Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler"

Transkript

1 Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Gældende fra 1. januar 2015

2 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering Prøveleder Dommere Hjælpere 4 4. Adgang til prøverne For mange tilmeldte ekvipager 4 5. Adgangskrav 4 6. Særlige bestemmelser for dommere, prøveleder og 5 hjælpere 7. Kupering m.v Vaccinationer 5 9. Sundhedskrav Hunde som ikke kan afprøves Løbske tæver Doping Tilmelding Tilmeldingsgebyr Klager Ejerforhold Framelding Tilbagemelding af tilmeldingsgebyr Program og bedømmelsesskema Ankomst Kontrol af hundenes identitet og sundhed Forsikring/ansvar På prøveområdet Blod, skind og dyr Sporenes opbygning Specielt for 400 m. / 3 ti. med 2 knæk Specielt for 600 m. / 3 ti. med 3 eller 4 knæk Specielt for 400 m. / 20 ti. med 2 knæk Specielt for 600 m. / 20 ti. med 3 eller 4 knæk Specielt for m. med 3 eller 4 knæk Rapportering Udlægning af spor generelt Specielt for udlægning af overnatningsspor Specielt for udlægning af rapporteringsspor Bedømmelse af ekvipagen Remarbejde Rapportering Bringselsrapportering Frirapportering (Verweisen) Totverbellen Afslutning af sporet Kritik 16 Bilag 17 2

3 1. Schweissprøvernes formål 1. at fremme interessen for schweissarbejdet 2. at tjene avlsarbejdet ved at finde frem til hunde med gode egenskaber for schweissarbejde gennem anlægs- og kvalitetsprøver 3. at afprøve hundene under naturtro forhold 2. Klubbernes prøveprogram Schweissprøver kan afholdes af DKK, samarbejdende specialklubber og foreninger. Alle prøver skal oprettes på hundeweb og offentliggøres/annonceres på DKK s hundeweb med link til specialklubbens hjemmeside, hvor information om prøven nærmere skal omtales. 3. Prøvens organisering 3.1 Prøveleder Den af den arrangerende klub udpegede prøveleder er højeste myndighed på prøven bortset fra bedømmelsen af hundene og i klagesager. Prøveleder er ansvarlig for prøvens tilrettelægning og afvikling og afgør de tvivlsspørgsmål, der opstår. Prøveleder har ansvaret for: før prøven, sørge for at prøven oprettes på hundeweb at tilvejebringe de materialer der skal anvendes på prøven, blod, skind, scanner, osv. at der forefindes Præmielister (fra hundeweb) og Bedømmelsesskemaer (findes under: at finde det nødvendige antal hjælpere at prøvereglerne overholdes eventuel kontrol af identitet, vaccinationsattester, dyrlægeattester, kryptorchisme og dokumentation for bestået adgangsgivende prøveresultat. efter prøven at der, om nødvendigt, foretages oprydning i terrænet (bagmarkeringer) efter prøven at indtaste resultatet (iht. præmielisten) i hundeweb efter prøven og indenfor 14 dage, sende regnskab til arrangerende klub. Dommerhonorar samt afregning af prøveleder og hjælpere og udbetaling af kørselsgodtgørelse foregår efter den arrangerende klubs retningslinjer. 3.2 Dommere Den arrangerende forening/specialklub eller dennes prøveleder inviterer dommere til klubbens prøver. Der må kun anvendes DKK autoriserede dommere (liste findes på Så længe hundene er til bedømmelse, er disse og deres førere underlagt dommerne og deres afgørelser. Er der dommerelev eller -aspirant med ved bedømmelsen, henvises til Regler for uddannelse til schweissdommer, se Hvis dommeraspirant deltager på prøven benyttes Bedømmelsesskema med hvid og gul kopi modtaget fra DKK, der henvises til regler for dommeruddannelse. 3

4 3.3 Hjælpere Der bør foruden dommeren være en stifinder, en vildtbærer og en hornblæser på hvert hold. Ved rapporteringsspor skal der være en ekstra stifinder til udlægning af rapporteringssporet. 4. Adgang til prøverne Adgang til prøverne har: Hunde med DKK eller anden FCI - anerkendt stambog Identificerbare (chipmærkede eller tatoverede) hunde, der ikke er registreret i andre stambogsførende organisationer. Identificerbare men ikke stambogsførte hunde skal have et prøvenummer udstedt af DKK inden tilmelding til prøven eller i forbindelse med tilmeldingen. Prøvenummeret fås ved indsendelse af prøvenummeransøgning, der findes på Danskejede i udlandet stambogsførte hunde skal være stambogsført i Danmark. Importerede hunde, der er under registrering i DKK, kan deltage såfremt ejeren samtidig med tilmeldingen fremsender en bekræftelse fra DKK på, at hundens stamtavle er under importregistrering hos DKK. Den arrangerende klub kan kræve medlemskab for deltagerne, herunder både for ejer og fører, ligesom den arrangerende klub kan begrænse antal deltagende hunde på prøven samt begrænse deltagelsen til egne race(r). Arrangerende klub/forening afgør ud fra til rådighed værende terræn og muligheden for at skaffe dommere og hjælpere hvilke typer spor (længde/timer og antal knæk) der afprøves på, såvel om der vil være spor med rapportering. Ovenstående skal fremgår af arrangørens annoncering af prøven Såfremt der ikke tilbydes spor udlagt med klove, bør dette fremgå af annoncen. 4.1 For mange tilmeldte ekvipager Hvis der er tilmeldt for mange hunde til en prøve, har arrangørens egne medlemmer og racer fortrinsret. Dernæst har dommere, prøveledere og hjælpere fra tilsvarende prøver i klubben eller i andre specialklubber fortrinsret. Resterende pladser fordeler prøvelederen ved lodtrækning. Hunde, som tidligere har opnået 1. præmie på respektive spor, vægtes lavest. Dog således at hunde, der alene mangler 1 præmie på rapportering, deltager i lodtrækningen på lige fod med øvrige tilmeldte. 5. Adgangskrav Se også bilag med oversigt over sportyper. For 400 og 600 m/3 timer spor gælder: Hunden skal være fyldt 4 mdr. på prøvedagen. For 400 og 600 m/20 timer spor gælder: Hunden skal være fyldt 10 mdr. på prøvedagen og have opnået 1. præmie på 400 eller 600 m/3 timer spor, afholdt efter DKK s schweissprøveregler 4

5 For 1000 m/20 timer spor gælder: Hunden skal have opnået 1. præmie på 400 eller 600 m/20 timers spor, afholdt efter DKK s schweissprøveregler For 1000 m/40 timer spor gælder: Hunden skal have opnået 1. præmie på 1000 m/20 timer spor, afholdt efter DKK s schweissprøveregler Den enkelte specialklub kan fastlægge, hvilke tilsvarende udenlandske prøver der kan være adgangsgivende for deltagelse på specialklubbens prøve, alderskrav skal dog respekteres. 6. Særlige bestemmelser for dommere, prøveleder og hjælpere Ingen på prøven medvirkende dommer, dommerelev, -aspirant og prøveleder kan tilmelde, fremføre eller lade fremføre hund til afprøvning. Skal stifindere og hjælpere på prøven have hund afprøvet, følges nedenstående fremgangsmåde: Ved sporudlægningen får dommeren oplyst, at denne skal dømme en stifinder/hjælpers hund. Dommeren får anvist en skovpart til dette spor. Herefter lægger dommeren selv evt. støttet af en anden stifinder/stedkendt sporet. Når stifinder/hjælper bliver afprøvet, tilbydes 1 eller 2 hundeførere at gå med på sporet. 7. Kupering m.v. Halekuperede hunde, født efter den 1. juni 1996, kan ifølge dansk lovgivning ikke deltage, uanset i hvilket land hunden er født. Forbuddet omfatter også hunde, som har fået halen kuperet af veterinære årsager, uanset om man har en dyrlægeerklæring. Følgende racer er dog undtaget for halekuperingsforbuddet: ruhåret hønsehund, korthåret hønsehund, breton, vizsla og weimaraner. Såfremt en hund er født stumphalet, skal det for dansk opdrættede hundes vedkommende fremgå af hundens stambog. For udenlandsk opdrættede hundes vedkommende skal der fremlægges en engelsksproget dyrlægeattest, der er udstedt i det land, hvor hunden er opdrættet, på, at hunden er født stumphalet. For hunde født efter 1. oktober 2004 er det dog kun følgende racer, der på stambogen kan få påført, at de er født naturligt stumphalet: Australian shepherd, Boston terrier, Bouvier des flandres, Dansk/svensk gårdhund, Engelsk bulldog, Entlebucher sennenhund, Fransk bulldog, Gos d atura catala, Jack russell terrier, Karelsk bjørnehund, King charles spaniel, Mudi, Old English sheepdog, Perro de agua espanol, Polski owczarek nizinny, Pyrenæisk hyrdehund, Pyrenæisk hyrdehund m/korthårshoved, Västgötaspids, Welsh corgi pembroke. For alle andre racer (med undtagelse af breton, korthåret hønsehund, ruhåret hønsehund, vizsla og weimaraner, som er undtaget fra halekuperingsforbuddet) gælder, at hunde uden hale eller med kun dele af halen anses for at mangle legemsdele og dermed ikke kan deltage på prøver. 8. Vaccinationer For at deltage på prøve skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. Sidste vaccination skal være foretaget senest 14 dage før prøvedagen. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccinationen højst må være 4 år gammel. Udenlandske hunde skal yderligere være rabiesvaccinerede i henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning. Behørig dokumentation for vaccination skal kunne fremvises på forlangende. 5

6 9. Sundhedskrav Hunde, som afprøves, skal være i god mental og fysisk sundhedstilstand og ikke vise tegn på sygdom. En hund må således kun deltage på prøve, såfremt den på prøvedagen ikke udgør nogen smittefare. Ved tvivl skal der fremlægges dyrlægeattest, som bekræfter dette. 10. Hunde som ikke kan afprøves Drægtige tæver 35 dage efter 1. parring og tæver med hvalpe under otte uger Hanhunde, der fra naturens side mangler den ene eller begge testikler (kryptorchister) Hanhunde med abnormt udviklede og fejlagtigt placerede testikler. Hanhunde, som er kastreret, må dog gerne deltage, såfremt der på prøvedagen fremlægges en dyrlægeattest på, at hunden efter 6 måneders alderen, men før operationen, har haft normalt udviklede testikler på normal plads. Steriliserede tæver må gerne deltage. Racer, der er forbudte i henhold til dansk lovgivning, kan ikke deltage. 11. Løbske tæver Løbske tæver kan tilmeldes. Disse afprøves sidst eller efter prøvelederens anvisninger. Løbske tæver skal indtil afprøvning sammen med føreren opholde sig på et af prøveleder nærmere anvist sted. 12. Doping Det er forbudt at behandle hunde med stoffer, der neddæmper eller opildner temperament eller ydeevne (doping), herunder medicinsk kastrering. Dopingkontrol kan ske ved udstillinger, skuer, prøver, konkurrencer og andre aktiviteter. Anmodning om dopingkontrol, fra andre end prøveleder eller dommere, skal sammen med en begrundelse for kontrollen indgives skriftligt til prøvelederen på dagen. Anmodningen skal vedlægges et gebyr på kr , der fortabes, såfremt testen er negativ. Samtlige omkostninger ved kontrol og efterfølgende test betales af hundens ejer, hvis testen er positiv. Hvis testen er negativ, betales omkostningerne ved kontrol og efterfølgende test af den arrangerende klub. Indgives der anmodning om dopingkontrol, skal prøvelederen meddele den pågældende ejer/fører, at hunden skal stille til dopingkontrol på dagen. Det påhviler prøvelederen at tilkalde en dyrlæge for udtagelse af blodprøve, urinprøve, hårprøve og næsesvaberprøve på dagen. De udtagne prøver opbevares af dyrlægen. Prøvelederen orienterer DKK om den udførte dopingkontrol, hvorefter det på baggrund af anmodningens karakter aftales med dyrlægen, hvilke analyser der skal foretages. Når analyseresultatet foreligger, træffer DKK s sundhedsudvalg afgørelse om, hvorvidt der har foreligget doping. Sundhedsudvalgets afgørelse tilstilles DKK s bestyrelse, som træffer afgørelse om, hvorvidt en sag kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til DKK s disciplinærnævn til behandling i henhold til DKK s love. Personer, der afviser at stille til dopingkontrol eller udebliver fra kontrol, indberettes til DKK s bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen skal overgives til DKK s disciplinærnævn til behandling i henhold til DKK s love. 13. Tilmelding Tilmelding sker på hundeweb. Tilmeldingsfristen fastlægges af arrangør/prøveleder. 6

7 Hvis en hund efter tilmeldingsfristen kvalificerer sig til næste niveau, kan den opgraderes. Fører skal henvende sig til prøveleder, der afgør om der kan skaffes plads på prøven. Det samme gælder andre eftertilmeldinger. 14. Tilmeldingsgebyr Tilmeldingsgebyret fastsættes af DKK s schweisshundeudvalg for ét år ad gangen og offentliggøres på Arrangøren kan fastætte rabat for egne racer/medlemmer. Arrangøren kan pålægge et ekstragebyr ved eftertilmelding, ved manglende adresseændring, eller hvis andre registrerings- eller betalingsforhold ikke er i orden ved tilmeldingsfristens udløb. 15. Klager Klager skal fremføres for prøvelederen inden prøven afsluttes. Prøveleder skal forsøge at forlige klagen på dagen. Lykkes forlig ikke, skal klageren fremsende sin skriftlige klage vedlagt skriftlige udsagn fra vidner til DKK senest 8 dage efter prøven vedlagt et klagegebyr på 800 kr. Prøvelederen skal så vidt muligt sikre sig navne og kontaktoplysninger på evt. vidner og sende disse til DKK. Klagegebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Klager behandles af DKK s schweisshundeudvalg. Inden klagen behandles, orienteres den arrangerende klubs bestyrelsesformand og der indhentes udtalelser fra implicerede parter. Der kan desuden indhentes udtalelser fra andre relevante personer. Når sagen således er oplyst bedst muligt, vil den indklagede blive gjort bekendt med alle udtalelser, der belyser sagen, og vil få mulighed for en afsluttende kommentar. Efter endt klagebehandling indstiller DKK s schweisshundeudvalg sagen til endelig afgørelse i DKK s bestyrelse. Ved klager over bedømmelsen er dommerens bedømmelse inappellabel. Ved en dommers overtrædelse af DKK s Schweissprøveregler kan DKK s schweisshundeudvalg ændre dommerens afgørelse. Alle afgørelser vil blive offentliggjort på DKK s hjemmeside. 16. Ejerforhold Eventuelt ejerskifte på hunden skal være registreret i DKK - også hvad angår eventuel adresseændring. Er disse forhold ikke i orden, kan hunden nægtes deltagelse. 17. Framelding Framelding skal ske skriftligt til prøveleder. 18. Tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr Tilbagebetaling af gebyr kan finde sted, hvis hunden ikke kan deltage på grund af sygdom, hvilket må dokumenteres ved tilsendelse af dyrlægeattest senest 3 dage efter prøven er afholdt. Hvis fører får forfald tilbagebetales gebyret ikke. 7

8 Prøvearrangør er ikke forpligtet til at returnere indbetalt gebyr i tilfælde af aflysning på grund af force majeure. Deltagere, der er afvist som følge af lodtrækning, eller hvor afprøvningen er blevet afbrudt uden at fører eller hund er skyld heri, skal have det fulde gebyr retur. 19. Program og Bedømmelsesskema Prøveleder sørger for, at der foreligger et prøveprogram/katalog. Hundene opdeles i hold med ca. 5 op til 8 hunde på 400 og 600 m sporene og ca. 4 op til 5 hunde på m sporene. Der bør være færre på hold med ekvipager, der er tilmeldt med rapportering. Prøveleder er ansvarlig for, at Bedømmelsesskemaer på forhånd er udfyldt med faktuelle oplysninger. 20. Ankomst Prøveleder giver en kort parole ved starttidspunktet. Ingen hund kan afprøves på prøvedagen tidligere end lodtrækning til sporene er foretaget. Der oplyses om regler for færdsel på terrænet; ingen løse hunde, luftearealer, hvordan tilskuere skal forholde sig m.v. Kun tilmeldte hunde har adgang til afprøvning. Tilskuere kan dog, efter såvel dommerens som hundeførerens tilladelse, følge afprøvningen, dog således at afprøvningen ikke på nogen måde kan påvirkes. Evt. dommerændringer offentliggøres. Der foretages lodtrækning om startrækkefølge/spornummer. Stifindere og hjælpere afprøves når det af hensyn til prøvens afvikling er mest hensigtsmæssigt. Der tages i så stor udstrækning som muligt hensyn til rapportører og ikke-rapportører. Spornumrene indføres i kataloget. Hundefører skal medbringe følgende på prøven: Stambogscertifikat/prøvenummer Vaccinationsattest Evt. modtaget kvittering for tilmeldelsen samt nummerskilt. Dokumentation for bestået adgangsgivende præmiering kan forlanges. 21. Kontrol af hundenes identitet og sundhed Prøvelederen kan på prøvedagen foranstalte kontrol af hunden - f.eks. identitetskontrol, vaccinationskontrol m.m. Tredjemands anmodning om ID-kontrol af hunde skal sammen med en begrundelse for kontrollen indgives skriftligt til prøveleder på dagen, inden hunden afprøves. Anmodningen skal vedlægges et gebyr på kr. 200,-, der fortabes, såfremt kontrollen er uberettiget. 22. Forsikring/ansvar Hunde som befinder sig på prøveområdet, skal have en ansvarsforsikring som dækker deltagelse på prøver Hundeejeren er ansvarlig for et hvert uheld eller skade, vedkommendes hund måtte forvolde. 8

9 Enhver hund afprøves for ejerens regning og risiko, og uheld af enhver art er DKK og den arrangerende forening/specialklub uvedkommende. 23. På prøveområdet Det er prøvedeltagers eget ansvar at møde i god tid til prøven, så hunden er til stede, når den skal afprøves. På prøveområdet har enhver pligt til at efterkomme de henstillinger, som prøvelederen fremkommer med. Personer, som overtræder dette prøvereglement eller ikke efterkommer prøvelederens henstillinger kan bortvises fra prøveområdet. Afgørelse herom træffes af prøvelederen. Hundene skal overalt på prøveområdet føres i line og hundeejeren skal til enhver tid sikre hundens velfærd, f.eks. fjerne hunden fra varme biler, sikre rigeligt drikkevand mm. Hvis en hund opfører sig aggressivt eller på anden vis er til gene for andre mennesker og/eller dyr, kan den bortvises af prøvelederen og evt. præmiering kan inddrages. Prøvelederen kan i samråd med en tilstedeværende dommer diskvalificere en hund. En hund, som 2 gange diskvalificeres på grund af temperamentet, kan af DKK s bestyrelse fratages retten til avl samt retten til at deltage i udstillinger, prøver, konkurrencer mv. Afstraffelse af hund skal medføre øjeblikkelig bortvisning og inddragelse af evt. opnået præmiering. Al utilbørlig kritik af en bedømmelse, nedsættende ytringer om en fungerende dommer eller andre personer, fjernelse af en afprøvet hund eller udeblivelse, mens prøven stadig pågår, såvel som usømmelig omgangstone og anden overtrædelse af dette reglement kan medføre bortvisning og inddragelse af evt. præmiering. Afgørelse herom træffes af prøveleder. Diskvalifikation af hunde og bortvisning af deltagere eller tilskuere fra prøven samt inddragelse af præmiering skal, sammen med begrundelse for den foretagne sanktion, skriftligt indberettes til DKK s schweisshundeudvalg og respektive specialklubs bestyrelse. DKK s schweisshundeudvalg behandler i samråd med specialklubben indberetningen og schweisshundeudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til DKK s bestyrelse med evt. indstilling om efterfølgende behandling i DKK s disciplinærnævn. 24. Blod, skind og dyr Der må kun anvendes schweiss fra hjortevildt. Dog kan der på 3 timers spor anvendes okseblod. Der må på samme prøve kun anvendes schweiss fra samme vildtart. Der må intet tilsættes schweissen ud over salt. Schweiss sies for urenheder. Fremskaffes schweiss lokalt, skal det nedfryses senest 12 timer efter udtagningen/opsamlingen. Urent schweiss med waid- eller leverrester må ikke anvendes. Dråbeudlægning Der skal anvendes 1/4 liter schweiss fra klovbærende vildtart. Til rapportering skal anvendes yderligere 1/8 l. schweiss. 9

10 Schweissen skal sprøjtes ud med sprøjteflaske og skal altid i lægges i sporets retning (flugtretningen). Færtsko På samtlige spor kan udlægning ske med færtsko. Ved færtskospor anvendes 1/10 l. schweiss til remarbejde og yderligere 1/20 l. til rapporteringssporet. Schweissen sprøjtes ud med sprøjteflaske dels på sporet og dels på klovene - fordeling ca. halvdelen til hver. Der skal anvendes klove fra hjortevildt og schweiss fra samme vildtart. Et sæt klove må kun anvendes til maksimalt 4 spor på meter og 10 spor på 400 meter (dvs. maks meter pr. sæt klove) Færtsko tages på ved anskudsstedet /sidste sårleje ved rapporteringsspor. På rapporteringsspor anvendes samme klove som til remsporet. Hunde kan kun afprøves på færtskospor efter ønske fra hundeføreren. Skind og dyr Til hunde, der kun afprøves i remarbejde, placeres for enden af sporet et dyreskind, gerne udstoppet (stråbuk) eller klove. For hunde, der også afprøves i rapportering, skal der være et stykke hjortevildt til rådighed. Der kan anvendes et påkørt stykke vildt, nedfrosset uden opbrækning, eller der kan købes et lam om efteråret. Dyret skal være sammensyet efter opbrækning og må helst ikke være skåret op i halsen. Såfremt dyret er skåret op i halsen, skal det også sys sammen. Kuglehullet skal stå åbent. Dyret må gerne være delvis frosset. Der må ikke anvendes materialer - blod, klove, skind eller dyr medbragt af prøvedeltagerne. 25. Sporenes opbygning Sporet udlægges i alle former for skov, på kortere strækninger eventuelt gennem tættere bevoksning dog således, at dommeren hele tiden har overblik. En del af sporet kan følge en veksel, og hele sporets opbygning skal i videst mulig omfang være så jagtnært som muligt. Skovenge må passeres, når de ikke er indhegnet. Skovafdelinger udelukkende med så høj bundvegetation, at det tydeligt kan ses, hvor sporet er lagt, bør undgås. Smalle vandløb passeres direkte på tværs. Der bør ved valg af terræn erindres om, at der ønskes ensartet sværhedsgrad landet over, da det ikke er føreren; men hunden der skal afprøves. Sporet kan følge lette sving og i øvrigt følge terrænet på naturlig vis. Knæk må gerne gå til samme side. De skal være forskellige fra spor til spor Specielt for 400 m / 3 timer med 2 knæk Sporet skal være ca. 400 m langt og være opbygget således, at der er et vinkelret knæk ved 100 m og ved 300 m. Knækkene må variere op til m før og efter. De første 50 m skal sporet være lige. 10

11 Anskudsstedet markeres ved afsætning af rigeligt schweiss. Endvidere anbringes her lede- og flugtretningsbrud med en lodret gren og en anden gren afbarket i den ene ende, som placeres nøjagtig i sporretningen. Omkring 200 m og ved sporets afslutning markeres sårlejer ved tiltrædning af stedet og afsætning af rigeligt schweiss Specielt for 600 m / 3 timer med 3 eller 4 knæk Sporet skal være ca. 600 m langt og være opbygget så jagtnært som muligt. Sporet udlægges efter arrangørens valg med 3 eller 4 vinkelrette knæk. Første knæk kan først komme efter 100 m og der skal være mindst 100 m mellem hvert knæk. Anskudsstedet markeres ved afsætning af rigeligt schweiss. Endvidere anbringes her lede- og flugtretningsbrud med en lodret gren og en anden gren afbarket i den ene ende, som placeres nøjagtig i sporretningen. To steder og ved sporets afslutning markeres sårlejer ved tiltrædning af stedet og afsætning af rigeligt schweiss Specielt for 400 m / 20 timer med 2 knæk Sporet skal være ca. 400 m langt og være opbygget således, at der er et vinkelret knæk ved. 100 m og 300 m. Knækkene må variere op til m før og efter. Anskudsstedet markeres ikke, men der anvises et område på ca. 20 m x 20 m. (kassen), indenfor hvilket anskudsstedet placeres. I forbindelse med et af knækkene, hvor det er naturligt for sporets forløb, laves en tilbagegang på ca. 20 m. Det må ud fra terrænet afgøres, i hvilket knæk tilbagegangen skal være. Den må ikke være ens ved samtlige spor på en prøve. Er der fra sidste knæk til dyrets placering 100 m eller derunder, må tilbagegangen ikke være i sidste knæk. Omkring 200 m og ved sporets afslutning markeres sårlejer Specielt for 600 meter / 20 timer med 3 eller 4 knæk Sporet skal være ca. 600 m langt og opbygget så jagtnært som muligt. Sporet udlægges efter arrangørens valg med 3 eller 4 vinkelrette knæk. Første knæk kan først komme efter 100 m og der skal være mindst 100 m mellem hvert knæk. Anskudsstedet markeres ikke, men der anvises et område på ca. 20 m x 20 m. (kassen), Indenfor hvilket anskudsstedet placeres. I forbindelse med et af knækkene, hvor det er naturligt for sporets forløb, laves en tilbagegang på ca. 20 m. Ud fra terrænet afgøres, i hvilket knæk tilbagegangen skal være. Den må ikke være ens ved samtlige spor på en prøve. To steder og ved sporets afslutning markeres sårlejer. 11

12 25.5 Specielt for m med 3 eller 4 knæk Sporet skal være ca m langt og opbygget så jagtnært som muligt. Sporet udlægges efter arrangørens valg med 3 eller 4 vinkelrette knæk. Første knæk kan først komme efter 100 m og der skal være mindst 100 m mellem hvert knæk. Anskudsstedet markeres ikke, men der anvises et område på ca. 20 m x 20 m. (kassen), Indenfor hvilket anskudsstedet placeres. I forbindelse med et af knækkene, hvor det er naturligt for sporets forløb, laves en tilbagegang på ca. 20 m. Ud fra terrænet afgøres, i hvilket knæk tilbagegangen skal være. Den må ikke være ens ved samtlige spor på en prøve. To steder og ved sporets afslutning markeres sårlejer Rapportering På alle typer spor kan der, efter arrangørens valg, tilbydes afprøvning i rapportering. Ved udførelse af rapportering kan rapporteringsformerne ikke blandes. Eksempel: Hvis der anvendes bringsel, skal hele rapporteringen gennemføres som bringselsrapportering. Ved rapportering forlænges sporet lige ud fra sidste sårleje med 200 m. med et vinkelret knæk omkring midten. Udlægningen af rapporteringssporet skal ske i umiddelbar tilknytning til, at hunden starter på remarbejdet. Hvis en skovejer, for at give tilladelse til at afprøve hunde med rapportering, kræver at hunden forsynes med GPS, kan arrangøren forsyne dommeren med en sådan. GPS sættes på hunden ved sidste sårleje. Er GPS således lokalt påkrævet, skal det fremgå af prøvens annoncering, således at hunden kan vænnes til GPS en. 26. Udlægning af spor generelt Prøvelederen kan sammen med en person, der kender terrænet, udarbejde skitse- og spormarkering for dommeren. I god tid inden prøven kan sporene opmærkes, således at stifinder nemt kan finde disse, når der skal udlægges schweiss. Man bør mærke sig specielle træer, stød og andre kendetegn. Alle frontmarkeringer skal fjernes ved blodudlægningen. Markeringer på sporet må ikke være synlige. Herefter må kun findes bagmarkeringer. Anvend så vidt muligt naturlige kendetegn. Stifinder skal til enhver tid på prøvedagen kunne oplyse dommeren om, hvor sporet er. Schweiss skal udlægges af dommeren. Såfremt dommeren undtagelsesvis ikke kan være til stede ved udlægningen, aftales med denne, hvem der skal udlægge schweissen f.eks. aspiranten. Alle, der deltager i schweissudlægningen, skal bevæge sig foran udlæggeren. Al færdsel på og ved sporene skal foregå, så der er mindst mulig synlige spor. Ingen spor må udlægges på sne. 12

13 Sporene kan måles ved at tælle skridt. Der kan regnes med 120 skridt pr. 100 m samt kontrolmåling på et detaljeret skovkort. Det er alene dommerens ansvar, at sporene er korrekt udlagt, hvorfor sporlæggerne bør være meget omhyggelige, når sporene opmærkes. Ved sporets start opsættes en seddel, hvorpå der er anført spornummer, sporlængde, forlængelse til rapportering, tidspunkt for schweissudlægning og hvem, der har udlagt schweissen. Anskudsstedet er sporets startsted og udføres således: Stedet trampes let til. Der udlægges rigeligere med schweiss her og de første meter ud af sporet, således at der forekommer en stærk fært. Slutningen af sporet markeres tydeligt, således at vildtbæreren ikke er i tvivl om stedet. Dyret må ikke slæbes, men skal bæres, og det skal lægges ind direkte bagfra, ikke fra siden eller lignende. Skind / dyr / klove skal placeres synligt direkte ved enden af sporet og kan placeres i forbindelse med blodudlægningen og fastbindes i nødvendigt omfang. Sårlejer herunder sårleje ved sporenes afslutning laves ved, at der trampes - laves lidt opskrab og udlægges ekstra (rigeligt) schweiss. Der skal være mindst 100 m mellem startstederne. Ved m spor skal afstanden være 200 m. Startstedet kan dog godt placeres på hver side af en skovvej, hvis sporene går i hver sin retning. Dråbeudlagt spor: Schweissen skal sprøjtes ud med sprøjteflaske og skal altid i lægges i sporets retning (flugtretningen). Færtsko: Færtsko tages på ved anskudsstedet /sidste sårleje ved rapporteringsspor. Schweissen sprøjtes ud med sprøjteflaske dels på sporet og dels på klovene - fordeling ca. halvdelen til hver Specielt for udlægning af overnatningsspor Schweissudlægning skal ske dagen før prøven efter kl for 20 timers spor og 2 dage før for 40 timers spor. Sporene skal anvendes i den rækkefølge, de er udlagt. Tilbagegang udføres ved, at blodudlæggeren lægger blod i begge retninger i forbindelse med tilbagegangen og støder til stifinder (der bliver stående) i knækket Specielt for udlægning af rapporteringsspor Dommer og stifinder markerer sidste sårleje i forbindelse med udlægning af schweiss på remsporet, hvorefter de begge gennemgår rapporteringssporet med knæk. Rapporteringssporet må gerne være opmærket, således at det er fuldstændigt fastlagt. Udlægning af schweiss på rapporteringssporet foretages i umiddelbar tilknytning til, at hunden påbegynder remarbejdet, som følger: 13

14 1. Sporlæggeren (stifinder eller elev/aspirant) går fra skovvej/sti ind ad opmærket sti indtil enden af rapporteringssporet, hvor dyret udlægges. Dyret eller færtsko med klove må ikke kunne fjernes fra stedet og bindes fast om nødvendigt. 2. Sporlæggeren (stifinder eller elev/aspirant) går tilbage fra enden af rapporteringssporet ad det opmærkede spor til startstedet, der er sårlejet for enden af remsporet. Sporlægger skal udlægge dyret for enden af rapporteringssporet og være fremme ved dette sårleje inden hunden sættes på remarbejdet. Dette koordineres med dommeren via telefon eller walkie talkie. 3. Der udlægges frisk schweiss på rapporteringssporet iht. reglerne for brug af dråbeudlægning eller færtsko frem til dyret ved afslutningen af rapporteringssporet. Blodudlæggeren skal være omhyggelig med at afsætte så lidt fært som muligt, når vedkommende fjerner sig fra dyret. 4. Når rapporteringssporet er lagt, fjerner blodudlæggeren sig fra dyret ca m med vinden. Sporlæggeren skal kunne se dyret og skal kunne se, at hunden følger sporet det sidste stykke frem til dyret. Det er vigtigt at sporlæggeren kan se hundens opførsel fremme ved dyret og efterfølgende kunne rapportere sine observationer til dommeren. Disse observationer danner grundlag for dommerens vurdering af hundens præstation og dens præmiering på rapporteringssporet. 5. Når hunden er fremme ved sidste sårleje, udpeger dommeren rapporteringssporets retning dyrets flugtretning - og fører sætter hunden på sporet igen. 27. Bedømmelse af ekvipagen 27.1 Remarbejde Under afprøvningen skal anvendes bredt, typisk schweisshalsbånd eller sele. Remmen skal have en længde af min. 8 meter og bruges i min. 2/3 af denne længde. Remmen må kun slippes kortvarigt i forbindelse med passage af forhindringer. Under afprøvningen må der hverken bæres eller anvendes tekniske hjælpemidler såsom skridttæller, navigationsudstyr, pejl eller lign. Remarbejdet gradueres i 1., 2. og 3. præmie samt ingen præmiering - 0. Ved 1., 2. og 3. præmie uddeles diplom med angivelse af præmieringsgrad. Overfor hunde, som ikke yder en tilstrækkelig præstation, kan afprøvningen på et hvilket som helst tidspunkt standses af dommeren. Hvis en hund udviser aggressiv adfærd under afprøvning skal dommeren diskvalificere hunden. Ved bedømmelsen skal der først og fremmest lægges vægt på hundens sporvilje, -evne og lyst, selvstændighed og ro. Tempoet må ikke være hurtigere, end at dommeren kan følge med uden at løbe. Det er tilladt at lægge hunden af, således at føreren kan søge efter schweiss, men gøres det for ofte, kan hunden trækkes en præmiegrad. Det er tilladt at søge frem og tilbage på sporet såvel som at ringe. Ved førers markering af sporet skal benyttes materialer fra naturen, som forgår i skovbunden indenfor kort tid. 14

15 Såfremt hunden på 3 timers prøve går af sporet, griber dommeren først ind, når hunden er gået meter af sporet, hvorefter hund og fører kaldes tilbage og anvises sporet. På 20- og 40 timers spor skal hund og fører selvstændigt udrede sporet til dyret og skal derfor, såfremt hunden går af sporet, selv finde det igen. Dommeren må kun gøre opmærksom på, at hunden er gået af sporet (f.eks. ved ordene du har tab ), og først når hunden er meter fra sporet. Når hunden har tab af sporet, skal dommeren først gribe ind, når det er åbenlyst, at hunden er på afledningsfært eller på anden måde er gået af sporet, og det ikke mere kan forventes, at hunden selv søger tilbage. For hver indgriben af dommeren trækkes en præmiegrad. Ved tredje indgriben kan dommeren vælge at afbryde afprøvningen. Såfremt hunden retter sig selv, regnes det som en fordel ved bedømmelsen, medens dommeren skønner over, hvorledes førerens indgriben skal bedømmes, dog således at overdreven indgriben af fører regnes som et tegn på usikkerhed hos hunden og kan medføre, at hunden trækkes en præmiegrad. Søger hunden på tværs af sporet efter at være gået af, eller krydser hunden over sporet uden at tage det op eller markere det, kan hunden, hvis dette sker flere gange, trækkes en præmiegrad. Følger hunden sporet i dets læside over en længere strækning, skal dommeren være opmærksom på, om hunden har kontakt med sporet. Det samme gælder, hvis hunden skærer et knæk. Ved bedømmelse af hunden trækkes der ikke en præmiegrad, hvis hunden springer tilbagegangen over. Det er tilladt hunden at finde sporet igen både ved rundering og tilbagesøgning på begge sider af sporet. Ved udpegning af dagens bedste hund tæller det positivt, hvis hunden har klaret tilbagegangen. Den arrangerende klub kan vælge at udnævne prøvens bedste hund. Vælger klubben dette, kan nedenstående procedure følges: Kun hunde med 1. præmie kan udnævnes til prøvens bedste hund, som udelukkende kan udpeges på baggrund af sporarbejdet. Hvis 2 hunde herved står lige, tildeles titlen yngste hund, og kun hvis de herefter stadig står lige, kan rapportering inddrages i vurderingen. Ved lighed forstås ikke, at de begge har 1. præmie, men at kritikken stiller dem lige Rapportering Senest ved starten af remsporet informerer føreren dommeren om hvilken af nedenstående rapporteringsformer der anvendes. En rapportør slippes fra sidste sårleje umiddelbart efter, at rapporteringssporet er udlagt. En rapportør må ikke sættes på sporets rapporteringsdel mere end i alt 3 gange. Hunden trækkes en præmiegrad for hver ny påsætning, og afprøvningen standses efter 3 forgæves forsøg. 15

16 Ved rapportering skal sporlæggeren, når dyret bagfra er udlagt (jfr. 26.2) fjerne sig m og skjule sig således, at vedkommende kan iagttage, hvad hunden foretager sig, når den er ved dyret. Rapporterer hunden omgående. Bider hunden i dyret (ok men hunden må ikke æde af dyret). Om en bringselsrapportør har været ved dyret uden at rapportere. Sporlæggeren må så vidt muligt ikke være i vind for hunden, eller være urolig, således at hunden mærker det. Alle iagttagelser skal meddeles dommeren Bringselrapportering Ved bringselrapportering skal hunden selvstændigt nå helt frem til dyret, her tage bringslet i munden og returnere til føreren med dette i munden. Stadigt med bringslet i munden skal hunden selvstændigt, målbevidst og motiveret vise vej tilbage til dyret uden nødvendigvis direkte at følge den udlagte schweiss. Svinkeærinder, usikkerhed o.l. kan medføre, at hunden trækkes en eller flere præmiegrader. Såfremt hunden inden fremvisningen taber eller slipper bringslet, og tager det op igen påvirkes præmieringen ikke heraf. Opfordret til at tage bringslet op igen skal hunden gøre dette straks, og den trækkes herefter en præmiegrad, ellers afbrydes afprøvningen, og hunden kan ikke præmieres i rapportering Frirapportering (Verweisen) Inden hunden slippes for frirapportering, skal føreren detaljeret redegøre for, hvorledes hunden vil vise, om den har fundet dyret. Når hunden ved frirapportering returnerer til føreren, skal denne straks overfor dommeren med udgangspunkt i hundens opførsel, jfr. ovenfor kunne meddele, om hunden har været ved dyret eller ej. I øvrigt sker bedømmelsen i princippet som ved bringselrapportering - beskrevet ovenfor Totverbellen Hunden skal halse nogenlunde vedvarende over dyret i ca. 10 minutter, hvorefter dommeren anmoder føreren om at vise frem til dyret Afslutning af sporet Når hunden har gennemført et spor og bestået, kan der blæses dyrets død og der gives et brud bestående af to kviste af eg, bøg, gran eller fyr, et til hunden og et til føreren. 28. Kritik Dommeren skal give kritik umiddelbart ved afslutningen af sporet. Når dagen afrundes, giver dommer kritik - og gerne skriftlig ved brug af bedømmelsesskemaet - af de præmierede hunde og præmiegrad meddeles. Prøveleder har ansvaret for: at resultatet indskrives på DKK s præmieliste som underskrives af dommeren. Den underskrevne præmieliste skal prøveleder/arrangerende klub opbevare i 5 år. at resultatet efter førers ønske indskrives i resultatbog at fører modtager Bedømmelsesskema sammen med stambog evt. uddeling af pokaler. 16

17 Bilag m / 40 ti. 3 knæk m / 40 ti. 4 knæk m / 20 ti. 3 knæk m / 20 ti. 4 knæk 400 m / 20 ti. 2 knæk 600 m / 20 ti. 3 eller 4 knæk 400 m / 3 ti. 2 knæk 600 m / 3 ti. 3 eller 4 knæk Sportype 1 Sportype 2 Grundprincipperne i prøvereglerne Schweissprøver afholdt efter DKK s prøveregler er kvalitetsprøver Specialklubberne fastlægger selv hvilke spor, der skal være adgangsgivende til deres mesterskabs-, championatog elitesporprøver, som efter specialklubbens valg, også kan indeholde andre sporelementer end DKK s schweisssporregler. Overnatningsspor starter i kasse på 20 x 20 meter og har en tilbagegang på 20 meter i et af knækkene. 1 præmie på et givet spor giver adgang til næste prøveniveau uanset sportypen, jfr. figuren. Arrangøren bestemmer hvilke sportyper der tilbydes på given prøve. Desuden om der tilbydes udlæg med både dråbe og klove og om der tilbydes rapportering. Arrangøren oplyser ved åbne prøver dette i sin annoncering 17

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser DKK s Schweisshundeudvalg Administrative bestemmelser Godkendt af DKK december 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prøveleder 3 2 Adgang til prøverne 3 3 Adgangskrav 3 4 Definition af alderskrav 4 5 Særlige

Læs mere

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Gældende fra 1. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Prøvernes organisering 3 2.1 Klubbernes prøveprogram 3 2.2 Prøveleder 3 2.3 Dommere

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Reglementet er gældende fra 1. januar 2016. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 15.10.2015 og af DKK den 22.12.2015 Dansk Nova

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler DKK s Schweisshundeudvalg Schweissprøveregler Godkendt af DKK december 2007 1 1 Schweissprøvernes formål Side - stk. 1 3 - stk. 2 3 - stk. 3 3 - stk. 4 3 2 Hvem kan afholde prøver 3 3 Sporenes opbygning

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager.

Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. Konkurrence regler Heelwork to Music / Freestyle Generelle regler A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2011 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013)

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) for afholdelse af sporprøve - kaninslæb Reglementet gælder for følgende samarbejdende specialklubber: Beagle Klubben, Dansk Terrier Klub, Spidshundeklubben

Læs mere

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i vildtsporarbejde for gravhunde. At udbygge

Læs mere

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub Gældende fra 1. januar 2009 1 VILDTSPOR PRØVEREGLEMENT Indhold: side Kapitel 1 Sporprøvernes formål....3 Kapitel 2 Prøveform og klasseinddeling....3 Kapitel

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 -

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 - Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016-1. Formål 1 Prøven har til formål at sikre kvaliteten af nye hunde, der ønskes optaget

Læs mere

LYDIGHEDSREGLEMENT 2016

LYDIGHEDSREGLEMENT 2016 6 LYDIGHEDSREGLEMENT 2016 1 REGLER for lydighedsprøver 2016 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Gældende fra 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. Sporprøvernes formål 3 2. Prøvernes organisering 3 2.1 Prøveprogram 3 2.2 Prøveleder 3 2.3 Dommere 3 2.4 Hjælpere 4

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

Udstillingsreglement 2011

Udstillingsreglement 2011 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Udstillingsreglement 2011 Indledning 2 Hvordan bruges

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB

PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB 1. FORORD Denne manual er udarbejdet til brug for prøveledere, der arrangerer kaninslæb efter DTKs kaninslæbsreglement eller schweissprøver efter Dansk Kennel Klubs

Læs mere

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Revideret udgave gældende for SPIDSHUNDEKLUBBEN Ændringer i forhold til DKK s sporprøveregler, er skrevet i Centuri, kursiv og rødt. Godkendt af DKK 31/01-2019 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGLEMENT. pr. 1. januar 2017 for afholdelse af sporprøve kaninslæb. Reglementet gælder for Dansk Shetland Sheepdog Klub FORMÅL:

REGLEMENT. pr. 1. januar 2017 for afholdelse af sporprøve kaninslæb. Reglementet gælder for Dansk Shetland Sheepdog Klub FORMÅL: REGLEMENT pr. 1. januar 2017 for afholdelse af sporprøve kaninslæb Reglementet gælder for Dansk Shetland Sheepdog Klub FORMÅL: Formålet med sporprøven er: at bedømme racens evne til selvstændigt at kunne

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

REGLEMENT FOR KANINSLÆB DANSK TERRIER KLUB

REGLEMENT FOR KANINSLÆB DANSK TERRIER KLUB REGLEMENT FOR KANINSLÆB DANSK TERRIER KLUB 1 Indholdsfortegnelse 2 Formål... 3 3 Adgang til prøverne... 3 3.1 Særlige bestemmelser for dommere, prøveleder og hjælpere.... 3 3.2 Dommere... 3 3.3 Hjælpere...

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2019

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2019 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2019 tallene henviser til udstillingsreglementet 2018 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er anført med rød skrift. 6 Udstillingsberettigede Danskejede

Læs mere

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er udendørs.

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er udendørs. Dansk Kennel Klubs kreds 11 s nordiske udstilling den 3. og 4. august 2019 i Horne Idrætspark Horne Hallen, Stadionvej 21, Horne, 6800 Varde Lørdag grupperne 2,3,5,6,8 - Søndag: grupperne 1,4,7,9,10 Dansk

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg

DKK s Schweisshundeudvalg DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse tilog autorisation som schweissdommer Gældende fra 1.januar 2017 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 hunde til 1

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Reglementet er gyldigt fra 1. januar 2014. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 6. juli 2013 og DKK den 2013 Gældende fra 1. januar

Læs mere

AGILITY REGLEMENT 2015. [17. Januar 2015]

AGILITY REGLEMENT 2015. [17. Januar 2015] AGILITY REGLEMENT 2015 [17. Januar 2015] Indhold Introduktion:... 2 A. Generelt... 2 B. Deltagerbetingelser... 3 C. Tilmelding... 6 D. Klasser... 7 E. Kvalitetsbedømmelse... 11 F. Titler... 11 G. Præmiering...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark 1 Nærværende overenskomst er indgået mellem Dansk Kennel Klub (DKK) og Schæferhundeklubben for Danmark i henhold til DKKs love og

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Generelle

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Gældende fra 1. januar 2013 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Vildtspor, Championatsklassens sporelementer:

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Prøveledermanual for schweissprøver

Dansk Kennel Klub. Prøveledermanual for schweissprøver Dansk Kennel Klub Prøveledermanual for schweissprøver Gældende fra 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Forord 3 2. Klubbens schweissprøveprogram 3 3. Hundeweb 3 4. Prøvelederens ansvar og

Læs mere

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Sporelementer fælles for DM og champinatsklassen: Sporelement 1. Startområde (kasse) 3 Sporelement 2. Knæk, vinkelrette

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Gældende fra 1. januar 2018 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 forskellige hunde til 1 præmie på 1.000

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark bemærk ændringer i år markeret med (nyhed). Ejere/lejere af de tilmeldte heste er ansvarlige for at underrette

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt.

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt. Peter-W. Jürgensen, Nørre Have 7 DK 7100 Vejle DMK Peter-W. Jürgensen IMP-11. -13.Okt. 29.06.2013 Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) Den internationale Münsterländersammenslutning (Kleine Münsterländer

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

UDSTILLINGER OG SKUER

UDSTILLINGER OG SKUER UDSTILLINGER OG SKUER Vejledning til brug ved ansøgning om certifikatudstillinger og dommere Indledning... 1 Hvor tidligt skal der søges?... 3 Hvilke oplysninger skal DKK have for at kunne godkende, at

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Udstillingsreglement 2008

Udstillingsreglement 2008 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening 1. Indledning Disse bestemmelser gælder for udstillinger arrangeret af Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening (DCKF). Pelsavlernes internationale udstilling

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2012 DANSK KENNEL KLUB

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2012 DANSK KENNEL KLUB REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2012 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2014 DANSK KENNEL KLUB

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2014 DANSK KENNEL KLUB REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2014 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010.

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. (Titlen DKCH(U) er tilføjet for border terriers pr. 15. marts 2010) I en årrække har det været muligt at opnå titlen Dansk Eksteriørchampion

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret marts 2008 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working tests

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015. Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.2 Godkendt af Schweissudvalget d. 16. marts 2010 1. Formål 1 Prøven har

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne (begge dage). Samtlige ringe er udendørs.

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne (begge dage). Samtlige ringe er udendørs. Dansk Kennel Klubs internationale dobbeltudstilling den 18.-19. august 2018 på Rønne Stadion Nord, Torneværksvej 1, 3700 Rønne Lørdag: Alle grupper Søndag: Alle grupper Dansk Kennel Klub byder hermed velkommen

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2016. Udgivet

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand. IPO/ BHP 2 Hunden skal være 19 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B 100 point Gruppe C 100 point I alt 300 point 100 point IPO/ BHP 2 Gruppe A Fremmedspor, mindst 400 skridt, 3 langsider,

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage.

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.29 INTERNATIONALE MARKPRØVEREGLER FOR INDIVIDUELLE - OG PRØVER MED

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

10. PONYER OG PONYMÅLING

10. PONYER OG PONYMÅLING 10. PONYER OG PONYMÅLING En pony er en hest, som er målt i henhold til Dansk Ride Forbunds regler for måling af ponyer og som har et stangmål på maksimalt 148 cm uden sko. Målingen foretages fra den højeste

Læs mere

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er indendørs.

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er indendørs. Dansk Kennel Klubs internationale CACIB-udstillinger lørdag den 3. november 2018 og søndag den 4. november 2018 (Dansk Vinder) i MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning Lørdag: Alle grupper Søndag:

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

Velkommen til udstillingen. Team Jensen, DMK Team Jensen, DMK

Velkommen til udstillingen. Team Jensen, DMK Team Jensen, DMK Velkommen til udstillingen Velkommen til udstillingen Denne folder vil give dig en kort præsentation af hvordan tingene på en udstilling som denne foregår. Skulle du have spørgsmål eller vil du gerne vide

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY INDHOLD 1 Generelt 1. Motor Sporten 2. Officials 3. Deltagere 4. Løbs Datoer 5. Klasser og Point 6. Præmier 2 Sportsreglement 1. Afvikling 3 Løbsanmeldelse førermøde - løbsprocedure 1. Anmeldelse 2. Teknisk

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs engelske gruppemøde onsdag den 24. november 2010 kl. 17.30 på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens Vej 4, 7100 Vejle tlf.

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Udstillingsreglement 2010

Udstillingsreglement 2010 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Tilstede: Lars Wassileffsky (LAW), Lone Pedersen (LP), Vibeke Vangsaa (VV), Ole Pind (OP),

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere