Direktionscenter Økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktionscenter Økonomi"

Transkript

1 Direktionscenter Økonomi Den 22. august 2012 Notatark Notat vedr. lån i schweizerfranc mv. KommuneKredit udsendte medio 2011 en anbefaling til sine rådgivningskunder om, at etablere handlingsplaner for afvikling af låneeksponeringer i CHF (schweizerfranc). Lignende handlingsplaner har derfor siden været under udarbejdelse i Ishøj Kommune, og var forventet medtaget i den kommende revision af kommunens finansielle strategi. KommuneKredit har som kommunens rådgiver været rådført herom undervejs i forløbet. Aktuelt udgør kommunens CHF-låneportefølje, hvad der svarer til nominelt 177 mio.kr., fordelt på to lån (Hovedlån på 146,2 mio.kr. og Hotel-lånet på 30,8 mio.kr., jf. bilag 4)../. Den 24. juli 2012 udsendte KommuneKredit et Notat (bilag 1), hvori det nu direkte anbefales at omlægge lån og evt. swap-aftaler med såkaldt sluteksponering i CHF. Rentebesparelse væk Baggrunden for KommuneKredits nu ændrede anbefaling, skal ses med baggrund i, at renteforskellen ikke længere eksisterer. For blot et år siden, medio 2011, var forskellen i de korte renter på ca. 1,55 % mellem lån optaget i CHF og lån optaget i DKK (danske kroner). For låntagere er der med andre ord ikke længere en rentebesparelse at hente, ved at have lån optaget i CHF frem for i DKK. CHF-kursniveau under pres Samtidig har valutakursen i en længere periode ligget konstant omkring kurs 620, som er det niveau centralbanken i Schweiz har meldt ud som det maksimalt acceptable overfor DKK, dvs. et såkaldt loft. Centralbankens vilje til at fastholde kursniveauet på de 620 DKK for 100 CHF er gennem 2012 i stigende grad blevet afprøvet eller presset af de finansielle markeder. Hvilket dernæst har presset centralbanken til konstant at gribe ind med tiltag, som sikrer, at kursen på de 620 ikke overskrides. I praksis sker det bl.a. ved som økonomer typisk vil udtrykke det at lade seddelpressen køre. Dvs. at seddelpressen bogstavelig talt trykker CHF i et hidsigt tempo, for at holde værdien af CHF nede. Da usikkerheden om udviklingen i Grækenland og Spanien tillige ventes at fortsætte et godt stykke ind i efteråret 2012, vil presset på CHF øges i opadgående retning, som Kommune- Kredit forklarer det. I finansielle kredse spekuleres der samtidig i muligheden for, at den såkaldte rating nedsættes for lande som Tyskland, Holland og Luxembourg. Sker dette, så vil presset på CHF forstærkes yderligere. KommuneKredit vurderer derfor, at der er en fornyet og reel risiko for, at CHF igen vil stige i fht. DKK. 1

2 KommuneKredits anbefaling Da kommunen som låntager, jf. ovenfor, ikke længere kompenseres for valutakursrisikoen med lavere CHF-renter, anbefaler KommuneKredit derfor generelt, 1) at CHF-engagementer i låneporteføljen omlægges til DKK på det nuværende kursniveau omkring kurs 620 og 2) at en evt. vedtagen handlingsplan for afvikling af CHF-eksponeringen revurderes mhp. en hurtigere afvikling. Det var planlagt, at exit-strategien og dermed en handlingsplan for afvikling CHF-delen af kommunens låneportefølje, som omtalt i pkt. 2) ovenfor skulle være del af en kommende, revideret finansiel strategi, der efter planen forelægges politisk i september måned Men forudsat, at en eller anden form for omlægning fra CHF til låntagning i danske kroner gennemføres her og nu, med fremlæggelse af særskilt mødesag herom, så vil en exit-strategi kunne udelades helt af den reviderede finansielle strategi. Simpelthen fordi porteføljen herefter i givet fald kun vil omfatte lån optaget i danske kroner. Nordea s supplerende anbefaling Som supplement til KommuneKredits anbefalinger, er Ishøj Kommunes faste bankforbindelse forespurgt mhp. en anbefaling. Nordea Markets har herefter svaret følgende: Nordea har de sidste 2-3 år anbefalet at CHF eksponeringen lukkes ned, idet rentebesparelsen ikke hænger sammen med den potentielle risiko. Selv efter at den schweiziske centralbank, har indført en top i CHF mod DKK på 620, har optionsmarkedet handlet på at det IKKE lykkes dem at holde niveauet../. Samtidig henviser Nordea til artikel i Børsen den 9. august 2012 (bilag 2), hvori det står skrevet, at Nordeas analytiker tror på, at det vil lykkes dem at holde kursen på 620, men at risikoen for at det alligevel ikke sker, er blevet markant højre. Artiklen bygger i det væsentlige./. på en analyse fra Nordea den 7. august 2012 (bilag 3). Rentespændet mellem CHF og DKK er stort set ikke eksisterende, og det er derfor udelukkende en forventning om at CHF skal falde markant, der kan være argumentet for at bibeholde CHF-eksponeringen. Alt i alt mener Nordea derfor, at det vil være en god beslutning at nedlukke CHFeksponeringen. Enten ved at det hele nedlukkes med det samme, eller at det bliver lukket over en given periode. Nordeas rådgiver på de lånefinansielle anliggender i Ishøj Kommune tilkendegiver som sin anbefaling, at hele CHF porteføljen bør lukkes med det samme. Deutsche Banks supplerende anbefaling og løsningsmodel Deutsche Banks danske afdeling har siden slutningen af 2011, flere gange kontaktet Ishøj Kommune og henledt kommunens opmærksomhed på en konkret løsningsmodel, idet Deutsche Bank samtidig har anbefalet en omlægning af kommunens nuværende CHFeksponering. Efter modtagelsen af KommuneKredits seneste anbefaling den 24. juli 2012, har Ishøj Kommune udover kontakt til KommuneKredit og Nordea derfor været i kontakt med Deutsche Bank om sagen. Dette med henblik på mulig benyttelse af Deutsche Banks model for en afdækning af CHF-delen af låneporteføljen. Efter en gennemgang af modellen vurderede Direktionscenter Økonomi (DCØ), at modellens brugbarhed, og for den sags skyld lovlighed, burde efterprøves nærmere. Derfor har DCØ involveret kommunens eksterne revision, Deloitte, i en verifikation af, om modellen kan benyt- 2

3 tes. Dette også i erkendelse af, at modellen fremgår af et memorandum fra Deutsche Bank, som udtrykkeligt er anført som fortroligt. Hvorfor ingen af kommunens finansielle rådgivere, hverken KommuneKredit eller Nordea kan forelægges modellen til udtalelse Årsagen er, at modellen af Deutsche Bank så at sige betragtes som en forretningshemmelighed. Deloitte har efter en umiddelbar gennemgang ikke på det foreliggende grundlag kunnet give modellen det blå stempel, og har tilkendegivet, at modellens kompleksitet kræver en langt mere tilbundsgående analyse, førend revisionsselskabet evt. vil kunne afgive en erklæring om brugbarhed. Samtidig skal DCØ henlede opmærksomheden på følgende: a) Deutsche Banks model udgør et produkt, som så at sige kun prises ét sted, nemlig i Deutsche Bank, da andre jo deltagere i markedet ikke har indseende i modellens konstruktuion. Dermed kan det ikke afgøres, om kommunen vil få stillet en korrekte markedspris. b) Hvis Ishøj Kommune vil ud af engagementet efter et par år, så vil prisfastsættelsen med andre ord være tilsvarende usikker. c) Da der ikke er tale om et standardiseret produkt, som er almindeligt kendt/anerkendt på det finansielle marked, vil der ikke være gennemsigtighed på markedet. Af samme årsag vil KommuneKredit, jf. den gældende rådgivningsaftale, ikke kunne rådgive vedrørende den del af låneporteføljen, som i givet fald måtte være omfattet af Deutsche Banks løsning. Dette vil også gælde Nordea. Den komplicerede/kryptiske og uigennemsigtige model er vanskelig at forklare kort. Og som den nyligt udnævnte Nationalbankdirektør udtaler (godt nok i andre sammenhænge), at.. når det ikke kan forklares, kan det heller ikke forsvares. På den baggrund har DCØ meddelt Deutsche Bank, at bankens model ikke vil blive fremlagt til den politiske behandling i Ishøj Kommune med en mødesag om evt. omlægning af kommunens CHF-portefølje. Dette fordi kun modeller, som med sikkerhed vurderes at falde indenfor lovgivningens rammer, kan fremlægges. Mulige scenarier for en omlægning af CHF-porteføljen og konsekvenser heraf Efter en nøjere drøftelse af mulighederne med Ishøj Kommunes rådgiver, KommuneKredit, har DCØ udarbejdet følgende oversigt med fem mulige scenarier og deres evt. konsekvenser, som kan benyttes til at træffe et valg om evt. omlægning til fra CHF-lån til DKK-lån eller ej. Da det forudsættes, at Hotel-lånet skal indfries ved et evt. salg, foreslås de to lån bibeholdt som separate lån i alle 5 scenarier. Ved evt. beslutning om omlægning af Hotel-lånet, anbefales dette gennemført umiddelbart efter næste ordinære termin pr. 19. september 2012, hvor det kan ske til nominel restgæld, kurs 100. Ved evt. beslutning om omlægning af det store CHF-lån, anbefales dette gennemført umiddelbart efter næste ordinære termin pr. 3. oktober 2012, hvor det tilsvarende kan ske til nominel restgæld, kurs 100. De gennemførte beregninger er foretaget for Ishøj Kommune af KommuneKredit, og det skal understreges, at der er tale om tilnærmede beregninger. Scenarierne er herefter følgende: Scenarie 1 - Låneporteføljen fastholdes som CHF-lån fordelt på de to nuværende lån. ( Is i maven -scenariet) At fastholde porteføljen i sin nuværende form vil indebære, at den af KommuneKredit, Nordea og Deutsche Bank anførte risiko accepteres. Argumentet for evt. at fastholde porteføljen kunne være, at ingen jo kender fremtiden heller ikke de rådførte finansielle institutioner. Samtidig vil en omlægning indebære at kommunen giver definitivt afkald på fordelen ved et 3

4 evt. senere fald i CHF-kursen over DKK. Det kan også siges sådan: En omlægning vil på den ene side kunne sikre fremtidig budgetsikkerhed, men vil på den anden side i praksis realisere et kurstab. Kurstabet vil i fht. optagelsestidspunktet for lånene være i størrelsesordenen 22 mio.kr. Et kurstab, som dog kan blive større, hvis CHF ikke fastholdes på det nuværende loft i fht. DKK på 620. I den sammenhæng er det værd at bemærke, at lånene løber frem til 2027 og Derfor kan meget nå at ændre sig. Scenarie 2 Lånene bibeholdes afdragsmæssigt, men i DKK i stedet for CHF. Scenariet forudsætter, at der konverteres til DKK på niveauet 620, idet lånene forrentes variabelt i DKK, herunder med en forudsætning om en rente, der aktuelt udgør 0,11 % i DKK og 0,27 i CHF. Det store lån vil fortsat være optaget som annuitetslån, mens Hotel-lånet fortsat vil være optaget som serielån. Afdragsprofilerne for de to lån i DKK vil dermed være identiske med de nuværende lån. Sandsynligheden for at renteniveauet vil forblive på det nuværende lave niveau er næppe sandsynligt. Og vil med tiden kunne påvirke den samlede ydelse for begge lån ved stigende rente. Konsekvensen vil samtidig være, at det kursmæssige tab som omtalt i scenarie 1, også i dette scenarie realiseres. Scenarie 3 Det store CHF-lån omlægges til variabelt forrentet lån i DKK, men gøres i realiteten fastforrentet via en tilkoblet swap-aftale fra variabel rente til fastrente i hele lånets løbetid. Den faste rente udgør i dag 1,75 % over 15 år. Det mindre Hotel-lån (også i CHF) omlægges til DKK-lån med variabel rente, her beregnet som 0,25 %. Begge lånene optages som annuitets-lignende lån. For det store CHF-lån sikres med denne model lånoptagelse i billigst mulige, fastforrentede låneforløb i DKK. En direkte, simpel konvertering til fastforrentet DKK-lån er således pt. dyrere end den her foreslåede løsning. Ved at bibeholde Hotel-lånet med variabel rente elimineres risikoen for at skulle ophæve fastrenteaftaler med kurstab, hvis Hotel-lånet på et tidspunkt indfries, f.eks. i forbindelse med et salg. En omlægning som beskrevet i dette scenarie vil på den ene side kunne sikre fremtidig budgetsikkerhed, men vil på den anden side realisere et kurstab. Kurstabet vil i fht. optagelsestidspunktet for lånene være i størrelsesordenen 22 mio.kr. som tidligere omtalt. Et kurstab, som dog kan blive større, hvis CHF ikke fastholdes på det nuværende loft i fht. DKK på 620. Denne løsning vil frem til 2027 betyde en årlig stigning i ydelsen på 1,4 mio.kr., ved en diskonteringsrente på 3,5 %. De 1,4 mio.kr. bliver så at sige prisen for at gå fra variabel rente til fast rente for størstedelen af CHFlåneporteføljen (se figur 1 og 2). 4

5 Figur 1 Udvikling i samlet ydelse ved konvertering jf. scenarie 3 Figur 2 Estimeret ydelsesændring ved konvertering af to CHF-lån jf. scenarie 3 Scenarie 4 Det store CHF-lån omlægges til variabelt forrentet lån i DKK. Den variable rente beregnet med 0,25 %. Det mindre Hotel-lån (også i CHF) omlægges på samme måde til DKK-lån med variabel rente. Begge lånene optages som annuitets-lignende lån. Valuta-usikkerheden elimineres ved omlægningen. Men budgetsikkerheden vil alt andet lige være mindre i dette scenarie end i scenarie 3. I et historisk perspektiv, er det aldrig tidligere set, at variable renteniveauer som det nuværende usædvanligt lave renteniveau har kunnet holde sig gennem adskillige år. 5

6 Figur 3. Udvikling i samlet ydelse ved konvertering jf. scenarie 4 Derfor må det anses for overvejende sandsynligt, at en omlægning af den samlede CHFlåneportefølje til variabelt forrentet DKK-lån ikke kan forventes opretbeholdt på det nuværende lave renteniveau i hele lånets løbetid. Den samlede ydelse må således forventes at stige til et højere niveau gennem lånenes restløbetid. Også noget højere en estimeret i figur 3 og 4. Forudsættes en omlægning af begge lån til variabel lånoptagelse, og beregnes på et niveau på 0,25 % i hele forløbet, vil ydelsesforløbet ændres markant i fht. i dag. Men det forudsætter, at renteniveauet kan fastholdes. På kort sigt vil ydelsen ligefrem falde til et niveau noget under det nuværende. Figur 4 Estimeret ydelsesændring ved konvertering af to CHF-lån jf. scenarie 4 Scenarie 5 Samme som scenarie 3, men med en anden diskonteringsfaktor på 6,0 %. Det store CHF-lån omlægges til variabelt forrentet lån i DKK, men gøres i realiteten fastforrentet via en tilkoblet swap-aftale fra variabel rente til fastrente i hele lånets løbetid. Den faste rente udgør i dag 1,75 % over 15 år. Det mindre Hotel-lån (også i CHF) omlægges til DKK-lån 6

7 med variabel rente, her beregnet som 0,25 %. Begge lånene optages som annuitets-lignende lån. For det store CHF-lån sikres med denne model lånoptagelse i billigst mulige, fastforrentede låneforløb i DKK. En direkte, simpel konvertering til fastforrentet DKK-lån er således pt. dyrere end den her foreslåede løsning. Ved at bibeholde Hotel-lånet med variabel rente elimineres risikoen for at skulle ophæve fastrenteaftaler med kurstab, hvis Hotel-lånet på et tidspunkt indfries, f.eks. i forbindelse med et salg. Figur 5 Udvikling i samlet ydelse ved konvertering jf. scenarie 5 En omlægning som beskrevet i dette scenarie vil på den ene side kunne sikre fremtidig budgetsikkerhed, men vil på den anden side realisere et kurstab. Kurstabet vil i fht. det oprindelige optagelsestidspunkt for lånene være i størrelsesordenen 22 mio.kr. som tidligere omtalt. Figur 6 Estimeret ydelsesændring ved konvertering af to CHF-lån jf. scenarie 5 7

8 Et kurstab, som dog kan blive større, hvis CHF ikke fastholdes på det nuværende loft i fht. DKK på 620. Scenariet medfører en ændring i ydelsesmønstret i forhold til model 3, som tilgodeser et evt. ønske om næsten uændret ydelse i den nærmeste budgetperiode ved anvendelse af en diskonteringsrente på 6,0 % 1. (se figurerne 5 og 6). Sammenfatning Som det fremgår af den foretagne gennemgang, er overvejelserne om valg af omlægning eller ej, og for den sags skyld evt. model for en sådan omlægning, ganske kompliceret stof. Når alt kommer til alt, vil det med de anførte anbefalinger fra KommuneKredit m.fl. dog være nødvendigt med en snarlig stillingtagen. Således forventer de finansielle institutioner, at SNB (den schweiziske centralbank) i løbet af efteråret, og måske allerede ved bankens møde den 13. september 2012 tager stilling til en mulig opgivelse af, at opretholde loftet på 620 DKK mod 100 CHF. Hvis det sker, gøres ondt værre i den forstand, at Ishøj Kommunes restgæld på CHF-lånene vil øges i takt med stigningen i CHF-kursen. Med andre ord går hele øvelsen jf. den foretagne gennemgang i dette notat ud på at tage stilling til 1) om en konvertering overhovedet bør komme på tale, og dernæst i bekræftende fald 2) tage stilling til valg af model for en sådan konvertering. Direktionscenter Økonomi anbefaler i bekræftende fald, at der konverteres som anført i scenarie 3, som vil give kommunen budgetsikkerhed. Det skal afslutningsvis nævnes, at Budgettet for ikke vil blive påvirket af en evt. omlægning af CHF-låneporteføljen til DKK, idet de budgetterede forudsætninger på det finansielle område er tilstrækkeligt robuste til at imødegå omlægningen. Konklusion Administrationen foreslår notatet taget til efterretning, og at der på baggrund af den foretagne redegørelse i første omgang tages politisk stilling til, a) om en konvertering skal gennemføres hurtigst muligt, og (hvis ja) dernæst b) hvilken model for konvertering, der skal gennemføres. 1 Diskonteringsfaktoren angiver så at sige hvordan ydelsesforløbet, fordelt på afdrag og renter, forløber over hele lånets løbetid. Tænker man sig en meget høj diskonteringsfaktor på f.eks. 50 %, så vil stort set alle afdragene være placeret i sidste del af lånets løbetid. En sådan afdragsprofil vil långiver (f.eks. KommuneKredit) næppe acceptere i praksis. En meget lav diskonteringsfaktor vil omvendt fremrykke afdragenes andel af den løbende ydelse. Dette er princippet bag konteringsfaktoren. Med konteringsfaktoren styrer man således lånets afviklingsforløb over hele lånets løbetid. 8

9 Bilag: 1. Notat fra KommuneKredit af 24. juli Artikel fra Børsen, den 9. august 2012 om Schweizerfranc 3. Artikel fra Nordea, den 7. august Oversigt over kommunens aktuelle portefølje i schweizerfranc samt CHF/DKK-udvikling 9

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering den 10. februar 2011, version 2 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 10. februar 2011 Side 1 af 10 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 30. april 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 6. maj 2011 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Strategioplæg Schweizerfranc NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE 1. Indledning Formålet med dette notat er at drøfte med Økonomiudvalget, om den nuværende valgte strategi for håndtering af kommunens eksponering

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 3. maj 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Bettina Hedegaard Dato: 4. maj 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 26. august 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 29. august 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. august 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 16. august 2011 Side 1 af 8 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 22. august 2017 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 23. august 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2012 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Porteføljepolitik Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Resumé...3 Politik for aktiv styring af Dragør Kommunes gældsportefølje...5

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 8. november 2017 Udarbejdet 9. november 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde Frederiksberg Kommunes aktuelle eksponering

Læs mere

Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken

Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken Økonomidirektøren 29. august 2011 Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken Norddjurs Kommune har pr. 26. august 2011 lån i schweizerfranc (CHF) på ca. 14 mio. CHF, hvilket med en kurs på 6,50

Læs mere

genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter

genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter Administrationens forslag Tilpasninger af budget til lån, afdrag og renter 1. Orientering og anbefaling Med budget 2016 2019 blev vedtaget en

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 28. maj 2013 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Risk & Cash Management Faaborg-Midtfyn Kommune Global økonomi kort fortalt Låneporteføljeanalyse: Historik for 2011 samt status lige nu 27. februar 2012 Status 2011 2 Renteudvikling 3 Globale risikofaktorer

Læs mere

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld Finansiel politik i relation til langfristet gæld 1. marts 2012 I dette notat oplistes nogle af de emner og overvejelser, som det kan være relevant at beskrive, når kommunen skal udarbejde afsnittene i

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Non profit 4.

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Gældsrapportering juni 2015. Aabenraa Kommune

Gældsrapportering juni 2015. Aabenraa Kommune Gældsrapportering juni 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa, den 7. juli 2015 [2] Indledning Gældsrapporteringen omhandler Aabenraa Kommunes lån (undtaget lån til ældreboliger) samt finansielle forretninger

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. august 2012 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

1. Aktivssiden (likvide midler)

1. Aktivssiden (likvide midler) Vedrørende: Finansrapport pr. 31. december 2013 Sagsnavn: Finansrapport 2014 Sagsnummer: 00.01.00-Ø50-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen og Brian Hansen E-mail: susanne.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. maj 2012 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 21. maj 2012 Side 1 af 5 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 Punkt 8. Godkendelse af vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 2017-039372 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der

Læs mere

Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune

Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Kommunens finansielle eventyr er dikteret af højere magter Det er i den forbindelse forudsat, at den nye kommune

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. februar 2013 Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Sagsid 2009-10185 Økonomiudvalget til orientering Finansiel afrapportering pr. 31. december

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Politik for styring af finansielle dispositioner

Politik for styring af finansielle dispositioner Politik for styring af finansielle dispositioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2012 Finansiel politik 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål... 3 2 Afgrænsning... 3 3 Udførelse og kompetenceforhold...

Læs mere

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser.

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser. Administrativt bilag Finansieringspolitik for Jammerbugt Kommune 1. Baggrund Baggrunden for udarbejdelse af en finansiel strategi skal blandt andet ses ud fra at regeringen og KL har henstillet til kommunerne

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2011

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2011 Faxe Kommune Kvartalsrapport april 211 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune bør øge andelen af fast finansiering op til

Læs mere

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Dragør Kommune har en passende fordeling mellem fast

Læs mere

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 29 Faxe Kommune Anbefalinger: Faxe Kommune har en lav gennemsnitlig rente og en passende varighed på porteføljen. Med de nuværende renteforventninger vurderes porteføljesammensætningen

Læs mere

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Glostrup Kommune har en passende andel af fast finansiering,

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

Finansiel politik - Glostrup Kommune

Finansiel politik - Glostrup Kommune Finansiel politik - Glostrup Kommune 24. april 2008 1 Finansiel politik Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KOMMUNENS GÆLDSPORTEFØLJE...5 1.0 FORMÅL...5 2.0 FINANSIERINGSSTRATEGI...5

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 4. marts 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 28 februar 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

DANSKE BANK 4. DECEMBER 2008 RAPPORTERING TIL ØKONOMIUDVALGET MØDE 10. DECEMBER 2008

DANSKE BANK 4. DECEMBER 2008 RAPPORTERING TIL ØKONOMIUDVALGET MØDE 10. DECEMBER 2008 DANSKE BANK 4. DECEMBER 2008 RAPPORTERING TIL ØKONOMIUDVALGET MØDE 10. DECEMBER 2008 1 LÅN OG SWAPS Lån Aktuel restgæld Valuta Lånetype Afdækket Afdækket % I Kom. Kredit 1,876,200,773 DKK Variabel 748,400,000

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING OG ØKONOMIDIREKTØRFORENINGEN. Kommunernes Finansielle Styring. Odense den 27. april 2011.

DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING OG ØKONOMIDIREKTØRFORENINGEN. Kommunernes Finansielle Styring. Odense den 27. april 2011. DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING OG ØKONOMIDIREKTØRFORENINGEN Kommunernes Finansielle Styring. Odense den 27. april 2011. Dagsorden 1. Hvem er KommuneKredit 2. Styrelsesloven og Lånebekendtgørelsen

Læs mere

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge?

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge? Nyheder fra det finansielle marked Hvilken lånestrategi skal du vælge? Fastforrentet obligationslån Valutalån Fastforrentet obligationslån Valutalån Tilpasningslån Renteloft Optioner Fastforrentet obligationslån

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi Oktober 2017 Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle portefølje,

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Bilag KB 100831 pkt. 06_01 Redegørelse omhandlende kommunens lån i Schweizerfranc Bilag til ØU pkt. 3, den 16. august 2010 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Centralforvaltningen Borgmesterkontoret Sagsbehandler:

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Markedsandel

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Kommunaludvalget 2012-13 KOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Åbent samrådsspørgsmålj stillet

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Ved den forventede kommende låneoptagelse, anbefales det

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Finansrapport. September 2015

Finansrapport. September 2015 Finansrapport September 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkast på de likvide midler. Slutteligt

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Finansiel Strategi. ( Finansiel styring af likvid formue og langfristet gæld )

Finansiel Strategi. ( Finansiel styring af likvid formue og langfristet gæld ) Finansiel Strategi ( Finansiel styring af likvid formue og langfristet gæld ) September 2007 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1 Formål... 2 2. Porteføljepleje af den langfristede gæld 2.1 Valutasammensætning...

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 71 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. juni 2010 Talepapir til åbent samråd i Boligudvalget, alm. del, den 4. juni 2010 samrådsspørgsmål AT, AU, AV og AW af 27. april

Læs mere

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Furesø Kommune Dato: 8. marts 2011 Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner I forlængelse af aftalen af 3. marts 2005

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faaborg-Midtfyn Kommune anbefales at indgå renteswap

Læs mere

Hvidovre Kommune har i brev af 31. maj 2013 afgivet udtalelse i sagen til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Hvidovre Kommune har i brev af 31. maj 2013 afgivet udtalelse i sagen til Statsforvaltningen Hovedstaden. Statsforvaltningens brev til et kommunalbestyrelsesmedlem 2014-185434 Dato: 03-02-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Hvidovre Kommune Den 11. marts 2013 har du som kommunalbestyrelsesmedlem i Hvidovre

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Strategi for lån A/B Lindstrand Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3 Grundprincipperne

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere