Evaluering af optagelsesprocedurer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af optagelsesprocedurer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet"

Transkript

1 Evaluering af optagelsesprocedurer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 1. Nuværende optagelsesprocedure I 2002 startede Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet efter forudgående aftale med Undervisningsministeriet et 5-årigt projekt med anvendelse af særlige procedurer ved optagelse til bacheloruddannelserne. Dette projekt tog udgangspunkt i, at fakultetet i flere år havde anvendt samtaler i optagelsesproceduren for kvote 2. De særlige optagelsesprocedurer havde således været under udvikling i en årrække og består kort fortalt af, at ansøgere i kvote 2 udvælges på basis af: a) Andre kvalifikationer (erhvervserfaring, udlandsophold, anden uddannelse etc.) b) En skriftlig motivation c) Deltagelse i en prøve på Syddansk Universitet d) Deltagelse i en samtale på Syddansk Universitet. Prøvens udformning (pkt. c) er forskellig for de 4 uddannelser der indgår i projektet. Prøven for uddannelsen i idræt og sundhed består af en MCQ-prøve og en praktisk prøve, mens de øvrige uddannelser udelukkende har en MCQ-prøve se nærmere beskrivelse i bilag 1. Andelen af studerende, der optages via kvote 2, er 50 % for hhv. medicin og folkesundhedsvidenskab og 80 % for klinisk biomekanik, hhv. idræt og sundhed. Formålet med anvendelsen af de særlige optagelsesprocedurer er at finde det bedste match mellem ansøger og uddannelse og dermed optimere mulighederne for et godt studieforløb til glæde for de studerende og for uddannelsesstedet. Da uddannelsernes indhold er tilrettelagt således, at de giver den bedst mulige forberedelse til den fremtidige profession, sikres hermed samtidig et godt match mellem de fremtidige bachelorer/kandidater og deres kommende erhvervsudøvelse. Et andet væsentligt formål er, at studerende, der møder op til samtale og prøve, er nødt til at sætte sig grundigt ind i uddannelsens krav og til nøje at overveje deres studievalg. Proceduren udgør på denne måde i sig selv en meget grundig og obligatorisk studievejledning, der muliggør et velbegrundet studievalg. 1/11

2 2. Resultater vedrørende uddannelsen i medicin (50 % i kvote 1 og 50% i kvote 2) På grund af den lange tidshorisont mellem optag og afsluttet uddannelse er det på nuværende tidspunkt kun muligt at gøre rede for de resultater, der indtil nu er målbare i forhold til effekten af optagelsesprocedurerne. Det vil blive gjort under overskrifterne: A. Optagelsespopulation B. Frafald og gennemførselstid C. Akademiske resultater D. Studerendes opfattelse af optagelsesprocedurens relevans E. Konklusion I denne redegørelse vil vi gennemgå de resultater, der knytter sig til uddannelsen i medicin, da det er her, der findes den største population og dermed de største muligheder for at opnå pålidelige data på nuværende tidspunkt. Også fordelingen på medicin med 50 % i kvote 1 og 50 % i kvote 2 giver et væsentligt bedre sammenligningsgrundlag end på de andre uddannelser, hvor 80% optages i kvote 2. Vi kan dog tilføje visse resultater fra uddannelserne i klinisk biomekanik (bilag 2) og idræt og sundhed (bilag 3), men her er der tale om tendenser og ikke evidens. 2.A. Optagelsespopulation. I dette afsnit beskrives optagelsespopulationen i årene mht.: 1. Dimissionsalder 2. Kønsfordeling 3. Nationalitet 4. Grænsekvotient og gennemsnitskvotient 5. Hypotetisk population ved 80 % kvote 1 optag 2.A.1. Dimissionsalder Gennemsnitlig dimissionsalder i perioden for hhv. kvote 1 og 2 fremgår af tabel 1. Tabel 1: Dimissionsalder fordelt på kvote Dimissionsalder År Kvote 1 1,8 Kvote 2 3,5 Denne forskel skyldes selvfølgelig, at der blandt de kriterier, der anvendes i den nuværende kvote 2 optagelse, er tidskrævende aktiviteter som fx. udlandsrejser, 2/11

3 højskoleophold og erhvervserfaring. Denne forskel vil minimeres fra 2008, hvor vi i videreudviklingen af optageproceduren under den nye adgangsbekendtgørelse vil se bort fra disse aktiviteter som selvstændige kriterier. 2.A.2. Køn Udviklingen i kønsfordelingen ses af tabel 2. Andelen af kvinder, der optages i kvote 1, er større end i kvote 2. Tabel 2: Procentdel kvinder optaget fordelt på årgange Kvinder i % Kvote 1 Kvote 2 I alt % % 58% 65% % 55% 64% % 59% 59% 2.A.3. Nationalitet Antallet af svenskere, der optages på lægeuddannelserne i Danmark, har som bekendt været stigende, også på Syddansk Universitet. Der optages ca. dobbelt så mange svenskere i kvote 1 som i kvote 2. Dette har ikke været et mål i sig selv, men er en sidevirkning af optagelsesproceduren, idet ensidig fokus på kvotient favoriserer bl.a. ansøgere med en svensk studentereksamen. Tabel 3: Antal svenskere optaget fordelt på kvote og årgang Antal svenskere Kvote 1 Kvote 2 I alt A.4. Grænsekvotient og gennemsnitskvotient Grænsekvotienten for optag i kvote 1 har i optageårene været: Tabel 4: Grænsekvotient for optag i kvote 1 fordelt på årgang Grænsekvotient Ved 50% kvote 1 9,0 9,3 9,3 9,5 3/11

4 Det er vanskeligt at sige, hvad grænsekvotienten ville have været, hvis 80 % var blevet optaget via kvote 1, men hvis vi kun medregner de ansøgere, der havde Syddansk Universitet som 1. prioritet som potentielle optagne, vil det ikke medføre nogen ændring i kvotienten. (Hvis alle prioriteter regnes med, ville kvotienten stige!) Grænsekvotienten for kvote 2 kan ikke opgøres (udover hvad der fremgår af ovenstående), men gennemsnitskvotienterne for de optagne fordelt på kvote og køn kan ses af tabel 5: Tabel 5: Gennemsnitskvotient ved adgangsgivende eksamen fordelt på køn, kvote og årgang. Gennemsnitskvotient Kvote 1 Kvote 2 I alt K M K M ,4 9,3 8,4 8,2 8, ,6 9,7 8,5 8,4 8, ,6 9,8 8,6 8,4 8, ,8 9,9 8,5 8,6 9,0 Total 9,6 9,7 8,5 8,4 8,9 2.A.5. Hypotetisk population ved 80 % kvote 1 optag Spørgsmålet, om hvor mange af de optagne i kvote 2, der alligevel ville være blevet optaget, hvis kvote 1 havde været på 80 %, kan besvares ganske kort: 507 studerende er blevet optaget via kvote 2. Kun 8 af disse (svarende til 1,5 %) ville være blevet optaget via kvote 1, såfremt kvote 1 havde været på 80%. Herudover ville der selvfølgelig være et antal, der kom ind i den hypotetiske kvote 2 på 20 %. 2.B. Frafald og gennemførselstid De sundhedsvidenskabelige uddannelser har en relativt lav frafaldsprocent. Der har dog vist sig et statistisk signifikant lavere frafald blandt de studerende, der er optaget i kvote 2 end blandt de, der er optaget i kvote 1. I november 2005 foretog man en beregning på en tværsnitspopulation på medicinstuderende, optaget i årene her var frafaldet: Tabel 6: Frafald årgang pr. 1. november 2005, n=1.715 Frafald Kvote 1 Kvote 2 Mænd 18,8% 11,9% Kvinder 22,2% 12,5% (Pga. datamaterialets størrelse har vi valgt at medtage denne opgørelse, selv om den strækker sig ud over forsøgsperioden. I årene var samtale, motivation og andre kvalifikationer også en del af optagelsesproceduren) 4/11

5 For årgangene 2002, 2003 og 2004 er frafaldet pr. 1.juni 2006: Tabel 7: Frafald fordelt på kvoter og årgange Frafald Kvote 1 Kvote % 17% % 7% % 5% Gennemførselstid har vi valgt at opgøre som optjente ECTS. Tabel 8 viser, at kvote 2 gennemsnitlig optjener lidt flere ECTS, dog med små udsving til begge sider Tabel 8: Optjente ECTS fordelt på kvote og årgang Antal Gennemsnitlig ECTS Kvote 1 Kvote 2 mulige ECTS 1/ ,0 142, / ,7 131, / ,9 101, / ,0 74,7 90 1/ ,8 53,4 60 1/ ,4 14,9 30 Total 77,9 79,7 2.C. Eksamensresultater Der kan i sagens natur ikke gøres rede for ret mange eksamensresultater endnu. I medicinstudiet består førsteårsprøven af to fag (Anatomi og Kommunikation) og betragtes som bestået, når begge fag er bestået. Dette kan for årgangene opgøres som i tabel 9: Tabel 9: Bestået førsteårsprøve efter 1 år, fordelt på kvote: Førsteårsprøve Kvote 1 Kvote 2 Bestået anatomi efter 1 år 40% 47% Bestået kommunikation efter 1 år 42% 53% Af de 50-60%, der ikke består efter det første år, vil de fleste bestå senere, og resten flest kvote 1 vil ophøre med studiet (se frafaldsopgørelsen ovenfor) 5/11

6 Tabel 10: Karaktergennemsnit ved 1.årsprøven fordelt på kvote og årgang: Karaktergennemsnit ved 1. årsprøve Kvote 1 Kvote ,2 7, ,2 7, ,3 7,9 Som det ses i tabellen klarer kvote 1 sig bedre karaktermæssigt til førsteårsprøven. Dette er forventeligt og i overensstemmelse med udenlandske forskningsresultater, der dog også viser, at denne forskel forsvinder på de senere dele af studiet dette vil vi selvfølgelig følge op på. 2.D. Studerendes opfattelse af optagelsesprocedurens relevans I forbindelse med optageprocedurens interviewdel er der gennemført en evaluering af hvordan ansøgerne vurderede denne. Undersøgelsen omfattede alle ansøgere og blev gennemført elektronisk for hver enkelt umiddelbart efter samtalen. Ansøgerne skulle på en fem-gradet skala gående fra helt uenig = 1 til helt enig = 5 tage stilling til følgende tre spørgsmål: 1. Interviewerne behandlede mig med respekt 2. Jeg fik mulighed for at vise, hvem jeg er 3. Jeg fik stort set sagt det, jeg ville Middeltallet for de tre spørgsmål var: Sp.1: 4,4, sp.2: 4,1 og sp. 3: 4,0 ud af 5 mulige. Der var også mulighed for at knytte supplerende kommentarer til spørgsmålene. To typiske kommentarer lyder: Det är alltid svårt att komma på alla saker man vill säja, men så är det. Men med både den skriftliga ansökan + intervjun så tycker jag man får en ganska bra bild av en person. Et relevant interview med gode spørgsmål. I forbindelse med et stillingsopslag vedr. hjælp med grovsortering af ansøgerne skrev et par ansøgere (studerende på medicin): Jeg er selv optaget ved SDU via kvote 2-ordningen, og er meget positiv til selve ideen med den. Det er fordi jeg mener at kvote 2-optaget, og specielt interviewdelen, giver et bedre optagelsesgrundlag, og netop det er essentielt ved sådan en lang, men også vigtig uddannelse som medicinstudiet er. Arbejdet som medicinstuderende og læge kræver mere end gode dansk- og engelskkarakterer. Synes kvote 2 er et fantastisk system, og vil gerne give en hånd. 6/11

7 2.E. Konklusion Forsøget med en anden optagelsesprocedure ved de sundhedsvidenskabelige uddannelser på Syddansk Universitet er ud fra de hidtil tilgængelige data - faldet klart positivt ud idet der ses en bedre performance i blandt kvote 2-optagne på en række indikatorer. Der er ikke noget der tyder på at kommende data vil modsige dette. Som særlig vigtige resultater vil vi pege på: 1. Frafald der er et væsentligt mindre frafald i kvote 2 end i kvote 1. Det er positivt, både uddannelsesøkonomisk og samfundsøkonomisk og ikke mindst for den enkelte studerende, der dels undgår det nederlag det er at vælge forkert uddannelse, dels undgår at bruge SU-klip til ingen nytte. 2. Gennemførselstid kvote 2 studerende optjener lidt flere ECTS end kvote 1 studerende og består 1. årsprøven hurtigere ikke uvæsentlige detaljer, når målet er at studerende ikke skal forsinkes i studieforløbet. 3. Køn og nationalitet kvote 2 optaget giver en mere ligelig fordeling mellem kvinder og mænd, og favoriserer ikke - som kvote 1 gør ansøgere med en svensk studentereksamen. 4. Eksamensresultater på trods af at studerende optaget i kvote 2 har en gennemsnitskarakter ved den adgangsgivende eksamen, der er ca. en hel karakter lavere end studerende optaget i kvote 1, klarer de sig ikke væsentlig dårligere. De ser ud til at bestå flere eksamener, dog med et lidt lavere gennemsnit på 1. årsprøven. Det antages, at en væsentlig grund til de positive resultater er, at studerende, der møder op til samtale og prøve, har sat sig grundigt ind i uddannelsens krav og nøje overvejet deres studievalg. De er med andre ord yderst motiverede. Proceduren udgør således i sig selv en meget grundig og obligatorisk studievejledning, der sikrer et velbegrundet studievalg. Hertil kommer naturligvis, at evaluering af væsentlige kvalifikationer og kompetencer, relateret til hver enkelt uddannelse, indgår i optagelsesproceduren. 7/11

8 3. Forslag til fremtidige optagelsesprocedurer De hidtidige erfaringer med optagelsesproceduren har understreget betydningen af, at prøver og samtaler lever op til de højeste krav om validitet og reliabilitet. Derfor ønskes en yderligere standardisering og strukturering i overensstemmelse med dels den nyeste internationale udvikling på området, dels yderligere, detaljerede analyser af sammenhængen mellem optagelsesprocedurens delelementer og studieforløb mht. gennemførelse og eksamensresultater. De hidtidige undersøgelser af dette peger på, at der kunne være en positiv sammenhæng mellem fx. interview-score og gennemførelse, og mellem score til praktisk prøve i idræt og eksamensresultater. På basis af ovenstående resultater og under hensyntagen til den nye adgangsbekendtgørelse foreslås derfor, at der fra 2008 anvendes en særlig optagelsesprocedure på de sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser ved Syddansk Universitet. Den særlige optagelsesprocedure skal bestå af to trin: I trin 1 anvendes karaktergennemsnittet ved den adgangsgivende eksamen til at udvælge ca. dobbelt så mange ansøgere, som der er studiepladser til i kvote 2. Disse udvalgte ansøgere går videre til trin 2, der omfatter en optagelsesprøve specielt designet til den enkelte uddannelse. De studerende, der opnår den højeste score, optages. Bacheloruddannelsen i Medicin: Optagelsesprøven består af en række standardiserede interviewstationer. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik: Optagelsesprøven består af en række standardiserede interviewstationer. Bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab: Optagelsesprøven består af en række standardiserede interviewstationer. Bacheloruddannelsen i Idræt og Sundhed: Optagelsesprøven består af en række standardiserede stationer med praktiske prøver. 8/11

9 BILAG 2: Uddannelsen i Klinisk Biomekanik 20 % i kvote 1 og 80% i kvote 2. Herunder ses en række udvalgte tabeller med resultater for uddannelsen i klinisk biomekanik. Tabel 1a svarer til tabel 1 ovenfor osv., og teksten til denne kan derfor anvendes. Det skal understreges, at opgørelserne for kvote 1 baserer sig på et meget lille talmateriale, da det kun er 20 % der optages via denne kvote, og populationen er væsentlig mindre. Tabel 1a: Dimissionsalder fordelt på kvote 1 og 2 - klinisk biomekanik Dimissionalder År Kvote 1 3,3 Kvote 2 3,5 Der er ikke nogen umiddelbar forklaring på, at forskellen ikke er større. Tabel 4a: Grænsekvotient for optag i kvote 1 fordelt på årgang - klinisk biomekanik Grænsekvotient Ved 20% kvote 1 9,3 9,5 9,8 9,9 Ved 80% kvote 1 (hypotetisk) 8,7 8,8 9,1 9,1 Tabel 5a: Gennemsnitskvotient ved adgangsgivende eksamen fordelt på kvote og årgang, klinisk biomekanik Gennemsnitskvotient Kvote 1 Kvote 2 I alt ,5 8,3 8, ,3 8,5 8, ,1 8,5 8, ,3 8,6 8,7 Spørgsmålet, om hvor mange af de optagne i kvote 2, der alligevel ville være blevet optaget, hvis kvote 1 havde været på 80 %, kan besvares således: 159 studerende er blevet optaget via kvote af disse (svarende til 25 %) ville være blevet optaget via kvote 1, såfremt kvote 1 havde været på 80 %. Herudover ville et antal naturligvis være kommet ind i den hypotetiske kvote 2 på 20 %. Årsagen til at %-delen er større end på medicin er, at klinisk biomekanik p.t. optager 80% i kvote 2. 9/11

10 Tabel 7a: Frafald fordelt på kvoter og årgange klinisk biomekanik Frafald Kvote 1 Kvote % 26% % 17% % 3% Også for klinisk biomekanik er frafaldet større i kvote 1 end i kvote 2. Det skal dog bemærkes, at procenterne i kvote 1 (som nævnt ovenfor) er opgjort på basis af meget små tal (fx. repræsenterer de 38 % et antal på 5 studerende). I dette frafald skjuler sig en del, der skifter studie uden studietidsforsinkelse, idet de har mulighed for at skifte til medicinstudiet, eftersom bachelordelen på de to uddannelser er ens. Tabel 8a: Optjente ECTS fordelt på kvote og årgang, klinisk biomekanik Gennemsnitlig ECTS Kvote 1 Kvote 2 Antal mulige ECTS Tabel 9a: Bestået førsteårsprøve efter 1 år, fordelt på kvote, klinisk biomekanik Førsteårsprøve Kvote 1 Kvote 2 Bestået anatomi efter 1 år 58% 55% Bestået kommunikation efter 1 år 58% 58% Tabel 10a: Karaktergennemsnit ved 1.årsprøven fordelt på kvote og årgang, klinisk biomekanik Karaktergennemsnit ved 1.årsprøve Kvote 1 Kvote ,7 7, ,8 8, ,8 7,4 På grund af det begrænsede talmateriale kan der endnu ikke drages konklusioner vedr. klinisk biomekanik 10/11

11 BILAG 3: Uddannelsen i idræt og sundhed 20 % i kvote 1 og 80% i kvote 2. Herunder ses en række udvalgte tabeller med resultater for uddannelsen i idræt og sundhed. Tabel 1b svarer til tabel 1 ovenfor osv., og teksten til denne kan derfor anvendes. Tabel 1b: Dimissionsalder fordelt på kvote - idræt og sundhed Dimissionalder År Kvote 1 2,3 Kvote 2 3,4 Tabel 4b: Grænsekvotient for optag i kvote 1 fordelt på årgang idræt og sundhed Grænsekvotient Ved 80% kvote 2 8,6 8,9 9,3 9,2 Tabel 5b: Gennemsnitskvotient ved adgangsgivende eksamen fordelt på kvote og årgang idræt og sundhed Gennemsnitskvotient Kvote 1 Kvote 2 I alt ,1 7,9 8, ,3 8,0 8, ,2 8,0 8, ,1 8,1 8,4 Tabel 7b: Frafald fordelt på kvoter og årgange idræt og sundhed Frafald Kvote 1 Kvote % 26% % 32% % 16% Tabel 8b: Optjente ECTS fordelt på kvote og årgang idræt og sundhed Gennemsnitlig ECTS Kvote 1 Kvote 2 Antal mulige ECTS På grund af det begrænsede talmateriale kan der endnu ikke drages konklusioner vedr. Idræt og Sundhed 11/11

Optag af studerende i kvote 2 hvad er meningen?

Optag af studerende i kvote 2 hvad er meningen? Optag af studerende i kvote 2 hvad er meningen? Birgitta Wallstedt Enheden for Uddannelsesudvikling Det sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet Hvad er meningen med kvote 2? Den adgangsgivende

Læs mere

Det bedste match. Om optagelses- og adgangsprøver på Syddansk Universitet. v/ Projektleder Maria Cecilie Vonsild. Kontakt:

Det bedste match. Om optagelses- og adgangsprøver på Syddansk Universitet. v/ Projektleder Maria Cecilie Vonsild. Kontakt: Det bedste match Om optagelses- og adgangsprøver på Syddansk Universitet v/ Projektleder Maria Cecilie Vonsild Kontakt: mcv@sdu.dk Projekt: SDU Modellen for Testbaseret Bacheloroptag Januar 2015 Oktober

Læs mere

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 Juli 2010 Kristian Grundvad Kvist Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet

Læs mere

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 15. marts - notat fra Analyse, udarbejdet Marts 2015 Udarbejdet af Analyse - Studieservice Fuldmægtig Agner Holmbjerg Schibler, agn@sdu.dk

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 3. september 2014 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik,

Læs mere

Delpolitik for: Før uddannelsen

Delpolitik for: Før uddannelsen Delpolitik for: Før uddannelsen Tidspunkt for ikrafttræden: 19. juni 2008 1.0 Formål Gennem udviklingen af en delpolitik for Før uddannelsen at synliggøre og sikre en fortsat positiv udvikling af universitetets

Læs mere

Multiple choice test (MCQ) Multiple mini interview (MMI)

Multiple choice test (MCQ) Multiple mini interview (MMI) OPTAGELSESPROCEDUREN I KVOTE 2 Multiple choice test (MCQ) Multiple mini interview (MMI) d. 22.10.2012 Maria Cecilie Vonsild, projektkoordinator mvonsild@health.sdu.dk Det sundhedsvidenskabelige fakultet,

Læs mere

CBS Evaluering og Akkreditering

CBS Evaluering og Akkreditering CBS Evaluering og Akkreditering Michael Møller Nielsen Undersøgelse af bachelorstuderendes studieresultater herunder frafald, studieforsinkelse og karakterer ved 1. årsprøve Baseret på 1. års studerende

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet

Søgningen til Syddansk Universitet Søgningen til Syddansk Universitet Pr. 5. juli 2009 2010 Juli 2010 Bruno Mølgaard Geertsen Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet Søgningen via KOT til Syddansk Universitet

Læs mere

Analyse. Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende. 5. april 2016. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende. 5. april 2016. Af Nicolai Kaarsen Analyse 5. april 2016 Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende Af Nicolai Kaarsen Regeringen har forslået at indføre adgangskrav på gymnasierne, så unge skal have mindst 4

Læs mere

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 19. november 2005 Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Notatet gennemgår i summarisk form de studerendes studieadfærd på universitetsuddannelserne

Læs mere

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser VALG UNDERVEJS Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser 2016 DIN GUIDE TIL VALG UNDERVEJS 2016 UDGIVES AF SYDDANSK UNIVERSITET Spørgsmål om valg undervejs tlf. 65 50 10 50 eller sdu.dk/spoc

Læs mere

Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet

Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet Indhold 1. Indledende bemærkninger... 2 1.1 Nyt mellemniveau (gul lampe)... 3 1.2 Særligt vedr. opgørelsen af nøgletal for frafald, studietid og ledighed

Læs mere

Fejlagtig omregning af karakterer skaber problemer for studerende

Fejlagtig omregning af karakterer skaber problemer for studerende Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 79 Offentligt December 2015 Fejlagtig omregning af karakterer skaber problemer for studerende International Baccalaureate, bedre kendt blot som

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet 31. maj 2012 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne Fordelingen af det stigende optag på universiteterne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de otte universiteter UNIVERSITETERNE Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Læs mere

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende Optag sommer 202 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år bliver der af DTU

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA 2011

ANSØGNINGSSKEMA 2011 ANSØGNINGSSKEMA 2011 Når du ansøger: 1. Dette skema skal udfyldes af enhver, der søger optagelse på Menighedsfakultetets 4-årige bacheloruddannelse i teologi. Der gøres opmærksom på, at du samtidig med

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Notatet omhandler status på 1. runde KOT-optag pr. 30. juli 2012. Det vil sige de ansøgere, som har søgt om optagelse inden 5. juli og som er

Læs mere

Analyse 13. marts 2013

Analyse 13. marts 2013 13. marts 2013 Nogle konsekvenser af skærpede adgangskrav for optag på læreruddannelsen Af Esben Anton Schultz Regeringen har sammen med V, K og DF netop indgået en aftale om en ny læreruddannelse, som

Læs mere

Kan vi optage studerende smartere?

Kan vi optage studerende smartere? Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 53 Offentligt www.eva.dk Kan vi optage studerende smartere? Uddannelses- og Forskningsudvalgets høring om optagelse og uddannelsesmatch Jakob

Læs mere

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND Ansøgning og optagelse 2014 Er du klar til at vælge? Ved Ved du, du, hvilke(n) hvilken uddannelse(r) du du vil vil søge søge ind ind på? på? Ja Nej Kender du uddannelsens: Indhold? Opbygning? Arbejdsformer?

Læs mere

Information til svenske ansøgere til medicin og odontologi på Aarhus Universitet

Information til svenske ansøgere til medicin og odontologi på Aarhus Universitet Information til svenske ansøgere til medicin og odontologi på Aarhus Universitet Svenske ansøgere søger optagelse til bacheloruddannelser i fri konkurrence med danske ansøgere. Der er ingen særlige kvoter

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Optag vinter 2010 Diplomingeniør

Optag vinter 2010 Diplomingeniør Optag vinter 2010 Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU. Profilen

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 2008 De nye niveauer på stx og hf

Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 2008 De nye niveauer på stx og hf Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 8 De nye niveauer på stx og hf Midt på efteråret vil der som altid foreligge en evalueringsrapport over sommerens skriftlige eksamener i matematik.

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne. KKR Midtjylland samt regionsrådet. Den 5. januar 2011.

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne. KKR Midtjylland samt regionsrådet. Den 5. januar 2011. Indstilling Emne Til Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2011/2012 i Region Midtjylland KKR Midtjylland samt regionsrådet Den 5. januar 2011 Århus Kommune Resume Undervisningsministeriet

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Igen stor stigning i søgningen til Syddansk Universitet gennem kvote 2 Syddansk Universitet har pr. 15 marts 2011 modtaget 6.562 ansøgninger fra 5.071

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

Optag vinter 2013 Diplomingeniør

Optag vinter 2013 Diplomingeniør Optag vinter 213 Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU.

Læs mere

ergoterapeut Optagelse 2013

ergoterapeut Optagelse 2013 ergoterapeut Optagelse 2013 velkommen er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en stærk

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Supplerende læreruddannelse - forsøg SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Forsøget med supplerende læreruddannelse er udviklet i tæt samarbejde mellem University College Lillebælt pg Syddansk Universitet

Læs mere

Optag 2015. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen. Profil af de studerende

Optag 2015. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen. Profil af de studerende Optag 0 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Ulrik Okkels Indledning Denne profil indeholder deskriptiv

Læs mere

Optag sommer 2011. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Optag sommer 2011. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende Optag sommer Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil

Læs mere

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2015 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2015 (Ordinær)... 4 28.05.2015 (Ordinær)... 5 22.05.2015 (Netadgang)... 6 28.05.2015

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL

NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL Notat - Ledighedsbegrebet ved dimensioneringen af antropologi Udarbejdet af: Thomas Mørch Pedersen Malte Moll Wingender Ved:

Læs mere

Optag Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser. (Revideret, 31. oktober 2016) Nr. 13

Optag Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser. (Revideret, 31. oktober 2016) Nr. 13 Optag 2016 (Revideret, 31. oktober 2016) Nr. 13 Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser 1. Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne Blandt danske universitetsstuderende er det en udbredt praksis at supplere

Læs mere

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 X-købing Kommune Sådan burde skolerne offentliggøre deres resultater Denne resultatrapport afspejler ikke virkeligheden. Fremtidsskolen er ikke nogen virkelig skole,

Læs mere

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling.

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling. Projektbeskrivelse Hf- og hvad så? Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører som en del af EVA s handlingsplan for 2015 en undersøgelse af hf-kursister på toårigt hf med fokus på kursisternes uddannelsesmønstre

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Foråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 3 4.1 KØNSFORDELING...

Læs mere

E F T E R U D D A N N E L S E

E F T E R U D D A N N E L S E 2016 EFTERUDDANNELSE S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T A L T K A N L A D E S I G G Ø R E F O R S K N I N G S B A S E R E T E F T E R U D D A N N E L S E REDAKTIO N Michael Dichow Lund, fuldmægtig Anne

Læs mere

Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen 3K uddannelse, juni 2010

Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen 3K uddannelse, juni 2010 Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen 3K uddannelse, juni 2010 Indholdsfortegnelse Studievejledning... 2 Lovgrundlag... 2 Vision for studievejledningen... 3

Læs mere

Evaluering af undervisningen i Humanistiske fag

Evaluering af undervisningen i Humanistiske fag Evaluering af undervisningen i Humanistiske fag Plan og mål 1. Har du haft indflydelse på planlægningen af undervisningen? I høj grad 10 10,1% I nogen grad 37 37,4% I mindre grad 37 37,4% Slet ikke 11

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2009 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Uddannelseskvalitetssystemet på Syddansk Universitet

Uddannelseskvalitetssystemet på Syddansk Universitet Uddannelseskvalitetssystemet på Syddansk Universitet Prodekan Lars Grassmé Binderup Keynote SUHF kvalitetsseminar Uppsala Universitet, 6. november 2015 Oversigt 1. Lidt om Syddansk Universitet 2. Syddansk

Læs mere

Evaluering af undervisningen i Dansk

Evaluering af undervisningen i Dansk Evaluering af undervisningen i Dansk Plan og mål 1. Har du haft indflydelse på planlægningen af undervisningen? I høj grad 16 6,5% I nogen grad 103 41,7% I mindre grad 85 34,4% Slet ikke 39 15,8% Ved ikke

Læs mere

boligform Fordelingen mellem lejligheder og hus/rækkehus svarer ganske godt til landsgennemsnittet, samt forventningen til Hørsholm Kommune specifikt.

boligform Fordelingen mellem lejligheder og hus/rækkehus svarer ganske godt til landsgennemsnittet, samt forventningen til Hørsholm Kommune specifikt. Boligform Lejlighed el lign. 31% Anden boligform 1% Fordelingen mellem lejligheder og hus/rækkehus svarer ganske godt til landsgennemsnittet, samt forventningen til Hørsholm Kommune specifikt. Vi kombinerer

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Sammenfatning Der er generelt stor tilfredshed med semesterets forløb, og 6 af 8 studerende angiver, at de har fået meget stort og stort læringsudbytte,

Læs mere

Om studiestarterne 2002 på nanoteknologistudiet på Københavns Universitet

Om studiestarterne 2002 på nanoteknologistudiet på Københavns Universitet Om studiestarterne 2002 på nanoteknologistudiet på Københavns Universitet Jens Erik Wang Januar 2004 Om studiestarterne 2002 på nanoteknologistudiet på Københavns Universitet Jens Erik Wang Chefkonsulent

Læs mere

Optag vinter 2011 Diplomingeniør

Optag vinter 2011 Diplomingeniør Optag vinter 2011 Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU. Profilen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra 1975-2005 og 2006-2010 Indledning

Læs mere

Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra

Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK KØBENHAVNS UNIVERSITET Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra Jan Alexis Nielsen INDLEDNING Gymnasiet tænkt forfra er et treårigt projekt,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 9

Læs mere

Reviewet artikel. Baggrund

Reviewet artikel. Baggrund Når uddannelsessystemet skal rumme de mange og de særlige - en midlertidig status på og diskussion af den særlige optagelsesprocedure i kvote 2 på Syddansk Universitet Maria Cecilie Vonsild, cand.scient.,

Læs mere

Evaluering af den skriftlige prøve i musik A-niveau studentereksamen maj/juni 2011

Evaluering af den skriftlige prøve i musik A-niveau studentereksamen maj/juni 2011 Evaluering af den skriftlige prøve i musik A-niveau studentereksamen maj/juni 2011 September / Fagkonsulent Claus Levinsen 245 besvarelser fra den 18. maj og 1605 besvarelser fra den 26. maj. I alt har

Læs mere

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Vejle Handelsgymnasium HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejle Handelsgymnasium, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 I globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at fordoble det årlige ph.d.-optag fra 2003 til 2010 1. Ved globaliseringsaftalens udløb

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11

Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11 Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11 1. Baggrund Skolen skal hvert 3. år gennemføre en undersøgelse af elevernes miljø på skolen en undervisningsmiljøundersøgelse. Skolen skal endvidere udarbejde et

Læs mere

Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution

Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution Sammenligner man på tværs af hovedområder og institutioner er der betydelige forskelle det afkast en kandidat får af sin uddannelse.

Læs mere

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 204 - Januar 2002. Hvem består på politstudiet? Karsten Albæk. (særtryk af Nationaløkonomisk Tidsskrift, 2001(2))

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 204 - Januar 2002. Hvem består på politstudiet? Karsten Albæk. (særtryk af Nationaløkonomisk Tidsskrift, 2001(2)) BLÅ MEMOSERIE Memo nr. 204 - Januar 2002 Hvem består på politstudiet? Karsten Albæk (særtryk af Nationaløkonomisk Tidsskrift, 2001(2)) Økonomisk Institut Københavns Universitet Studiestræde 6, 1455 København

Læs mere

Reformarbejdet på de videregående uddannelser

Reformarbejdet på de videregående uddannelser Reformarbejdet på de videregående uddannelser De studerendes vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. Uddannelsens kvalitet, deres egen indsats og forudsætninger Internationalisering og udlandsophold

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

hvem, hvad, hvornår og hvordan?

hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studieophold i udlandet hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studievejledningen Psykologi, Øster Farimagsgade 5, 5.1.26, 1353 København K Tlf. 35 32 48 16 studievejl@psy.ku.dk Det er på mange måder givende

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 3. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering ved

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Evaluering af undervisning på FARMA

Evaluering af undervisning på FARMA Didaktisk enhed 19/1 2010 Evaluering af undervisning på FARMA om formålene med evaluering og fremtidige procedurer for undervisningsevaluering, herunder offentliggørelse af evalueringsrapporter. Baggrund:

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Construction College Aalborg. Construction College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Construction College Aalborg. Construction College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 01 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 60,3 74,6 5, Administration og information Rekruttering af elever 54,3 60,6 Skoleperiodernes indhold 64,4 Motivation Elevens

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT Til Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) Dokumenttype Rapport Dato August 2014 SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT NATIONALE TEST RAPPORT INDHOLD 1. Indledning og

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 14. februar 2011 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 Indledende bemærkninger: Universiteternes statistiske beredskab er opdelt i to faser; studienøgletallene (tabel

Læs mere

Speciallægers kontakt med den private sektor

Speciallægers kontakt med den private sektor N O T A T 10-02-2009 Speciallægers kontakt med den private sektor Det offentlige sygehusvæsen står overfor en stor udfordring i forhold til, at kunne fastholde deres eftertragtede speciallæger i offentligt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 05 EUD og EUX Indeks for uddannelse med voksen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 05 Den merkantile ungdoms-afdeling. Den årlige elevundersøgelse blev afviklet i uge 44 og 45 år 05, som en del

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Hvor længe venter de studerende inden de begynder uddannelse? Og hvad laver de imens?

Hvor længe venter de studerende inden de begynder uddannelse? Og hvad laver de imens? Eurostudent IV DENMARK Analysenotat 2: Om hvad de studerende laver inden de begynder universitetsuddannelse Hvor længe venter de studerende inden de begynder uddannelse? Og hvad laver de imens? Det er

Læs mere

Faktaark: Studieliv og stress

Faktaark: Studieliv og stress Faktaark: Studieliv og stress Dette faktaark omhandler stress i studielivet blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder stressfaktorer og stresssymptomer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse.

Læs mere

Hvad er effekten af rehabilitering til ældre med nedsat funktionsevne?

Hvad er effekten af rehabilitering til ældre med nedsat funktionsevne? Hvad er effekten af rehabilitering til ældre med nedsat funktionsevne? Forskningsfysioterapeut Carsten Juhl, MPH, PhD. Forskningsenheden for musculoskeletal funktion og fysioterapi (FOF) Institut for idræt

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere