Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, ml@adm.aau.dk"

Transkript

1 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i globalt systemdesign. Kandidatuddannelsen i globalt systemdesign (herefter uddannelsen) godkendes hermed i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen 1, 18/ bilag 1, 6.3. Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 6. oktober 2011 behandlet Aalborg Universitets (herefter universitet) anmodning om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Uddannelsen i globalt systemdesign giver kompetencer inden for områder såsom projektledelse, teknologiske forretningssystemer, driftssystemer såvel som dyb produkt- og procesrelateret indsigt. Uddannelse er baseret på en systemopfattelse for såvel produkt, proces som produktion. Begrebet system favner i denne sammenhæng eksempelvis klassiske produkter, serviceydelse, sundhedsproduktion, systemsalg og IKT. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf.. akkrediteringslovens 2 9. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark ved Det Faglige Sekretariat på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Akkrediteringsrådet 28. oktober 2011 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/3 Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. akkrediteringsbekendtgørelsen 3 samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af nye universitetsuddannelser, 2. udgave, 1. marts Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 (uddannelsesbekendtgørelsen)- 2 Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen).

2 Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Akkrediteringsrådet har den 10. oktober 2011 indsendt indstilling til Universitetsog Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. uddannelsens normerede studietid, 3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 4. en eventuel fastsættelse for maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af d. 20. oktober 2011 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til universitetet. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Dansk: Engelsk: Cand.scient.techn. i globalt systemdesign Master of Science and Technology (Global Systems Design) ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 120 ECTS-points. Side 2/3 Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Kandidatuddannelsen indplaceres på heltidstakst 3. Aktivitetsgruppekoden er Til brug for indberetning til Danmarks Statistik er der fastsat følgende kode: Danmarks Statistik: UDD 8320 AUDD 8320 Evt. fastsættelse af maksimumrammer Der er hverken en ministerielt fastsat maksimumramme for tilgangen til uddannelsen eller en adgangsbegrænsning, fastsat af universitetet. Universitetet bestemmer derfor selv efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende der optages på uddannelsen, jf. adgangsbekendtgørelsens 13. Styrelsen har noteret sig, at universitetet ikke har fastsat en maksimumramme for tilgangen. Tilknytning til censorkorps Uddannelsen tilknyttes censorkorpset for ingeniøruddannelsen/maskinretning. Akkrediteringsrådets godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fire ovennævnte forhold godkendes uddannelsen, jf. universitetslovens 3, stk. 1 4, med opstart i februar Akkrediteringen er gældende til og med 31. december 2016, jf. akkrediteringslovens 9, stk Lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010 (universitetsloven).

3 Adgangskrav Efter det oplyste er følgende uddannelser adgangsgivende til kandidatuddannelsen: - Bestået bacheloruddannelse i maskin og produktion - Bestået bacheloruddannelse i globale forretningssystemer - Bestået diplomingeniøruddannelse i produktion og ledelse - Bestået diplomingeniøruddannelse i industri og produktion - Bestået diplomingeniøruddannelse i eksportteknologi Styrelsen bemærker hertil, at det af hensyn til de studerendes retssikkerhed tydeligt skal fremgå af uddannelsens studieordning samt universitetets hjemmeside, såfremt der er andre uddannelser end de ovenfor nævnte, der anses som adgangsgivende til uddannelsen. Den studerende skal desuden dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau, jf. 11 i adgangsbekendtgørelsen. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Udbudssted Uddannelsen udbydes i Ballerup. Side 3/3 Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt uddannelsesbekendtgørelsen. Uddannelsen er engelsksproget og udbydes ikke på andre universiteter. Tekst til uddannelsesguiden.dk Gennem et produktions- og forskningsrettet uddannelsesforløb vil du med uddannelsen i globalt systemdesign opnå betydelige kompetencer inden for områder såsom projektledelse, teknologiske forretningssystemer, driftssystemer såvel som dyb produkt- og procesrelateret indsigt. Uddannelsen tager udgangspunkt i fagfelter relateret til produktion såsom IKT, System Engineering og Operations Management. Der er ikke tale om en klassisk produktionsingeniøruddannelse, men en uddannelse baseret på en systemopfattelse for såvel produkt, proces som produktion. Begrebet system favner i denne sammenhæng bredt: fra klassiske produkter til serviceydelse, sundhedsproduktion, systemsalg, IKT, etc. Den færdige kandidat skal på et kvalificeret og forskningsbaseret grundlag kunne bidrage til værdiskabelse og systemdesign for virksomheder, institutioner og organisationer. Dette igennem kompetencer relateret til systemanalyse og -design, evner til kommunikation og en grundlæggende forståelse for forretningsdannelse og -udvikling. Gennem uddannelsen vil du eksempelvis kunne arbejde med emner som: Forretningsudvikling og realisering af algebaseret fremstilling af Omega3- fedtsyrer Six Sigma baseret produktudvikling for fremstilling af implants Implementering af Lean/Six Sigma på vindmøllevingefabrik Datamining for bedre produktkonfigurering

4 Design og forretningsrealisering af måleudstyr til brug ved ortopædkirurgi Optimering af værdistrømme på radiologisk afdeling (specielt ventetidsreduktion og kapacitetsforøgelse) Systemdesign gennem simulering for produktionsplanlægning af endoscopic units (US, Korea) Uddannelsen er rettet mod industri-, forsknings- og servicevirksomhed såvel som offentlige organisationer. Du vil kunne finde beskæftigelse i relation til sundhedssektoren (produktion såvel som teknologi), i den finansielle sektor, i medicinalindustrien, Green Tech samt inden for vindmølle- og forbrændingsindustrien. Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på e- mail: såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør ACE Denmark Side 4/4 Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet Danmarks Statistik samt Universitets- og Bygningsstyrelsen

5 Kandidatuddannelse i globalt systemdesign Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2011

6 Ny uddannelse, 2011 Publikationen er udgivet elektronisk på 2

7 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 7 Resumé af vurderingerne... 8 Juridiske opmærksomhedspunkter... 8 Grundoplysninger for kandidatuddannelsen... 8 Universitetets beskrivelse af uddannelsen... 9 Uddannelsens kompetenceprofil... 9 Uddannelsens struktur Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriteriesøjle II: Forskningsbaseret uddannelse Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 16 Kriteriesøjle III: Uddannelsens faglige profil og niveau samt intern kvalitetssikring Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte...20 Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen Særlige forhold

8 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark på baggrund af universitetets ansøgning. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af ACE Denmark med støtte fra et tværgående akkrediteringspanel. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af den faglige vurdering. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den faglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 14. december 2009 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af nye universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen - Legalitetskontrol Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UBST-forhold). 4

9 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et tværgående akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om arbejdsmarkedsforhold samt uddannelsesplanlægning, undervisning og forskning inden for uddannelsens faglige område. Akkrediteringspanelet for kandidatuddannelsen i globalt systemdesign består af: Kernefaglig ekspert Professor Gunnar Bolmsjö, Institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet. Aftagerrepræsentant Project and Market Director Mogens Dahl Pallesen, COWI. Datoer i sagsbehandlingen Ansøgning modtaget 1. juni 2011 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation 10. juni 2011 AAU fremsender beskrivelse af uddannelsen til Uddannelsesguiden. 19. juni 2011 AAU fremsender supplerende dokumentation vedrørende beskrivelse af forskningsmiljøer, tilrettelæggere og underviseres forskningstilknytning, sammenhængen mellem adgangsniveau og kandidatniveauet, oversigt over hvordan fagelementerne understøtter kompetenceprofilen samt begrundelse for valg af sprog. 28. juni 2011 supplerende dokumentation indhentet af ACE Denmark: Studieordning for kandidatuddannelsen i virksomhedsteknologi på Aalborg Universitet (http://www.ses.aau.dk/digitalassets/14/14191_so_msc_vt_2010.pdf) 28. juni 2011 supplerende dokumentation indhentet af ACE Denmark: Fra Ingeniørernes- Arbejdsløshedskasse hjemmeside (http://iak.dk/statistik_og_analyse/ledighedstal/uddannelser.aspx, 29. juni 2011 AAU fremsender supplerende informationer om forskningsmiljøernes kvalitet. 30. juni 2011 AAU fremsender supplerende informationer vedrørende de fysiske rammer. 1. august 2011 AAU fremsender supplerende informationer vedrørende 3. semesters indhold. 12. august AAU fremsender bekræftelse på, at studieordningen vil blive revideret i efteråret 2012 i forhold til 3. semester. Panelmøde 22. juni 2011 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 26. august 2011 Høringssvar modtaget 9. september 2011 Det bemærkes, at vurderingen af kriterium 4 er ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende, idet vurderingen af sammenhængen mellem adgangsgrundlaget og uddannelsens faglige niveau er ændret på baggrund af universitetets høringssvar. I høringssvaret anerkender universitetet vurderingen af, at en bachelor i fysik ikke har de fornødne fagspecifikke kompetencer inden for de produktionsrelaterede fagområder til 5

10 at kunne indfri kompetenceprofilen. På den baggrund vil bachelor i fysik ikke være direkte adgangsgivende til uddannelsen. Sagsbehandling afsluttet 13. september

11 Indstilling ACE Denmark indstiller kandidatuddannelsen til Positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Kandidatuddannelsen i globalt systemdesign på Aalborg Universitet indstilles til positiv akkreditering. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at alle akkrediteringskriterierne. 7

12 Resumé af vurderingerne Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Juridiske opmærksomhedspunkter Universitetet anfører (supplerende oplysninger af 1. august 2011) at der, alt efter de studerendes valg på 3. semester, kan blive et problem i forhold til reglen om max 1/3 som bestået/ikke bestået. Hvis de studerende vælger tre kurser a 5 ECTS med bedømmelsen bestået/ikke bestået, kommer det samlede antal ECTS med bestået/ikke bestået op på 45 ECTS, hvilket er 5 ECTS for meget. Dette vil universitetet i efteråret 2012 rette i en kommende revision af studieordningen (supplerende oplysninger 12. august 2011). Grundoplysninger for kandidatuddannelsen Udbudssted Uddannelsen ønskes udbudt på Aalborg Universitet, Ballerup Sprog Uddannelsen ønskes udbudt på engelsk Hovedområde Det teknisk-videnskabelige hovedområde Antal forventede studerende 20 Uddannelsen ønskes udbudt første gang 1. februar 2012 Uddannelsen erstatter helt eller delvist en eksisterende uddannelse? Nej 8

13 Universitetets beskrivelse af uddannelsen Gennem et produktions- og forskningsrettet uddannelsesforløb vil man med uddannelsen i globalt systemdesign opnå betydelige kompetencer inden for områder såsom projektledelse, teknologiske forretningssystemer, driftssystemer såvel som dyb produkt- og procesrelateret indsigt. Uddannelsen tager udgangspunkt i fagfelter relateret til produktion såsom IKT, System Engineering og Operations Management. Der er ikke tale om en klassisk produktionsingeniøruddannelse, men en uddannelse baseret på en systemopfattelse for såvel produkt, proces som produktion. (supplerende oplysninger indsendt 10. juni 2011). Kandidatuddannelsen i globalt systemdesign lægger via den tekniske, systembaserede tilgang op til, at kandidaterne vil være velrustet til at planlægge pålidelige og økonomisk konkurrencedygtige produktionssystemer i industrielle virksomheder såvel som serviceindustrien. Den systemtekniske tilgang giver også mulighed for at indføre en rationel, analytisk baseret, produktionsteknisk tankegang i nye områder som IT- og finanssektoren (ansøgningen s. 3) samt offentlige organisationer som sundhedssektoren og storkøkkener. (Ansøgningen s. 2) Uddannelsens kompetenceprofil The graduate of the Master programme: Knowledge Has thorough knowledge of the elements and concepts involved in manufacturing including how these elements interact - locally as well as globally. Has an in-depth knowledge of a selected manufacturing technology; including a deep understanding of the interface and structure of a limited manufacturing system. Understands the potential and limitations of modelling and simulation tools. Can understand and, on a scientific basis, reflect over subject areas related to product, process and production system design. Can demonstrate insight into the implications of research work, including research ethics. Skills Is able to identify and map causal relations between items such as the manufacturing equipment/setup, the flexibility of the production facility, organisation, economy, the working environment, sustainability and the likes. Is able to analyse and solve technical issues with relation to manufacturing processes and production in a production facility, including: - Formulation of operational objectives for the performance of a production facility. - Development of solutions for improving a production facility based on the analysis. - Performance of a sensitivity analysis of solutions in relation to the defined operational objectives. - Development of a requirements specification for a manufacturing system through an analysis of customer needs. - Development of solution concepts that satisfy the requirements specification. - Identification of critical elements of proposed solution concepts. - Is able to identify and explain commercial relevance of a proposed solution. - Is able to assess limitations of the concepts, theories and methodologies applied in solution of a problem. - Is able to scout for new products, services or manufacturing technologies. 9

14 Competencies Is able to analyse any given manufacturing system and prescribe measures to improve the efficiency of the facility. Is able to interact and communicate with the participants involved in the design, development and operation of manufacturing and service systems. Is able to professionally participate in development of new products and manufacturing systems, focusing on evaluation, selection and implementation of relevant technologies. Is able to participate in technological innovation activities. Is able to work independently with a project on a specific problem within his/her field of interest at the highest possible level within his/her specialisation. Can independently take responsibility for own professional development and specialisation. (Uddannelsesoplysninger, ansøgningen s. 51 Uddannelsens formål ) Uddannelsens struktur Tabel 1. Uddannelsens opbygning Semester Module ECTS 1. Manufacturing Systems Analysis 15 and Design Product Analysis and Design 5 Process Analysis and Design 5 Production Analysis and Design 5 2. Design of Product and 15 Manufacturing Systems Intelligent and Digital 5 Manufacturing Operations System Engineering Analysis and Optimal Design 5 Manufacturing Systems: Strategi, 5 Operations and System Intelligence 3.(1) A Technological, Innovative Business 30 Development B Scientific Paper 30 C Internship Master s Thesis(2) 30 (Ansøgningen s. 18) (1)Universitetet oplyser, at der på 3. semester kan vælges mellem Internship, Scientific Paper eller Technological, Innovative Business Development, der er et almindeligt projekt efter samme model som de øvrige semestre (Supplerende oplysninger af 1. august ). (2) The Master s Thesis may be combined with the 3rd semester in an extended Master s Thesis. 10

15 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Uddannelsens erhvervssigte Ansøgningen redegør for, at Kandidatuddannelsen i globalt systemdesign lægger via den tekniske, systembaserede tilgang op til, at kandidaterne vil være velrustet til at planlægge pålidelige og økonomisk konkurrencedygtige produktionssystemer i industrielle virksomheder såvel som serviceindustrien. Den systemtekniske tilgang giver også mulighed for at indføre en rationel, analytisk baseret, produktionsteknisk tankegang i nye områder som sundhedssektoren, storkøkkener samt andre offentlige organisationer. Forretningsperspektivet i uddannelsen giver ligeledes gode kompetencer for udvikling af egen virksomhed. (Ansøgningen s. 2) Videre anføres det i ansøgningen, at Kandidaterne vil blive uddannet til at varetage funktioner vedrørende produktionskoordination, kvalitetssikring, optimering m.v. Kandidaterne er således via uddannelsens kompetenceprofil rustet til at påtage sig job inden for industrielle produktionsvirksomheder både indenfor klassiske såvel som nye områder. I finansielle virksomheder, IT-virksomheder, etc. vil kandidaterne kunne indgå i planlægning og implementering af mere rationelle arbejdsgange samt ved udvikling/anvendelse af arbejdskraftbesparende teknologi. Områder som sygehuse, plejeorganisationer og servicevirksomheder vil også være relevante aftagere af kandidater fra uddannelsen, idet mange arbejdsoperationer er så generiske og (velbeskrevne), at disse vil kunne beskrives og modelleres ud fra samme systemtekniske tilgang som andre klassiske, industrielle operationer. Der er således grundlag for, at den systemorienterede tilgang kan anvendes så arbejdstilrettelæggelse, kvalitetssikring, produktionsledelse og optimal ressourceudnyttelse indenfor disse områder kan håndteres ud fra samme kompetencemæssige tilgang som klassiske produktionssystemer. (Ansøgningen s. 3.) Vedrørende jobfunktioner redegør ansøgningen for, at Af specifikke jobfunktioner der kunne varetages af kandidater fra uddannelsen kan nævnes: Planlægger indenfor sundhedssystemer, systemudvikler (generelt indenfor alle brancher), operations manager, konsulent (indenfor produkt-, proces-, produktionsområdet, generelt), produktions/fabrikschef (klassisk såvel som andre områder), forretningsudvikler/designer, IT-chef, global manager, key account manager og logistic manager. Stort set alle områder inden for drift, driftsudvikling, rådgivning, etc. vil indeholde potentielle jobfunktioner for denne gruppe af kandidater. Branche/jobsigtet vil være stærkt relateret til enten bachelor baggrund eller systemkontekst i kandidatforløbet. (Ansøgningen side 3). På baggrund af ovenstående er det vurderingen, at uddannelsen har et klart erhvervssigte rettet mod ansættelse i industrielle virksomheder såvel som serviceindustri, og at jobfunktionen ligeledes er klart beskrevet. Uddannelsens kompetenceprofil understøtter ansættelse i industrielle virksomheder. Det bemærkes, at det er usikkert i hvilket omfang kompetenceprofilen understøtter ansættelse i serviceindustrien og områder som sygehuse og plejeorganisationer. Inddragelse af aftagere og aftagerpanel i udviklingen af uddannelsen Der gøres i ansøgningen rede for, at uddannelsens kompetenceprofil og studieordning har været drøftet i og er godkendt af det aftagerpanel, der er knyttet til School of Engineering og Science. (Ansøgningen s. 3) 11

16 Videre anføres det, at der har været nedsat en ad-hoc aftagergruppe, hvis specifikke formål har været at støtte og kommentere udviklingen af uddannelsen. Medlemmerne af denne gruppe var: Gregers Sandager Borup, Master Planner at Georg Jensen A/S Jonas Lumby, Senior Associate at Booz & Allen Company Michael Aaris Rand, Director, Engineering & Project Execution at Novo Nordisk Nigel Edmondson, Head of Uptake Management at Maersk Line Niki Nicolas Grigoriou, Director/owner, Intelligent Systems Susan Heilemann, Broberg Consulting/ Chairman IDA lederforum Thomas Bøhm Christiansen, Service Operations Development Manager at Danske Bank Torsten B. Andersson, Consultant, Implement (Ansøgningen s. 3) Ansøgningen beskriver processen i samarbejdet med ad-hoc aftagergruppen som følger: Fremsendelse af interessetilkendegivelsesmail indeholdende spørgsmål vedrørende fremtidens produktionsingeniør, betydningen af produktion i Danmark og spørgsmål relaterende til nødvendige kompetencer for potentielle kandidater (bilag 4). På grundlag af tilbagemeldingerne på ovennævnte mail/materiale justeredes både uddannelsesbeskrivelsen og studieordningen. Herved var der etableret et godt grundlag for en struktureret diskussion (se dagsorden i bilag 5) af faktuelt indhold, fokusområder og studieform. Dette blev gennemført via en række telefonmøder, som blev afviklet i ugerne 14 og 15. For referat se bilag 2. (Ansøgningen s. 4). Universitetet oplyser yderligere om dialogen med ad-hoc aftagergruppe, at Efterfølgende har hele aftagergruppen haft mulighed for at forholde sig til de enkelte referater såvel som sammenfatningen af disse. Der er i forbindelse med godkendelsesprocessen indløbet yderligere konstruktive kommentarer fra aftagergruppen blandt andet gående på sikring af det problembaserede projektarbejde som det centrale element i uddannelsen, såvel som sikring af udstrakt brug af undervisere fra relevante produktionsmiljøer (dækkende vidden i uddannelsens produktionsopfattelse fra proces og logistik til sundhedssystemer og offentlig virksomhed). For kommentarer til referaterne se bilag 6. (Ansøgningen s. 4) Der redegøres for, at uddannelsen er blevet justeret på baggrund af input fra ad-hoc aftagergruppen på følgende områder: Uddannelsens titel er ændret Internationaliseringsaspektet prioriteres højere Systems Engineering og brancheuafhængighed fremhæves yderligere (Ansøgningen s. 4) Det oplyses desuden, at ad-hoc aftagergruppen har angivet et forslag til ændring af uddannelsen, som universitetet har besluttet ikke at efterkomme af hensyn til at fastholde uddannelsens faglige profil: Ønsket om ledelsesfag efterkommes ikke, idet et af de vigtige elementer i uddannelsen er at fastholde en skarp forskningsbaseret, systemteknisk tilgang. Uddannelsen inkluderer således ikke de klassiske ledelsesfag. De specifikke anbefalinger vedrørende inkludering af fagområderne Lean og Six Sigma er dog efterkommet ved at disse områder er blevet integreret i uddannelsens indhold [ ]. Årsagen til ikke at medtage egentlige ledelsesfag begrundes i den underlæggende forudsætning om at fastholde den specifikke faglige tyngde indenfor systemteknisk analyse og optimering. Det fremgår specifikt af kommentar til referat, at det er urealistisk at uddanne kandidater til direkte at indgå i virksomhedens ledelse, hvilket underbygger denne prioritering. (Ansøgningen s.4) Det er vurderingen, at relevante aftagere og aftagerpaneler har været involveret i udviklingen af uddannelsen, i form af repræsentanter fra rådgivende virksomheder og produktionsvirksomheder. Servicesektoren er repræsenteret ved Danske Bank, men det bemærkes, at aftagergruppen med fordel kunne have været bredere 12

17 repræsenteret, da de nye områder, af universitetet eksemplificeret ved sygehuse og plejeorganisationer, ikke har været inddraget. Det er vurderingen at aftagerne i dialogen med universitetet har forholdt sig til uddannelsens formål og faglige indhold, samt at dialogen med aftagerne er blevet anvendt i udviklingen af uddannelsen. Aftagernes behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Ansøgningen dokumenterer behovet for uddannelsen på arbejdsmarkedet blandt andet gennem henvisning til dialogen med ad-hoc aftagergruppen (ansøgningen s. 5f.). Nedenstående er eksempler på citater fra denne dialog: - Finder uddannelsen relevant og finder det bredt funderede optagelsesgrundlag interessant. Synes at de beskrevne færdigheder og kompetencer i studieordningens kompetenceprofil rammer helt rigtig. Pointerer at der bør fokuseres på at uddanne kandidater med skarpe analytiske evner som er i stand til at kombinere det praktisk/erfaringsbaserede med det akademiske. - Der er i dag behov for akademisk funderede uddannelser, da udfordringerne på arbejdsmarkedet bliver stadig mere komplekse. Uddannelsen i produkt, proces og produktionsdesign rammer ind i et tomrum, som ingen anden uddannelse udfylder. Uddannelsen har et bredere sigte end den traditionelle produktionsingeniør, idet den er ledelsesorienteret. Det ledelsesorienterede perspektiv giver den stor relevans. - Synes at uddannelsen er relevant og mener, at der vil være stor afsætning af færdiguddannede kandidater inden for det repræsenterede arbejdsområde. Synes at det er hensigtsmæssigt at uddannelsen udbydes i Ballerup, da den er et godt alternativ til de eksisterende uddannelsesudbud i regionen. I bilaget til kriterium 1 angiver aftagerrepræsentanten fra Implement uddannelsens erhvervssigte som et for dem kommende indsatsområde, og repræsentanten fra Intelligent Systems udtaler, at de kan forestille sig ansættelse af kandidater fra produkt, proces og produktionsdesign (tidligere titel) inden for det repræsenterede fagfelt.(bilag 2 til kriterium 1, s. 68) Af samme bilag fremgår det, at Danske Banks repræsentant har forholdt sig til beslægtede uddannelser og udtaler: På et overordnet plan giver uddannelsens set up god mening, men uddannelsens kompetenceprofil ligger sig i nogle henseender for tæt op ad sammenlignelige uddannelser. Omvendt adskiller uddannelsen sig på andre områder tydeligt, idet man har valgt at lægge fokus andetsteds end på fagområdet logistik. (Bilag 2 til kriterium 1, s. 69) Hvad angår behovet for uddannelsen henviser universitetet desuden til flere artikler, der dog ikke forholder sig til den specifikke uddannelse: Artikel skrevet af Teknologisk Institut, som handler om Trends og betragtninger bag fastholdelse og udvikling af industriproduktion i Danmark. Artikel i Ingeniøren af 11. maj 2011 omhandlende outsourcing og efterspørgsel på produktionsområdet. (Ansøgningen s. 6). I sidstnævnte artikel listes de 11 mest efterspurgte ingeniørområder på baggrund af analyser af stillingsannoncer i Jobfinder. Her kommer maskin og produktion ind som det mest efterspurgte, og procesteknik og systemudvikling er nummer 10. Af de 10 mest efterspurgte kompetencer nævnes som henholdsvis 7, 8, 9 og 10, Lean Management, produktudvikling, Six Sigma og produktion. (Ansøgningen s. 6) Det anføres i ansøgningen, at uddannelsen er udviklet i overensstemmelse med Vækstforums anbefalinger, der ifølge universitetet efterlyser flere videregående uddannelser, som kan bidrage til nytænkning og produktionseffektivitet i såvel den offentlige som den private sektor (Ansøgningen s. 4) 13

18 Universitetet redegør desuden for behovet for ingeniører og lignende inden for sundhedssektoren ved at henvise til, at IDA i 2010 oprettede et velfærdsteknologisk netværk med sundheds- og velfærdsteknologi som omdrejningspunkt. (Ansøgningen s. 6) Det er vurderingen, at der er behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet, idet relevante aftagere giver udtryk for dens relevans. Der redegøres dog ikke for, at aftagerne systematisk har forholdt sig til behovet set i lyset af beslægtede uddannelser. Aftagerne tilkendegiver videre, at uddannelsen adskiller sig fra beslægtede uddannelser, og flere aftagere finder det relevant, at der er tale om en kandidatuddannelse. Det bemærkes, at en del af redegørelsen for behovet for produktionsingeniører og deres kompetencer baserer sig på artikler, der omhandler generelle forhold omkring produktionsingeniører. Beslægtede uddannelser Ansøgningen redegør for, at Der findes en række eksisterende uddannelser, der besidder delelementer, som er inkluderet i kandidatuddannelsen i globalt systemdesign. På Danmarks Tekniske Universitet forefindes Planlægning, Innovation & Ledelse, Transport og Logistik samt Materiale og Procesteknologi som grænser op til domænet De to førstnævnte uddannelser er klart mere ledelses- og planlægningsorienterede. Den sidste fokuserer på et mere grundlæggende materiale- og proceskendskab. For Syddansk Universitets vedkommende findes en række diplomingeniøruddannelser ( Produktion, Global Management & Manufacturing og Integreret Produktudvikling ), men ingen produktionssystemrettede kandidatforløb. På Aarhus Universitet og Ingeniørskolen i Aarhus forefindes ligeledes beslægtede uddannelser på B.Sc. niveau, eksempelvis Produktion og Forretningsudvikling - men heller ikke her er der relaterede uddannelser på kandidatniveau. På Aalborg Universitet findes en række beslægtede uddannelser: Virksomhedsteknologi, Virksomhedssystemer og International Teknologiledelse samt de dertil relaterede B.Sc. uddannelser. Fælles for disse beslægtede uddannelser er, at de har en mere klassisk proces- og industrirettet profil - dog bortset fra uddannelsen i International Teknologiledelse, som har en markant ledelsesmæssig profil og dermed adskiller sig. (Ansøgningen s. 7) Det er vurderingen, at universitetet har identificeret de relevante beslægtede uddannelser og at det er kandidatuddannelserne, der er mest sammenlignelige med den ansøgte uddannelse. Hvad angår de beslægtede uddannelser på Aalborg Universitet bekræftes ansøgningens beskrivelse ved en analyse af den nærmest beslægtede uddannelse kandidat i virksomhedssystemer (http://www.ses.aau.dk/digitalassets/14/14191_so_msc_vt_2010.pdf). Hvor uddannelsen i virksomhedssystemer har fokus på produktions faciliteter har uddannelsen i globalt systemdesign fokus på produktionssystemer i form af fremstillingsprocesser eller serviceprocesser. I ansøgningen redegøres for, at der findes uddannelser på DTU, som besidder delelementer af den ansøgte uddannelse. Der redegøres helt overordnet for forskellighederne til disse uddannelser, hvilket gør det uklart i hvilket omfang, det via valgfag vil være muligt at sammensætte en uddannelse med kompetenceprofil svarende til den ansøgte. Arbejdsmarkedssituationen for dimittender fra beslægtede uddannelser Ansøgningen illustrerer ved en graf over udviklingen i ledighed for uddannede kandidater, at ingeniører generelt har en mindre ledighedsprocent end andre uddannelsesretninger (ansøgningen s. 8). Videre påpeges det i ansøgningen, at En nylig udført analyse fra Ingeniørforeningen i Danmark viser, at specielt produktionsingeniører har fastholdt den lave ledighed også gennem finanskrisen, hvor der for andre uddannelsesretninger er oplevet en stigning i ledigheden. Det fremgår endvidere, at ingeniørretningerne maskin og produk- 14

19 tion ligger nummer 1 i top 10 for efterspurgte ingeniørområder efterfulgt af områder som energi og ledelse. (Ansøgningen s. 8.) Ansøgningen henviser også til en prognose for ingeniørmangel udarbejdet af Ingeniør Foreningen i Danmark (IDA) fra juni 2009 (ansøgningen s. 9 note 13). Af rapporten fremgår det, at den øgede efterspørgsel efter ingeniører forventes især at ske inden for forretningsservice, hvor beskæftigelsen forventes at stige fra de nuværende ca til ca i Den fremskrevne efterspørgsel af ingeniører tager udgangspunkt i Finansministeriets 2015-plan vedrørende forventninger til beskæftigelse og brancheudvikling. (Ansøgningen s. 13) Endeligt henviser ansøgningen til en artikel (ansøgningen s. 8 note 12), som præsenterer resultaterne af søgninger på Jobindex.dk. Resultatet af søgningen viser at der er et særdeles stort behov for kandidater med forståelse for forretningsmæssig optimering, Lean håndtering, Six Sigma applikationer, produktudvikling, systemudvikling og teknologiudvikling. (Ansøgningen s. 9) Ifølge de seneste oplysninger fra UBST er ledighedstallet for nyuddannede civilingeniører i % og ledighedstallet for naturvidenskabelige kandidater 4 %. Ifølge IAK, var arbejdsløsheden pr. april ,5 % for civilingeniører og 8,5 % for Cand.Scient.-uddannede, og ledigheden for produktionsområdet 4,1 % mod en gennemsnitlig ingeniørledighed på 3,4 %. (Supplerende oplysninger af 28. juni Fra Ingeniørernes- Arbejdsløshedskasse (http://iak.dk/statistik_og_analyse/ledighedstal/uddannelser.aspx). På baggrund af ovenstående er det vurderingen, at arbejdsmarkedssituationen for beslægtede uddannelser sandsynliggør, at der er behov for dimittender med uddannelsens kompetenceprofil. Samlet vurdering af kriteriet Det vurderes, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Ansøgning, s Bilag 2, Referater fra møder med aftagere Bilag 4, Aftagerdialog på mail. 28. juni 2011 supplerende dokumentation indhentet af ACE Denmark: Studieordning for kandidatuddannelsen i virksomhedsteknologi på Aalborg Universitet (http://www.ses.aau.dk/digitalassets/14/14191_so_msc_vt_2010.pdf) 28. juni 2011 supplerende dokumentation indhentet af ACE Denmark: Fra Ingeniørernes- Arbejdsløshedskasse hjemmeside (http://iak.dk/statistik_og_analyse/ledighedstal/uddannelser.aspx, 15

20 Kriteriesøjle II: Forskningsbaseret uddannelse Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Ansøgningen gør rede for, at undervisningen vil blive varetaget af forskningsmiljøer under Institut for Mekanik og Produktion samt Center for industriel produktion, jævnfør nedenstående skema. Tabel 2. Sammenhæng mellem uddannelsens fagelementer og forskningsmiljøerne (Ansøgningen s. 12) De tilknyttede forskningsområder beskrives således: Procesteknologi Forskningsgruppen dækker 5-6 VIP er i Aalborg, af hvilke 1-2 vil bidrage betydeligt til opbygningen i Ballerup (eksempelvis i forbindelse med ph.d. forløb men også coaching/mentoring for de forventede nyansatte adjunkter i Ballerup) samt et antal ph.d. studerende i Aalborg. Stærke kompetencer i gruppen er simulering, optimering, design realisering og forretningsskabelse. (Søstergrupperinger såsom biomech, byggeledelse og 16

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i energiteknologi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i afdelingsbaseret hospitalsmanagement ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i globale forretningssystemer

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i globale forretningssystemer Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev i medfør af ændret notation af titel, jf. afgørelsen fra UBST.

Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev i medfør af ændret notation af titel, jf. afgørelsen fra UBST. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i bæredygtig bioteknologi Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i bæredytig byudvikling. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i Oplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Turnusakkreditering 2013-2

Turnusakkreditering 2013-2 Civilingeniør, cand.polyt. i værdikæder og innovationsledelse Civilingeniør, cand.polyt. i værdikæder og teknisk ledelse Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt per e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Afgørelse om positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen Sendt pr. e-mail: tic@adm.aau.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i bæredygtig bioteknologi ACE Denmark -

Akkrediteringsrådet Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i bæredygtig bioteknologi ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk hlp@adm.aau.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitetet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (globale forretningssystemer) og kandidatuddannelse. Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2

Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (globale forretningssystemer) og kandidatuddannelse. Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (globale forretningssystemer) og kandidatuddannelse i virksomhedssystemer Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Til brug for indberetning til Danmarks Statistik og den Koordinerede Tilmelding (KOT) er der fastsat følgende koder:

Til brug for indberetning til Danmarks Statistik og den Koordinerede Tilmelding (KOT) er der fastsat følgende koder: Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i datalogi.

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse i international

Læs mere

IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk

IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i softwareudvikling- og teknologi (Software

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i teknisk videnskab (software engineering).

Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i teknisk videnskab (software engineering). Syddansk Universitetet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Revideret afgørelsesbrev. Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik og administration.

Læs mere