Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102"

Transkript

1 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102

2 Bruksanvisning svenska...sida 3 8 Brugsanvisning dansk...side 9 14 Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi...sivu Instruction manual english... page 27 32

3 OBH Nordica Indigo Mini Chopper Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten när apparaten inte används. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Apparaten får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom barns räckhåll. 6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn. Barn ska hållas under uppsyn så att det inte leker med apparaten. 7. Denna apparat kan användas av personer med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt och att de är medvetna om möjliga risker. 8. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 9. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 10. Apparaten bör endast användas under uppsyn. 11. Apparaten får inte användas kontinuerligt utan paus. Max användningstid: 1 minut, vänta sedan 5 minuter innan apparaten änvänds igen. 12. Apparaten får endast användas med originaltillbehör. 13. Apparaten ska hanteras med försiktighet, då kniven är mycket vass! Rör inte kniven under användning. Se till att varken fingrar eller redskap kommer i kontakt med kniven! 14. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 3

4 4 15. Extra skydd kan erhållas genom installation av en jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 16. Apparaten är endast för privat bruk. 17. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Innan användning Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. Rengör apparaten (se avsnitt Rengöring och underhåll) innan användning. Apparatens delar 1. Motorenhet 2. Lock 3. Knivbladsenhet 4. Mixerskål 5. Strömbrytare 6. Ströfilter Användning Se till att kontakten inte är ansluten till ett vägguttag. Placera mixerskålen på en plan och stabil yta. Placera knivbladsenheten på metallpiggen i botten av mixerskålen. Notera att knivbladen är mycket vassa.

5 Lägg det som ska mixas i mixerskålen. Eventuellt kan det underlätta att skära ingredienserna i mindre bitar innan de läggs i mixerskålen. Överskrid inte maxnivån (MAX) som är markerad på mixerskålen. Obs! Starta inte apparaten när mixerskålen är tom. Tillsätt inte kokande vätska i mixerskålen. Sätt locket på plats genom att passa in lockets skåror i spåren på mixerskålens insida. Se till att locket klickar på plats. Notera att apparaten inte går att starta om inte locket sitter korrekt. Placera motorenheten på skålen och se till att lockets flikar passar in i skårorna på motorenhetens undersida. Sätt kontakten i ett vägguttag och starta mixningen genom att trycka ner strömbrytaren på motorenheten. När strömbrytaren släpps avstannar mixningen. Observera att max driftstid är 1 minut, därefter måste motorn vila i minst 5 minuter innan apparaten startas igen. Efter avslutad mixning ska kontakten dras ut ur vägguttaget innan motorenheten lyfts bort. Varning! Knivbladen fortsätter att rotera en kort stund efter det att strömbrytaren släppts. Vänta tills knivbladen stannat helt innan motorenheten lyfts av. Efter avsluta användning, lyft av motorenhet, lock och knivblad och tryck fast ströfiltret på mixerskålen om så önskas. Se till att ströfiltret sitter fast ordentligt på mixerskålen innan du börjar strö för att förhindra att locket ramlar av. Rekommenderade kvantiteter och mixningstider Följ nedan rekommendationer vad gäller maxmängd och tid för att förhindra att motorn överbelastas. 5

6 Ingrediens Förberedelse Maxmängd Ca tid Persilja Sköljes och får rinna av väl. 20 g 30 sek Lök Skalas och skärs i 1,5 cm bitar g 30 sek Vitlök Skalas och delas 5 klyftor 30 sek Ost Skärs i ca 1,5 cm bitar g 30 sek Morötter råa Skalas och skärs i 1,5 cm bitar g 30 sek Kött Skärs i 1,5 cm bitar g 30 sek Hasselnötter Endast nöten, inte skalet g 30 sek Choklad Kylskåpskall, bryts i 1,5 cm bitar. 30 g 30 sek 6 Blöta eller mjuka ingredienser mixas på bästa sätt om man trycker ner strömbrytaren i korta intervaller. VIKTIGT! För att undvika att skada knivbladen och mixerskålen bör följande inte hackas: korn, ris, is, frysta råvaror, pepparrot, kryddor och kaffebönor. Skador som uppkommer till följd av detta omfattas inte av reklamationsrätten. Rengöring och underhåll Dra ur kontakten innan rengöring. Ta av motorenheten genom att lyfta den uppåt från mixerskålen. Ta bort locket från mixerskålen genom att trycka flikarna placerade på var sida om locket innåt och därefter lyfta locket uppåt.

7 Lyft försiktigt ur knivenheten, knivbladen är mycket vassa. Rengör skål, lock och knivenhet i varmt vatten och diskmedel. Hantera knivenheten med varsamhet. Färgstarka råvaror såsom rödbetor och morötter kan missfärga mixerskålen. Rengör alltid alla delar direkt efter användning. Missfärgningar kan avlägsnas med hjälp av hushållspapper doppat i lite matolja. Diska mixerskålen noggrannt efteråt. Låt alla delar torka ordentligt innan apparaten monteras ihop igen. Motorenheten torkas av med en fuktig trasa. Använd aldrig repande rengöringsmedel vid rengöring. VIKTIGT! Motorenheten får aldrig sköljas under rinnande vatten eller nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfalls-hantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Box Sundbyberg Tel

8 Tekniska data OBH Nordica V Växelström 160 W Säkerhetslås Knivblad i rostfritt stål Max 1 min driftstid (kontinuerligt) Rätten till löpande ändringar och förbättringar förbehålles. 8

9 OBH Nordica Indigo Mini Chopper Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Apparatet må ikke anvendes af børn. Opbevar apparat og ledning uden for børns rækkevidde. 6. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 7. Dette apparat kan anvendes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 8. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 9. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 10. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 11. Apparatet må ikke anvendes kontinuerligt uden pause. Max. driftstid: 1 minut, vent derefter 5 minutter, inden apparatet anvendes igen. 12. Apparatet må kun anvendes med originalt tilbehør. 13. Apparatet skal håndteres med forsigtighed, da kniven er meget skarp! Rør ikke kniven under brug. Sørg for at hverken fingre eller redskaber kommer i kontakt med kniven! 14. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en 9

10 tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 15. El-installationen skal overholde gældende version af Stærkstrømsbekendtgørelsen med hensyn til ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFIrelæ-brydestrøm max. 30 ma). Kontakt en autoriseret elinstallatør herom. 16. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 17. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Før brug Før minihakkeren tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Rengør apparatet (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse ), før det tages i brug. Apparatets dele 1. Motordel 2. Låg 3. Kniv 4. Mikserskål 5. Tænd/sluk knap 6. Strøfilter 10

11 Sådan bruges minihakkeren Sørg for at kontakten ikke er tilsluttet en stikkontakt. Placér mikserskålen på en plan og stabil overflade. Sæt kniven på metalakslen i bunden af mikserskålen. Bemærk at kniven er meget skarp. Læg de råvarer, der skal mikses, i mikserskålen. Ingredienserne kan eventuelt med fordel skæres i mindre stykker, inden de lægges ned i skålen. Overskrid ikke max-niveauet (MAX), der er markeret på mikserskålen. Obs! Tænd ikke apparatet, når skålen er tom. Hæld ikke kogende væske i mikserskålen. Sæt låget på lågets riller skal passe ind i sporene på mikserskålens inderside. Sørg for at låget klikker på plads. Bemærk at apparatet ikke kan startes, hvis låget ikke sidder korrekt. Motordelen sættes på skålen - sørg for fligene på låget passer ind i rillerne på motordelens underside. Sæt stikket i en stikkontakt. Apparatet tændes ved at trykke tænd/sluk knappen på motordelen ned. Når tænd/sluk knappen slippes, vil apparatet stoppe. Bemærk at apparatet max. må køre kontinuerligt i 1 minut, hvorefter motoren skal køle af i min. 5 minutter, før apparatet tændes igen. Efter brug skal stikket tages ud af stikkontakten, inden motordelen fjernes. Advarsel! Kniven fortsætter med at rotere et kort stykke tid efter, at tænd/sluk knappen er sluppet. Fjern aldrig motordelen, før kniven er standset helt. Efter brug fjernes motordel, låg og kniv, hvorefter filteret kan sættes fast på mikserskålen, hvis det ønskes. Sørg for at filteret sidder ordentligt fast på mikserskålen for at undgå, at låget falder af. 11

12 Anbefalede kvantiteter og forarbejdningstider Følg nedenstående anbefalinger med hensyn til max-mængde og tid for at undgå, at motoren overbelastes. Ingrediens Tilberedning Max. mængde Ca. tid Persille Skylles, skal dryppe godt af 20 g 30 sek. Løg Pilles og skæres i stykker à 1,5 cm g 30 sek. Hvidløg Pilles og deles i fed 5 fed 30 sek. Ost Skæres i stykker à 1,5 cm g 30 sek. Gulerødder, rå Skrælles og skæres i stykker à 1,5 cm g 30 sek. Kød Skæres i stykker à 1,5 cm g 30 sek. Hasselnødder Kun selve nødden, ikke skallen g 30 sek. Chokolade Køleskabskold, skæres i stykker à 1,5 cm 30 g 30 sek. Våde og bløde ingredienser mikses bedst ved at trykke tænd/ sluk knappen ned i intervaller. VIGTIGT! For at undgå at beskadige kniven og mikserskålen, bør følgende ikke hakkes i minihakkeren: Korn, ris, is, frosne råvarer, peberrod, krydderier og kaffebønner. Skader opstået som følge heraf er ikke omfattet af reklamationsretten. Rengøring og vedligeholdelse Tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring. Fjern motordelen ved at løfte den opad fra mikserskålen. 12

13 Låget fjernes fra mikserskålen ved at trykke fligene på hver side af låget ind og derefter løfte låget opad. Kniven fjernes herefter forsigtigt kniven er meget skarp. Rengør skål, låg og kniv i varmt vand tilsat opvaskemiddel. Kniven skal håndteres med forsigtighed. Farvestærke råvarer, såsom rødbeder og gulerødder, kan misfarve mikserskålen. Rengør altid alle dele direkte efter brug. Misfarvninger kan fjernes med køkkenrulle dyppet i lidt madolie. Vask derefter mikserskålen grundigt. Sørg for at alle dele er helt tørre, før apparatet samles igen. Motordelen tørres af med en fugtig klud. Anvend ikke skurepulver eller andre skrappe rengøringsmidler ved rengøring. VIGTIGT! Motordelen må aldrig skylles under rindende vand eller nedsænkes i vand eller andre væsker. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. 13

14 OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica volt vekselstrøm 160 watt Sikkerhedslås Kniv i rustfrit stål Driftstid: Max. 1 min. (kontinuerligt) Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 14

15 OBH Nordica Indigo Mini Chopper Sikkerhetsforskrifter 1. Les bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet til. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke brukes. 4. Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. 5. Apparatet må ikke brukes av barn. Oppbevar apparatet og ledningen utenfor barns rekkevidde. 6. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn. Barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med apparatet. 7. Dette apparat kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 8. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordkanten. 9. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 10. Apparatet bør kun brukes under tilsyn. 11. Apparatet må ikke brukes kontinuerlig uten pause. Maks brukstid: 1 minutt, vent så i 5 minutter før apparatet startes igjen. 12. Apparatet må kun brukes med det originale tilbehøret. 13. Apparatet skal håndteres med forsiktighet da kniven er veldig skarp! Rør ikke kniven under bruk. Pass på at ikke fingre eller andre redskaper kommer i kontakt med kniven! 14. Se alltid etter skader på apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av fabrikken, serviceverksted eller av en tilsvarende autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare. 15. Det anbefales ekstra beskyttelse med installasjon av jordfeilbryter med en merkestrøm av 30mA. Kontakt en autorisert elektriker. 15

16 16. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 17. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle skader. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. Rengjør apparatet (se avsnitt Rengjøring og vedlikehold ) før bruk. Apparatets deler 1. Motorenhet 2. Lokk 3. Knivblad 4. Mikserbolle 5. Strømbryter 6. Strøfilter Slik brukes apparatet Pass på at støpslet ikke er satt i kontakten. Sett mikserbollen på en slett og stabilt underlag. Sett knivbladenheten på metallpiggen i bunnen på mikserbollen. Husk at knivbladet er veldig skarp. 16

17 Ha det som skal mikses i mikserbollen. Eventuelt kan man kutte ingrediensene i mindre biter før de legges i mikserbollen. Ikke overskrid maks markeringen (MAX) som er merket på mikserbollen. Obs! Start aldri mikserbollen når den er tom. Tilsett ikke kokende væske i mikserbollen. Sett lokket på plass med å sette skjærene på lokket i sporene på innsiden av mikserbollen. Pass på at lokket klikkes på plass. Husk at apparatet ikke kan starte hvis ikke lokket sitter korrekt. Sett motorenheten på bollen og pass på at skjærene i lokket passer i sporene på undersiden på motorenheten. Sett støpslet i kontakten og start miksingen med å trykke ned strømbryteren på motorenheten. Når strømbryteren slippes stopper miksingen. Husk at maks driftstid er 1 minutt og deretter må motoren hvile i minst 5 minutter før apparatet stares igjen. Etter avsluttet miksing skal støpslet tas ut av kontakten før motorenheten løftes bort. Forsiktig! Knivbladet forsetter å rotere en kort stund etter at man slipper strømbryteren. Vent til knivbladet har stoppet helt før motordelen løftes av. Etter bruk løftes motorenhet, lokk og knivblad av og trykk fast strøfilteret på mikserbollen hvis det ønskes. Pass på at strøfilteret sitter ordentlig fast på mikserbollen før du starter å strø for å forhindre at lokket faller av. Anbefalt mengde og miksertid Følg anbefalinger under som gjelder maks mengde og tid for å forhindre at motoren overbelastes. Ingredienser Forberedelse Maks mengde Ca. tid Persille Skylles og tørkes 20 gr 30 sek 17

18 Løk Skrelles og kuttes i gr 30 sek 1,5 cm biter Hvitløk Skrelles og deles 5 båter 30 sek Ost Kuttes i ca. 1,5 cm gr 30 sek Rå gulrøtter biter Skrelles og kuttes i 1,5 cm biter gr 30 sek Kjøtt Kuttes i 1,5 biter gr 30 sek Hasselnøtter Kun nøtter ikke skall gr 30 sek Sjokolade Kjøleskapskald 1,5 cm biter 30 gr 30 sek 18 Myke og bløte ingredienser mikses på best mulig måte hvis man trykker ned strømbryteren i korte intervaller. VIKTIG! For å unngå å skade knivblad og mikserbolle bør man ikke hakke følgende: Korn, ris, is, frosne råvarer, pepperot, krydder og kaffebønner. Skader som er oppstått som følge av dette dekkes ikke av reklamasjonsretten. Rengjøring og vedlikehold Ta alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring. Ta av motordelen med å løfte den opp av mikserbollen. Ta lokket av mikserbollen med å trykke flikene på hver side av lokket inn og løft deretter opp lokket. Løft forsiktig ut knivenheten og husk at knivbladet er veldig skarp. Rengjør bolle, lokk og knivenhet i varmt vann tilsatt litt oppvaskmiddel. Håndter knivenheten med forsiktighet. Fargesterke råvarer som for eksempel gulrøtter kan gi misfarging på mikserbollen. Rengjør alltid alle delene rett etter bruk.

19 Misfargingen kan fjernes ved hjelp av tørkepapir dyppet i litt matolje og vask mikserbollen skikkelig etterpå. La alle delene tørke godt før apparatet monteres sammen igjen. Motorenheten tørkes av med en fuktig klut. Bruk aldri ripende rengjøringsmidler. VIKTIG! Motordelen må aldri skylles under rennende vann eller dyppes i vann eller andre væsker. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjenvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Faks:

20 Tekniske data OBH Nordica V vekselstrøm 160 W omdr.pr.min Sikkerhetslås Knivblad i rustfritt stål Maks driftstid: 1 min (kontinuerlig) Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 20

21 OBH Nordica Indigo Mini Chopper Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen teholeikkurin käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina, kun laitetta ei käytetä. 4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Säilytä laitetta ja sen liitosjohtoa lasten ulottumattomissa. 6. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta. Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella. 7. Henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai tämä henkilö on opettanut heitä käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja tiedostamaan käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 8. Varmista, ettei liitosjohto riipu vapaasti pöydän reunan yli. 9. Älä koskaan sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 10. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 11. Laitetta ei saa käyttää yhtäjaksoisesti ilman taukoja. Teholeikkuria saa käyttää yhtäjaksoisesti enintään 1 minuutin ajan, minkä jälkeen on pidettävä 5 minuutin tauko. 12. Käytä laitteessa ainoastaan alkuperäisiä osia. 13. Laitetta tulee käsitellä varoen, sillä sen teräosa on erittäin terävä! Älä koske teriin laitteen käytön aikana. Varo, etteivät sormet tai mitkään esineet pääse kosketuksiin terien kanssa! 14. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, se tulee vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa valmistajan tai koulutetun huoltomiehen toimesta tai valtuutetussa huoltopisteessä. 21

22 Pistorasiaan suositellaan asennettavaksi lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 16. Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. 17. Jos laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on valmistettu tai vastoin käyttöohjetta, käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata laitteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja. Ennen käyttöä Lue käyttöohje huolellisesti ennen teholeikkurin käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Puhdista laite ennen käyttöä kohdassa Puhdistus ja hoito annettujen ohjeiden mukaan. Laitteen osat 1. Moottoriosa 2. Kansi 3. Teräosa 4. Sekoituskulho 5. Virtakytkin 6. Sirotin Teholeikkurin käyttö Varmista, että pistotulppa on irrotettu pistorasiasta. Aseta sekoituskulho tasaiselle ja tukevalle alustalle.

23 Kiinnitä teräosa sekoituskulhon pohjassa olevaan metalliakseliin. Huomaa, että terät ovat erittäin teräviä. Lisää hienonnettavat ainekset kulhoon. Hienontamisen tehostamiseksi ainekset voidaan tarvittaessa leikata pienempiin paloihin, ennen kuin ne lisätään kulhoon. Älä ylitä sekoituskulhoon merkittyä enimmäistäyttömäärää (MAX). Huom! Älä käynnistä laitetta kulhon ollessa tyhjä. Älä kaada kulhoon kiehuvaa vettä. Aseta kansi paikoilleen sovittamalla kannen lovet sekoituskulhon sisäpuolella oleviin ulkonemiin. Varmista, että kansi naksahtaa kiinni. Huomaa, ettei laite käynnisty, ellei kansi ole kunnolla paikoillaan. Kiinnitä moottoriosa kulhoon ja varmista, että kannen kielekkeet sopivat moottoriosan pohjassa oleviin loviin. Liitä pistotulppa pistorasiaan ja käynnistä hienontaminen painamalla moottoriosan virtakytkin alas. Kun virtakytkin vapautetaan, toiminto pysähtyy. Huomaa, että teholeikkuria saa käyttää yhtäjaksoisesti enintään 1 minuutin ajan, minkä jälkeen on pidettävä 5 minuutin tauko ennen laitteen käynnistämistä uudelleen. Hienontamisen päätyttyä pistotulppa tulee irrottaa pistorasiasta ennen moottoriosan irrottamista. Varoitus! Teräosa jatkaa pyörimistä vielä jonkin aikaa virtakytkimen vapauttamisen jälkeen. Irrota moottoriosa vasta, kun teräosa on pysähtynyt kokonaan. Irrota käytön jälkeen moottoriosa, kansi ja teräosa kulhosta ja paina sirotin halutessasi kiinni kulhoon. Ennen kuin käytät sirotinta, varmista, että se on tukevasti kiinni kulhossa. Tällöin kansi ei pääse irtoamaan. 23

24 Suositeltavat määrät ja käsittelyajat Noudata enimmäismääriä ja seuraavia käsittelyaikaa koskevia suosituksia moottorin ylikuormittumisen estämiseksi. Aines Persilja Sipuli Valkosipuli Juusto Raaka porkkana Esikäsittely Huuhdellaan ja valutetaan hyvin Kuoritaan ja leikataan 1,5 cm:n paloiksi Kuoritaan ja erotetaan kynsiksi Leikataan noin 1,5 cm:n paloiksi Kuoritaan ja leikataan 1,5 cm:n paloiksi Enimmäismäärä Aika noin 20 g 30 s g 30 s 5 kynttä 30 s g 30 s g 30 s Liha Leikataan 1,5 cm:n paloiksi g 30 s Hasselpähkinät Vain pähkinät, ei kuorta g 30 s Suklaa Jääkaappikylmänä, paloitellaan 1,5 cm:n paloiksi 30 g 30 s Kosteita tai pehmeitä aineksia hienonnettaessa paras lopputulos syntyy, kun virtakytkintä painetaan lyhyin väliajoin. TÄRKEÄÄ! Terien ja kulhon vaurioitumisen estämiseksi teholeikkurilla ei saa hienontaa seuraavia aineksia: jyvät, riisi, jää, pakastetut raaka-aineet, piparjuuri, mausteet ja kahvipavut. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat syntyneet näiden ainesten käsittelemisestä. 24

25 Puhdistus ja hoito Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta. Irrota moottoriosa nostamalla se irti sekoituskulhosta. Irrota kulhon kansi painamalla kannen kummallakin sivulla olevia kielekkeitä sisäänpäin ja nostamalla sitten kansi ylös. Nosta teräosa varovasti pois kulhosta, sillä terät ovat hyvin teräviä. Pese kulho, kansi ja teräosa lämpimällä astianpesuainevedellä. Käsittele teräosaa varoen. Punajuurten ja porkkanoiden kaltaiset voimakkaan väriset raaka-aineet saattavat värjätä kulhon. Puhdista kaikki osat heti käytön jälkeen. Värjääntymät voi poistaa hankaamalla niitä ruokaöljyyn kostutetulla talouspaperilla. Pese sekoituskulho tämän jälkeen huolellisesti. Anna kaikkien osien kuivua kunnolla ennen laitteen kokoamista uudelleen. Pyyhi moottoriosa kostealla liinalla. Älä koskaan käytä puhdistukseen hankaavia tai naarmuttavia puhdistusaineita. TÄRKEÄÄ! Älä koskaan huuhtele moottoriosaa juoksevassa vedessä tai upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen. Käytetyn laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen. 25

26 Takuu Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica V verkkovirta 160 W Turvalukitus Terä ruostumatonta terästä Yhtäjaksoinen käyttöaika enintään 1 minuutti Oikeus muutoksiin pidätetään. 26

27 OBH Nordica Indigo Mini Chopper Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug from the mains supply when the appliance is not in use. 4. Never immerse the appliance in water or any other liquid. 5. Do not let children use the appliance. Keep the appliance and the cord out of the reach of children. 6. Do not let children carry out cleaning and maintenance. Children should always be supervised in order that they do not play with the appliance. 7. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience with/knowledge about the appliance, if they have been given supervision or instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety and when they are aware of possible risks. 8. Check that the cord is not hanging free from the edge of the table. 9. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 10. The appliance must only be used under supervision. 11. Do not use the appliance continuously without a break. Maximum operation time: 1 minute; wait for 5 minutes before you use the appliance again. 12. The appliance must be used only with the original accessories. 13. Be careful when handling the appliance, as the knife is extremely sharp! Do not touch the knife during use. Be careful that neither fingers nor tools touch the knife! 27

28 Always check the appliance, the cord and the plug before use. If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 15. The electrical installation must comply with the current edition of the Danish declaration of high voltage current concerning additional protection in the form of a residual current device (RCD with a rated residual operating current not exceeding 30 ma.) Check with your installer. 16. The appliance is for domestic use only. 17. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages as a consequence of the above to the product or other things are not covered by the warranty. Before use Read the instruction manual carefully before use and save it for future use. Clean the appliance (see section Cleaning and maintenance ) before use. Parts of the appliance 1. Motor unit 2. Lid 3. Knife blade unit 4. Mixer bowl 5. On/off button 6. Sprinkling filter

29 Use Make sure that the appliance is not connected to a wall outlet. Place the mixer bowl on an even and stable surface. Place the knife blade unit on the metallic spike in the bottom of the mixer bowl. Note that the knife blades are extremely sharp. Put the ingredients to be mixed in the mixer bowl. It may ease the process to cut the ingredients in small bites before you put them in the mixer bowl. Never exceed the maximum level (MAX) as marked on the mixer bowl. Note! Do not activate the appliance when the mixer bowl is empty. Do not add boiling liquids in the mixer bowl. Mount the lid by inserting the dents of the lid in the grooves inside the mixer bowl. Make sure that the lid engages with a click. Note that you cannot activate the appliance if the lid is not positioned correctly. Position the motor part on the bowl and make sure that the dents of the lid fit the grooves on the underside of the motor unit. Plug to a wall outlet and start the mixing process by pressing the on/off button on the motor unit. When you release the on/off button, the mixing will stop. Note that the maximum working cycle is 1 minute, after which the motor should rest for at least 5 minutes before the appliance is turned on again. When the mixing is done, unplug from the wall outlet before you remove the motor unit. Warning! The knife blades will continue rotating for a while after the release of the on/off button. Wait until the knife blades have stopped completely before lifting off the motor part. 29

30 After use, lift off the motor part, the lid and the knife blade and press the sprinkling filter onto the mixer bowl, if you want to. In order to prevent the lid from falling off, make sure that the sprinkling filter is firmly secured to the mixer bowl before you start sprinkling. Recommended quantities and mixing cycles Follow the recommendations below as to quantities and cycles in order to prevent the motor from being overloaded. Ingredient Preparation Maximum quantity Appr. cycle Parsley Rinse and let drop thoroughly 20 g 30 sec. Onion Peel and cut in bites of 1.5 cm g 30 sec. Garlic Peel and separate the cloves 5 cloves 30 sec. Cheese Cut in bites of about 1.5 cm g 30 sec. Carrots, raw Peel and cut in bites of 1.5 cm g 30 sec. Meat Cut in bites of 1.5 cm g 30 sec. Hazelnuts Only the seed, not the shell g 30 sec. Chocolate Refrigerator temperature, break in bites of 1.5 cm 30 g 30 sec. The best way to mix wet or soft ingredients is to press the on/ off button at short intervals. 30

31 IMPORTANT! In order to avoid any damage to the knife blades and the mixer bowl, the following ingredients should be chopped: grain, rise, ice, frozen raw materials, horseradish, spices and coffee beans. Any damage occurring as a consequence of this is not covered by the warranty. Cleaning and maintenance Unplug before cleaning. Remove the motor part by lifting it from the mixer bowl. Remove the lid from the mixer bowl by pressing the dents on either side of the lid inwards and then raise the lid. Carefully remove the knife unit, and note that the knife blades are very sharp. Clean the bowl, the lid and the knife unit in warm water and a washing-up liquid. Handle the knife unit carefully. Raw materials with strong pigment, such as beetroots and carrots may discolour the mixer bowl. Always clean all parts right after use. Discolouring can be avoided by means of kitchen towel with a few drops of cooking oil. Wash the mixer bowl thoroughly afterwards. Let all parts dry thoroughly before reassembling the appliance. Clean the motor part with a damp cloth. Never use scratching detergents for cleaning. IMPORTANT! Never rinse the motor part under running water or immerse it in water or any other liquid. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment shall be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. 31

32 Warranty Warranty according to current law. Any claim shall be accompanied by the cash receipt with purchase date. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. OBH Nordica AB Box 7086 SE Sundbyberg Tel Technical data OBH Nordica V AC 160 W Safety lock Knife blade of stainless steel Max 1 minute operation time (continuous) These instructions are subject to alterations or improvements. 32

33

34

35

36 Indigo Mini Chopper SE/IDV/6719/301112

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 6719_IDV_UVN_310713.indd 1 8/15/2013 11:19:48 AM

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 17 Käyttöohjeet suomi...sivu 18 22 Instruction manual english...page 23 27 3 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42

7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42 7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42 Bruksanvisning svenska... sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30 Instruction manual

Læs mere

Stick. mixer CHROME SLIM BRUSHED. Mix, blend, chop and whip with elegance

Stick. mixer CHROME SLIM BRUSHED. Mix, blend, chop and whip with elegance Stick mixer SLIM BRUSHED CHROME Mix, blend, chop and whip with elegance Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 19 Käyttöohjeet suomi...sivu 20

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual - english...page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm ceramic coating 2.8m power cord rectangular tong beach curls 10x15 mm Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1 3101_ES_0912.indd 2 2012-10-11 14:39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02

6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02 6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02 Bruksanvisning - svenska...sida 4-10 Brugsanvisning - dansk...side 11-17 Bruksanvisning - norsk...side 18-24 Käyttöohjeet - suomi...sivu 25-32 Instructions of use

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

first kitchen // stick mixer // Type 7704 Perfect for ice crushing // Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control //

first kitchen // stick mixer // Type 7704 Perfect for ice crushing // Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control // first kitchen // stick mixer // Perfect for ice crushing // ICE CRUSHING PERFECT RESULT Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control // 500 ml chopper // Extra large jar

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instructions

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking Cookware Urban Steel For functional and stylish cooking Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction manual

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 5813, 5860, 5862, 5864_030408.indd 1 2008-04-03 15:48:18 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning -

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HR1399 1 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat Finess 18 Toaster oven 8 7 230 18 L Variable thermostat 60 min. timer with end signal Baking tray, wire rack and handle 6557_UL_0513.indd 1 2013-05-20 15:39:11 Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... m i n i m a x P OW E R 16 0 0 5182_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 5:13:34 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet -

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 13 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007 Hushållsassistent Kjøkkenmaskin Yleiskone Køkkenmaskine 800 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way Kettle 1.8 liter Retro DOme CremE Hot water the fast and stylish way Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20

7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20 7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20 Bruksanvisning - svenska...sida 4-12 Brugsanvisning - dansk...side 13-21 Bruksanvisning - norsk...side 22-30 Käyttöohjeet - suomi...sivu 31-39 Instructions of

Læs mere

Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E

Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E Brugsanvisning DK (s. 3 18) Læs venligst brugsanvisningen grundigt, før Juicepresso tages i brug. Den giver vigtige oplysninger om sikkerhed, samling, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind Ionic 2000 watt 3 heat & 2 speed settings magic cord hair dryer with cord rewind 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12

6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12 6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instructions of

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element //

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element // Kitchen fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6471, 6480 Brugsanvisning - dansk... side

Læs mere

Kitchen. nemo // kettle 1.0 litre // Type 6451. 1.0 litre // Powerful heating element // 360 base // Safety lock lid //

Kitchen. nemo // kettle 1.0 litre // Type 6451. 1.0 litre // Powerful heating element // 360 base // Safety lock lid // Kitchen nemo // kettle 1.0 litre // 1.0 litre // 360 base // Safety lock lid // Powerful heating element // Type 6451 Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D GARANTI Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter hensigten, beklager

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Äggkokare Eggkoker Munankeitin Æggekoger

Äggkokare Eggkoker Munankeitin Æggekoger Äggkokare Eggkoker Munankeitin Æggekoger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84

Læs mere

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Brugsanvisning - svenska... sida 3-11 Bruksanvisning - dansk... side 12-21 Bruksanvisning - norsk... side 22-30 Käyttöohjeet -

Læs mere

Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531

Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531 Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531 Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsforskrifter...4 Elektriske krav...6 Bortskaffelse af elektriske apparater...6 Dele og funktioner

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

Wellness. double action massager // with infrared heat // Type 6072. Detachable handle // Variable massage strength // 2 massage attachments //

Wellness. double action massager // with infrared heat // Type 6072. Detachable handle // Variable massage strength // 2 massage attachments // Wellness double action massager // with infrared heat // Detachable handle // Infrared heat // Variable massage strength // 2 massage attachments // Type 6072 6072 Double action massager with infrared

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere