Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg"

Transkript

1 Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm, Åse Kubel Høeg, Stanley Bach Mortensen, Lise Jørgensen, Jeanette Winther, Anders K. Kristensen, Svend Åge Møller, Marianne Bukh Villesen, Kent West Kristensen Ingen

2 Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Referat fra seneste møde i RAR-Vestjylland Ledighedstal m.m. for RAR-Vestjyllands område april Temadrøftelse - RAR Vestjyllands Positivliste for uddannelsesaktiviteter Udmelding af ministerens beskæftigelsespolitiske mål for Status på ministermål Meddelelser og gensidig orientering...7 Underskriftsside...8 1

3 Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat fra seneste møde i RAR-Vestjylland Sagsnr.: 15/36213 Sagsansvarlig: Steen Lindkvist Nielsen SAGSFREMSTILLING Der var på det konstituerende møde i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg et ønske om en tæt kobling til de emner, der behandles af det regionale arbejdsmarkedsråd, RAR-Vestjylland. Til orientering er derfor vedlagt det seneste referat fra RAR-Vestjylland, fra mødet den 19. maj Der afholdes også møde i RAR-Vestjylland 11. juni 2015, men mødematerialerne er ikke offentligt tilgængelige på tidpunktet for udarbejdelse af denne dagsorden. Til dagens møde i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg er referatets punkt 5. - Drøftelse af den fremadrettede proces for Positivlisten - behandlet i en særskilt temadrøftelse senere på mødet. BILAG 1 Åben Referat af møde i RAR-Vestjylland 19. maj /15 INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tager orienteringen til efterretning 2

4 Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Ledighedstal m.m. for RAR-Vestjyllands område april 2015 Sagsnr.: 15/36209 Sagsansvarlig: Steen Lindkvist Nielsen SAGSFREMSTILLING RAR-Vestjylland og Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord udarbejder hver måned statistikker over ledighedstal m.m. for det regionale arbejdsmarkedsråds område. Statistikkerne udsendes med kommentarer som en pressemeddelelse den seneste er udsendt 2. juni og vedrører ledighedstal m.m. for april Opgørelsen viser, at ledigheden i Viborg Kommune i april 2015 udgjorde 3,9% af arbejdsstyrken, hvilket er 0,8%-point under landsgennemsnittet. Ledigheden består af A-dagpengemodtagere samt jobparate kontanthjælps-/uddannelseshjælpsmodtagere. Ledigheden i Viborg Kommune er således faldet i forhold til samme tidspunkt sidste år, men faldet er dog ikke så stort som i de øvrige kommuner i RAR-Vestjyllands område og ligeledes lidt under landsgennemsnittet. BILAG 1 Åben Ledighedstal m.m. i RAR Vestjyllands område april /15 INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tager orienteringen til efterretning 3

5 Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Temadrøftelse - RAR Vestjyllands Positivliste for uddannelsesaktiviteter Sagsnr.: 15/36218 Sagsansvarlig: Steen Lindkvist Nielsen SAGSFREMSTILLING På det konstituerende møde i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg var der forslag til en række emner, der kunne danne basis for en temadrøftelse på BFV s møder. Ét af emnerne var den positivliste for uddannelsesaktiviteter, som Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) skal udarbejde, og som danner baggrund for udmøntningen af midlerne i den regionale uddannelsespulje, der fordeles til jobcentrene efter deres andel af ledige dagpengemodtagere. Jobcentrene kan anvende puljen til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb. Formålet med puljen er at give RAR mulighed for at fokusere uddannelsesindsatsen inden for særlige områder, hvor der forventes jobåbninger de kommende 6 måneder. De kurser/uddannelser, der aktuelt tilbydes, fremgår af den positivliste, som det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Vestjylland har vedtaget på mødet den 30. marts Positivlisten revideres halvårligt. Den aktuelle liste gælder i perioden 1. april 2015 til 30. september Listen er vedlagt som bilag. Som et led i den mere langsigtede planlægning af Positivlisten har RAR-Vestjylland igangsat en proces med inddragelse af uddannelsesinstitutioner, jobcentre m.v. Det relevante punkt fra RAR- Vestjyllands referat af mødet den 19. maj 2015 er vedlagt som bilag. Lokale råd/fora som Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg er dog ikke indtænkt i processen. På dagens møde får Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg mulighed for at drøfte, om man vil søge indflydelse på RAR s planlagte proces, samt om man har specielle ønsker til det fremadrettede arbejde med positivlisten, og hvorledes man eventuelt kan bringe disse ønsker i spil. BILAG 1 Åben RAR-Vestjylland - drøftelse af den fremadrettede proces for Positivlisten /15 2 Åben Regional positivliste uddannelsespulje Vestjylland april-september /15 INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg drøfter sagen 4

6 Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Udmelding af ministerens beskæftigelsespolitiske mål for 2016 Sagsnr.: 15/36212 Sagsansvarlig: Steen Lindkvist Nielsen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen har udmeldt de beskæftigelsespolitiske mål for 2016, som er vejledende for kommunernes beskæftigelsesindsats. Målene er næsten identiske med målene for 2015, idet der er mindre ændringer i formuleringen af mål 2 og mål 4: 1. Flere unge skal have en uddannelse 2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes De fire mål udgør en del af grundlaget for kommunernes beskæftigelsesplaner for BILAG 1 Åben De beskæftigelsespolitiske mål for /15 INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tager orienteringen til efterretning 5

7 Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Status på ministermål Sagsnr.: 15/36200 Sagsansvarlig: Steen Lindkvist Nielsen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesministeren udmeldte i april 2014 fire mål, som skulle danne baggrund for kommunernes arbejde med beskæftigelsesindsatsen i Målene var en videreførelse af målene for 2014, idet der dog blev ændret i ét af målene. Det drejer sig om de langvarigt offentligt forsørgede, hvor det tidligere handlede om at begrænse adgangen til førtidspension. I den nye formulering af målet fokuseres der i stedet på at sikre en tværfaglig og virksomhedsrettet indsats som middel til at undgå førtidspension. Målene var 1. Flere unge skal have en uddannelse 2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne På dagens møde i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg orienteres om de seneste opgørelser af ministermålene for 2015, som findes i Beskæftigelsesministeriets ledelsesinformationssystem, Jobindsats.dk. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tager orienteringen til efterretning 6

8 Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Meddelelser og gensidig orientering Sagsnr.: 15/36550 Sagsansvarlig: Bettina Frimor SAGSFREMSTILLING Se vedlagte bilag. BILAG 1 Åben Mødeplan 2015 for Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg.pdf /15 INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tager orienteringen til efterretning. 7

9 Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Underskriftsside Søren Gytz Olesen Niels Dueholm Åse Kubel Høeg Stanley Bach Mortensen Lise Jørgensen Jeanette Winther Anders K. Kristensen Svend Åge Møller Marianne Bukh Villesen Kent West Kristensen 8

10 Bilag: 1.1. Referat af møde i RAR-Vestjylland 19. maj 2015 Udvalg: Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Mødedato: 16. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

11 Dagsorden for RAR Vestjyllands møde den 19. maj 2015, kl Velkomst fra Jobcenter Viborg kl , derefter Temadrøftelse: Tema: Carsten Koch 2 (knap 1 time) Kort mundligt oplæg fra sekretariatet samt drøftelse i Rådet. Golf Hotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg

12 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Dagsorden: Beslutningspunkter: 1. Referater Dagsorden Rådets køreplan Strategiarbejdet Drøftelse af den fremadrettede proces for Positivlisten Suppleanter for tilforordnede... 9 Strategiske drøftelser 7. KLV lister Nøgletal for RAR Vestjylland Implementering af reformer Orienteringspunkter Orientering fra tilforordnede Status på varslings- og arbejdsfordelingssager Status fra Sagsbehandlingsudvalget Arbejdskraftbehovet i forbindelse med Togfonden Effekten af nytteindsats for unge i kontanthjælpssystemet Vedr. Alle skal bidrage flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse Kompetenceudvikling af a-kasse- og jobcentermedarbejdere Pressemeddelelse Eventuelt... 23

13 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Referater Anledning Indstilling Fremstilling Referater af forudgående RAR-møde samt referat af Formandskabsmødet vil fremlægges til orientering. Formandskabet indstiller, at RAR tager referaterne fra hhv. RAR mødet den 30. marts og Formandskabsmødet den 6. maj til efterretning. Jævnfør forretningsordenen godkendes referat af RAR-møder i forlængelse af hvert punkt på dagsordenen, således at referatet som helhed er godkendt, når mødet afsluttes. Rådets Formandskab har holdt møde den 6. maj Referater fra begge møder er vedlagt som bilag. Bilag Beslutning Bilag Referat af Rådets møde den 30. marts 2015 Bilag Opsamling Temadrøftelse 30. marts Bilag Referat af Formandskabsmødet den 6. maj 2015 Indstillingen følges referaterne tages til efterretning.

14 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Dagsorden Anledning Indstilling Fremstilling Bilag Beslutning Rådet godkender dagsordenen som et fast punkt 2. Formandskabet indstiller, at RAR godkender dagsordenen. Rådets Formandskab har holdt møde den 6. maj 2015, hvor man bl.a. blev enige om denne dagsorden til Rådets møde den 19. maj Sekretariatet har herefter udarbejdet en kommenteret dagsorden. Der er ingen bilag til dette punkt. Indstillingen følges dagsordenen godkendes.

15 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Rådets køreplan Anledning Indstilling Fremstilling Rådets Årshjul er fast punkt på dagsordenen. Formandskabet indstiller, at Årshjulet godkendes med henblik på løbende revision. RAR Vestjylland gennemgår på alle ordinære møder Årshjulet, der løbende revideres. Denne gang er de ordinære RAR møders indhold uddybet i det omfang indhold er kendt på nuværende tidspunkt. Ligeledes er processen for positivlisten skrevet ind. I forlængelse af Rådets strategiseminar i august vil der kunne fastlægges en række strategiske emner, som Rådet kan behandle hen over 2015 og 2016 og som vil komme til at indgå i Rådets køreplan. Bilag Beslutning 3.1. Årshjul Indstillingen følges Årshjulet godkendes med følgende bemærkning: Dagsordenen til møderne vil fremadrettet være mere uddybet, så man kan forberede sig uden at læse bilag.

16 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Strategiarbejdet Anledning Indstilling Fremstilling Processen for udarbejdelse af og efterfølgende opfølgning på strategi for RAR Vestjylland vil være et fast punkt på Rådets dagsorden. Formandskabet indstiller, at der nedsættes et strategiudvalg som udover formandskabet består af en repræsentant fra hhv. FTF, DH og uddannelsesinstitutionerne. Som ramme for arbejdet i RAR Vestjylland i de kommende år lægges der op til, at Rådet i 2015 udarbejder en strategi. Strategien skal præcisere, hvilke indsatsområder RAR Vestjylland vil have fokus på, og hvordan man ønsker at arbejde med disse. På seneste RAR-møde blev det besluttet, at der på mødet den 19. maj nedsættes et udvalg, der sammen med formandskabet skal planlægge strategiseminaret i august. Der afholdes planlægningsmøde i gruppen den 25. juni kl på borgmesterens kontor på Rådhuset i Struer. Form for og indhold i seminaret aftales i Strategiudvalget. Strategiarbejdet gennemføres efter følgende model: marts: Indledende temadrøftelse om beskæftigelsespolitiske udfordringer samt godkendelse af procesplan maj: Udpegning af medlemmer til et strategiudvalg til planlægning af seminaret samt temadrøftelse om Carsten Koch august: Strategiseminar med det formål, at der udpeges temaer, indsatsområder og planer for arbejdet i de kommende år oktober: Rådet drøfter og godkender sekretariatets sammenskrivning af strategi på baggrund af input fra seminaret. Strategien vil også efter godkendelsen i oktober 2015 være et fast tema på Rådets møder med dels en status på indsatsområderne og dels en drøftelse af nye initiativer. Bilag Beslutning Der er ikke bilag til dette punkt. Strategiudvalget udgøres af Helen Sørensen FTF, Ole Johnsen DH samt formandskabet. Uddannelsesinstitutionerne meldte ved mødets afslutning Per Rahbek ind som deres repræsentant.

17 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Drøftelse af den fremadrettede proces for Positivlisten Anledning Indstilling Sagsfremstilling Rådet har udtrykt ønske om fremadrettet at etablere en forbedret proces i forbindelse med udvælgelsen af uddannelser/kurser, der optræder på den regionale positivliste. Formandskabet indstiller: At RAR vedtager den i sagsfremstillingen skitserede proces for revision af positivlisten gældende pr. 1. oktober 2015 samt arbejdet frem mod positivlisten for Revision af positivliste gældende pr. 1. oktober 2015: Det regionale arbejdsmarkedsråd drøfter 2 gange årligt hvilke korte erhvervsrettede kurser, der skal fremgå af den regionale positivliste. Rådet har i marts måned 2015 besluttet positivlisten gældende for 1. april til 30. september 2015, og skal nu drøfte en eventuel revision af den gældende liste med virkning fra 1. oktober 2015 til 31. marts Pr. 1. juli 2015 offentliggøres en ny arbejdsmarkedsbalance. Med udgangspunkt i den nye arbejdsmarkedsbalance og øvrig regional viden, udarbejder sekretariatet et oplæg til Rådet om eventuelle nye stillingsbetegnelser, hvor der er eller forventes mangel i de kommende 6 måneder. Således bliver positivlisten kun justeret, hvis der er behov herfor og naturligvis på baggrund af de input Rådet måtte have. Sekretariatet foreslår, at Rådet ved revisionen ikke sletter kurser på positivlisten, da denne kun har været tilgængelig i et relativt kort tidsrum ved revisionen pr. 1. oktober Færre ændringer af positivlisten kan øge jobcentrenes anvendelse af kurserne, idet aftaler med uddannelsesinstitutionerne om køb af pladser eller holdforløb kræver en vis planlægningshorisont. Sekretariatet foreslår således endvidere en proces for revision af positivlisten, der indebærer at: Input til positivlisten sendes/afgives til sekretariatet inden sommerferien. Rådet drøfter og godkender positivlisten på baggrund af den nye arbejdsmarkedsbalance og anden regional viden på Rådsmødet i august. Til brug herfor udarbejder sekretariatet en oversigt over eventuelle stillingskategorier inden for mangelområder på arbejdsmarkedsbalancen i juni, som ikke var et mangelområde på arbejdsmarkedsbalancen i december Alt efter behovet for justering af listen kan Rådet aftale at afholde et ekstraordinært møde (eller at bemyndige formandskabet) med det formål at godkende eventuelt supplerende nye uddannelser på listen i det kommende halvår.

18 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Optimering af proces for tilvejebringelse af positivlisten I forhold til udarbejdelse af positivlisten for 1. april 2016 drøftede Formandskabet på sit møde, hvordan processen kan optimeres, og fremkom med en skitse til strategi: Desuagtet, at der også landsdækkende foregår evalueringer af arbejdet med positivlisten, ønsker RAR allerede nu at forbedre processen. Ikke alene skal antallet af stillingsbetegnelser i 2016 minimeres for at kunne fungere som en specifik målretning. For at kunne nå dertil indbygges nogle dialogtrin, hvor Arbejdsmarkedskontoret på vegne af RAR dels indgår i proces med uddannelsesinstitutioner om en sådan koncentration på uddannelseslisten, dels indgår i dialog med jobcentre og a-kasser om det samme. Samtidig ønskes en dialog med aftagersiden virksomhederne. Samtidig skal uddannelsesinstitutionerne i højere grad opfordres til samarbejde og til at koordinere udbud og holddannelse. Tidsplan Sekretariatet udarbejder i samarbejde med Formandskabet et forslag til principper for udarbejdelse af positivlisten til Rådets møde i oktober 2015 for at sikre, at der er god tid til at skabe et fyldestgørende beslutningsgrundlag for positivlisten. Såfremt RAR er enig i ovenstående skitse, tager sekretariatet fat på dialogen om optimering af positivlisten med uddannelsesinstitutioner, jobcentre og a-kasser før sommerferien. Bilag Beslutning Ingen bilag til dette punkt. Indstillingen følges processen godkendes med følgende kommentarer - Der ønskes input fra jobcentrene og virksomhederne ift. erfaringer med positivlisten hvilke kurser anvendes? Hvilke kompetencer efterspørges? - Principper for positivlisten ønskes drøftet på strategiseminaret i august. - Uddannelser på Positivlisten ønskes at være mere og andet end ordinære kurser i de eksisterende systemer. - Der ønskes en mere målrettet liste. - Effektmåling skal være et vigtigt element i den fremadrettede proces. - Der ønskes fokus på, hvordan nye tendenser kan fanges tidligt. - Strategiudvalget tager ovenstående overvejelser med i planlægningen af strategiseminaret.

19 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Suppleanter for tilforordnede Anledning Indstilling Fremstilling Sekretariatet har modtaget en henvendelse om muligheden for at tilforordnede kan sende en suppleant, hvis de er forhindret i at deltage i et RAR-møde. Formandskabet indstiller, at Rådet beslutter, hvorvidt tilforordnede kan have suppleanter. Der er pt. tre tilforordnede i RAR Vestjylland. Rådet bedes tage stilling til, hvorvidt de tre tilforordnede skal have mulighed for at sende en suppleant til RAR-møder, hvor de selv er forhindrede i at deltage. En fordel ved at tilforordnede har suppleanter er, at der sikres mulighed for fast informationsflow mellem Rådet og de tilforordnedes baglande. En ulempe ved, at tilforordnede har suppleanter er, at kontinuiteten i Rådet brydes, hvis der møder forskellige op til møderne. Rådet bedes drøfte fordele og ulemper, og på den baggrund træffe en afgørelse. Bilag Beslutning Der er ingen bilag til punktet. Rådet besluttede, at tilforordnede ikke kan sende suppleanter.

20 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj KLV lister Anledning Indstilling Sagsfremstilling RAR skal beslutte sig for, hvordan de såkaldte KLV lister skal håndteres. Formandskabet indstiller, at RAR til Rådsmøderne følger udviklingen i brugen af løntilskud, virksomhedspraktik og nyttejob ved hjælp af en let tilgængelig oversigt, om muligt fordelt på a-kasser, kommuner og på privat/ offentlig. Kommunerne skal løbende underrette RAR om anvendelsen af virksomhedspraktik og nytteindsats samt ansættelse med løntilskud efter kapitel 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Underretningen sker via et landsdækkende it-system, som STAR stiller til rådighed for kommunerne. Rådets medlemmer vil få adgang til det samlede materiale. Derudover foreslås, at sekretariatet på baggrund af indberetningerne udarbejder statistiske oversigter, så Rådet løbende kan følge anvendelsen af de nævnte ordninger fordelt på kommuner, a-kasser, brancher mv. De regionale arbejdsmarkedsråd skal sammen med kommunerne én gang årligt drøfte en strategi for kommunernes etablering af og opfølgning på anvendelse af nytteindsatsen efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. På grund af tekniske problemer er KLV listerne forsinkede, og de statistiske oversigter forventes først at kunne fremlægges til drøftelse på næste Rådsmøde. Så snart sekretariatet har modtaget oplysninger fra alle kommuner, vil Rådet få adgang til at orientere sig i det samlede materiale. Bilag Beslutning 7.1. STAR brev til RAR om KLV listerne 7.2. STAR brev til kommunerne om KLV listerne Indstillingen følges med følgende bemærkninger: - Der ønskes en intern strategisk drøftelse vedr. nyttejobs i Rådet forud for fælles drøftelser med jobcentrene. - KLV listerne drøftes i første omgang i Sagsbehandlingsudvalget.

21 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Nøgletal for RAR Vestjylland Anledning Indstilling Sagsfremstilling RAR præsenteres for nøgletal om situationen og udviklingen i forhold til en række parametre i RAR-Vestjyllands område. Nøgletallene kan dels tjene som baggrundsmateriale for det enkelte rådsmedlem, og give anledning til at pege på områder, som Rådet ønsker at drøfte nøjere på kommende møder. Formandskabet indstiller, at Rådet drøfter nøgletallene. Et udpluk af de nyeste tal for ledigheden og beskæftigelsen beskrives herunder. En grafisk fremstilling samt en uddybning findes i bilaget. Det seneste år er ledigheden faldet med 933 til i marts Det er et fald på 11,3%. Mændene har en ledighed på 3,8%, og den er dermed lidt lavere end kvinderne som har en ledighed på 4,4 % Mændenes ledighed er faldet med 0,6%-point det seneste år, mens kvindernes ledighed er faldet med 0,5%-point det seneste år. Fra har beskæftigelsen været svagt stigende med 302 frem til 4. kvartal Det svarer til en stigning på 0,2% Opdelt på sektorer er der klart flest beskæftigede med bopæl i Vestjylland inden for privat service med Offentlig service er den sektor med næst flest beskæftigede med Industri og Bygge og anlæg har hhv og beskæftigede med bopæl i Vestjylland. Landbrug er den mindste sektor med beskæftigede. Beskæftigelsen forventes at stige frem til 2017 i Vestjylland med i alt personer. Det dækker over en kraftig stigning i privat service på 1.792, som svarer til en vækst på 2,5% Desuden forventes en vækst i bygge og anlæg på 528, og det svarer til en vækst på 3,9%. Der forventes ligeledes vækst i industri og landbrug på hhv. 0,9% og 1,4%. Den offentlige service forventes at få 213 færre beskæftigede. Det svarer til et fald på 0,3%.

22 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Antallet at bruttoledige er faldet med fra 4. kvt Det er et fald på 13,1%. Fremover forventes ledigheden fortsat at falde. Fra 4. kvt forventes ledigheden at falde med 547, og det svarer til et fald på 7,2%. Bilag Beslutning 8.1. Nøgletal Nøgletallene blev drøftet med følgende bemærkninger: - Der ønskes et overblik over forgæves rekrutteringer som en del af nøgletallene. - Nøgletallene udvikles løbende ift. form og indhold. Dette drøftes på næstkommende Rådsmøde. - Nøgletallene kan fremadrettet anvendes til at drøfte handlinger i forlængelse af Rådets strategi. - Forventningen er, at 11 nøgleområder vil være statistisk belyst og tilgængelig umiddelbart efter sommerferien.

23 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Implementering af reformer Anledning Indstilling Sagsfremstilling Bilag Beslutning Til hvert Rådsmøde gives i bilagsform en status på hhv. beskæftigelses-, kontanthjælps-, sygedagpenge- og førtidspension- og fleksjobreformen. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Der er ikke kommet nye tal for udviklingen siden sidste Rådsmøde. Såfremt der kommer nye tal i rimelig tid inden Rådsmødet eftersendes bilaget. Ingen bilag til dette punkt. Indstillingen følges orienteringen tages til efterretning

24 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Orienteringspunkter Orientering fra tilforordnede Anledning Indstilling Fremstilling De tilforordnede har lejlighed til at give en kort orientering fra deres bagland. Formandskabet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Jf. forretningsordenens 3 har RAR Vestjylland udpeget en tilforordnet fra Vækstforum, en tilforordnet fra VEU-området samt en tilforordnet fra erhvervsakademier, professionshøjskoler og universitet. For at sikre optimalt samarbejde og kommunikation mellem RAR Vestjylland og de relevante samarbejdspartnere repræsenteret ved tilforordnede i Rådet, sættes der på alle ordinære RAR møder tid af til, at de tre tilforordnede kan give en kort orientering fra deres bagland om emner med relevans for RAR Vestjylland. Bilag Beslutning Der er ikke bilag til dette punkt. Indstillingen følges orienteringen tages til efterretning med følgende bemærkninger: -VEU: 6 ugers jobrettet uddannelse består af pakker med mindre kurser ift. en bestemt stillingsbeskrivelse. Der arbejdes med en forbedring af sammensætningen af pakkerne. - VEU: Et væsentlige temaer for VEU centrene er rekruttering og understøtning heraf samt voksendelen af EUD reformen Status på varslings- og arbejdsfordelingssager Anledning Indstilling Fremstilling Rådet præsenteres løbende for en status på igangværende og afsluttede varslings- og arbejdsfordelingssager. Formandskabet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning. Formandskabet behandler de sager, der er indkommet vedrørende varsling og arbejdsfordeling. Der vedlægges en oversigt over de sager, som er behandlet hidtil. En mere detaljeret oversigt vil blive omdelt på mødet.

25 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Bilag Beslutning Bilag Forvaltningssager oversigt Vest Indstillingen følges orienteringen tages til efterretning Status fra Sagsbehandlingsudvalget Anledning Indstilling Fremstilling Bilag Beslutning Rådet præsenteres løbende for en status på igangværende og afsluttede sager behandlet af Sagsbehandlingsudvalget. Sagsbehandlingsudvalget indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning. Der vedlægges en oversigt over de sager, som er behandlet indtil videre samt referat fra det første møde i Sagsbehandlingsudvalget. Formanden for Sagsbehandlingsudvalget har her lejlighed til at give en mundtlig orientering. Bilag Forvaltningssager oversigt Vest Bilag Referat opstartsmøde Sagsbehandlingsudvalg RAR Vestjylland Formand for Sagsbehandlingsudvalget Ole Johnsen orienterede om, at Udvalget fremadrettet vil forelægge dilemmaer for Rådet Arbejdskraftbehovet i forbindelse med Togfonden Anledning Indstilling Sagsfremstilling I 2014 vedtog Folketinget at investere 28,5 mia. i nye togskinner og hurtigere forbindelser mellem landsdelene. Formandskabet indstiller, at Rådet i første omgang tager rapporten om arbejdskraftbehovet som følge af Togfonden til efterretning, samt at Rådet i det videre arbejde inddrager rapportens konklusioner i forhold til Rådets virke for et balanceret arbejdsmarked. Partierne bag Togfonden har lagt vægt på, at projekterne i anlægsperioden er med til at fremme beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen. Derfor laves i alt tre analyser hvoraf den første, der handler om arbejdskraftbehovet (efterspørgslen), nu er klar.

26 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Anlægsinvesteringerne i forbindelse med Togfondens arbejde forventes at øge efterspørgslen med mellem årsværk på landsplan fra 2014 til midten af 2020 erne. Hovedparten af investeringerne vil gå til projekter i Region Syddanmark og Region Midtjylland. I Midtjylland forventes en efterspørgsel på ca årsværk. De første projekter er igangsat i 2014, og det er planen, at alle investeringerne er gennemført ved udgangen af midten af 2020-erne. Størsteparten af investeringerne vedr. spor og anlæg og kørestrøm bruges efter I lyset af Leo Larsen udvalgets rapport om store infrastrukturprojekter fra 2013 passer perioden efter 2020 med, at en del af de øvrige infrastrukturprojekter er ved at være afsluttede. Og det giver også en planlægningshorisont til at påvirke udbuddet af relevant arbejdskraft i relation til togfonden. Balancemæssigt vil der være risiko for rekrutteringsproblemer og mangel på arbejdskraft inden for alle de belyste faggrupper (jf. nedenstående tabel). For de faglærte faggruppers vedkommende er det især afgangen fra arbejdsstyrken på grund af alder, der kan give problemer. Regionsfordelte beskæftigelseseffekter i regi af Togfonden DK Kilde: Togfondens rapport Bilag Notat med opsummering af rapportens konklusioner

27 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Togfonden hele rapporten Beslutning Indstillingen følges orienteringen tages til efterretning med følgende bemærkninger: - Der stilles forslag om en temadrøftelse om emnet på et kommende RAR møde Effekten af nytteindsats for unge i kontanthjælpssystemet Anledning Indstilling Fremstilling Som en del af Kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, blev jobcentrene pålagt at give de stærkteste kontanthjælpsmodtagere nytteindsats. I forlængelse heraf er der nu udarbejdet en evaluering af effekten af dette tiltag. Formandskabet indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og at rapportens konklusioner indgår som baggrund for Rådets videre arbejde. Intentionen med nytteindsatsen er, at de stærkeste kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere skal arbejde for deres ydelse. Der er modsat andre aktiveringsformer ikke et direkte sigte på opkvalificering af den ledige. Analysen er baseret på knap unge, der er startet på uddannelseshjælp i de første tre kvartaler af 2014, og som er vurderet åbenlyst uddannelsesparate. Blandt denne gruppe var knap unge omfattet af nytteindsatsen forløbene varede i gennemsnit tre uger. Analysen viser, at unge uddannelseshjælpsmodtagere, der kommer i nytteindsats, hurtigere kommer i job eller uddannelse end andre i samme målgruppe uden aktiveringstilbud. Effekten ses både under og efter nytteindsatsen. Det konkluderes således, at nytteindsatsen tilskynder til at finde job eller påbegynde uddannelse - enten for at undgå nytteindsats, eller fordi nytteindsatsen har givet den unge kompetencer eksempelvis trænet evnen til at møde til tiden. Effekten er særlig tydelig for mændene. Også indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande ser ud til at komme hurtigere i job eller uddannelse efter deltagelse i nytteindsats. Dog bør det nævnes, at kun 150 unge indvandrere og efterkommere i nytteindsats er inddraget i analysen. Det er værd at bemærke, at nytteindsats under forløbet har en mere positiv effekt på den lediges afgang til job eller uddannelse end anden aktivering. Omvendt har anden aktivering en mere positiv effekt i perioden efter aktiveringsforløbet formentlig fordi, at andre aktiveringsformer typisk har et mere opkvalificerende sigte end nytteindsats.

28 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Analysen peger på, at effekten af nytteindsatsen kan påvirke den unges mulighed for job og uddannelse i hele ledighedsforløbet efter endt nytteindsats. Effekten er dog størst i de første fire uger efter indsatsens ophør. Samlet set forventes ledighedsperioden afkortet med 8 uger for uddannelseshjælpsmodtagere, der deltager i nytteindsats jf. Tabel 1. Bilag Beslutning Effekten af nytteindsats for unge i kontanthjælpssystemet Indstillingen følges orienteringen tages til efterretning Vedr. Alle skal bidrage flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse Anledning Indstilling Sagsfremstilling Regeringen lancerede 18. marts 2015 et Jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge m.v. RAR blev orienteret om udspillet på sidste Rådsmøde. Siden da, er programmet fremsat som lovforslag. Formandskabet indstiller, at punktet tages til efterretning. Den 29. april blev lovforslaget fremsat for Folketinget og 1. behandlingen finder sted den 12. maj. Hvis lovforslaget vedtages er intentionerne, at de nye regler træder i kraft pr. 1. juli Hovedelementerne i lovforslaget, der blev præsenteret på Rådsmødet den 26. marts, er: Et jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte. Styrket indsats for tidlig kompetenceafklaring og vurdering af uddannelseskvalifikationer. Integrationsindsatsen skal starte i asylcentret. Kommunerne skal i højere grad inddrage civilsamfundet både lokale foreninger og frivillige i integrationsindsatsen. Indsatsen for indvandrere på kontanthjælp skal flyttes ud på arbejdspladserne.

29 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Fælles nationale mål frem mod 2020: flere indvandrere og efterkommere skal i arbejde. Regeringen vil gennemføre en målretning af resultattilskuddet, så kommunernes fokus på job og uddannelse styrkes. Regeringen indgår et nyt partnerskab med KL. Bilag Beslutning Ikke vedlagt. Lovforslag og Regeringsudspillet findes på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: ge%20flygtninge%20og%20indvandrere%20skal%20ud%20paa%20danske%20arb ejdspladser.aspx Indstillingen følges orienteringen tages til efterretning Kompetenceudvikling af a-kasse- og jobcentermedarbejdere Anledning Indstilling Fremstilling Rådet orienteres om udmelding og proces for kompetenceudvikling af a-kasse- og jobcentermedarbejdere. I fremstilingen herunder er fokus rettet mod den regionale proces. Formandskabet indstiller, RAR tager punktet til efterretning. Med forliget om reform af beskæftigelsesindsatsen er der afsat i alt 150 mio. kr. i perioden 2015 til 2020 til at kompetenceudvikle og videreuddanne medarbejdere og ledere i jobcentre og a-kasser. I 2015 er der afsat 25,4 mio. kr. til kompetenceudvikling. Den regionale ramme fordeles til STAR s tre arbejdsmarkedskontorer. Tabel 1 Fordeling af midlerne til kompetenceudvikling for 2015 Initiativer Anvendelse af midlerne for 2015 A) Regional ramme for tilrettelæggelsen af 15,7 mio. kr. kompetenceudviklingen B) En landsdækkende ramme til KL og AK- 6,8 mio. kr. Samvirke til centralt initieret ledelsesudvikling om intentionerne i beskæftigelsesreformen, samt opstartskonferencerne om beskæftigelsesreformen C) Landsdækkende efteruddannelseskurser 2,9 mio. kr. og Udviklingsarbejde I alt til kompetenceudvikling i ,4 mio. kr. Tabel 2 Fordeling af den regionale ramme for 2015 til de tre arbejdsmarkedskontorer Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord ArbejdsmarkedskontorSyd kr kr.

30 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Arbejdsmarkedskontor Øst I alt kr kr. Medfinansiering fra kommuner og a-kasser Kommuner og a-kasser skal medfinansiere den konkrete kompetenceudvikling, der foregår regionalt via en egenbetaling på 40 pct. af de konkrete udgifter til kompetenceudviklingsforløbene. Temaer for den regionale kompetenceudvikling De kompetenceudviklingsforløb, der kan gives støtte til, skal indholdsmæssigt ligger inden for de temaer, som har været drøftet med KL og AK-samvirke mfl. Samarbejde mellem kommuner og a-kasser Den borgerrettede kontakt - med fokus på progression for den enkelt borger, samt et beskæftigelsesrettet fokus Udbygning af samarbejde med virksomhederne, samt sikring af en øget andel af virksomhedsrettede tilbud Sikre kendskab til det lokale arbejdsmarked. Nedsættelse af regionalt kompetenceudvalg For at sikre en forankring af de afsatte midler etableres der et regionalt kompetenceudvalg (3 i Midt-Nord), der har som formål at sikre, at kompetenceudviklingsmidlerne understøtter beskæftigelsesindsatsens mål om at få borgere i beskæftigelse eller uddannelse. Kompetenceudvalget består af 4 repræsentanter fra jobcentrene og 4 repræsentanter fra a-kasser, samt 2 repræsentanter fra Arbejdsmarkedskontoret. Herudover kan en repræsentant fra KL og en repræsentant fra AK-Samvirke deltage i udvalget. Der nedsættes som udgangspunkt ét kompetenceudvalg i hvert af de tre arbejdsmarkedskontorers områder. Kompetenceudvalget mødes som udgangspunkt én gang i kvartalet - og første gang i 2. kvartal Arbejdsmarkedskontoret er ansvarligt for afviklingen af møderne og opfølgningen på møderne. Opgaver for kompetenceudvalget Kompetenceudvalget giver deres vurdering af de indkomne ansøgninger fra jobcentre og a-kasser, som Arbejdsmarkedskontorerne medtager i deres behandling af ansøgningerne. Kompetenceudvalget kan anbefale, at der iværksættes og/eller ydes tilskud til fælles kompetenceudviklingsforløb for alle kommuner og a-kasser i området. Kompetenceudvalget skal prioritere kompetenceudviklingsforløb, hvor flere jobcentre og/eller a-kasser går sammen om et fælles kompetenceudviklingsforløb. Arbejdsmarkedskontoret giver tilsagn om tilskud til kompetenceudviklingsforløb efter indstilling fra kompetenceudvalget. Kompetenceudvalget vil i samarbejde med Arbejdsmarkedskontorerne kvalitetssikre, at de udbydere, der afvikler kompetenceudviklingen, understøtter intentionerne i beskæftigelsesreformen og de holdninger og

31 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj værdier, som kommunerne og a-kasserne er enige om, samt sikre at det overordnede fokus er beskæftigelse eller uddannelse. Kompetenceudvalget vil medvirke til at formulere krav til evalueringen af de enkelte kompetenceudviklingsforløb, herunder krav om at evalueringen bl.a. kan ske på grundlag af målinger af brugertilfredshed blandt deltagere og deres arbejdsgivere. Bilag Beslutning Notat om temaer for den regionale kompetenceudvikling i jobcentre og a- kasser Indstillingen følges orienteringen tages til efterretning med følgende bemærkninger: - Der bakkes op om to Kompetenceudvalg i Midtjylland.

32 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Pressemeddelelse Anledning Indstilling Fremstilling Rådet vedtog på mødet den 30. marts 2015, at der efter hvert Rådsmøde udsendes en pressemeddelelse. Formandskabet drøfter tema for pressemeddelelsen og Sekretariatet udarbejder på den baggrund et forslag til pressemeddelelse. Pressemeddelelsen uddeles på mødet. Formandskabet indstiller, at pressemeddelelsen godkendes. Proces og form pressemeddelelser fra Rådet: Efter hvert møde i RAR Vestjylland udsendes en pressemeddelelse med fokus på aktuelle emner fra mødet. Indhold af disse pressemeddelelser drøftes på Formandskabsmødet forud for Rådsmødet, så sekretariatet kan udarbejde et udkast, der kan præsenteres og godkendes på Rådsmødet. Der kommer nye ledighedstal en gang om måneden. Når tallene er frigivet udarbejder sekretariatet en pressemeddelelse med samme form og indhold som den vedlagte. Formanden giver en udtalelse, der skrives ind. Pressemeddelelser sendes til lokale aviser samt P4 Midtvest og TV 2 Midtvest. RAR, suppleanter og baglande modtager altid de pressemeddelelser, der udsendes. Pressemeddelelser siden sidst: For RAR Vestjylland er der siden seneste møde udsendt to pressemeddelelser en vedr. positivlisten og en vedr. ledighedstal for marts. Begge er vedlagt som bilag. Pressemeddelelse denne gang: Efter Rådsmødet den 19. maj foreslås en pressemeddelelse vedrørende Rådets temadrøftelse. Emnet herfor er Rådets synspunkter i relation til anbefalingerne i Carsten Koch 2. Forslag til pressemeddelelsen omdeles på mødet til godkendelse. Bilag Beslutning Tidligere udsendte pressemeddelelser findes på RAR Vestjyllands hjemmeside. Indstillingen følges pressemeddelelsen godkendes.

33 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Eventuelt AMK Midt Nord gav en kort status på Nationale Kontaktpunkter: Der er lavet udkast til aftale ift. landsdækkende virksomheders muligheder for koordinering af eksempelvis rekrutteringer på tværs af kommuner. Fastholdelse af syge medarbejdere og opkvalificering med henblik på fastansættelse er andre områder, der kan indgå. Udkastet til en aftale drøftes snarest med nøglemedarbejdere på jobcentrene. Det Nationale Kontaktpunkt lanceres den 1. juli Mødet sluttede kl Deltagere: RAR Vestjylland: John Hermansen Jens Ladefoged Keld Sandahl Ann B. Poulsen Ryan Poulsen Helge Albertsen Birgitte Nielsen Karin Østerby Helen Sørensen Anders K. Kristensen Bjarne Kragh Jensen Ole Johnsen Steen Jakobsen Eva Glæsner Else Søjmark Henriette Hauge Slebsager Per Rahbek Bent Brodersen AMK: Karl Schmidt Henrik Christensen Mogens Jensen Maria Engelrud Line Hyldgaard

34 Bilag: 2.1. Ledighedstal m.m. i RAR Vestjyllands område april 2015 Udvalg: Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Mødedato: 16. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

35 Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar Den opadgående kurve fortsætter for beskæftigede lønmodtagere, mens ledigheden stadig falder. Det er positivt, at flere og flere danskere kommer i arbejde, og at der forsat ses stigende aktivitet i virksomhederne. Beskæftigelsessystemet skal understøtte den positive udvikling og være med til at sikre, at virksomhederne for den arbejdskraft de har behov for" udtaler John Hermansen, formand for RAR Vestjylland. Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere er steget det seneste år fra til Det er en stigning på 510, og det svarer til en vækst på 0,3%. Væksten har været størst i antal i Herning Kommune med 367 flere lønmodtagere. Ikast- Brande Kommune har dog den største procentvise vækst på 1,6%. Der har været et fald i antallet af lønmodtagere i kommunerne Holstebro, Lemvig, Skive og Struer. Kilde: jobindsats.dk Ledigheden har været faldende i alle kommuner i Vestjylland det seneste år. Det største procentvise ledighedsfald har været i Lemvig Kommune med 15,5 %. Ledigheden er antalsmæssigt faldet mest i 3F, og Kristelig A-kasse med hhv. 318 og 133 fuldtidsledige. Procentvis er ledigheden dog faldet mest hos El-faget og Lærerenes a-kasse med henholdsvis 43 % og 43,5 %. Kilde: jobindsats.dk Nærmere oplysninger: John Hermansen, formand for RAR Vestjylland, Tlf Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf Se mere på

36 Ledige i Vestjylland og i de øvrige RAR områder i april 2015 Ledigheden fordelt på RAR-områder og kommuner (inkl. aktiverede) April April Bruttoledige* i RAR områderne Udvikling Procent Hele landet ,6% 4,7-0,3 Hovedstaden ,7% 4,9-0,3 Sjælland ,2% 4,8-0,2 Bornholm ,7% 5,7-0,5 Fyn ,0% 5,6-0,2 Sydjylland ,3% 4,1-0,3 Østjylland ,4% 4,2-0,3 Nordjylland ,3% 5,3 0,0 Vestjylland ,2% 3,7-0,3 Herning ,9% 3,9-0,5 Holstebro ,4% 3,3-0,3 Ikast-Brande ,9% 4,6-0,2 Lemvig ,5% 2,8-0,5 Ringkøbing-Skjern ,5% 3,1-0,3 Skive ,8% 3,3-0,3 Struer ,5% 4,6-0,5 Viborg ,0% 3,9-0,2 Kilde: Danmarks Statistik; AUF01 og RASU33, egne beregninger B rutto ledige i % af arbejdsstyrken i april 2015 o g udvikling siden april 2014 i % po int * Indeholder dagpengemodtagere + kontanthjælpsmodtagere + aktiverede fra begge grupper Ledigheden fordelt på køn og alder i RAR Vestjylland (inkl. aktiverede) April April Bruttoledige* (inkl. altiverede) Udvikling Procent Mænd ,2% 3,3-0, år ,0% 2,9-0, år ,7% 5,7 0, år ,3% 3,6-0, år ,5% 2,7-0, år ,6% 3,4-0,5 60 år og derover ,7% 3,1 0,3 Kvinder ,1% 4,1-0, år ,6% 3,2-0, år ,4% 8,8-0, år ,2% 5,1-0, år ,3% 3,4-0, år ,6% 3,5-0,2 60 år og derover ,9% 2,7 0,3 Kilde: Danmarks Statistik; AUF01 og AUP01, egne beregninger B rutto ledige i % af arbejdsstyrken i april 2015 o g udvikling siden april 2014 i % po int * Indeholder dagpengemodtagere + kontanthjælpsmodtagere + aktiverede fra begge grupper

37 Ledige i Vestjylland fordelt på A-kasser i april 2015 Ledigheden fordelt på A-kasser (inkl. aktiverede) Bruttoledige (inkl. altiverede) Procent April I alt ,2% 4,0-0,3 Akademikernes (inkl. ingeniører) ,1% 2,1 0,1 Byggefagenes a-kasse ,4% 6,2-1,0 Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) ,5% 4,8 1,0 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) ,4% 1,3 0,2 Det Faglige Hus A-kasse ,7% 4,9-0,1 El-faget ,9% 1,7-1,3 Fag og Arbejde (FOA) ,3% 4,0-0,4 Faglig Fælles a-kasse (3F) ,8% 6,5-1,0 Frie Funktionærer (FFA) ,0% 2,9 0,2 Funktionærer og Servicefag ,8% 3,1-0,3 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) ,4% 2,6-0,2 Fødevareforbundet (NNF) ,2% 5,8-0,2 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) ,2% 4,6-0,2 Journalistik, Kommunikation og Sprog ,1% 3,9-0,2 Kristelig a-kasse ,5% 4,9-0,5 Ledere ,0% 1,9-0,5 Lærere (DLF-A) ,5% 0,6-0,5 Magistre (MA) ,0% 3,3 0,3 Metalarbejdere ,0% 3,2 0,0 Min akasse (inkl. Business) ,2% 2,7-0,4 Selvstændige (DANA) ,9% 2,4 0,2 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) ,8% 2,5-0,2 Socialpædagoger (SLA) ,4% 3,7 0,2 Teknikere ,4% 6,3 0,8 Økonomer (CA) ,5% 4,3-0,1 Ikke forsikrede ,9%.. Kilde: Danmarks Statistik; AUF01 og AUP03, egne beregninger Bruttoledige i alt indeholder dagepngemodtagere + kontanthjælpsmodtagere + aktiverede fra begge grupper April Udvikling Forsikrede bruttoledige i % af forsikrede i april 2015 og udvikling siden Lønmodtagere i Vestjylland (fuldtidspersoner efter bopæl) Feb. Feb. Udvikling Vestjylland Procent RAR Vestjylland ,3% Herning ,1% Holstebro ,3% Ikast-Brande ,6% Lemvig ,2% Ringkøbing-Skjern ,3% Skive ,2% Struer ,9% Viborg ,5% Kilde: Jobindsats.dk

38 Ledigheden i kommunerne i Vestjylland og den sæsonkorrigerede ledighed

39 Jobomsætning og beskæftigelse i RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger Akademikere (AAK) 62.543

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløshedstal for juni 211 og konjunkturindikatorer Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløsheden steg med 94 personer i juni viser dagens tal fra Danmarks Statistik. Det er anden måned

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation, der udgør helt op til 80 % af bruttolønnen

Læs mere

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 16. december 2010 Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 1.220 arbejdsløse danskere ville i september måned have mistet deres dagpengeret, hvis de nye regler for en

Læs mere