Virksomhedens kunder spiller med nå r forretningsmodellen udvikles. Et casestudie af virksomheden Hydac A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedens kunder spiller med nå r forretningsmodellen udvikles. Et casestudie af virksomheden Hydac A/S"

Transkript

1 Virksomhedens kunder spiller med nå r forretningsmodellen udvikles. Et casestudie af virksomheden Hydac A/S *Kirsten L. Frandsen, Erhvervs ph.d. studerende ved Hydac A/S & SDU 1 Henrik L. Sørensen, Udviklingschef i Hydac A/S Jens L. Haugaard, Direktør i Hydac A/S Dette paper er work-in-progress Resume: Dette paper handler om forretningsmodellen, hvordan den udvikles og måden hvorpå virksomhedens kunder er med til at påvirke udviklingen. Vi udgangspunkt i forretningsmodel litteraturen, mere specifikt den del der handler om udvikling og innovation af forretningsmodellen. Gennem et casestudie viser vi, at forretningsmodellen er dynamisk, den udvikles løbende over tid på en række forskellige områder, og samarbejdet med virksomhedens kunder viser sig at har stor betydning for udviklingen. Forretningsmodel litteraturen er præget af et relativt inter-organisatorisk perspektiv, hvor det hovedsageligt er virksomhedens interne aktiviteter og processer som diskuteres. Kun få berører virksomhedens omgivelser, eksempelvis samarbejdet med kunder, dette til trods for at forskning peger på at netop samarbejde med andre påvirker virksomhedens evne til at skaber værdi. Med dette paper ønsker vi at indlede en diskussion af forretningsmodellen i et mere relationelt perspektiv 1 * Kirsten L. Frandsen. Syddansk Universitet, Engstien Kolding. 1

2 Indledning: No Business is an Island (Snehota og Håkan Håkansson, 1989) Sådan lyder titlen på en ofte citeret artikel af Ivan Snehota og Håkan Håkansson. Et af hoved budskaberne i artiklen er, at virksomhedens relationer er kernen i forretningen, og at ude dem kan virksomheder ikke eksistere. Virksomheder er altså afhængige af sine relationer både til at aftage virksomhedens produkter og ydelser, men også som leverandør af de ressourcer og kompetencer som virksomheden ikke selv besidder (Ford et al, 2009). Det betyder at virksomhedens relationer, eksempelvis kunder og leverandører er væsentlige elementer i virksomhedens forretningsmodel, som jo netop beskriver rationalet for hvordan virksomheden skaber og leverer værdi til sine kunder (Osterwalder & Pigneur, 2012). I forretningsmodel litteraturen ser vi også, at virksomhedens relationer begynder at spiller en rolle i forhold til at forstå forretningsmodellen, eksempelvis diskuteres det, hvordan det at indgå i leverandør netværk er med til at gøre forretningsmodellen dynamisk (Mason & Leek, 2008), men også hvordan forretningsmodellen er nødt til at være dynamisk og foranderlig i forhold til at fastholde sin værdiskabende karakter, når virksomheders omgivelser forandres (e.g. Demil & Lecocq, 2010). Innovation af forretningsmodellen betegnes som en af løsningerne på de udfordringer som virksomheder oplever, når de I stadigt stigende grad presses af konkurrenterne (Amit & Zott, 2012), og der en række bud på hvordan forretningsmodellen udvikles (Amit & Zott, 2012; Cavalcante, Kesting, & Ulhøi, 2011; D. W. Mitchell & Coles, 2004). På trods af at der er en stigende interesse for at forstå forretningsmodellen, herunder hvordan den udvikles, så er der stadig mulighed for at forstå forretningsmodellen bedre set med mere relationelle briller (Schweizer, 2005; Wirtz, Schilke, & Ullrich, 2010). En stor del af litteraturen ser på forretningsmodellen med et forholdsvis internt funderet perspektiv, til trods for at forskning netop peger på virksomhedens relationer som en ganske vigtig faktor (Ford et al, 2009). (Wirtz et al., 2010)Også i forhold til at forstå hvordan forretningsmodellen udvikles, er fokus primært internt, hvilket danner baggrunden for dette paper. Formålet er, gennem et casestudie af en dansk produktionsvirksomhed, at vise hvordan forretningsmodellen udvikles i praksis, og hvordan virksomhedens kunder er med til at påvirke udviklingen. 2

3 Teoretiske refleksioner over forretningsmodellen Forretningsmodel konceptet blev for alvor aktuelt i starten af 90 erne, hvor internettet så dagens lys, og banede vejen for helt nye typer af forretningsmodeller. Hvor de fleste virksomheder tidligere var baseret på direkte kundekontakt, så muliggjorde internettet nye forretningsmodeller, hvor eksempelvis kontakten til kunder fik en ny dimension. Det var med internettet, at e-business for alvor opstod, og en stor del af litteraturen omkring forretningsmodeller handler om forretningsmodellen i et e-business perspektiv. Med tiden er der kommet flere perspektiver på, og i dag bruges forretningsmodellen også til at diskutere emner som teknologi, design, strategi og innovation. Selvom emnet forretningsmodeller er et relativt nyt forskningsområde, så kan dets oprindelse spores tilbage til Peter Drucker (1955) som hævdede at forretningsmodellen forklarer hvem kunderne er, hvad der er værdi for kunden, og hvilken økonomisk model der skaber rammen for at virksomheden kan leverer værdi til den rigtige pris. Sidenhen er der givet forskellige bud på hvad der definerer en forretningsmodel; Magretta (2002) beskriver forretningsmodellen som en historie om hvordan virksomheder fungere, og hvordan forskellige dele af virksomheden passer sammen, Osterwalder og Pigneur (2005) og Teece (2010) argumenterer for at forretningsmodellen specificerer hvordan en virksomhed skaber, levere og opfanger værdi, mens Zott & Amit (2012) ser forretningsmodellen som et aktivitetssystem af sammenkoblede og gensidigt afhængige aktiviteter. I litteraturen diskuteres flere aspekter af forretningsmodellen; Hvor nogle ser forretningsmodellen som værende forholdsvis normativ, eksempelvis bestående af helt specifikke elementer (e.g. Chesbrough & Rosenbloom, 2002; Osterwalder & Pigneur, 2005), så ser andre, at forretningsmodellen er et resultat af de beslutninger og handlinger som træffes, og de konsekvenser som følger heraf (Casadesus-Masanell & Ricart, 2010). På tværs heraf er der en tendens til at beskrive og forstå forretningsmodellen i et internt funderet perspektiv, hvor virksomhedens relationer, og interaktionen med disse kun i mindre grad er medtaget (Seddon, Lewis, Freeman, & Shanks, 2004). Det har betydet, at forretningsmodellen er blevet kritiseret for at have en relativ statisk karakter. På grund af en stigende erkendelse af at virksomheder befinder sig i en dynamisk kontekst hvor forskellige faktorer løbende er med til at udfordre virksomheder på deres forretningsmodel, så er der en øget interesse for at diskuterer forretningsmodellens mere dynamiske karakter (Demil & Lecocq, 2010; Mason & Leek, 2008). Den dynamiske forretningsmodel Behovet for dynamik i forretningsmodellen opstår som resultat af de beslutninger som træffes både i virksomheden selv, men også i forhold til virksomhedens omgivelser (Demil & Lecocq, 2010). Interne beslutninger som kan påvirke forretningsmodellen kan vedrører strategiske beslutninger for hvor virksomheden ønsker at bevæge sig hen, og som dermed påvirker den eksisterende forretningsmodel (e.g. Wirtz, Schilke, & Ullrich, 2010). I virksomhedens omgivelser er det blandt andet kunder og 3

4 leverandører som er med til at påvirke virksomheden. Forskning viser, at virksomheder har en overvejende emergent tilgang til udvikling af egen forretningsmodel, meget afhængig af strategiske beslutninger hos virksomhedens kunder og leverandør (Lynch, 2000). En del af virksomheders værdiskabende karakter er bundet op på samarbejdet med andre (e.g. Ulaga & Eggert, 2008; Walter, Ritter, & Gemünden, 2001). Virksomheder eksisterer ikke i et vakuum, men er en del af et større samarbejdsnetværk (Shafer, Smith, & Linder, 2005). Forskning viser, at når virksomheder samarbejder med andre, så kræver det tilpasning (e.g. Ford et al, 2009), og virksomheder står over for løbende at skulle udvikle sig i takt med at de relationer de indgår i forandres og skifter karakter. Med samarbejde kommer også kompleksitet, udfordringer og behov for udvikling og tilpasning. For at virksomheder kan fastholde deres værdiskabende karakter, når den kontekst de er en del af forandres, så er der et behov for at virksomheder løbende udvikler på deres forretningsmodel. Udvikling af forretningsmodellen Udvikling af forretningsmodellen refereres ofte til som innovation. Her diskuteres innovation i forretningsmodellen og innovation af forretningsmodellen. Innovation i forretningsmodellen omhandler de innovationer som finder sted indenfor en given forretningsmodel. Det kan eksempelvis være innovation af nye produkter, services eller processer. Innovation af forretningsmodellen handler derimod om at udvikle på selve forretningsmodellen. At kunne udvikle på den samlede forretningsmodel er værdifuld fordi denne type innovation, i modsætning til eksempelvis produkt innovation er svær at imiterer eller kopiere for virksomhedens konkurrenter. Det er alt andet lige lettere at kopiere et produkt eller en proces, fremfor hele virksomhedens samlede aktivitetssystem. Derudover kan innovation af forretningsmodellen også betyde at nye kilder til værdi udforskes, samt være et kræftfuldt værktøj som virksomheder kan benytte sig af, når de vil distancere sig fra konkurrenter (Amit & Zott, 2012). I litteraturen beskrives en række forskellige typer af forretningsmodel innovation; Cavalcante, Kesting & Ulhøi (2011) foreslår fire arketyper til innovation af forretningsmodellen: Skabelse, udvidelse, forandring og afslutning: Forretningsmodeller skabes på baggrund af nye forretningsideer Forretningsmodellen udvides når virksomheden tilføjer og/eller udvider kerne processer i den eksisterende forretningsmodel Forretningsmodellen forandres når eksisterende processer eller aktiviteter tilpasses Forretningsmodeller afsluttes når dele af, eller hele virksomheden afvikles. 4

5 Mitchell & Coles (2003) argumenterer for, at forretningsmodellen udvikles enten via forbedringer, erstatninger eller decideret innovation: Forretningsmodellen forbedres ved at ændre et element Forretningsmodellen erstattes når 4 eller flere af de eksisterende elementer forandres Forretningsmodel innovation er når ændringer i forretningsmodellen resulterer i nye kunder som ikke var tilgængelige med den eksisterende. Zott & Amit (2012) mener, at innovation af forretningsmodellen kan ske på følgende tre måder: Virksomheden tilføjer nye aktiviteter til den eksisterende forretningsmodel Virksomheden linker aktiviteter på nye måder Virksomheden ændrer på de parter som udfører opgaverne. Ved at sammenholde de tre bud på innovation af forretningsmodellen, så kan man udlede, at forretningsmodellen udvikles når; En ny forretningside bliver til en ny forretningsmodel (Cavalcante et al., 2011) Virksomheden tilføjer nye aktiviteter eller processer (Amit & Zott, 2012; Cavalcante et al., 2011; D. Mitchell & Coles, 2003) Virksomheden tilpasser eksisterende processer og aktiviteter (Amit & Zott, 2012; Cavalcante et al., 2011; D. Mitchell & Coles, 2003) Der ændres på de parter som udfører opgaverne (Amit & Zott, 2012) Forandringer betyder at nye kunder bliver aktuelle (D. Mitchell & Coles, 2003) Dele af, eller hele virksomheden afvikles (Cavalcante et al., 2011). Det der kendetegner de forskellige bud på innovation af forretningsmodellen er det intraorganisatoriske perspektiv. Fokus er hovedsageligt på hvordan forretningsmodellen udvikles. Forandringer i forretningsmodellen sker primært fordi virksomhedens ledelse mener, at det rent strategisk er nødvendigt med udvikling og/eller tilpasning af forretningsmodellen (Cavalcante et al., 2011). Eksempelvis hvis virksomheden står overfor at skulle lancere et nyt produkt eller udforske nye forretningspotentialer, og derfor ser på hvilke effekter og påvirkning det vil have på eksisterende processer og aktiviteter, men også hvilke nye som skal til. At virksomheder også forandres grundet ekstern påvirkning berøres kun overfladisk (e.g. Demil & Lecocq, 2010; Sosna, Trevinyo-Rodríguez, & Velamuri, 2010), og er oftest refereret til blot som virksomhedens omgivelser. Forskning viser dog, at virksomhedens relationer såsom kunder og leverandører i høj grad er med til at påvirke virksomheden, og at udvikling og tilpasning ofte er initieret af krav og forventninger fra virksomhedens kunder og leverandører. 5

6 Det leder frem til følgende undersøgelsesspørgsmål, der belyses gennem et case studie : Hvordan udvikles forretningsmodellen i praksis, og på hvilken måde er virksomhedens kunder med til at påvirke udviklingen? Metodevalg Til at besvare vores undersøgelsesspørgsmål benytter vi os af et kvalitativt casestudie (Yin, 2009) der kan defineres som; A strategy for doing research which involves an empirical investigation of a particular contemporary phenomenon within its real life context using multiple sources of evidence Yin, 2009, p. 18 Ved at tage udgangspunkt i et studie af en virkelig case, her virksomheden Hydac A/S, får vi mulighed for at undersøge i praksis hvordan forretningsmodellen udvikles, og med udgangspunkt i et studier af virksomhedens samarbejde med en stor kunde, får vi også mulighed for at undersøge hvordan dette samarbejde er med til at påvirke udviklingen af forretningsmodellen. Dataindsamlingen har fundet sted over det sidste år, og rummer observationsstudier, workshops, virksomhedsbesøg, leverandør konference samt interviews. Der er observeret på fire interne planlægningsmøder, samt to møder hos kunder. Vi har deltaget på leverandør konference, samt to dages virksomhedsbesøg. Der er løbende taget referater og ført log-bog. Desuden er der indsamlet data via mail korrespondancer samt minutes of meetings. Derudover er der afholdt to workshops, dels med det formål at identificerer virksomhedens kundeportefølje, og dels med det formål at identificere virksomhedens forretningsmodel. Afslutningsvis er der lavet interview med virksomhedens direktør og udviklingschef. 6

7 Forretningsmodellens dynamik i praksis et casestudie af Hydac A/S Jeg taler om forretningsmodeller, når jeg beskriver vores virksomhed, både internt til vores medarbejdere, men også når jeg præsenterer vores virksomhed for nye kunder eller leverandører Direktør Jens Haugaard. Jens Haugaard er direktør for virksomheden Hydac A/S, som siden sin opstart har udviklet sig fra blot at være komponentleverandør, til i dag at have syv forskellige forretningsmodeller som tilsammen understøtter virksomhedens overordnede forretningsgrundlag, nemlig at leverer hydrauliske løsninger til blandt andet den danske vindmølle industri. Hos Hydac er samarbejdet med kunder og leverandører en stor del af hverdagen, og det prioriteres højt. Eksempelvis afholder virksomheden løbende møder med både sine kunder og leverandører, og et par gange om året åbner virksomheden dørene op, og inviterer virksomhedens forskellige forretningsrelationer indenfor til en snak om samarbejde og udvikling. Siden virksomhedens opstart i 2000, har et af de helt store strategiske fokusområder været løbende at udvikle og tilpasse virksomhedens forretningsmodel til de skiftende krav og forventninger som kunderne stiller. Det har betydet, at Hydac i dag har en bred kundeportefølje der rummer flere forskellige kundesegmenter. Hvor nogle kunder er engangskunder der køber én speciel fremstillet løsning, så er der også en række kunder som har været en del af virksomhedens udviklingshistorik, og som i dag står for en stor del af den samlede omsætning. Hos virksomhedens ledelse er der er ønske om så vidt muligt at servicere alle kunder, og der er et vedholdende fokus på at skabe værdi for kunderne. Vores fornemmeste opgave er at udvikle løsninger som skaber mest mulig værdi for vores kunder. Hvis vores kunder ændre sig, og dermed også ændre deres efterspørgsel, så arbejder vi målrettet på at tilpasses os, således vores løsninger stadig skaber værdi. Direktør Jens Haugaard. Hydac har siden sin opstart arbejdet tæt sammen med en af de store aftagere på det danske vindmøllemarked. Samarbejdet har betydet, at Hydac mange gange har taget den eksisterende forretningsmodel op til overvejelse, og vurderer på hvordan løbende udvikling og tilpasning kunne fastholde virksomhedens evne til at skabe værdi for denne kunde. Da virksomheden startede op i 2000 var det med en forretningsmodel bygget omkring salg af komponenter. Efterspørgslen fra virksomhedens store kunde betød dog, at Hydac i løbet af kort tid begyndte at udvikle og bygge systemer. En del af værditilbuddet i forretningsmodellen omfattende nu udover systemer og 7

8 komponenter, service på eksport markeder, dokumentation og specificering samt teknisk dialog og sparring. Disse værditilbud var nye for Hydac, men eftersom kunden var meget specifik omkring efterspørgslen af disse, så valgte Hydac at udvikle sin forretningsmodel i denne retning. Efterfølgende har Hydac intensiveret fokus på optimering af virksomhedens nøgleprocesser i både produktionen og administrationen gennem systematisk metoder indenfor Lean og Six Sigma tankesættet. For at forankre disse forbedringstiltag, har alle medarbejdere i Hydac gennemført grundlæggende kursus i Six Sigma (Yellow Belt). Det har desuden betydet, at Hydac løbende ansætter folk med nye kompetencer svarende til den efterspørgsel som kunden indirekte giver udtryk for, blandt andet en Supply Chain Manager med speciale i metoder indenfor Lean og Six Sigma. Hydac forretningsmodel er altså i høj grad bygget op omkring samarbejdet med denne kunde, og løbende sker der udvikling og tilpasning i forhold til de skiftende krav og forventninger som kunden stiller. Med tiden har kunden også udviklet sig, og i dag er efterspørgslen fordelt på flere niveauer. Det er ikke længere nok at Hydac kan leverer på det operationelle niveau (eksempelvis montage) og taktiske niveau (eksempelvis projektplanlægning) der er forventninger til en helt ny type af strategisk samarbejde, som betyder at Hydac udvikler sig på også disse niveauer. Det betyder blandt andet, at Hydac i dag specifikt udvælger underleverandører til denne kunde, herunder også virksomhedens globale partnere. Et andet eksempel på øget kundekrav er øget kvalitetskrav til produktionsprocessen i form af krav til renhed i forbindelse med seriemontage. Det har betydet, at Hydac det seneste år har arbejdet målrettet på at omdanne produktionen til nu at kunne imødekomme nye standarder og arbejder målrettet imod 100% ren produktion. Dette er blandt andet gjort ved at ændre på en række processer og aktiviteter i virksomhedens produktion, ligesom virksomheden har investeret i ny lagekapacitet og varemodtagelse. Med mulighed for at have 100 % ren produktion, så åbner vi op for nye mulige kunder. For de kunder hvor renheden har en afgørende betydning, så er Hydac med disse forandringer blevet en mere attraktiv leverandør Udviklingschef, Henrik Lykke Sørensen. Der er altså hos Hydac et klart fokus på løbende at tilpasse forretningsmodellen, så den fastholder sin værdiskabende karakter. Virksomhedens kunder har, ligesom Hydac, en lang kæde af aktiviteter som skal gå op i en højere enhed, og når der sker forandringer heri, så påvirker det resten af kæden. For Hydac betyder det, at der i den daglige kommunikation med kunderne er meget fokus på at få indsigt i hvad der i øjeblikket er vigtigt for dem, og hvilke konkrete forventninger der er til Hydac. Tilpasning er blevet en del af vores hverdag. Vi sætter os ikke bare tilbage i stolen og gør tingene som vi altid har gjort det. Vi er meget opmærksomme på vores kunder, og når de kommer med nye ønsker 8

9 eller behov, så vurdere vi på om det er noget vi kan med vores eksisterende setup. Kan vi ikke det, så finder vi nye muligheder Udviklingschef, Henrik Lykke Sørensen Det tætte samarbejde som virksomheden har med flere af sine kunder, betyder at mange af virksomhedens sælgere, planlæggere og udviklings folk dagligt er i dialog med eksempelvis kundens indkøbere eller udviklingsafdelinger. Formålet med dialogen er primært at afstemme forventninger omkring eksempelvis levering, produkt specifikationer og priser. Derudover er der også løbende dialog mellem virksomhederne i forhold til at aftale mere overordnede rammer for samarbejde. Her er det samarbejdets karakter som diskuteres, eksempelvis hvorvidt virksomhederne skal indgå i tættere partnerskaber, samt hvordan det rent praktisk skal udmøntes i virksomhedernes daglige drift. Det før omtalte samarbejde med en stor kunde på det danske vindmølle marked er et eksempel herpå. Gennem det sidste år har Hydac indgået i tætte forhandlinger med virksomheden omkring et mere bindende samarbejde, hvor Hydac i højere grad forpligter sig på en række områder både i forhold til blandt andet produktion, levering og pris. Til gengæld sikres Hydac et vist aftag af varer over en given periode. Den type samarbejde kræver at vi er med helt fremme, og at vi ikke blot levere på produkter, men også på samarbejde. Det betyder, at vi har en meget tæt dialog til kunden, hvor vi løbende evaluerer samarbejdet, men også forhandler på fremtidige projekter. Direktør Jens Haugaard Udvikling af forretningsmodellen som resultat af samarbejde Hydac er et eksempel på en virksomhed i løbende udvikling. Forretningsmodellen som blev lanceret ved virksomhedens start for 13 år siden, har udviklet sig meget siden da, og værditilbuddet er i dag fordelt på syv forskellige forretningsmodeller. En del af den udvikling som virksomheden har været igennem, og som stadig præger hverdagen kan beskrives med udgangspunkt i de seks forskellige udviklingstyper; En ny forretningside bliver til en ny forretningsmodel (Cavalcante et al., 2011) Virksomheden tilføjer nye aktiviteter eller processer (Amit & Zott, 2012; Cavalcante et al., 2011; D. Mitchell & Coles, 2003) Virksomheden tilpasser eksisterende processer og aktiviteter (Amit & Zott, 2012; Cavalcante et al., 2011; D. Mitchell & Coles, 2003) Der ændres på de parter som udfører opgaverne (Amit & Zott, 2012) Forandringer betyder at nye kunder bliver aktuelle (D. Mitchell & Coles, 2003) Dele af, eller hele virksomheden afvikles (Cavalcante et al., 2011). 9

10 Forretningside bliver til ny forretningsmodel Virksomheden har siden sin opstart udviklet sit værditilbud markant, og i dag rummer virksomheden seks forskellige forretningsmodeller. Hver af forretningsmodellerne rummer et forretningsområde, eksempelvis One-Off. Værditilbuddet for denne model er baseret på enkelte unikke løsninger der er udviklet specifikt til kunden. Værdien ligger blandt andet i det komplekse udviklingsarbejde som ligger bag, samt i de specifikke krav til dokumentation og specifikationer som løsningerne lever op til. En anden model er Serie-produktion. Værditilbuddet for denne model er baseret på produktion og montage af et større stykantal, hvor en effektiv og optimeret produktion skal være med til at sikre konkurrencedygtige priser. Fælles for disse to forretningsmodeller er, at virksomhedens kunder i høj grad har været med til at påvirke udviklingen af disse. Både da de i sin tid blev en del af den overordnede forretningsmodel for virksomheden, men også i forhold til den løbende udvikling og tilpasning som finder sted dagligt. Aktiviteter og processer tilføjelse af nye eller tilpasning af eksisterende Udviklingen hos virksomheden har betydet at der er løbende fokus på virksomhedens aktiviteter og processer. Det handler både om at vurdere på de eksisterende, men også at vurdere om nye skal til for at kunne vedblive med at levere det kunderne efterspørger. Et eksempel herpå projektet omkring 100 % ren produktion. Virksomheden har til dette projekt optimeret på eksisterende processer og aktiviteter, således kravene til ren produktion har kunne efterleves., og desuden udvidet produktionsprocesserne blandt andet via Lean og Six Sigma tankegangen således aktiviteterne i dag er organiseret på en mere hensigtsmæssig måde. Udover at efterspørgslen efter ren produktion kommer fra virksomhedens kunder, så har der også undervejs været behov for at involverer både virksomhedens egne folk, men også underleverandører i en række aktiviteter. Det er blandt andet gjort ved at gennemfører undervisning i Lean og Six Sigma. Hermed har virksomheden sikret at principperne og metoderne er kendte for alle, og at aktiviteter forbundet hermed kan implementeres så tidligt i kæden som muligt. Forretningsmodellens parter En del af udviklingen hos Hydac har betydet at der løbende er ansat nye kompetencer ind i organisationen, og at der internt er løbende omorganisering i forhold til bedst muligt at løse opgaverne. Blandt andet er der ansat en supply chain manager som med sine kompetencer indenfor Lean og Six Sigma hjælper virksomheden til at imødekomme den efterspørgsel som kunderne har på blandt andet optimering i produktionen. Også i forhold til virksomhedens underleverandører betyder efterspørgslen fra virksomhedens kunder, at der løbende sker en vurdering af leverandørporteføljen. Eksempelvis oplever virksomheden at nogle af kunderne har specifikke leverandører som de ønsker skal være en del af kæden. Det betyder, at virksomheden også i den del af forretningsmodellen løbende tilpasser sig efterspørgslen fra kunderne. 10

11 Nye kunder kommer til I takt med at virksomheden har udviklet på forretningsmodellen, så har kundegrundlaget ændret sig. Projektet omkring 100% ren produktion er et eksempel på at virksomheden via nye aktiviteter, processer og kompetencer i organisationen tiltrækker nye kundesegmenter. Diskussion og Konklusion Forretningsmodel litteraturen giver en række bud på hvordan forretningsmodellen udvikles. Forretningsmodellen udvikles når forretningsideer omsættes til nye forretningsmodeller, når virksomhedens processer og aktiviteter udvikles eller erstattes, når nye medarbejder ressourcer kommer til, eller virksomhedens samarbejdspartnere udskiftes, når forandringer betyder at nye kunder tiltrækkes, eller når dele af eller hele virksomheden lukkes ned. Casestudiet har vist, at forretningsmodellen udvikles løbende, og at beslutninger omkring udvikling er påvirket af de krav og forventninger som virksomhedens kunder stiller. Når virksomheden samarbejder med sine kunder, så spiller det en væsentlig rolle i forhold til udviklingen af forretningsmodellen. Det er ganske givet virksomheden selv som træffer den endelige beslutning, men i forhold til at fastholde forretningsmodellens værdiskabende karakter, så viser studiet, at virksomhedens kunder i høj grad er med til at påvirke behovet for forandringerne. I nogle tilfælde er det tendenser i markedet som er med til at skubbe beslutningerne i en bestemt retning, mens det i andre tilfælde er det konkrete samarbejde med en kunde, som tydeliggør behovet for udvikling. I casen ses en virksomhed for hvem udvikling har været, og stadig er en løbende proces. Siden virksomheden startede op, har den haft et samarbejde med en stor kunde, og med tiden er samarbejdet blevet tættere. Igennem hele perioden har virksomheden og kunden været i tæt dialog, og det er blandt andet gennem forhandlinger og udviklingsprojekter med netop denne kunde, at fundamentet for virksomhedens nuværende forretningsmodel er skabt. Udvikling af forretningsmodellen handlet altså ikke kun om organisering af interne aktiviteter, processer og ressourcer, men også om samarbejde og tilpasning. Når virksomheder samarbejder med deres kunder, så er det gennem aktiviteter som forhandlinger og fælles projekter, at kimen til udvikling af forretningsmodellen skabes. Virksomheder har en interesse i at skabe og levere værdi til sine kunder, og i casen ser vi at forretningsmodeller blandt andet udvikles for at imødekomme kundernes efterspørgsel, eksempelvis for One-off løsninger som er specifikt udviklet til kunden, eller serie-produktion til konkurrencedygtige priser. Dialog med virksomhedens kunder omkring forventninger og behov spiller altså en rolle, når beslutninger omkring udvikling af forretningsmodellen træffes. 11

12 Udover at vise at forretningsmodellen er dynamisk, så viser dette studie også at virksomhedens samarbejde med kunder spiller en væsentlig rolle i udviklingen af forretningsmodellen. Indtil nu er der kun begrænset opmærksomhed omkring virksomhedens relationer i forretningsmodel litteraturen, ligesom litteraturen omkring udvikling af forretningsmodellen har et primært inter-organisatorisk fokus. Med dette studie, om end det er et mindre et, så sættes scenen for at diskuterer udvikling af forretningsmodellen i en mere relationel kontekst, hvor også virksomhedens kunder inddrages som medspillere. 12

13 Referencer Amit, R., & Zott, C. (2012). creating Value through Business model Innovation, (53310). Casadesus-Masanell, R., & Ricart, J. E. (2010). From Strategy to Business Models and onto Tactics. Long Range Planning, 43(2-3), doi: /j.lrp Cavalcante, S., Kesting, P., & Ulhøi, J. (2011). Business model dynamics and innovation: (re)establishing the missing linkages. Management Decision, 49(8), doi: / Chesbrough, H., & Rosenbloom, R. S. (2002). The role of the business model in capturing value from innovation : evidence from Xerox Corporation s technology spin-off companies, 11(3), Demil, B., & Lecocq, X. (2010). Business Model Evolution: In Search of Dynamic Consistency. Long Range Planning, 43(2-3), doi: /j.lrp Drucker, P., The Practice of Management. New York: Harper and Row Publishers Ford, D. Gadde, L., Hakansson H., Lundgren A., Snehota, I., Turnbull, P., W. D. (2009). Managing Business Relationships. Retrieved from Magretta, J. (2002). Why Business Models Matter A Conversation with Robert Redford. Harward Business Review. Mason, K. J., & Leek, S. (2008). Learning to Build a Supply Network : An Exploration of Dynamic Business Models, (June). Mitchell, D., & Coles, C. (2003). The ultimate competitive advantage of continuing business model innovation. Journal of Business Strategy, 24(5), doi: / Mitchell, D. W., & Coles, C. B. (2004). Business model innovation breakthrough moves. Journal of Business Strategy, 25(1), doi: / Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2005). CLARIFYING BUSINESS MODELS : ORIGINS, PRESENT, AND FUTURE OF THE CONCEPT CLARIFYING BUSINESS MODELS : ORIGINS, PRESENT, AND FUTURE OF THE CONCEPT, 15(May). Schweizer, L. (2005). Concept and evolution of business models, 31(2), Seddon, P. B., Lewis, G. P., Freeman, P., & Shanks, G. (2004). THE CASE FOR VIEWING BUSINESS MODELS AS ABSTRACTIONS OF STRATEGY, 13,

14 Shafer, S. M., Smith, H. J., & Linder, J. C. (2005). The power of business models. Business Horizons, 48(3), doi: /j.bushor Sosna, M., Trevinyo-Rodríguez, R. N., & Velamuri, S. R. (2010). Business Model Innovation through Trial-and-Error Learning. Long Range Planning, 43(2-3), doi: /j.lrp Teece, D. J. (2010). Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning, 43(2-3), doi: /j.lrp Ulaga, W., & Eggert, A. (2008). Relationship Value in Business Markets : The Construct and Its Dimensions. Journal of Business-to-business Marketing 12.1 (2005): , (June 2013), Walter, A., Ritter, T., & Gemünden, H. G. (2001). Value Creation in Buyer Seller Relationships. Industrial Marketing Management, 30(4), doi: /s (01) Wirtz, B. W., Schilke, O., & Ullrich, S. (2010). Strategic Development of Business Models. Long Range Planning, 43(2-3), doi: /j.lrp Yin, K. R (2009): Casestudy Research; Design and Methods, SAGE Publications, Inc 14

FORRETNINGSMODELLEN SET I ET RELATIONELT PERSPEKTIV

FORRETNINGSMODELLEN SET I ET RELATIONELT PERSPEKTIV FORRETNINGSMODELLEN SET I ET RELATIONELT PERSPEKTIV (FORSKNINGSBASERET) Kirsten L. Frandsen Erhvervs ph.d.-studerende Kifra@sam.sdu.dk Kristin B. Munksgaard Ph.d., Lektor Kbm@sam.sdu.dk Syddansk Universitet

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG CRM v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan implementerer man CRM? Hvad kan Microsoft Dynamics CRM? Agenda En CRM-kundecase fra forsyningsbranchen CRM i kontekst

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

REKRUTTERING TIL PRISER, DER ER TIL AT FORSTÅ REKRUTTERING

REKRUTTERING TIL PRISER, DER ER TIL AT FORSTÅ REKRUTTERING REKRUTTERING TIL PRISER, DER ER TIL AT FORSTÅ REKRUTTERING Professionelt Rekrutteringsforløb gennem Hovedjægerne. Vi jagter ledere, kloge hoveder, folk med specielle færdigheder, og dem der holder virksomheden

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Strategisk udvikling af SMV 28.01.2008

Strategisk udvikling af SMV 28.01.2008 Strategisk udvikling af SMV 28.01.2008 Perspektivering af fælles udfordringer i resultaterne fra interviewrunden 28.01.2008 Strategisk udvikling af SMV er 1 Dagsorden Kort om interviews / referater (arbejdspapirer)

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget?

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? John Johansen www.cip.aau.dk 6. december 2010 Ledelsesakademi - AAU MANUFUTURE - The Strategic Perspective The current industrial paradigm

Læs mere

Fornyelse af en kollektiv forretningsmodel: Undersøgelse af sms ordning blandt de kommunale tandplejer i Danmark

Fornyelse af en kollektiv forretningsmodel: Undersøgelse af sms ordning blandt de kommunale tandplejer i Danmark Fornyelse af en kollektiv forretningsmodel: Undersøgelse af sms ordning blandt de kommunale tandplejer i Danmark Kasper Vilstrup Roldsgaard, EMIT-LS Bocconi University, cand.merc.mib Copenhagen Business

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Konceptualisering af forretningsmodellen. Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen

Konceptualisering af forretningsmodellen. Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen Konceptualisering af forretningsmodellen Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen Hvilke kerneressourcer er fundamentet for vores forretningsmodel? Fra hvilke kerneressourcer udgår vores nøgleaktiviteter?

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv PROJEKTPLAN PROJEKT: MODELCENTER ERHVERV Fokus på udvikling af DLBR Erhverv Ansvarlig projektleder: Ivan Damgaard, Markedschef DanRåd & Regnskab 10. juni 2009 1) Projekt Modelcenter Erhverv Formål Modelcenter

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence)

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Kundelivstidsværdi, Customer Insights, Customer Life Time Management, Customer Life Time Value, CRM strategi, kundeloyalitet osv. Det

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Ledelse af komplekse organisationer

Ledelse af komplekse organisationer Ledelse af komplekse organisationer Workshop nr. 3 Psykolog Kent J. Nielsen Komplekse organisationer Intern kompleksitet Mange faggrupper Specialfunktioner Mange ledelsesniveauer og afdelinger Forskelligartede

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 104 105 KAPITEL 6 Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 106 Involvér hele virksomheden i TripAdvisor-indsatsen Jo mere du inddrager dine medarbejdere og gør projektet omkring TripAdvisor

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 Carsten Nørgaard IT-direktør Værdipapircentralen A/S SAS CIO Torsdag d. 15. maj 2008 Hvem er VP? Markedsejet Markedsdrevet

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2015. MBA brush-up

MMT3000 Efterårskonference 2015. MBA brush-up MMT3000 Efterårskonference 2015 Fredag 30. oktober 2015 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart MBA brush-up Bliv opdateret på de seneste trends i MBA verdenen Charles Møller Professor Poul Israelsen Professor

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst

EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst Hvordan får du mere ud af kampagneinvesteringerne? Hvordan øges kampagneeffeknviteten? Hvad er potennalet? DLF Netværkstræf Comwell,

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet BA Projekter i organisation 6. December 2011 Bo H. Eriksen/Frank Brandt Kristensen Institut for Marketing & Management www.sdu.dk/sod www.sdu.dk/iim 1 Emner D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi Jun-13 Ph.D., Business Researcher, Associate professor Reimer Ivang Aalborg University Reimer@ivang.dk hej, mit

Læs mere

Tema III Kommunikation og samspil mellem it og forretningen. v/anne Mette Hansen & Anja Reinwald

Tema III Kommunikation og samspil mellem it og forretningen. v/anne Mette Hansen & Anja Reinwald Tema III Kommunikation og samspil mellem it og forretningen v/anne Mette Hansen & Anja Reinwald Tema III samspil og kommunikation mellem it og forretningen It-organisationen og it-ledelsens rolle Samspil

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager Et meritgivende 5- måneders kursus i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde med

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler BoligOne ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere Bliv selvstændig BoligOne mægler Få tid til at prioritere de ting, som er vigtige for dig Indhold 5 hurtige om BoligOne Til

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere