Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5"

Transkript

1 LEAN ORDBOG Begreb 5S 5 x Hvorfor Andon Brown Paper Chaku-chaku Line Cyklustid FIFO Fiskebensdiagram Flow Gennemløbstid, i alt Heijunka Jikoda Just in time Kaikadu Forklaring 5S er en metode til disciplineret at "holde orden i virksomheden", så man får en struktureret, overskuelig og effektiv arbejdsplads. 5S står for 5 japanske ord: Seiri Sortere, strukturere og organisere Seiton Stabilisere og systematisere Seiso Skure og skrubbe (rengøring) Seiketsu Standardisering (Fasthold og visualisér) Shitsuke Stå fast - selvdisciplin og samarbejde Spørgemetode til at afdække årsagen til et problem ved fem gange at spørge hvorfor og på den måde komme ind til den dybereliggende problemstilling. Anvendes ofte ved tavlemøder. Signal ved fejl eller stop i processen (f.eks. trafiklys over processen, der viser, om processen er i rød, gul eller grøn). Formålet er at kunne agere hurtigt for at sikre kontinuerligt flow. Metode til at skabe fælles syn og forståelse af en proces og dermed komme med forbedringer til processen. Man bruger et stort stykke brunt papir i arbejdsprocessen der af navnet. Chaku betyder på japansk hente. En chaku-chaku line er derfor en produktionslinje, hvor operatøren ikke skal fjerne emnerne efter at have bearbejdet dem. Fjernelsen sker automatisk. Operatøren har eksempelvis flere borde opstillet i en rundkreds omkring sig. Operatøren går fra bord til bord og udfører sit arbejde. Emnerne fjernes automatisk når operatørens arbejde på emnet er udført. Tiden, som forløber fra starten af en proces, og indtil den er færdig. Den totale cyklustid er den akkumulerede cyklustid for alle processer i værdistrømmen. FIFO betyder "First In First Out", og betyder at man tager den ældste vare (på eksempelvis lageret) først. Fokus er at få et hurtigt procesgennemløb, hvor intet venter. Årsags-/virkningsdiagram til identifikation af forbedringer i en proces. Der ses typisk på: maskiner, mennesker, metoder, materialer, målinger og ressourcer. Anvendes ofte ved tavlemøder. Flow er de flydende processammenhænge i værdikæden. Målet er at have et kontinuerligt sammenhængende og udjævnet procesflow, hvor der kun trækkes efter kundens behov. Kanban bruges ofte til den fysiske styring af træk mellem processer i flowet. En klar flowprioritering er vigtig for at sikre, at hurtige og langsomme flowforløb ikke blandes sammen. Processerne i et flow kan være opdelt i ens takter for at udjævne arbejdsindholdet. Summen af alle cyklustider fra alle processer inden for værdistrømmen, plus den køtid, som findes imellem hver proces. Med heijunka menes planlægning af produktionen af de forskellige varianter over en given periode således, at i stedet for produktion af alle A-produkter om morgenen og B-produkter om eftermiddagen produceres i stedet små batchs af A-produkter og B-produkter i batchstørrelse, der tilgodeser efterspørgslen. Jidoka betyder, at en proces er designet til at være intolerant over for fejl. Dvs. processen stopper, når der opstår en fejl. Målet er, at der kun kommer fejlfri produkter og ydelser igennem processen. Med Just in time menes et produktionssystem, som producerer og leverer præcist det som er nødvendigt på det rigtige tidspunkt og i det rigtige antal. Just in time hjælper med at eliminere alle former for spild. Formålet er at opnå den bedst mulige kvalitet, de laveste omkostninger og det laveste forbrug af ressourcer og den korteste produktions- og leveringstid. Kaikadu er japansk og betyder radikale forbedringer. Kaikadu anvendes altså om store og radikale forbedringer som oftest kræver store investeringer. Eksempelvis nyt produktionsudstyr, ændret produktionsflow i virksomheden med Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5

2 Kaizen Kaizen Log Kaizen Workshop Kanban KPI (Key Performance Indicators) KPI (Key Performance Indicators) - forsat Kunder Kundeværdi Køtid Lean Lean event/blitz kaizen Lean lager Lean ledelse/lean management Lean produktion/manufacturing Lean rolle Lean service og det formål, at skabe væsentlige forbedringer. Kaizen er japansk og betyder den gode vej. På dansk er betydningen af begrebet "løbende forbedringer". Det er en ledelsesstil, der bevidst og struktureret motiverer alle medarbejdere til selv at finde og gennemføre forbedringer. Log over forbedringsforslag. Formålet er, at dokumentere fremgang og videndeling og sikre, at fremsatte forslag ikke mistes. Workshop med fokus på at skabe forbedringer. Ledere bør fuldt ud støtte processen ved at vælge målet, medarbejderne, sætte mål for workshoppen, gennemførelse, præsentation og evaluering samt at identificere næste udfordringer. Kanban er et træksignal (pull) fra den efterfølgende proces i flowet om et behov for produkter eller materialer. Kanban kan enten være på et kort eller som elektroniske signaler. KPI'er er de indikatorer, der viser processens præstation. De mest anvendte lean KPI er: Antal forbedringsforslag, Antal gennemførte forbedringsforslag, Varer i arbejde, Køtid, Cyklustid, Gennemløbstid, Lageromsætningshastighed, First pass yield (fejlfri første gang), Returløb, OEE, Omstillingstid, Funktionsfleksibilitet, Medarbejdertilfredshed, Kundetilfredshed... Kunden kan beskrives som den næste proces i en kæde, der behøver et produkt eller ydelse. Kunden kan derfor findes både internt og eksternt for virksomheden. Eksempelvis kan planlægningsafdelingen være kunde for produktionen, men deres kunde kan også være ledelsen, salgsafdelingen. Alle kunder har individuelle krav som man som leverandør skal være bevidst om. Kundeværdi er et udtryk for det kunden vil betale for. Med lean forsøger man at fjerne det, der ikke giver værdi for kunden (spild). De frigivne ressourcer bruges på at skabe mere værdi for kunden. Produktets eller ydelsens ventetid mellem to processer eller aktiviteter. Defineres som tiden fra varen er færdig i foregående proces, indtil næste proces påbegyndes. Lean er amerikansk/engelsk og betyder trimmet. Det er en ledelsesfilosofi, som involverer medarbejderne i at optimere værdi for kunden. Det gøres ved løbende og systematiseret at fjerne spild samt at få processer og materialer til at flyde uden stop (skabe flow). En lean Event eller Blitz Kaizen er et koncentreret forløb, med det formål at optimere en udvalgt proces. For at sikre ejerskab, er både ledere og medarbejdere involveret i forløbet. Fokus på tilvejebringelse af en lagerproces med mest mulig kundeværdi og mindst muligt spild ved hjælp af nogle fokuserede principper og værktøjer En ledelsesstil, hvor lederen er træner for medarbejderne og sørger for, at medarbejderne er motiverede og kvalificerede til at udføre og udvikle deres arbejde. Lederen befinder sig på sidelinjen lige ved siden af processen. Fokus på tilvejebringelse af en produktionsproces med mest mulig kundeværdi og mindst muligt spild ved hjælp af nogle fokuserede principper og værktøjer Leanvirksomhedens leanroller er typisk: Lean manager (overordnet ansvar for leanprogrammet), Leankoordinator (koordinering af lean på tværs af flere områder), Leanambassadør (driver teamets leanindsats). Fokus på tilvejebringelse af en service- og administrationsproces med mest mulig Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 2 af 5

3 administration Lean thinking Leanprogram Leanrejse Leantavle LIPOK Løbende forbedringer/ Kaizen Målnedbrydning og målhierarki Målstyring Muda Mura Muri OFI / Opportunity for improvement Overall Equipment Effectiveness (OEE) Opkvalificering/kompetenceudvikling/tværfaglig kompetence Pacemaker Pareto Poka-yoke (fejlsikring) Proces kundeværdi og mindst muligt spild ved hjælp af nogle fokuserede principper og værktøjer. "Lean thinking" er titlen på en bog af James Womack og Dan Jones. Budskabet er fokus på optimering af den samlede værdikæde og ikke enkeltstående aktiviteter. Et program for virksomhedens lean-rejse. Programmet indeholder typisk nogle timede tiltag omkring hvilke lean-principper, der skal udfoldes hvornår i virksomheden samt hvilken kompetenceudvikling det kræver. Den uendelige rejse mod mere og mere optimale lean-tilstande. Lean-rejsen bliver konkretiseret i selve lean-programmet. Målet er, at lean bliver en naturlig del af kulturen. Leantavlerne er typisk Kaizen-tavler, styringstavler, måltavler og problemløsningstavler. Tavlerne er opbygget på whiteboards og er oftest fysisk placeret der, hvor selve processen foregår. Lipok er forkortelsen af 5 sammenhængende begreber: Leverandør, Input, Proces, Output, Kunde. Dette er de 5 interessenter i en typisk proces. For at optimere processerne vurderes det som væsentligt, at alle 5 interessenter er repræsenteret ved gennemgangen af processen. Den løbende forbedringsproces skal gennem medarbejderinvolvering sikre, at der skabes fortsatte forbedringer i virksomhedens processer og præstationer. Målnedbrydning er visionen udtrykt som mål for processerne. Målene beskrives ofte i et målhierarki, der afspejler målene for organisationsniveauerne i virksomheden. Målstyring betyder, at man aktivt og løbende følger op på processernes præstation i forhold til målet. Muda betyder spild på japansk. Muda er fokus på klassisk lean, rationalisering, minimering af de 7 (8) spildtyper, som er defineret af Mr. Ohne - én af de tre faddere til TPS-systemet. Processen udviser uønsket variation. Ifølge japaneren Taguchi er enhver spredning omkring en middelværdi forbundet med tab, som bliver større, jo tættere processens statistiske kontrolgrænser er på kundens specifikationsgrænser Stressfuldt arbejde. De fleste lean-projekter, der fejler, gør det ofte, fordi der ikke er indtænkt realistisk bæredygtighed af den fremtidige tilstand efter at leanoptimeringen er gennemført. Struktureret metode og fremgangsmåde til at beskrive identificere forslag til forbedringer. OEE er én af de væsentlige TPM (Total Productive Maintenance) målepunkter. OEE en måler, hvor effektivt udstyret udnyttes. Målingen foretages ved at multiplicere tre elementer: OEE = Udnyttelse x Effektivitet x Kvalitet OEE er en simpel formel, som giver svar på nogle ganske enkle spørgsmål: Hvor godt udnyttes dit udstyr i dag? Hvor effektivt kører dit udstyr i dag? Hvad er kvaliteten af dit udstyr i dag? Den leanmæssige opkvalificering af ledere og medarbejdere til nye opgaver og roller. De tværfaglige kompetencer i de enkelte teams kortlægges og planlægges for at undgå kompetencemæssige flaskehalse. En pacemaker er et enkelt punkt i værdistrømmen som fastsætter hastigheden på flowet (rytmen) for den samlede værdistrøm. Kun procesmedarbejdere omkring pacemakeren modtager oplysninger om produktionsbehovet for at sikre at alle på linjen arbejder i samme tempo som pacemakeren. Analyse, der også kaldes reglen. Formålet er at sortere det væsentlige fra det ikke væsentlige reglen indikerer fx at 20% af fejlene udgør 80% af omkostningerne. Poka-yoke er fejlsikringsprocessen. En Poka-yoke-foranstaltning kan være, at et fejlbehæftet emne vil blive fysisk stoppet ved kilden, hvor det er blevet produceret. Målet er, at små tiltag hele tiden er med til at forhindre fejl. En proces består af en række sammenhængende aktiviteter. I aktiviteterne bearbejdes materialer eller information af maskiner eller mennesker til et produkt eller ydelse. Dette sker ofte i en bestemt rækkefølge og efter en bestemt metode Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 3 af 5

4 Red spot/red circle Six Sigma SMART SMED (Single Minute Exchange of Die) SOP (Standard Operating Procedure) Spaghettidiagram Spild = Muda Spildanalyse Standardiseret arbejde Supply Chain Management (SCM) Tavlefører Tavlemøde eller standard. Ledelsesprincip baseret på, at lederen skal ud af kontoret og hen til processen. Lederen skal observere og forstå processen i detaljer for at kunne optimere den. Begrebet Six Sigma er et kvalitetskontrolsystem udviklet i 1980 erne af Motorola. Six Sigma er både et mål for virksomhedens kvalitet, et veldefineret og struktureret forløb til gennemførsel af procesforbedringsprojekter og en samling af kendte værktøjer. Six Sigma er udviklet med en statistisk baggrund, hvilket betyder, at målinger og data er en del af fundamentet i et Six Sigma projekt. Six Sigmas mål for kvalitet har sine rødder i statistikken hos standard-afvigelsen i en normalfordeling, der betegnes sigma, δ. Det ultimative mål med metoden er, at virksomheden skal bringe sit kvalitetsniveau op på 6* δ, hvilket i Six Sigma terminologi svarer til 3,4 fejl pr. million fejlmuligheder. Dette vil sige, at 6 gange standardafvigelsen for processen skal ligge indenfor definerede øvre og nedre grænser for processen. Definitionen af fejl afviger fra gængse definitioner, hvor man f.eks. ser på funktionsdygtigheden i slutkontrollen. Fastsatte mål skal være SMARTE. Det vil sige at målene skal opfylde følgende betingelser: Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske, Tidsafgrænsede. Mål der ikke opfylder disse betingelser er ofte svære at måle og kontrollere om målet er nået. Sådanne mål kaldes også balkonudtalelser, da de i højere grad virker som hensigtserklæringer frem for egentlige mål. SMED står for Single Minute Exchange of Die. Det er en metode til at reducere op- og omstillingstiden på en maskine. Det vil sige den tid det tager, fra maskinen producerer én type vare til den er omstillet til at producere en anden type vare. Princippet gælder også intellektuelt omstilling, når man skal omstille sig fra at arbejde med én sag til at arbejde med en ny sag. Procedure der beskriver en standardiseret arbejdsproces Optegning af bevægelses- og transportmønstre på layout-tegning. Formålet er at identificere spild og komme med forbedringer til layout. Unødvendig gang tydeliggøres ofte gennem brug af spaghettidiagram. Spild er alt i værdistrømmen, der ikke tilfører værdi. Oprindeligt var der 7 spildtyper: 1. Overproduktion 2. Ventetid 3. Transport 4. Uhensigtsmæssige processer 5. Lager 6. Bevægelse 7. Fejl og defekter Den sidste og knapt så udbredte spildtype er 8. Uudnyttede ressourcer (medarbejderes faglige kundskaber som ikke bliver anvendt) Registrering af observerede spiltyper i et område og evt. hvilke konsekvenser spildet har. Formålet er at komme med forbedringer, der kan reducere spildet. Standardiseret arbejde er arbejdsgange, som er fastlagt, som den valgte bedste måde at udføre processen på. Det er meget vigtigt, at den standardiserede måde efterleves, og at der foretages rettelser gennem det løbende forbedringsarbejde. Formålet er at kvalitetssikre processen. Supply Chain handler om den samlede forsyningskæde i processerne. Optimering af denne medvirker til at opfylde Just in time-princippet. Lederen af tavlemøde. Tavleførerens opgave er at sikre at der før mødet er en relevant problemstilling eller der er sedler til stede til at notere en relevantproblemstilling. Tavleføreren sørger for at notere alle relevante inputs på tavlen, sikre effektiv mødeafvikling same efter mødet at opdatere handlingsplaner. Et kort og oftest stående møde, hvor deltagerne sætter fokus på og løser en udvalgt problemstilling. Lederen af tavlemødet (tavleføreren) kan på forhånd have udvalgt en problemstilling (eksempelvis manglende opfyldelse af Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 4 af 5

5 TPM (Total Productive Maintenance) TPS (Toyota Production System) TQC (Total Quality Control) Value Stream Mapping (kortlægning af værdistrøm) Vision, mål og strategi Visual Factory Visuel Management Zone Control produktionsmål) og tavleføreren guider de øvrige deltagere igennem mødets forskellige faser herunder konkretisering af problemstillingen, konsekvenser og omfang af problemstillingen. Mulige årsager til problemstillingen. Når omfang, konsekvenser og årsager er fastlagt brainstormes mulige effektive løsninger på problemstillingen og mødets afsluttes med at fastlægge, hvilken eller hvilke løsninger som vurderes at medføre den største effektivitet. Afslutningsvis placeres ansvaret for at implementere løsningen ligesom der fastlægges en deadline for implementeringen. Et koncept til vedligeholdelse af fabrikker og udstyr. Formålet er at øge produktiviteten samtidig med at man øger medarbejdernes arbejdsmoral og tilfredshed med arbejdet. Toyota Production System er et produktionssystem skabt tilbage i TPS opfattes af mange mennesker som grundstene til det vi i dag betegner som lean. TPS er en række værktøjer, hvis opgave det er at skabe den bedste kvalitet, de laveste omkostninger og den korteste leveringstid gennem eliminering af spild. Et system der integrerer kvalitetsudvikling, kvalitetsvedligeholdelse og kvalitetsforbedringer i organisationen. Formålet er at minimere omkostningerne og sikre fuld kundetilfredshed. En standardiseret metode til at kortlægge, hvordan et produkt eller en ydelse flyder gennem værdikæden. Der lægges specielt vægt på den tid og mængde, hvormed materialer eller information flyder gennem værdikæden. Formålet er at finde områder til forbedring. Visionen er virksomhedens overordnede idé om i hvilken retning, den vil udvikle sig. Mål er visionen udtrykt i pejlemærker, så det kan måles at man er på vej mod visionen. Strategien er vejbeskrivelsen af, hvordan man kommer frem til pejlemærkerne. Den synlige fabrik er kendetegnet ved mange visuelle styringskontroller. For eksempel: andons, styringstavler, kaizentavler, opmærkninger på gulve, skema med tværfaglig kompetenceudvikling. Målet er, at der ved et øjekast er visuelt overblik over processen. Med Visuel Management menes visning af alle værktøjer, dele, produktionsaktiviteter og indikatorer for produktions ydeevne. Således at status af systemet kan forstås på et øjeblik af samtlige medarbejdere. Med Zone Control menes at enhver ledelse skal tænke på sit område som sin egen Zone. I den ideelle verden er det muligt at producere emner helt uden fejl, men desværre produceres emner med fejl eller der opstår fejl i udstyret eller i processen. At sikre at disse emner med fejl ikke afleveres videre i processen er Zone Control. Eksempelvis er automatisk stop af produktionslinjen én af metoderne til Zone Control. Kontakt os når du har lyst til at tale LEAN Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 5 af 5

og medarbejderindflydelse

og medarbejderindflydelse L ea og medarbejderindflydelse n Lean Lean og medarbejderindflydelse Udgivet af CO-industri Vester Søgade 12, 2. 1790 København V Telefon 33 63 80 00 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Mette Haxholm Daugaard EAL Afsluttende eksamensprojekt 1-06-2012 Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken 1. juni 2012 Indhold 1. Indledning... 1.1.

Læs mere

Lean Thinking i produktudvikling

Lean Thinking i produktudvikling Lean Thinking i produktudvikling Søren Madsen er kemiingeniør og MBA i teknologiledelse. Søren har 10 års erhvervserfaring med produktudvikling inden for fødevareindustrien og 4 års erfaring som virksomhedskonsulent.

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Inspirasjonsdag. IHR-Studier. 3. oktober 2011

Inspirasjonsdag. IHR-Studier. 3. oktober 2011 Inspirasjonsdag IHR-Studier 3. oktober 2011 Agenda 1. Innledning - Roller, mål og hensikt med dagen 2. Presentasjon av delprosjektene v/arbeidsgruppene (gjennomgang av prosjekt A3 + underliggende data)

Læs mere

WHITE PAPER. Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser

WHITE PAPER. Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser WHITE PAPER Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser LEAN SAGSBEHANDLING GJORT ENKELT Flere undersøgelser viser, at a-kassernes top 5 udfordringer er og i lang tid har været: Øget omkostningsbevidsthed

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 11 ARBEJDSMILJØ 12 DET HANDLER OM... At udvikle

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Introduktion til Lean

Introduktion til Lean Lars Tegl Rasmussen Download free books at Lars Tegl Rasmussen Introduktion til Lean BusinessSumup 2 2008 Lars Tegl Rasmussen & BusinessSumup ISBN 978-87-7681-279-9 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Silkeborg Kommune Kortlægning af arbejdsgange vedr. disponering af kørelister

Silkeborg Kommune Kortlægning af arbejdsgange vedr. disponering af kørelister Silkeborg Kommune Kortlægning af arbejdsgange vedr. disponering af kørelister 22. marts 2010 1. Baggrund og ramme På baggrund af de konkrete BTP-niveauer fra projektets første fase, var der planlagt 2

Læs mere

Rapport Projekt 2012-5

Rapport Projekt 2012-5 Rapport Projekt 2012-5 Tillidsbaseret Lean Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Side 1 Indhold Indledning s.. 2 Resume s..3 Baggrund..s. 4 Hvad er Tillidsbaseret Lean?...s. 5 Projektforløb. s. 6 Resultatet.

Læs mere