1.2. Hvad indeholder styringskonceptet for Assens Kommune?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.2. Hvad indeholder styringskonceptet for Assens Kommune?"

Transkript

1 Økonomi Et styringskoncept for Assens Kommune

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE Styringskoncept i Assens Kommune Baggrund Hvad indeholder styringskonceptet for Assens Kommune? Hvad er styring i Assens Kommune Styringsfilosofien i Assens Kommune er kædestyring Målstyring Indledning Målhierarki Bag om målhierarkiet Et konkret eksempel på vejen fra vision til kvalitets- og resultatmål Kvalitetsaftalen dialogværktøj for Assens Kommune Formål med Kvalitetsaftalen Dialog en definition Årshjul for kvalitetsaftalen Indhold i kvalitetsaftalen Skrivevejledning...14 Bilag til kvalitetsaftalen

3 1. Styringskoncept i Assens Kommune Baggrund For at løse de krav og udviklingsmuligheder der er i en stor kommune, er der behov for nye styringsværktøjer, der bygger på klare mål og den gode dialog. Samtidig er der klare forventninger om kvalitetsudvikling og effektivisering efter kommunesammenlægningen til gavn for borgere og brugere. Disse to områder er den primære baggrund for det nye styringskoncept i Assens Kommune. Styringskonceptet er udviklet med respekt for de visioner, målsætninger og værdier, der er gældende for Assens Kommune samtidig med, at der er taget udgangspunkt i målstyring som tilgangen til central styring decentral ledelse. Byrådet har vedtaget en vision 2010 for Assens Kommune. I 2010 er Assens Kommune: Tilgængelig Engageret Mangfoldig Sammenhængende Effektiv Styringsværktøjerne skal være med til at visionen nås, at gøre forskellen mindre mellem det vi gerne vil og det vi gør. Udgangspunktet er, at Byrådet har ansvar for sammenhængen mellem mål og ressourcer og det er administrationen der har ansvar for sammenhængen mellem ressourcer og resultater Hvad indeholder styringskonceptet for Assens Kommune? Styringskonceptet indeholder tre centrale områder, der alle bliver uddybet i dette dokument. De tre områder er: Styringsfilosofi (hvad er styring), Målstyring og kvalitetsaftale, Decentraliseringsprincipper. Afsnittene om Kvalitetsaftale og målstyring og Decentraliseringsprincipperne er arbejdsværktøjer og opslagsværker, og skal ses som konkrete redskaber i arbejdet med mål i Assens Kommune. Kædestyring er styringsfilosofien i Assens Kommune og Kvalitetsaftalen og målstyring er et af de centrale styrings- og dialogværktøjer til at opnå vision 2010 og bindeleddet mellem politikerne, administrationen og institutionerne. Her bliver målene formuleret og evalueret. Endelig giver Decentraliseringsprincipperne retningslinjerne for hvordan vi arbejder med decentralisering i Assens Kommune.

4 1.3. Hvad er styring i Assens Kommune Styring er at gøre forskellen mindre mellem mål og resultater, budget og regnskab, forventninger og handling. Styringsværktøjerne er redskaber til at nå målene. Styring i Assens Kommune skal forstås som et bærende element i organisationskulturen. Det betyder, at der er en bred forankring af emnet i hele organisationen, som sikrer, at styring næsten af sig selv altid vil være en del af dagsordenen, når det er relevant. Central styring og decentral ledelse er to vigtige begreber når vi taler styring i Assens Kommune Den centrale styring betyder, at byråd og direktion sætter mål, rammer og retningslinjer for arbejdet i kommunen, og tager de initiativer, som omfatter hele kommunen. Politikere og direktion styrer ud fra visioner og målsætninger, værdier, fælles metoder og principper, som bygger på produktivitet og effektivitet. Den decentrale ledelse består i, at der er et reelt ledelsesmæssigt råderum for de enheder (dagtilbud, skoler, ældrecentre mm.), som skal udføre opgaven. De er decentrale enheder med ansvar for drift og udvikling. Enhederne har et betydeligt frirum indenfor de centrale mål og rammer. Enhederne prioriterer selv deres økonomi indenfor deres økonomiske ramme Styringsfilosofien i Assens Kommune er kædestyring Formålet med styringsfilosofien er, at klarlægge hvilke værdier og hovedprincipper, der er gældende for styringsværktøjerne i Assens Kommune. Styringsfilosofien er det overordnede bindemiddel der skal angive en fælles retning og fokus i arbejdet med udvikling og skal binde styringsværktøjerne sammen. Styringsværktøjerne i Assens Kommune, for eksempel målstyring, kvalitetsaftale, budgetstyring, personalepolitik osv. angiver betingelserne, indenfor hvilke den enkelte leder selv kan styre. Kædestyring betyder, at styringen lægger stor vægt på styrke og relation. Styrke: Jo stærkere kæden er, des bedre sammenhængskraft Relation: At have blik for at opbygge kæder og sætte leddene rigtig sammen; At erkende, at en kæde ikke er stærkere end det svageste led. Kædestyring binder organisationen sammen i de forskellige styringsopgaver der er, så vi sikrer helhed og sikrer at decentraliseringen beriger og understøtter helheden. Kædestyring omfatter i princippet alle former for styring, og styring på alle niveauer i Assens Kommune. Kædestyring er ikke forbeholdt ét konkret styringssystem. Kædestyring er valgt som et rummeligt begreb for styring i Assens Kommune, og som et begreb, der kan forstås på forskelligt abstraktionsniveau og i mange dimensioner, men altid med kendetegnene: Styrke og relation. Nedenfor følger syv vigtige tolkninger af indholdet i kædestyring i Assens Kommune. Kædestyring udtrykker: I. at der er fokus på at binde den centrale hierarkiske styringskæde sammen: Politikere direktion fagforvaltning institutioner brugere/borgere. Fx at der er sammenhæng mellem politiske visioner, målsætninger i den ene ende af kæden og kvalitets- og resultatmål og handlinger på institutionsniveau længere nede i styringskæden. II. at der er fokus på styrke og relation mellem mål og indhold som ét led og økonomi og kroner som et andet led at de to led bindes sammen og forskellen minimeres i styringen. 4

5 III. at der er fokus på styring der binder mål, indsatser og ressourcer sammen på tværs af sektorer og opgaveområder. IV. at der er fokus på at styringen bindes sammen i lærings- og kontrolcykler: - Mål/ressourcer gennemførelse opfølgning evaluering/resultat osv. At forskellen mellem mål/ressourcer og evaluering/resultat minimeres. V. at der er fokus på (arbejds)proceskæder, hvor der er løbende fokus på, at leddene er sat rigtigt sammen som nødvendig forudsætning for effektive processer. VI. at der er fokus på gennemsigtige og sammenhængende årsrytmer i styringskæderne; men også mellem styringskæderne. Dette som grundlag for en effektiv planlægning og udøvelse af styringsforløb, fx hvem gør hvad og hvornår? VII. at styringen er fleksibel for at være under løbende udvikling, idet ny led kan sættes på undervejs eller samles på en anden måde i takt med at behovet for styring ændrer sig eller fokus skifter. 5

6 Målstyring og kvalitetsaftale i Assens Kommune 6

7 2. Målstyring 2.1. Indledning I aftalen for kommunernes økonomi for 2008 er der formuleret nogle principper for ledelse af kommunerne, med fokus på mål og rammestyring formulering af klare mål resultater og dokumentation Det er med udgangspunkt i disse principper at Assens kommune har valgt at arbejde med målstyring. Formålet med målstyring er at sikre: At der skabes sammenhæng mellem politiske visioner og mål og de enkelte virksomheders konkrete handlinger At der sættes fokus på resultater At der er gennemsigtighed og tydelighed i politiske forventninger og prioriteringer At der er tydelige rammer og vilkår for central styring og decentral ledelse Målstyring indebærer at: Væsentlige serviceområder skal dækkes af målstyring Der skal være sammenhæng mellem mål og økonomi Det er politikerne, der formulerer de overordnede visioner og målsætninger Der skal være en klar og præcis ansvars- og rollefordeling i forhold til, hvem der gør hvad i forhold til arbejdet med målstyring. Målstyring er kendetegnet ved at: Være enkel i sin udformning Kunne samarbejde med elementerne i den målstyring, der allerede bruges i organisationen Være vedkommende og giver mening for målgruppen der omfatter politikere, direktion, fagchefer, økonomiske medarbejdere, ledere, medarbejdere og brugerbestyrelser på eksterne virksomheder Medvirke til at skabe fælles sprog 7

8 2.2. Målhierarki I forbindelse med målstyring er der opbygget et målhierarki, med klart defineret opdeling af niveauerne i målhierarkiet. Fra 2008 arbejdes der i Assens Kommune med følgende målhierarki: Vision, Målsætninger, Servicemål og Kvalitets- og resultatmål. Politisk niveau Vision Målsætninger Når der formuleres Servicemål vil det være hensigtsmæssigt at antallet af indsatsområder for det enkelte politikområde begrænses til f.eks. at omfatte 3 indsatser, der skal være fokus på i en budgetperiode. Politisk- /administrativt niveau Servicemål Administrativt niveau. Kvalitets- og resultatmål Ved udarbejdelse af forslag til målsætninger og servicemål skal det sikres, at dette sker i overensstemmelse med andre overordnede planer og dokumenter samt love, bekendtgørelser, cirkulærer og øvrige centralt vedtagne regelsæt og budgetter. Det er endvidere vigtigt, at der sker en koordinering mellem servicemål inden for de forskellige politikområder og mellem kvalitets/resultatmål for de enkelte virksomheder. Målene skal afspejle de politiske holdninger og værdier. De politisk vedtagne servicemål skal således afspejle de af Byrådet prioriterede visioner og målsætninger. 8

9 2.3. Bag om målhierarkiet Formålet med er Tidshorisont Hvem beslutter Hvem udarbejder Nytteværdi Produkter Vision At angive retningen At angive det bærende værdigrundlag for kommunen 4 år+ Byrådet Byrådet Borgere og medarbejdere kan se hvad det er politikerne vil m.h.t. udvikling af kommunen Vision 2010 Kommuneplan Planstrategi 07 Målsætninger At omforme visioner til konkrete mål og handlinger for hele kommunen 4 år Byrådet Byrådet Konkrete signaler fra politikerne om prioritering af midlerne Sammenhæng mellem målsætninger og økonomi 26 politikområder Byrådets handleplan Servicemål At omsætte handlinger for hele kommunen til konkrete indsatsområder er inden for de enkelte politikområder samt på tværs i organisationen At koble servicemål og den økonomisk ramme 1 år Fagudvalg beslutter Byråd orienteres Fag udvalg Bruger bestyrelser Ledelse Medarbejdere Servicemål synliggør og konkretisere den politiske prioritering over for borgere, ledere og medarbejdere Skal beskrive hvilke resultater politikerne vil opnå Budget og regnskabsdokumenter Fagudvalgets virksomhedsplan Kva - litets - og resultat mål At omsætte indsatsområder til konkrete og målbare mål for den enkelte virksomhed At koble de konkrete mål med den økonomiske ramme for den enkelte virksomhed 1 år Bruger bestyrelser Bruger bestyrelser Ledelse Medarbejdere Kvalitets- og resultatmål skal sikre, at virksomhederne holder kursen Beskriver hvad virksomhederne gerne vil måles på Kvalitetsaftale Central styring Central styring og Decentral ledelse Decentral ledelse Administrationens opgave Administrationens opgave vil være at sikre: den gode proces, at gældende regler og love overholdes, koordinering af målsætninger mellem de enkelte fag- og politikområder, bruger- og borgerinddragelse, inddragelse af MED systemet, den gode dialog. 9

10 2.4. Et konkret eksempel på vejen fra vision til kvalitets- og resultatmål I Assens kommune har Byrådet vedtaget følgende vision på området. Vision 2010: Ny Assens Kommune vil blandt andet udmønte den social ansvarlighed ved, at gøre en ekstra indsats for at kommunes borgere fastholdes på arbejdsmarkedet, og at de uden job får en tilknytning til arbejdsmarkedet. Der vil blive rettet en særlig fokus på integration af flygtninge og indvandre, hvor danskuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning skal forenes så optimalt som muligt, og kommunen derved i samarbejde med de frivillige på området skaber en helhed i integrationsarbejdet. Jfr. Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats skal Jobcentret hvert år udarbejde en Beskæftigelsesplan. Den kommunale del skal godkendes i Byrådet senest i forbindelse med godkendelse af budgettet. I beskæftigelsesplanen er der indarbejdet en vision for det pågældende år. Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år mål som Jobcentret skal arbejde efter. Øvrige mål i Beskæftigelsesplanen udarbejdes på et fællesseminar mellem Assens kommunes Job- og arbejdsmarkedsudvalg og Det lokale beskæftigelsesråd. Beskæftigelsesplanens vision. Få den ledige hurtigst muligt i job eller tættere på job. Yde hurtig og effektiv service til alle virksomheder, der søger arbejdskraft eller ønsker at fastholde ansatte. Yde støtte til borgere, der har begrænsninger i arbejdsevnen og derfor særlige behov for hjælp til at komme i job. Efterfølgende er et tænkt eksempel. Målsætning: Udgifterne til kontanthjælp, integrationsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse til årige reduceres i 2009 med XV %. Byrådet prioriterer efterfølgende hvilke målgrupper i Jobcentret, der skal laves en indsats overfor i 2009, for at nå målsætningen. De opstiller følgende målsætninger. Styrket indsats overfor langvarige sygedagpengemodtager. Styrket indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige. Styrket indsats overfor ikke arbejdsmarkedsparate ledige og integrationsflygtninge. Styrket indsats overfor unge under 30 år. Styrket indsats overfor borgere godkendt til fleksjob. Servicemål: På baggrund af de udmeldte målsætninger for 2009 udarbejder ledelsen i Jobcentret forslag til servicemål som skal sikre at de udmeldte målsætninger, samt de heraf afledte økonomiske krav kan effektueres. Fagchefen er ansvarlig for udmøntningen. Servicemål godkendes af fagudvalget. Der fremkommer følgende servicemål, som sikre udmøntning af målsætningerne. Servicemål. 1. Antallet på sygedagpenge over 52 uger skal falde til max. xx helårspersoner i Antallet af kontanthjælpsmodtagere i match gruppe 1-3 med mere end 3. mdr. sammenhængende ledighed skal nedbringes med xx % i 2009 i forhold til xx % af kontanthjælpsmodtagere i match 4-5 skal forsørge sig selv i

11 4. Antallet af unge på kontanthjælp/starthjælp/integrationsydelse under 30 år skal reduceres med xx % i 2009 sammenlignet med Andelen på ledighedsydelse må i 2009 udgøre xx %. Servicemålene sikre udmøntning af målsætningerne og dermed budget De økonomiske konsekvenser af servicemålene er indarbejdes i budget Kvalitets- og resultatmål: For at nå servicemålene opstiller Jobcentret kvalitets- og resultatmål som skal medvirke til at det enkelte mål nås. I forbindelse med udarbejdelse af kvalitets- og resultatmålene inddrages medarbejderne som arbejder med målgrupperne. I nedenstående eksempel vil medarbejderne som arbejder med sygedagpengemodtagere havde været inddraget. Servicemål 1. Antallet på sygedagpenge over 52 uger skal falde til max. xx helårspersoner i Kvalitets- og resultatmål: Den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge skal være lavere end året før. Flere raskmeldinger på forvaltnings initiativ. xx % af nysygemeldte i kategori 1 raskmeldes indenfor 13 uger. Andelen af sager hvor der sker en delvis raskmelding skal være mindst xx %. xx % raskmeldes til beskæftigelse eller anden forsørgelse. xx % af sygedagpengemodtagerne er tilfredse med den service de får. xx % af virksomhederne er tilfredse med Jobcentrets service. Måling: Indikator for måling af servicemål 1 er: udviklingen i antallet af sygedagpengesager over 52 uger, måles den sidste dag i hver måned. Kilden til målingen er Workbase. Der måles på de opstillede parametre til de første 4 opstillede parametre foretages der månedlige opfølgninger og kilden til målingen er Workbase og ondemand. De to sidste laves der en spørgeskemaundersøgelser i november mdr Der udsendes spørgeskemaer til de som har haft kontakt til Jobcentret i perioden Der fremsendes spørgeskema til xx % af sygedagpengemodtagerne og xx % af virksomhederne. Herefter skal de 4 øvrige servicemål ligeledes beskrives. Evaluering: Senest med udgangen af 1. kvartal 2010 foreligger der en opfølgning for målsætning 2009 for Jobcentret. Opfølgningen/årsredegørelsen behandles på Job- og arbejdsmarkedsudvalgets møde i april mdr.. Fremlægges herefter i Byrådet Servicemål 2 Antallet af kontanthjælpsmodtagere i match gruppe 1-3 med mere end 3. mdr. sammenhængende ledighed skal nedbringes med xx % i 2009 i forhold til O.S.V med Servicemål 3, 4 og 5 11

12 3. Kvalitetsaftalen dialogværktøj for Assens Kommune Når der er valgt at arbejde med målstyring med fokus på resultater og dokumentation bliver kvalitetsaftalen det centrale omdrejningspunkt mellem det politiske og administrative niveau og institutioner og afdelinger. Målstyringen skal altså indgå som en integreret del af kvalitetsaftalen. Kvalitetsaftalen erstatter tidligere virksomhedsplaner, årsberetninger osv Formål med Kvalitetsaftalen Kvalitetsaftalen skal først og fremmest anvendes til feedback og dialog mellem det politiske og det decentrale niveau. Herudover er formålet, at skabe et velfungerende dialogsystem til formulering af mål mellem politikerne og relevante brugere, ledere og andre interessenter. Det er hensigten at fokusere på kvalitet og effektiv ressourceudnyttelse gennem synliggørelse og dokumentation af mål og resultater. Kvalitetsaftalen skal sikre, at der vedvarende og systematisk arbejdes med kvalitetsudvikling. Kvalitetsaftalen skal også kobles til budgetlægningsprocessen. Byrådet har vedtaget en borgerinddragelsespolitik. Kvalitetsaftalen er et redskab til at sætte brugernes behov og ønsker yderligere i fokus for den kommunale service. Kvalitetsaftalen skal have fokus på året der gik, året vi er i og årene der kommer. Kvalitetsaftalen skal udarbejdes en gang om året, men nogle af elementerne i rapporten kan være flerårige. Det er ambitionen, at Kvalitetsaftalen ses som et aktivt redskab og dialogværktøj, der giver energi, handling og understøtter de processer der er/ønskes igangsat. Det er ikke hensigten at kvalitetsaftalen skal udarbejdes ud fra en centralt fastsat skabelon. Men det er dog vigtigt at nedenstående elementer indgår i kvalitetsaftalen for institutionen og politikområdet. Det er hensigten, at de elementer som i forvejen udarbejdes i forhold til bl.a. nationale krav skal kunne genbruges Dialog en definition Dialog er væsentlig og central i tilblivelsen af kvalitetsaftalen. Det er vigtigt at få tilrettelagt gode dialogstrukturer, så alle relevante parter inddrages i arbejdet med kvalitetsaftalen. Derfor bygger kvalitetsaftalen på, at dialog og udvikling hænger tæt sammen. Dialogen kan forgå på alle niveauer: mellem personer hierarkisk forskelligt placeret, mellem forskellige politikområder og mellem ansatte i kommune, politikere og borgere. Nedenstående viser, at der som minimum skal foregå en formel dialog i 1. og 3. kvartal. Se i øvrigt dialogkort i bilag på side 16 12

13 3.3. Årshjul for kvalitetsaftalen I nedenstående skema er kvalitetsaftalen sat ind i et dialogforløb og i forhold til årshjulet for budgetlægningen. Der kan være afvigelser i forhold til det enkelte politikområde. Enten af hensyn til interne forhold eller i forhold til nationale krav. Hvert år udarbejdes der et nyt årshjul. Et eksempel på et hjælpeskema til Årshjul: Kvalitetsaftale Dialogforløb Budgetlægning Navn: Enhed XX Byråd Økonomiudvalg Fagudvalg Januar Februar Tids og handleplan for det kommende års budget Fagområde (Eksempel udfyldes lokalt) Udfyldes med årets konkrete skæringsdatoer Udvalgte temaer analyseres Beslutter udvalgte temaer Info til ledere om budgetforløb Marts Dialog p. b. a. Kvalitetsaftale April Maj Byrådets 1. budget- og mål-seminar Juni Fælles Kvalitetsaftale behandles Juli August Byrådets 2. budget- og mål-seminar September Oktober November December Borgermøde om budget behandling af budget 20XX 1. behandling af budget. Input fra fagudvalg til nye/justering af servicemål Fælles Kvalitetsaftale behandles 1. behandling af budgettet. Detailbudget færdig Sammenskrivning Kvalitetsaftale Orientering kommende budget og dialog Udmøntning af budgettet og fastlæggelse af serviceniveau justering af servicemål og udarbejdelse af kvalitetsaftale Decentral enhed (Eksempel udfyldes lokalt) Lokal Kvalitetsaftale udarbejdes Dialog p. b. a. Kvalitetsaftale Orientering kommende budget og dialog Udmøntning af budgettet og fastlæggelse af serviceniveau justering af servicemål og udarbejdelse af kvalitetsaftale HjælpeLink: Skrivevejledning, Detaljeret budgethjul ift. planlægning af dialogfaserne, procedure - tids- og handleplan for budget 20XX-XX for nærmere beskrivelse. 13

14 3.4. Indhold i kvalitetsaftalen Der udarbejdes en Kvalitetsaftale for den decentrale enhed. Det er et redskab til dialog, styring, tilbagemelding og udvikling for den enkelte enhed. Dialog mellem f.eks. Med-udvalg, brugerbestyrelse, enhederne imellem og fagafdeling. På de store velfærdsområder kan der udarbejdes en fælles referenceramme for det samlede politikområde. Det er et redskab til dialog, styring, tilbagemelding og udvikling for hele politikområdet. Dialog mellem brugerbestyrelser/ råd/ fagafdeling/ politisk udvalg Skrivevejledning Kvalitetsaftale for år XX Decentral enhed: XX Tidsplan for udarbejdelse af Kvalitetsaftale XXXX XXXX (udarbejdes af fagcheferne og godkendes af direktøren med henblik på at sikre koordinering med de øvrige politikområder inden for direktørområde og i forhold til dialog med fagudvalg/byråd) 1. Beskrivelse af decentral enhed a. Faktaoplysninger om enheden b. Hvad kendetegner enheden? (Profil) c. De tre største udfordringer for enheden d. Signaler til byråd e. Lokale bestyrelser/ Råd/ Ledelsens/ Med-udvalgs udtalelse til den samlede beskrivelse f. Underskrift af formand for brugerbestyrelse, leder og næstformand for lokal MEDudvalg 2. Rammebetingelser a. Nøgletal på udvalgte serviceparametre opgjort for de sidste 2 (3) år 3. Kommunalt besluttede indsatsområder a. Fælles for området b. Lokalt fokusområde for de kommende år Indsatsområderne udvalgt af fagudvalgene skal beskrives i nedenstående skema. Ved arbejdet med nye mål arbejdes der med punkt 1-6 og ved evaluering arbejdes der også med punkt 7-8. Se i øvrigt målstyring for nærmere beskrive for arbejdet med mål. 1 Fokuspunkter (Hvad har enheden særligt fokus på) 2 Kvalitets- og resultatmål (Beskrivelse af egne mål) 3 Tegn og indikatorer (Hvilke tegn ses undervejs?) 4 Enhedens handleplan i praksis 14

15 5 Evaluering og dokumentation (Hvordan evaluerer og dokumenterer enheden målene?) 6 Ressourcer 7 Resultater (Hvilke effekter har der været?) 8 Forslag til opfølgning 4. Resultater (se Målstyring) a. Nøgletal for den præsterede service 5. Bilag 15

16 Bilag til kvalitetsaftalen: Dialogkort Regionale, nationale og internationale myndigheder Byråd og fagudvalg Direktion og politikområder Fælles Kvalitetsaftale Lokal Kvalitetsaftale Servicemål Kvalitets- og resultatmål Borgere Brugere Pårørende Decentrale institutioner 16

17 Økonomi Willemoesgade Assens

Mål, ramme- og effektstyringsmodel

Mål, ramme- og effektstyringsmodel Mål, ramme- og effektstyringsmodel Formål Organiseringen af Middelfart Kommune giver anledning til at sætte fokus på, hvordan de politiske visioner og mål fremover skal gennemføres i kommunen. Hvordan

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af politikker

Vejledning i udarbejdelse af politikker Vejledning i udarbejdelse af politikker Udarbejdet i januar 2012 1 Indledning Revideringen af styringsfilosofien i efteråret 2011 har haft fokus på at gøre styringsfilosofiens redskaber mere enkle og mere

Læs mere

Aftale 2013. Børnehavens navn

Aftale 2013. Børnehavens navn Aftale 2013 Børnehavens navn Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Tine Hedemann Tjell Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget Vedrørende: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken og bosætningspolitikken Sagsnavn: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken Sagsnummer: 24.10.00-A00-5-13 Skrevet af: Hanne Lykke Thonsgaard E-mail:

Læs mere

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune August 2015 Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

Overblik over aftale for Ældre og Handicap

Overblik over aftale for Ældre og Handicap Overblik over aftale for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen Aftalen for 2015 er blevet evalueret i LMU med henblik på at afklare, hvilke mål, det ville være

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk

Læs mere

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer November 2015 Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer Titel: Der formuleres en titel, som understreger, at parterne med aftaleindgåelsen forpligter sig til

Læs mere

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Den Kommunale Kvalitetsmodel

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Den Kommunale Kvalitetsmodel Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Den Kommunale Kvalitetsmodel Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kommuneforlaget

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Innovations- og medborgerskabsudvalget

Innovations- og medborgerskabsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Innovations- og medborgerskabsudvalget Styrkelse af det aktive medborgerskab Sammenhæng til vision 2018: Et grundlæggende princip i Vision 2018 Vilje til vækst er, at det er et fælles

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

PERIODISERING AF BUDGETTERNE FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL

PERIODISERING AF BUDGETTERNE FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL PERIODISERING AF BUDGETTERNE FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DECEMBER 2015 INDLEDNING God økonomistyring skal bidrage til at synliggøre og frigøre ressourcer til at prioritere de indsatser,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Referat. Integrationsrådet. Dannet den: Mandag den 11-06-2012 Mødedato: Onsdag den 23-05-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30

Referat. Integrationsrådet. Dannet den: Mandag den 11-06-2012 Mødedato: Onsdag den 23-05-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsrådet Dannet den: Mandag den 11-06-2012 Mødedato: Onsdag den 23-05-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Gråt Lokale Social- og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi Anerkendelse Vi har en positiv tilgang til hinanden Vi vil anerkendende ledelse Vi fremmer arbejdsglæden og det gode kollegiale fælleskab Vi skaber positiv sammenhæng mellem værdier og dagligdag! Sig det...

Læs mere

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave Aftale 2013 Skovsgård Børnehave Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Bodil Thomsen Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter)

Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter) Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter) Dato Indhold Ansvarlig Fredag, den 27. november 2015 Drøftelse af Magistratens evaluering af budget 2016-2019 i Økonomi- og Planlægningsgruppen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedato: 27/10-2015 Starttidspunkt: 16.00 Sluttidspunkt: 18.00 Mødelokale: Deltagere: Fraværende med afbud: Referent: U159 Hanne Fischer Møller (HF), Kenneth Ladefoged (KL),

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Udvalg: Måloverskrift: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Vækst med nye perspektiver Sammenhæng til vision 2018: Vækst og Udvikling understøttes via målrettede indsatser i den kommunale sagsbehandling,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Indhold 1. Baggrund...1 2. Formål...1 3. Overvågningsopgaven...2 3.1 Overvågningsopgave for Region Midtjylland...2

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015. Kultur og Stab HR og Jura

Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015. Kultur og Stab HR og Jura Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015 Kultur og Stab HR og Jura Side 2/11 INDHOLD INDHOLD... 2 I. LØNPOLITIK... 4 FORMÅL OG FORUDSÆTNINGER... 4 LØNDANNELSEN... 5 GRUNDLØN... 5 FUNKTIONSLØN...

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Kommunalbestyrelsen har på møde den 6. oktober 2015 besluttet at implementere SLID, Gigtskole for en toårig forsøgsperiode (2016-2017). Genoptræningen

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Forslag til Budgetproces Tids- og aktivitetsplan for By- og Landskabsudvalget Budget 2017-20

Forslag til Budgetproces Tids- og aktivitetsplan for By- og Landskabsudvalget Budget 2017-20 Forslag til Budgetproces Tids- og aktivitetsplan for By- og Landskabsudvalget Budget 2017-20 Mandag, den 4. januar 2016 Torsdag, den 7. januar 2016 By- og Landskabsudvalget By- og Landskabsudvalget godkender

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Børn og Skole er blevet Centerchef for Byråd, Personale og Strategi

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Baggrund for seniorpolitikken 2014-2017 Ishøj kommunes nuværende seniorpolitik løber frem til 2013. Der skal derfor udarbejdes en ny politik gældende for 2014-2017,

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Om udviklingsplanen Direktionen i Frederikssund kommune har udarbejdet en udviklingsplan. Efterfølgende har alle fagchefer udarbejdet en udviklingsplan den relevante

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status på sygedagpengeområdet...

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

for implementering af den nye borgerinddragelsespolitik. i Assens Kommune

for implementering af den nye borgerinddragelsespolitik. i Assens Kommune Udvikling og Kommunikation Implementering af borgerinddragelsespolitikken i Assens Kommune Implementering af borgerinddragelsespolitikken i Assens Kommune 1. Indledning Det fremgår af Assens Kommunes borgerinddragelsespolitik,

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013 R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd og dialogmøde med BEU Mødedato 25. marts 2014 Mødetid Kl. 11.00-14.00 Mødested Mødelokale 1 Ringkøbing Rådhus Fraværende:

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976 Mål og resultatstyring i den offentlige sektor Kursusnr. 45976 Mål: Deltageren kan medvirke til opstillingen af mål- og handleplaner for udførelsen af egne opgaver. kan arbejde med mål- og handleplaner

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. Punkt 7. Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. 2010-41658. Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling fremsender til byrådets orientering status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø Dialogbaseret aftale mellem Revas og Teknik og Miljø 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed.

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

39. Evaluering og fornyelse af tværgående borgerrettede politikker

39. Evaluering og fornyelse af tværgående borgerrettede politikker Socialudvalget den 5. maj 2014 39. Evaluering og fornyelse af tværgående borgerrettede politikker Et flertal i Socialudvalget bestående af Pernille Høxbro, Simon Aggesen, Flemming Brank, Fasael Rehman

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet 9. maj 2012 Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet Dette notat indeholder grundlaget for Silkeborg Kommunes administration af sygedagpengeområdet. Notatet beskriver de centrale retningslinjer

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 25.000 indbyggere, og flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, og har en veludviklet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 31 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhusets gæstekantine Lis Bilov, Niels Abildtrup,

Læs mere

Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes styringsmodel

Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes styringsmodel Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune Helsingør Kommunes styringsmodel Vedtaget af Byrådet den 17. december 2012 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 1.1 Ambitionen med styringsmodellen...4 1.2 Dokumentets

Læs mere