Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod"

Transkript

1 Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DI for Smurfit Kappa Danmark A/S (advokat Karsten Almosetoft)

2 2 Sagens behandling ved faglig voldgift Sagen drejer sig om virksomhedens kursustilbud i forbindelse med dens lukning spørgsmålet er, om virksomheden i strid med overenskomsten dels har lukket af for medarbejdernes individuelle selvvalg dels har udelukket valg af kurser uden refusion fra VEU/Emballageindustriens Uddannelsesfond, og om virksomheden ved kursustilrettelæggelsen har tilsidesat aftalte procedurer i en lokalaftale. Spørgsmålene under sagen er, om den indklagede virksomhed har begået brud på Overenskomstens 22, 77 og 86 samt Lokalaftale nr. 15 og derfor skal betale en efter voldgiftsrettens skøn fastsat bod. Det har klager nedlagt påstande om. Indklagede har påstået frifindelse. Sagen er forhandlet den 11. februar 2010 for en faglig voldgiftsret med undertegnede højesteretsdommer Børge Dahl som formand og opmand. Voldgiftsretten har i øvrigt været sammensat med forhandlingssekretær Pia Maul Andersen, 3F Industrigruppen, og forhandlingssekretær Peter Andersen, 3F Industrigruppen, underdirektør Sanne Claudius Stadil, DI og advokat Marianne Lage, DI Der er under forhandlingen afgivet forklaringer af forhandlingssekretær Peter Andersen, 3F, og de tidligere tillidsrepræsentanter på virksomheden, Leif Larsen og Hans Chr. Madsen, samt fabriksdirektør Peter Høgh Jensen og fabrikschef Knud Erik Frederiksen, Smurfit Kappa Danmark A/S. Da der efter procedure og votering ikke blandt de partsudpegede medlemmer af voldgiftsretten var flertal for en afgørelse, træffes denne af opmanden. Parterne er enige om, at der kan udarbejdes kendelse som angivet i arbejdsretslovens 28, stk. 5, 2. pkt. Sagens overenskomstmæssige baggrund Der er i parternes overenskomst bestemmelser om Emballageindustriens Uddannelsesfond i 85 og om Emballageindustriens Uddannelses- og Kompetencefond i 86. Efter 86 har medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet årligt ret til op til 2 ugers selvvalgt uddannelse,

3 3 der er relevant i forhold til beskæftigelse inden for emballageindustrien eller Dansk Industris område. Overenskomstparterne bestyrer i fællesskab fonden, som den enkelte medarbejder kan søge en støtte hos virksomheden skal skrive under på, at vedkommende kan få fri, og får 85 % af lønnen refunderet. Efter 85 er det virksomheden, som kan søge om støtte ansøgninger er typisk vedtaget i SU. Efter 77 har ansatte med mindst 9 måneders anciennitet ret til mindst 2 ugers frihed om året til efter- eller videreuddannelse, der er relevant for virksomheden med løn. Der er typisk tale om kurser, parterne er enige om efter 85, som de administrerer i fællesskab. Der kan dog også være tale om kurser, hvorom der på en virksomhed mellem de lokale parter er enighed. Efter 22 har medarbejdere, der har været ubrudt ansat i virksomheden i mindst tre år, og som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, ret til at deltage i et relevant kursus, hvis varighed højst kan andrage 2 uger. Udgifterne ved kursusdeltagelse og eventuelt løntab i kursusperioden dækkes af arbejdsgiveren i det omfang, udgifterne ikke dækkes af det offentlige eller fra anden side. Kun kursusdeltagelse ikke finde sted i opsigelsesperioden, er der tilsvarende ret til på visse betingelser at deltage i kurset inden for 56 dage efter fratrædelse. Virksomhedens Lokalaftale nr. 15 af 18. februar 2003 vedrører uddannelse og er sålydende: Alle medarbejdere på CorrPack forventes at deltage i de kurser, der tilbydes. CorrPack dækker den enkelte medarbejders udgifter i forbindelse med deltagelse i kurser. Endvidere udbetales der lommepenge, kr. 35,00 pr. dag. Dette betyder, at medarbejderen får fuld løndækning ved deltagelse i de kurser, som virksomheden udbyder. Udgangspunktet for CoorPacks uddannelsesplaner er de brancherelaterede kurser, der udbydes. Sideløbende kan der blive etableret andre kurser, der mere målrettet sigter på områder, der er gavnlige for den enkelte medarbejder, som CorrPack kan have gavn af, at medarbejderen deltager i. Dette sker i samarbejde med lønudvalget samt de berørte medarbejdere. Der sendes ikke medarbejdere på kursus i sommerperioden fra Afvigelser fra ovenstående kan dog forekomme, hvis det aftales i lønudvalget.

4 4 Ansvaret for udarbejdelse af kursusplaner ligger i lønudvalget, hvor der ligeledes aftales evt. nye kursustiltag. Det er lønudvalget, der administrerer rammerne for uddannelse. Aftalen er en fornyelse af tidligere. Der har således i mange år på fabrikken været et lønudvalg, som administrerede overenskomsten og lokalaftaler, og som stod for virksomhedens uddannelse og for at tilrettelægge den, så det passede med virksomhedens drift. Lønudvalget bestod på det seneste af fabrikschef Knud Erik Frederiksen, værkfører Bent Bach Sørensen og de to tillidsrepræsentanter. Sagsforløbet Selskabet forudså i efteråret 2008 at ville have overkapacitet og manglende mulighed for sædvanlig beskæftigelse med produktion på fabrikken i Vejen i foråret Ledelsen begyndte i november 2008 at undersøge mulighederne for at sende medarbejderne på kursus og udarbejdede successivt i november og december en omfattende plan herfor. Da mange virksomheder på grund af krisen havde behov for uddannelse, var kursusmarkedet presset, hvorfor ledelsen foretog en integreret planlægning og bestilling af kurser. Op mod jul 2008 fandt selskabet det nødvendigt at lukke fabrikken i Vejen. Det blev meddelt på et SU-møde den 5. januar 2009 og dagen efter til alle medarbejdere i Vejen på et orienteringsmøde. Virksomheden havde da 54 timelønnede medarbejdere i produktion og vedligehold. Der blev herefter gået frem i overensstemmelse med lov om varsling i forbindelse med afskedigelser af større omfang og i den forbindelse etableret et forhandlingsudvalg bestående af fabriksdirektør Peter Høegh Jensen, fabrikschef Knud Erik Frederiksen, Anette Jakobsen som funktionærrepræsentant og de 2 tillidsrepræsentanter. Forhandlingsudvalget afholdt møder den 6. og 7. januar 2009 på det sidste møde var der ifølge referatet enighed om, at forhandlingerne afsluttes pr. d.d. og de nødvendige handlinger vedr. afvikling af fabrikken igangsættes pr. omgående. Det hedder i referatet af det første møde i forhandlingsudvalget bl.a.:

5 5 PHJ [Peter Høegh Jensen] tilføjede, at den nuværende ordresituation gør, at der er planlagt uddannelse af medarbejdere, således at der er en proaktiv tilgang for de kommende udfordringer, hvilket også tidligere har været drøftet. PHJ oplyste, at der pt. er reserveret plads til 20 medarbejdere på forskellige uddannelser/kurser. KEF [Knud Erik Frederiksen] oplyste eksempler på kursusindhold til LL [Leif Larsen]. Der tilbydes IT-kursus, og kursus i produktionskompetencer. (LEAN, 6 Sigma) LL kommenterede på, at der kunne være andre ønsker omkring andet indhold i kurserne. HM [Hans Madsen] bad KEF undersøge muligheden for at tage truck certifikater. Referatet er underskrevet af samtlige mødedeltagere, og i overensstemmelse med indholdet lægges det til grund, at ledelsen på mødet meldte klart ud, at den havde lagt detaljerede uddannelsesplaner for medarbejderne. Da der i den forbindelse blev gjort rede for sådanne detaljer i indholdet, at planen må antages at have været til stede, lægges det til grund, at planen, som den da så ud, var fremme på mødet, selv om tillidsrepræsentanterne har forklaret, at de først fik den en uges tid senere på mail. Der blev fulgt op på ønsket om truckkurser til forhandlingsudvalgsmødet dagen efter. Det hedder i referatet herfra: Vi har fået lovning på 5 truck kurser der kan igangsættes pr På et møde den 8. januar 2009 gav tillidsrepræsentanterne udtryk for et ønske om at få alle ansatte kompetenceafklaret noget, som kan foregå på et AMU-kursus. Efter forskellige undersøgelser og drøftelser blev det besluttet som et pilotprojekt at sende 5 medarbejdere til kompetenceafklaring. De blev udvalgt af tillidsrepræsentanterne. Det viste sig, at kun 2 af de udvalgte mødte frem, og ledelsen fandt efterfølgende ikke, at der var afdækket behov for noget væsentligt andet end det, der var sat i gang og sikret plads til i et overbooked marked. Dertil kom, at markedet var lukket der var ikke andre muligheder for så mange medarbejdere. Den 27. januar 2009 meddelte ledelsen ved opslag medarbejderne, hvem der skulle på hvilke kurser i hvilke uger, bl.a. 16 personer på Rep. og vedligehold i ugerne 7 og 8, 8 personer på ITkursus i uge 8, 6 personer på truckkursus i uge 11, med angivelse af navnene på deltagerne og Mødested: AMU Centeret kl i kantinen.

6 6 Knud Erik Frederiksen har forklaret, at af konkrete henvendelser om andre kurser fik de kun en fra Daniel Jensen, der gerne ville på truckkursus. Det kunne først lade sig gøre i uge 9. Efter opslaget protesterede Leif Larsen i en mail af 2. februar 2009 over for ledelsen: Det er vores opfattelse, at de opstillede kursusplaner for de kommende uger sker i strid med vores lokalaftaler samt Emballageoverenskomsten. Jeg skal derfor anmode om, at lønudvalget hasteindkaldes Foranlediget af Knud Erik Frederiksens svar samme dag Hvor ligger problemet skrev Leif Larsen i en mail af 4. februar 2009: Det er vores opfattelse at kursustilrettelæggelse og planlægning hører under lønudvalget, hvilket ikke er sket. Det er desuden vores opfattelse, at det i den konkrete situation på CorrPack er nødvendig, at der tages udgangspunkt i den enkeltes behov i forhold til muligheden for ny beskæftigelse. Den af ledelsen opsatte kursusplan har alene til formål at holde lønomkostningerne nede. Vi ønsker, at planen skal opfylde de ønsker den enkelte måtte have i henhold til overenskomsten vedr. kursus under opsigelse samt kompetencefonden bestemmelse vedr. kurser. Af den fortsatte mailkorrespondance mellem Leif Larsen og Knud Erik Frederiksen fremgår, at der blev holdt et lønudvalgsmøde den 4. februar 2009, og at der ikke kunne opnås enighed om et referat. I en mail af 13. februar 2009 fra Knud Erik Frederiksen til Leif Larsen hedder det bl.a.: Omkring kurser, har jeg tilkendegivet at jeg ikke har overholdt lokalaftale 15 på mødet. Leif Larsen har forklaret, at Knud Erik Frederiksen indrømmede dette på lønudvalgsmødet den 3. februar Knud Erik Frederiksen har forklaret, at det er rigtig nok, men han sagde også, at det var rendyrket formalisme de havde jo talt om uddannelsesplanen på møderne den 6. og 7. januar 2009 nøjagtig de samme mennesker, bortset fra værkføreren, så hvad skulle det gøre godt for. Der blev holdt lønudvalgsmøder den 25. februar 2009 og 4. marts 2009, hvor medarbejdersiden gentog ønskerne om individuelle kursustilbud. I referatet af det sidste møde hedder det bl.a.:

7 7 Peter [Høegh Jensen] fremlagde ved mødets start en redegørelse vedr. de drøftet han havde haft med Carsten Almosetoft vedr. sagen. Det fremgik af den redegørelse, at koncernen og branchen er hårdt presset, og at han nøje havde overvejet, hvad en løsning lokalt ville have af omkostninger for koncernen sammenholdt med en afgørelse i arbejdsretten. Peter Høegh Jensen har herom forklaret, at det ikke er hans ordvalg. Hvad han på mødet gav udtryk for, var, at de havde sat rigtig meget i gang efter at have undersøgt i hele kongeriget, hvad der var af muligheder for kurser, og været imødekommende over for alle de ønsker, der var fremkommet de havde ikke nægtet nogen noget han kunne derfor ikke forestille sig, at de ikke havde gjort alt, hvad der kan forlanges. Efter Lønudvalgsmødet den 4. marts 2009 meddelte ledelsen dagen efter medarbejderne følgende i et opslag: Vedrørende Kurser / Selvvalgt Uddannelse. Såfremt de af virksomheden tilbudte kurser ikke opfylder ens ønsker til efteruddannelse, er det muligt at benytte Selvvalgt Uddannelse. Dette betyder at man selv skal: finde egnede kurser tidspunkt for afholdelse medbringe korrekt ansøgningsskema udfyldt til virksomheden Regler og retningslinjer er blevet undersøgt, og vejledning er vedhæftet dette brev. Som det fremgår af vejledningen, står det alle medarbejdere helt frit at ansøge om selvvalgte kurser i forhold til gældende aftale. Virksomheden vil så tilpasse de allerede tilbudte kurser herefter. Er man i tvivl om regler for Selvvalgt Uddannelse, kan man kontakte: Det udløste ikke henvendelse om individuelle kurser fra nogen medarbejder. Torsdag den 26. marts 2009 fik Peter Høegh Jensen en mail fra den lokale 3F-næstformand, som bl.a. spurgte til

8 8 muligheden for, at nogle medarbejdere kunne komme på 22-kursus, der skulle starte om mandagen, og i den forbindelse skrev: Jeg skal beklage, at der skal reageres så hurtigt, men det med kursus, er pt. mulighederne kunst. Ud af de 6, det drejede sig om, var der 3-4, der trådte ud af det, de var i gang med i Kolding, for at deltage i noget andet i Esbjerg. Opmandens bedømmelse Klagers påstand om brud på Overenskomstens 22, 77 og 86 bygger i første række på den opfattelse af forløbet, at ledelsen ensidigt har dikteret, hvad medarbejderne skulle deltage i af kurser, og lukket af for selvvalgt uddannelse, hvilket er i strid med bestemmelsernes elementer af selvvalg. Det må efter bevisførelsen imidlertid lægges til grund, at ledelsen fornuftigt nok, situationen på kursusmarkedet taget i betragtning havde lavet en detaljeret plan med foretagne reservationer med henblik på at have noget, der kunne realiseres. Det må endvidere lægges til grund, at inden planen blev slået op, var den i realiteten blevet drøftet med tillidsrepræsentanterne, hvis ønske om truckkurser var blevet imødekommet, og hvis ønske om kompetenceafklaring var blevet imødekommet i form at et pilotprojekt, og som først efter planens opslag gjorde indsigelse mod dens indhold i forhold til overenskomst og lokalaftale Hertil kommer, at en virksomheds kursusplan ikke kan begrænse den enkelte medarbejders selvvalg-rettigheder efter Overenskomsten. Intet havde været til hinder for, at tillidsrepræsentanterne havde insisteret på et opslag om selvvalgt uddannelse i forbindelse med opslaget af planen eller selv havde lavet et opslag derom. Det er på denne baggrund opmandens bedømmelse, at virksomheden ikke i det beskrevne forløb har begået brud på Overenskomstens 22, 77 og 86 ved at lukke af for selvvalgt uddannelse. Klagers påstand om brud på disse overenskomstbestemmelser støttes i anden række på, at virksomheden kun ville acceptere VUE/fondsstøttede kurser.

9 9 Der er imidlertid ikke ved de afgivne forklaringer ført bevis for, at ledelsen skulle have meddelt, at medarbejderne kun kunne komme på VUE/fondsstøttende kurser, og der er ikke fremkommet andet til underbygning heraf. Virksomheden frifindes herefter for påstanden om brud på Overenskomstens 22, 77 og 86. Klagers påstand om brud på Lokalaftale nr. 15 støttes på, at den deri aftalte procedure for udarbejdelse af kursusplaner og administration af kursusaktiviteter ikke var fulgt, da virksomheden slog kursusplanerne op den 27. januar Det må da også lægges til grund, at der først blev holdt møde i Lønudvalget om kursusplanen efter dens opslag. Det må imidlertid også lægges til grund, at planen, inden den blev slået op, i realiteten var blevet drøftet på møder med deltagelse af ledelsen og de to tillidsrepræsentanter. Planen var fremme på mødet den 6. januar 2009, og der blev på efterfølgende møde i januar 2009 inden opslaget forhandlet og indgået aftale om at pilotprojekt vedrørende kompetenceafklaring, uden at dette udløste nogen indsigelse for tillidsrepræsentanterne med begæring om behandling i Lønudvalget. Det er på denne baggrund opmandens bedømmelse, at der foreligger et brud på Lokalaftale nr. 15. Ledelsen burde ikke blot have taget planen med på forhandlingsudvalgsmøderne, som havde et helt andet fokus, men have indkaldt Lønudvalget og taget planen frem til særskilt drøftelse dér. Under hensyn til det i øvrigt anførte om det begåede bruds karakter og med bemærkning om, at beregningerne i sagens bilag Q er uden relevans for udmåling af bod for det begåede Lokalaftalebrud - fastsættes boden til kr. Herefter bestemmes: Smurfit Kappa Danmark A/S skal for brud på Lokalaftale nr. 15 inden 14 dage betale en bod på kr. til Fagligt Fælles Forbund.

10 10 I øvrigt frifindes Smurfit Kappa Danmark A/S. Hver part bærer egne omkostninger ved sagens behandling og halvdelen af udgiften til opmand. Børge Dahl

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B-2589-12 og V.L. B-2590-12 Fagforeningen Danmark

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom 21. februar 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom 21. februar 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom 21. februar 2012 I sag nr.: AR2011.0291 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, Dansk El-forbund og Dansk Metal (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S -----------

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- Afsagt den 28. april 2008 Der er mellem klageren, Dansk funktionærforbund,

Læs mere

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod KL-Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078):

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078): PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 23. november 2011 i faglig voldgift (FV2010.0078): Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) (advokat Marianne Lage) mod Finansministeriet (Personalestyrelsen) for Syddansk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di -

Læs mere

Budoverenskomst. mellem. 3F Fagligt Fælles Forbund

Budoverenskomst. mellem. 3F Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 5 2. Arbejdstid... 5 3. Løn... 5 4. Lønudbetaling...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 2 3 4 5 Valg af tillidsrepræsentant...4 Tillidsrepræsentantens virksomhed...6 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 Valg af tillidsrepræsentant... 4 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 6 3 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere