Skuemesterguide. til elektrikeruddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skuemesterguide. til elektrikeruddannelsen"

Transkript

1 til elektrikeruddannelsen 2013

2 1 Indholdsfortegnelse 2 Formål med vejledningen Generelt for hele uddannelsen EUD elektrikeren EUX elektrikeren Uddannelsesplan og bedømmelsesplan Elektrikeruddannelsens konstruktion Grundforløb Generelt Generelt for eksaminationsdagen Eksamination af grundforløbet Afholdelse af eksaminationen Hovedforløb H1, H2 og H Generelt Generelt for eksaminationsdagen på H1, H2 og H Bedømmelse af de enkelte specialers hovedforløb Afholdelse af eksaminationen Svendeprøven Generelt Generelt for eksaminationsdagen Den mundtlige svendeprøve Afholdelse af eksaminationen Delopgaven Slutkompetencer og indhold i den praktiske prøve Den skriftlige svendeprøve Væsentlig vægtning i de skriftlige opgaver Bekendtgørelsens bestemmelser om svendeprøve Karakter Karakter og votering Karaktergivningen Svendeprøvekarakteren Beståelse af svendeprøven Hvis noget går galt Side 1 af 18

3 2 Formål med vejledningen n beskriver procedurer og krav vedrørende afholdelse af elektrikeruddannelsens prøver, der afholdes af skolen. n er således en hjælp til de skuemestre, som skal sikre en ensartet bedømmelse af de opstillede faglige mål. De faglige mål består dels af kompetencemålene, som er nævnt i bekendtgørelsens bilag 3, og dels af målbeskrivelser i uddannelsesordningen for elektrikeruddannelsen. Disse dokumenter er elektrikeruddannelsens officielle dokumenter. De væsentligste love og regler vedr. elektrikeruddannelsen består af: Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it. BEK nr. 509 af 31/05/2012 Uddannelsesordningen for elektrikeruddannelsen, den for eleven gældende Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af 16/08/2012 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 262 af 20/03/2007 Er der behov for yderligere uddybning af kompetencemål og fagmål, henvises der til bogen Den Store Blå elektrikeruddannelsen, fra Den Store Blå er sammensat af det faglige udvalg for at synliggøre forventningerne til udannelsens indhold på de enkelte skoleperioder. Bogen er til inspiration for organisationernes tillidsfolk og for dem, der har elektrikeruddannelsen som arbejdsområde i det daglige. Side 2 af 18

4 3 Generelt for hele uddannelsen 3.1 EUD elektrikeren Grundforløbet er fælles for alle specialer i EUD elektrikeruddannelsen. For specialerne Styrings- og Reguleringsteknik, Installationsteknik, Bygningsautomatik og Kommunikationsteknik er H1 fælles. H2, H3 og H4 er individuelle forløb for alle EUD elektrikeruddannelsens specialer. For specialet Elmontør er H1 og H2 individuelle forløb. 3.2 EUX-elektrikeren Grundforløbet er fælles for alle specialer i EUX-elektrikeruddannelsen. For specialerne Styrings- og Reguleringsteknik, Installationsteknik, Bygningsautomatik og Kommunikationsteknik er H1 fælles. H2, H3 og H4 er individuelle forløb for alle EUX-elektrikeruddannelsens specialer. EUX-elektrikereleven skal bedømmes på samme fagmål som de ordinære EUD elever. 3.3 Undervisningsplan og bedømmelsesplan Undervisningsplanen og bedømmelsesplanen skal være tilgængelig for skuemesteren på eksaminationsdagen. Undervisningsplanen skal udarbejdes for henholdsvis grund- og hovedforløb og skal fastsættes i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Planen er skolens redskab til dokumentation af den undervisning, der finder sted. Bedømmelsesplanen er en del af skolens undervisningsplan og indeholder en beskrivelse af, hvordan elevens standpunkts- og eksamenskarakterer er fremkommet ud fra den opgave, skolen har stillet. I tilfælde af at undervisningsplanen og bedømmelsesplanen ikke er tilgængelig for skuemesteren på eksaminationsdagen, forelægger skuemesteren denne problemstilling over for læreren. Kan undervisningsplanen og bedømmelsesplanen ikke fremskaffes, noterer skuemesteren dette i skuemesterrapporten. Side 3 af 18

5 3.4 Elektrikeruddannelsens konstruktion Side 4 af 18

6 4 Grundforløb 4.1 Generelt Grundforløbet er udelukkende beskrevet med kompetencemål til at understøtte undervisningens indhold. Efter den 1. juni 2008 skal grundforløbet afsluttes med et projekt. Projektet skal danne grundlag for en prøve, der afspejler alle de kompetencer, som eleven har opnået i grundforløbet. Prøven skal bestås, før eleven kan påbegynde elektrikeruddannelsens hovedforløb. Skuemesterens rolle Det faglige udvalg stiller en skuemester fra enten TEKNIQ eller Dansk El-Forbund til rådighed som ekstern censor til bedømmelse af grundforløbsprøven. Skuemesteren deltager kun ved den mundtlige prøve. En censor (skuemester) er med til at bedømme eleven, mens eksaminator (læreren) eksaminerer. Jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af 16/08/2012 Prøvegrundlaget er beskrevet i uddannelsesordningen Generelt for eksaminationsdagen Velkomst Velkomst og planlægning af dagen sammen med eksaminator og skuemester Tidspunkt EVU mailer hurtigst muligt før prøven fagmål, holdlister, bedømmelsesskemaer, notatskemaer, honorarskema samt oplysninger om tid og sted. Sted Grundforløbsprøven foregår på skolen. Relevante informationer om skolen, mødested, lokalet samt kontaktinformationer vil blive sendt til skuemester. Varighed Grundforløbsprøven afholdes over højst 30 minutter inkl. votering Det maksimale antal elever pr. dag Grundforløbsprøven skal foretages på en dag, når der er tilmeldt op til 16 elever. Ved 17 elever eller mere skal prøverne fordeles ligeligt over to dage. Dokumentation Skuemesteren skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug. Skuemesteren skal udfylde en skuemesterrapport for at kvalitetssikre svendeprøvens afholdelse. Notater og skuemesterrapport skal sendes til EVU enten via mail eller pr. post. EVU opbevarer dokumenterne i et år. EVU sender kopi af skuemesterrapporten til de lokale uddannelsesudvalg på skolerne. Side 5 af 18

7 4.2 Eksamination af grundforløbet Praktisk arbejde, opgaven og dokumentation. Portfolien, som er en systematisk samling af elevens arbejde, bliver bedømt ud fra en helhedsvurdering. Der fokuseres særligt på dokumentationens korrekthed samt afprøvning og idriftsættelse af installationen. Ved vurderingen indgår portfolien og elevens præstation ved eksamen, dog med vægt på den mundtlige og praktiske håndværksmæssige præstation. Ved bedømmelsen lægges der vægt på, om den praktiske arbejdsopgave udføres sikkerhedsmæssigt korrekt. Nøgleordene for bedømmelsen er kvalitet Afholdelse af eksaminationen Eksaminationen kan eksempelvis afholdes som følger: 1. Elevoplæg i ca minutter 2. Eksaminering af elevens kompetencer i ca. 10 minutter 3. Vurdering af det udførte arbejde i ca. 5 minutter her kan skuemester stille uddybende spørgsmål 4. Votering og karaktergivning i ca. 5 minutter 5 Hovedforløb H1, H2 og H3 5.1 Generelt Skuening på H1, H2 og H3 Det er tilfældigt, om skuemestrene deltager i bedømmelsen på uddannelsens 2. skoleperiode eller 3. skoleperiode. Konkret betyder ordningen, at der bliver trukket lod om, hvorvidt skuemestrene deltager ved bedømmelsen af eleverne på 2. eller 3. skoleperiode. Det faglige udvalg vælger, hvilken af de to skoleperioder der skal skues på. Det sker fire uger inden hver afslutning af de to skoleperioder. Fire uger før skuening vil skolen modtage information om, hvorvidt der er skuening på enten 2. eller 3. skoleperiode. Ordningen gælder med virkning fra den 1. januar Ved afslutningen af H1, H2 og H3 udfører eleven som en del af undervisningen en praktisk opgave eller et projekt. Her skal eleven dokumentere opgavens omfang, dimensionering og lovmæssige krav. Opgaven stilles af skolen og omfatter elementer fra hovedforløbets områdefag, bundne specialefag og valgfrie specialefag. Skuemesteren kan gennemgå den udførte opgave sammen med læreren og eleven, inden læreren foretager den endelige bedømmelse. Lærerens endelige bedømmelse indgår som led i grundlaget for udstedelse af skolevejledning. Skolen orienterer det faglige udvalg om de enkelte skoleperioder ved at fremsende klasselister, når skoleperioden begynder. Det faglige udvalg og skolen aftaler tidspunkt for gennemgang af den udførte opgave. Prøvegrundlaget er beskrevet i uddannelsesordningen. Side 6 af 18

8 5.1.1 Generelt for eksaminationsdagen på H1, H2 og H3 Velkomst Velkomst og planlægning af dagen sammen med eksaminator og skuemester. Tidspunkt EVU mailer hurtigst muligt før prøven fagmål, holdlister, bedømmelsesskemaer, notatskemaer, honorarskema samt oplysninger om tid og sted. Sted Prøven foregår på skolen. Relevante informationer om skolen, mødested, lokalet samt kontaktinformationer vil blive sendt til skuemestre. Varighed Prøven afholdes over højst 20 minutter inkl. votering. Det maksimale antal elever pr. dag Prøven skal foretages på en dag, når der er tilmeldt op til 18 elever. Ved 19 elever eller mere skal prøverne fordeles ligeligt over to dage. Dokumentation Skuemesteren skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug. Skuemesteren skal udfylde en skuemesterrapport for at kvalitetssikre svendeprøvens afholdelse. Notater og skuemesterrapport skal sendes til EVU enten via mail eller pr. post. EVU opbevarer dokumenterne i et år. EVU sender kopi af skuemesterrapporten til de lokale uddannelsesudvalg på skolerne. Skuemesterens rolle Ved afholdelse af prøven deltager skolens lærer som eksaminator. En skuemester fra enten TEKNIQ eller Dansk El-Forbund deltager som kvalitetsobservatør. Det vil sige, at skuemesteren fungerer som en objektiv person, der vurderer prøvens samlede kvalitet herunder elevens præstation ved en kvalitetssikring af eksaminationen, hvor der er mulighed for at spørge ind til de fagmål og kompetencemål, eleven har været igennem på tidligere skoleforløb. Skuemesteren deltager kun ved den mundtlige prøve. Side 7 af 18

9 5.1.2 Bedømmelse af de enkelte specialers hovedforløb Graduering af fagets mål og vægtning af fejl og mangler: Når elevens præstation skal vurderes, skal skuemester tage udgangspunkt i, i hvor høj grad fagets mål er opfyldt samt omfanget og vigtigheden af fejl og mangler. Den fortrinlige præstation er f.eks. kendetegnet ved en omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle få uvæsentlige mangler. Den tilstrækkelige præstation er kendetegnet ved kun minimalt at opfylde fagets mål. Fagets mål udgør mange ting ved en svendeprøve, dels er der beskrevet kompetencemål i uddannelsesbekendtgørelsen, og dels er der beskrevet læringsmål i uddannelsesordningen og skolens lokale undervisningsplan. Derfor er det nødvendigt, at skuemester har gjort sig klart, hvilken prioritering eller graduering han vil give de enkelte kompetencemål i forhold til hinanden. Inden en skuening modtager skuemesteren materiale fra EVU, der giver yderligere informationer om kompetencemål og fagmål. De samme oplysninger findes i Den Store Blå Afholdelse af eksaminationen Eksaminationen kan eksempelvis afholdes som følger: 1. Elevoplæg i ca. 5 minutter 2. Eksaminering af elevens kompetencer i ca. 5 minutter 3. Vurdering af det udførte arbejde i ca. 5 minutter her kan skuemester stille uddybende spørgsmål for at kvalitetssikre eksaminationen 4. Votering og karaktergivning i ca. 5 minutter 6 Svendeprøven 6.1 Generelt Den afsluttende eksamen på sidste skoleperiode er fagets svendeprøve, som kvalitetssikrer fag- og kompetencemål for elektrikeruddannelsen. Svendeprøven omfatter en skriftlig prøve og en mundtlig eksamination. BEK nr. 863 af 16/08/ Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser og BEK nr. 262 af 20/03/2007 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse finder anvendelse ved svendeprøven. Side 8 af 18

10 6.1.1 Generelt for eksaminationsdagen Velkomst Velkomst og planlægning af dagen sammen med eksaminator og skuemester Tidspunkt EVU mailer hurtigst muligt før prøven fagmål, holdlister, bedømmelsesskemaer, notatskemaer, honorarskema samt oplysninger om tid og sted. Sted Svendeprøven foregår på skolen. Relevante informationer om skolen, mødested, lokalet samt kontaktinformationer vil blive sendt til skuemestre. Varighed Svendeprøven afholdes over højst 30 minutter inkl. votering. Maksimalt antal elever pr. dag Svendeprøven skal foretages på en dag, når der er tilmeldt op til 16 elever. Ved 17 elever eller mere skal prøverne fordeles ligeligt over to dage. Dokumentation Skuemesteren skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug. Skuemesteren skal udfylde en skuemesterrapport for at kvalitetssikre svendeprøvens afholdelse. Notater og skuemesterrapport skal sendes til EVU enten via mail eller pr. post. EVU opbevarer dokumenterne i et år. EVU sender kopi af skuemesterrapporten til de lokale uddannelsesudvalg på skolerne. Skuemesterens rolle Ved afholdelse af svendeprøven deltager skolens lærer som eksaminator. En skuemester fra TEKNIQ og en skuemester fra Dansk El-Forbund deltager som censorer. Censorerne (skuemestrene) er med til at bedømme eleven, mens eksaminator (læreren) eksaminerer. Jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af 16/08/2012 Skuemestrene skal i samarbejde med læreren afdække elevens præstation ved en kvalitetssikring af eksaminationen, hvor der er mulighed for at spørge ind til de fagmål og kompetencemål, eleven har været igennem på det nuværende og tidligere skoleforløb. Skuemestrene deltager kun ved den mundtlige prøve. Side 9 af 18

11 6.2 Den mundtlige svendeprøve Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i en praktisk opgave eller projekt, som skolen har stillet. Prøvegrundlaget er beskrevet i uddannelsesordningen. Den praktiske opgave tager højst 60 klokketimer, og skal afspejle den sidste skoleperiodes indhold. Opgaven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Skolen udarbejder grundlaget for den praktiske opgave, herunder spørgsmål, opgaver, projekteringsgrundlag og lignende, og besvarelsen danner grundlag for bedømmelsen. Skolen udarbejder en bedømmelsesplan Afholdelse af eksaminationen Eksaminationen kan eksempelvis afholdes som følger: 1. Elevoplæg i ca minutter 2. Eksaminering af elevens kompetencer i ca. 10 minutter 3. Vurdering af det udførte arbejde i ca. 5 minutter her kan skuemester stille uddybende spørgsmål 4. Votering og karaktergivning i ca. 5 minutter Delopgaven Delopgaven, som er nævnt i Det praktiske projekt til specialet, finder kun anvendelse ifølge nedenstående: Alle elever, der er begyndt på hovedforløbet efter den 1. august 2010, er omfattet af ordningen! For elever, der er begyndt på hovedforløbet før 1. august 2010, kan skolen i samråd med LUU lave en overgangsordning. Det faglige udvalg har anbefalet, at alle skoler overgår til svendeprøve inkl. delprøve snarest muligt. Skolen informerer, om de er begyndt på delprøven. Side 10 af 18

12 6.2.3 Slutkompetencer og indhold i den praktiske prøve Det skal være muligt at afdække elevens slutkompetencer for hele uddannelsen. Slutkompetencerne er delt op i fælles kompetencemål og kompetencemål for det enkelte speciale. Slutkompetencerne og indholdet er beskrevet i de nedenstående afsnit om det praktiske projekt for de enkelte specialer. Her bliver også delopgaven nævnt. En del af praktikopgaven udføres som en afgrænset opgave (delopgave) med en varighed på 8 10 klokketimer. Delopgaven skal udføres som en selvstændig opgave, og skal vise den enkelte elevs evne til at planlægge og effektuere en konkret og naturlig arbejdsopgave samt håndværksmæssige kvalitet, under et naturligt tidspres som afspejler en almindelig arbejdsopgave hos en kunde. Delopgavens indhold skal indgå som en naturlig del af den praktiske opgaves indhold på det enkelte speciale. Det praktiske projekt til specialet Installationsteknik skal indeholde: Opgaveplanlægning, herunder valg og bestilling af komponenter og materialer. Praktiske håndværksmæssige elementer, herunder montage og tilpasning af føringsveje, kabling og fortrådning samt placering og montering af komponenter til en centralt styret intelligent bygningsinstallation indeholdende netværk for tele, data og radio/tv. Programmering af en centralt styret intelligent bygningsinstallation indeholdende web interface. Det udførte installationsarbejde skal dokumenteres og kvalitetssikres iht. gældende love og regler. Det praktiske projekt til specialet Styrings- og reguleringsteknik skal indeholde: Opgaveplanlægning, herunder valg og bestilling af komponenter og materialer. Praktiske håndværksmæssige elementer, herunder installation af PLC-styrede automatiske anlæg på maskiner, der indeholder industrielle bussystemer og netværk. Programmering af OPC- servere, SCADA-systemer samt grafiske brugerflader. Det udførte installationsarbejde skal dokumenteres og kvalitetssikres iht. gældende love og regler. Side 11 af 18

13 Det praktiske projekt til specialet Kommunikationsteknik skal indeholde: Opgaveplanlægning, herunder valg og bestilling af komponenter og materialer. Praktiske håndværksmæssige elementer, herunder installation af et større netværk med aktive komponenter og trådløse enheder, der skaber en samlet løsning af digital kommunikation, der indeholder tele, data og radio/tv (Triple-play). Programmering i forbindelse med konfiguration af brugerrettigheder på et client/server-netværk. Det udførte installationsarbejde skal dokumenteres og kvalitetssikres iht. gældende love og regler. Det praktiske projekt til specialet Bygningsautomatik skal indeholde: Opgaveplanlægning, herunder valg og bestilling af komponenter og materialer. Praktiske håndværksmæssige elementer, herunder installation af HVAC anlæg, adgangskontrolanlæg og decentrale Intelligente Bygningsinstallationer til større bygninger. Programmering af databaser og grafiske brugerflader til præsentation af data fra IBI- og HVACanlæg. Det udførte installationsarbejde skal dokumenteres og kvalitetssikres iht. gældende love og regler. Det praktiske projekt til specialet Elmontør skal indeholde: Opgaveplanlægning, herunder valg og bestilling af komponenter og materialer. Praktiske håndværksmæssige elementer, herunder montage og tilpasning af føringsveje, kabling og fortrådning, placering og montering af komponenter til styring og regulering af belysningsanlæg. Installation af netværk, der indeholder twistet pair og coax kabling. Det udførte installationsarbejde skal dokumenteres og kvalitetssikres iht. gældende love og regler. 6.3 Den skriftlige svendeprøve De skriftlige opgaver til den afsluttende eksamen udarbejdes og kvalitetssikres af det faglige udvalg. Læreren retter den skriftlige prøve, så den er klar til, at læreren og skuemesteren kan give en endelig votering på svendeprøvedagen. Skolen skal downloade den skriftlige opgave fra EVU s prøvebank. Opgavegrupper fordelt på specialer til den skriftlige svendeprøve: EVU sender den skriftlige opgave inklusive rettemaske til skuemesteren ved indkaldelse af denne. Side 12 af 18

14 Inden for de enkelte specialer vil den skriftlige svendeprøve bestå af nedenstående emner. Emnerne i de enkelte opgavesæt vil være pointgivet. Specialet Installationsteknik Emne 1. Elektroteknik 2. Love og regler 3. Netværksteknik 4. Automatiske anlæg på maskiner 5. Belysningsteknik Projektopgave a. Love og regler b. Dimensionering c. Energiteknik og miljøkrav d. Belysningsteknik e. Intelligente Bygningsinstallationer f. Kvalitetssikring Specialet Bygningsautomatik Emne 1. Elektroteknik 2. Love og regler 3. Netværksteknik 4. EMC 5. Ventilation, varme og køl 6. Sikrings- og overvågningsanlæg Projektopgave a. Love og regler b. Dimensionering c. Energioptimering d. Integration og dataopsamling e. Intelligente Bygningsinstallationer f. Kvalitetssikring Specialet Styrings- og Reguleringsteknik Emne 1. Elektroteknik 2. PLC 3. Reguleringsteknik 4. Love og regler 5. Kredsskemaer 6. Pneumatik/hydraulik 7. Dataopsamling og behandling Projektopgave a. Love og regler b. Dimensionering c. Styringsteknik d. Reguleringsteknik e. Kvalitetssikring Specialet Kommunikationsteknik Emne 1. Elektroteknik 2. Love og regler 3. Netværksteknik 4. Digital kommunikation 5. Datateknik Projektopgave a. Love og regler b. Dimensionering c. Digital kommunikation d. Datateknik e. Dataanlæg f. Kvalitetssikring Specialet Elmontør Emne 1. Elektroteknik 2. Love og regler 3. Netværksteknik 4. Kvalitetssikring Projektopgave a. Love og regler b. Dimensionering c. Installations- og montageteknik g. Kvalitetssikring Side 13 af 18

15 Ved den skriftlige prøve anvendes et pointsystem, hvor 100 point sammenlagt er maksimum. De enkelte opgaver pointgives, og karakteren bestemmes ud fra følgende omsætningstabel. Omsætningstabel: Point Karakter Væsentlig vægtning i de skriftlige opgaver Opgaverne Love & Regler, Dimensionering samt Kvalitetssikring er gennemgående temaer i opgavesættene for alle specialerne. Derved skal vægtningen af fejl og mangler i disse opgaver betragtes som væsentlige. Opgaverne skal i disse emner løses fejlfrit; enkelte fejl i opgaven udløser en halvering af point, og således kan karakteren 12 ikke opnås. 6.4 Bekendtgørelsens bestemmelser om svendeprøve Jf. Punkt 6. Bedømmelse og beviser mv. i Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it. BEK nr. 509 af 31/05/ Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsen afholder skolen i samråd med det faglige udvalg en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse Den afsluttende prøve består af en skriftlig og en mundtlig prøve. Indholdet af prøven tilrettelægges af skolen i samråd med det faglige udvalg. De hjælpemidler, der er anvendt i undervisningen, må benyttes Den skriftlige prøve løses inden for en varighed af to klokketimer Den mundtlige prøve varer højst 20 minutter. Prøven tager udgangspunkt i dels uddannelsens indhold og dels i et praktisk projekt, der udarbejdes inden for højst 60 timer i den sidste skoleperiode i uddannelsen Læreren (eksaminator) og skuemestrene (censorer) afgiver en samlet karakter for den skriftlige prøve og en samlet karakter for den mundtlige prøve Hvis læreren (eksaminator) og de to skuemestre (censorer) ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af karaktererne afrundet til nærmeste karakter i skalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, rundes der op. Side 14 af 18

16 Der kan ikke oprundes til bedømmelsen Bestået. Skuemestrene (censorerne) deltager kun under prøvernes bedømmelse For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståetkarakter i hvert enkelt område og specialefag i hovedforløbet. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget. 6.3 For elever, der afslutter uddannelsen, skal svendeprøven være bestået. For at bestå svendeprøven kræves, at eleven har bestået både den skriftlige og den mundtlige prøve Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis (svendebrev) til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen På uddannelsesbeviset (svendebrevet) påføres resultatet af den afsluttende prøve. Den samlede karakter for prøven fremkommer som et gennemsnit af karakteren for den skriftlige og for den mundtlige prøve Prøvekarakteren fremgår af svendebrevet. Det faglige udvalg kan for veludført svendeprøve påtegne svendebrevet med Veludført/Særdeles veludført. 7 Karakter 7.1 Karakter og votering ved svendeprøven Eksaminator og skuemester voterer gennem en konstruktiv dialog og kommer frem til en karakter for hver enkelt elev. Skuemester og eksaminator skal huske at gøre notater om præsentationen og karakterfastsættelsen til personlig brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en evt. klagesag. Ved karaktergivningen er det vigtigt, at skuemester er opmærksom på, at eleven som udgangspunkt har karakteren 12 ved opstart af eksaminationen. Eksaminator og skuemester afgiver en samlet karakter for den skriftlige og den mundtlige prøve. Side 15 af 18

17 7.2 Karaktergivningen Ministeriet for Børn og Undervisnings definition af 7-trinsskalaen er følgende: Karakter ECTS Betegnelse Beskrivelse 12 A Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler 10 B Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 7 C Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 4 D Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler 02 E Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål 00 Fx Den utilstrækkelige præstation - 3 F Den ringe præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation Svendeprøvekarakteren Den endelige svendeprøvekarakter udregnes som et gennemsnit af delkarakteren for den skriftlige og mundtlige del. Gennemsnittet beregnes med en decimal Beståelse af svendeprøven Svendeprøven er bestået, når eleven har opnået mindst 02 i både den skriftlige og den mundtlige svendeprøve. Kravet om beståelseskarakteren 02 kan ikke opnås ved afrunding. Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet betegnelserne Veludført og Særdeles veludført, som beregnes på baggrund af den gennemsnitlige karakter. Udmærkelserne beregnes således: 1)»Veludført«, når eleven har opnået. 7 9,9 2)»Særdeles veludført«, når eleven har opnået 10,0-12. Side 16 af 18

18 Uenighed om karaktergivningen Er der uenighed om karakteren, skal læreren afgive sin karakter og skuemestrene deres karakter (én karakter) den endelige karakter er så gennemsnittet af de to karakterer afrundet til nærmeste hele karakter. Ligger karakteren midt imellem to karakterer, rundes der op til nærmeste karakter. Er der uenighed imellem de to skuemestre, skal disse afgive hver deres karakterer den endelige skuemesterkarakter er så gennemsnittet af de to karakterer afrundet til nærmeste hele karakter. Ligger karakteren midt imellem to karakterer, rundes der op til nærmeste karakter. Der kan ikke rundes op til bedømmelsen Bestået. 8 Hvis noget går galt Sygdom Skuemester Hvis en skuemester bliver forhindret i at deltage i eksaminationen, kontaktes Jonna Jensen i sekretariatets administration på direkte telefonnummer eller EVUs hovednummer Elev Hvis en elev forhindres i at møde til svendeprøven pga. sygdom eller anden dokumenteret hindring, varetager skolen dette. Eleven skal derefter have mulighed for at aflægge en sygeprøve snarest muligt. Sygeprøven består kun af de dele af prøven, som ikke er gennemført. Skolen aftaler efterfølgende en ny eksamen med sekretariatet. Eksaminator Hvis eksaminator/lærer bliver syg, skal skolen udpege en anden til eksaminator. Uregelmæssigheder Såfremt der er mistanke om snyd, indberettes dette til EVU og skole; dette gælder kun ved grundforløbsprøven samt svendeprøven. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, skal bortvises fra prøven af uddannelsesinstitutionen. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (paragraf 19) Hvis eleven dumper For grundforløbsprøven og svendeprøven En elev, der dumper i skriftlig eller mundtlig prøve, skal kun op igen i den del, han er dumpet i. Skolen meddeler Jonna Jensen i sekretariatets administration, hvem der er dumpet, samt hvad eleven er dumpet i. Jonna Jensen arrangerer en ny prøve sammen med skole og skuemester. Klageadgang og klagefrist I forbindelse med den afsluttende eksamen skal eleverne orienteres af skolen om mulighederne for Side 17 af 18

19 klageadgang og frister, jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af 16. august Eleven skal indgive klage om prøven, der skal være skriftlig og begrundet, til skolen senest 2 uger efter, at prøvebedømmelsen er bekendtgjort på sædvanlig måde, jf. 43, stk. 3 der omhandler stk. 1 og 2. Klager vedrørende bedømmelse af prøve afholdt som svendeprøve afgøres af skolen i samråd med det faglige udvalg, jf. 36, stk. 2. Afgørelsen skal være skriftlig og begrundet og meddeles af skolen til klageren, jf. 40. Afgørelsen kan gå ud på: 1. Tilbud om ny bedømmelse, dog ikke ved mundtlige prøver, 2. Tilbud om ny prøve, eller 3. At klageren ikke får medhold i klagen. Går afgørelsen ud på, at der tilbydes en ny bedømmelse eller ny prøve, skal klageren informeres om, at det kan resultere i en lavere karakter. Hvis klageren ønsker at acceptere tilbuddet om ny bedømmelse eller ny prøve, skal meddelelse herom gives senest 2 uger efter, at meddelelsen om afgørelsen er afgivet, jf. 41. Side 18 af 18

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 509 af 31/05/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Svendeprøvevejledning produktør

Svendeprøvevejledning produktør Svendeprøvevejledning produktør (Censorvejledning) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for den praktiske prøve... 4 Dagens forløb... 4 Trækning af to opgaver samt forberedelse... 5

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker 1 Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 12. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Svendeprøvevejledning. Overfladebehandleruddannelsen. (Censorvejledning for skuemestre og lærere)

Svendeprøvevejledning. Overfladebehandleruddannelsen. (Censorvejledning for skuemestre og lærere) Svendeprøvevejledning Overfladebehandleruddannelsen (Censorvejledning for skuemestre og lærere) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for svendeprøven... 4 Udarbejdelse af svendeprøveopgaver...

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Klejnsmed. Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik. Svejser

Skuemestervejledning. November 2010. Klejnsmed. Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik. Svejser November 2010 Skuemestervejledning Klejnsmed Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik Svejser Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

Skuemestervejledning. Juni 2011. Entreprenørmaskinmekaniker. Landbrugsmaskinmekaniker. Personliftmekaniker. Landbrugssmed.

Skuemestervejledning. Juni 2011. Entreprenørmaskinmekaniker. Landbrugsmaskinmekaniker. Personliftmekaniker. Landbrugssmed. Juni 2011 Skuemestervejledning Entreprenørmaskinmekaniker Landbrugsmaskinmekaniker Personliftmekaniker Landbrugssmed Materielmekaniker Kranmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker Maj 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Industritekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Elektronikoperatør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Elektronikoperatør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Elektronikoperatør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Marts 2013. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Marts 2013. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V Marts 2013 Skuemestervejledning Beslagsmedeuddannelsen Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning... 3 Indledning... 3 Skuemestrene...

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Projektopgaven Skriftlig prøve Mundtlig prøve Side 4 Bedømmelsesplan

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Oktober 2015 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker November 2010 Skuemestervejledning Cykelmekaniker Knallertmekaniker Cykelmontør Motorcykelmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL

Læs mere

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation November 2010 Skuemestervejledning Skibsteknikerassistent Skibstekniker, design Skibstekniker, konstruktion Skibstekniker, maritime rør Skibstekniker, reparation Skibsteknikerassistent Industriens Uddannelser,

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

ANLÆGS- OG BYGNINGSSTRUKTØRUDDANNELSEN. Vejledning vedrørende. afvikling af svendeprøver, herunder skuemestrenes rolle

ANLÆGS- OG BYGNINGSSTRUKTØRUDDANNELSEN. Vejledning vedrørende. afvikling af svendeprøver, herunder skuemestrenes rolle ANLÆGS- OG BYGNINGSSTRUKTØRUDDANNELSEN Vejledning vedrørende afvikling af svendeprøver, herunder skuemestrenes rolle Rev.: 06. juli 2011 Formålet med vejledningen Vejledningen beskriver procedure og krav

Læs mere

Svendeprøvevejledning

Svendeprøvevejledning Svendeprøvevejledning Vindmølleoperatør (Censorvejledning for skuemestre og lærere) Januar 2012 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for svendeprøven... 4 Indhold af svendeprøven... 4 Bedømmelse

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2013. Ædelstensfatter. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Ciselør

Skuemestervejledning. November 2013. Ædelstensfatter. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Ciselør November 2013 Skuemestervejledning Ædelstensfatter Guldsmed Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Ciselør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Skuemestervejledning. November Film- og tv-produktionstekniker. Film- og tv-assistent

Skuemestervejledning. November Film- og tv-produktionstekniker. Film- og tv-assistent November 2010 Skuemestervejledning Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

EUC-Syd 26. november 2013

EUC-Syd 26. november 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC-Syd 26. november 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen. Kvalitetssikring

Læs mere

Censorvejledning for plastmageruddannelsen

Censorvejledning for plastmageruddannelsen Censorvejledning for plastmageruddannelsen 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vejledningen... 2 2 Generel vejledning... 3 2.1 Censorerne... 3 Kriterier for udpegning af Censorer... 3 Begrænsninger

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til elektriker

Bekendtgørelse om uddannelsen til elektriker Side 1 af 12 Bekendtgørelse om uddannelsen til elektriker BEK nr 272 af 15/04/2005 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 183 af 22/03/2004 4, stk. 2 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 beslagsmedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for beslagsmedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb For censorer. Krav til fagprøven Censors opgave 7-trins skalaen

IBC International Business College Hovedforløb For censorer. Krav til fagprøven Censors opgave 7-trins skalaen Krav til fagprøven Censors opgave 7-trins skalaen Krav til fagprøven Generelle krav Fagprøven har til formål at: evaluere elevens opnåede faglige, personlige og generelle kvalifikationer inden for det

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i grundfag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i grundfag på Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

Bestået/ikke bestået. Bevis udstedes. Bestået/ikke bestået. Bestået/ikke bestået

Bestået/ikke bestået. Bevis udstedes. Bestået/ikke bestået. Bestået/ikke bestået BEDØMMELSESPLAN MATEMATIK NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE Som en del af grundforløbet i indgangen Dyr, planter og natur, tilbydes eleven at gå til eksamen i matematik på et F-niveau. I grundforløbet, indenfor

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Skuemestervejledning. Automatiktekniker. Automatiktekniker i elevatorbranchen. Automatiktekniker i elektrobranchen

Skuemestervejledning. Automatiktekniker. Automatiktekniker i elevatorbranchen. Automatiktekniker i elektrobranchen Oktober 2012 Skuemestervejledning Automatiktekniker Automatiktekniker i elevatorbranchen Automatiktekniker i elektrobranchen Elektrotekniker, under udløb fra og med 15. januar 2010 Industriens Uddannelser,

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Skuemestervejledning. Oktober Elektronikfagtekniker. Radio-tv-fagtekniker

Skuemestervejledning. Oktober Elektronikfagtekniker. Radio-tv-fagtekniker Oktober 2012 Skuemestervejledning Elektronikfagtekniker Radio-tv-fagtekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for ernæringsassistentuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for ernæringsassistentuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for ernæringsassistentuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Svendeprøveopgaven Den Selvvalgte opgave Den bundne opgave

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Januar 2012 Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for gastronomassistenter. 2015. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for gastronomassistenter.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for gastronomassistenter. 2015. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for gastronomassistenter. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for gastronomassistenter. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende prøve Projektopgave Side 4 Praktisk bedømmelse Hygiejne og kvalitetssikring Planlægning

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

CENSORVEJLEDNING MEDIEGRAFIKER

CENSORVEJLEDNING MEDIEGRAFIKER CENSORVEJLEDNING MEDIEGRAFIKER Rammerne for den afsluttende prøve (svendeprøven) er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 462 af 14/04/2015 om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Grafisk Uddannelsesudvalg Censorvejledning,

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

CENSORVEJLEDNING GRAFISK TEKNIKER

CENSORVEJLEDNING GRAFISK TEKNIKER CENSORVEJLEDNING GRAFISK TEKNIKER Rammerne for den afsluttende prøve (svendeprøven) er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 378 af 08/04/2015 om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Prøvevejledning redigeret april 2015 Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Indhold Prøvevejledning - Den pædagogiske Assistentuddannelse... 2 Danskprøve... 4 Samfundsfagsprøve...

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015 GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 11-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Kommunomuddannelsen... 3

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice BEK nr 384 af 26/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 001.67L.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag...

Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag... Eksamenshåndbog Rybners September 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2. Grundlag... 4 2.1 Grundlag... 4 3. Ansvar... 4

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve.

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve. Prøve i uddannelsesspecifikt fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014.

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Underviser og censor Denne folder er Handelsgymnasiet Ribes regler til underviser og censor i forbindelse med afholdelse af eksamen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bedømmelse af tværfaglige projektopgaver

Bedømmelse af tværfaglige projektopgaver Bedømmelse af tværfaglige projektopgaver på Byggetekniker- og Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt www.eal.dk 31.01.2013 / TF Bedømmelse af tværfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb.

Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb. Forord Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb. Vi vil gerne fortælle dig om de regler og den praksis, der gælder og samtidig give dig nogle gode prøvetips.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen i henhold

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN Det er en god investering at uddanne elektrikerlærlinge Når du deltager i uddannelse af en lærling, bidrager du til, at elbranchen i fremtiden er sikret den fornødne kvalificerede

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: - Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 14 af 23/06/2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Selvstyrets bekendtgørelse nr.4 af 18.marts

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i faget Biologi F

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i faget Biologi F Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i faget Biologi F Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Skuemestervejledning. Metalsmed. April Metaltrykker - Gravør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D København V.

Skuemestervejledning. Metalsmed. April Metaltrykker - Gravør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D København V. April 2014 Skuemestervejledning Metalsmed - Metaltrykker - Gravør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Skuemester 3 Inhabilitet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere