Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr."

Transkript

1 Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske anlæg m.m. Hovedparten af aktiverne vedrører det skattefinansierede område, mens kun en mindre del af værdien vedrører forsyningsområdet, idet det alene er renovationsområdet, der har anlægsaktiver i det kommunale regnskab. De optagne værdier bliver hvert år ved regnskabsafslutningen reguleret med til- eller afgange af aktiver samt evt. op- og nedskrivninger, ligesom der reguleres for afskrivninger. Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr. Tilgangen kan hovedsageligt tilskrives, at der i 2012 er afholdt anlægsudgifter for 81,4 mio. kr. på det skattefinansierede område og for 8,5 mio. kr. på forsyningsområdet, og disse udgifter afspejler sig i høj grad i den værditilvækst, der er på kommunens anlægsaktiver. Det er dog ikke alle anlægsudgifter, der betyder en værditilgang til denne balancepost. I reglerne for den kommunale regnskabsaflæggelse er fastsat, at værdierne af infrastrukturelle anlægsaktiver ikke skal optages i balancen. Det betyder, at investeringer på 21,1 mio. kr. på vejområdet afholdt under Teknik- og Miljøudvalget ikke resulterer i en værditilgang på de kommunale anlægsaktiver. På tilsvarende vis påvirker anlægsinvesteringer vedrørende jordforsyning ikke denne balancepost. Sådanne anlægsinvesteringer vil være indeholdt i note 19, hvor værdien af grunde og bygninger bestemt til videresalg er opgjort. Som følge af afholdte drifts- og anlægsudgifter er der en tilgang på de materielle anlægsaktiver på 62,9 mio. kr. Fra denne tilgang skal dog trækkes afskrivninger, som i 2012 udgør 48,6 mio. kr. De væsentligste tilgange er sket på det sociale institutionsområde, hvor der er en samlet tilgang på 39,0 mio. kr. Tilgangen vedrører hovedsageligt ombygningsprojekt på Pandrup Plejecenter og tilbygning til Botilbud Krabben. Desuden har de afholdte anlægsudgifter på forsyningsområdet på 8,5 mio. kr. betydet en tilgang af samme størrelse. Herudover er der optaget leasingfinansierede aktiver for samlet 2,5 mio. kr. Heraf er væsentligst leasingkontrakter vedrørende lastvogne på materielgården for 1,8 mio. kr. Enkelte af de aktiver, der er indeholdt i balanceposten ved indgangen til 2012, er solgt i løbet af regnskabsåret. Der er derfor udtaget værdier for 0,7 mio. kr. som følge af salg af aktiver. 50

2 Note 16 - Aktier og andelsbeviser Under aktier og andelsbeviser er optaget Jammerbugt Kommunes ejerandel af den indre værdi i de selskaber, som kommunen har kapitalandele i. Den indre værdi er udtryk for Jammerbugt Kommunes andel af de pågældende selskabers egenkapital. De optagne værdier er beregnet ud fra selskabernes seneste offentliggjorte regnskaber. Med udgangen af 2012 udgør de optagne ejerandele 1.253,4 mio. kr. I 2012 er der på området sket en meget stor positiv forskydning på 617,2 mio. kr., som hovedsageligt opstår som følge af en stor regulering på 615,8 mio. kr. vedrørende Jammerbugt Forsyning A/S. Reguleringen vedrører primært en korrektion af tidligere foretagne nedskrivninger på selskabets anlægsaktiver på udskillelsestidspunktet og indregning af overdækning overfor vandforbrugerne i henhold til notat fra Erhvervsstyrelsen af 18. maj Forholdet fremgår af årsrapport 2011 for Jammerbugt Forsyning A/S. Korrektionen påvirker selskabets egenkapital med samlet 613,0 mio. kr. Jammerbugt Kommunes ejerandel af den indre værdi i øvrige selskaber er samlet set forøget med 1,4 mio. kr. i Heraf udgør regulering vedrørende HMN Naturgas I/S 1,3 mio. kr. De optagne ejerandele er beregnet som vist nedenfor. Selskab Egenkapital pr (1.000 kr.) Metode %-andel Optaget værdi (1.000 kr.) Note I/S Mokana Indbyggerandel 8, HMN Naturgas I/S Indskud 0, Renovest I/S Indbyggerandel 12, I/S Thyra 51 Indbyggerandel 11, Aalborg Lufthavn , Jammerbugt Forsyning A/S , Total Den optagne værdi er beregnet ud fra Jammerbugt Kommunes andel af interessentkommunernes samlede indbyggertal pr. 1. januar Det samlede indbyggertal udgjorde på daværende tidspunkt personer, og heraf var bosat i Jammerbugt Kommune. 2. Den optagne værdi er beregnet ud fra Jammerbugt Kommunes andel af interessentkommunernes samlede indskud i HMN Naturgas I/S. Jammerbugt Kommunes indskud udgør kr. ud af et samlet indskud på kr. 3. Den optagne værdi er beregnet i forhold til indbyggertallet i de gamle interessentkommuner pr. 1. januar Jammerbugt Kommunes %-mæssige andel er således beregnet ud fra indbyggertallet i den daværende Brovst Kommune, som på det tidspunkt udgjorde Det samlede indbyggertal i interessentkommunerne udgjorde personer. 4. Den optagne værdi er beregnet ud fra Jammerbugt Kommunes andel af interessentkommunernes samlede indbyggertal i henhold til årsregnskab 2011 for I/S Thyra. Det samlede indbyggertal udgør iflg. I/S Thyras opgørelse personer, hvoraf er bosat i Jammerbugt Kommune. 5. Ifølge Årsrapport 2011 for Aalborg Lufthavn ejer Jammerbugt Kommune 13,3 % af Aalborg Lufthavn. Den optagne værdi er derfor beregnet som 13,3 % af egenkapitalen ultimo Jammerbugt Kommune er som tidligere nævnt eneejer af selskabet Jammerbugt Forsyning A/S, hvorfor den optagne værdi er lig med selskabets egenkapital pr

3 Note 17 - Langfristede tilgodehavender Balanceposten langfristede tilgodehavender er sammensat som vist nedenfor: Tilgodehavender (mio. kr. ) Regnskab 2012 Regnskab 2011 Tilgodehavender hos grundejere 3,6 3,0 Udlån til beboerindskud 7,7 7,5 Indskud i Landsbyggefonden - - Andre langfristede udlån og tilgodehavender 32,4 30,2 Deponerede beløb for lån m.v. 32,4 0,2 I alt langfristede tilgodehavender 76,1 40,9 +=tilgodehavende Der er samlet set sket en stigning i de langfristede tilgodehavender på 35,2 mio. kr. Den altovervejende årsag til denne stigning er den regnskabsmæssige deponering på 32,4 mio. kr., der er foretaget som følge af for meget hjemtaget lån i Med baggrund i en opgørelse af de forventede anlægsudgifter i 2012, de automatiske låneadgange samt de tildelte lånedispensationer blev det ved udgangen af 2012 vurderet, at der kunne hjemtages lån for samlet 68,4 mio. kr. Opgørelse af den endelige låneramme for 2012 viste imidlertid, at der kunne optages lån for 36,0 mio. kr. I forhold til det forudsatte var der således en mindre låneadgang på 32,4 mio. kr. (jf. note 13). De anlægsprojekter, hvortil de for meget hjemtagne lån er knyttet, er videreført i 2013, og der afholdes løbende anlægsudgifter, så der skabes balance mellem låneoptagelsen og de afholdte anlægsudgifter. I posten andre langfristede udlån og tilgodehavender er blandt andet kommunens tilgodehavende som følge af ydede lån til betaling af ejendomsskatter placeret. Dette tilgodehavende er i 2012 forøget med 1,7 mio. kr. og udgør ved udgangen af året 18,9 mio. kr. Kommunens indskud i Landsbyggefonden skal i henhold til reglerne for den kommunale regnskabsaflæggelse ikke optages i balancen. Den nominelle værdi af indskuddene udgør ved udgangen af ,7 mio. kr. Note 18 - Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Mellemværendet med de selskabsgjorte forsyningsvirksomheder er afdraget som stipuleret. Restgælden, der forventes fuldt afdraget ultimo 2019, andrager pr ,9 mio. kr. Årets renter og afdrag er opgjort til henholdsvis 0,7 mio. kr. og 4,4 mio. kr. Samlet set er mellemværendet mellem kommunekassen og affaldsområdet ændret med 8,6 mio. kr. i kommunekassens favør. Kommunens gæld til affaldsområdet er nu på 0,1 mio. kr. At mellemværendet med kommunekassen nu stort set er 0-stillet, skyldes store anlægsudgifter til påbegyndt etablering af genbrugspladser i Fjerritslev og Pandrup. 52

4 Note 19 - Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg Balanceposten vedrører grunde og bygninger bestemt til videresalg. Den optagne værdi vedrører i det væsentligste grunde til videresalg, jord inddraget til påbegyndte byggemodningsprojekter samt jord inddraget til fremtidig byggemodning. I regnskabsår 2012 er værdien af disse grunde og bygninger forøget med 11,3 mio. kr. fra 47,6 mio. kr. ved udgangen af 2011 til 58,9 mio. kr. ved udgangen af Den væsentligste årsag til denne værdistigning er kommunens køb og delvise udstykning af området Skovparken i Aabybro. Note 20 - Omsætningsaktiver - tilgodehavender Tilgodehavender (mio. kr. ) Regnskab 2012 Regnskab 2011 Refusionstilgodehavender 4,1 17,1 Tilgodehavender i betalingskontrol 47,5 49,7 Andre tilgodehavender 1,8 5,2 Mellemregning med foregående og følgende år -134,7-131,7 Finansieller aktiver tilhørende selvejende institutioner 2,6 1,4 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 1,8 2,0 I alt tilgodehavender -76,9-56,3 -=gæld, +=tilgodehavende De kortfristede tilgodehavender viser ved udgangen af 2012 en gæld på 76,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 20,6 mio. kr. i forhold til udgangen af At der opstår en gæld, skal alene tilskrives, at mellemregning med foregående og følgende år skal indregnes i balanceposten. Det er reglerne for den kommunale regnskabsaflæggelse, der placerer netop denne periode-afgrænsningspost sammen med kommunale tilgodehavender, selvom der altså er tale om en gældspost. Posten refusionstilgodehavender viser det mellemværende, kommunen har med staten vedrørende sociale refusioner. Tilgodehavendet er i 2012 faldet med 12,9 mio. kr., og dette fald skyldes, at kommunen i 2012 har modtaget det for lidt hjemtagne refusionsbeløb på beskæftigelsesområdet vedrørende Det tilgodehavende, der er i regnskabet ved udgangen af 2012, vedrører overvejende den foreløbige restafregning for 2012 på det sociale område. De øvrige regnskabsposter formindsker samlet set de kortfristede tilgodehavender med 7,6 mio. kr. Tilgodehavender i betalingskontrol, som er udtryk for det tilgodehavende kommunen har hos borgere, virksomheder, andre offentlige myndigheder m.v., hvor kravet er registreret i kommunens debitorstyringssystem, nedbringer sammen med posten andre tilgodehavender balanceposten med 5,6 mio. kr., mens mellemregning med foregående og følgende år påvirker med 3,0 mio. kr. 53

5 Note 21 - Omsætningsaktiver - værdipapirer Ved udgangen af regnskabsår 2012 har Jammerbugt Kommunes pantebrevsbeholdning en værdi af 3,8 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til 2011 på 0,1 mio. kr. Efter ansøgning om lån fra Han Herreds Fritidscenter traf kommunalbestyrelsen i november 2012 beslutning om optagelse af gældsbrev på 0,5 mio. kr. Gælden afdrages i perioden via modregning i det halvårlige tilskud til centret. Der er endvidere afdraget 0,4 mio. kr. på gældsbrev vedrørende Brovst Sport- og Kulturcenter, som blev optaget i det kommunale regnskab i 2011, og dette tilgodehavende udgør med udgangen af ,8 mio. kr. Herudover indeholder balanceposten pantebreve for sammenlagt 2,5 mio. kr., som vedrører udlån til institutioner og foreninger i kommunen. Der er udlån til idrætsforeninger for 1,4 mio. kr., hvoraf Thorup-Klim Boldklub, Fjerritslev og Brovst Idrætsklubber tegner sig for 1,0 mio. kr., mens der er udlån til forskellige borgerforeninger og forsamlingshuse for 0,6 mio. kr. Note 22 - Likvide beholdninger De likvide beholdninger er i 2012 forringet med 11,4 mio. kr., og ved udgangen af 2012 er de likvide beholdninger således faldet fra 11,1 mio. kr. til -0,3 mio. kr. Årets overskud i resultatopgørelsen betyder en positiv likviditetspåvirkning på 20,4 mio. kr. Den positive likviditetspåvirkning, der er skabt i resultatopgørelsen, skal dog ses i lyset af, at flere lånefinansierede anlægsinvesteringer ikke nåede at blive gennemført som forudsat, og at en del af de indregnede drifts- og anlægsudgifter ikke var udbetalt ved udgangen af 2012, men i stedet optaget som skyldige beløb under posten finansforskydninger. Disse forhold betyder, at der i 2013 kan ske et likviditetstræk som følge heraf. Derudover betyder den tidligere nævnte regnskabsmæssige deponering vedrørende for meget hjemtaget lån i 2012, at de likvide beholdninger forringes med 32,4 mio. kr., mens kursreguleringen af obligationsbeholdningen pr. 31/12 modsat betyder en opskrivning med 0,6 mio. kr. Likviditeten har gennem 2012 været under pres, og den gennemsnitlige likviditet er gennem året faldet med 26,8 mio. kr. Dette fald var forudset og skyldes dels en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet, som blev afregnet i slutningen af 2011, og dels en afregning af skat som følge af selvbudgettering, som blev afregnet i første kvartal Disse forhold har betydet et betydeligt likviditetstræk og dermed en reduceret kassebeholdning. Note 23 - Egenkapital Egenkapitalen udgør differencen mellem kommunens aktiver og forpligtelser. Egenkapitalen er dermed et udtryk for kommunens formue. Jammerbugt Kommunes samlede egenkapital er fra udgangen af 2011 til udgangen af 2012 forbedret med 519,7 mio. kr. 54

6 Note 23 Egenkapital (fortsat) I balancen er egenkapitalen opdelt i tre poster: Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Finansiel egenkapital Posterne modpost for takstfinansierede og skattefinansierede aktiver er egenkapitalkonti, der modsvarer balancens aktivposter materielle og immaterielle anlægsaktiver samt posten omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg. Disse aktiver er i balancen markeret med notenumrene 15 og 19. Posten finansiel egenkapital modsvarer alle øvrige aktiv- og passivposter i balancen. Denne opdeling af egenkapitalen er obligatorisk og foretages for at sikre, at værdien af og forskydningen på anlægsaktiverne og de fysiske anlæg til salg ikke påvirker kommunens finansielle egenkapital. Den samlede forbedring på 519,7 mio. kr. fremkommer derfor som resultat af de forskydninger, der har været på hver af de tre egenkapitalkonti. Nedenfor er forskydningen for de tre poster vist: Egenkapitalkonto Forskydning (mio. kr.) Finansiel egenkapital -492,1 Modpost for takstfinansierede aktiver -7,1 Modpost for skattefinansierede aktiver -20,5 Samlet forskydning -519,7 (Negative tal angiver en forbedring af egenkapitalen) Som det fremgår af tabellen ovenfor bidrager alle egenkapitalposter til den samlede forbedring af egenkapitalen, men væsentligst er forskydningen på den finansielle egenkapital på 492,1 mio. kr. Finansiel egenkapital Den primære årsag til den markante forbedring af den finansielle egenkapital er, at der i 2012 er sket en regulering på 615,8 mio. kr. vedrørende Jammerbugt Kommunes ejerandel i Jammerbugt Forsyning A/S, og denne regulering forbedrer dermed egenkapitalen i samme omfang. Reguleringen er nærmere beskrevet i note 16. Denne forbedring modsvares dog i nogen grad af, at der i 2012 netto er optaget gæld i form af byggekreditter og langfristet gæld for et samlet beløb på 90,3 mio. kr., hvilket forringer den finansielle egenkapital med et tilsvarende beløb. Den samlede egenkapital vil dog ikke entydigt være forringet med forøgelsen af gælden, idet en del af lånoptagelsen finansierer anlægsprojekter, der er optaget som anlægsaktiver i det kommunale regnskab. Den finansielle egenkapital er desuden forringet af, at der i 2012 er optaget yderligere forpligtelser vedrørende ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner og arbejdsskader for samlet 30,1 mio. kr. I note 24 er reguleringen af disse forpligtelser beskrevet. 55

7 Note 23 Egenkapital (fortsat) Modpost for takst- og skattefinansierede aktiver Disse egenkapitalkonti er samlet forbedret med 27,6 mio. kr. Forbedringen har direkte sammenhæng til, at der i 2012 er optaget anlægsaktiver for samlet 62,9 mio. kr., og at værdien af grunde til videresalg i 2012 er forøget med 11,3 mio. kr. Fra disse værdistigninger skal trækkes den årlige afskrivning på anlægsaktiverne, som i 2012 udgør 48,6 mio. kr. Nedenfor er vist hvordan kommunens samlede egenkapital fremkommer ultimo 2012: UDVIKLING I EGENKAPITAL Mio. kr. Egenkapital ultimo ,7 Primoreguleringer Optagelse af tilgodehavende Landsbyggefonden -66,6 Egenkapital primo ,3 Årets samlede resultat, jf. resultatopgørelsen 91,1 Automatiske posteringer på egenkapitalen Finansiel gæld forsyningsvirksomhederne -8,6 Sociale lån -0,2 Direkte posteringer på egenkapitalen Værdiregulering vedr. omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg -11,3 Værdiregulering materielle anlægsaktiver -16,2 Værdiregulering langfristede tilgodehavender -573,8 (deponering, aktier, andelsbeviser, Landsbyggefond m.v.) Optagelse og værdiregulering af leasinggæld, gæld vedr. ældreboliger -4,8 og værdiregulering af obligationsbeholdning m.v. Værdiregulering likvide beholdninger som følge af regnskabsmæssig 32,4 deponering (modsvares af regulering indregnet under værdiregulering langfristede tilgodehavender) Afskrivning/værdiregulering kortfristet gæld og tilgodehavender herunder 8,2 regulering af feriepengeforpligtelse Værdiregulering hensatte forpligtelser 30,1 Egenkapital ultimo ,4 (Positive tal angiver en forringelse af egenkapitalen, negative tal angiver en forbedring af egenkapitalen) Note 24 - Hensatte forpligtelser Balanceposten dækker hensatte forpligtelser vedrørende arbejdsskadeerstatninger og pensionsforpligtelse vedrørende ikke-forsikringsdækkede tjenestemænd. De hensatte forpligtelser er i 2012 samlet forøget med 30,1 mio. kr. og udgør ved udgangen af året 243,1 mio. kr. Forpligtelsen fordeler sig med 68,7 mio. kr. til arbejdsskader, mens pensionsforpligtelsen til tjenestemænd er på 174,4 mio. kr. 56

8 Note 24 - Hensatte forpligtelser (fortsat) Den væsentligste forskydning er sket på kommunens forpligtelse vedrørende arbejdsskader, som i 2012 er reguleret med 21,9 mio. kr. Årsagen til den store regulering er dels en regulering for regnskabsår 2012 på 11,1 mio. kr. og dels en ekstraordinær regulering for 2011 på 10,8 mio. kr. Jammerbugt Kommune har derfor i regnskabet for 2012 en væsentlig mulig forpligtelse til arbejdsskadeerstatninger på 68,7 mio. kr. Kommunen har siden 1. januar 2007 været selvforsikrede på arbejdsskadeområdet. På området for arbejdsskader er kommunen forpligtet til, mindst hvert 5. år, at få foretaget en aktuarmæssig beregning af den fremtidige forpligtelse. Forpligtelsen er senest aktuarmæssig beregnet i 2008, og der skal således ske genberegning ved regnskabsafslutningen for I år hvor der ikke foretages aktuarmæssig beregning, skal forpligtelsen stadig opgøres. Den hensatte pulje for arbejdsskadeforsikring er i 2012 opskrevet til den værdi, som den ville have haft, hvis kommunen havde valgt at være eksternt forsikringsafdækket. Pensionsforpligtelsen til tjenestemænd er forøget med 8,2 mio. kr. Denne forøgelse har baggrund i, at pensionsforpligtelsen til lærere i den lukkede gruppe ikke tidligere har været optaget i regnskabet, og kommunen har pensionsforpligtelsen til disse indtil det fyldte 63½ år. Kommunens revision har forud for aflæggelse af regnskab 2012 gjort opmærksom på, at også denne pensionsforpligtelse skal optages i regnskabet. For øvrige tjenestemandsansatte blev der ved afslutning af regnskab 2011 foretaget en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen. I år hvor der ikke foretages aktuarmæssig beregning skal forpligtelsen dog opgøres. I 2012 er forpligtelsen derfor blevet forøget med 20,3 pct. af den pensionsberettigede løn til alle aktive tjenestemandsansatte, men samtidig er forpligtelsen nedjusteret for de faktiske betalinger til forsikringsafdækning og for udbetalte pensioner. Også på området for tjenestemandspensioner skal der minimum hvert femte år foretages en aktuarmæssig genberegning af forpligtelsen. Note 25 - Langfristede gældsforpligtelser Sammensætning af den langfristede gæld: (mio. kr.) Regnskab 2012 Regnskab 2011 Kommunekredit/Realkredit -263,2-199,0 Pengeinstitutter -11,2-12,1 Langfristet gæld vedr. ældreboliger -234,9-243,9 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver -11,7-13,6 I alt langfristet gæld -521,0-468,6 -=gæld Kommunens samlede langfristede gældforpligtelser er med udgangen af 2012 på 521,0 mio. kr., og heraf udgør langfristet gæld vedr. ældreboliger 234,9 mio. kr. Den langfristede gæld er i 2012 øget med 52,4 mio. kr., hvilket kan specificeres således: 57

9 Note 25 - Langfristede gældsforpligtelser (fortsat) (mio. kr.) Regnskab 2012 Regnskab 2011 Optagne lån -68,4-66,9 Afdrag på lån 11,8 14,5 Indexreguleringer 0,6-1,3 Statens andel af afdrag på ældreboliger 1,6 1,1 Leasingkontrakter, låneoptagelse 2,0-1,3 I alt langfristet gæld -52,4-53,9 -=indtægt, +=udgift Den langfristede gæld blev i 2012 forøget med 11,2 %, hvilket er en væsentlig forøgelse på et år, men stigningen i gælden hænger hovedsageligt sammen med igangsætning af det store skoleprojekt i Aabybro og etablering af ny genbrugsplads i Fjerritslev. I det oprindelige budget for 2012 var der budgetteret med et låneoptag på 50,7 mio. kr., og budgettet er i løbet af året justeret med et yderligere låneoptag på 17,7 mio. kr., jf. note 13. Kommunens samlede langfristede gæld kan også ses i relation til andre kommuner. Nøgletallene viser her, at Jammerbugt Kommunes langfristede gæld er på kr. pr. indbygger, hvilket fortsat er et lavere niveau end landsgennemsnittet, der ligger på kr. pr. indbygger. Der er i 2012 sket omlægning af en række lån. Omlægningen, der blev gennemført med henblik på at opnå en besparelse på afdrag og renter, skal ses i lyset af, at 2012 budgetmæssigt var et meget svært år for Jammerbugt Kommune, da der skulle tilbagebetales 56 mio. kr. vedrørende for meget udbetalt skat i Ønsket om en reduktion af afdragsbyrden var således en måde at nedbringe de kommunale udgifter på, uden at dette fik konsekvenser for serviceniveauet. Primo 2012 blev 6 variabelt forrentede lån med en samlet restgæld på 89,8 mio. kr. således omlagt. Lånene blev dels indfriet ved optagelse af nyt variabelt forrentet lån på 45,0 mio. kr. og dels ved optagelse af nyt variabelt forrentet lån med tilknyttet renteswap på 2,52 % (fast rente i hele lånets løbetid) på 45,0 mio. kr. De nye lån blev optaget med en helårlig afdrags- og rentetermin, således at første ydelse skulle betales i januar Herved blev opnået en samlet afdrags- og rentebesparelse på 6,1 mio. kr. i Endvidere blev der i juni 2012 på grund af gunstige renteforhold konverteret et 4 % obligationslån med restgæld på 14,8 mio. kr. til et nyt variabelt forrentet lån med tilknyttet renteswap på 2,26 % på 14,8 mio. kr. Låneomlægningen blev godkendt i kommunalbestyrelsen i december Nedenfor er redegjort for restløbetider på indfriede og nye lån i forbindelse med låneomlægningen: Låneomlægning 2012 Indfriede lån Nye lån Lån nr. Restløbetid Indfriet restgæld (mio. kr.) Lån nr. Restløbetid Hovedstol (mio. kr.) Konvertering Konvertering , , , , , , , , , ,8 Kommunens langfristede gæld indeholder også leasinggæld. Gæld som følge af indgåede leasingkontrakter er i 2012 samlet set formindsket med 1,9 mio. kr. 58

10 Note 25 - Langfristede gældsforpligtelser (fortsat) Til nogle af kommunens lån har kommunalbestyrelsen valgt at tilknytte renteswaps. En renteswap er en aftale om at bytte renter. Jammerbugt Kommune har optaget variabelt forrentede lån og i denne forbindelse indgået aftaler med henholdsvis Nordea og KommuneKredit om, at de betaler den variable rente, mens kommunen i stedet betaler en fast rente. Jammerbugt Kommune har ved regnskabsafslutningen for 2012 følgende renteswap-aftaler i relation til den langfristede gæld: SWAP-aftale (mio. kr.) Modpart Oprindelig hovedstol Restgæld DKK Markedsværdi DKK SWAP udløb Lånets udløb Rente / Nordea 7,2 5,8-1, ,1950 % S KommuneKredit 9,4 8,7-1, ,1100 % S KommuneKredit 18,8 16,9-2, ,9000 % S KommuneKredit 11,2 10,1-1, ,7600 % S2011Z81359 KommuneKredit 45,0 45,0-3, ,5200 % S2011Z81362 KommuneKredit 14,8 14,5-0, ,2600 % S2012Z83794 KommuneKredit 18,9 18,6-1, ,6200 % Renteswaps anvendes til at mindske renterisikoen forbundet med kommunens låneportefølje. Den samlede markedsværdi er -13,1 mio. kr., og denne er påvirket af det lave renteniveau pr. 31. december Markedsværdien er et øjebliksbillede, og den negative værdi angiver den pris, kommunen på opgørelsestidspunktet skulle betale for at afvikle swapaftalerne. Værdien er ligeledes udtryk for, at tilsvarende swaps vil kunne handles til en lavere rente i dag end på indgåelsestidspunktet. Der er omvendt ikke tale om, at swapaftalerne er til ugunst for kommunen. Jammerbugt Kommune har via disse tilkøbt en budgetsikkerhed i form af en fast rente. Renteswaps er mere fleksible og tilmed billigere at finansiere sammenlignet med traditionelle fast forrentede lån. En beregning af en tilsvarende markedsværdi for et traditionelt fast forrentet lån ville ligeledes være negativ. Markedsværdien på renteswaps svinger i forhold til renteudviklingen på markedet, men på udløbstidspunktet er markedsværdien altid nul. Da Jammerbugt Kommune har indgået aftaler om renteswaps med Nordea og især KommuneKredit som modparter, der begge har en god kreditrating, er der en meget lav risiko forbundet med de indgåede renteswaps. Note 26 - Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. Balanceposten nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. er i 2012 formindsket med 0,5 mio. kr., og udgør ved udgangen af regnskabsåret en nettogæld på 5,8 mio. kr. Gældsposten dækker primært deposita, som udgør 5,5 mio. kr. Dette beløb består hovedsageligt af beboernes 2 % finansiering af anskaffelsessummen ved opførelse af kommunale pleje- og ældreboliger. 59

11 Note 27 - Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser (mio. kr. ) Regnskab 2012 Regnskab 2011 Kassekreditter og byggelån -47,4-9,4 Kortfristet gæld til staten -5,2-5,1 Kirkelige skatter og afgifter 3,9 1,5 Andre kommuner og regioner -16,3-2,4 Skyldige feriepenge -164,1-158,4 Øvrig mellemregning -74,1-71,2 Selvejende institutioner med overenskomst -2,6-1,4 I alt kortfristede gældsforpligtelser -305,8-246,4 -=gæld, +=tilgodehavende Balanceposten er i 2012 samlet forøget med 59,4 mio. kr., og kommunen har ved udgangen af 2012 kortfristede gældsforpligtelser for 305,8 mio. kr. Balanceposten er specielt påvirket af, at der i 2012 er hjemtaget byggelån for 37,9 mio. kr., og ved udgangen af 2012 har kommunen en samlet byggelånsgæld på 47,4 mio. kr. Byggelånene er løbende hjemtaget til finansiering af afholdte anlægsudgifter til ombygningsprojekterne på Pandrup Plejecenter, Enkeltmandstilbud Klim og til tilbygningsprojektet på Botilbud Krabben. Når de pågældende anlægsprojekter bliver afsluttet, vil der ske finansiering via lånoptagelse under den langfristede gæld, og byggekreditterne vil blive indfriet. Ved udgangen af 2012 er der optaget et kommunalt tilgodehavende i forhold til Jammerbugt Provsti på i alt 3,9 mio. kr. Dette er en forøgelse af provstiets gæld til kommunen på netto 2,4 mio. kr. Forøgelsen skyldes en negativ efterregulering af kirkeskatten i 2012 vedrørende indkomstår 2009 på 4,3 mio. kr., hvorfra der er trukket afdrag på denne gæld på 1,4 mio. kr. samt et afdrag på 0,5 mio. kr. vedrørende tidligere opstået gæld til kommunen. Den tidligere opståede gæld skyldes hovedsageligt en efterregulering af kirkeskatten i 2011 vedrørende indkomstår Der er indgået aftale med Jammerbugt Provsti om, at både ny og gammel gæld afdrages indtil Gæld til andre kommuner og regioner er i 2012 forøget væsentligt og udgør ved udgangen af ,3 mio. kr. Forøgelsen skyldes, at kommunen ved afslutningen af regnskabet for 2012 ikke havde modtaget alle regninger fra andre kommuner og regionen. De skyldige beløb optages derfor som gældsposter til disse myndigheder. Der er tale om skyldig opholdsbetaling på handicapområdet, manglende regning vedrørende aktivitetsbestemte sundhedsudgifter og ikke afregnede dagpenge til forsikrede ledige. Gældsposterne vedrørende dagpenge og de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter er afregnet i første del af 2013, ligesom den altovervejende del af regningerne vedrørende opholdsbetaling på handicapområdet også er betalt. Posten skyldige feriepenge er den opgjorte feriepengeforpligtelse kommunen havde ved udgangen af Fra regnskab 2010 er det gjort frivilligt for kommunerne at optage denne forpligtelse i regnskabet, men Jammerbugt Kommune har besluttet, at feriepengeforpligtelsen fortsat skal optages i kommunens regnskab. Forpligtelsen udgør ved udgangen af ,1 mio. kr. Øvrig mellemregning dækker en bred vifte af mellemregningsforhold. Som eksempler kan nævnes, at registrering af udbetalinger, hvor der er en fremtidig betalingsdato, midlertidig bogføres her, indtil udbetalingen faktisk finder sted. A-skat og moms i relation til SKAT registreres også på området, indtil afregning finder sted, ligesom der kan være foreløbige bogføringer af udbetalinger til borgere, eksempelvis på pensionsområdet. Øvrig mellemregning er i regnskabsåret forøget med 2,9 mio. kr. 60

12 Note 28 - Kautions- og garantiforpligtelser m.v. Jammerbugt Kommunes kautions- og garantiforpligtelser udgør med udgangen af ,3 mio. kr. Der er tale om en stigning i forhold til 2011 på 36,4 mio. kr., og stigningen kan primært henføres til nye garantiforpligtelser vedrørende Nørresundby Boligselskab og Boligselskabet BSB Aabybro. Kommunens eventualforpligtelser er i 2012 steget med 360,8 mio. kr. og udgør med udgangen af året 945,4 mio. kr. Stigningen vedrører hovedsageligt eventualforpligtelse vedrørende etableringslån optaget af Udbetaling Danmark på 370,7 mio. kr., som kommunen hæfter solidarisk for. I regnskabets bind 2 er optrykt en detaljeret oversigt over de enkelte kautions-, garanti- og eventualforpligtelser. Note 29 - Opgaver for andre offentlige myndigheder Jammerbugt kommune har, efter regning, udført vintertjeneste på Vejdirektoratets stiruter. Der er udarbejdet regnskab over antallet af udkald, saltforbrug samt beredskabs- og monteringshonorar. Dertil er lagt aftalt administrationstillæg. Arbejdet har haft en samlet værdi på 0,1 mio. kr. inkl. moms. Der er udarbejdet særskilt regnskab. 61

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Afrapportering for 1. halvår 2015

Afrapportering for 1. halvår 2015 Afrapportering for 1. halvår 2015 Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)... 3

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2013

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2013 Finansiel Strategi Afrapportering for 2013 Økonomicentret 31-01-2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)...

Læs mere

Årsberetning 2012 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J

Årsberetning 2012 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J SILKEBORG KJØBSTADS SEGL 1900 Årsberetning 3 8 6 Økonomisk beretning FORUDSÆTNINGER FOR UDARBEJDELSE AF BUDGET AFTALEN MELLEM KL OG REGERINGEN Den 4. juni 2011 indgik KL og Regeringen aftale om kommunernes

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.9 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 9 Balance Hovedkonto 9 udgør kommunens samlede balance. Overordnet består balancen af materielle,

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige Regnskab 2012 Regnskab 2012 2 Indhold Forord...4 Ledelsens påtegning....6 Revisionspåtegning.... 7 Anvendt regnskabspraksis....9 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse).... 12 Balance....14

Læs mere