Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5"

Transkript

1 LEAN ORDBOG Begreb 5S 5 x Hvorfor Andon Brown Paper Chaku-chaku Line Cyklustid FIFO Fiskebensdiagram Flow Gennemløbstid, i alt Heijunka Jikoda Just in time Kaikadu Forklaring 5S er en metode til disciplineret at "holde orden i virksomheden", så man får en struktureret, overskuelig og effektiv arbejdsplads. 5S står for 5 japanske ord: Seiri Sortere, strukturere og organisere Seiton Stabilisere og systematisere Seiso Skure og skrubbe (rengøring) Seiketsu Standardisering (Fasthold og visualisér) Shitsuke Stå fast - selvdisciplin og samarbejde Spørgemetode til at afdække årsagen til et problem ved fem gange at spørge hvorfor og på den måde komme ind til den dybereliggende problemstilling. Anvendes ofte ved tavlemøder. Signal ved fejl eller stop i processen (f.eks. trafiklys over processen, der viser, om processen er i rød, gul eller grøn). Formålet er at kunne agere hurtigt for at sikre kontinuerligt flow. Metode til at skabe fælles syn og forståelse af en proces og dermed komme med forbedringer til processen. Man bruger et stort stykke brunt papir i arbejdsprocessen der af navnet. Chaku betyder på japansk hente. En chaku-chaku line er derfor en produktionslinje, hvor operatøren ikke skal fjerne emnerne efter at have bearbejdet dem. Fjernelsen sker automatisk. Operatøren har eksempelvis flere borde opstillet i en rundkreds omkring sig. Operatøren går fra bord til bord og udfører sit arbejde. Emnerne fjernes automatisk når operatørens arbejde på emnet er udført. Tiden, som forløber fra starten af en proces, og indtil den er færdig. Den totale cyklustid er den akkumulerede cyklustid for alle processer i værdistrømmen. FIFO betyder "First In First Out", og betyder at man tager den ældste vare (på eksempelvis lageret) først. Fokus er at få et hurtigt procesgennemløb, hvor intet venter. Årsags-/virkningsdiagram til identifikation af forbedringer i en proces. Der ses typisk på: maskiner, mennesker, metoder, materialer, målinger og ressourcer. Anvendes ofte ved tavlemøder. Flow er de flydende processammenhænge i værdikæden. Målet er at have et kontinuerligt sammenhængende og udjævnet procesflow, hvor der kun trækkes efter kundens behov. Kanban bruges ofte til den fysiske styring af træk mellem processer i flowet. En klar flowprioritering er vigtig for at sikre, at hurtige og langsomme flowforløb ikke blandes sammen. Processerne i et flow kan være opdelt i ens takter for at udjævne arbejdsindholdet. Summen af alle cyklustider fra alle processer inden for værdistrømmen, plus den køtid, som findes imellem hver proces. Med heijunka menes planlægning af produktionen af de forskellige varianter over en given periode således, at i stedet for produktion af alle A-produkter om morgenen og B-produkter om eftermiddagen produceres i stedet små batchs af A-produkter og B-produkter i batchstørrelse, der tilgodeser efterspørgslen. Jidoka betyder, at en proces er designet til at være intolerant over for fejl. Dvs. processen stopper, når der opstår en fejl. Målet er, at der kun kommer fejlfri produkter og ydelser igennem processen. Med Just in time menes et produktionssystem, som producerer og leverer præcist det som er nødvendigt på det rigtige tidspunkt og i det rigtige antal. Just in time hjælper med at eliminere alle former for spild. Formålet er at opnå den bedst mulige kvalitet, de laveste omkostninger og det laveste forbrug af ressourcer og den korteste produktions- og leveringstid. Kaikadu er japansk og betyder radikale forbedringer. Kaikadu anvendes altså om store og radikale forbedringer som oftest kræver store investeringer. Eksempelvis nyt produktionsudstyr, ændret produktionsflow i virksomheden med Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5

2 Kaizen Kaizen Log Kaizen Workshop Kanban KPI (Key Performance Indicators) KPI (Key Performance Indicators) - forsat Kunder Kundeværdi Køtid Lean Lean event/blitz kaizen Lean lager Lean ledelse/lean management Lean produktion/manufacturing Lean rolle Lean service og det formål, at skabe væsentlige forbedringer. Kaizen er japansk og betyder den gode vej. På dansk er betydningen af begrebet "løbende forbedringer". Det er en ledelsesstil, der bevidst og struktureret motiverer alle medarbejdere til selv at finde og gennemføre forbedringer. Log over forbedringsforslag. Formålet er, at dokumentere fremgang og videndeling og sikre, at fremsatte forslag ikke mistes. Workshop med fokus på at skabe forbedringer. Ledere bør fuldt ud støtte processen ved at vælge målet, medarbejderne, sætte mål for workshoppen, gennemførelse, præsentation og evaluering samt at identificere næste udfordringer. Kanban er et træksignal (pull) fra den efterfølgende proces i flowet om et behov for produkter eller materialer. Kanban kan enten være på et kort eller som elektroniske signaler. KPI'er er de indikatorer, der viser processens præstation. De mest anvendte lean KPI er: Antal forbedringsforslag, Antal gennemførte forbedringsforslag, Varer i arbejde, Køtid, Cyklustid, Gennemløbstid, Lageromsætningshastighed, First pass yield (fejlfri første gang), Returløb, OEE, Omstillingstid, Funktionsfleksibilitet, Medarbejdertilfredshed, Kundetilfredshed... Kunden kan beskrives som den næste proces i en kæde, der behøver et produkt eller ydelse. Kunden kan derfor findes både internt og eksternt for virksomheden. Eksempelvis kan planlægningsafdelingen være kunde for produktionen, men deres kunde kan også være ledelsen, salgsafdelingen. Alle kunder har individuelle krav som man som leverandør skal være bevidst om. Kundeværdi er et udtryk for det kunden vil betale for. Med lean forsøger man at fjerne det, der ikke giver værdi for kunden (spild). De frigivne ressourcer bruges på at skabe mere værdi for kunden. Produktets eller ydelsens ventetid mellem to processer eller aktiviteter. Defineres som tiden fra varen er færdig i foregående proces, indtil næste proces påbegyndes. Lean er amerikansk/engelsk og betyder trimmet. Det er en ledelsesfilosofi, som involverer medarbejderne i at optimere værdi for kunden. Det gøres ved løbende og systematiseret at fjerne spild samt at få processer og materialer til at flyde uden stop (skabe flow). En lean Event eller Blitz Kaizen er et koncentreret forløb, med det formål at optimere en udvalgt proces. For at sikre ejerskab, er både ledere og medarbejdere involveret i forløbet. Fokus på tilvejebringelse af en lagerproces med mest mulig kundeværdi og mindst muligt spild ved hjælp af nogle fokuserede principper og værktøjer En ledelsesstil, hvor lederen er træner for medarbejderne og sørger for, at medarbejderne er motiverede og kvalificerede til at udføre og udvikle deres arbejde. Lederen befinder sig på sidelinjen lige ved siden af processen. Fokus på tilvejebringelse af en produktionsproces med mest mulig kundeværdi og mindst muligt spild ved hjælp af nogle fokuserede principper og værktøjer Leanvirksomhedens leanroller er typisk: Lean manager (overordnet ansvar for leanprogrammet), Leankoordinator (koordinering af lean på tværs af flere områder), Leanambassadør (driver teamets leanindsats). Fokus på tilvejebringelse af en service- og administrationsproces med mest mulig Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 2 af 5

3 administration Lean thinking Leanprogram Leanrejse Leantavle LIPOK Løbende forbedringer/ Kaizen Målnedbrydning og målhierarki Målstyring Muda Mura Muri OFI / Opportunity for improvement Overall Equipment Effectiveness (OEE) Opkvalificering/kompetenceudvikling/tværfaglig kompetence Pacemaker Pareto Poka-yoke (fejlsikring) Proces kundeværdi og mindst muligt spild ved hjælp af nogle fokuserede principper og værktøjer. "Lean thinking" er titlen på en bog af James Womack og Dan Jones. Budskabet er fokus på optimering af den samlede værdikæde og ikke enkeltstående aktiviteter. Et program for virksomhedens lean-rejse. Programmet indeholder typisk nogle timede tiltag omkring hvilke lean-principper, der skal udfoldes hvornår i virksomheden samt hvilken kompetenceudvikling det kræver. Den uendelige rejse mod mere og mere optimale lean-tilstande. Lean-rejsen bliver konkretiseret i selve lean-programmet. Målet er, at lean bliver en naturlig del af kulturen. Leantavlerne er typisk Kaizen-tavler, styringstavler, måltavler og problemløsningstavler. Tavlerne er opbygget på whiteboards og er oftest fysisk placeret der, hvor selve processen foregår. Lipok er forkortelsen af 5 sammenhængende begreber: Leverandør, Input, Proces, Output, Kunde. Dette er de 5 interessenter i en typisk proces. For at optimere processerne vurderes det som væsentligt, at alle 5 interessenter er repræsenteret ved gennemgangen af processen. Den løbende forbedringsproces skal gennem medarbejderinvolvering sikre, at der skabes fortsatte forbedringer i virksomhedens processer og præstationer. Målnedbrydning er visionen udtrykt som mål for processerne. Målene beskrives ofte i et målhierarki, der afspejler målene for organisationsniveauerne i virksomheden. Målstyring betyder, at man aktivt og løbende følger op på processernes præstation i forhold til målet. Muda betyder spild på japansk. Muda er fokus på klassisk lean, rationalisering, minimering af de 7 (8) spildtyper, som er defineret af Mr. Ohne - én af de tre faddere til TPS-systemet. Processen udviser uønsket variation. Ifølge japaneren Taguchi er enhver spredning omkring en middelværdi forbundet med tab, som bliver større, jo tættere processens statistiske kontrolgrænser er på kundens specifikationsgrænser Stressfuldt arbejde. De fleste lean-projekter, der fejler, gør det ofte, fordi der ikke er indtænkt realistisk bæredygtighed af den fremtidige tilstand efter at leanoptimeringen er gennemført. Struktureret metode og fremgangsmåde til at beskrive identificere forslag til forbedringer. OEE er én af de væsentlige TPM (Total Productive Maintenance) målepunkter. OEE en måler, hvor effektivt udstyret udnyttes. Målingen foretages ved at multiplicere tre elementer: OEE = Udnyttelse x Effektivitet x Kvalitet OEE er en simpel formel, som giver svar på nogle ganske enkle spørgsmål: Hvor godt udnyttes dit udstyr i dag? Hvor effektivt kører dit udstyr i dag? Hvad er kvaliteten af dit udstyr i dag? Den leanmæssige opkvalificering af ledere og medarbejdere til nye opgaver og roller. De tværfaglige kompetencer i de enkelte teams kortlægges og planlægges for at undgå kompetencemæssige flaskehalse. En pacemaker er et enkelt punkt i værdistrømmen som fastsætter hastigheden på flowet (rytmen) for den samlede værdistrøm. Kun procesmedarbejdere omkring pacemakeren modtager oplysninger om produktionsbehovet for at sikre at alle på linjen arbejder i samme tempo som pacemakeren. Analyse, der også kaldes reglen. Formålet er at sortere det væsentlige fra det ikke væsentlige reglen indikerer fx at 20% af fejlene udgør 80% af omkostningerne. Poka-yoke er fejlsikringsprocessen. En Poka-yoke-foranstaltning kan være, at et fejlbehæftet emne vil blive fysisk stoppet ved kilden, hvor det er blevet produceret. Målet er, at små tiltag hele tiden er med til at forhindre fejl. En proces består af en række sammenhængende aktiviteter. I aktiviteterne bearbejdes materialer eller information af maskiner eller mennesker til et produkt eller ydelse. Dette sker ofte i en bestemt rækkefølge og efter en bestemt metode Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 3 af 5

4 Red spot/red circle Six Sigma SMART SMED (Single Minute Exchange of Die) SOP (Standard Operating Procedure) Spaghettidiagram Spild = Muda Spildanalyse Standardiseret arbejde Supply Chain Management (SCM) Tavlefører Tavlemøde eller standard. Ledelsesprincip baseret på, at lederen skal ud af kontoret og hen til processen. Lederen skal observere og forstå processen i detaljer for at kunne optimere den. Begrebet Six Sigma er et kvalitetskontrolsystem udviklet i 1980 erne af Motorola. Six Sigma er både et mål for virksomhedens kvalitet, et veldefineret og struktureret forløb til gennemførsel af procesforbedringsprojekter og en samling af kendte værktøjer. Six Sigma er udviklet med en statistisk baggrund, hvilket betyder, at målinger og data er en del af fundamentet i et Six Sigma projekt. Six Sigmas mål for kvalitet har sine rødder i statistikken hos standard-afvigelsen i en normalfordeling, der betegnes sigma, δ. Det ultimative mål med metoden er, at virksomheden skal bringe sit kvalitetsniveau op på 6* δ, hvilket i Six Sigma terminologi svarer til 3,4 fejl pr. million fejlmuligheder. Dette vil sige, at 6 gange standardafvigelsen for processen skal ligge indenfor definerede øvre og nedre grænser for processen. Definitionen af fejl afviger fra gængse definitioner, hvor man f.eks. ser på funktionsdygtigheden i slutkontrollen. Fastsatte mål skal være SMARTE. Det vil sige at målene skal opfylde følgende betingelser: Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske, Tidsafgrænsede. Mål der ikke opfylder disse betingelser er ofte svære at måle og kontrollere om målet er nået. Sådanne mål kaldes også balkonudtalelser, da de i højere grad virker som hensigtserklæringer frem for egentlige mål. SMED står for Single Minute Exchange of Die. Det er en metode til at reducere op- og omstillingstiden på en maskine. Det vil sige den tid det tager, fra maskinen producerer én type vare til den er omstillet til at producere en anden type vare. Princippet gælder også intellektuelt omstilling, når man skal omstille sig fra at arbejde med én sag til at arbejde med en ny sag. Procedure der beskriver en standardiseret arbejdsproces Optegning af bevægelses- og transportmønstre på layout-tegning. Formålet er at identificere spild og komme med forbedringer til layout. Unødvendig gang tydeliggøres ofte gennem brug af spaghettidiagram. Spild er alt i værdistrømmen, der ikke tilfører værdi. Oprindeligt var der 7 spildtyper: 1. Overproduktion 2. Ventetid 3. Transport 4. Uhensigtsmæssige processer 5. Lager 6. Bevægelse 7. Fejl og defekter Den sidste og knapt så udbredte spildtype er 8. Uudnyttede ressourcer (medarbejderes faglige kundskaber som ikke bliver anvendt) Registrering af observerede spiltyper i et område og evt. hvilke konsekvenser spildet har. Formålet er at komme med forbedringer, der kan reducere spildet. Standardiseret arbejde er arbejdsgange, som er fastlagt, som den valgte bedste måde at udføre processen på. Det er meget vigtigt, at den standardiserede måde efterleves, og at der foretages rettelser gennem det løbende forbedringsarbejde. Formålet er at kvalitetssikre processen. Supply Chain handler om den samlede forsyningskæde i processerne. Optimering af denne medvirker til at opfylde Just in time-princippet. Lederen af tavlemøde. Tavleførerens opgave er at sikre at der før mødet er en relevant problemstilling eller der er sedler til stede til at notere en relevantproblemstilling. Tavleføreren sørger for at notere alle relevante inputs på tavlen, sikre effektiv mødeafvikling same efter mødet at opdatere handlingsplaner. Et kort og oftest stående møde, hvor deltagerne sætter fokus på og løser en udvalgt problemstilling. Lederen af tavlemødet (tavleføreren) kan på forhånd have udvalgt en problemstilling (eksempelvis manglende opfyldelse af Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 4 af 5

5 TPM (Total Productive Maintenance) TPS (Toyota Production System) TQC (Total Quality Control) Value Stream Mapping (kortlægning af værdistrøm) Vision, mål og strategi Visual Factory Visuel Management Zone Control produktionsmål) og tavleføreren guider de øvrige deltagere igennem mødets forskellige faser herunder konkretisering af problemstillingen, konsekvenser og omfang af problemstillingen. Mulige årsager til problemstillingen. Når omfang, konsekvenser og årsager er fastlagt brainstormes mulige effektive løsninger på problemstillingen og mødets afsluttes med at fastlægge, hvilken eller hvilke løsninger som vurderes at medføre den største effektivitet. Afslutningsvis placeres ansvaret for at implementere løsningen ligesom der fastlægges en deadline for implementeringen. Et koncept til vedligeholdelse af fabrikker og udstyr. Formålet er at øge produktiviteten samtidig med at man øger medarbejdernes arbejdsmoral og tilfredshed med arbejdet. Toyota Production System er et produktionssystem skabt tilbage i TPS opfattes af mange mennesker som grundstene til det vi i dag betegner som lean. TPS er en række værktøjer, hvis opgave det er at skabe den bedste kvalitet, de laveste omkostninger og den korteste leveringstid gennem eliminering af spild. Et system der integrerer kvalitetsudvikling, kvalitetsvedligeholdelse og kvalitetsforbedringer i organisationen. Formålet er at minimere omkostningerne og sikre fuld kundetilfredshed. En standardiseret metode til at kortlægge, hvordan et produkt eller en ydelse flyder gennem værdikæden. Der lægges specielt vægt på den tid og mængde, hvormed materialer eller information flyder gennem værdikæden. Formålet er at finde områder til forbedring. Visionen er virksomhedens overordnede idé om i hvilken retning, den vil udvikle sig. Mål er visionen udtrykt i pejlemærker, så det kan måles at man er på vej mod visionen. Strategien er vejbeskrivelsen af, hvordan man kommer frem til pejlemærkerne. Den synlige fabrik er kendetegnet ved mange visuelle styringskontroller. For eksempel: andons, styringstavler, kaizentavler, opmærkninger på gulve, skema med tværfaglig kompetenceudvikling. Målet er, at der ved et øjekast er visuelt overblik over processen. Med Visuel Management menes visning af alle værktøjer, dele, produktionsaktiviteter og indikatorer for produktions ydeevne. Således at status af systemet kan forstås på et øjeblik af samtlige medarbejdere. Med Zone Control menes at enhver ledelse skal tænke på sit område som sin egen Zone. I den ideelle verden er det muligt at producere emner helt uden fejl, men desværre produceres emner med fejl eller der opstår fejl i udstyret eller i processen. At sikre at disse emner med fejl ikke afleveres videre i processen er Zone Control. Eksempelvis er automatisk stop af produktionslinjen én af metoderne til Zone Control. Kontakt os når du har lyst til at tale LEAN Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 5 af 5

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave Modul 3 PDCA

Læs mere

Strategidagen den 25. april 2008

Strategidagen den 25. april 2008 Lean Six Sigma Strategidagen den 25. april 2008 Annette Kjærgaard Annette.kjaergaard@teknologisk.dk Center for kvalitets- Center og for miljøledelse Produktion Kort introduktion til Lean Highland Park

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt Lean Six Sigma Black Belt Six Sigma Lean Black Belt Master Class Teknologisk Institut tilbyder nu uddannelse til Lean Six Sigma Black Belt på Danmarks eneste Master Class uddannelse, der kombinerer Lean

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

og medarbejderindflydelse

og medarbejderindflydelse L ea og medarbejderindflydelse n Lean Lean og medarbejderindflydelse Udgivet af CO-industri Vester Søgade 12, 2. 1790 København V Telefon 33 63 80 00 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September

Læs mere

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Agenda Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Hvad er LEAN? LEAN principper: Specificer, hvad der skaber værdi for kunden. Identificer værdistrømme, og fjern ikke-værdiskabende aktiviteter. Skab flow

Læs mere

www.toyota-forklifts.dk Toyota Production System og hvad det betyder for virksomheden

www.toyota-forklifts.dk Toyota Production System og hvad det betyder for virksomheden www.toyota-forklifts.dk Toyota Production System og hvad det betyder for virksomheden Indhold The Toyota Way 4 Definition af Toyota Production System 5 TPS historie 6 Just-in-Time 8 Jidoka 10 Kaizen 12

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

Varighed: 9 dage + 2 onlinedage

Varighed: 9 dage + 2 onlinedage Målgruppe: Uddannelse: LEAN kørekort LEAN kørekortet er for dig der har et ønske om at få indgående kompetencer indenfor LEAN. Du er måske en nøgleperson i virksomheden med brug for værktøjer til at bidrage

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Lean for svin hvorfor bruge Lean? Merete Lehmann Andersen Hvad kan Lean? Øge effektiviteten Færre fejl Mindre spild Frigøre tid til at blive endnu bedre Inddragelse af medarbejderne

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Lean Virksomhed og Tavleledelse

Lean Virksomhed og Tavleledelse Lean Virksomhed og Tavleledelse "Clear awareness of problems and a very low tolerance for the current condition is the proper attitude and the right starting point for Lean." Lean Ledelse Agenda Hvad er

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Undervisning 2 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

Den første implementering af Lean i det pædagogiske miljø i en dansk folkeskole er nu gennemført.

Den første implementering af Lean i det pædagogiske miljø i en dansk folkeskole er nu gennemført. Forbedrede teamresultater med Lean i folkeskolen Lean med stor succes blandt det pædagogiske personale i Folkeskolen. Den første implementering af Lean i det pædagogiske miljø i en dansk folkeskole er

Læs mere

Kompetenceudviklingsforløb. LEAN praktiker

Kompetenceudviklingsforløb. LEAN praktiker Kompetenceudviklingsforløb LEAN praktiker HVORFOR SKAL DU DELTAGE? Kurset er til dig, der gerne vil være i stand til, at anvende LEAN i hverdagen og konkret tage del i virksomhedens tiltag omkring procesoptimeringer

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

vedligehold din viden

vedligehold din viden 5 vedligehold din viden rambøll maintenance academy 2012-2013 6 Velkommen til Rambøll Maintenance Academy Vi tilbyder en række kurser til dig, der gerne vil motiveres og have kompetencerne spidset. Det

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Lean mennesker og metoder

Lean mennesker og metoder Lidt Lean før vi når til arbejdsmiljøet Lean mennesker og metoder Mange slags Lean Lean Production Lean Construction Lean Administration/Service Lean Management Lean Six Sigma Osv. osv. En lang række metoder/værktøjer

Læs mere

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. 5S LEAN Værktøj

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. 5S LEAN Værktøj Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk 5S LEAN Værktøj 2 Sorter og smid væk Dette første S betyder, at alt i hvert arbejdsområde eller i hver produktionscelle skal gås

Læs mere

Lean Virksomhed og Visuel Ledelse

Lean Virksomhed og Visuel Ledelse Lean Virksomhed og Visuel Ledelse "Clear awareness of problems and a very low tolerance for the current condition is the proper attitude and the right starting point for Lean." Lean Ledelse Opbygning af

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering Center for Lean Landets bedste lean kurser info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Lean Service og Administration Lean kursus med certificering 1. Kursusdag Lean Principperne 2. Kursusdag

Læs mere

Lean Six Sigma i forretningsprocesser

Lean Six Sigma i forretningsprocesser Page 1 06/01/10 Lean6Sigma.eu Lean Six Sigma Management, PhD Six Sigma Master Black Belt Lean Six Sigma i forretningsprocesser IDA Seminar 8. marts 2010, PhD, Master Black Belt Lean6Sigma.eu ApS Østergade

Læs mere

Lean i visitationen Ballerup Kommune

Lean i visitationen Ballerup Kommune Lean i visitationen Ballerup Kommune Visitationens Lean kultur L= Lederskab E= Effekt A= Ansvar N= Nuet Kultur Meningen med det hele Mange af os drømmer, om en visitation, hvor opgaverne kan løses uden

Læs mere

Skab en ren og rydelig arbejdsplads der afsløre spild og straks gør anormaliteter synlige

Skab en ren og rydelig arbejdsplads der afsløre spild og straks gør anormaliteter synlige 5S INTRODUKTION 5 S Skab en ren og rydelig arbejdsplads der afsløre spild og straks gør anormaliteter synlige A C P D A C P D A C P D A P Visuel Ledelse Leder Standard Arbejde Problem Løsning C D Standard

Læs mere

Management-Viden og vidensdeling

Management-Viden og vidensdeling Management-Viden og vidensdeling Fra det tekniske til det menneskelige Management - Viden MainTech 2013 Fredericia den 16.maj 2013 2 - Fredericia Terminal Vest Warehouse Soft Drink Beer Brewing SC. Organization

Læs mere

Kom godt i gang med Lean

Kom godt i gang med Lean Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Kom godt i gang med Lean Manager Bo Nielsen Rambøll Management 8 trin til forandring 1 Etablering af en oplevelse

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

PROCESOPTIMERING Et Teaser velkomst indlæg

PROCESOPTIMERING Et Teaser velkomst indlæg Proces dage 18. & 19. Marts 2014 Odense Kongrescenter afholdt af Insatech A/S Jeg har et forbedringsforslag PROCESOPTIMERING Et Teaser velkomst indlæg ved Ernst Madsen Praktisk problemløsning og procesoptimering

Læs mere

Flyt din bundlinje med LEAN Præsentation i Max Bank. 26. maj 2010. www.lasseahm.dk 1. Udsigt & Indsigt. Konsulenthuset Solbakkevej 2 i Vordingborg.

Flyt din bundlinje med LEAN Præsentation i Max Bank. 26. maj 2010. www.lasseahm.dk 1. Udsigt & Indsigt. Konsulenthuset Solbakkevej 2 i Vordingborg. Flyt din bundlinje med LEAN ved Lasse Ahm Lasse Ahm Consult Lasse Ahm Consult - Vordingborg Er en moderne rådgivningsvirksomhed med hjemsted i Vordingborg på Sydsjælland. Jeg er 46 år, uddannet Lead Auditor

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Master Black Belt, Cand. Oecon. og MMD Ane S. Ry Storm Management A/S April 2012 Min opgave Effektivitet

Læs mere

Ajour 2104 27.11.2014. Højere produktivitet gennem produktionsoptimering og Automatisering

Ajour 2104 27.11.2014. Højere produktivitet gennem produktionsoptimering og Automatisering Ajour 2104 27.11.2014 Højere produktivitet gennem produktionsoptimering og Automatisering Agenda Produktionsoptimering Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi Genefke-Skalaen et beslutningsstøtteværktøj/fælles

Læs mere

Hvordan gennemføres Lean i praksis - Hvilke erfaringer har vi

Hvordan gennemføres Lean i praksis - Hvilke erfaringer har vi Hvordan gennemføres Lean i praksis - Hvilke erfaringer har vi John Johansen Aalborg Universitet Ræset Hver morgen vågner en gazelle et sted i Afrika. Den ved, at den skal løbe stærkere end den hurtigste

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder Langsigtet uddannelsesplanlægning Udarbejdelse af model Denne model er udarbejdet i forbindelse med et tiltag, med det formål at kæde virksomhedens

Læs mere

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser HECO International A/S case Produkter og marked: HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser til 2 takts dieselmotorer, der optimerer driften i for eksempel motorer

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2. ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet

ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2. ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2 ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet HVEM ER VI Marlene Karmark Andersen HR chef Forretningsservice Marianne

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Samspil mellem Lean Manufacturing og miljøoptimering

Samspil mellem Lean Manufacturing og miljøoptimering Samspil mellem Lean Manufacturing og miljøoptimering - med eksempler fra dansk bioteknologisk industri Miljø Lean Trin 3 Trin 2 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Jens Christian Aggerbeck & Nanja Hedal Institut for

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Lean IT. 20 pct. værktøjer 80 pct. adfærd. Dato: 10. maj 2007 SAS CIO Networking

Lean IT. 20 pct. værktøjer 80 pct. adfærd. Dato: 10. maj 2007 SAS CIO Networking Lean IT 20 pct. værktøjer 80 pct. adfærd Dato: 10. maj 2007 SAS CIO Networking Hvad er Lean? PA Knowledge Limited 2007. All rights reserved. - Schackenfeldt - Lean IT 2 Lean IT grundprincipper Afdelinger

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Datadrevet ledelse på Næstved-, Slagelse- og Ringsted Sygehuse - fra et afsnitsledelsesperspektiv

Datadrevet ledelse på Næstved-, Slagelse- og Ringsted Sygehuse - fra et afsnitsledelsesperspektiv Datadrevet ledelse på Næstved-, Slagelse- og Ringsted Sygehuse - fra et afsnitsledelsesperspektiv Ved lean partner Dorthe Lech Bjarnholt Fagligt Selskab for Ledende sygeplejersker, d. 11. marts 2015 Agenda

Læs mere

MELLEMLEDELSE I FORBEDRINGSKULTUR - Snubler jeres Lean-indsats i ledernes tre faldgruber?

MELLEMLEDELSE I FORBEDRINGSKULTUR - Snubler jeres Lean-indsats i ledernes tre faldgruber? MELLEMLEDELSE I FORBEDRINGSKULTUR - Snubler jeres Lean-indsats i ledernes tre faldgruber? David Hansen, DTU Management Engineering & Resonans a/s Rasmus Jørgensen, Novo Nordisk a/s Lean er kommet for at

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEAN og logistik på foderlager og ved fodring

LEAN og logistik på foderlager og ved fodring LEAN og logistik på foderlager og ved fodring Fodringsdagen 7.9.2010 Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup Tlf.. +45 3026 1500 post@susannepejstrup.dk LEAN Slank trimmet Samlebåndet effektiviserer på den

Læs mere

Lean uden stress. Peter Hasle Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Workshop på Arbejdsmiljøkonferencen 31.102007

Lean uden stress. Peter Hasle Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Workshop på Arbejdsmiljøkonferencen 31.102007 Lean uden stress Peter Hasle Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Workshop på Arbejdsmiljøkonferencen 31.102007 Leanus 2007 1 Leanus - Lean uden stress Et nyt forskningsprojekt i samarbejde

Læs mere

Benchmarking-tjekliste

Benchmarking-tjekliste Benchmarking-tjekliste Formål: Hjælpe med planlægningen før et benchmark-besøg. Anvisning: Hvis man gør brug af benchmarking-værktøjet, bør man følge nedenstående retningslinjer. Retningslinjer for benchmarking

Læs mere

Lean Thinking i produktudvikling

Lean Thinking i produktudvikling Lean Thinking i produktudvikling Søren Madsen er kemiingeniør og MBA i teknologiledelse. Søren har 10 års erhvervserfaring med produktudvikling inden for fødevareindustrien og 4 års erfaring som virksomhedskonsulent.

Læs mere

VSM-t. Kaizenlederens vejledning

VSM-t. Kaizenlederens vejledning DI version 2015-02-13 VSM-t Værdistrømsanalyse 2-2-4 - VSM-T - Kaizenlederens Vejledning - 2015-02-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder VSM-t Værdistrømsanalyse

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Kaizen Tour til Japan. Lær Lean ved kilden

Kaizen Tour til Japan. Lær Lean ved kilden Kaizen Tour til Japan Lær Lean ved kilden Kaizen Tour til Japan lær Lean ved kilden Vil du lære det rigtige Lean at kende, så er en Kaizen Tour til Japan lige noget for dig. På denne studierejse får du

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf.

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf. Sådan kommer du igang Følgende skoler er udbyder 2012 udgave NOTE: Dette skæres af Hvor foregår kurserne? Arbejdsmarkedsuddannelserne udbydes via 16 skoler, se bagsiden. Undervis ningen kan også foregå

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Hvorfor Lean-forløb ikke altid

Hvorfor Lean-forløb ikke altid Hvorfor Lean-forløb ikke altid lykkes Hvorfor Lean-forløb ikke altid lykkes af chefkonsulent Poul Blichfeldt, poul.blichfeldt@lean4u.dk, Lean4U Consulting 1. Indledning Er Lean nyt? Mange virksomheder

Læs mere

Kan arbejdsmiljøhensyn integreres i Lean og værdistrømsanalyse?

Kan arbejdsmiljøhensyn integreres i Lean og værdistrømsanalyse? Kan arbejdsmiljøhensyn integreres i Lean og værdistrømsanalyse? Arbejdsmiljøkonferencen 2013 11. november Seniorforsker, PhD, Kasper Edwards Grundlæggende lean-principper Specificer værdi ud fra kundens

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Organisation og optimering af vedligehold. Lantmännen Ünibake. Teknisk chef: Klaus Toft

Organisation og optimering af vedligehold. Lantmännen Ünibake. Teknisk chef: Klaus Toft Organisation og optimering af vedligehold Lantmännen Ünibake. Teknisk chef: Klaus Toft Agenda Lantmännen Unibake, hvem er vi? Teknisk afdeling den. 1. februar 2011 Rejsen Teknisk afdeling den. 1. maj 2013

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere