Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område"

Transkript

1 Mere end flødeskum Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

2

3 Indhold Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Side 1 Fakta om standardprogrammet Side 2 Holberghus - med løftet pande - og kvalitet Side 4 Fakta om De Sociale Indikatorprogrammer (SIP) Side 7 Det skal give mening for medarbejderne Side 8 Beboer- pårørendeundersøgelser Side 10 Kort om auditmetoden Side 11 Baggrund Side 12

4 Foto: Troels Witter

5 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kort sagt handler kvalitetsmodellen om at udvikle kvaliteten på de sociale tilbud. Til gavn for både borgere, pårørende, og medarbejdere. Det er selvsagt ikke nogen nem opgave, men en udfordring, som I med modellen får hjælp til at løfte. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet Beboer- og pårørendeundersøgelser Dokumentationsredskaber Kvalitetsmodellens tre ben, Standardprogrammet, Dokumentationsredskaber og Beboer- og pårørendeundersøgelserne, giver jer tilsammen en mulighed for at komme rundt om stort set alle tænkelige spørgsmål i jeres sociale tilbud. Det samlede program er en værktøjskasse. De tre værktøjer kan anvendes samlet eller selvstændigt. område. Vi er stolte over at være med til at skabe rammer for kvaliteten af det vigtige arbejde, der foregår på sociale tilbud. På side 2-3 præsenteres standardprogrammet kort. På side 4-5 er der et interview med leder og medarbejder fra et Holberghus i Randers Kommune, der har erfaring med kvalitetsmodellen. På side 7 præsenteres SIP (De Sociale Indikatorprogrammer). På side 8-9 bringes et interview med en afdelingsleder fra Tangkær i Region Midtjylland, der arbejder med kvalitetsmodellen. På side 10 er der fakta om beboer-pårørendeundersøgelser. På side 11 introduceres til audit, der indgår som metode i arbejdet med kvalitetsmodellen. På siderne kan du finde baggrundsoplysning samt kontaktoplysninger, hvis du vil vide mere om Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. 1

6 Fakta om standardprogrammet Standarder er overordnede krav, som sætter rammer, der udfyldes lokalt. Det er en overskuelig måde at få arbejdet gjort systematisk, så alle medarbejdere ved, hvad de skal og hvornår. Hvorfor? Fordi borgerne får løfte om, at der bliver arbejdet professionelt og systematisk med lige netop deres udfordringer. Fordi fokus på faglighed og læring i arbejdet bliver skærpet. Fordi det er en enestående mulighed for at vise udadtil, hvor professionelt der arbejdes på sociale tilbud. Standarderne er til gavn for borgerne, såvel som pårørende, medarbejdere og offentlighed. I Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er der nu ni standarder. De dækker ni helt centrale områder af det socialfaglige arbejdsfelt. Både det, der har med ydelsen til borgerne at gøre og det, der vedrører den organisatoriske del af arbejdet (arbejdspladsen). De ni standarder Seks ydelsesspecifikke standarder: Kommunikation Brugerinddragelse Individuelle planer Utilsigtede hændelser Medicinhåndtering Magtanvendelse Tre organisatoriske standarder: Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø Ledelse 2

7 Man kan altid udvikle sig og blive bedre. Derfor er arbejdet med standarderme cirkulært. Det foregår i fire trin, der stiller forskellige opgaver til tilbuddet. Trin 4 Kvalitetsforbedring. Tilbuddet laver en prioritering og en plan med afsæt i kvalitetsovervågningen. Hvad har man fået øje på,og hvordan kan man forbedre praksis? Trin1 Udarbejdelse af retningsgivende dokumenter. Tilbuddet beskriver, hvordan de arbejder med fx individuelle planer og de procedurer, der knytter sig til arbejdet. Det er tilbuddets rolle at beskrive den lokale praksis i forhold til de overordnede krav i standarderne. Nogle af kravene udfylder man sikkert allerede. Andre krav er en skærpelse af arbejdet, så det bliver endnu bedre. Trin 3 Kvalitetsovervågning. Tilbuddet kigger sig selv i kortene og undersøger arbejdet med standarderne. Fungerer praksis, skal retningslinjerne ændres, eller bliver man opmærksom på noget helt andet? Læring er formålet med at analysere egen praksis. Audit er en oplagt metode til kvalitetsovervågning. Trin 2 Kender og anvender. Retningslinjerne skal implementeres, så medarbejderne ved, hvordan de skal udføre deres arbejde. Man skal selvfølgelig ikke kende ordlyden, men leder og medarbejder skal kende til de procedurer, der er en del af arbejdet. Ekstern evaluering Hvert 3. år skal tilbuddet evalueres i arbejdet med standarderne af eksterne parter. Det er velkendt, at udefrakommende kan opdage noget andet end man selv kan, når praksis undersøges. Erfaringsmæssigt kan Ekstern evaluering være en øjenåbner i kvalitetsarbejdet. Til forskel fra tilsyn, er Ekstern evaluering ikke en kontrolopgave med et myndighedsafsæt. Det er derimod en vurdering af arbejdet, der ligger inden for standarderne. Men en vurdering, der kan skabe afsæt for faglig refleksion, fordi den foretages af folk med socialfaglig viden. 3

8 Holberghus: Med løftet pande og kvalitet 4 Medarbejderne på børne- og ungeinstitutionen Holberghus har ranket ryggen, siden Randers Kommune i 2009 besluttede at implementere standardprogrammet på udsatte-, handicap- og psykiatriområdet. Systematikken øger stoltheden i deres arbejde. Dorte Juul Hansen er konstitueret leder af Holberghus og områdeleder i Randers Kommune. Hun mener, det har været ressourcerne værd at blive fortrolige med standardprogrammet på tilbuddet: - Man tænker jo først i kontrol, men arbejdet med standarderne er jo faktisk en måde til at underbygge vores professionalisme. En af de problemstillinger vi står med på vores område er, at vi skal have synliggjort vores eget værd, forklarer Dorte, der sammen med sine medarbejdere netop kommet igennem de fire trin i standardprogrammet. Hun fortsætter: - Vi skal dokumentere det, vi faktisk gør, og at det, vi gør, faktisk også er det, vi siger, vi gør. Involvering og kreativitet engagerer medarbejderne Det er en stor mundfuld at implementere standardprogrammet. Det er arbejde, der involverer hele organisationen og på et område, hvor der i forvejen er nok at bruge ressourcerne på. På Holberghus var det derfor selvfølgelig heller ikke alle medarbejdere, som kunne se meningen i standarder, retningsgivende dokumenter og kvalitetsovervågning. - I ledelsesgruppen tænkte vi fra starten, at når det er det her, vi skal, så skal vi få det integreret godt. Og vi skal ikke lave dobbeltarbejde, forklarer Dorte Juul Hansen. - Vi valgte at præsentere det hele for alle medarbejdere på en temadag. Det skulle være en særlig dag med plads til drøftelser, kreativitet og involvering af alle. Lone Beider er pædagog og tillidsrepræsentant på Holberghus, og hun synes, ledelsen lykkedes med at få budskabet ud: - Vi blev delt op i grupper og fik tildelt en standard, som vi skulle præsentere for de andre, så de kunne huske det. Det blev både sjovt, tænksomt og underholdende, og vi blev faktisk vækket. Selvfølgelig blev der talt om hvad dette her ville betyde, og om det bare ville blive en mappe, der kom til at stå på hylden, men sådan er det ikke. Foto: Tobias Lybech Bojesen Medarbejder på botilbud

9 En grundig oprydning Forud for temadagen havde en arbejdsgruppe med repræsentanter fra medarbejderne og ledelsen sat sig grundigt ind i programmet og gjort et stort arbejde med at udarbejde retningsgivende dokumenter: - Vi har fået ryddet grundigt op undervejs, fortæller Dorte Juul Hansen. De 117 gode retningslinjer i forhold til kommunikation er blevet kogt ned, så det er mere overskueligt og lettere at gå til: - Nu ved alle medarbejderne, at vi har standarden, og hvor de kan finde de relevante retningslinjer. Og det gør det også lettere at introducere nye medarbejdere, fortsætter hun. Jeg tror, at det kan give noget mere stolthed til professionen at have med mennesker at gøre, at der nu registreres og noteres på en mere systematisk måde. Leder Lærerige faglige drøftelser i audit Lone Beider oplever også, at tydelige retningslinjer sparer forvirring og diskussioner blandt personalet. Det giver ro. Samtidig er det både lærerigt og vigtigt løbende at tage retningslinjerne op til revision, påpeger hun. Som tillidsrepræsentant deltog Lone Beider i et såkaldt auditmøde om de organisatoriske standarder: - Det var spændende at drøfte spørgsmål som hvordan forstår jeg det her?, hvordan arbejder vi med det?, og Synes jeg overhovedet, at vi arbejder med det?. Det blev også klart, at der var ting, vi slet ikke forstod ens, eksempelvis vores mentorordning. Du kan læse mere om auditmetoden på s. 11. Fælles referenceramme på det kommunale handicapområde Også uden for Holberghus bidrager standardprogrammet til at finde fælles fodslag: - Jeg oplever, at det letter kommunikationen, at vi har fælles referenceramme i standardprogrammet, forklarer Dorte Juul Hansen om samarbejdet mellem områdelederne i Randers Kommune. Foto: Tobias Lybech Bojesen 5

10 6

11 Fakta om De Sociale Indikatorprogrammer (SIP) SIP er et af de dokumentationsværktøjer i kvalitetsmodellen, der har kørt i længst tid. SIP skal give viden om livssituationen for borgere på sociale botilbud. Og hvordan borgerne udvikler sig, mens de bor der. Grundtanken er, at dokumentationen af socialt arbejde skal være relevant for botilbuddene på både kort og lang sigt. Hvorfor? Fordi borgerne får større sikkerhed for, at den sociale indsats er tilrettelagt på en systematisk måde, der kommer rundt om det hele menneske Fordi værktøjerne i SIP skaber grundlag for en konstruktiv dialog med borgeren Fordi refleksioner over egen praksis skaber grundlag for vidensdeling og kvalitetsudvikling SIP sætter ikke kun fokus på resultaterne af den sociale indsats, men også på hvordan resultaterne er opnået. Det gavner borgerne, såvel som pårørende, medarbejdere og offentligheden. Det sociale område er stort og komplekst. Hvad der virker på ét område eller for én borger, virker ikke nødvendigvis på et andet område eller for en anden borger. Derfor er programmerne i SIP tilpasset hver deres målgruppe. I Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område er der nu udviklet programmer målrettet: Børn anbragt uden for hjemmet (Pilottestes forår 2013) Unge på åbne døgninstitutioner Unge på sikrede døgninstitutioner Borgere med erhvervet hjerneskade Borgere med autisme spektrum forstyrrelse Borgere med psykisk udviklingshæmning Borgere på social psykiatriske botilbud SIP er integreret i forskellige socialfaglige IT-systemer som fx Bosted og EKJ, så dokumentationen kan foregå, når der i øvrigt dokumenteres. Dokumentationen i IT-systemerne kan give en her og nu-viden om borgernes udvikling, som kan aflæses af letforståelige grafer. Tilbuddet får ligeledes et samlet overblik over alle borgere, når der hvert 2. år centralt fra SIP-sekretariatet udarbejdes en rapport. Hvert 2. år udarbejdes en målgrupperapport på tværs af tilbud. Selvbestemmelse I meget høj grad 5 I høj grad 4 I nogen grad 3 I ringe grad 2 Slet ikke 1 Ikke relevant/ 0 Ved ikke Vigtighed Tilfredshed Selvbestemmelse er et af de temaer, der berøres i SIP-skemaerne. Her ses, hvordan der kan være forskel på vigtighed og tilfredshed for en borger. 7

12 Det skal give mening for medarbejderne Det var ikke kærlighed ved første blik, da ledelse og medarbejdere på botilbuddet Tangkær første gang stiftede bekendtskab med De Sociale Indikatorprogrammer (SIP). Men dokumentation i arbejdet giver nu mening. På Djursland i Region Midtjylland ligger Tangkær, der er et regionalt socialpsykiatrisk botilbud for voksne. Tilbuddet blev i 2010 en del af SIP, og da var afdelingsleder Lars Bording klar i mælet: SIP er en skal-opgave. Det handler først og fremmest om at få det til at give mening i hverdagen. Han forklarer: - De fleste af os frygtede nok, at det nye kunne blive noget, der kom til at ligge i en skuffe. I LMU og ledelsen gjorde vi derfor en dyd ud af, at det ikke var til diskussion, om vi skulle bruge redskaberne. For at undgå, at SIP kom ned i en skuffe, var strategien at få redskaberne i programmet til at spille sammen. Medarbejderne skal ikke kende SIP af navn, men af gavn. Vi valgte at præsentere det hele for alle medarbejdere på en temadag. Det skulle være en særlig dag med plads til drøftelser, kreativitet og involvering af alle. Leder SIP tydeliggør borgerens motivation SIP ligger i dag ikke i nogen fjerntliggende skuffe på Tangkær. Når kommunen i 141-handleplanen stiller en opgave, bringer medarbejderne redskaberne i spil. Er opgaven at mindske en borgers kriminelle adfærd, er SIP udgangspunkt for at finde frem til borgerens motivation: - SIP giver en god systematisk ramme som dialogredskab, forklarer Lars Bording og fortsætter: - Hvis borgeren for eksempel scorer høj vigtighed og lav tilfredshed i forhold til sociale relationer, er det måske på det område, borgeren er mest motiveret for at arbejde. SIP viser, hvor der er størst chance for succes. Den røde tråd er der! Tangkær deltager også i Standardprogrammet. Som led heri, deltog nogle af medarbejderne i en såkaldt audit. Og her gav faglige drøftelser et hidtil uvant overblik over indholdet i botilbuddets værktøjskasse: - Medarbejderne fik en aha-oplevelse, fortæller Lars Bording. Tangkærs ledelse havde fra start gjort et stort nummer ud af at forklare sammenhængen i dokumentationen, men: - Det virker altså bedst, når medarbejderne selv finder den røde tråd, forklarer han. Og så blev det klart, hvorfor medarbejderne skal dokumentere, at de gør det, de siger, de gør: - Det er ganske enkelt vores bevis over for kommunerne. Er dokumentationen ikke på plads, er der ingen kunder i butikken. 8

13 Behov for effektdokumentation Lars Bording ser et behov for effektdokumentation: - Det er nødvendigt at kunne beskrive og måle borgernes funktionsniveau over tid, uddyber han konstruktivt. I sekretariatet for Kvalitetsmodellen er der aktuelt fokus på netop dette behov. Jeg oplever, at det letter kommunikationen, at vi har fælles referenceramme i standardprogrammet. Leder Foto: Søren Sander Faglig leder, Tina Willemann, Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er meget optaget af, at der hele tiden er fokus på den virkelighed, programmet skal fungere i. Derfor tilpasses programmet løbende efter nye behov i virkeligheden på tilbuddene: Det er i alles interesse, at programmet giver bedst muligt udbytte. Vi skal dokumentere dér, hvor det gavner. 9

14 Beboer- pårørendeundersøgelser Beboer- pårørendeundersøgelser gennemføres for brugere og pårørende på sociale tilbud. Undersøgelserne kan give tilbuddet en viden om beboernes og pårørendes oplevelser og vurdering af arbejdet på tilbuddet. Det er dermed også en måde for tilbuddet at få afdækket, hvor der kan være behov for at arbejde mere indgående. Undersøgelserne gennemføres hvert 3. år. Tilbuddet kan derfor se uviklingen i tilfredshed over tid. At følge tilfredsheden over tid kan tjene til kvalitetssikring samt løbende udvikling og forbedring på tilbuddet. Vi skal dokumentere det, vi faktisk gør, og at det, vi gør, faktisk også er det, vi siger, vi gør. Leder Besvarelserne sker enten på eller telefonisk. Beboere på socialpsykiatriske tilbud deltager i undersøgelserne. Pårørendeundersøgelserne er for øvrige målgrupper, fx børn og handicap. 10

15 Kort om auditmetoden Ordet audit betyder revision eller høring og er en systematisk faglig drøftelse, hvor alle har mulighed for at komme til orde. Audit er et redskab til systematisk faglig vurdering og evaluering af en afgrænset praksis. Fagpersonerne, der deltager, får mulighed for at træde et skridt tilbage og betragte den nuværende praksis. Systematikken i audit giver mulighed for, at forskellige perspektiver kommer i spil og efterlader mulighed for udvikling af praksis. Auditmetoden er en metode, der anvendes til kvalitetsovervågning i standardprogrammet. I SIP bruges audit til at drøfte resultater i rapporter. Auditmetoden kan også anvendes til: Faglig udvikling og udarbejdelse af anbefalinger til best practice Udvikling af sagsbehandlingsarbejde Gennemgang af kritiske forløb eller hændelser Evaluering og udvikling af tværsektorielt samarbejde På hjemmesiden standardprogrammet/audit? kan du gratis rekvirere vores udgivelse Om audit, der beskriver metodens muligheder med baggrund i vores samlede erfaringer med metoden inden for sundheds-, social- og psykiatriområdet. Foto: Tobias Lybech Bojesen 11

16 Baggrund Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er under løbende udvikling i samarbejde med fagprofessionelle og andre relevante parter. Modellen er dynamisk og vi arbejder ud fra en betragtning om, at man hele tiden kan blive bedre og passe bedre ind i den virkelighed, som vi er en del af. Fagprofessionelle har haft en stor rolle i udarbejdelsen af standarderne såvel som udarbejdelsen af dokumentationsprogrammerne. For det er dem, der har en relevant viden og dem, der ved, hvordan man højner kvaliteten på tilbuddene : Efterår 2008: : Juni 2009: 2009 og frem: Efterår 2010: Efterår 2010: Vinter 2012: Forår 2012 og frem: Opstart af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område i regionerne Udvikling af standarder samt dokumentationsprogrammer Udgivelse af de første 6 standarder En række kommuner vedtager deltagelse i modellen Udarbejdelse af retningsgivende dokumenter og implementering af standarder og SIP på tilbudsniveau Pilottest af audit Pilottest af Ekstern evaluering Udarbejdelse af tre nye standarder Ekstern evaluering på alle regionale tilbud Ét er udarbejdelse af dokumenter, noget helt andet er implementering og refleksion i det faglige arbejde i praksis. I sekretariatet for kvalitetsmodellen lægger vi stor vægt på at hjælpe i gang og uddanne medarbejderne på tilbuddene til selv at varetage opgaverne, fx afholdelse af audit. Dette er et arbejde, der foregår løbende. 12

17 Info om priser Findes på hjemmesiden hvor du kan finde priser for kommuner og enheder. Du er altid velkommen til at kontakte os og få et mere konkret priseksempel. Kontakt Faglig leder Tina Willemann Tlf Sekretariatet for Dansk kvalitetsmodel på det sociale område CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Aarhus N 13

18 14

19

20

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere