Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er"

Transkript

1 OK08-forlig på finansområdet FA og Finansforbundet er blevet enige om en tre-årig overenskomst s. 2 Sæt timerne i banken Finansansatte kan nu spare arbejdstimer op til senere brug s. 3 Længere og mere fleksibel barsel Perioden med løn til barselsorlov er forlænget s.6 Mere råderum til det lokale Virksomhederne får friere hænder til det lokale s. 7 U d g i v els e, T ry k o g eks p ed i d i to n: FA Oplag: årgang februar 2008 Ansv. red: Steen A. Rasmussen red: Lene Rosenmeier ISsN NR.1

2 2 FA MAGASIN februar 2008 OK08-forlig på finansområdet Natten til torsdag lykkedes det FA og Finansforbundet at blive enige om en 3-årig overenskomst Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet har givet hånd på et overenskomstforlig for ca medarbejdere i landets penge- og realkreditinstitutter. Parterne har aftalt en samlet økonomisk ramme indenfor niveauet for Statens overenskomst. Henholdsvis 4,0%, 4,0% og 3,7% går til lønstigninger i hvert af de tre overenskomstår, hvoraf i alt 2,5% går til lokale puljer. Fleksibel arbejdstidsmodel FA og Finansforbundet blev desuden enige om en fleksibel arbejdstidsmodel. Det betyder, at virksomheder og de faglige repræsentanter fremover kan aftale, at arbejdstiden kan tilrettelægges som individuel fleksibel arbejdstid. Den enkelte medarbejder vil dermed kunne fravige arbejdstidsnormen både i op- eller nedadgående retning - dog højest til 42,5 timer pr. uge. Overskydende timer kan enten udbetales eller sættes ind i en timebank og bruges på et senere tidspunkt. Kompetencer skal afklares Arbejdsopgaverne i finanssektoren bliver mere og mere komplekse, og kompetenceudvikling er derfor centralt. Overenskomstparterne blev enige om, at medarbejderne skal kunne få afklaret deres kompetencer. Meningen er, at uddannelsesplanerne skal præcisere de aktuelle kompetencer og dermed tydeliggøre, hvad det er for nogle ressourcer virksomheden råder over, og hvilke kompetencer den enkelte medarbejder har behov for at tilegne sig. Aftale om konfliktfriholdelse Det lykkedes parterne at blive enige om en permanent konfliktfriholdelsesaftale. I tilfælde af konflikt indestår FA og medlemsvirksomhederne dermed for, at der spærres for al adgang for kunder til midler fra transaktioner i Danmark samt overførsler fra Danmark til udlandet. Som led i aftalen er parterne enige om, at en konflikt ikke må få et unødigt skadeligt omfang og at udenlandske kunder og enheder skal være upåvirket af konflikten. I forliget indgår også bestemmelser om assurandører. Herudover kan nævnes, at FA og Finansforbundet blev enige om en aftale om trivsel samt at udvide forældreorlovsperioden med fuld løn med to uger. Forliget skal nu godkendes af FA s og Finansforbundets kompetente forsamlinger.

3 februar 2008 FA M AG A S I N 3 om individuel fleksibel arbejdstid Beregning af den aftalte, gennemsnitlige ugentlige arbejdstid sker over en periode på højest 26 uger Arbejdstiden kan lægges på 2, 3, 4, 5 eller 6 dage pr. uge Den enkelte arbejdsdag kan være mindst 4 timer og højst 12 timer I den enkelte uge kan arbejdstiden højst være 48 timer Muligheden for placeringen af arbejdstiden fastlægges for de enkelte funktioner (område/ filial/organisatorisk enhed). Placering af arbejdstiden aftales så arbejdstiden kendes mindst 4 uger forud. Sæt arbejdstimer i banken og brug dem senere! Arbejd lidt mere nu og spar timerne op til senere brug. Eller skru ned for arbejdstimerne nu og indhent dem på et andet tidspunkt, hvor det passer bedre. Den nye overenskomst giver finansansatte gode muligheder for at indrette deres arbejdsliv efter, hvor i livet de er og hvilke behov de har lige netop nu. Kortere eller længere arbejdsuge FA og Finansforbundet har indgået aftale om en såkaldt timebank. Det betyder, at virksomhederne og den faglige repræsentant fremover kan aftale, at arbejdstiden kan tilrettelægges som individuel fleksibel arbejdstid. Er virksomhed og den faglige repræsentant enige om at indføre fleksibel arbejdstid, kan den enkelte medarbejder herefter vælge at aftale med sin leder, at den normale arbejdstid fraviges i op- eller nedadgående retning. Det kan betyde, at medarbejderen kan arbejde mindre eller mere end normen i et år ad gangen. Dog kan der maksimalt aftales 42,5 time om ugen. Aftalen skal selvfølgelig tage hensyn til medarbejderens muligheder for at betjene kunder, sikre rådgivning, give back-up, og i det hele taget sikre en fornuftig afvikling af det daglige arbejde. Ud fra dette aftaler den enkelte medarbejder sine muligheder for individuel placering af arbejdstiden. Virksomheden kan modsætte sig en flekstidsaftale, hvor det ikke er muligt af hensyn til den daglige drift Fotograf Jesper Ludvigsen/Image2Use En aftale mellem virksomheden og den faglige repræsentant om fleksibel arbejdstid kan gælde for hele virksomheden eller for dele af den. Der skal optages forhandling om en flekstidsaftale, når minimum 50% af medarbejderne i virksomheden ønsker en flekstidsaftale. Arbejder medarbejderen mere end normen, kan de overskydende timer sættes ind på en konto i en timebank og bruges på et senere, nærmere aftalt tidspunkt. Saldoen i timebanken kan dog højest udgøre 143 timer, medmindre andet er aftalt. Medarbejderen kan også vælge at få de overskydende timer betalt i stedet for at sætte dem i timebanken.

4 4 FA MAGASIN februar 2008 OK08 blev et farvel til sparekasselønnen Med OK08 afskaffes sparekasselønsystemet omsider. Sparekasselønsystemet og standardlønsystemet har hidtil levet side om side i en del år. I dag er kun ca finansansatte omfattet af sparekasselønsystemet. Disse medarbejdere vil i løbet af 2008 blive flyttet over på standardlønsystemet. Det har været administrativt tungt for virksomhederne at håndtere sparekasselønsystemet. Det er uhensigtsmæssigt at have to parallelle lønsystemer kørende. FA har derfor arbejdet for at få det afskaffet i mange år. Nu er det endelig lykkes. Sparekasselønsystemet blev allerede lukket for tilgang i 2001, så alle nyansatte bliver indplaceret i standardlønsystemet. Hensigten var, at der herefter skulle arbejdes med en model for overførsel fra sparekasseløn til standardløn. Fra 3 til 2 lønniveuaer Fremover vil der kun være to lønniveauer i standardoverenskomsten på finansområdet. Lønniveau 3 afskaffes. Samtidig udvides lønniveau 1 med rammerne 26 og 27 samt trin 37 og trin 38. Alle medarbejdere, som er omfattet af lønniveau 2 - dvs. fra trin 50 til og med trin 87 - følger herefter arbejdstidsreglerne for arbejdstidsniveau 2. Medarbejdere i nuværende lønniveau 2, ramme 26, omplaceres til ny lønramme 27 i lønniveau 1 med slutlønsforventning på løntrin 38. Vilkår for overgang til standardlønsystemet Medarbejderen må ved overflytningen ikke lønmæssigt stilles ringere, og lønforventning i sparekasselønsystemet bevares. Hverken virksomhedens eller medarbejderens pensionsbidrag må forringes ved flytningen. Overgang til standardlønsystem skal være foretaget senest den Der er lavet overgangsregler for resterende medarbejdere i arbejdstidsniveau 1 lønramme på løntrin Ved oprykning af disse gives mindst 5 løntrin. Medarbejdere, der rykker fra lønniveau 1 til lønniveau 2, får mindst en stigning på 16 trin. Ændring fra 3 til 2 lønniveauer medfører en række ændringer af teknisk karakter, som vil blive indført i standardoverenskomsten. Bedre muligheder for tillæg Det bliver nemmere at honorere en medarbejder, der midlertidigt varetager arbejdsopgaver, der indebærer en større grad af kompleksitet eller et større ansvar end de opgaver, medarbejderen i øvrigt løser. Funktionstillæg kan nu gives i op til to år, hvis medarbejderen varetager særlige funktioner eller funktioner, som må anses for kun at vare i en begrænset periode. Funktionstillægget gives som et årligt eller månedligt tillæg til lønnen. Tillægget er pensionsgivende. I dag er funktionstillæg begrænset til særlige arbejdsfunktioner, hvilket ikke afspejler virkeligheden i virksomhederne med mange nye og stadigt mere specialiserede funktioner. Derfor udvides mulighederne for funktionstillæg nu Fotograf Bo Tornvig/Image2Use Et specialisttillæg kan gives til ansatte på lønniveau 2, er arbejder som specialister på særlige områder. Tillægget kan højest udgøre 50% af trinlønnen.

5 februar 2008 FA M AG A S I N 5 FA og Finansforbundet blev enige om en såkaldt kompetencepakke under overenskomstforhandlingerne. Pakken rummer bl.a. nyt om uddannelsesplaner og så bliver det nemmere at få del i uddannelsespuljen FAKTA om kompetenceudvikling Medarbejdere med et uddannelsesniveau, der svarer til en erhvervsuddannelse eller en videregående voksenuddannelse, har ret til relevant efter- og videregående uddannelse på samme eller nærmeste højere uddannelsesniveau op til og med niveauet for Bachelor/Diplom i det offentlige voksenuddannelsessystem. Medarbejderen har ret til at deltage i et erhvervssprogligt kursus i engelsk - op til og med niveau A - eller i et virksomhedsrelevant sprog. Medarbejder og arbejdsgiver skal være enige om valg af uddannelse En medarbejder, der ikke har et højeste uddannelsesniveau, svarende til mindst en erhvervsuddannelse, får mulighed for aftale om en uddannelsesplan for et grundlæggende voksenuddannelsesforløb. Uddannelsesafgifter samt bøger og materialer betales af virksomheden. Kompetencer på skemaet Når der fremover skal lægges uddannelsesplaner, kan den enkelte medarbejder få sine aktuelle kompetencer afklaret og dermed skabt klarhed omkring, hvilke uddannelsesønsker og -behov der er. Det er virksomhedens leder og den faglige repræsentant, der aftaler retningslinjer for, hvordan kompetenceafklaringen skal foregå. Drøftelserne kan foregå med faste intervaller, fx en gang om året i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen. Vilkår for uddannelse skal præciseres I medarbejderens uddannelsesplan skal de vilkår, der gælder for de aftalte uddannelser præciseres. Det gælder bl.a., i hvilket omfang, der ydes frihed for undervisningstid, fjernundervisning, projektopgaver, eksamensforberedelser og eksamen mm. Både virksomheden og medarbejderen bærer ansvaret for, at disse planer følges. Virksomhed og medarbejder skal være enige om valg af uddannelse, som også kan føre til en anden jobprofil. Nemmere adgang til uddannelsespuljen Det er gjort administrativt nemmere for faglige repræsentanter og virksomheder at få del i uddannelsespuljen. Aftalerne om uddannelse kan fortsat indgås enten som en lokalaftale eller som en del af en virksomhedsoverenskomst. Men der skal ikke længere aftales retningslinier for, hvordan de individuelle uddannelsesplaner udarbejdes. Den faglige repræsentant kan som noget nyt også trække på konsulentstøtte i Finansforbundet til projektafklaring- og beskrivelse. Tilskud fra Finansforbundet Hvis en aftale forudsætter tilskud fra Finansforbundet, sender den faglige repræsentant forslaget til aftale til forbundet, sammen med en beskrivelse af projektet og en opgørelse af de udgifter, der søges tilskud til. Når sagen er fuldt oplyst, giver Finansforbundet svar på ansøgningen, normalt inden for en frist på 5 uger. Svaret kan være en godkendelse, en betinget godkendelse, eller et afslag. Finansforbundet udbetaler godkendte tilskud ud fra virksomhedens dokumenterede udgifter. Uddannelsespakke til de tillidsvalgte Nyvalgte tillidsmænd eller nyvalgte faglige repræsentanter, der ikke tidligere har gennemgået grunduddannelsen, får nu ret til flere dages kursusaktivitet end hidtil. De har - som hidtil - ret til frihed med løn i op til 17 dage til at deltage i Finansforbundets grunduddannelse for tillidsmænd. Derudover har de med OK08 ret til 3 dage pr. år til ajourførende eller supplerende kursusaktivitet. Tidligere var der ud over de 17 dage ret til kursusaktivitet i 4 dage i løbet af overenskomstperioden. Antallet af Tilmelding til kurser sker efter aftale med enhedens leder. Derudover skal tillidsvalgte, der deltager som repræsentanter i tværnationale samarbejdsudvalg og lignende organer, som noget nyt have adgang til nødvendig sproglig og faglig uddannelse.

6 6 FA MAGASIN februar 2008 Længere og mere fleksibel barselsorlov Den orlovsperiode, hvor nybagte forrældre har ret til fuld løn udvides fra 10 til 12 uger. Orloven kan placeres i en sammenhængende periode eller i 2x6 uger. Samtidig får medarbejderen ret til deltidsansættelse til og med uge 52 efter fødslen. Der var tidligere ret til deltid i 46 uger efter fødslen. Fotograf Jørgen Flemming/Image2Use Når en medarbejder holder barselsorlov uden løn fra virksomheden, betaler virksomheden såvel medarbejderens som virksomhedens normale pensionsbidrag i perioden. Bestemmelserne gælder for forældre til børn, der er født eller modtaget 1. april 2008 eller senere. Lev drømmene ud på orlov Mange drømmer om at tage et pusterum fra hverdagen og fx tage ud at rejse med familien i en længere periode. Det bliver nu muligt for finansansatte at realisere drømmen. Finansansatte med fem års anciennitet får efter OK08 mulighed for at tage orlov uden løn og pension i op til 6 måneder. Orloven skal som udgangspunkt varsles 3 måneder i forvejen. Virksomheden kan dog efter en dialog med den faglige repræsentant modsætte sig en orlov, hvis særlige tjenstlige, praktiske eller lignende hensyn taler imod det. Hvis virksomheden modsætter sig orlov, bør man undersøge om muligheden for at holde orlov på anden måde, fx på et senere tidspunkt. Pension bevares i kroner ved seniordeltid Den nuværende bestemmelse om seniordeltid ændres. Medarbejderen bevarer fremover sit oprindelige pensionsbidrag i kroner, selvom seniordeltid indebærer en jobændring til en lavere løn. Hidtil har man bevaret sit hidtidige pensionsbidrag i procent. Pensionsbidraget bevares nu i kroner indtil det er større i procent. Herudover skal en medarbejderen som noget nyt have mindst 5 års anciennitet for at få seniordeltid. Samtidig kan perioden for seniordeltid med fuld pension højst gælde i 7 år. Nogle af de bedste barselsvilkår findes i finanssektoren. Og nu bliver vilkårerne endnu bedre. Seniordeltid Medarbejdere, der har fem års anciennitet og er fyldt: 58 år, har ret til at få nedsat arbejdstiden til mellem 80 og 100% af fuld beskæftigelse, 60 år, har ret til at få nedsat arbejdstiden til mellem 70 og 100% af fuldtidsbeskæftigelse, 62 år, har ret til at få nedsat arbejdstiden til mellem 60 og 100% af fuldtidsbeskæftigelsen. I op til syv år efter arbejdstiden blev sat ned indbetaler både medarbejder og virksomhed pensionsbidrag på baggrund af den hidtidige beskæftigelsesgrad.

7 februar 2008 FA M AG A S I N 7 Ved overenskomstforhandlingerne i 2003 blev udgifterne til sundhedsforsikring fastsat til 825 kr. pr. ansat. Det beløb har siden vist sig at være for lavt til at dække trækket på forsikringsordningen. Prisen er fastsat til kr. pr. ansat En sundhedsikring med fremtid i Lokale ordninger om sundhedssikring skal sikre, at virksomheden og den Faglige repræsentant orienteres om udviklingen i ordningens økonomi og skadesforløb. Sundhedsforsikringsordningen gælder for ansættelsen og ophører, når medarbejderen forlader sin stilling. Ordningen skal give mulighed for at medarbejderen kan supplere sin kollektive aftale med aftaler for ægtefælle og børn Den fremtidige udvikling i arbejdsgivernes betaling af sundhesforsikring skal indgå i rammen ved kommende overenskomstforhandlinger. Der er aftalt et princip for fastsættelse af pris. Hermed fremtidssikres sundhedsforsikring som en del af overenskomsten. Enighed om konfliktfriholdelse Det lykkes FA og Finansforbundet at blive enige om en permanent konfliktfriholdelsesaftale. Hovedaftalens regler er derved ændret, så der spærres for al adgang for kunder til midler fra transaktioner i Danmark samt overførsler fra Danmark til udlandet. Som led i aftalen er parterne enige om, at en konflikt ikke må få et unødigt skadeligt omfang, og at de udenlandske enheder skal kunne fungere upåvirket af konflikten. Pensionsordning på markedsvilkår Pensionsordning skal fremover vælges ved aftale mellem virksomheden og den Faglige repræsentant efter lokalt aftalte kriterier. Kriterierne skal tilstræbe at give medarbejderne de bedst mulige markedsvilkår. Mere råderum til virksomhedsoverenskomst Virksomheder med egen overenskomst (VOK) får nu flere muligheder for at sammensætte deres eget funktionsbestemte lønsystem. Det skyldes at opregningen af forskellige typer tillæg slettes i rammebestemmelsens 7, stk. 4. Det står herefter virksomhederne frit for selv- i samarbejde med B-siden - at beslutte, hvilke typer tillæg, de vil benytte sig af. Ved omfordeling af lønstigninger kan det aftales, hvordan eventuelle puljemidler og eventuel yderligere finansiering skal bruges. Mindstelønningerne stiger i standardoverenskomsten, fx skal finansuddannede minimum have trin 20. Men i VOK beholder man den nuværende faste mindsteløn på det, der svarer til trin 17. Det betyder, at man får lidt mindre snærende bånd i VOK til at sammensætte lønnen. Man kan fx vælge at have en bund, der svarer til trin 17 og kombinere med personlige tillæg. Regler for deltid og heltid enrettes Særreglerne for deltidsansatte afskaffes, så der gælder ensartede regler for deltidsog heltidsansatte. Det indebærer en del ændringer i overenskomsten. Deltidsansatte kan fx nu også arbejde frem til kl og får honorering for mer-/overarbejde fra 1. time på samme måde som heltidsansatte. Deltidsansatte får ligeledes en erstatsningsfridag, hvis deres fridag falder på en bankfridag.

8 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING STORE KONGENSGADE 81 C POSTBOKS KØBENHAVN K TELEFON FAX MAIL:

Virksomhedsoverenskomst 2014. mellem. Nordea. Kreds Nordea

Virksomhedsoverenskomst 2014. mellem. Nordea. Kreds Nordea Virksomhedsoverenskomst 2014 mellem Nordea og Kreds Nordea Indhold Virksomhedsoverenskomst 2014 mellem Nordea og Kreds Nordea 3 Afsnit 1 - Standardoverenskomst Kapital I Gyldighedsområde 4 Kapital II Arbejdstid

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31.

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kapitel 1 Gyldighedsområde 5 1... 5 Kapitel 2 Regler for alle medarbejdere 6 2 Almene vilkår i ansættelsesforholdet...

Læs mere

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende medarbejderkategorier side 207-217 Ekspeditionssekretærer,

Læs mere

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet Overenskomst 2014 Forsikringsområdet 14 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Arbejdsmiljøreformen i praksis Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Elementerne i arbejdsmiljøreformen 4 Arbejdstilsynet screener

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 1 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 2 Side

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere