Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode."

Transkript

1 24. marts 2015 Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 1. BAGGRUND FOR ARBEJDET Væksthus Syddanmark er operatør på programmerne Lån en leder, Power Push, Klar til Bygge og Anlægsopgaver samt Global Vækst. Programmerne er støttet af Syddansk Vækstforum, og udgør centrale byggesten i den regionale indsats for fremme af vækst, udvikling og beskæfti- gelse i mindre og mellemstore virksomheder inden for Syddanmarks erhvervsmæssige styrke- områder. Syddansk Vækstforum har besluttet, at Væksthus Syddanmark udover at være operatør på de fire programmer også skal stå for den løbende monitorering af deltagerudbytte og forven- tede programeffekter. Beslutningen skal ses i lyset af, at Væksthus Syddanmark ønsker at udvikle og fastholde en stærk analyseenhed med spidskompetencer inden for metoder til effektvurdering af pro- grammer for virksomhedsudvikling mv. For at sikre en høj validitet af den løbende monitorering, har Syddansk Vækstforum og Vækst- hus Syddanmark ønsket at tilknytte en uvildig fagperson, som har ansvar for at gennemgå og validere datagrundlag og metoder, som danner grundlag for effektprognosen. IRIS Group har fået til opgave at sikre, at effektopgørelsen hviler på et solidt metodisk grund- lag, herunder at vurdere om følgende forhold er opfyldt: Er der formuleret en robust forandringsteori som beskriver, hvordan de nævnte pro- grammer skaber effekt i virksomhederne? Er der opstillet konsistente effektkæder og relevante indikatorer til at måle udvikling i de forskellige led i effektkæderne for de fire programmer? I hvilken udstrækning tager den anvendte evalueringsmetode hånd om udfordringer knyttet til selektionsbias? I hvilken udstrækning har den anvendte evalueringsmetode fokus på at belyse pro- grammernes additionalitet herunder, hvordan virksomhederne havde udviklet sig, hvis de ikke havde deltaget i et af programmerne? Hviler metoden til beregning af effektprognoser på et robust fagligt grundlag, som gør at det er rimeligt at antage, at prognosen giver et retvisende estimat af de forventede programeffekter? 1

2 2. VALIDERING AF METODISK GRUNDLAG FOR EFFEKTPROGNOSE De fulde effekter af programmer som Power Push, Lån en Leder og lignende programmer, viser sig typisk først på virksomhedernes omsætning, beskæftigelse og eksport efter en årrække på 2-3 år. Men ofte har de ansvarlige udbydere og operatører af programmerne behov for et kvalificeret skøn over programeffekterne på et tidligere tidspunkt, så det er muligt at justere i indsatsen og sikre brugerne optimalt udbytte. Væksthus Syddanmark har udviklet en metode til at beregne en såkaldt effektprognose, som gør det muligt at estimere de effekter, som programdeltagelsen forventes at have. Det gælder både i form af direkte effekter på den enkelte virksomheds udvikling og de bredere samfunds- økonomiske effekter af programindsatsen. Målet med effektprognosen er at opnå et solidt grundlag for at vurdere programeffekterne på et relativt tidligt tidspunkt, så Syddansk Vækstforum og Væksthus Syddanmark evt. kan justere i programindsatsen, hvis der er tegn på, at effekten ikke leverer op til det forventede niveau. Metoden til beregning af effektprognose består af i alt ni trin, som er skitseret i figuren neden for, jf. figur 2.1. I det følgende gennemgås de enkelte trin med henblik på at vurdere den an- vendte metode og sikre, at den benyttede tilgang giver et så retvisende billede af programef- fekterne som muligt. Figur 2.1. Effektprognose- modellen bestående af ni trin Data$ registrering$ Datarens$ for$outliers$ Direkte$ program7$ effekter$ mæssig$ værdiskabelse$ økonomisk$ effekt$ Validering$ af$data$ Beregning$af$ vægtet$ gennemsnit$ Beregnet$ værdi9lvækst$ økonomisk$ a=ast$ Kilde: IRIS Group pba. metodenotat om beregning af effektprognose for projekter i Væksthus Syddanmark. Trin 1 - Dataregistrering: Først indsamles relevante data fra de deltagende virksomheder. Der indsamles data på tre centrale områder: Økonomiske nøgletal vedrørende virksomhedens omsætning, antal ansatte og eksport (fra seneste årsregnskab). Virksomhedens forventninger til vækst på 3 års sigt (både i omsætning, ansatte og ek- sportandel) 2

3 Virksomhedernes vurdering af, hvor stor en andel af den forventede vækst, der kan til- skrives programdeltagelsen. Oplysninger om virksomhedens vækstforventninger indsamles via et spørgeskema umiddelbart efter, at virksomheden har afsluttet programforløbet. IRIS Group vurderer, at det er en styrke ved metoden, at der spørges eksplicit til selve pro- gramdeltagelsens betydning for forventet vækst. Mange evalueringer af erhvervspolitiske initiativer i Danmark lider under den store svaghed, at de ikke tager højde for selektionsbias. Ofte sammenlignes brugere af programmerne med en kontrolgruppe af virksomheder med samme størrelse, alder og historisk vækst. Men ofte er det ikke muligt at sammensætte en kontrolgruppe, der også tager højde for vækstambitioner og - potentialer. Det betyder, at der er stor risiko for, at evalueringerne over- vurderer programeffekterne. I Væksthus Syddanmarks effektprognosemodel, forsøger man at undgå at overvurdere effekterne ved eksplicit at spørge til hvor stor en del af væksten, der kan tilskrives programdeltagelsen. Prognosemodellen er et eksempel på god praksis, hvad dette angår. Trin 2 Validering af data: De indsamlede data valideres med henblik på at sikre, at de giver et retvisende billede af virksomhedernes forventede programeffekter. I praksis er der tale om en nedjustering af programeffekterne på to punkter: Programmets merværdi kun den del af væksten som virksomhederne vurderer, kan tilskrives programdeltagelse indgår i den videre beregning. Statistisk usikkerhed virksomhedernes vækstforventningerne baserer sig på et spør- geskema, som ikke alle brugervirksomheder svarer på. Det betyder, at resultaterne om forventningerne til fremtidig vækst, er forbundet med en vis statistisk usikkerhed. For at undgå at overvurdere programeffekterne, tager beregningerne udgangspunkt i den nedre værdi i 95%- konfidensintervallet for brugernes vækstforventninger. Regulering af programmets merværdi sikrer, at det kun er den del af virksomhedens forvente- de vækst, der kan tilskrives programdeltagelsen, som indgår i effektopgørelsen. IRIS Group vurderer, at denne metode giver et validt estimat for den isolerede effekt, som programdelta- gelsen har på deltagernes vækst. Vi vurderer også, at det kan være relevant at benytte et forsigtighedsprincip, hvor beregnin- gerne af virksomhedernes forventninger til fremtidig vækst baserer sig på den nedre grænse i usikkerhedsintervallet. Det er endvidere IRIS Groups vurdering, at det fremadrettet kan være relevant at udbygge metoden med en mere systematisk korrektion for overoptimistiske forventninger. Det er vel- kendt fra andre evalueringer, at virksomhedernes forventninger omkring fremtidig vækst er for 3

4 optimistiske. I andre evalueringer nedjusteres forventningerne ofte med en mere eller mindre arbitrær fastsat procentdel 1. IRIS Group anbefaler, at man i prognosemodellen fremadrettet beregner et estimat for bru- gernes overoptimisme ved at sammenholde hhv. vækstforventninger og realiseret vækst for deltagervirksomhederne, i takt med at der foreligger data for realiseret vækst for de første deltagere (omkring 3 år efter de første virksomheder afsluttede programmet). Trin 3 - Datarens for outliers: Trin 3 i effektprognoseberegningen er en systematisk fjernelse af ekstreme observationer i datamaterialet. I mange danske evalueringer ignoreres den betyd- ning eventuelle outliers kan have for resultaterne. Men i Væksthus Syddanmark har man valgt at gennemføre en grundig og metodisk solid outlier- analyse, hvor ekstreme observationer fjernes på baggrund af objektive kriterier. Det er IRIS Groups vurdering, at metoden til fjernelse af outliers er et eksempel på god prak- sis, når det gælder datarens i forbindelse med evalueringer af erhvervspolitiske virkemidler i Danmark. Trin 4 Beregning af vægtet gennemsnit: Trin 4 er en simpel beregning af det vægtede gen- nemsnit, hvor det dog skal fremhæves som særligt positivt, at der foretages en detaljeret vægtning af virksomhedseffekter i forhold den enkelte virksomheds størrelse både målt på omsætning, antal ansatte og eksport. Det skal understreges, at effekten på eksport kun er beregnet på baggrund af virksomheder, som var eksportaktive inden programdeltagelse. Det betyder, at der kan være en tendens til at undervurdere programeffekterne eftersom de virksomheder, der indleder eksport som følge af programdeltagelsen, ikke er medtaget i effektprognosen. Trin 5 Direkte programeffekter: På baggrund af beregningerne i trin 1-4 er det muligt at op- gøre den direkte effekt, som programdeltagelsen har på deltagervirksomhedernes omsætning, beskæftigelse og eksport. Det er IRIS Groups vurdering, at der i alle mellemregninger er benyttet et forsigtighedsprin- cip, og at der således er tale om forholdsvis konservative/realistiske estimater for de forven- tede programeffekter. Trin Beregning af samfundsøkonomisk afkast: De sidste fire trin i effektprognosen har fokus på at opgøre den samfundsøkonomiske værdiskabelse af programmet. I trin 6 omregnes den effekt som programmet har på virksomhedernes omsætning til et mål for øget værdiskabelse. Her anvendes samme fremgangsmåde som i Erhvervsstyrelsens evalu- ering af Væksthusene fra 2013, hvor merværditilvæksten estimeres til at udgøre 36 procent af den skabte meromsætning på baggrund af Danmarks Statistiks opgørelser af sammenhænge mellem omsætning og værditilvækst fordelt på brancher. 1 Se fx Erhvervsstyrelsens Midtvejsevaluering af fornyelsesfonden, (Deloitte 2012) 4

5 Trin 7 har fokus på at beregne de samlede samfundsøkonomiske effekter. Den øgede mervær- ditilvækst, som er resultatet af programmet, har to modsatrettede samfundsøkonomiske ef- fekter en fortrængning af økonomisk aktivitet hos konkurrerende virksomheder og en posi- tiv afledt effekt i form af meromsætning blandt underleverandører og samarbejdspartnere. Der benyttes samme estimater som i Erhvervsstyrelsen evaluering af Væksthusene fra Det svarer til en fortrængningseffekt på 30 procent og en multiplikatoreffekt på 50 procent. Det er IRIS Groups vurdering, at de anvendte estimater og den benyttede metode er fornuftig, og giver et velfunderet bud på de afledte programeffekter på tre års sigt. Trin 8 sætter det samlede samfundsøkonomiske afkast i forhold til de samlede investeringer i programmet. Det giver et samlet samfundsøkonomisk afkast på 1:1,9 (opgjort i effektprogno- sen for Power Push pr. januar 2015). Det vil sige, at én krone investeret i programmet, giver et samfundsøkonomisk afkast på 1,9 kroner. Det er IRIS Groups vurdering, at dette er en realistisk vurdering af det forventede samfunds- økonomiske afkast af investeringerne i programmet over en periode på ca. 3 år. Afkastet er på niveau med afkastet af lignende initiativer. Fx viser Erhvervsstyrelsens effektmå- ling af strukturfondsprojekter et samlet afkast på 1:1,4 baseret på realiseret vækst, men uden at der er renset for outliers eller, at der er taget højde for selektionsbias i Erhvervsstyrelsen beregninger. Afkastet er også af nogenlunde samme størrelsesorden som afkastet af investeringerne i væksthusene, der i Erhvervsstyrelsens evaluering fra 2013 estimerede et samfundsøkonomisk afkast på 1:2,6. Samlet vurdering af effektprognoseværktøj Det er IRIS Groups vurdering, at metoden til beregning af effektprognose og estimat for det samfundsøkonomiske afkast af investeringer i programmerne Power Push, Lån en leder, Klar til Bygge og Anlægsopgaver samt Global Vækst, hviler på et solidt grundlag og giver et realistisk estimat for de forventede programeffekter. Det er IRIS Groups vurdering, at effektprognose- værktøjet generelt er et relevant værktøj for organisationer, der udbyder programmer og ind- satser, der har lignende formål og virkemåde. Fordelen ved effektprognoseværktøjet er, at det i modsætning til traditionelle registerbase- rede effektmålinger giver en meget aktuel pejling på programeffekterne, allerede mens pro- grammet er aktivt. Effektprognoseværktøjet kan således bidrage til aktuel og valid information om forventede programeffekter og dermed give programansvarlige et solidt grundlag for at vurdere, om der er behov for at justere i programindsatsen undervejs i programperioden. Det er dog vigtigt at understrege, at metoden alene er en prognose, der giver et estimat for forventede effekter og derfor ikke kan erstatte en grundig evaluering af programindsatsen, som har fokus på de faktisk realiserede effekter og på at afdække styrker og forbedringsområ- der i programmernes virkemåde. 5

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet 19. september 2012 Vækst gennem Rådgivning Effektmåling af programmet For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Social Return on Investment. Gallo Kriserådgivning

Social Return on Investment. Gallo Kriserådgivning Social Return on Investment Indhold Indledning... 3 Hvad er Social Return on Investment?... 3 Metode... 3... 4 SROI Beregning... 4 Forudsætninger... 9 Estimater... 9 Følsomhedsanalyse... 11 Øvrig værdiskabelse...

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder! EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé...3 2 Sammenfatning...5

Læs mere

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne 03/06/13 Værdien af HD og masterprogrammer For dimittenderne og for virksomhederne For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere