. kr. Den langfristede gæld er i 2012 øget med 52,4 mio. kr., hvilket kan specificeres således: 57

9 Note 25 - Langfristede gældsforpligtelser (fortsat) (mio. kr.) Regnskab 2012 Regnskab 2011 Optagne lån -68,4-66,9 Afdrag på lån 11,8 14,5 Indexreguleringer 0,6-1,3 Statens andel af afdrag på ældreboliger 1,6 1,1 Leasingkontrakter, låneoptagelse 2,0-1,3 I alt langfristet gæld -52,4-53,9 -=indtægt, +=udgift Den langfristede gæld blev i 2012 forøget med 11,2 %, hvilket er en væsentlig forøgelse på et år, men stigningen i gælden hænger hovedsageligt sammen med igangsætning af det store skoleprojekt i Aabybro og etablering af ny genbrugsplads i Fjerritslev. I det oprindelige budget for 2012 var der budgetteret med et låneoptag på 50,7 mio. kr., og budgettet er i løbet af året justeret med et yderligere låneoptag på 17,7 mio. kr., jf. note 13. Kommunens samlede langfristede gæld kan også ses i relation til andre kommuner. Nøgletallene viser her, at Jammerbugt Kommunes langfristede gæld er på kr. pr. indbygger, hvilket fortsat er et lavere niveau end landsgennemsnittet, der ligger på kr. pr. indbygger. Der er i 2012 sket omlægning af en række lån. Omlægningen, der blev gennemført med henblik på at opnå en besparelse på afdrag og renter, skal ses i lyset af, at 2012 budgetmæssigt var et meget svært år for Jammerbugt Kommune, da der skulle tilbagebetales 56 mio. kr. vedrørende for meget udbetalt skat i Ønsket om en reduktion af afdragsbyrden var således en måde at nedbringe de kommunale udgifter på, uden at dette fik konsekvenser for serviceniveauet. Primo 2012 blev 6 variabelt forrentede lån med en samlet restgæld på 89,8 mio. kr. således omlagt. Lånene blev dels indfriet ved optagelse af nyt variabelt forrentet lån på 45,0 mio. kr. og dels ved optagelse af nyt variabelt forrentet lån med tilknyttet renteswap på 2,52 % (fast rente i hele lånets løbetid) på 45,0 mio. kr. De nye lån blev optaget med en helårlig afdrags- og rentetermin, således at første ydelse skulle betales i januar Herved blev opnået en samlet afdrags- og rentebesparelse på 6,1 mio. kr. i Endvidere blev der i juni 2012 på grund af gunstige renteforhold konverteret et 4 % obligationslån med restgæld på 14,8 mio. kr. til et nyt variabelt forrentet lån med tilknyttet renteswap på 2,26 % på 14,8 mio. kr. Låneomlægningen blev godkendt i kommunalbestyrelsen i december Nedenfor er redegjort for restløbetider på indfriede og nye lån i forbindelse med låneomlægningen: Låneomlægning 2012 Indfriede lån Nye lån Lån nr. Restløbetid Indfriet restgæld (mio. kr.) Lån nr. Restløbetid Hovedstol (mio. kr.) Konvertering Konvertering , , , , , , , , , ,8 Kommunens langfristede gæld indeholder også leasinggæld. Gæld som følge af indgåede leasingkontrakter er i 2012 samlet set formindsket med 1,9 mio. kr. 58

10 Note 25 - Langfristede gældsforpligtelser (fortsat) Til nogle af kommunens lån har kommunalbestyrelsen valgt at tilknytte renteswaps. En renteswap er en aftale om at bytte renter. Jammerbugt Kommune har optaget variabelt forrentede lån og i denne forbindelse indgået aftaler med henholdsvis Nordea og KommuneKredit om, at de betaler den variable rente, mens kommunen i stedet betaler en fast rente. Jammerbugt Kommune har ved regnskabsafslutningen for 2012 følgende renteswap-aftaler i relation til den langfristede gæld: SWAP-aftale (mio. kr.) Modpart Oprindelig hovedstol Restgæld DKK Markedsværdi DKK SWAP udløb Lånets udløb Rente / Nordea 7,2 5,8-1, ,1950 % S KommuneKredit 9,4 8,7-1, ,1100 % S KommuneKredit 18,8 16,9-2, ,9000 % S KommuneKredit 11,2 10,1-1, ,7600 % S2011Z81359 KommuneKredit 45,0 45,0-3, ,5200 % S2011Z81362 KommuneKredit 14,8 14,5-0, ,2600 % S2012Z83794 KommuneKredit 18,9 18,6-1, ,6200 % Renteswaps anvendes til at mindske renterisikoen forbundet med kommunens låneportefølje. Den samlede markedsværdi er -13,1 mio. kr., og denne er påvirket af det lave renteniveau pr. 31. december Markedsværdien er et øjebliksbillede, og den negative værdi angiver den pris, kommunen på opgørelsestidspunktet skulle betale for at afvikle swapaftalerne. Værdien er ligeledes udtryk for, at tilsvarende swaps vil kunne handles til en lavere rente i dag end på indgåelsestidspunktet. Der er omvendt ikke tale om, at swapaftalerne er til ugunst for kommunen. Jammerbugt Kommune har via disse tilkøbt en budgetsikkerhed i form af en fast rente. Renteswaps er mere fleksible og tilmed billigere at finansiere sammenlignet med traditionelle fast forrentede lån. En beregning af en tilsvarende markedsværdi for et traditionelt fast forrentet lån ville ligeledes være negativ. Markedsværdien på renteswaps svinger i forhold til renteudviklingen på markedet, men på udløbstidspunktet er markedsværdien altid nul. Da Jammerbugt Kommune har indgået aftaler om renteswaps med Nordea og især KommuneKredit som modparter, der begge har en god kreditrating, er der en meget lav risiko forbundet med de indgåede renteswaps. Note 26 - Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. Balanceposten nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. er i 2012 formindsket med 0,5 mio. kr., og udgør ved udgangen af regnskabsåret en nettogæld på 5,8 mio. kr. Gældsposten dækker primært deposita, som udgør 5,5 mio. kr. Dette beløb består hovedsageligt af beboernes 2 % finansiering af anskaffelsessummen ved opførelse af kommunale pleje- og ældreboliger. 59

11 Note 27 - Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser (mio. kr. ) Regnskab 2012 Regnskab 2011 Kassekreditter og byggelån -47,4-9,4 Kortfristet gæld til staten -5,2-5,1 Kirkelige skatter og afgifter 3,9 1,5 Andre kommuner og regioner -16,3-2,4 Skyldige feriepenge -164,1-158,4 Øvrig mellemregning -74,1-71,2 Selvejende institutioner med overenskomst -2,6-1,4 I alt kortfristede gældsforpligtelser -305,8-246,4 -=gæld, +=tilgodehavende Balanceposten er i 2012 samlet forøget med 59,4 mio. kr., og kommunen har ved udgangen af 2012 kortfristede gældsforpligtelser for 305,8 mio. kr. Balanceposten er specielt påvirket af, at der i 2012 er hjemtaget byggelån for 37,9 mio. kr., og ved udgangen af 2012 har kommunen en samlet byggelånsgæld på 47,4 mio. kr. Byggelånene er løbende hjemtaget til finansiering af afholdte anlægsudgifter til ombygningsprojekterne på Pandrup Plejecenter, Enkeltmandstilbud Klim og til tilbygningsprojektet på Botilbud Krabben. Når de pågældende anlægsprojekter bliver afsluttet, vil der ske finansiering via lånoptagelse under den langfristede gæld, og byggekreditterne vil blive indfriet. Ved udgangen af 2012 er der optaget et kommunalt tilgodehavende i forhold til Jammerbugt Provsti på i alt 3,9 mio. kr. Dette er en forøgelse af provstiets gæld til kommunen på netto 2,4 mio. kr. Forøgelsen skyldes en negativ efterregulering af kirkeskatten i 2012 vedrørende indkomstår 2009 på 4,3 mio. kr., hvorfra der er trukket afdrag på denne gæld på 1,4 mio. kr. samt et afdrag på 0,5 mio. kr. vedrørende tidligere opstået gæld til kommunen. Den tidligere opståede gæld skyldes hovedsageligt en efterregulering af kirkeskatten i 2011 vedrørende indkomstår Der er indgået aftale med Jammerbugt Provsti om, at både ny og gammel gæld afdrages indtil Gæld til andre kommuner og regioner er i 2012 forøget væsentligt og udgør ved udgangen af ,3 mio. kr. Forøgelsen skyldes, at kommunen ved afslutningen af regnskabet for 2012 ikke havde modtaget alle regninger fra andre kommuner og regionen. De skyldige beløb optages derfor som gældsposter til disse myndigheder. Der er tale om skyldig opholdsbetaling på handicapområdet, manglende regning vedrørende aktivitetsbestemte sundhedsudgifter og ikke afregnede dagpenge til forsikrede ledige. Gældsposterne vedrørende dagpenge og de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter er afregnet i første del af 2013, ligesom den altovervejende del af regningerne vedrørende opholdsbetaling på handicapområdet også er betalt. Posten skyldige feriepenge er den opgjorte feriepengeforpligtelse kommunen havde ved udgangen af Fra regnskab 2010 er det gjort frivilligt for kommunerne at optage denne forpligtelse i regnskabet, men Jammerbugt Kommune har besluttet, at feriepengeforpligtelsen fortsat skal optages i kommunens regnskab. Forpligtelsen udgør ved udgangen af ,1 mio. kr. Øvrig mellemregning dækker en bred vifte af mellemregningsforhold. Som eksempler kan nævnes, at registrering af udbetalinger, hvor der er en fremtidig betalingsdato, midlertidig bogføres her, indtil udbetalingen faktisk finder sted. A-skat og moms i relation til SKAT registreres også på området, indtil afregning finder sted, ligesom der kan være foreløbige bogføringer af udbetalinger til borgere, eksempelvis på pensionsområdet. Øvrig mellemregning er i regnskabsåret forøget med 2,9 mio. kr. 60

12 Note 28 - Kautions- og garantiforpligtelser m.v. Jammerbugt Kommunes kautions- og garantiforpligtelser udgør med udgangen af ,3 mio. kr. Der er tale om en stigning i forhold til 2011 på 36,4 mio. kr., og stigningen kan primært henføres til nye garantiforpligtelser vedrørende Nørresundby Boligselskab og Boligselskabet BSB Aabybro. Kommunens eventualforpligtelser er i 2012 steget med 360,8 mio. kr. og udgør med udgangen af året 945,4 mio. kr. Stigningen vedrører hovedsageligt eventualforpligtelse vedrørende etableringslån optaget af Udbetaling Danmark på 370,7 mio. kr., som kommunen hæfter solidarisk for. I regnskabets bind 2 er optrykt en detaljeret oversigt over de enkelte kautions-, garanti- og eventualforpligtelser. Note 29 - Opgaver for andre offentlige myndigheder Jammerbugt kommune har, efter regning, udført vintertjeneste på Vejdirektoratets stiruter. Der er udarbejdet regnskab over antallet af udkald, saltforbrug samt beredskabs- og monteringshonorar. Dertil er lagt aftalt administrationstillæg. Arbejdet har haft en samlet værdi på 0,1 mio. kr. inkl. moms. Der er udarbejdet særskilt regnskab. 61

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.8 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 8 omfatter: Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Renter, finansiering og balanceforskydninger Renter og finansiering mv. Området renter, tilskud, udligning og skatter mv. er opdelt på følgende områder: (netto) Andel i pct. Renter af likvide aktiver -5.169 0,2 Renter af kortfristede tilgodehavender

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk.

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. ÅRS er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. Derved er det hurtigt og let at navigere rundt i årsberetningen ved at klikke på billeder, overskrifter, i menuen

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

Regnskab 2008. Side 1 af 287

Regnskab 2008. Side 1 af 287 Regnskab 2008 Side 1 af 287 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2. Regnskabsprincipper 3. Udgiftsregnskabet med tilhørende bemærkninger 4. Diverse regnskabsoversigter (udgiftsregnskabet, omkostningsregnskabet,

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere