Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm"

Transkript

1 Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm B o r n h o l m s R e g i o n s k o m m u n e

2 Indhold Contents En global agenda - et bornholmsk varemærke / A Global Agenda a Bornholm hallmark 4 Resume / Summary 6 Vision 2025 / The Vision for Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm / The Path to an Even More Sustainable Bornholm Mere og renere fjernvarme i byerne / More and cleaner district heating in towns and villages Mere vedvarende energi udenfor fjernvarmeområderne / More renewable energy outside the district heating areas Mere strøm fra flere vindmøller / More electricity from more wind turbines Mere Biogas / More biogas Mere miljø med flere elbiler / More electric cars BornBioFuel nye veje til energi / BornBioFuel new sources of energy Bioethanol til transport / Bioethanol for transport Spar på strømmen / Save electricity Spar på varmeregningen / Reduce heating bills Mere motion og mindre transport / More exercise, less transport Mere information og rådgivning / More information and advice Mere koordinering og samarbejde / More coordination and collaboration 36 Forventet prioritering af handlinger / Envisaged priorities for action 38 Bilag A - Mere om Transplan / Appendix A: Further Details about Transplan 40 Bilag B - Bornholms Energiforum / Appendix B: The Bornholm Energy Forum 42

3 Bjarne Kristiansen, Næstformand for Bornholms Vækstforum og borgmester Vice-chairman of Bornholm s Growth Forum and Mayor of the Regional Municipality, Bjarne Kristiansen En global agenda - et bornholmsk varemærke A Global Agenda a Bornholm hallmark I dag benytter de fleste af os strøm og varme der er produceret på olie og kul med største selvfølgelighed. Men de begrænsede olieressourcer og den stigende velstand globalt gør, at forsyningssikkerhed og en markedspris der er til at betale hurtigt kan blive usikre faktorer. Som øsamfund er vi ekstra afhængige af transport bl.a. som livline til omverdenen. For at opretholde den og en fortsat velstandsudvikling på øen ligger en stor udfordring i at sikre en stabil energiforsyning til en pris vi kan betale. Bornholms Energistrategi Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm viser en mulig vej til at udfase øens forbrug af fossile brændsler og gøre Bornholms energiforsyning mere bæredygtig. Strategien er udarbejdet som led i Bornholms deltagelse i det igangværende EU-støttede energiprojekt Transplan. Projektet er initieret i B7 - det internationale ø-samarbejde mellem 7 øer i Østersøen som Bornholm er en del af. Handlingerne i Energistrategi 2025 kræver vilje til samarbejde, koordinering og en række investeringer, hvis visionen om en bæredygtig energiforsyning skal nås inden Med denne strategi lægges op til et tættere samarbejde mellem øens aktører allerede de kommende år. Det fælles mål er at skabe rammer for en energiforsyning, der viser ansvarlighed i forhold til reduktion af CO2 og samtidigt bidrager positivt til at understøtte øens erhvervsudvikling. Today most people use electricity and heat generated from oil and coal without giving it a second thought. Yet the finite nature of our oil-based resources and the spread of prosperity around the world can quickly undermine reliable supplies of these resources and market prices that are within our means. As an island community, we are particularly dependent on transport including as our lifeline to the rest of the world. In our efforts to maintain this and continue developing our island s prosperity, we are facing a major challenge: ensuring stable supplies of energy at a price we can afford. The 2025 Energy Strategy for Bornholm entitled The Path to an Even More Sustainable Bornholm shows a possible way to phase out the island s consumption of fossil fuels and make Bornholm s supply of energy more sustainable. This strategy was prepared as part of Bornholm s involvement in Transplan, an ongoing energy project supported by the European Community. The project was initiated under the auspices of B7, which is an international collaborative effort involving seven islands in the Baltic Sea, one of which is Bornholm. The actions envisioned in the 2025 Energy Strategy require the will to work together, coordinate efforts and make a number of investments for implementing the vision of a sustainable supply of energy by This strategy sets the stage for closer collaboration among the island s players even during the next few years. Our common goal is to lay the groundwork for a supply of energy which reflects our responsibility in relation to reducing carbon emissions and, at the same time, makes a positive contribution to supporting the island s industrial development. Bjarne Kristiansen Borgmester Medlem af B7 styregruppen Bjarne Kristiansen Mayor Member of the B7 Steering Committee

4 Resume Summary Denne energistrategi er udviklet som led i et igangværende energiprojekt Transparent Energy Planning and Implementation kaldet Transplan. Projektet er udsprunget af samarbejdet mellem 7 øer i Østersøen (B7-gruppen). Projektet løber fra 1. september 2007 til 1. marts 2010 og er støttet af EU s energiagentur, EACI, under ordningen Sustainable Communities. (Se evt. bilag A) Visionen i Bornholms Energistrategi 2025 er at gøre Bornholm til et CO2 neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i Energistrategi 2025 er udarbejdet på grundlag af registreret og forventet energiforbrug i hhv og Der er udarbejdet tre energibalancer: Bornholm 2005, Bornholm 2025 business as usual og Bornholm 2025 visionen er nået der alle bygger på kendt eller afprøvet teknologi. Sidstnævnte scenarie er konkretiseret i 12 handlingsforslag der udgør hovedindholdet i energistrategien. For at opnå størst mulig forankring af arbejdet, er der på hver ø nedsat et Energiforum bestående af relevante lokale energiaktører og energiinteressenter (Energiforums medlemmer fremgår af bilag B). Bornholms Energiforum har på en række møder afholdt i 2007/08 givet feedback på de tre energibalancer der indledningsvis her kort præsenteres og på de 12 handlingsforslag der præsenteres under følgende overskrifter: Mere og renere fjernvarme i byerne Mere vedvarende energi udenfor fjernvarmeområderne Mere strøm fra flere vindmøller Mere biogas Mere miljø med flere elbiler BornBioFuel nye veje til energi Bioethanol til landtransport Spar på strømmen Spar på varmeregningen Mere motion og mindre transport Mere information og rådgivning Mere koordinering og samarbejde Bornholms Energistrategi 2025 er en levende og dynamisk plan. Målet i strategien er fastsat, men vejen - de konkrete handlinger - må regelmæssigt justeres, hvis strategien skal forblive aktuel og kunne danne grundlag for koordinering og optimering af muligheder og ressourcer This energy strategy was developed as part of Transparent Energy Planning and Implementation, an ongoing energy project commonly referred to as Transplan. The project came about as a result of the collaboration of seven islands in the Baltic Sea (the B7 Group). The project runs from 1 September 2007 to 1 March 2010 and is supported by the EACI (Executive Agency for Competitiveness and Innovation, also known as the EU s energy agency) under the Sustainable Communities scheme. (See Appendix A for further details.) The 2025 Energy Strategy for Bornholm envisions turning Bornholm into a carbon-neutral society based on sustainable and renewable energy by The 2025 Energy Strategy was drawn up on the basis of the documented and anticipated consumption of energy in 2005 and 2025 respectively. Three energy balance sheets have been prepared: Bornholm 2005 ; Bornholm 2025 Business as Usual ; and Bornholm 2025 Vision Achieved. All three are based on existing or tested technology. The last-mentioned scenario is made more specific in twelve proposed actions which make up the main contents of the energy strategy. To maximise the embedment of these efforts, each island has set up an Energy Forum whose members are local energy players and parties interested in energy (the members of the Bornholm Energy Forum are listed in Appendix B). At a series of meetings in 2007 and 2008, Bornholm s Energy Forum gave feedback regarding the three energy balance sheets presented in brief in this document and to the twelve proposed actions presented below under the following headings: More and cleaner district heating in towns and villages More renewable energy outside the district heating areas More electricity from more wind turbines More biogas More cars BornBioFuel new sources of energy Bioethanol for land-based transport Save electricity Reduce heating bills More exercise, less transport More information and advice More coordination and collaboration The 2025 Energy Strategy for Bornholm is a living, dynamic plan. The aim of the strategy has been determined, but the path we have to travel to reach it i.e. the specific actions we employ needs to be adjusted frequently to keep the strategy relevant and enable it to lay the groundwork for coordination and optimisation of opportunities and resources

5 Vision 2025 Vision 2025 Bornholm er et CO2 neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i Med en koordineret indsats viste øens befolkning og centrale aktører, at det var muligt at stabilisere og omlægge Bornholms energiforbrug inden for en kort årrække. Det fælles projekt gav øens grønne image ny vind i sejlene, og sikrede bornholmerne en energipris der var til at betale inden oliepriserne for alvor gik til tops. Den større omsætning i lokalt produceret energi skabte øget beskæftigelse i landbruget og energisektoren, og Bornholm og bornholmske produkter vandt nye hjerter, da de blev markedsført med det grønne Ø-mærke. Visionens sigte er: at øge forsyningssikkerheden at bidrage til den lokale beskæftigelse og værditilvækst at reducere Bornholms afhængighed af fossile brændsler at reducere bornholmernes CO2-udslip til et minimum at styrke øens grønne image Visionen har været formuleret på forskellig vis tidligere. Senest i 2008 i brandingstrategien Mere Bornholm, i den regionale udviklingsplan og i Bornholms samlede kommuneplan- og agenda 21-strategi. Bornholm is a carbon-neutral community based on sustainable and renewable energy by Through a coordinated effort, the island s residents and key players demonstrated that it was possible to stabilise and convert Bornholm s energy consumption within a short span of years. The joint project revitalised the island s green image and secured affordable energy for the residents of Bornholm before oil prices began to skyrocket in earnest. The large-scale turnover of locally-generated energy created more jobs in agriculture and the energy sector, and Bornholm and its products won over many new admirers when the products were marketed under the Green Island label. The aims of the vision: to improve the security of supply; to contribute to local employment and value creation; to reduce Bornholm s dependence on fossil fuels; to minimise the carbon emissions generated by the Bornholm community; to reinforce the island s green image. The vision has been formulated in a variety of ways in the past, most recently in 2008 in the branding strategy More Bornholm, in the regional development plan and in Bornholm s combined regionalmunicipal development plan and Agenda 21 strategy.

6 Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm The Path to an Even Mo re Sustain able Bornhol m Energibalancer Energy B alances Bornholm Vision Bornholm 2005 Grøn energi Renewable energy sources Bornholm Business as Usual Energi til skibs- og flytrafik Energy for ships and air traffic Fossile brændstoffer i øvrigt Other fossile fuels Indholdet i Energistrategi 2025 bygger på tre energibalancer der er udarbejdet ved hjælp af et specialudviklet regneark, hvori alle data om energiforbrug og brændselstyper indgår. Kun handlinger der bygger på afprøvede og økonomisk rentable teknologier er indarbejdet. Med assistance fra konsulentfirmaet PlanEnergi er øens data indtastet og bearbejdet til tre energibalancer: Energibalancen Bornholm 2005 Energibalancen Bornholm uden særlig indsats Energibalancen Bornholm visionen er nået De konkrete data fra energibalancen Bornholm 2005 har dannet grundlag for de to scenarier for The content of the 2025 Energy Strategy is based on three energy balance sheets prepared using a specially developed spreadsheet incorporating all data relating to energy consumption and types of fuel. Only actions that are based on tested, economically viable technologies have been incorporated. With the assistance of the PlanEnergi consulting firm, the island s data were input and processed for the three energy balance sheets: Bornholm 2005 Bornholm 2025 Business as Usual Bornholm 2025 Vision Achieved. The specific data from the Bornholm 2005 energy balance sheet laid the groundwork for the two scenarios relating to Bornholm Business as Usual 2025 Vision Affaldsbrænding / Waste burning 4% 4% 5% Varme pumper / Heat pumps 0% 0% 1% Biobrændsel (import) / Biofuel (import) 6% 6% 8% Biobrændsel (lokal) / Biofuel (local) 9% 9% 15% Halm / Straw 5% 5% 8% Gødning / Fertilizer 0% 3% 6% Solvarme / Solar 0% 0% 1% Vind / Wind 3% 3% 22% Organisk affald / Organic house waste 0% 0% 5% Benzin / Benzin 10% 10% 2% JP 1 / JP 1 1% 1% 1% Diesel / Diesel 8% 8% 9% Let olie / Light olie 29% 27% 17% Tung olie / Heavy olie 0% 0% 0% Kul / Coal 12% 12% 0% Gasflaske import / Gas cylinder import 0% 0% 0% EL / Electricity 12% 11% 0%

7 Bornhol m 2005 Bornhol m 2025 Busin ess as Usual Energibalancen for 2005 (opgjort ultimo 2007) svarer stort set til det nuværende forbrug. Den viser at ca. 80 % af øens samlede energiforbrug fortsat er baseret på importerede brændsler. Den største udfordring ligger i at erstatte andelen af importerede fossile brændstoffer som kul, olie, benzin og diesel med energikilder med et lavere CO2-udslip eller som er CO2 neutrale. En væsentlig andel af de importerede fossile brændsler er importerede kul, der bliver anvendt af Østkraft og Rønne Vand og Varme i fjernvarmeproduktionen til Rønne. En anden væsentlig andel af de fossile brændsler der anvendes er olieforbruget til skibs- og flytrafik. Det udgør i % af øens samlede olieforbrug. Heri er kun medregnet brændstof bunkret på Bornholm. Transportregnskabet er valgt opgjort sådan på baggrund af drøftelser med de øvrige partnere i Transplan-projektet. Valget synliggør, at øer her har en særlig udfordring. Ved kun at medregne den ene transportstrækning (i princippet fra øerne) undgås at energiopgørelserne fuldstændigt domineres af fly og skibstrafik, hvis brændstof og teknologiudvikling afhænger af markedskræfter vi som øsamfund kun har ringe indflydelse på. The energy balance sheet for 2005 (worked out in late 2007) is basically commensurate with the present level of consumption. It shows that 80 % of the island s total energy consumption is still based on imported fuels. The biggest challenge lies in replacing the percentage of imported fossil fuels e.g. coal, oil, petrol and diesel with energy sources that have lower carbon emissions or which are carbon neutral. An appreciable share of the imported fossil fuels is coal used by the Østkraft (power utility) and Rønne Vand og Varme (heat and water utility) for the production of district heating in Rønne. Another sizeable portion of the fossil fuels goes to sea and air traffic, constituting 37 % of the island s total consumption of oil in This figure only includes fuel kept in bunkers on Bornholm. This method of accounting for transport was chosen on the basis of discussions with the other partners in the Transplan project. The choice underlines that this area is a particular challenge for island communities. Including only one direction of transport (in principle away from the islands) in the specifications avoids the risk of the energy accounts being completely dominated by air and sea traffic, whose fuel and technological development depend on market forces over which we, as island communities, exert little influence. Mærkbar udvikling sker sjældent uden en bevidst indsats. For at illustrere dette er lavet en energibalance for Bornholm i 2025 med de forventede fremskrivninger af forbrugsmønstre bl.a. stigning i elforbrug og øget landtransport. Vi har kaldt dette scenarie business as usual, og har valgt kun at medregne større energianlæg der ved opgørelsestidspunktet var i drift som f.eks. Biokraft og fjernvarmeforsyningen i Hasle. Som det fremgår af tabel 1 vil CO2-udledningen per indbygger i dette scenarie fortsat stige. Generelt viser dette scenarie, at få større tiltag ikke er tilstrækkeligt til at ændre på status quo, da disse blot vil forsvinde i merforbrug. Noticeable development rarely occurs without a deliberate effort. To illustrate this, an energy balance sheet was made for Bornholm in 2025 with the expected projected consumption patterns, i.e. increased consumption of electricity, increased land transport, etc. We call this scenario business as usual and chose to include only large-scale energy systems that were operating at the time of specification, e.g. Biokraft, Hasle s district heating system, etc. As Table 1 shows, the per capita carbon emissions continue to rise in this scenario. In general, this scenario shows that a few sweeping initiatives are insufficient to change the status quo, as they are merely offset by additional consumption.

8 Bornhol m 2025 Vision Hvad kan vi s pare i C O2? / How can w e reduce ou r carbon emissions? CO2 emission (1000 t) og vedvarende energi % Carbon emissions (1,000 t) and renewable energy (%) I alt Pr. indbygger Skibe Vedvarende energi % Total Per capita Sea traffic Renewable energy % , (0-alternativ) 271 6, , Hvad kræver det af lokale ressourcer? What local resources will be required to achieve this? Lokale ressourcer Forbrug 2005 Forbrug 2025 Produktion 2005 Produktion 2025 Local resources Consumption, 2005 Consumption, 2025 Production, 2005 Production, 2005 Gylle 40 % 80 % af gyllen 1,3 GWh 75 GWh Slurry 40 % 80 % of slurry 1.3 GWh 75 GWh Med implementering af de handlinger der peges på i denne energistrategi vil visionen, så godt som, være nået i At energibalancen fortsat rummer en del fossile brændsler skyldes, at der ikke er peget på alternative brændstoffer til skibs- og flytrafikken i denne strategi. Det forventes at prisstigninger på olie og skærpede internationale miljøkrav vil sætte skub i en udvikling af alternativer til fossile brændsler også til skibs- og flytrafikken. Hvis ikke det sker indenfor de kommende år, må overvejes, hvordan der kan kompenseres for dette fossile brændstofforbrug i en kommende revision af energistrategi Energibalance Visionen er nået viser, at energistrategiens vision kan nås ved en samlet indsats. Beregningerne der ligger til grund for energibalancen viste (ikke overraskende), at koordinering af energiressourcer (herunder prioritering af anlæg og teknologi) og en reduktion i forbrug (større energieffektivitet) tilsammen udgør nøglen til at energibalancen kan realiseres inden By implementing the actions singled out in this energy strategy, the vision will for all intents and purposes be achieved in The reason the energy balance sheet still includes a number of fossil fuels is that alternative fuels for air and sea traffic are not specified in this strategy. It is expected that oil-price increases and stricter international environmental requirements will boost the development of alternatives to fossil fuels, also for air and sea traffic. If this does not take place in the years ahead, a forthcoming revision of the 2025 Energy Strategy should indicate how to compensate for this consumption of fossil fuels. The energy balance sheet Bornholm 2025 Vision Achieved shows that the energy strategy s vision can be achieved by making a coordinated effort. Not surprisingly, the calculations on which the energy balance sheet is based showed that the coordination of energy resources (including the prioritising of systems and technologies) and the reduction of consumption (greater energy efficiency) jointly comprise the key to implementing the energy balance-sheet figures before Halm 33 % af overskud 65 % af overskud 73 GWh 110 GWh Straw 33 % of the surplus 65 % of the surplus 73 GWh 110 GWh Træ (flis og brænde m.m.) GWh 187 GWh Wood (chips, firewood, etc.) GWh 187 GWh Affald 89 % 95 % 57 GWh 61 GWh Waste 89 % 95 % 57 GWh 61 GWh Andet (til BornBioFuel) GWh Other (for BornBioFuel) GWh Import Træflis m³ 9 GWh 18 GWh Wood chips - 7,000 m³ 9 GWh 18 GWh Træpiller/briketter t t 71 GWh 59 GWh Wood pellets/briquettes 14,400 t 12,000 t 71 GWh 59 GWh På de følgende sider præsenteres energibalancen 2025 Visionen er nået i 12 handlinger der tilsammen udgør den foreløbige vej. Til hver handling er knyttet en faktaboks der opsummerer målet for handlingen, forudsætninger, virkning (CO2-besparelse), handlingsforslag samt forslag til aktører. The energy balance sheet Bornholm 2025 Vision Achieved is presented on the following pages in twelve actions which jointly constitute the path at present. A facts box associated with each action sums up the goal of the action, its prerequisites and impact (reduction of carbon emissions), and the measures and players proposed.

9 M e r e o g r e n e r e f j e r n va r m e i b y e r n e More and cleaner district heating in towns and villages 1 Varmeplan Bornholm 2007 indeholder udbygningsplaner for fjernvarme baseret på biomasse i Hasle-Sorthat-Muleby-Nyker, Balka-Snogebæk, Aakirkeby-Nylars-Vestermarie samt Østerlars og Østermarie. Den planlagte udbygning er indarbejdet i denne strategi. Det vil betyde at ca. 60 % af ejendommene på Bornholm på sigt vil blive forsynet med fjernvarme. (Fjernvarme i kystbyer med klippegrund som Allinge-Sandvig, Tejn, Gudhjem og Svaneke kan eventuelt blive aktuelt, når olieprisen stiger yderligere). Fjernvarmen ventes primært produceret på lokale ressourcer som halm, træflis samt overskudsvarme fra Biokraft og BornBioFuel m.fl. Markedspriser, tilgængelighed og teknologi vil afgøre hvilken biomasse der løbende prioriteres. Fjernvarmeforsyningen i Rønne er baseret på varme fra affaldsforbrændingen (BOFA Bornholms Affaldsbehandling) og varme produceret på kul suppleret med ca. 15 % biomasse (Østkraft). Derudover har Rønne Vand og Varme en reservecentral baseret på olie. Denne strategi lægger op til, at varmeproduktion på Østkraft inden 2025 primært er baseret på biomasse (halm og flis). Beregninger viser, at mængden af lokal tilgængelig halm og træflis ikke rækker til fjernvarmeudbygning i yderligere 9 byer. I denne strategi er lokal biomasse valgt suppleret med fortsat import af træflis og solvarmeanlæg (ét eller flere) på samlet ca m². The 2007 Heating Plan for Bornholm includes plans to extend biomass-based district heating to the areas of Hasle- Sorthat-Muleby-Nyker, Balka- Snogebæk and Aakirkeby- Nylars-Vestermarie, as well as to Østerlars and Østermarie. These extension plans are incorporated into the strategy. This will mean that 60% of Bornholm s households will eventually be supplied with district heating. (District heating in towns and villages situated on bedrock, e.g. Allinge-Sandvig, Tejn, Gudhjem and Svaneke, could become realistic when the price of oil increases to a higher level). District heating is expected to be generated primarily from local resources, e.g. straw, wood chips and surplus heat from Biokraft, BornBioFuel, etc. Market prices, accessibility and technology will determine which biomass will be given priority at the time in question. The supply of district heating in Rønne is based on heat generated by the incineration of refuse (BOFA, waste management utility) and heat generated by coal, supplemented by biomass (15%) from Østkraft (power utility). In addition, Rønne Vand og Varme (heat and water utility) has a reserve-load facility powered by oil. This strategy sets the stage for basing Østkraft s heat generation primarily on biomass (straw and chips) by Calculations show that the volume of straw and wood chips available locally is insufficient for developing district heating in an additional nine villages. Accordingly this strategy uses local biomass, supplemented by solar heating systems (one or more with a combined area of 12,500 m²), and the continued import of wood chips. Etablering af fjernvarme baseret på biomasse og sol i 9 byer Udfasning af kul som brændsel inden 2025 Lokale brændsler: t halm og m³ flis Import: 7000 m³ flis Solvarmeanlæg på m² t CO2 sparet Handlingsforslag: Koordinering af net-struktur, brændsler og optimering af net Forsyningsselskaber, Bornholms Regionskommune, brændselsleverandører m.fl. Establish district heating based on biomass and solar energy in nine villages/towns Phase out coal as a fuel before 2025 Local fuels: 15,000 t of straw and 25,000 m³ of wood chips Import 7,000 m³ of wood chips Solar heating systems covering 12,500 m² Elimination of 68,000 t of carbon emissions Measures proposed: Coordination of grid structure, fuels and grid optimisation Utility companies, Regional Municipality of Bornholm, fuel suppliers, etc.

10 Mere vedvarende energi udenfor fjernvarmeområderne More renewable energy outside the district h eating areas 2 Alle oliefyr omstilles til varmepumper, træpillefyr, solvarme etc. Replace all oil furnaces with heat pumps, wood-pellet furnaces, solar heating, etc. De fleste huse i det åbne land og i byområder der ikke er omfattet af fjernvarme opvarmes i dag med olie. Flere supplerer helt eller delvist olieopvarmning med el, brænde, træpiller, korn, halm, flis, solvarme, jordvarme og varmepumper. Energistrategien forudsætter at stort set alle oliefyr er taget ud af drift inden De i dag mest anvendte alternativer til erstatning for olieopvarmning er varmepumper og træpillefyr. I beregningsgrundlaget for denne strategi er valgt en ligelig fordeling på 2000 varmepumper og 2000 træpillefyr. For at minimere importen af træpiller anbefales et scenarie, hvor der installeres solvarmeanlæg på halvdelen af træpilleanlæggene. Solvarme er i dag bruger-økonomisk fordelagtigt (for visse forbrugere) og vil kunne dække ca. 25 % af disse huses varmeforbrug. Der er naturligvis tale om et forsimplet foreløbigt scenarie. Den teknologiske udvikling og masseproduktion af udvalgte teknologier ventes snart at gøre det rentabelt at skræddersy energiløsninger til individuelle behov ud fra en langt mere varieret palet af kombinationsmuligheder. Aktuelt er i Danmark i disse år fokus på miljøpåvirkninger fra private brændeovne og brændselskedler. Hvis der kommer skærpede krav til forbrændingskvalitet og udslip kan det betyde, at dele af den private opvarmning baseret på biomasse, der i dette scenarie regnes for bæredygtig, helt eller delvist må omlægges. Most houses in the rural and urban areas that are not included in district heating are currently heated by oil. A number of them supplement oil-based heating totally or partly with electricity, firewood, wood pellets, grain, straw, chips, solar heat, geothermal heat and/or heat pumps. The energy strategy requires the removal from operation of virtually all oil furnaces before Today, the most widely used alternatives to oil-based heating are heat pumps and wood-pellet furnaces. The calculations of this strategy are based on an equal number of heat pumps and wood-pellet furnaces (2,000 of each). To minimise imports of wood pellets, the strategy recommends a scenario where solar panels are installed in combination with half of the wood-pellet systems. Today, solar heat is advantageous from a user-economy perspective (for certain consumers), and it could meet about 25% of the heating needs of these households. Naturally, this is a simplified, preliminary scenario. Technological developments and the mass production of selected technologies are soon expected to make it profitable to tailor energy solutions to meet individual needs on the basis of a far more varied range of possible combinations. At present, the negative environmental impact of private wood-burning stoves and firewood-fired furnaces is in focus. If stricter requirements are imposed on their combustion quality and emissions, this could require the complete or partial conversion of some of the private heating solutions based on biomass, that are otherwise considered sustainable in this strategy. Solvarmeanlæg (1000 stk.) i forbindelse med etablering af træpillefyr (2000 stk) 2000 varmepumper (jord-, bjerg-, sø- og luftvarme) t CO2 sparet Handlingsforslag: Information og individuel rådgivning Motivationsfremmende kampagner og tilbud Kvalificering af håndværkere (fagskoler, kurser mm.) Afdække potentialerne i lokal træpilleproduktion Energitjenesten, Østkraft, private energirådgivere, VVS-branchen, Vækstforum, Bornholms Regionskommune, savværker m.fl. Solar heating systems (1,000 units) in connection with the installation of wood-pellet furnaces (2,000 units) 2,000 heat pumps (terrestrial, geothermal, sea/lake heat and air source heat pumps) Elimination of 32,000 t of carbon emissions Measures proposed: Information and consultancy Motivational campaigns and offers Skills enhancement of tradesmen (technical schools, courses, etc.) Identification of prospects for local wood-pellet production Energy Service Denmark, Østkraft, private energy consultants, HVAC sector, Growth Forum, Regional Municipality of Bornholm, timber mills, etc.

11 Mere strøm fra flere vindmøller 3 More electricity from more wind turbines På Bornholm er i dag 40 vindmøller med en samlet effekt på ca. 31 MW. De fleste møller er opført i perioden med en samtidig skrotning af udtjente møller. Bornholms Regionskommune udsendte i 2007 et offentligt debatoplæg om vindmølleudbygning på land. Samlet kom forslag med en kapacitet på ca. 25 MW. Samtidigt blev offentliggjort et forslag til en havvindmøllepark med møller placeret 6 km fra kysten ud for Arnager. Søkablet til Sverige begrænser mængden af strøm der kan eksporteres. Derfor må vi på Bornholm finde nye veje til afsætning/lagring af strøm, hvis vindkraften øges betydeligt. I denne strategi forudsættes, at der parallelt med udbygningen af vindkraft etableres et lokalt transmissionsnet der kan aftage den øgede strømkapacitet bl.a. til varmepumper, elbiler, deponi via omsætning til varme etc. I denne strategi er indarbejdet en forholdsvis stor øgning af strøm fra vindmøller (ca. 90 MW). Beregningsmæssigt er valgt en fordeling med ca. 75 MW etableret på havet og ca. 15 MW på land. Den endelige fordeling, kapacitet mm må afklares i kommende drøftelser, aftaler og beslutninger. Today, Bornholm has forty wind turbines with a combined output of 31 MW. Most of the turbines were erected between 2001 and 2005, at the same time as worn-out turbines were being scrapped. In 2007, the Regional Municipality of Bornholm issued a public discussion paper concerning the increase in the number of wind turbines on land. Proposals with a combined capacity of roughly 25 MW were submitted. This coincided with the announcement of a proposal for a sea-based wind farm, made up of 12 to 15 wind turbines located 6 km off the coast at Arnager. The undersea cable to Sweden limits the volume of electricity that can be exported. For this reason, we on Bornholm must find new ways of selling/ storing power if we are to substantially increase power generated by wind turbines. In parallel with the enlargement of wind-power capacity, this strategy requires the establishment of a local transmission grid capable of collecting the electricity generated from this increased capacity for heat pumps, electric cars, and storage by converting the electricity into heat, etc. This strategy incorporates a relatively high increase of electricity generated by wind turbines (approximately 90 MW). For calculation purposes, the strategy is based on a breakdown of 75 MW established at sea and 15 MW on land. The final breakdown, capacity, etc., will have to be worked out in forthcoming discussions, agreements and resolutions. Samlet udbygning af vindmøllestrøm på 90 MW Udbygning på land: ca. 15 MW Udbygning til havs: ca. 75 MW t CO2 sparet Samlet el-produktion 294 GWh Handlingsforslag: Udbygning af det lokale transmissionsnet Politisk stillingtagen om udbygning på land Fortsat dialog mellem energistyrelsen og relevante aktører Vækstforum, Østkraft, private interessenter, Energistyrelsen og Bornholms Regionskommune (myndighed) m.fl. Increase the combined power generated by wind turbines (90 MW) Land-based development: 15 MW Sea-based development: 75 MW Elimination of 33,000 t of carbon emissions Total production of electricity: 294 GWh Measures proposed: Development of the local transmission grid Policies for land-based development Ongoing dialogue between the Danish Energy Agency and relevant players. Growth Forum, Østkraft, interested parties in the private sector, Danish Energy Agency and the Regional Municipality of Bornholm (authorities), etc.

12 Mere Biogas More biogas 4 Bornholm har erfaring med biogas fra det højteknologiske biogasanlæg på Biokraft ved Åkirkeby. Biokraft forventer, ved fuld udbygning at anvende ca. 40 % af den tilgængelige gylle på Bornholm. Det svarer til en el-produktion på ca. 15 MWh årligt. Det anslås, at en tilsvarende mængde gylle vil være praktisk tilgængelig for biogas-produktion. Bornholm has experience in biogas from Biokraft, a high-tech biogas plant near Aakirkeby. Biokraft expects that when fully developed, the plant could process 40% of the slurry available on Bornholm. This would be equivalent to the generation of 15 MWh of electricity a year. It is estimated that a similar volume of slurry would be available in practice for biogas production. Yderligere 40 % af den samlede gylleproduktion anvendes til energiproduktion Etablering af traditionelle biogasanlæg Kobling til fjernvarmeproduktion (26 GWh) Kobling til offentlig biogasdrevet transport (7 GWh) Kobling til el-net (15 MWh) Use an additional 40% of the total slurry production for generating energy Establishment of traditional biogas plants Linkage to district-heating production (26 GWh) Linkage to biogas-powered public mass transit (7 GWh) Linkage to electricity grid (15 MWh) Udbygningen af biogasproduktionen (etableret som ét eller flere anlæg) ventes at give en el-produktion på ca.15 MWh samt en overskudvarme der med fordel indgår i en fjernvarmeforsyning. Sidstnævnte bør tages i betragtning ved lokalisering. En del biogas vil kunne anvendes som drivmiddel i stedet for diesel i den bornholmske busdrift (BIO-BAT) og derved understøtte den kollektive trafiks miljørigtige image. The expansion of biogas production (established as one or more plants) is expected to generate 15 MWh of electricity as well as surplus heat that could be used for the benefit of district heating supply. The last-mentioned should be considered when determining the plant s location. A certain amount of biogas could be used as fuel to replace diesel in Bornholm s bus operations (BIO-BAT), thus enhancing the eco-friendly image of mass transit t CO2 sparet Handlingsforslag: Planlægning af anlæg og koordinering af afsætning Private interessenter, Bornholms Landbrug, Biokraft, Forsyningsselskaber, BAT m.fl Elimination of 3,000 t of carbon emissions Measures proposed: Planning of facilities and coordination of sales Interested parties in the private sector, Bornholm Farmers Union, Biokraft, utility companies, BAT (regional bus company), etc.

13 Mere miljø med flere elbil er More electric cars 5 Udviklingen af personbiler drevet på el er i hastig udvikling, og flere modeller ventes lanceret i de kommende år. Forinden skal gerne ske gennembrud i forskning og udvikling af batterier og anden teknologi, der vil give el-biler den fornødne komfort og kapacitet til at være et realistisk alternativ til benzin- og dieselbiler. Med de forholdsvis korte afstande der er på Bornholm ventes elbiler at blive et attraktivt alternativ for de der kører dagligt, så snart bilerne er konkurrencedygtige i anskaffelsespris og drift. Det er skønnet i forbindelse med denne energistrategi, at 40 % af benzin- og dieselforbruget til persontransport vil kunne erstattes af transport i eldrevne køretøjer inden % af det samlede benzin- og dieselforbruget til persontransport erstattes af el Rentabel brugerdrift, f.eks elproduktion med nattakster 80% nyttevirkning i elbiler Infrastruktur til opladning af elbiler t CO2 sparet Replace 40% of the total petrol and diesel consumed for passenger transport with electricity Affordable user operations, e.g. generation of electricity with night-time rates 80% efficiency in electric cars Infrastructure for recharging electric cars Elimination of 14,000 t of carbon emissions The development of electrically-powered passenger cars is occurring in leaps and bounds, and a number of models are expected to be launched in the years ahead. Until then, an R&D breakthrough in terms of batteries and other technology will hopefully occur to give the electric cars the comfort and capacity required for becoming a realistic alternative to cars powered by petrol or diesel. In view of the relatively short distances on Bornholm, electric cars are expected to become an attractive alternative for people who drive on a daily basis as soon as the cars purchase price and operating costs are competitive. This energy strategy estimates that 40% of the petrol and diesel consumed for passenger transport could be replaced by transport in electrically powered vehicles before Handlingsforslag: Elbilpionérer ( Østkraft, Bornholms Regionskommune m.f.) Etablering af opladerstationer El-biler markedsføres hos øens biludlejningsaktører Vækstforum, Østkraft, Bornholms regionskommune, øens biludlejninger, miljøbevidste virksomheder og borgere m.fl. Measures proposed: Electric-car pioneers (Østkraft, Regional Municipality of Bornholm, etc.) Establishment of recharging stations Electric cars marketed at the island s car rental agencies Growth Forum, Østkraft, Regional Municipality of Bornholm, island car rental agencies, eco-aware enterprises and citizens, etc.

14 BornBioFuel nye veje til energi 6 B o r n B i o F u e l n e w s o u r c e s o f e n e r g y BioGasol A/S er et dansk selskab der ejer rettigheder og knowhow til 2. generationsbioenergi-teknologi en teknologi der kan vise sig banebrydende og som endnu ikke er implementeret. I 2007 stiftede BioGasol selskabet BornBioFuel med henblik på at etablere et demonstrationsanlæg på Bornholm. Grundlaget for etablering af et demonstrationsanlæg i Aakirkeby er klart. Projektet afventer pt. tilskudsmidler fra EUDP-puljen. Afklaring forventes i generation af bioethanolanlæg henter energi fra plantematerialer som græs (bl.a. fra grøftekanter), haveaffald, træflis, pap- og papiraffald, restprodukter fra biogasanlæg, våd halm og lignende. Den årlige produktion ventes at udgøre omkring m³ bioethanol, 7 mio. m³ biogas og tons brændselspellets. Produktionen forventes overvejende baseret på lokale affaldsprodukter der i dag ikke anvendes i andre energianlæg. Den producerede biogas ventes afvendt som brændsel i et kraftvarmeværk, og varmen afsat via det kommende fjernvarmeværk i Aakirkeby. El-produktionen ventes afsat til nettet. Produktion og CO2 reduktion af brændselspellets er ikke med i denne strategi, da der er usikkerhed om deres brændværdi.fald, restprodukter fra biogasanlæg, våd halm og lignende, overvejende baseret på lokale affaldsprodukter der i dag ikke anvendes i andre energianlæg. BioGasol A/S is a Danish company which owns the rights and know-how for second generation bioenergy technology, which could turn out to be ground-breaking and which remains to be implemented. BioGasol founded the company BornBioFuel in 2007 with a view to establishing a demonstration facility on Bornholm. The groundwork has been laid for the establishment of a demonstration facility in Aakirkeby. The project is currently awaiting subsidy from Denmark s energy-technology development and demonstration programme (EUDP). Clarification is expected in The sources of energy for a second-generation bioethanol plant will include plant matter (e.g. grass from grass verges, etc.), garden refuse, wood chips, waste cardboard and paper, residual products from biogas plants, wet straw and the like. Annually, production is expected to be 10,000 m³ of bioethanol, 7 million m³ of biogas and 10,000 tonnes of fuel pellets. It is expected that the production process will primarily be based on local refuse products currently not utilised by other energy systems. The biogas produced is expected to be used as fuel in a combined heat and power (CHP) plant, the heat from which will be sold to a future district heating plant in Aakirkeby. The electricity generated is expected to be sold to the grid. The production of fuel pellets and the reduction of carbon emissions associated with them are not included in this strategy due to uncertainty regarding their calorific value. Refuse, residual products from biogas plants, wet straw and the like are primarily based on local refuse products currently not utilised by other energy systems. Etablering af 2. generations bioethanolanlæg (BornBioFuel) Finansiering afklares Behov for biomasse osv. beskrevet i VVM-redegørelse t CO2 sparet (uden pellets) Produktion af træ-pellets (brændværdi skal afklares) BornBioFuel m.fl. Establish second-generation bioethanol plant (BornBioFuel) Funding clarified The need for biomass, etc., is specified in an Environmental Impact Assessment Elimination of 17,000 t of carbon emissions (without wood pellets) Production of wood pellets (calorific value needs to be clarified) BornBioFuel m.fl.

15 B i o e th a n o l t i l t r an s p o rt 7 B i o e th a n o l f o r t r an s p o rt BornBioFuels produktion af bioethanol forudsættes i denne strategi anvendt i personbiler og eventuelt i busser og lastbiler. Den samlede produktion ventes at ligge omkring m³ ethanol. Det svarer til, at ca. 40 % af benzinforbruget eller ca. 22 % af det samlede forbrug af diesel og benzin til transport på land kan erstattes af ethanol. Bioethanol kan blandes i benzin. Alle biler kan uden ombygning køre på benzin der indeholder 10 % ethanol. Enkelte nye biler kan køre på op til 85 % ethanol. Ethanol er i modsætning til benzin CO2 neutral. This strategy presupposes that the bioethanol produced by BornBioFuel is used in passenger cars and possibly in buses and lorries. The total production is expected to be around 10,000 m³ of ethanol. This is commensurate with replacing 40% of the petrol consumption with ethanol or saying that it is possible to replace roughly 22% of the total consumption of diesel and petrol for land-based transport with ethanol. Bioethanol can be admixed with petrol. All cars can run on petrol with a 10% ethanol content without having to modify their engines. A few new cars can run on up to 85% ethanol. Unlike petrol, ethanol is carbon neutral. 22 % af benzin- og dieselforbruget erstattes af m³ ethanol Produktion og distribution af bioethanol til konkurrencedygtige priser t CO2 sparet Handlingsforslag: Etablere påfyldningsstationer og blandefaciliteter Markedsføre biler til bioethanol BornBioFuel, benzindistributører, bilforhandlere, bilflådeejere (BRK, virksomheder) Replace 22% of the petrol and diesel consumed with 10,000 m³ of ethanol Production and distribution of bioethanol at competitive prices Elimination of 16,000 t of carbon emissions Measures proposed: Establish filling stations and mixing facilities Market cars which run on bioethanol BornBioFuel, petrol distributors, car dealers, car-fleet owners (Regional Municipality, enterprises)

16 Spar på strømmen Save electricity 8 MWh P OWER C ONS UMPT ION, B OR NHOLM, , , ,000 Elforbruget på Bornholm steg med godt 20 % i 80 erne, men siden 1991 har elforbruget ligget nogenlunde stabilt omkring GWh/år. Strøm er en af de energikilder som i dag flyder frit over landegrænser. Sydsverige og dermed også Bornholm er aftagere af en strøm der er produceret på bl.a. vandkraft, kul og A-kraft. Den er derfor væsentligt mere CO2 neutral end strøm, der produceres på fossile brændstoffer. I fastlæggelsen af grundlaget for denne energistrategi er det vurderet muligt at reducere elforbruget med 5 % frem mod Reduktionen ventes opnået gennem produktudvikling, effektivisering og besparelser i private hjem, i erhvervslivet og i den offentlige sektor. Bemærk at de tiltag i strategien, der bevirker et øget elforbrug (ny varmepumper, elbiler mm) her ikke er medregnet. Samlet set ventes derfor en stigning i både elproduktion (baseret på vindkraft) og elforbrug (ny teknologi til erstatning for olieteknologi). Although the consumption of electricity on Bornholm increased by more than 20% in the 1980s, it has more or less levelled off at 250,000 GWh/ year since Electricity is a source of energy that currently moves freely across internationally borders. Southern Sweden and, thus, Bornholm buy electricity generated from hydropower, coal, nuclear energy, etc., making the electricity significantly more carbon-neutral than power generated solely from fossil fuels. In determining the basis for this energy strategy, the potentially reducible power consumption was estimated to be 5% by The reduction is expected to be achieved through product development and efficiency measures, as well as through reduced consumption in private households, the business community and the public sector. It should be mentioned that the strategy s initiatives which result in an increase in the use of electricity (new heat pumps, electric cars, etc.) are not included in these calculations. Overall, therefore, the generation of electricity (wind-based) and the use of electricity (new technology replacing oil-based technology) are both expected to increase. El-forbruget skal reduceres med 5 % (eksklusiv forbrug til ny varmepumper, elbiler etc.) Fortsat produktudvikling 240, , , , , , , , , , t CO2 sparet Reduce the consumption of electricity by 5% (excluding electricity for new heat pumps, electric cars, etc.) Continued product development Elimination of 4,000 t of carbon emissions Handlingsforslag: Koordineret informations- og energirådgivning Kampagner og aktiviteter der kan få os til at ændre vaner Østkraft, Energitjenesten, Bornholms Regionskommune og andre storforbrugere, VVSog byggebranchen, private rådgivere, pengeinstitutter m.fl Measures proposed: Coordinated information and energy consultancy Campaigns and activities to encourage us to modify our behaviour Østkraft, Energy Service Denmark, Regional Municipality of Bornholm and other largescale consumers, the HVAC and construction sectors, private consultants, banks, etc.

17 Spar på varmeregning en R e d u c e h e ati n g b i l l s 9 10 Mere motion og mindre transport M o r e e x e r c i s e, l e s s t r an s p o rt Alle undersøgelser viser, at der fortsat er et stort potentiale alene ved besparelser og effektivisering i den danske bygningsmasse, endda med få års tilbagebetalingstid (under 8-10 år). Nettoenergi-forbruget på Bornholm til opvarmning af bygninger og brugsvand udgjorde ca. 425 GWh i Forbruget er steget siden 1985 trods øget isolering af bygninger mm. Det skyldes bl.a., at bygningsmassen er vokset. Det forventes at bygningsmassen på Bornholm fortsat vil blive udbygget. I forbindelse med bygningsrenoveringer vil energieffektivisering i fremtiden veje tungere end før, alene i kraft af stramninger i byggelovgivningen. Det er sat som mål, i denne strategi, at varmeforbruget til bygningsopvarmning vil kunne reduceres med 10 % frem til All studies show that great potential savings can still be made solely by increasing efficiency and reducing consumption in Denmark s building stock, and with only a few years repayment time (less than eight to ten years) at that. In 2005, the net energy consumption on Bornholm for heating buildings and utility water amounted to 425 GWh. Consumption had risen since 1985, in spite of increased insulation of buildings, etc. One of the reasons for this was an increase in the existing building stock. Bornholm s building stock is expected to be enlarged further. In connection with building refurbishment, energy efficiency will be more important than ever in the future, purely as a result of stricter building regulations. The target set in this strategy stipulates that it will be possible to reduce the amount of heat used to heat buildings by 10% up to Varmeforbruget reduceres med 10 % Aktiv rådgivning og markedsføring, kampagner etc t CO2 sparet Handlingsforslag: Koordineret informations- og energirådgivning Kampagner og aktiviteter der kan få os til at ændre vaner Østkraft, Energitjenesten, VVS- og byggebranchen, private rådgivere, Bornholms Regionskommune, pengeinstitutter m.fl Reduce heat consumption by 10% Active consultancy and marketing, campaigns, etc. Elimination of 15,000 t of carbon emissions Measures proposed: Coordinated information and energy consultancy Campaigns and activities to encourage us to modify our behaviour Østkraft, Energy Service Denmark (Bornholm), the HVAC and construction sectors, private consultants, Regional Municipality of Bornholm, banks, etc. I 1985 blev benzin og dieselforbruget til vejtransport på Bornholm opgjort til ca. 205 GWh. I 2005 var det steget til ca. 220 GWh. Det kan ikke afklares om opgørelserne er foretaget på fuldstændig samme grundlag, men hvis tallene er sammenlignelige, er der tale om en relativt beskeden stigning på knap 7 % over de 20 år. I de 20 år er bilparken og turisttrafikken øget, og den relativt beskedne stigning må delvist forklares med at de nyere køretøjer er blevet mere energieffektive. Regeringens Energistrategi 2025 venter en stigning i energiforbruget i den samlede transportsektor på 17 % fra 2005 til Målet i denne strategi er, at energiforbruget til transport på land kun vil stige med 10 % i perioden Forventningen om denne lavere stigning bygger på de relativt beskedne transportafstande, og på at cykling og gang helt eller delvist er et reelt alternativ for mange i dagligdagen. In 1985, the consumption of petrol and diesel for road transport on Bornholm was calculated to be 205 GWh. This figure rose to 220 GWh in It is not possible to determine whether these two assessments were drawn up on exactly the same basis, but if the figures are comparable, the increase almost 7% over 20 years is relatively modest. The number of cars and volume of tourism traffic grew over these twenty years, and this relatively modest rise must be partly attributable to the newer vehicles being more energy efficient. The Danish Government s 2005 Energy Strategy anticipates a 17% increase in energy consumption in the entire transport sector from 2005 to The target of this strategy is to limit the increase of energy consumption for land-based transport to only 10% in the period from 2005 to The expectation of a lesser increase is based on the relatively modest transport distances and on the fact that cycling and walking are fully or partly a genuine alternative for many people in their daily lives. Max 10 % stigning i energiforbruget til landtransport Aktiv rådgivning og markedsføring mm. (ændring af vaner) t CO2 sparet Handlingsforslag: Udbygning af den kollektive trafik Udbygge trafiksikkerhed og komfort for cyklende og gående Reduceret jordbehandling (traktorkørsel) Økokørsel - kampangner, kurser og information Vækstforum, Energi-info-center, BAT, Bornholms Regionskommune, lokale foreninger m.fl. Limit the increase in energy consumed by land-based transport to 10% Active consultancy and marketing, etc. (behaviour modification) Elimination of 5,000 t of carbon emissions Measures proposed: Enlargement of mass transit Improvement of traffic safety and comfort for cyclists and pedestrians Reduced soil processing (tractor driving) Eco-driving: campaigns, courses and informatio Growth Forum, Energy Info Centre, BAT (regional bus company), Regional Municipality of Bornholm, local societies, etc.

18 I n f o r m at i o n o g r å d g i v n i n g 11 I n f o r m at i o n a n d c o n s u lta n c y Flere af denne strategis handlinger er rettet mod private forbrugere og virksomheder. Deres medvirken vil i de kommende år få afgørende indflydelse på energiudviklingen. I denne strategi lægges op til, at der foretages omfattende ændringer der indbefatter langsigtede investeringer for mange på øen. For den enkelte borger eller virksomhedsejer vil det være vigtigt at få valgt den mest optimale løsning. Efterspørgslen på energirådgivning ventes derfor at stige i de kommende. Uanset hvad der driver os (økonomiske incitamenter eller andre) vil de fleste, i den indledende afgørende beslutningsfase, have behov for en uvildig kvalificeret rådgivning. Energirådgivningen på øen er i dag spredt mellem offentlige og private aktører. Kompetencer og interesser virksomhederne imellem varierer. Enkelte rådgiver gratis mens andre har det som levebrød. Meget peger i retning af at der kunne være fordele ved at samle og koordinere nogle af disse ressourcer, som det er sket på andre områder fx indenfor erhvervsrådgivningen, i et Single Point of Entry. Et fælles uvildigt informations- og rådgivningscenter vil bl.a. kunne stå for individuel rådgivning, foredrag, kurser mm. Forud for etablering vil være behov for at afklare og fastlægge snitflader og samspil mellem den gratis/offentlige rådgivning og de private energirådgivere på øen. Several actions of this strategy are aimed at private consumers and businesses. Their efforts in the years ahead will have a decisive impact on energy consumption trends. This strategy sets the stage for comprehensive changes embracing long-term investments for many parties on the island. Choosing the most advantageous solution will be crucial for individual citizens and business owners alike. For this reason, the demand for energy consultancy is expected to increase in the years ahead. Regardless of motivation (economic or other), most people will require qualified advice in the introductory and crucial decision-making phases. The energy consultancy available on the island is currently spread between public-sector and private-sector experts. The expertise and interests of these consultants vary. The services of a few salaried consultants are free, whereas others earn a living from charging for the services they provide. There is much to indicate that gathering and coordinating some of these resources in a single point of entry could be beneficial, similar to what has occurred in other areas such as business consultancy. A common, impartial information and consultancy centre could provide individual advice, lectures, courses, etc. Before establishment, there will be a need to clarify and determine the interfaces and interaction between the free/public-sector consultancy and the advice offered by private-sector energy consultants. Etablering af et bredt sammensat energirådgivningsteam for erhvervsliv og private Vilje til at samle øens rådgivningsressourcer Afklaring af snitflader mellem private og offentlige aktører Realisering af besparelser på strøm, varme og transport Handlingsforslag: Etablering af en informationsog rådgivningsenhed Løbende nyheder, tilbud og debatter i det offentlige rum Vækstforum, Østkraft, Energitjenesten, Bornholms Regionskommune, VVS- og byggebranchen, private energirådgivere, pengeinstitutter m.fl. Establish a broad-based energy consultancy team for the business community and citizens Willingness to unify the island s consultancy resources Interfaces between privatesector and public-sector players clarified Actual reduction in consumption of electricity and heat and use of transport Measures proposed: Establishment of information and consultancy unit Continuous news, offers and public debates Growth Forum, Østkraft, Energy Service Denmark, Regional Municipality of Bornholm, the HVAC and construction sectors, private consultants, banks, etc.

19 Mere koordin ering og s amarbejde more coordin ation and coorperation Sikre fortsat koordinering og fremdrift i projekter der kan bidrage til at nå Energistrategiens mål Vilje til samarbejde og koordinering Nytænkning Handlekraft OBS tekst mangler!!! Ensure continued coordination and progress of projects which can contribute to achieving the Energy Strategy s goals Willingness to collaborate and coordinate Innovation Power to act Handlingsforslag: Aktiv medspiller i udvikling af energiløsninger gennem ny samarbejder og netværk Løbende dialog og koordinering mellem energiaktører på øen Opdatering af Bornholms Energistrategi hvert andet år Statslige og eksterne aktører, Vækstforum, Energiforum, Bornholms Regionskommune, politikere, virksomheder og borgere der aktivt handler og derved fungerer som energiambassadører, m.fl. Measures proposed: Active team player in the development of energy solutions through new partnerships and networks Ongoing dialogue and coordination among the island s energy players Updating of Bornholm s Energy Strategy every two years Governmental organisations, NGOs, Growth Forum, Energy Forum, Regional Municipality of Bornholm, politicians, enterprises and citizens who actively participate and thus serve as energy ambassadors, etc. Skal visionen om at blive selvforsynende med bæredygtig energi nås, må kvalifikationer og ressourcer, dvs. viden, økonomi og råvarer, udnyttes optimalt. Konstruktivt samspil og en forståelse for hvordan de enkelte handlinger tilsammen danner en helhed må præge udviklingen fremadrettet. Det gælder koordinering og samarbejde internt på Bornholm, men også samarbejder udenfor øen om konkrete projekter, forsøg og forskning & udvikling relevant for uddannelsesinstitutioner eller virksomheder. De fleste af de forudgående handlinger (afsnit 1-11) har energiforsyningsselskaber eller private hovedaktører som hovedinteressenter. Med denne strategi lægges op til, at der for hver aktuel handling nedsættes en ansvarlig implementeringsgruppe. Interessenter og relevante aktører ventes i 2008/09 udpeget blandt Energiforums medlemmer og i deres netværk. Målet er, at disse grupper i vid udstrækning bliver selvkørende og dynamiske (opstår/opløses efter behov), og at de ser muligheder i at informere og koordinere deres aktiviteter i Energiforum. Bornholms Regionskommune forventer at skulle opdatere energibalancen hvert andet år i årene frem til Sammenholdt med den aktuelle udvikling og de konkrete muligheder vil det vise, hvor der er behov for at justere, sætte ind og etablere ny samarbejder. To achieve the vision of becoming self-sufficient with sustainable energy, the utilisation of qualifications and resources i.e. knowledge, financial aspects and raw materials must be maximised. Constructive interaction and an understanding of how the various actions jointly comprise a whole must progressively affect future developments. This applies to local coordination and collaboration on Bornholm, but also to collaboration extending beyond the island regarding specific projects, experiments, and research and development relevant to educational institutions or businesses. The main interested parties in most of the preceding actions (sections 1 through 11) are energy utilities and/or privatesector players. This strategy sets the stage for appointing an implementation group that is responsible for each specific action. Stakeholders and relevant players are expected to be designated among the members of the Energy Forum and their network in 2008 and These groups are intended to be largely self-motivating and dynamic (established/ dissolved as required) and they should see opportunities in informing and coordinating their activities in the Energy Forum. The Regional Municipality of Bornholm expects to update the energy balance sheet every two years in the years leading up to A comparison of the balance sheet with actual developments, trends and specific options will show where adjustments, interventions and new collaborative efforts are required.

20 F o rv e n t e t p r i o r i t e ri n g a f h a n d l i n g e r E n v i s a g e d p r i o r i t i e s f o r a c t i o n Flere af energistrategiens handlinger er helt eller delvist klar til at blive realiseret. Andre kan opstartes ved at igangsætte planlægning og detailundersøgelser. Energistrategiens realisme ses ved at en stor andel af de nævnte handlinger er forholdsvis lavthængende frugter. En samtidig igangsætning af flere handlinger ventes at give den størst mulige synergi og drivkraft til en omlægning. Handlinger der ventes igangsat i år Fjernvarme i Hasle, Aakirkeby, Nylars, Snogebæk og Balka 2. Omstilling uden for fjernvarmeområder 3. Vindmøller 6. BornBioFuel 7. Bioethanol til transportformål 8. El-besparelser 9. Varme-besparelser 11. Etablering af Energi-Info-center 12. Samarbejde mellem aktører og ambassadører Handlinger der ventes igangsat i år Fjernvarme i Sorthat-Muleby 4. Biogas 5. El-biler 10. Besparelser i landtransport Handlinger der ventes igangsat efter år Fjernvarme i Nyker, Vestermarie, Østerlars og Østermarie og brændselsomstilling i Rønne En række teknologier er ikke vurderet økonomisk rentable at inddrage nu. Blandt de teknologier hvor videreudvikling afventes er: Store varmepumper Bølgeenergi Brint Solceller A number of the Energy Strategy s actions are ready to be implemented, wholly or partly. Other actions can be launched by initiating the planning and detailed studies. The realism of the energy strategy is demonstrated by the fact that many of the actions mentioned are relatively easy winnings. The launch of several actions simultaneously is expected to generate the greatest possible synergy and motivating force for conversion. Actions that are expected to be launched in : 1. District heating in Hasle, Aakirkeby, Nylars, Snogebæk and Balka. 2. Conversion outside district-heating areas. 3. Wind turbines. 6. BornBioFuel. 7. Bioethanol for transport purposes. 8. Electricity savings. 9. Heating savings. 11. Establishment of an energy information centre. 12. Collaboration among players and ambassadors. Actions that are expected to be launched in : 1. District heating in Sorthat-Muleby. 4. Biogas. 5. Electric cars. 10. Reductions in land-based transport. Actions that are expected to be launched after District heating in Nyker, Vestermarie, Østerlars and Østermarie and fuel conversion in Rønne. A number of technologies are assessed as not economically viable for inclusion at present. Technologies where further developments are awaited include: large heat pumps. wave energy. hydrogen. solar cells.

21 Bilag A: Mere om Transplan Appendix A: Further Details about Transplan Transplan er initieret af samarbejdet i B7. B7 er et samarbejde mellem 7 øer i Østersøen ( I Transplan deltager følgende partnere og observatører: Partnere: Bornholms Regionskommune (projektkoordinator) Gotlands kommune Ålands Landskapsregering Saaremaa County Government Sardinien Sassari provincen - Punto Energia Provincia di Sassari PEPS PlanEnergi (konsulentfirma) ISLENET (europæisk netværk af øer) Observatører: Rügen Øland, Borgholm kommune Hiumaa Sardinien tre energikontorer i tre provincer: (Agenzia Energia Sostenibile Provincia di Oristano, Agenzia Energetica Sulcitana og Ufficio Energia della Provincia di Cagliari) Projektet løber i perioden 1. september 2007 til 1. marts Projektet er støttet af EU s energiagentur EACI - under ordningen Sustainable communities. Projektet er støttet med ca. 5,3 mio. kr. og medfinansieres af partnerne med personalemæssige ressourcer. Transplan-projektets overordnede formål er: at anvende et enkelt planværktøj der giver sammenlignelige tal, til systematisk at afdække, hvor langt en given region er med at nedbringe sin CO2- udledning, at komme med eksempler på effektive metoder til at nedbringe CO2- udledning. Alle partner-øer gennemfører en proces med følgende elementer: Kortlægning af øens energiforbrug Udarbejdelse af en energistrategiplan med prioriterede handlinger Formidling og informationskampagner Opstart implementering af udvalgte handlinger Kortlægningen af energiforbruget udføres i samarbejde med PlanEnergi. Vi benytter et regneark Transplan hvor data indtastes og bearbejdes. Regnearket giver en god oversigt og et stabilt grundlag for videre planlægning. Regnearket vil om nogle måneder kunne downloades gratis fra projektets hjemmeside: ISLENET står for udvikling af hjemmeside og information og formidling af projektet internationalt. Transplan was initiated by the B7 collaboration. B7 is a partnership of seven islands in the Baltic Sea ( The following parties and observers participate in Transplan: Partners: Regional Municipality of Bornholm (project coordinator) Gotland Municipality The Åland Government Saaremaa County Government Sardinia, Sassari Province (Punto Energía Provincia di Sassari), PEPS PlanEnergi (consulting firm) ISLENET (European island network) Observers: Rügen, Germany Öland, Borgholm Municipality, Sweden Hiumaa, Estonia Sardinia, three energy offices in three provinces (Agenzia Energia Sostenibile Provincia di Oristano, Agenzia Energetica Sulcitana and Ufficio Energia della Provincia di Cagliari), Italy. The project runs from 1 September 2007 to 1 March 2010 and is supported by the EACI (Executive Agency for Competitiveness and Innovation, i.e. the EU s energy agency) under the Sustainable Communities scheme. The project receives DKK 5.3 million in subsidy and is co-funded by the partners with staff resources. The overarching goals of the Transplan project are: to systematically identify the progress made by a given region in reducing its carbon emissions by using a simple planning tool that generates comparable figures; and to provide examples of efficient methods for reducing carbon emissions. All partner islands are implementing a process with the following elements: charting the island s energy consumption; drawing up an energy strategy with prioritised actions; dissemination and information campaigns; and initiating the implementation of selected actions. Energy consumption is charted in collaboration with PlanEnergi. We use a Transplan spreadsheet where data are input and processed. The spreadsheet provides a good general perspective and a reliable basis for further planning. In a few months, it will be possible to download the spreadsheet free of charge from the project s website: ISLENET is responsible for developing the website and information and for disseminating information about the project all over the world.

22 Bilag B: Bornholms Energiforum Appendix B: The Bornholm Energy Forum De aktuelle medlemmer ( ) i Bornholms Energiforum er: Currently (as at 25 July 2008), the members of the Bornholm Energy Forum are: Virksomhed Østkraft BOFA Rønne Vand & Varme BRK, forsyningsvirksomheden Nexø Varmeværk Vestbornholms Varmeforsyning BRK, Komm. ejendomme, energi Q8 - Kuwait Petroleum A/S, Rønne Energi Øst Projektudvikling Bornholms Byggerådgivning I/S Dansk Industri Bornholm Tekniq Bornholm Håndværksrådet Bornholms ErhvervsCenter Bornholms Landbrug Skovdyrkerforeningen Øst Danmarks Naturfredningsforening Finansieringssektoren på Bornholm Bornholms Vækstforum LAG Bornholm Energitjenesten på Bornholm Bornholms Miljø- og Energiforening BornBioFuel Østkraft Østkraft Teknik & Miljø Teknik & Miljø Teknik & Miljø Teknik & Miljø Økonomi & Analyse navn Dir. Poul Erik Sjøberg Dir. Ole Morten Petersen Dir. Erik Steen Andersen Afd.leder Torben Jørgensen Driftsleder Søren Nielsen Dir. Ole Kofod Energikonsulent Flemming Johansen Dir. Peter Christophersen Dir. Steffen Olsen Energikonsulent Johan Lorentzen Formand Peter Vesløv Dir. Eitel Bidstrup Dir. Roar Schou Dir. Carsten Gjessing Centerchef Henry Jespersen skovfoged Steffen Jørgensen lokalkomitemedlem B. Biggas Dir. Ole Ligaard sekr. Diana Michelsen sekr. leder Hans Jørgen Jensen Vejl. Mikkel Engset Høst Formand Sune Glarbo Dir. Thor Gunnar Kofoed Energirådgiver Hans Henrik Ipsen ing. Poul Sonne-Pedersen Chef Anna Sofie Poulsen Chef Knud Erik Thomsen Biolog Louise Lyng Bojesen Arkitekt Vivi Granby Analysekonsulent Kristian Pihl Enterprise Østkraft (power utility) BOFA (waste management utility) Rønne Vand & Varme (water and heating utility) Regional Municipality of Bornholm (supply department) Nexø Varmeværk (district heating utility) Vestbornholms Varmeforsyning (district heating utility) Reg. Municipality (Bornh.), municipal property, energy Q8 - Kuwait Petroleum A/S, Rønne Energi Øst Projektudvikling Bornholms Byggerådgivning I/s Confederation of Danish Industries, Bornholm Tekniq Bornholm Danish Federation of SMEs Bornholm Business Centre Bornholm Farmers Union Danish Forestry Extension, East The Danish Society for Nature Conservation Banking sector on Bornholm The Bornholm Growth Forum. LAG Bornholm Energy Service Denmark, Bornholm office Bornholm Environment and Energy Association BornBioFuel Østkraft (power utility) Østkraft Technical and Environmental Department (reg. mun.) Technical and Environmental Department (reg. mun.) Technical and Environmental Department (reg. mun.) Technical and Environmental Department (reg. mun.) Financial Affairs & Analysis name Poul Erik Sjøberg, Director ole Morten Petersen, Director Erik Steen Andersen, Director Torben Jørgensen, Head of Section søren Nielsen, Plant Supervisor ole Kofod, Director Flemming Johansen, Energy Consultant Peter Christophersen, Director steffen Olsen, Director johan Lorentzen, Energy Consultant Peter Vesløv, Chairman Eitel Bidstrup, Director Roar Schou, Director Carsten Gjessing, Director henry Jespersen, Centre Director steffen Jørgensen, Forester B. Biggas, local committee member ole Ligaard, Director Diana Michelsen, Secretary hans Jørgen Jensen, Head of Secretariat Mikkel Engset Høst, Advisor sune Glarbo, Chairman Thor Gunnar Kofoed, Director hans Henrik Ipsen, Energy Consultant Poul Sonne-Pedersen, Civil Engineer Anna Sofie Poulsen, Head of Section knud Erik Thomsen, Head of Section louise Lyng Bojesen, Biologist Vivi Granby, Architect kristian Pihl, Analysis Consultant Politisk deltagelse ved relevante møder Projektgruppen bag Transplan består af: Louise Lyng Bojesen (T&M, projektleder), Kristian Pihl (Ø&A), Vivi Granby (T&M), Diana Michelsen (Bornholms Vækstforumsekretariat), samt Poul Sonne (Østkraft). Political participation at relevant meetings The project group behind Transplan comprises: Louise Lyng Bojesen (T&E, Project Manager), Kristian Pihl (FA&A), Vivi Granby (T&E), Diana Michelsen (secretariat for the Bornholm Growth Forum), and Poul Sonne (Østkraft).

23 Intelligent Energy Europe The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund Investing in your future

Fra klimasnak til handling!

Fra klimasnak til handling! Fra klimasnak til handling! Per Alex Sørensen pas@planenergi.dk DN Mariagerfjord d.24.11.2009 Why is it always me? DN Mariagerfjord d.24.11.2009 Metoden Brændsel: Kul Olie Halm Træ Affald Vind Sol Vandkraft..

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm. Bornholms Energistrategi 2025.

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm. Bornholms Energistrategi 2025. Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø 2008 Titel: Tekst og fotos: Produktion: Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

IDA National energiplan Elsystemer

IDA National energiplan Elsystemer IDA National energiplan Elsystemer 2. jan 29 Ingeniørhuset Kbh. Betina Knudsen, Vattenfall Nordic Agenda Vattenfalls klima målsætning Initiativer for at nå klima målsætning Største udfordringer 2 The Investment

Læs mere

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in:

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in: PlanEnergi Independent consultant Established in 1983 Specialised in: - renewable energy - rational use of energy and energy sawing - energy planning - ecological techniques Region 21 The route to CO2-reduction

Læs mere

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet 85/15 Moving energy forward Charles Nielsen, Director R&D Kystdirektoratet 28. november 2012 Fremtidens anvendelse af søterritortiet June 2012 DONG Energy activities / Danish Energy consumption Danish

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Experiences of Region Zealand

Experiences of Region Zealand Bioenergy promotion Experiences of Region Zealand Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde University Denmark Introduction Solrod / Solrød Experience of Solrod Municipality Topic: General background - Opportunities

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Waste and District Heating Aarhus

Waste and District Heating Aarhus Waste and District Heating Aarhus x Waste and District Heating Waste and District Heating Aarhus Staff Department of Climate Action Waste WasteCenter District heating A tariff financed company Politically

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

100% VE i EU med eksempler Towards 100% Renewable Energy Supply within the EU, examples. Gunnar Boye Olesen

100% VE i EU med eksempler Towards 100% Renewable Energy Supply within the EU, examples. Gunnar Boye Olesen Community Power and Renewable Energy Storage in Denmark and in the EU Community power og vedvarende energi lagring i Danmark og i EU Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, 7760 Hurup, Denmark, 12.12.2016

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet 26-2-29 Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet IDA-Fyn og det Økonoliske råd Torsdag den 26. februar 29 Brian Vad Mathiesen Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet www.plan.aau.dk/~bvm

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Baggrund og introduktion til fagområder

Baggrund og introduktion til fagområder Baggrund og introduktion til fagområder Temaer: Vind, brændselsceller og elektrolyse Ingeniørhuset Århus den 12. januar 28 Brian Vad Mathiesen, Næstformand i Energiteknisk Gruppe Project partners IDAs

Læs mere

Fjerde Generation Fjernvarme

Fjerde Generation Fjernvarme Dansk Fjernvarmes 56. landsmøde Aalborg Kongres & Kultur Center, 30-31. oktober 2014 Fremtidens fjernvarmesystem Fjerde Generation Fjernvarme Professor Henrik Lund, Aalborg Universitet 4DH Forskningscenter

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

The Green Power Plant Seahorn Energy

The Green Power Plant Seahorn Energy The Green Power Plant Seahorn Energy Agenda Seahorn Energy Hvorfor lagring? The Green Power Plant (GPP) Økonomien i GPP Fremtidige aspekter 25/06/2013 SEAHORN ENERGY Aps 2 Seahorn Energy Lille dansk virksomhed

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Fremtidsbilleder i energisektoren

Fremtidsbilleder i energisektoren Fremtidsbilleder i energisektoren Af Villy Søgaard Lektor Institut for Miljø-og Erhvervsøkonomi Det er svært at spå Men nødvendigt at forsøge Og vigtigt at vide, hvordan vi gør det - for fremtiden afhænger

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

The Danish Energy System - Developments and Plans

The Danish Energy System - Developments and Plans Planlæg d præsenta Indledn scenen Indhold Afslutn eller pe The Danish Energy System - Developments and Plans Energie-Effizienz made in Denmark Ein Marktmodell als Beispiel für die Schweiz? Bern, 9 September

Læs mere

Transition to Renewable Energy until 2030 2050 in the EU, Denmark, and

Transition to Renewable Energy until 2030 2050 in the EU, Denmark, and Transition to Renewable Energy until 2030 2050 in the EU, Denmark, and more - The INFORSE Visions Gunnar Boye Olesen, International Network for Sustainable Energy (INFORSE) EU Stakeholder Seminar on Low

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning)

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning) Implementation of the Building directive in Denmark Contents (from a layman in urban planning) 3 Average temperature ( C) 4 Hours of sunshine FEMSEK the new secretariat for the Danish Schemes Background

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

klimaregnskab 2O12 climate accounts

klimaregnskab 2O12 climate accounts klimaregnskab 2O12 climate accounts fur bliver grønnere og grønnere I 2013 blev Innovation Fur kåret som et af Danmarks bedste omstillingsprojekter. Mere end 380 projekter deltog i den landsdækkende konkurrence

Læs mere

Developments and outlooks for biogas in Denmark. Danish-German Bioenergy: Technologies, Opportunities and Outlook March 15, 2016

Developments and outlooks for biogas in Denmark. Danish-German Bioenergy: Technologies, Opportunities and Outlook March 15, 2016 Developments and outlooks for biogas in Denmark Danish-German Bioenergy: Technologies, Opportunities and Outlook March 15, 2016 Agenda Brief overlook history and status Targets for biogas development in

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

Fire årtier med et stabilt energiforbrug

Fire årtier med et stabilt energiforbrug Udbytte og muligheder for kommunerne i et integreret vedvarende energisystem (Smart Energy Systems) Brian Vad Mathiesen bvm@plan.aau.dk GATE 21 - BORGMESTERFORUM KØBENHAVN, APR/29 2014 SUSTAINABLE ENERGY

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Bioenergy and Renewable Energy Resources Husum RES messe and seminars Organized by Furgy, IHK URS et al. Friday the 21.

Bioenergy and Renewable Energy Resources Husum RES messe and seminars Organized by Furgy, IHK URS et al. Friday the 21. Bioenergy and Renewable Energy Resources Husum RES messe and seminars Organized by Furgy, IHK URS et al. Friday the 21.th of March, 2014 Biogas is the most important bioenergy source in Schleswig-Holstein

Læs mere

Gas i fortid og fremtid - fremtidens energimix og -teknologi

Gas i fortid og fremtid - fremtidens energimix og -teknologi Gas i fortid og fremtid - fremtidens energimix og -teknologi VE på et liberaliseret energimarked Hans Jørgen Koch, International direktør, Energistyrelsen Hovedelementer i indlægget Globale tendenser frem

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

BioConcens: Biogas Socio-economy

BioConcens: Biogas Socio-economy NaturErhvervstyrelsen Seminar 31.10.2011 København BioConcens: Biogas Socio-economy Biomass and bioenergy production in organic agriculture consequences for soil fertility, environment, spread of animal

Læs mere

Anvendelse af biomasse i scenarier for 100% vedvarende energi

Anvendelse af biomasse i scenarier for 100% vedvarende energi 15-12-211 Anvendelse af biomasse i scenarier for 1% vedvarende energi Osramhuset, København 8. december, 211 Lektor Brian Vad Mathiesen Institut for Planlægning, Aalborg Universitet people.plan.aau.dk/~bvm/

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

TOPWASTE. Affald og 100% vedvarende energi. Seniorforsker Marie Münster Energi system analyse, DTU MAN ENG, Risø 6/6 2013

TOPWASTE. Affald og 100% vedvarende energi. Seniorforsker Marie Münster Energi system analyse, DTU MAN ENG, Risø 6/6 2013 TOPWASTE Seniorforsker Marie Münster Energi system analyse, DTU MAN ENG, Risø 6/6 2013 Affald og 100% vedvarende energi Affaldsmængder forventes fortsat at stige og energiforbruget at falde => affald kan

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Bjarne Brendstrup Sektionschef, Systemplanlægning Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt

Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt Gastekniske Dage 15. Maj 2012 Malene Hein Nybroe Energinet.dk 1 Vores systemer Vi har allerede en del fluktuerende produktion

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Konference: De almene boliger, Energisystemet og Bæredygtighed i praksis Statens Byggeforskningsinstitut, København, November 2016

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Energiscenarier for 2030

Energiscenarier for 2030 Energiscenarier for 2030 Niels Træholt Franck, Forskning og udvikling 30. november 2016. Dok 15/08958-162 1 Agenda Kort introduktion? Hvorfor lave scenarier? Tilblivelse af scenarierne De fire scenarier

Læs mere

Biogas- og bioraffinaderi platforme i Danmark - Et indspil til

Biogas- og bioraffinaderi platforme i Danmark - Et indspil til Biogas- og bioraffinaderi platforme i Danmark - Et indspil til Seminar om logistikoptimering for biogasanlæg og bioraffinaderier Koldkærgaard Konferencecenter 10.03.2015 by Jens Bo Holm-Nielsen, Ph.D.

Læs mere

Future Gas projektet. Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem

Future Gas projektet. Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem Future Gas projektet Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem Biogas2020 Skandinaviens biogas konference - biogassen i en grøn omstilling af Lise Skovsgaard, lskn@dtu.dk Phd. student, FutureGas

Læs mere

Investering i vedvarende energi? Nød lærer nøgen kvinde at spinde!

Investering i vedvarende energi? Nød lærer nøgen kvinde at spinde! Investering i vedvarende energi? Nød lærer nøgen kvinde at spinde! Alan Lunde Halm Halm, flis og affald bliver til Fjernvarme Elektricitet Måbjergværket Hvorfor Maabjerg? Mangel på affald til brændsel!

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

100% vedvarende energi

100% vedvarende energi Energitopmøde 212 Udfordringer og muligheder i et fremtidigt grønt energisystem Hub North & FleksEnergi Aalborg Kongres og Kultur Center 28. Juni 212 Brian Vad Mathiesen Institut for Planlægning, Aalborg

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Energibesparelser i et økonomisk perspektiv

Energibesparelser i et økonomisk perspektiv Green Ship of The Future 26. Okt 09 Energibesparelser i et økonomisk perspektiv Anders Stouge DI Energibranchen Ast@di.dk DI Energibranchens bestyrelse Formand Jørgen Mads Clausen Danfoss A/S Næstformand

Læs mere

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Concito Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Mulighed for at øge Danmarks selvforsyning på energiområdet Permanente danske grønne arbejdspladser Danske virksomheder har ekspertise og

Læs mere

Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark

Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark KICKSTART AF GRØN OMSTILLING I DANSKE KOMMUNER 29-30 oktober 2015 Anders Kofoed-Wiuff Partner, Ea Energianalyse Spørgsmål Hvordan ser Danmarks energisystem

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Biogas og andre VE-gassers rolle i fremtidens energisystemer - carbon footprint konsekvenser. Henrik Wenzel, Syddansk Universitet

Biogas og andre VE-gassers rolle i fremtidens energisystemer - carbon footprint konsekvenser. Henrik Wenzel, Syddansk Universitet Biogas og andre VE-gassers rolle i fremtidens energisystemer - carbon footprint konsekvenser Henrik Wenzel, Syddansk Universitet Milepælene i dansk energipolitik Year Target Political status 2020 50 %

Læs mere

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger LavEByg-netv netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger Status strategiudvikling for: Ventilationsanlæg Lavenergikoncepter Delområde: Ventilationsanlæg Beskrivelse af delområdet Ventilationsanlæg,

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i. Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21

Strategisk energiplanlægning i. Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21 Strategisk energiplanlægning i Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21 UDFORDRINGEN? omstilling til fornybar energiproduktion kræver øget samarbejde, innovation og planlægning Der skal sideløbende

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere

Software til Energi-optimering. -Hvad vi fandt derude...

Software til Energi-optimering. -Hvad vi fandt derude... Software til Energi-optimering -Hvad vi fandt derude... Løsninger på regneark hvor workflow foregår ved at man taster oplysninger ind, og får en analyse ud Be 06 -dansk program, udviklet af SBi EU/danske

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere