Privatansattes arbejdstid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Privatansattes arbejdstid"

Transkript

1 Privatansattes arbejdstid

2 Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej Frederiksberg Telefon: Telefax: Redaktion: Faglig konsulent Liselotte Jespersen Grafisk tilrettelæggelse: Kis Olsen Tryk: Omslag: Datagraf Auning AS Pjece: Stephan Thomsen 1. oplag eks.

3 Indhold 4 Indledning 5 Arbejdstid 6 Overarbejde 8 Arbejdsdirektivet 9 Flekstid 10 Tilkalde- og rådighedsvagtordninger 11 Forskudt tid/skiftehold 13 Forslag til aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden 15 Forslag til aftale om flekstid 16 Forslag til aftale om forskudt tid 18 Forslag til aftale om skiftehold 20 Forslag til aftale om overarbejde 21 Forslag til aftale om tilkald 22 Forslag til aftale om vagtordning 23 Forslag til aftale om rejseregler 24 Nyttige adresser 3

4 Indledning Den daglige, ugentlige eller årlige arbejdstid er ikke fastsat i lovgivning, men fastlægges ved aftale enten i individuelle kontrakter mellem den enkelte arbejdsgiver og ansatte, i husaftaler eller i kollektive overenskomster. Der er en tradition for, at magistre har et selvstændigt arbejde og selv tilrettelægger deres arbejdstid - og dermed til en vis grad også selv er herrer over arbejdets omfang. Magistre har et engagerende og spændende arbejde og stiller høje kvalitetskrav, som ofte ikke kan rummes inden for normal arbejdstid. De fleste magistre har en meget fleksibel arbejdstid - uanset hvor de arbejder. Set fra arbejdsgivers synspunkt er fleksibiliteten en fordel. Det er ikke nødvendig i normeringen at tage hensyn til spidsbelastninger eller pludseligt opståede arbejdsopgaver. Arbejdsgiver behøver heller ikke med mindre det er aftalt at betale ekstra for arbejde på skæve tidspunkter uden for den normale arbejdsdag. Også de ansatte kan have fordel af en fleksibel arbejdstid. De kan selv i vid udstrækning tilrettelægge udførslen af arbejdsopgaverne og overskydende tid kan bruges til private formål. Problemet er blot, at arbejdsopgavernes omfang, tidsfrister, kontortider og møder ofte sætter snævre grænser for fleksibiliteten. Derfor er det nødvendigt, at lave aftaler om arbejdstidens længde og placering og hvordan arbejdstid udover det normale skal honoreres. Denne pjece er et redskab til inspiration både for den enkelte magister, som står over for at indgå en aftale om arbejdstid, mer- og overarbejde m.v. i en individuel kontrakt og for klubberne i deres løbende forhandlinger om husaftaler eller overenskomster. Pjecen er bygget op således, at der til hvert enkelt emne er et forslag til en aftale om det pågældende emne. Ønsker du i øvrigt råd og vejledning i forbindelse med arbejdstiden, er du altid velkommen til at kontakte Dansk Magisterforening. Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej Frederiksberg Telefon

5 Arbejdstid Arbejdstiden er ikke lovbestemt, så derfor skal aftaler om den normale ugentlige arbejdstid med i enten en individuel kontrakt eller i en kollektiv aftale. Inden for den private sektor findes der ingen generelle regler, men i den offentlige sektor og langt de fleste steder i det private, hvor der er en overenskomst er den normale eller gennemsnitlige ugentlige arbejdstid p.t. på 37 timer. Funktionærloven indeholder ingen regler om arbejdstid. Der er dog visse begrænsninger for, hvor meget man kan arbejde. I Arbejdsmiljøloven er det bestemt, at der inden for hvert døgn, regnet fra normal arbejdstids begyndelse, skal være en sammenhængende hvileperiode på 11 timer (11-timers reglen), og at der inden for hver periode på 7 døgn skal være mindst et fridøgn. I EU's direktiv om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, som skulle være implementeret i de danske overenskomster senest den 23. november 1996, er det desuden fastlagt, at den gennemsnitlige arbejdsperiode inden for en periode på højst 4 måneder ikke må overstige et gennemsnit på 48 timer ugentligt. Endelig skal man være opmærksom på, at Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet fastsætter, at arbejdsgiveren i ansættelseskontrakten skal oplyse, hvad der er normal daglig eller ugentlig arbejdstid. En aftale om den konkrete ugentlige arbejdstid vil være en afgørende forudsætning for at indgå en aftale om honorering af merog overarbejde, så den normale arbejdstid kan begrænses til det rimelige. Når der indgås aftaler om arbejdstidens længde er det også vigtigt at aftale, hvad arbejdstiden indeholder, f.eks. om den er med eller uden betalt frokostpause. Udover frihed på søgne- og helligdage kan der selvfølgelig forhandles om andre fridage. Det kunne være frihed på fredag efter Kristi Himmelfartsdag, 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag, nytårsaftensdag eller fri mellem jul og nytår. Det kunne også være aftaler om ekstra feriefridage udover de 5 ugers ret til ferie, som Ferieloven p.t. giver ret til. 5

6 Overarbejde Alt for mange magistre arbejder alt for meget over. Mer- og overarbejde giver mindre tid til familie og venner, mindre tid til at dyrke fritidsinteresser, mindre tid til rekreation - med deraf følgende risiko for nedslidning og helbredsskader. Merarbejde er uøkonomisk. Der kommer færre i arbejde, arbejdsløsheden bliver større og fordelingen af det nødvendige arbejde i samfundet bliver skæv. Merarbejde skyldes mange forskellige forhold: - arbejdsopgaverne er ikke jævnt fordelt - spidsbelastninger forekommer hyppigt - arbejdsopgaverne er sæsonbetonet opgavernes omfang og sammensætning varierer over året - bemandingen på arbejdspladsen er generelt fastsat på et niveau, der er for lavt i forhold til arbejdspladsens reelle opgaver og mål - der er afsat for lidt tid til opgaverne eller der pålægges for mange opgaver - der tages ikke i normeringen hensyn til sygdom, barsel, ferie eller andet fravær eksempelvis ledige stillinger, nyansatte kolleger, TR-arbejde - det ligger i kulturen på arbejdspladsen Der kan være årsager til unødigt mer- og overarbejde, som både er knyttet til den enkelte medarbejder og til arbejdspladsen som helhed. Hvordan problemet skal gribes an, afhænger af hvilken type arbejdsplads der er tale om, hvordan arbejdet tilrettelægges, og hvilke muligheder den enkelte eller klubben har på arbejdsfordeling og arbejdstilrettelæggelse i virksomheden. Men arbejdet bør søges tilrettelagt og planlagt, så det kan klares i et passende tempo inden for den normale arbejdstid. For at udelukke eventuelle økonomiske incitamenter til at pålægge/påtage sig merarbejde/overarbejde, skal der aftales regler for overarbejdets omfang og honorering. En aftale om afspadsering vil give den bedste kompensation og er det bedste virkemiddel mod overarbejde. På side 20 er vist forskellige forslag til, hvorledes en aftale om merarbejde/overarbejde i forbindelse med flekstid kan udformes. I en kollektiv aftale om overarbejde er det først og fremmest vigtigt at få en bestemmelse om, at overarbejde så vidt muligt bør undgås. Dernæst at såfremt overarbejde finder sted, skal dette afspadseres eller honoreres, og endelig skal der 6

7 gives et vist varsel forud for varsling af overarbejde. Hvis ikke der er aftalte regler om overarbejde, og det heller ikke er sædvane, at virksomheden honorerer overarbejde, må den enkelte magister i rimeligt omfang påtage sig at arbejde over, når overarbejdet er sagligt begrundet. Det er primært arbejdsgiveren, som vurderer rimelighed og saglighed, og pligten til at påtage sig overarbejde er proportional med stillingens indhold. Selvom magistre som udgangspunkt har pligt til at arbejde over, giver dette ikke umiddelbart en ret til særskilt honorering af overarbejde. Afspadsering eller ekstra betaling forudsætter en aftale herom. Er der ikke en aftale, er man ansat på bruttoløn", det vil sige, at honorering for overarbejde er indeholdt i lønnen. Det er derfor også vigtigt i forbindelse med indgåelsen af den individuelle kontrakt at forsøge at få en aftale om honorering af overarbejde, hvis en sådan ikke allerede findes i virksomheden. Også her kan der hentes inspiration i forslagene til aftaler om overarbejde på side 20. 7

8 Arbejdstidsdirektivet EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. Udgangspunktet for direktivet er lønmodtagernes sikkerhed og sundhed, hvilket i Danmark allerede er delvist reguleret i Arbejdsmiljølovens bestemmelser om hviletid og fridøgn. I direktivet om tilrettelæggelse af arbejdstiden er bl.a. fastsat, at den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syv dages periode ikke må overstige 48 timer inklusive overarbejde, dog kan referenceperioden, det vil sige den gennemsnitlige opgørelse af timetallet, udgøre op til 4 måneder. Med andre ord: Inden for en 4 måneders periode må den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstige 48 timer pr. uge. Dette direktiv skulle være implementeret så vidt muligt i kollektive overenskomster og ellers ved lovgivning senest den 23. november Dette er dog ikke sket, idet arbejdsgiverorganisationerne ikke har ønsket at indgå kollektive aftaler med Akademikernes Centralorganisation, men af hensyn til den danske model har regeringen heller ikke hidtil villet gribe til lovgivning om direktivet. Arbejdstidsdirektivet er et minimumsdirektiv. Der kan derfor lokalt indgås aftaler, som er bedre, end det direktivet foreskriver. Direktivet indeholder endvidere bestemmelser om bl.a. daglig hvileperiode, pauser og natarbejdere. Selve direktivet kan naturligvis rekvireres i Dansk Magisterforening. Klubberne opfordres til at indgå lokale aftaler i forlængelse af arbejdstidsdirektivet, således at der opnås en direkte indflydelse herpå. På side 13 er vist et forslag til, hvorledes en sådan aftale eventuelt kan udformes. 8

9 Flekstid Formålet med indførelse af flekstid er at give arbejdsgiver og ansatte mulighed for individuel tilrettelæggelse af arbejdstiden. Erfaringerne viser, at det er i begges interesse at indføre fleksible arbejdstider, og at magistrenes arbejdsopgaver almindeligvis kan indpasses i en sådan ordning. Det er dog en væsentlig forudsætning, at der indgås en aftale herom med klare retningslinier for, hvornår der arbejdes/afspadseres på flekstid, og hvornår der udføres merarbejde /overarbejde eller arbejdes på forskudt tid. Indførelse af flekstid betyder, at magistre inden for et dagligt tidsrum, f.eks. fra kl til kl , selv fastsætter møde- og gå-tidspunktet. Dog aftales der almindeligvis enfikstid, det vil sige et kortere tidsrum, inden for hvilket man er forpligtet til at være på arbejde. Fikstiden afhænger naturligvis af virksomhedens arbejdsopgaver, men i almindelighed er der fikstid mellem kl og kl Det bør endvidere være en ufravigelig regel, at det er de ansatte og kun disse, der må regulere på møde- og gå-tidspunktet udenfor fikstidspunktet. På side 15 er vist et forslag til en aftale om flekstid. 9

10 Tilkalde- og rådighedsvagtordninger Dette forekommer bl.a. inden for kraft- og varmesektoren, på miljøområder og i IT-branchen. En tilkaldeordning betyder, at en medarbejder uvarslet efter arbejdstids ophør igen må møde på arbejde, men der er ikke her nogen pligt til at opholde sig i hjemmet. Det indebærer en vagtordning derimod. Her er medarbejderen efter anmodning forpligtet til at opholde sig hjemme, således at den pågældende kan træffes der. Vagtordningen medfører, at man med meget kort varsel skal kunne indfinde sig på arbejdspladsen, hos en kunde eller telefonisk kan yde rådgivning til kunder eller kolleger. For at begrænse ulemperne mest muligt og for at nå en rimelig kompensation for henholdsvis en tilkaldeordning og en vagtordning, skal der indgås aftaler herom. På side 21 og 22 er vist, hvordan sådanne aftaler kan udformes. 10

11 Forskudt tid/skiftehold Arbejde på forskudt tid eller skiftehold har længe været kendt på LO-området. Hidtil har kun få magistre været berørt af sådanne ordninger. Indførelse af IT-styrede produktioner har dog ført til, at indgåelse af aftaler for magistre om forskudt tid/skiftehold er blevet relevant på flere virksomheder. Arbejde uden for sædvanlig arbejdstid giver ofte problemer, f.eks. med afhentning af børn fra daginstitutioner, anvendelse af offentlige transportmidler, indkøb, døgnrytme og familielivet. Derfor bør arbejde på forskudt tid/skiftehold så vidt muligt undgås. En henvendelse fra ledelsen om forskudt tid/skiftehold bør altid tages op i klubben eller drøftes med kollegerne. På side 16 og 18 er der forslag til, hvorledes en aftale om henholdsvis forskudt tid/skiftehold kan udformes herunder hvilke aftalelementer, der bør indgå i en sådan aftale. 11

12 Rejseregler Rejsetid er den tid, der bruges til transport, fra det øjeblik en medarbejder forlader sin sædvanlige arbejdsplads eller bopæl, og til vedkommende når frem til bestemmelsesstedet samt den tid, der bruges ved rejsen tilbage til arbejdspladsen eller bopælen. Rejsetid skal betragtes som arbejdstid, og de almindelige regler om overarbejde bør også være gældende under rejser. Det er almindeligt, at der rejses efter regning, således at alle udgifter refunderes. Det gælder f.eks. udgifter til transport, hotel, fortæring og telefon. Selvom der anvendes kreditkort, skal man altid sikre sig et rejseforskud til dækning af rejseudgifterne, hvilket man ifølge Funktionærloven har krav på. Herved undgår man selv at måtte betale for tjenesterejser i tilfælde af virksomhedens manglende betalingsevne. Ved kørsel i egen bil skal det sikres, at der som minimum betales efter statens højeste sats, p.t. kr. 2,76 pr. kilometer. Udover de direkte udgifter kan det anbefales, at der ydes et særligt rejsetillæg som kompensation for ulempen ved at være væk hjemmefra. Rejsetillægget kan eksempelvis være kr. 500 pr. døgn. Det skal endvidere sikres, at arbejdsgiveren har tegnet en betryggende forsikring, når man rejser. Der kan også træffes aftale om ægtefælle/samlevers deltagelse i rejsen. Hvis der er tale om medarbejdere, der rejser meget, bør det aftales, at virksomheden betaler omkostningerne. Der sondres mellem rejser og udstationering. Ophold betragtes som udstationering, hvis opholdet forventes at vare mere end 3 måneder. I disse tilfælde bør der indgås en speciel kontrakt, som kan variere efter opholdsstedet og andre omstændigheder. Dansk Magisterforening har udgivet en pjece om ansættelse i udlandet, som kan fås ved at kontakte Dansk Magisterforening. På side 23 er beskrevet de vilkår, der bør medtages i en aftale om rejsetid. 12

13 Forslag til aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden Under henvisning til EF s ministerråds direktiv 93/104/Ef af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden aftales følgende: 1. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt fordelt på den 5 dages arbejdsuge fra mandag til fredag. I arbejdstiden er inkluderet en daglig frokostpause på ½ time. 2 Medarbejderen sikres en daglig hvileperiode på minimum 11 sammenhængende timer inden for hver 24 timers periode regnet fra arbejdstids begyndelse. 3 Den ugentlige arbejdstid tilrettelægges og begrænses i overensstemmelse med hensynet til medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid kan pr. kvartal ikke overstige 48 timer incl. overtid. 4 Tilrettelægges arbejde efter een bestemt rytme, tages hensyn til det generelle princip om, at arbejdet skal tilpasses mennesket, navnlig med henblik på at afbøde virkningen af monotont arbejde og arbejde i fast rytme, og alt efter arbejdets art, til kravene vedrørende sikkerhed og sundhed, særlig for så vidt angår pauser i arbejdstiden. En natarbejder er en medarbejder, der normalt udfører mindst 3 timers natarbejde (arbejde i tidsrummet ) dagligt eller mindst 100 timers natarbejde inden for 12 måneder. En skifteholdsarbejder er en medarbejder, der deltager i skifteholdsarbejde, hvor medarbejderne, under arbejde på forskellige tidspunkter over en given periode af dage eller uger, afløser hinanden efter en bestemt tidsplan - kontinuerligt eller diskontinuerligt. 5. Den normale arbejdstid for en natarbejder må i gennemsnit pr. kvartal ikke overstige 8 timer pr. 24 timers periode. 13

14 I øvrigt må natarbejdere med særligt risikofyldt eller betydeligt fysisk eller psykisk belastende arbejde ikke arbejde mere end 8 timer i løbet af en periode på 24 timer. Forud for beskæftigelsen som natarbejder, har medarbejderen ret til, uden udgift for medarbejderen, at få foretaget en helbredskontrol og herefter én gang årligt. Natarbejdere, der som følge af natarbejdet lider af helbredsproblemer, kan til enhver tid kræve overførsel til dagarbejde, når det er muligt. om, at arbejdet skal tilpasses mennesket, navnlig med henblik på at afbøde virkningen af monotont arbejde og arbejde i fast rytme, og alt efter arbejdets art, til kravene vedrørende sikkerhed og sundhed, særligt for så vidt angår pauser i arbejdstiden. 8. Arbejde der foregår fra en hjemmearbejdsplads følger denne aftale. 6. Natarbejdere sikres et beskyttelsesniveau for sikkerhed og sundhed, som svarer til arten af det arbejde, de udfører. For natarbejdere sikres passende beskyttelses- og forebyggelsestjenester og -faciliteter vedrørende sikkerhed og sundhed, som svarer til den, der gælder for de øvrige medarbejdere. Tilsvarende gælder for skifteholdsarbejdere. 7. Tilrettelægges arbejdet efter én bestemt rytme, tages hensyn til det generelle princip 14

15 Forslag til aftale om flekstid 1. Flekstids indebærer, at den enkelte medarbejder inden for visse rammer frit kan placere arbejdstiden den enkelte dag. Det er herved forudsat, at de nødvendige medarbejdere er til stede. 2. Flekstiden - den tid i hvilken medarbejderen frit kan vælge sin arbejdstid - fastsættes til tiden mellem kl kl og kl kl fra mandag til fredag. 5. En medarbejder må ved lønperiodens udløb højst overføre 7.4 timers minustid til næste lønperiode. 6. Ved fratrædelse skal eventuel over- eller underskud af timer være udlignet inden fratrædelsen. 7. Arbejde der foregår fra en hjemmearbejdsplads følger denne aftale. 3. Fikstiden - den tid i hvilken samtlige medarbejdere skal være til stede - fastsættes til tiden mellem kl kl fra mandag til fredag. 4. En medarbejder må ved en lønperiodes udgang højst overføre 37 opsparede timer til næste lønperiode. Såfremt det ikke er muligt at afspadsere timer udover de 37 timer, skal medarbejderen aftale med den nærmeste foresatte, hvornår disse timer kan afspadseres, eller hvorvidt der skal udbetales løn for timerne. I sidstnævnte tilfælde honoreres timerne med et overarbejdstillæg på timelønnen x 1.5 eller timelønnen x

16 Forslag til aftale om forskudt tid 1. Parterne er enige om, at arbejde på forskudt tid så vidt muligt bør undgås. Såfremt det ikke kan undgås, skal arbejdstiden tilrettelægges på en måde, som tilgodeser arbejdsmiljøet på bedst muligt måde. ikke til udbetaling ved overarbejdsgodtgørelse. 6. Arbejde på ikke-fast forskudt tid skal varsles med 4 uger. 2. For magistre ansat i... kan der frivilligt og individuelt aftales arbejde på forskudt tid efter følgende regler. 3. Forskudt arbejdstid foreligger, når medarbejderens ugentlige timetal er forud fastlagt med et dagligt timetal, hvis placering delvis afviger fra en normal daglig arbejdstid fra kl til kl eller fra den for virksomheden normale placering af arbejdstiden. Der arbejdes med samme arbejdstid fra uge til uge. 4. Den ugentlige arbejdstid på forskudt tid er 35 timer incl. frokost. For hver 35 timers arbejde på forskudt tid ydes en godtgørelse svarende til 3 timers frihed. 5. For arbejde på fast forskudt tid ydes et tillæg på 20 % af lønnen. Tillægget kommer En plan over medarbejdernes arbejdsperioder skal offentliggøres 4 uger før dennes ikrafttræden, og planen skal dække en periode på minimum 8 uger. Hvis ovenstående varslingsregler ikke overholdes, betragtes arbejde på forskudt tid som overarbejde. Det betragtes ligeledes som overarbejde, hvis den ugentlige arbejdstid overstiger 35 timer. 7. Hvis arbejdet på forskudt tid påbegyndes kl eller senere, skal vagterne være ens over en periode på minimum 2 uger. 8. Virksomheden sørger for transportfaciliteter, hvis begyndelses- og sluttidspunktet for vagten ligger uden for de offentlige transportmidlers køretid. 16

17 9. Virksomheden stiller børnepasningsordning til rådighed for medarbejdere, der p.g.a. arbejde på forskudt tid, ikke har mulighed for at få børn passet i daginstitutioner eller yder en godtgørelse for ekstraomkostninger ved børnepasning. 10. Virksomheden stiller kantine/madfaciliteter til rådighed under arbejde på forskudt tid. 11. Den enkelte medarbejder, som har indgået en individuel aftale, kan framelde sig ordningen med 1 måneds varsel. Virksomheden kan opsige den enkeltes deltagelse i ordningen med Funktionærlovens opsigelsesvarsel. 12. Arbejde der foregår fra en hjemmearbejdsplads følger denne aftale. 17

18 Forslag til aftale om skiftehold 1. Parterne er enige om, at skifteholdsarbejde så vidt muligt bør undgås. Såfremt det ikke kan undgås, skal arbejdstiden i størst muligt omfang tilrettelægges i forlængelse af den normale arbejdstid (forskudttid) og på den arbejdsmiljømæssigt bedste måde. 2. For magistre ansat i... kan der individuelt og frivilligt aftales skifteholdsarbejde efter følgende regler. 3. Skifteholdsarbejde defineres som arbejdstid, der påbegyndes efter kl og afsluttes senest kl. 8.00, som ikke kan betragtes som overarbejde. Arbejdstiden fastlægges regelmæssigt over mindst 12 timer i døgnet. 4. Den ugentlige arbejdstid på skiftehold er 32.5 timer incl. frokost. 5. For skifteholdsarbejde ydes, ud over normallønnen, et tillæg på 25% af lønnen. For skifteholdsarbejde på lørdage, søndage og/eller helligdage ydes et tillæg på 50% af lønnen. Det nævnte tillæg kan ydes som afspadsering. Det bør i størst muligt omfang tilstræbes, at afspadsering finder sted. 6. Skifteholdsarbejde skal varsles med 4 uger. En plan over medarbejdernes arbejdsperioder skal offentliggøres 4 uger før dennes ikrafttræden, og planen skal dække en periode på minimum 8 uger. Hvis ovenstående varslingsregler ikke overholdes, betragtes skifteholdsarbejdet som overarbejde. Det betragtes ligeledes som overarbejde, hvis den ugentlige arbejdstid overstiger 32.5 timer. 7. Under kurser, sygdom og ferier ydes der normalt skifteholdstillæg. 8. Hvis skifteholdsarbejdet påbegyndes kl eller senere, skal vagterne være ens over en periode på minimum 2 uger. 9. Virksomheden sørger for transportfaciliteter, hvis begyndelses- og sluttidspunktet for 18

19 vagten ligger uden for de offentlige transportmidlers køretid. 10. Virksomheden stiller børnepasningsordning til rådighed for medarbejdere, der p.g.a. skiftehold, ikke har mulighed for at få børn passet i daginstitutioner eller yder en godtgørelse for ekstraomkostninger ved børnepasning. 11. Virksomheden stiller kantinefaciliteter til rådighed under skifteholdsarbejde. 12. Den enkelte medarbejder, som har indgået en individuel aftale, kan framelde sig ordningen med 1 måneds varsel. Virksomheden kan opsige den enkeltes deltagelse i ordningen med 3 måneders varsel. 19

20 Forslag til aftale om overarbejde 1. Parterne er enige om, at overarbejde i videst muligt omfang bør undgås. 2. Ved overarbejde forstås beordret arbejde ud over normal fuldtidsansættelse. For medarbejdere på flekstid beregnes overarbejde efter en daglig arbejdstid på 7 timer og 15 minutter. For medarbejdere med fast arbejdstid, forskudt arbejdstid eller på skiftehold anses det for overarbejde, når den aftalte faste daglige arbejdstid beordres overskredet. 3. Merarbejde for deltidsansatte, det vil sige arbejdstid ud over den fast aftalte, men inden for ialt 6 timer dagligt, afregnes med normal timeløn. Overarbejde for deltidsansatte, det vil sige arbejdstid ud over den fast aftalte og tillige ud over i alt 6 timer dagligt, beregnes efter punkterne 5 og Overarbejde skal så vidt muligt afspadseres, og afspadseringen skal som hovedregel finde sted inden for 4 måneder efter optjeningen. Afspadsering beregnes efter følgende regler: Overarbejde i forlængelse af normal arbejdstid i tidsrummet kl på hverdage afspadseres i forholdet 1:1,5. For overarbejde herudover på hverdage ( efter kl og før kl. 8.00) samt for overarbejde på lørdage, søn- og helligdage afspadseres i forholdet 1:2. 5. Hvis afspadsering undtagelsesvis ikke kan finde sted, kan løn for overarbejdstimerne udbetales. Lønnen beregnes for overarbejde i tidsrummet kl på hverdage som timelønnen x 1,5. For overarbejde før kl og efter kl på hverdage samt på lørdage samt søn- og helligdage beregnes lønnen som timelønnen x Overarbejde skal så vidt muligt varsles senest et døgn før, overarbejdet skal finde sted. Såfremt varslet er kortere end 1 døgn, honoreres samtlige overarbejdstimer i forholdet 1:2. 7. Arbejde der foregår fra en hjemmearbejdsplads følger denne aftale. 20

21 Forslag til aftale om tilkald 1. Ved tilkald forstås, at en medarbejder uvarslet efter arbejdstids ophør igen må møde på arbejde. 2. I tilfælde af tilkald eller ved opkald i hjemmet efter arbejdstids ophør ydes afspadsering for timerne i forholdet 1:2. Hvis afspadsering undtagelsesvis ikke kan finde sted ydes betaling for timerne med timelønnen x Afspadsering/betaling ydes pr. påbegyndt time og for minimum 4 timer pr. tilkald. 4. Ved tilkald ydes herudover et honorar pr. arbejdsperiode på 400 kr. 5. Virksomheden yder ved tilkald transportgodtgørelse ved kørsel i egen bil svarende til statens højeste takster eller dækker udgifterne ved benyttelse af offentlige transportmidler. Hvis begyndelses- og sluttidspunktet for tilkaldet ligger uden for de offentlige transportmidlers køretid dækkes eventuelle nødvendige udgifter til taxakørsel. 21

22 Forslag til aftale om vagtordning 1. Ved rådighedsvagt forstås, at medarbejderen efter anmodning er forpligtet til at opholde sig hjemme, således at den pågældende kan træffes der. 2. Der kan eventuelt tilkaldes ved mobiltelefon, personsøger m.v., hvis dette kan ske uden at svækkes rådighedsvagtens effektivitet sammenholdt med pligten til at opholde sig i hjemmet. 3. Det skal sikres, at antallet af personer, som indgår i vagtordningen er tilstrækkeligt til at sikre, at den enkelte ikke bliver urimeligt belastet. 4. Der skal løbende udarbejdes vagtplaner, som skal varsles med minimum en måneds varsel. 6. Såfremt rådighedsvagten medfører tilkald, så medarbejderen skal forlade bopælen, ydes afspadsering for arbejdstimerne i forholdet 1:2. Hvis afspadsering undtagelsesvis ikke kan finde sted ydes betaling for arbejdstimerne med timelønnen x Afspadsering/betaling ydes pr. påbegyndt time og for minimum 4 timer pr. tilkald. 8. Virksomheden yder ved tilkald, som medfører, at medarbejderen skal forlade bopælen, en transportgodtgørelse ved kørsel i egen bil svarende til statens højeste takster eller dækker udgifterne ved benyttelse af offentlige transportmidler. Hvis begyndelses- og sluttidspunktet for tilkald ligger uden for de offentlige transportmidlers køretid dækkes eventuelle nødvendige udgifter til taxakørsel. 5. Ved deltagelse i rådighedsvagtordningen ydes medarbejderen et fast månedligt beløb på kr Herudover ydes 15 minutters afspadsering pr. vagttime eller et tillæg på kr. 200 pr. vagttime. 9. Virksomheden betaler telefonabonnement for medarbejdere, som indgår i vagtordningen. Virksomheden kan evt. stille en mobiltelefon til rådighed. 22

23 Forslag til aftale om rejseregler 1. Rejsetid regnes fra det tidspunkt, medarbejderen forlader virksomheden eller sin bopæl og når frem til bestemmelsesstedet samt den tid, der bruges til rejsen tilbage til virksomheden eller bopælen. 2. Ved opgørelse af arbejdstid under tjenesterejser medregnes rejsetiden fuldt ud, dog ikke mellem kl og kl. 8.00, hvis der stilles overnatningsmulighed til rådighed. Arbejdsfri ophold uden for hjemstedet på indtil 4 timer medregnes fuldt ud. 3. Udgifter til transport, logi, forplejning samt øvrige nødvendige udgifter i forbindelse med tjenesterejser refunderes efter regning. Der udbetales rejseforskud til dækning af de forventede udgifter. Ved tjenesterejser i egen bil ydes kørselsgodtgørelse i henhold til Ligningsrådets satser for transport i egen bil. 4. Ved tjenesterejser over 4 timers varighed ydes et tillæg på kr. 300 pr. dag. 23

24 Nyttige adresser Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej Frederiksberg Tlf: Fax: Magistrenes Arbejdsløshedskasse Mimersgade København N Tlf: Magistrenes Jobservice Mimersgade København N Tlf: Magistrenes Pensionskasse Lyngbyvej København Ø Tlf: Fax:

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte Helbredskontrol ved natarbejde en pjece til tillidsvalgte 1 Helbredskontrol 2 ved natarbejde Fremstillet af: SID s holddriftudvalg Kampmannsgade 4 1790 København V Produktion: NKN Grafisk a/s Fotos: Harry

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE

LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE Bilag 2 LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE AFTALENS OMRÅDE 1. Aftalen er gældende for ansatte i Århus Kommune. Aftalen indgås mellem Århus Kommune og Den kommunale fællesrepræsentation

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Arbejdstidsaftalen Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Rammeaftale mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund om arbejdstidsregler Bilag 6 1. Arbejdstid mm. Arbejdstid Ved arbejdstid forstås tiden mellem mødetid

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Lokalaftale CVU København & Nordsjælland

Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Aftalens dækningsområde: Lokal aftalen omfatter medarbejdere ansat på LC- og AC-overenskomst i Videncentre, Enheder og Programmer ved CVU København & Nordsjælland,

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion.

Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion. OVERENSKOMST MELLEM FAF OG PRODUCENTFORENINGEN SERIEFIKTION Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion. Det

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere