Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning."

Transkript

1 Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning samt de tilknyttede bemærkninger. Beregning foretaget pr. 31. december 2009 Beløb i Note: kr. Pct. 1 Udgangspunkt 0 0,00% 2 Stress-test: 2.1 Kapital til dækning af kreditrisiko ,26% 2.2 Kapital til dækning af markedsrisiko ,64% 2.4 Kapital til dækning af øvrige risici ,91% 3 Yderligere kapital til dækning af vækst i forretningsvolumen ,73% 4 Yderligere kapital til dækning af kreditrisici: 4.1 Store engagementer 600 1,82% 4.2 Svage engagementer ,76% 4.3 Geografisk koncentration 0 0,00% 4.4 Erhvervsmæssig koncentration 0 0,00% 4.5 Koncentration af sikkerheder ,00% 5 Yderligere kapital til dækning af markedsrisici.. 0 0,00% 6 Yderligere kapital til dækning af ejendomsrisici.. 0 0,00% 7 Yderligere kapital til dækning af øvrige risici: 7.1 Kontrolmiljø / operationel risiko ,64% 7.2 Strategiske risici. 0 0,00% 7.3 Omdømmerisici. 0 0,00% 7.4 Risici i relation til sparekassens størrelse 0 0,00% 7.5 Koncernrisici. 0 0,00% 7.6 Kapitalfremskaffelse.. 0 0,00% 7.7 Likviditetsrisici. 0 0,00% 7.8 Afviklingsrisici.. 0 0,00% 7.9 Andre forhold ,00% Totalt kapitalbehov / solvensbehov ,77% Vægtede aktiver pr. 31. december

2 1. Udgangspunkt Der tages udgangspunkt i et kapitalbehov på kr. 0 og dertil lægges de elementer, der har indflydelse på størrelsen af den nødvendige kapital, idet formålet med at beregne solvensbehovet er at sikre at indlånere ikke lider tab og beregning har en horisont på 1 år. 2. Stresstest Med baggrund i en række tænkte scenarier, er der foretaget en række stresstests, hvori følgende variabler indgår: 2.1. Kreditrisiko Ved beregning af kreditrisikoen er udlånsporteføljen opdelt i lån til andelsboliger ca. kr , idet disse er sikret ved pant indenfor 80 % af de af andelsboligforeningerne beregnede værdier af andelsbeviserne eller i de tilfælde pantet går herudover, sikret ved fuldgode selvskyldner kautioner på denne post hensættes 4 % eller kr Der er set bort kreditrisikoen på udlån til den 3. verden ca. kr , idet disse er sikrede ved kautioner fra velrenommerede pengeinstitutter og institutioner. Herudover udgør de mindre udlån ca. kr På denne sidste post hensættes 4 % eller kr Markedsrisiko Der beregnes på følgende situationer: Fald i nettorenteindtægten på 12 % point Obligationskursfald, der medfører rentestigning på 1 %. Aktiekursfald på 30 % Valutakursfald på 12 % Til dækning af risikoen afsættes der kr Øvrige risici Der beregnes på følgende situationer: Stigning i omkostninger med 12 % Fald i gebyrindtægter med 17 % Til dækning af risikoen afsættes der kr Vækst i forretningsvolumen Andelskassens udlån er igennem de sidste 5 år i gennemsnit steget med 20 %. I henhold til lov om finansiel stabilitet som andelskassen er underkastet må stigningen i perioden 1. oktober september 2010 maksimalt udgøre 8 % pr. år. En vækstpolitik på 8 % vil, hvis væksten udelukkende sker i lån, der vægtes med 75 % ved opgørelsen af solvensbehovet, maksimalt påvirke kravet til størrelsen af andelskassens solvensbehov med kr Beløbet afsættes. 4. Kreditrisici

3 Andelskassens udlån og garantier anses generelt for at være sunde og risikoen godt afdækket gennem sikkerhedsstillelser. Med en forventning om svagt stigende renteniveau i de kommende år, og dermed større usikkerhed om debitorernes tilbagebetalingsevne og samtidig stagnerende priser på fast ejendom, er der sandsynlighed for forøget kreditrisiko fremover. Som følge deraf, afsættes der i solvenskravet yderligere svarende til 2,60 % point af de vægtede aktiver. Følgende elementer indgår i vurderingen: 4.1. Store engagementer Andelskassens nøgletal for store engagementer ligger på omkring 255,0 % (dvs. at summen af store engagementer, der er defineret ved engagementer over 10 % af basiskapitalen, udgør 255,0 % af basiskapitalen). Denne andel er større end gennemsnittet for tilsvarende pengeinstitutter, der ligger på ca. 85 %. Dette skyldes imidlertid at udlånene til den 3. verden ydes som større lån til andre institutioner og disse lån er godt sikrede via garantier og institutionernes egenkapital. Derudover indgår lånene til andelsboliger, der er sikrede ved pant og kautioner. Som følge deraf afsættes der kr svarende til 1,6 % af de samlede udlån og garantier Svage engagementer I forbindelse med Finanstilsynets besøg i andelskassen den februar 2009 blev andelskassens svage engagementer opgjort således i t.kr: Gorm Toft Trine og Nicolai Sichlau 881 Peter Hugge og Rebekka Ove 471 I alt Til sikring af svage engagementer i andelskassen, afsættes der yderligere kr , der svarer til 0,67 % af de samlede udlån og 10 % af de svage engagementer. Rejseburauet har nedbragt sit engagement og anses ikke længere for et svagt engagement 4.3. Geografisk koncentration Der er en bred geografisk spredning af andelskassens engagementer, hvorfor der ikke afsættes yderligere kapital dertil Erhvervsmæssig koncentration Da andelskassen udlån til egentlig erhverv bortset fra 3. verdenslånene er minimale ses der ikke behov for at afsætte midler til dækning af denne risiko Koncentration af sikkerheder Størstedelen af de stillede sikkerheder består af pant i ejerboliger/andelsboliger, der er spredt geografisk.

4 Til dækning af denne koncentration afsættes der kr svarende til 2,00 % af de samlede udlån og garantier vedrørende udlån til ejerboliger /andelsboliger. 5. Markedsrisici Renterisiko på indlån / udlån Andelskassens fast forrentede ind- og udlån udgør følgende andele af de samlede indog udlån: Indlån 6,7 % Udlån 24,5 % Den påvirkning som forskellen i fastforrentede ind- og udlån medfører ved en ændring af renten er indregnet under stresstesten med kr svarende til 3 %. Renterisiko på placering af likviditet Overskydende likviditet placeres dels i andre pengeinstitutter til variabel rente og dels i obligationer med relativ kort løbetid. Risiko anses dækket dels af statsgarantien for indlån og dels ved det under markedsrisikoen hensatte kr ved rørende obligationer. Obligationsrisiko Andelskassen har placeret kr i obligationer. Risikoen ved denne placering er opgjort til at en stigning i renten på 1 % vil medføre et fald i kursen på ca Aktierisiko Andelskassens aktiebeholdning fordeler sig med ca. kr i unoterede aktier til anskaffelsessum, hvorpå der skønnes at være en meget lille risiko, samt ca. kr i børsnoterede aktier, hvor der er en betydelig risiko. Her er der afskrevet kr under stresstesten, hvilket skønnes tilstrækkeligt Valutarisiko Andelskassens valutarisiko knytter sig til et udlån i dollar på ca. kr samt udlån og aktier i euro ca. kr Risikoen knytter sig især til dollaren. Der er hensat kr under stresstesten, hvilket skønnes tilstrækkeligt. 6. Ejendomsværdirisko Andelskassen besidder ingen ejendomme, hvorfor risikoen er nul. 7. Øvrige risici Følgende elementer indgår i vurderingen: 7.1. Kontrolmiljø / operationel risiko

5 I vurderingen af andelskassens operationelle risiko skal der tages højde for, at den anvender eget edb-system og program med backup samt et netbanksystem, der kører gennem Folkesparekassen. Andelskassen har forretningsgange på de væsentligste områder og et tilfredsstillende kontrolmiljø. Der afsættes kr til dækning af operationelle risici svarende til 1,65 % af de vægtede aktiver Strategiske risici Det vurderes ikke, at Andelskassen har særlige strategiske risici, hvorfor der ikke afsættes yderligere kapital dertil Omdømmerisici Det vurderes ikke, at Andelskassen har særlige omdømmerisici, hvorfor der ikke afsættes yderligere kapital dertil Risici i relation til andelskassens størrelse Det vurderes ikke, at der er særlige risici forbundet med Oikos s størrelse, hvorfor der ikke afsættes yderligere kapital dertil Koncernrisici Oikos indgår ikke i en koncern, hvorfor der ikke afsættes yderligere kapital dertil Kapitalfremskaffelse Der henvises til Andelskassens plan for tilvejebringelse af ny basiskapital. På grund af andelskassens grundlag og tilknytning og relationer til foreninger og organisationer vurderes det, at der ikke er behov for at afsætte omkostninger til fremskaffelse af kapital Likviditetsrisici Gennem det seneste års tid er sparekassens overskudslikviditet reduceret væsentligt som følge af stigende udlån. Andelskassens nøgletal for overdækning i forhold til likviditetslovskrav andrager ca. 375 %, hvilket er over gennemsnittet for tilsvarende pengeinstitutter. Det vurderes derfor unødvendigt at afsætte kapital hertil Afviklingsrisici Andelskassen har ingen afviklingsrisici, hvorfor der ikke afsættes yderligere kapital dertil Andre forhold Der afsættes ikke yderligere kapital til dækning af andre forhold. Nærværende fastsættelse af solvensbehovet er gældende indtil 31. marts 2011, idet beregningen tages op til revurdering i forbindelse med udarbejdelsen af regnskab for 2010.

6 Århus, den. 12. oktober 2010 Allan Andersen Godkendt: Ivor Palmer Jørgensen Henrik Ølgaard Halfdan Sølvsten Formand Næstformand Kristina W. Pedersen Heidi Jakobsen Ejvind Post Anne Bjerre Braüner Christian Carstensen Jakob Mandrup

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Metoder Risikoområde: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aktieselskabet Lollands Bank selskabsmeddelelse nr. 13/2013 24. oktober 2013 FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S Bestyrelserne

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10 ÅRSRAPPORT 2008 2 Indhold Kort om Danmarks Skibskredit 4 Hovedtal 5 Årets aktiviteter 6 Udvikling i resultatopgørelse og balance 8 Forventninger til fremtiden 9 Organisation og selskabsledelse 10 Regelsæt

Læs mere

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET Koncernrisikorapport 2009 AKTIESELSKABET 02 Koncern-risikorapport for Arbejdernes Landsbank 2009 3 Den overordnede risikostyring 4 Kreditrisiko på kundeudlån i banken 13 Kreditrisiko på kreditinstitutter

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18 Årsrapport 2012 Cvr. nr. 65 74 60 18 OPLYSNINGER OM PENGEINSTITUTTET A/S MØNS BANK Storegade 29. DK-4780 Stege CVR-nr. 65 74 60 18 Hjemstedskommune: Vordingborg kommune Tlf. 55 86 15 00. Fax 55 86 15 55

Læs mere

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 indholdsfortegnelse Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Finanstilsynets inspektioner 6 Risikoeksponering 7 Krediteksponering

Læs mere

Bank Års rapport 2012

Bank Års rapport 2012 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse 4 Ledelsespåtegning 6 Intern revisions erklæringer 7 De uafhængige revisorers erklæringer 9 Ledelsesberetning 11 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nordjyske Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 14. 2015, 2. marts 2015 A/S Nørresundby Bank selskabsmeddelelse nr. 16, 2. marts 2015 FUSION AF NORDJYSKE

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår Årsrapport 2014 13. regnskabsår OPLYSNINGER OM LR REALKREDIT 2 LEDELSESPÅTEGNING 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 4 TIL KAPITALEJERNE I LR REALKREDIT A/S 4 PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 4 Ledelsens ansvar

Læs mere