Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5"

Transkript

1 LEAN ORDBOG Begreb 5S 5 x Hvorfor Andon Brown Paper Chaku-chaku Line Cyklustid FIFO Fiskebensdiagram Flow Gennemløbstid, i alt Heijunka Jikoda Just in time Kaikadu Forklaring 5S er en metode til disciplineret at "holde orden i virksomheden", så man får en struktureret, overskuelig og effektiv arbejdsplads. 5S står for 5 japanske ord: Seiri Sortere, strukturere og organisere Seiton Stabilisere og systematisere Seiso Skure og skrubbe (rengøring) Seiketsu Standardisering (Fasthold og visualisér) Shitsuke Stå fast - selvdisciplin og samarbejde Spørgemetode til at afdække årsagen til et problem ved fem gange at spørge hvorfor og på den måde komme ind til den dybereliggende problemstilling. Anvendes ofte ved tavlemøder. Signal ved fejl eller stop i processen (f.eks. trafiklys over processen, der viser, om processen er i rød, gul eller grøn). Formålet er at kunne agere hurtigt for at sikre kontinuerligt flow. Metode til at skabe fælles syn og forståelse af en proces og dermed komme med forbedringer til processen. Man bruger et stort stykke brunt papir i arbejdsprocessen der af navnet. Chaku betyder på japansk hente. En chaku-chaku line er derfor en produktionslinje, hvor operatøren ikke skal fjerne emnerne efter at have bearbejdet dem. Fjernelsen sker automatisk. Operatøren har eksempelvis flere borde opstillet i en rundkreds omkring sig. Operatøren går fra bord til bord og udfører sit arbejde. Emnerne fjernes automatisk når operatørens arbejde på emnet er udført. Tiden, som forløber fra starten af en proces, og indtil den er færdig. Den totale cyklustid er den akkumulerede cyklustid for alle processer i værdistrømmen. FIFO betyder "First In First Out", og betyder at man tager den ældste vare (på eksempelvis lageret) først. Fokus er at få et hurtigt procesgennemløb, hvor intet venter. Årsags-/virkningsdiagram til identifikation af forbedringer i en proces. Der ses typisk på: maskiner, mennesker, metoder, materialer, målinger og ressourcer. Anvendes ofte ved tavlemøder. Flow er de flydende processammenhænge i værdikæden. Målet er at have et kontinuerligt sammenhængende og udjævnet procesflow, hvor der kun trækkes efter kundens behov. Kanban bruges ofte til den fysiske styring af træk mellem processer i flowet. En klar flowprioritering er vigtig for at sikre, at hurtige og langsomme flowforløb ikke blandes sammen. Processerne i et flow kan være opdelt i ens takter for at udjævne arbejdsindholdet. Summen af alle cyklustider fra alle processer inden for værdistrømmen, plus den køtid, som findes imellem hver proces. Med heijunka menes planlægning af produktionen af de forskellige varianter over en given periode således, at i stedet for produktion af alle A-produkter om morgenen og B-produkter om eftermiddagen produceres i stedet små batchs af A-produkter og B-produkter i batchstørrelse, der tilgodeser efterspørgslen. Jidoka betyder, at en proces er designet til at være intolerant over for fejl. Dvs. processen stopper, når der opstår en fejl. Målet er, at der kun kommer fejlfri produkter og ydelser igennem processen. Med Just in time menes et produktionssystem, som producerer og leverer præcist det som er nødvendigt på det rigtige tidspunkt og i det rigtige antal. Just in time hjælper med at eliminere alle former for spild. Formålet er at opnå den bedst mulige kvalitet, de laveste omkostninger og det laveste forbrug af ressourcer og den korteste produktions- og leveringstid. Kaikadu er japansk og betyder radikale forbedringer. Kaikadu anvendes altså om store og radikale forbedringer som oftest kræver store investeringer. Eksempelvis nyt produktionsudstyr, ændret produktionsflow i virksomheden med Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5

2 Kaizen Kaizen Log Kaizen Workshop Kanban KPI (Key Performance Indicators) KPI (Key Performance Indicators) - forsat Kunder Kundeværdi Køtid Lean Lean event/blitz kaizen Lean lager Lean ledelse/lean management Lean produktion/manufacturing Lean rolle Lean service og det formål, at skabe væsentlige forbedringer. Kaizen er japansk og betyder den gode vej. På dansk er betydningen af begrebet "løbende forbedringer". Det er en ledelsesstil, der bevidst og struktureret motiverer alle medarbejdere til selv at finde og gennemføre forbedringer. Log over forbedringsforslag. Formålet er, at dokumentere fremgang og videndeling og sikre, at fremsatte forslag ikke mistes. Workshop med fokus på at skabe forbedringer. Ledere bør fuldt ud støtte processen ved at vælge målet, medarbejderne, sætte mål for workshoppen, gennemførelse, præsentation og evaluering samt at identificere næste udfordringer. Kanban er et træksignal (pull) fra den efterfølgende proces i flowet om et behov for produkter eller materialer. Kanban kan enten være på et kort eller som elektroniske signaler. KPI'er er de indikatorer, der viser processens præstation. De mest anvendte lean KPI er: Antal forbedringsforslag, Antal gennemførte forbedringsforslag, Varer i arbejde, Køtid, Cyklustid, Gennemløbstid, Lageromsætningshastighed, First pass yield (fejlfri første gang), Returløb, OEE, Omstillingstid, Funktionsfleksibilitet, Medarbejdertilfredshed, Kundetilfredshed... Kunden kan beskrives som den næste proces i en kæde, der behøver et produkt eller ydelse. Kunden kan derfor findes både internt og eksternt for virksomheden. Eksempelvis kan planlægningsafdelingen være kunde for produktionen, men deres kunde kan også være ledelsen, salgsafdelingen. Alle kunder har individuelle krav som man som leverandør skal være bevidst om. Kundeværdi er et udtryk for det kunden vil betale for. Med lean forsøger man at fjerne det, der ikke giver værdi for kunden (spild). De frigivne ressourcer bruges på at skabe mere værdi for kunden. Produktets eller ydelsens ventetid mellem to processer eller aktiviteter. Defineres som tiden fra varen er færdig i foregående proces, indtil næste proces påbegyndes. Lean er amerikansk/engelsk og betyder trimmet. Det er en ledelsesfilosofi, som involverer medarbejderne i at optimere værdi for kunden. Det gøres ved løbende og systematiseret at fjerne spild samt at få processer og materialer til at flyde uden stop (skabe flow). En lean Event eller Blitz Kaizen er et koncentreret forløb, med det formål at optimere en udvalgt proces. For at sikre ejerskab, er både ledere og medarbejdere involveret i forløbet. Fokus på tilvejebringelse af en lagerproces med mest mulig kundeværdi og mindst muligt spild ved hjælp af nogle fokuserede principper og værktøjer En ledelsesstil, hvor lederen er træner for medarbejderne og sørger for, at medarbejderne er motiverede og kvalificerede til at udføre og udvikle deres arbejde. Lederen befinder sig på sidelinjen lige ved siden af processen. Fokus på tilvejebringelse af en produktionsproces med mest mulig kundeværdi og mindst muligt spild ved hjælp af nogle fokuserede principper og værktøjer Leanvirksomhedens leanroller er typisk: Lean manager (overordnet ansvar for leanprogrammet), Leankoordinator (koordinering af lean på tværs af flere områder), Leanambassadør (driver teamets leanindsats). Fokus på tilvejebringelse af en service- og administrationsproces med mest mulig Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 2 af 5

3 administration Lean thinking Leanprogram Leanrejse Leantavle LIPOK Løbende forbedringer/ Kaizen Målnedbrydning og målhierarki Målstyring Muda Mura Muri OFI / Opportunity for improvement Overall Equipment Effectiveness (OEE) Opkvalificering/kompetenceudvikling/tværfaglig kompetence Pacemaker Pareto Poka-yoke (fejlsikring) Proces kundeværdi og mindst muligt spild ved hjælp af nogle fokuserede principper og værktøjer. "Lean thinking" er titlen på en bog af James Womack og Dan Jones. Budskabet er fokus på optimering af den samlede værdikæde og ikke enkeltstående aktiviteter. Et program for virksomhedens lean-rejse. Programmet indeholder typisk nogle timede tiltag omkring hvilke lean-principper, der skal udfoldes hvornår i virksomheden samt hvilken kompetenceudvikling det kræver. Den uendelige rejse mod mere og mere optimale lean-tilstande. Lean-rejsen bliver konkretiseret i selve lean-programmet. Målet er, at lean bliver en naturlig del af kulturen. Leantavlerne er typisk Kaizen-tavler, styringstavler, måltavler og problemløsningstavler. Tavlerne er opbygget på whiteboards og er oftest fysisk placeret der, hvor selve processen foregår. Lipok er forkortelsen af 5 sammenhængende begreber: Leverandør, Input, Proces, Output, Kunde. Dette er de 5 interessenter i en typisk proces. For at optimere processerne vurderes det som væsentligt, at alle 5 interessenter er repræsenteret ved gennemgangen af processen. Den løbende forbedringsproces skal gennem medarbejderinvolvering sikre, at der skabes fortsatte forbedringer i virksomhedens processer og præstationer. Målnedbrydning er visionen udtrykt som mål for processerne. Målene beskrives ofte i et målhierarki, der afspejler målene for organisationsniveauerne i virksomheden. Målstyring betyder, at man aktivt og løbende følger op på processernes præstation i forhold til målet. Muda betyder spild på japansk. Muda er fokus på klassisk lean, rationalisering, minimering af de 7 (8) spildtyper, som er defineret af Mr. Ohne - én af de tre faddere til TPS-systemet. Processen udviser uønsket variation. Ifølge japaneren Taguchi er enhver spredning omkring en middelværdi forbundet med tab, som bliver større, jo tættere processens statistiske kontrolgrænser er på kundens specifikationsgrænser Stressfuldt arbejde. De fleste lean-projekter, der fejler, gør det ofte, fordi der ikke er indtænkt realistisk bæredygtighed af den fremtidige tilstand efter at leanoptimeringen er gennemført. Struktureret metode og fremgangsmåde til at beskrive identificere forslag til forbedringer. OEE er én af de væsentlige TPM (Total Productive Maintenance) målepunkter. OEE en måler, hvor effektivt udstyret udnyttes. Målingen foretages ved at multiplicere tre elementer: OEE = Udnyttelse x Effektivitet x Kvalitet OEE er en simpel formel, som giver svar på nogle ganske enkle spørgsmål: Hvor godt udnyttes dit udstyr i dag? Hvor effektivt kører dit udstyr i dag? Hvad er kvaliteten af dit udstyr i dag? Den leanmæssige opkvalificering af ledere og medarbejdere til nye opgaver og roller. De tværfaglige kompetencer i de enkelte teams kortlægges og planlægges for at undgå kompetencemæssige flaskehalse. En pacemaker er et enkelt punkt i værdistrømmen som fastsætter hastigheden på flowet (rytmen) for den samlede værdistrøm. Kun procesmedarbejdere omkring pacemakeren modtager oplysninger om produktionsbehovet for at sikre at alle på linjen arbejder i samme tempo som pacemakeren. Analyse, der også kaldes reglen. Formålet er at sortere det væsentlige fra det ikke væsentlige reglen indikerer fx at 20% af fejlene udgør 80% af omkostningerne. Poka-yoke er fejlsikringsprocessen. En Poka-yoke-foranstaltning kan være, at et fejlbehæftet emne vil blive fysisk stoppet ved kilden, hvor det er blevet produceret. Målet er, at små tiltag hele tiden er med til at forhindre fejl. En proces består af en række sammenhængende aktiviteter. I aktiviteterne bearbejdes materialer eller information af maskiner eller mennesker til et produkt eller ydelse. Dette sker ofte i en bestemt rækkefølge og efter en bestemt metode Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 3 af 5

4 Red spot/red circle Six Sigma SMART SMED (Single Minute Exchange of Die) SOP (Standard Operating Procedure) Spaghettidiagram Spild = Muda Spildanalyse Standardiseret arbejde Supply Chain Management (SCM) Tavlefører Tavlemøde eller standard. Ledelsesprincip baseret på, at lederen skal ud af kontoret og hen til processen. Lederen skal observere og forstå processen i detaljer for at kunne optimere den. Begrebet Six Sigma er et kvalitetskontrolsystem udviklet i 1980 erne af Motorola. Six Sigma er både et mål for virksomhedens kvalitet, et veldefineret og struktureret forløb til gennemførsel af procesforbedringsprojekter og en samling af kendte værktøjer. Six Sigma er udviklet med en statistisk baggrund, hvilket betyder, at målinger og data er en del af fundamentet i et Six Sigma projekt. Six Sigmas mål for kvalitet har sine rødder i statistikken hos standard-afvigelsen i en normalfordeling, der betegnes sigma, δ. Det ultimative mål med metoden er, at virksomheden skal bringe sit kvalitetsniveau op på 6* δ, hvilket i Six Sigma terminologi svarer til 3,4 fejl pr. million fejlmuligheder. Dette vil sige, at 6 gange standardafvigelsen for processen skal ligge indenfor definerede øvre og nedre grænser for processen. Definitionen af fejl afviger fra gængse definitioner, hvor man f.eks. ser på funktionsdygtigheden i slutkontrollen. Fastsatte mål skal være SMARTE. Det vil sige at målene skal opfylde følgende betingelser: Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske, Tidsafgrænsede. Mål der ikke opfylder disse betingelser er ofte svære at måle og kontrollere om målet er nået. Sådanne mål kaldes også balkonudtalelser, da de i højere grad virker som hensigtserklæringer frem for egentlige mål. SMED står for Single Minute Exchange of Die. Det er en metode til at reducere op- og omstillingstiden på en maskine. Det vil sige den tid det tager, fra maskinen producerer én type vare til den er omstillet til at producere en anden type vare. Princippet gælder også intellektuelt omstilling, når man skal omstille sig fra at arbejde med én sag til at arbejde med en ny sag. Procedure der beskriver en standardiseret arbejdsproces Optegning af bevægelses- og transportmønstre på layout-tegning. Formålet er at identificere spild og komme med forbedringer til layout. Unødvendig gang tydeliggøres ofte gennem brug af spaghettidiagram. Spild er alt i værdistrømmen, der ikke tilfører værdi. Oprindeligt var der 7 spildtyper: 1. Overproduktion 2. Ventetid 3. Transport 4. Uhensigtsmæssige processer 5. Lager 6. Bevægelse 7. Fejl og defekter Den sidste og knapt så udbredte spildtype er 8. Uudnyttede ressourcer (medarbejderes faglige kundskaber som ikke bliver anvendt) Registrering af observerede spiltyper i et område og evt. hvilke konsekvenser spildet har. Formålet er at komme med forbedringer, der kan reducere spildet. Standardiseret arbejde er arbejdsgange, som er fastlagt, som den valgte bedste måde at udføre processen på. Det er meget vigtigt, at den standardiserede måde efterleves, og at der foretages rettelser gennem det løbende forbedringsarbejde. Formålet er at kvalitetssikre processen. Supply Chain handler om den samlede forsyningskæde i processerne. Optimering af denne medvirker til at opfylde Just in time-princippet. Lederen af tavlemøde. Tavleførerens opgave er at sikre at der før mødet er en relevant problemstilling eller der er sedler til stede til at notere en relevantproblemstilling. Tavleføreren sørger for at notere alle relevante inputs på tavlen, sikre effektiv mødeafvikling same efter mødet at opdatere handlingsplaner. Et kort og oftest stående møde, hvor deltagerne sætter fokus på og løser en udvalgt problemstilling. Lederen af tavlemødet (tavleføreren) kan på forhånd have udvalgt en problemstilling (eksempelvis manglende opfyldelse af Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 4 af 5

5 TPM (Total Productive Maintenance) TPS (Toyota Production System) TQC (Total Quality Control) Value Stream Mapping (kortlægning af værdistrøm) Vision, mål og strategi Visual Factory Visuel Management Zone Control produktionsmål) og tavleføreren guider de øvrige deltagere igennem mødets forskellige faser herunder konkretisering af problemstillingen, konsekvenser og omfang af problemstillingen. Mulige årsager til problemstillingen. Når omfang, konsekvenser og årsager er fastlagt brainstormes mulige effektive løsninger på problemstillingen og mødets afsluttes med at fastlægge, hvilken eller hvilke løsninger som vurderes at medføre den største effektivitet. Afslutningsvis placeres ansvaret for at implementere løsningen ligesom der fastlægges en deadline for implementeringen. Et koncept til vedligeholdelse af fabrikker og udstyr. Formålet er at øge produktiviteten samtidig med at man øger medarbejdernes arbejdsmoral og tilfredshed med arbejdet. Toyota Production System er et produktionssystem skabt tilbage i TPS opfattes af mange mennesker som grundstene til det vi i dag betegner som lean. TPS er en række værktøjer, hvis opgave det er at skabe den bedste kvalitet, de laveste omkostninger og den korteste leveringstid gennem eliminering af spild. Et system der integrerer kvalitetsudvikling, kvalitetsvedligeholdelse og kvalitetsforbedringer i organisationen. Formålet er at minimere omkostningerne og sikre fuld kundetilfredshed. En standardiseret metode til at kortlægge, hvordan et produkt eller en ydelse flyder gennem værdikæden. Der lægges specielt vægt på den tid og mængde, hvormed materialer eller information flyder gennem værdikæden. Formålet er at finde områder til forbedring. Visionen er virksomhedens overordnede idé om i hvilken retning, den vil udvikle sig. Mål er visionen udtrykt i pejlemærker, så det kan måles at man er på vej mod visionen. Strategien er vejbeskrivelsen af, hvordan man kommer frem til pejlemærkerne. Den synlige fabrik er kendetegnet ved mange visuelle styringskontroller. For eksempel: andons, styringstavler, kaizentavler, opmærkninger på gulve, skema med tværfaglig kompetenceudvikling. Målet er, at der ved et øjekast er visuelt overblik over processen. Med Visuel Management menes visning af alle værktøjer, dele, produktionsaktiviteter og indikatorer for produktions ydeevne. Således at status af systemet kan forstås på et øjeblik af samtlige medarbejdere. Med Zone Control menes at enhver ledelse skal tænke på sit område som sin egen Zone. I den ideelle verden er det muligt at producere emner helt uden fejl, men desværre produceres emner med fejl eller der opstår fejl i udstyret eller i processen. At sikre at disse emner med fejl ikke afleveres videre i processen er Zone Control. Eksempelvis er automatisk stop af produktionslinjen én af metoderne til Zone Control. Kontakt os når du har lyst til at tale LEAN Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 5 af 5

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

BILAG til vejledning af IKV. Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort

BILAG til vejledning af IKV. Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort BILAG til vejledning af IKV Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Nedenfor ses oversigt over vejledende svar

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean. Appendiks A Værktøjskassen

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean. Appendiks A Værktøjskassen Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean Værktøjskassen Afhandling HD (R) Forfatter: Lene Johannsen Vejleder: Bent Høgsted Dato: 1. december 2010 Værktøjskassen Begreber: Gemba Gemba betyder

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

LEAN. 6. november 2014. kort fortalt. 6. november 2015 COPYRIGHT Lasse Ahm Consult

LEAN. 6. november 2014. kort fortalt. 6. november 2015 COPYRIGHT Lasse Ahm Consult LEAN kort fortalt 6. november 2014 - Vordingborg Er en moderne rädgivningsvirksomhed med hjemsted i Vordingborg pä SydsjÅlland. Jeg er 51 Är, uddannet Lead Auditor i Kvalitetsstyring, Lead auditor i MiljÇstyring,

Læs mere

Velkommen til. www.bischoff-academy.dk. The Visible Way. Kursus 1 Lean light. Focus Action Complete Practice. Lean light the best way

Velkommen til. www.bischoff-academy.dk. The Visible Way. Kursus 1 Lean light. Focus Action Complete Practice. Lean light the best way www.bischoff-academy.dk Velkommen til The Visible Way Focus Action Complete Practice www.bischoff-academy.dk, bischoff@bischoff-academy.dk Kursus 1 Lean light Lidt historik Tiden før Lean rigtigt startede

Læs mere

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group Uddannelse i Lean Implement Consulting Group Information om uddannelsen Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Hvad skal vi skal i gennem de næste 2 timer

Hvad skal vi skal i gennem de næste 2 timer Hvad skal vi skal i gennem de næste 2 timer Introduktion til LEAN De 5 grundprincipper Lean Værktøjer Spild Presentation af de 7 spildtyper Hvordan finder man spild 5 S Gennemgang af 5 S 5 S Spillet Hvad

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2014-05-26 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Ledelsens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Ledelsens Vejledning - 2014-05-2626 side 1 af 6 Instruktion

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave Modul 3 PDCA

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation VSM - Fase 0 Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver

Læs mere

VSM Forberedelse til værdistrømsanalyse Fase 0

VSM Forberedelse til værdistrømsanalyse Fase 0 Værdistrømsanalysen (Value Stream Mapping - VSM) er den første aktivitet i fasen Konvertering i virksomhedens leanrejse. I fasen Konvertering ændres varestrømmen, arbejdspladsernes og maskinernes placering,

Læs mere

Lean Six Sigma i service

Lean Six Sigma i service Hvorfor du både bør anvende og i procesoptimering i servicevirksomheder Lene Tolstrup Christensen & Rune Josefsen, Kvalitor København 2007 Introduktion Vi kender alle historierne om store internationale

Læs mere

IMPLEMENTERING AF LEAN. Efter 9 år i Post Danmark

IMPLEMENTERING AF LEAN. Efter 9 år i Post Danmark IMPLEMENTERING AF LEAN Efter 9 år i Post Danmark IMPLEMENTERING AF LEAN 2 Post Danmarks organisation Bestyrelse Direktion Intern Revision Stabs- og Støtte Funktioner Kunderettede - forretningsenheder Interne

Læs mere

Six Sigma gammel vin på nye flasker, eller? Hvorledes træffer man sine valg, når det gælder produktionskoncepter? 08/02/2010 Michael Vaag 1

Six Sigma gammel vin på nye flasker, eller? Hvorledes træffer man sine valg, når det gælder produktionskoncepter? 08/02/2010 Michael Vaag 1 Six Sigma gammel vin på nye flasker, eller? Hvorledes træffer man sine valg, når det gælder produktionskoncepter? 08/02/2010 Michael Vaag 1 Indhold Meget kort om Ingeniørhøjskolen i Århus Kvalitet er også

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Lean Konceptet 18. sep. 08 Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Hvad og hvorfor Lean? - Hvad er Lean og hvad kan det bruges til? Agenda Hvad er Lean? Hvorfor Lean? Hvad er konsekvenserne for medarbejderne?

Læs mere

Strategidagen den 25. april 2008

Strategidagen den 25. april 2008 Lean Six Sigma Strategidagen den 25. april 2008 Annette Kjærgaard Annette.kjaergaard@teknologisk.dk Center for kvalitets- Center og for miljøledelse Produktion Kort introduktion til Lean Highland Park

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Af Egon Kjær Jensen og Ann Møller Svendsen www.leanakademiet.dk - t: 70277909

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Velkommen til. The Visible Way. Kursus 1, Lean heavy, modul 5 (6) Focus Action Complete Practice. Lean heavy the best way

Velkommen til.  The Visible Way. Kursus 1, Lean heavy, modul 5 (6) Focus Action Complete Practice. Lean heavy the best way www.bischoff-academy.dk Velkommen til The Visible Way Focus Action Complete Practice Kursus 1, Lean heavy, modul 5 (6) www.bischoff-academy.dk, bischoff@bischoff-academy.dk www.bischoff-academy.dk Velkommen

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

LEANREJSEN Broen Lab Division

LEANREJSEN Broen Lab Division Assens uge 43-2012 LEANREJSEN Broen Lab Division Små skridt på vejen mod perfektion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Resultat af Broen Lab Divisions Leanrejse...4 5s og Flow...4

Læs mere

Reduktion af arbejdskapitalen

Reduktion af arbejdskapitalen Leanrejsen 03. maj. 11 Leanrejsen Formål med lean Reduktion af arbejdskapitalen (Lagre + kredit til kunder - kredit fra leverandører) 2 1 Formål med lager Lager bruges til at sikre leveringer ved skift

Læs mere

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Agenda Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Hvad er LEAN? LEAN principper: Specificer, hvad der skaber værdi for kunden. Identificer værdistrømme, og fjern ikke-værdiskabende aktiviteter. Skab flow

Læs mere

Audit beskrivelser VSM

Audit beskrivelser VSM 2-2 V01 Er der for virksomheden: Kortlagt hvilke værdistrømme, der er i virksomheden? Punktet er opfyldt, hvis kortlægningen er dokumenteret og kendt af lederen, så den kan fremvises (den behøver ikke

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt Lean Six Sigma Black Belt Six Sigma Lean Black Belt Master Class Teknologisk Institut tilbyder nu uddannelse til Lean Six Sigma Black Belt på Danmarks eneste Master Class uddannelse, der kombinerer Lean

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Lean for svin hvorfor bruge Lean? Merete Lehmann Andersen Hvad kan Lean? Øge effektiviteten Færre fejl Mindre spild Frigøre tid til at blive endnu bedre Inddragelse af medarbejderne

Læs mere

Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup Logistik og Ledelse LEAN farming. Klepp Torsdag d. 16. november 2011. Klepp 17 nov 2011 1

Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup Logistik og Ledelse LEAN farming. Klepp Torsdag d. 16. november 2011. Klepp 17 nov 2011 1 Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup Logistik og Ledelse LEAN farming Klepp Torsdag d. 16. november 2011 1 TPS opstår TPS udvikles til et system TPS implementeres i andre regioner TPS som Lean bliver

Læs mere

I denne forberedelse til værdistrømsanalysen guides områdets ledelse gennem de forhold, der bør overvejes inden eventen.

I denne forberedelse til værdistrømsanalysen guides områdets ledelse gennem de forhold, der bør overvejes inden eventen. Identifikation af kundeværdi er den første aktivitet i fasen Konvertering i virksomhedens leanrejse. Ved denne kaizenevent identificeres den værdi, virksomhedens ydelser har for kunderne. I fasen Konvertering

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

INDUSTRIENS LEAN-KØREKORT. Forretningsforståelse gennem brug værdistrømanalyse

INDUSTRIENS LEAN-KØREKORT. Forretningsforståelse gennem brug værdistrømanalyse INDUSTRIENS LEAN-KØREKORT Forretningsforståelse gennem brug værdistrømanalyse Program LEAN kørekortet og værdistrømanalyse Værdistrømanalyse med svømmebaner Formål med værdistrømanalyse Før værdistrømanalyse

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker. Hovedkontor, Klostergården, Ringsted

Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker. Hovedkontor, Klostergården, Ringsted Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker Godt håndværk siden 1975. Byggeri Øst og vest. 632 medarbejdere ( 161 funk., 471 - tømrer, murer, blikkenslagere, malere, stillads, jord/beton/kloak).

Læs mere

Lean forklaret for sjuskehoveder af Brian Due, KommunikationsForum.

Lean forklaret for sjuskehoveder af Brian Due, KommunikationsForum. Lean forklaret for sjuskehoveder af Brian Due, KommunikationsForum. Trim din virksomhed...2 Forbedringer...2 De fem principper i lean...2 Husmetaforen...3 De ni trin i leanhuset...3 Trin 1: Organiser opgaverne...3

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme LEANREJSEN - Kundeværdi og værdistrømme Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Haabendal Management Løbende forbedringer i øjenhøjde

Haabendal Management Løbende forbedringer i øjenhøjde Eksempler på typiske forløb fra den seneste periode. Haabendal management har bred erfaring indenfor optimerings- og udviklingsforløb. Nedenfor kan ses typiske forløb fra den seneste periode. På baggrund

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Lean processen skal sikre at vi er i stand til at:

Lean processen skal sikre at vi er i stand til at: Lean Enterprise med TPM-RCM Elementer Lean Lean processen skal sikre at vi er i stand til at: producere kvalitet til tiden, ikke hver gang, men hver eneste gang vi ønsker det og til lavest mulige omkostninger

Læs mere

Når lean rykker ind på kontorerne...

Når lean rykker ind på kontorerne... Ledelsens Dag 2006 Når lean rykker ind på kontorerne... 11.25-12.40 7. november 2006 Mikkel Eriksen, me@valcon.dk, 20 10 76 37 Valcon 2 Lean er på alles læber i disse år Tre ud af fem industrivirksomheder

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

DATAFANGST. Hvordan kan jeg leane mit kvalitetsarbejde med Datafangst. Af Kim Rønhof

DATAFANGST. Hvordan kan jeg leane mit kvalitetsarbejde med Datafangst. Af Kim Rønhof 1 DATAFANGST Hvordan kan jeg leane mit kvalitetsarbejde med Datafangst Af Kim Rønhof 1 2 Der er således 3 begreber i dagens oplæg Lean(e) Kvalitetsarbejde Og Datafangst 3 Først hvad er lean? Lean handler

Læs mere

Overskrift. SBS Group Presentation Torben Madsen. SBS Group Organization. DI Produktivitetskonferencen 2015 2015-04-21. Employees:

Overskrift. SBS Group Presentation Torben Madsen. SBS Group Organization. DI Produktivitetskonferencen 2015 2015-04-21. Employees: SBS Group Presentation Torben Madsen January 2014 1 Overskrift SBS Group Organization Employees: SBS Automotive 325 SBS Friction 85 Notox: 10 Management & shared serv. 30 Total 450 SBS Group SBS Group

Læs mere

Relationel koordinering - i et logistisk perspektiv

Relationel koordinering - i et logistisk perspektiv Relationel koordinering - i et logistisk perspektiv Forventninger Udbytte Viden om relationel koordinering Kobling mellem Lean og relationel koordinering Medarbejderkompetencer i relationel koordinering

Læs mere

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort VEJLEDNING til faglærere Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort INDLEDNING Denne vejledning er målrettet faglærere og omhandler retningslinjer for merit og afkortning

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Når strategi og Lean går hånd i hånd. - et kig ind i koncernens Shared Service Center

Når strategi og Lean går hånd i hånd. - et kig ind i koncernens Shared Service Center Når strategi og Lean går hånd i hånd - et kig ind i koncernens Shared Service Center Teamleder, FRS: For vores kunder har benyttelsen af Lean betydet en hel anden og fokuseret service. Regnskabsstyrelsens

Læs mere

Lean i Arbejdsskadestyrelsen. Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager

Lean i Arbejdsskadestyrelsen. Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager Lean i Arbejdsskadestyrelsen Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager Agenda Hvorfor Lean? Lean og Strategi Lean værktøjer Resultater Fremtiden Spørgsmål og debat Hvorfor Lean? New Public

Læs mere

drift med lønsomme Det er det, Lean kan hjælpe bedrifterne med.

drift med lønsomme Det er det, Lean kan hjælpe bedrifterne med. Lean skaber værdi på kvægbedrifter Bedrifterne er blevet større og har fået flere medarbejdere. Det stiller helt anderledes krav til overblik og kommunikation i den daglige ledelse for at opnå en rationel

Læs mere

www.toyota-forklifts.dk Toyota Production System og hvad det betyder for virksomheden

www.toyota-forklifts.dk Toyota Production System og hvad det betyder for virksomheden www.toyota-forklifts.dk Toyota Production System og hvad det betyder for virksomheden Indhold The Toyota Way 4 Definition af Toyota Production System 5 TPS historie 6 Just-in-Time 8 Jidoka 10 Kaizen 12

Læs mere

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. Spild i virksomheden

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. Spild i virksomheden Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk Spild i virksomheden 2 Overproduktion Overproduktion defineres som produktion, der ikke er efterspurgt. Det vil sige, det er produktion

Læs mere

Velkommen til. Lær at se lean som metode til udvikling i køkkenet! Ulla Lundstrøm 41 89 04 27 ulm@bdo.dk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Velkommen til. Lær at se lean som metode til udvikling i køkkenet! Ulla Lundstrøm 41 89 04 27 ulm@bdo.dk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Velkommen til Lær at se lean som metode til udvikling i køkkenet! Ulla Lundstrøm 41 89 04 27 ulm@bdo.dk Forudsætninger for udvikling Viden Handle Reflektere Sætte fokus! Vurdere erfaring Fordele ved lean

Læs mere

Grundlagt i Lean med hjertet - store resultater skabes i tæt relation med dem vi arbejder for og med

Grundlagt i Lean med hjertet - store resultater skabes i tæt relation med dem vi arbejder for og med Grundlagt i 2004 20 års viden indenfor Lean og erfaring fra mange typer virksomheder og brancher, samt et stærkt hold af kompetente senior Lean konsulenter tilknyttet Lean med hjertet - store resultater

Læs mere

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort VEJLEDNING til faglærere Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort INDLEDNING Denne vejledning er målrettet faglærere og omhandler retningslinjer for merit og afkortning

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering Center for Lean Landets bedste lean kurser info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Lean Service og Administration Lean kursus med certificering 1. Kursusdag Lean Principperne 2. Kursusdag

Læs mere

og medarbejderindflydelse

og medarbejderindflydelse L ea og medarbejderindflydelse n Lean Lean og medarbejderindflydelse Udgivet af CO-industri Vester Søgade 12, 2. 1790 København V Telefon 33 63 80 00 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 1. december 2015 20:33 1 Program Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper Kl. 10.05

Læs mere

Auditbeskrivelser for GLM

Auditbeskrivelser for GLM 3-3-1 V01 3-3-1 V02 3-3-1 V03 3-3-1 V04 Er der for processerne synlige forbindelser for information mellem dem (også til støtteprocesser)? Punktet er opfyldt, hvis vejen for information mellem adskilte

Læs mere

Kompetenceudviklingsforløb. LEAN praktiker

Kompetenceudviklingsforløb. LEAN praktiker Kompetenceudviklingsforløb LEAN praktiker HVORFOR SKAL DU DELTAGE? Kurset er til dig, der gerne vil være i stand til, at anvende LEAN i hverdagen og konkret tage del i virksomhedens tiltag omkring procesoptimeringer

Læs mere

til produktions-virksomheder i Danmark (og deres afdelinger globalt)

til produktions-virksomheder i Danmark (og deres afdelinger globalt) PJD A/S har 25 års erfaring med Automation og Industriel IT PJD A/S, grundlagt i 1990, PJD Production Performance ApS, grundlagt i 2008 www.pjd.dk & www.pjdpp.dk 1 Automation og industriel IT til produktions-virksomheder

Læs mere

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI-version 2013-10-08 Kanban 2-4-1 - Kanban - Ledelsens Vejledning - 2013-10-08 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø. Musikhuset, Esbjerg Onsdag d. 24. September 2008

Lean og arbejdsmiljø. Musikhuset, Esbjerg Onsdag d. 24. September 2008 Lean og arbejdsmiljø Musikhuset, Esbjerg Onsdag d. 24. September 2008 Kvalitets-, miljø- og sikkerhedschef Dorthe Petersen Mail: dp@sky-light.dk / dope12@esenet.dk Virksomheder, der igangsætter en Lean-kur

Læs mere

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK Lean Construction DTU Diplom 29. oktober 2015 Jakob Lemming Lean Construction - DK lcdk@leanconstruction.dk Lean hos Toyota Mål for Lean Production Maksimér værdien Fastlæg værdier ud fra kundens definition

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

GAD seminar Optimering og udnyttelse af ressourcer. Andrew Hoff

GAD seminar Optimering og udnyttelse af ressourcer. Andrew Hoff GAD seminar 2017 Optimering og udnyttelse af ressourcer Andrew Hoff hof@force.dk Plan for introduktionen 1. Kort introduktion 2. Inden du går i gang 3. Indledede analyser 4. Værdistrømsanalyser 5. Værktøjer

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Varighed: 9 dage + 2 onlinedage

Varighed: 9 dage + 2 onlinedage Målgruppe: Uddannelse: LEAN kørekort LEAN kørekortet er for dig der har et ønske om at få indgående kompetencer indenfor LEAN. Du er måske en nøgleperson i virksomheden med brug for værktøjer til at bidrage

Læs mere

Lean mennesker og metoder

Lean mennesker og metoder Lidt Lean før vi når til arbejdsmiljøet Lean mennesker og metoder Mange slags Lean Lean Production Lean Construction Lean Administration/Service Lean Management Lean Six Sigma Osv. osv. En lang række metoder/værktøjer

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm : LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

Lean Virksomhed og Tavleledelse

Lean Virksomhed og Tavleledelse Lean Virksomhed og Tavleledelse "Clear awareness of problems and a very low tolerance for the current condition is the proper attitude and the right starting point for Lean." Lean Ledelse Agenda Hvad er

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

Værdibaseret lean. Miljø- og Teknikforvaltningen præsenterer. Projekt Fra vision til virkelighed i Miljø- og Teknikforvaltningen

Værdibaseret lean. Miljø- og Teknikforvaltningen præsenterer. Projekt Fra vision til virkelighed i Miljø- og Teknikforvaltningen Værdibaseret lean Miljø- og Teknikforvaltningen præsenterer Projekt Fra vision til virkelighed i Miljø- og Teknikforvaltningen Vi er på vej! Leanprojektet - Organisationsplan - Baggrund - Visionen for

Læs mere

Motivation og systemer skal gå hånd i hånd

Motivation og systemer skal gå hånd i hånd Motivation og systemer skal gå hånd i hånd Agenda Virksomhedspræsentation Lidt historie om arbejdet med produktivitetsforbedringer Organisationen som et system Udfordringerne Gruppediskussioner Tilbagemelding

Læs mere

llesmøde for Specialansvarlige sygeplejersker

llesmøde for Specialansvarlige sygeplejersker Oplæg g om Lean Til fællesmf llesmøde for Specialansvarlige sygeplejersker 17.September 2008 Emner i oplæg g om Lean Hvad er Lean? Lean-principper Lean værkstøjskassen Lean light Forudsætninger for at

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Undervisning 2 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder

Læs mere

LEAN på Sygehus Fyn LEAN Mål med forløbet Program

LEAN på Sygehus Fyn LEAN Mål med forløbet Program LEAN på Sygehus Fyn Det kan altid gøres lidt bedre. Eriksen m.fl. 2005 KursusCentret Svendborg Erhvervsskole 1 Mål med forløbet Lean Huset og Lean Værktøjer Kortlægning af Værdistrøm og målepunkter Diagnose

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Uendelighedsprincippet (4F)

Uendelighedsprincippet (4F) Uendelighedsprincippet (4F) 1 1 Find 3 Forbedre Nu situationen Forbedringsfase 4 Fasthold 2 Fokuser 2 1 Find Hvilke metoder kan bruges til at finde potentielle effektiviseringsmuligheder? Eksempler på

Læs mere

Tavlemøder og forbedringskultur

Tavlemøder og forbedringskultur All rights reserved These materials are copyright 2016 by Lean Farming. Tavlemøder og forbedringskultur Japansk: Kai = Forandring Zen= God Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, LEAN farming I sikre hænder

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst DI s produktivitetsundersøgelse 2011 Produktivitet for vækst DI, Produktivitet April 2011 DI s undersøgelse 288 respondenter blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet og

Læs mere

Noter til underviser. Version: Intro - PL i praksis

Noter til underviser. Version: Intro - PL i praksis Noter til underviser Kort introduktion til problemløsning for nyansatte. Præsentationen er et udklip af værktøjet PL - Problemløsning. Copyright by DI 1 Dette materiale er en del af Leanrejsen - En guide

Læs mere

IVÆKST Økonomiværkstedet Strømlinede forretningsprocesser

IVÆKST Økonomiværkstedet Strømlinede forretningsprocesser IVÆKST Økonomiværkstedet Strømlinede forretningsprocesser 2012 Velkommen til Økonomiværkstedet Program 07:45 Kaffe 08:00 Lean 08:20 Øvelse med Lean-værktøj 08:50 Pause 09:00 Case 09:20 Diskussion i grupper

Læs mere