Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: Granhøjens Botilbud A/S Blindestræde Holbæk Side 1 af 84

2 *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Tlf.: Hjemmeside: (midlertidigt botilbud til voksne) 18 til 60 år (opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrum, forandret virkelighedsopfattelse, andre psykiske vanskeligheder) Pladser i alt: til 30 år (misbrug af opioider, misbrug af cannabis, udadreagerende adfærd, dømt til strafferetslig foranstaltning) 18 til 30 år (personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd, udadreagerende adfærd) 30 til 60 år (anden udviklingsforstyrrelse, forandret virkelighedsopfattelse, andre psykiske vanskeligheder, andet socialt problem) 18 til 40 år (medfødt hjerneskade, opmærksomhedsforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse, andre psykiske vanskeligheder) 18 til 40 år (medfødt hjerneskade, opmærksomhedsforstyrrelse, udadreagerende adfærd, dømt til strafferetslig foranstaltning) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Lars Thomsen (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Side 2 af 84

3 *Samlet vurdering: Denne tilsynsrapport omhandler regodkendelse af Granhøjens Botilbud A/S. Tilsynsrapporten indbefatter derfor samtlige temaer i kvalitetsmodellen. Der er foretaget et anmeldt tilsynsbesøg d i forbindelse med regodkendelse af Granhøjens Botilbud.. Tilbuddet er oprettet i henhold til Lov om Social Service 107. Tilbuddet har i alt 73 pladser og tilbuddets målgruppe er borgere mellem 18 til 60 år med forandret virkelighedsopfattelse, angst, personlighedsforstyrrelse, depression og andre psykiske og sociale vanskeligheder. Enkelte borgere er endvidere anbragt i tilbuddet i forbindelse med anden retslig behandling. Tilbuddets faglige og metodiske tilgang angives til at være anerkende og systemisk - narrativ samt miljøterapeutisk. Socialtilsyn Hovedstaden regodkender jf. Lov om socialtilsyn, Kapitel 2, Granhøjens Botilbud A/S. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet anvender relevante faglige tilgang og metoder, samt at personalet igennem eksempler kan omsætte dette til konkret pædagogisk praksis. Tilbuddets indsats beskrives i konkrete individuelle mål, og indsats og resultater dokumenteres. Tilbuddet understøtter grundlæggende borgerne i forhold til uddannelse og beskæftigelse samt udvikling af sociale kompetencer. Tilbuddet drives overordnet kompetent og ansvarligt, og medarbejderne har grundlæggende relevant uddannelse og/eller erfaring med målgruppen. Tilbuddets økonomi og fysiske rammer giver ikke anledning til væsentlige bemærkninger fra Socialtilsynets side. Borgerne i tilbuddet udtrykker grundlæggende stor tilfredshed med tilbuddet, dets ydelser og personale, hvilket understøttes af pårørende. Side 3 af 84

4 *Afgørelse: Det skal for god ordens skyld bemærkes, at Socialstyrelsens Kvalitetsmodel er generisk, hvorfor emner med lille eller ingen relevans, for ethvert tilbud udløser laveste score. Der er således ikke nødvendigvis tale om retvisende sammenhæng mellem de faktiske forhold og den opnåede score. Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Tilbudsportalen Tilbuddets hjemmeside Ansøgning om regodkendelse af eksisterende sociale tilbud Tilbuddets virksomhedsbeskrivelse og beskrivelse af den pædagogiske tilgang CV samt dokumentation for uddannelse, Grete Mikkelsen og Margit Beuchert Beskrivelse af tilbuddets interne uddannelsespolitik og praksis Dokumentation for håndtering af magtanvendelse Liste over aktuelle og fraflyttede borgere, 2015 Liste over medarbejderes uddannelse og øvrige kompetence Liste over nuværende medarbejdere. Opgørelse over vikarforbrug samt personaleomsætning. Organisationsplan over Granhøjen A/S samt øvrige virksomheden i Granhøjens regi. Samspil mellem ledelse og medarbejdere under varslet tilsyn Samspil mellem borgere og medarbejdere under varslet tilsyn Side 4 af 84

5 Interview Interviewkilder Samspil mellem borgere under varslet tilsyn Semistruktureret interview af forstander Grete Mikkelsen og viceforstander Margit Beuchert Semistruktureret gruppeinterview af 8 medarbejdere, repræsenterende alle afdelinger Semstruktureret og enkeltinterview af borgere på alle afdelinger under tilsynsbesøg på afdelingerne Semistruktureret gruppeinterview af 5 pårørende. Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Blindestræde 1, 4300 Holbæk : Blindestræde 1, 4300 Holbæk : Blindestræde 1, 4300 Holbæk Frank Lund Pedersen Lars Thomsen Afdelinger Dalhøjgård Side 5 af 84

6 Twillingegården Egebjergvej Vesterbro Det Gamle Kogeri Skovgården Rørmosegård Søperlen Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Kvalitetsmodelles tema 2,3,4,5, og 6 med underliggende kriterier og indikatorer. Kvalitetsmodellens tema 1 og 7 med underliggende kriterier og indikatorer er gennemgået ved uanmeldt tilsyn 10. og 11. oktober Dette gælder dog ikke afdelingen Søperlen, som i 2015 er blevet en afdeling under det samlede tilbud Granhøjen A/S. Side 6 af 84

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 84

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set understøtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Socialtilsynet konstaterer endvidere, at eder grundlæggende opstilles konkrete mål for borgernes uddannelse og beskæftigelse, samt at målene omsættes som en den al individuelle planer for borgernes ophold i tilbuddet. Socialtilsynet er desuden opmærksom på, at tilbuddets målgruppe generelt er præget af mange års alvorlig psykisk sygdom, som fordrer forskellige tilgange til at arbejde med borgernes uddannelse og beskæftigelse, alt efter den enkelte borgers aktuelle forudsætninger. Socialtilsynet vurderer, at der er en kulturbunden tilgang i tilbuddet til, at borgerne skal have tilbud om enten For afdelingen Skovgården gælder det: Socialtilsynet anbefaler, at der med udgangspunkt i borgernes handleplan udarbejdes mål for alle borgere i tilbuddet i forhold til uddannelse og beskæftigelse. I den konkrete situation, hvor flere borgere i tilbuddet er tydeligt påvirket af mange års alvorlig psykiatrisk sygdom, anbefaler Socialtilsynet, at tilbuddet understøtter borgernes muligheder for meningsfyldte aktiviteter i dagligdagen med udgangspunkt i den enkelte borgers potentiale for at indgå i et samværs- og aktivitetstilbud i henhold til SEL 104 eller lignende. Side 8 af 84

9 uddannelse, beskæftigelse eller aktiviteter i hverdagen, og at dette også understøttes igennem tilbuddets størrelse og struktur, hvor borgerne har mange muligheder for især aktiviteter og beskæftigelse. Det ses endvidere at tilbuddet har et relevant samarbejde med lokale uddannelsestilbud for nogle borgere. Socialtilsynet vurderer, at alle borgere på nær to, aktuelt er i enten uddannelses- beskæftigelses- eller aktivitetstilbud. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse For afdelingen Dalhøjgård gælder det: Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet som udgangspunkt støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse, og at dette bekræftes af borgerne samt ved dokumentgennemgang. Socialtilsynet kan konstatere, at 9 ud af 9 borgere i tilbuddet er i uddannelses- eller beskæftigelsesforløb enten internt på tilbuddet eller i eksterne forløb. For afdelingen Det Gamle Kogeri gælder det: Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet som udgangspunkt støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse, og at dette bekræftes af borgerne samt ved dokumentgennemgang. Socialtilsynet kan konstatere, at 13 ud af 13 borgere i tilbuddet er i uddannelses- eller beskæftigelsesforløb enten internt på tilbuddet eller i eksterne forløb, men at nogle af borgerne er så præget af deres psykiske sygdom, at der for deres vedkommende primært er tale om beskæftigelsesforløb, som kan være med til at opretholde en vis kontiunitet i dagligdagen for den enkelte borger. For afdelingen Egebjergvej gælder det: Side 9 af 84

10 Det skal præciseres, at Socialtilsynets vurderinger alene bygger på udsagn fra borgerne i tilbuddet, eftersom der under det uvarslede tilbyn ikke var personale til stede. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet som udgangspunkt støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse, og at dette bekræftes af borgerne. Socialtilsynet konstaterer, at 5 ud af 5 borgere i tilbuddet er i beskæftigelse udenfor tilbuddet, og at en borger er i stand til at fastholde fuld beskæftigelse som murer på trods af hans livslange psykiske sygdom. For afdelingen Twillingegården gælder det: Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet som udgangspunkt støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse, og at dette bekræftes af borgerne. Socialtilsynet vurderer, at der opstilles konkrete mål for borgernes uddannelse og beskæftigelse, og at målene løbende justeres i et samarbejde med borgerne. Socialtilsynet er opmærksom på, at målene som regel tager udgangspunkt i en kommunale 141 handleplan, men at det ikke er tilfældet i alle sager. Socialtilsynet konstaterer, at 7 ud af 7 borgere er i uddannelses- eller beskæftigelsestilbud. For afdelingen Vesterbro gælder det: Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet som udgangspunkt understøtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskræftigelse. Socialtilsynet konstaterer endvidere, at der grundliggende opstilles konkrete mål for borgernes uddannelse og beskæftigelse, samt at målene omsættes som en del af individuelle planer for borgernes ophold på tilbuddet. Socialtilsynet vurderer på baggrund af interview og dokumentgennemgang, at tilbuddet har fokus på alle borgernes uddannelse og beskæftigelse. For afdelingen Rørmosegård gælder det: Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet som udgangspunkt understøtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskræftigelse. Socialtilsynet konstaterer endvidere, at der grundliggende opstilles konkrete mål for borgernes uddannelse og Side 10 af 84

11 beskæftigelse, samt at målene omsættes som en del af individuelle planer for borgernes ophold på tilbuddet. Socialtilsynet konstaterer, at 4 ud af 5 borgere i tilbuddet er i uddannelses- eller beskæftigelsesforløb enten internt på tilbuddet eller i eksterne forløb. For afdelingen Skovgården gælder det: Det skal præciseres, at Socialtilsynets vurderinger alene bygger på udsagn fra borgerne i tilbuddet, eftersom der under det uvarslede tilbyn ikke var personale til stede, ej heller ved opfølgende besøg ugen efter 1. tilsynsbesøg. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse, og at dette bekræftes af borgerne. Socialtilsynet er opmærksom på, at borgerne i tilbuddet grundlæggende er meget præget af lang tids alvorlig psykisk sygdom. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 5 (i meget opstiller i samarbejde med høj grad borgerne konkrete mål for opfyldt) borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå For afdelingen Dalhøjgård gælder det: Teamlederen beskriver i interview, at der kan være opstillet mål vedørende borgernes uddannelse og beskæftigelse som enten selvstændige eller delmål i tilbuddets handleplan omkring den enkelte borgers ophold. Det forklares, at mål beskrives i internt journalsystem Planner for You. Teamlederen beskriver i interview, at borgerne altid tilbydes at indgå i beskæftigelse i tilbuddet, når de flytter ind. Den første periode er at betragte som observation i retning af, om borgeren skal tilbydes beskæftigelse eller uddannelse udenfor tilbuddet. Teamlederen beskriver med udgangspunkt i konkrete cases, hvordan bodelen på Dalhøjgård arbejder sammen med beskæftigelsesdelen. Det omtales, at en central placeret person i organisationen Granhøjen tilrettelægger borgernes eksterne beskæftigelse eller uddannelse, og i det hele taget støtter op omkring forløbene i forhold til samarbejde med arbejdspladser og uddannelsessteder. Teamlederen beskriver i interview, at borgerne ikke nødvendigvis skal være tilbudt beskæftigelse i Granhøjens regi, men at der kan være en fordel i det, fordi forløbene kan tilpasses den enkelte borgers særlige behov. En medarbejder udtaler i interview at der ikke nødvendigvis er opstillet mål for alle borgerne vedrørende uddannelse og beskæftigelse, det er afhængig af den enkelte sag. Medarbejderen Side 11 af 84

12 beskriver, at de individuelle mål og indsatsen diskuteres på personalemøder. Resultatet af drøftelsen dokumenteres i mødereferat og ikke i den enkelte borgers journal. En borger beskriver i interview, at han er i dagbeskæftigelse i tilbuddet. Han giver udtryk for, at han selv har været med til at formulere mål og delmål for opholdet, og at dette også er lavet i handleplan fra egen kommune. To borgere beskriver, at de selv vælger hvilken form for beskræftigelse, som de vil indgå i. Socialtilsynet er under tilsynsbesøget forevist mål og delmål for 2 borgere, udvalgt ved stikprøve. Socialtilsynet kan konstatere, at der for begge borgere er opstillet mål for borgerens beskæftigelse, og at begge borgere er i konkrete beskæftigelsesforløb. For afdelingen Det Gamle Kogeri gælder det: Lederen beskriver i interview, at der som udgangspunkt er opstillet en social 141 handleplan erpå alle borgere i tilbuddet, og at denne danner baggrund for en individuel plan for den enkelte borgers ophold i tilbuddet. Det forklares, at der i den individuelle plan kan være opstillet mål for den enkelte borger i forhold til uddannelse og beskæftigelse, men at det ikke er konkret gældende for alle borgerne i tilbuddet. Lederen giver udtryk for, at selv om der ikke er opstillet konkrete mål omkring borgerens uddannelse og beskæftigelse, så er det et område, som der er stor fokus på i den daglige pædagogiske indsats, som dokumenteres i internt jounalsystem Planner for You. Lederen beskriver, at alle borgere tilbydes beskæftigelse eller uddannelse, når de flytter ind i tilbuddet. Lederen giver udtryk for, at borgernes ønske til beskæftigelse har første prioritet, og at der i den første periode af opholdet afprøves forskellige tilbud til beskæftigelse. I nogle situationer er Organisationen Granhøjens beskræftigelseskonsulenter draget ind i at finde relevante tilbud til borgerne. Lederen udtaler, at nogle af borgerne i tilbuddet er meget præget af deres psykiske sygdom, og at det i de situationer handler om sammen med borgeren at finde de typer af beskæftigelse, som borgeren finder udfordring ved at deltage i. Lederen omtaler, at der er løbende opfølgning på indsatsen omkring den enkelte borger igennem faglig diskussion på personalemøde en gang om ugen. Lederen forklarer, at der ikke er en særlig struktur omkring de faglige diskussioner, men en gensidig dialog, Side 12 af 84

13 hvor konklusionen nedskrives i referat fra mødet. Borgerne beskriver i interview, at de er i daglig beskæftigelse. De beskriver, at de selv har været med til at sætte mål for deres beskæftigelse, somt de giver udtryk for er relevant for deres personlige udvikling. Borgerne beskriver, at de sammen med personalet har opstillet mål for, at deres nuværende beskæftigelse på sigt skal laves til enten uddannelse udenfor tilbuddet eller STU - forløb. Socialtilsynet er ved tilsynbesøget forevist journal på 2 borgere ved stikprøvekontrol. Det fremgår af dokumenterne, at der er opstillet mål for begge borgeres uddannelse og beskæftigelse. For afdelingen Egebjergvej gælder det: Borgerne udtaler i interview, at der er opstillet mål for deres beskæftigelse, mens de bor i tilbuddet, og at det er borgerne, som via egne ønsker bestemmer, hvilken form for beskæftigelse, som skal etableres. En borger giver udtryk for, at han dagen forinden tilsynsbesøget har deltaget i møde, hvor planen for hans beskæftigelse er blevet evalueret, og at der er opsat nye mål. Borgerne giver udtryk for, at mål og delmål vedrørende beskæftigelse er nedskrevet i tilbuddets handleplan vedr. borgernes ophold på tilbuddet samt at borgerne er bekendt med det samlede indhold i handleplanen og har accepteret dette. Borgerne beskriver og giver i interview eksempler på, at personalet yder støtte til at borgerne kan strukturere hverdagen. Borgerne giver udtryk for en holdning til, at de på den måde har lettere ved at finde de nødvendige resurser til at kunne deltage i beskæftigelse eller passe arbejde udenfor tilbuddet. For afdelingen Twillingegården gælder det: Lederen udtaler i interview, at der i samarbejde med borgerne opstilles mål for borgernes skolegang, uddannelse og beskæftigelse, og at målene nedskrives i internt journalsystem Planner for You. Lederen beskriver endvidere, at borgernes hjemkommuner via Jobcentre også følger med i forløb omkring borgernes uddannelse og beskæftigelse. Det nævnes,at centralt placeret jobkonsulent i Granhøjens organisation indgår i arbejdet med at tilbyde borgerne beskæftigelse i forhold til deres Side 13 af 84

14 særlige behov. Lederen omtaler, at der følges op på målene ved at medarbejdere fra tilbuddet i samarbejde med beskæftigelsesstedet og borgerne drøfter den hidtidige plan og indsats, samt hvad der skal opstilles af nye mål. Lederen nævner, at de oprindelige mål ofte også er beskrevet i borgerens sociale 141 handleplan, men at der under opholdet løbende sker justeringer. Lederen giver på den baggrund udtryk for en holdning til, at det oftest vil være tilbuddets plan og mål for borgerens beskæftigelse, som er den aktuelle. En borger giver i interview udtryk for, at han har været inddraget i at opstille konkrete mål for uddannelse og beskæftigelse under opholdet på tilbuddet. Borgeren udtrykker endvidere, at målene løbende er blevet justeret, og at det for hans situation har betydet, at han nu skal i gang med en tømreruddannelse. For afdelingen Vesterbro gælder det: En medarbejder beskriver i interview, at individuelle mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse kan indgå i borgerens pædagogiske handleplan, som i samarbejde med borgeren udarbejdes i tilbuddet, når borgeren flytter ind. Denne plan tager udgangspunkt i en social 141 handleplan. Medarbejderen beskriver, at der følges op på målene en gang om måneden, hvor der holdes møder med borgerne og uddannelses- og beskæftigelsestilbud. En borger beskriver, at hun har i samarbejde med kontaktperson fra tilbuddet, opstillet mål for hendes beskæftigelse. Borgeren giver udtryk for, at målene skal revideres på et kommende møde, men at hun lige nu ikke mener, at der er grund til at ændre på målene. Socialtilsynet konstaterer ved dokumentgennemgang under tilsynsbesøget, at der er opstillet individuelle mål for 2 borgere udvalgt ved stikprøve omkring uddannelse og beskæftigelse, samt at der er notater om den daglige pædagogiske indsats til brug for opfølgning. For afdelingen Rørmosegård gælder det: En medarbejder udtaler, at der er opstillet konkret mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og at målene tager udgangspunkt i den sociale 141 handleplan. Desuden er der Side 14 af 84

15 centraltplacerede uddannelseskonsulenter i Granhøjens organisation, og planerne omkring den enkelte borger i forhold til uddannelse og beskæftigelse udarbejdes i et samarbejde mellem uddannelseskonsulenter, borgerne og kontaktpersoner fra tilbuddet. Medarbejderen beskriver, at der løbende følges op på, om målene er relevante i forhold til borgernes særlige behov. En borger udtaler, at vedkommende er startet i beskæftigelse efter at være uden beskæftigelse i den første periode af opholdet. Borgeren beskriver, at vedkommende selv har valgt beskæftigelsen, og at der løbende bliver fulgt op på, hvad forløbet skal indeholde. Endvidere er der lavet en plan om uddannelsesforløb udenfor tilbuddet for borgeren. En anden borger beskriver, at der er lavet plan for uddannelsesforløb på VUC i Holbæk for vedkommende. Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud 4 (i høj grad opfyldt) For afdelingen Skovgården gælder det: En borger udtaler i interview, at vedkommende har en aftale med egen kommune om dagbeskæftigelse, men at den kun omhandler 2 dage. Borgeren omtaler, at tilbuddet har opstillet en plan sammen med vedkommende omkring dagbeskæftigelse. Borgeren giver udtryk for, at vedkommende jævnligt bliver stillet spørgmål fra personalet om, hvorvidt det er de rigtige mål, som er opstillet i borgerens plan, da borgeren ønsker andre mål og aktiviteter. En borger kan kun give sparsomme informationer planlægning omkring egen uddannelse og beskæftigelse, men udtaler, at han ikke er i stand til at passe nogen former for uddannelse eller beskæftigelse. For afdelingen Dalhøjgård gælder det: Lederen beskriver i interview, at der foregår en kontinuerlig opfølgning på borgernes uddannelse eller beskæftigelse, og at indsatsen dokumenteres i internt journalsystem Planner for You. Lederen udtaler, at 9 ud af 9 borgere er i beskæftigelse enten internt eller eksternt i tilbuddet. En medarbejder beskriver i interview, hvorledes den daglige pædagogiske indsats understøtter den enkelte borger til at komme afsted til uddannelse og beskæftigelse. Det omtales, at der er en klar forventning til, at alle borgere kan og vil passe en beskæftigelse, og det er med det udgangspunkt, at personalet støtter borgerne til at få tilrettelagt en hverdag, som er så tæt på det normale som Side 15 af 84

16 muligt. En medarbejder beskriver med henvisning til eksempler fra den pædagogiske hverdag, hvad vedkommende er blevet instrueret i af handlemuligheder i forhold til at motivere den enkelte borger i særligt vanskelige situationer. En borger giver i interview udtryk for, at han har en række opgaver i forbindelse med opholdet i tilbuddet, og at han er meget tilfreds med opgaverne. Han giver udtryk for, at han har fået sammenhæng i dagligdagen efter at han er flyttet ind i tilbuddet. Socialtilsynet kan ved dokumentgennemgang under tilsynsbesøget konstatere, at 9 ud af 9 borgere er i beskæftigelse enten internt eller eksternt i tilbuddet. For afdelingen Det Gamle Kogeri gælder det: Lederen udtaler i interview, at 13 ud af 13 borgere er i beskæftigelse. Det beskrives, at 7 borgere er i konkrete beskæftigelsesforløb, mens 6 borgere har strukturerede dagsforløb. For nogle af borgernes vedkommende gælder det, at de kan tilbydes konkret mesterlære i Granhøjens tømrerfirma, og at flere borgere har gennemført denne uddannelse, som også fordrer samarbejde mellem tilbuddet og relevante uddannelsestilbud i nærområdet. Lederen giver i interview konkrete eksempler på, hvordan det pædagogiske personale er instrueret i at understøtte borgerne til at opøve resurser til at kunne passe beskræftigelse og uddannelse. Borgerne giver i interview udtryk for, at personalet understøtter dem i at kunne passe deres job, samt at personalet er meget dygtige til at motivere borgerne og sørge for, at de kommer afsted på arbejde. En borger giver i samtalen eksempler på, hvordan personalet har hjulpet ham til at komme af sted i beskæftigelse i en periode, hvor han ellers havde svært ved at finde energi eller tage ansvar. For afdelingen Egebjergvej gælder det: Borgerne udtaler i interview, at 5 ud af 5 borgere i tilbuddet er i beskæftigelse udenfor tilbuddet. En borger giver udtryk for, at det er muligt for ham at fastholde beskæftigelse som murer i tilbuddets håndværkerfirma. En anden borger udtaler, at han aktuelt er beskæftiget i en gårdbutik, og at han er meget tilfreds med denne beskræftigelse. Side 16 af 84

17 For afdelingen Twillingegården gælder det: Lederen udtaler i interview, at hun ledelsesmæssigt understøtter den daglige pædagogiske praksis, så borgerne får resurser og kompetencer til at prioritere uddannelse- og beskæftigelsestilbud. Konkret er 7 borgere ud af 7 i gang med beskæftigelsestilbud, og lederen nævner, at en af borgerne skal starte på mesterlære som tømrer. En borger beskriver, at vedkommende er beskæftiget som tømrer i tilbuddets eget tømrerfirma. Borgeren beskriver, at der er tale om fuldtidsbeskæftigelse på 37 timer, og at han i princippet selv skal kunne klare at stå op og i det hele taget passe arbejdet, men at personalet har fokus på at understøtte ham i hverdagen, så det er muligt at finde motivation og resurser til at klare udfordringerne. For afdelingen Vesterbro gælder det: En medarbejder udtaler i interview, at 4 ud af 5 borgere er i beskæftigelse, mens 1 borger er i aktivitetstilbud. En medarbejder beskriver, at personalet i den pædagogiske hverdag motivere og understøtter borgerne til at passe deres uddannelses- eller beskæftigelsestilbud. Medarbejderen forklarer indsatsen med udgangspunkt i konkrete eksempler fra den pædagogiske hverdag i tilbuddet. En borger beskriver i interview, at hun er beskæftiget i et dyrehold på et andet tilbud, som er en del af organisationen Granhøjen. Borgeren udtaler, at hun er glad for beskæftigelsen, og at hun løbende taler med personalet om andre beskæftigelsestilbud. For afdelingen Rørmosegård gælder det: En medarbejder udtaler, at borgerne som udgangspunkt tilbydes støtte til at få etableret beskræftigelses- eller uddannelsesforløb. når de flytter ind i tilbuddet. Det er dog meget afhængig af den enkelte borgers resurser, hvornår og hvordan beskæftigelse og uddannelsesforløb kan sættes i gang. Aktuelt er 4 ud af 5 borgere i beskæftigelsesforløb, mens en borger netop er flyttet ind i Side 17 af 84

18 tilbuddet, og derfor er i et afklaringsforløb. Medarbejderen beskriver med udgangspunkt i konkrete emner fra hverdagen, hvordan borgerne understøttes i at passe uddannelses- og beskæftigelsesforløb. En borger udtaler, at vedkommende gennemgående er tilfreds med beskæftigelsesforløbet, men at medarbejderne ikke altid er dygtige nok til at håndtere de problemer, som borgerne har. En borger beskriver, at personalet er gode til at understøtte at borgerne kommer afsted i beskæftigelses- eller uddannelsesforløb. Borgeren udtaler, at det er en stor støtte i forhold til at få hverdagen til at hænge sammen. Socialtilsynet gennemgår under tilsynsbesøget dokumenter vedr. uddannelse og beskæftigelse på 2 borgere, udvalgt ved stikprøve, og kan konstatere, at der er opstillet mål for uddannelse og beskæftigelse samt at der bliver fulgt op på forløbene. Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse For afdelingen Skovgården gælder det: En borger giver i interview udtryk for, at medarbejderne understøtter borgeren til at komme til dagaktiviteter 2 gange om ugen. En borger giver i interview udtryk for, at han ikke har dagbeskæftigelse. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,3 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet grundlæggende arbejder aktivt i forhold til at understøtte borgernes selvstændighed og relationer, bl.a. igennem støtte til at fastholde og udvikle sociale netværk. Socialtilsynet vurderer videre, at tilbuddet igennem dets størrelse og aktivitetsniveau har en placering i lokalsamfundet, som bidrager til at opstille muligheder for borgerne til at indgå i sociale relationer, Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse tager initiativ til at beskrive den daglige pædagogiske indsats samt overordnede behandlingstiltag mere konkret i forhold til borgere, som kun vanskeligt kan motiveres til aktiviteter, der understøtter borgerens kontakt til det øvrige samfund. Side 18 af 84

19 som på sigt kan styrke deres sociale kompetencer og selvstændighed. Socialtilsynet vurderer endvidere, at der udarbejdes individuelle mål for den enkelte borger i forhold til udvikling af sociale kompetencer, samt at medarbejderne kan omsætte målene til konkret pædagogisk praksis. Det bemærkes samtidigt, at målene omkring selvstændighed og relationer ikke er specifikke for alle borgere, men for nogle borgeres vedkommende er mere generelle med udgangspunkt i en kommunal handleplan. Endelig vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet bør rette fokus mod en mindre gruppe af borgere, som er meget præget af lang tids alvorlig psykisk sygdom. Det er Socialtilsynets vurdering, at denne gruppe har brug for en yderst konkret indsats til at styrke sociale kompetencer og selvstændighed, hvilket Socialtilsynet vurderer kun til en vis grad foregår på nuværende tidspunkt for afdelingen Det gamle Kogeri. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Samlet set vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet, indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppens forudsætninger, har fokus på at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Socialtilsynet lægger i bedømmelsen vægt på, at der udarbejdes individuelle mål for den enkelte borger i forhold til udvikling af sociale kompetencer. Side 19 af 84

20 Socialtilsynet lægger endvidere vægt på, at tilbuddet i kraft af dets størrelse og aktiviteter, har en centralt placering i lokalsamfundet, hvilket understøtter borgernes mulighed for at indgå i fælleskaber udenfor tilbuddet. Socialtilsynet noterer sig også, at borgerne giver udtryk for, at samværet, med ligestillede fra andre afdelinger i tilbuddet, har stor værdi for dem. Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet igennem relevante metoder som netværkssamtaler, understøtter borgernes mulighed for at skabe eller genetablere kontakt til pårørende og netværk. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets samlede målgruppe, set i forhold til den enkelte borgers resurser er meget bred, og at nogle borgere er præget af lang tids alvorlig psykisk sygdom. I den forbindelse er Socialtilsynet opmærksom på, at tilbuddet i højere grad kan rette fokus mod at understøtte udvikling af denne gruppes sociale kompetencer igennem særlige pædagogiske tiltag, som tager udgangspunkt i netop denne gruppes meget begrænsede resurser. Side 20 af 84

21 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 4 (i høj grad opfyldt) Det bedømmes, at indikatoren er opfyldt i høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at det i interview med medarbejderne fremkommer, at der i samarbejde med borgerne opstilles konkrete individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og at der følges op på målene igennem pædagogisk indsats og dokumentation af samme. Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 4 (i høj grad opfyldt) Det lægges endvidere til grund, at borgerne fra 7 afdelinger samstemmende udtaler, at der er opstillet mål for udvikling af deres sociale kompetencer og selvstændighed, samt at de i interview giver eksempler på relevante mål og indsatser. Socialtilsynet noterer sig, at borgerne på Søperlen giver udtryk for, at der ikke opstilles konkrete mål i forhold til udvikling af sociale kompetencer og selvstændighed. Endvidere udtaler de pårørende, at de har svært ved at se konkrete forandringer i borgernes situation på baggrund af opfølgning af opstillede mål. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at der er tale om borgere, som er præget af lang tids alvorlig psykisk sygdom. Socialtilsynet kan ved tilsynsbesøget konstatere, at der i tilbuddets elektroniske dokumentation fremgår konkrete individuelle mål samt opsamling på indsatsen. Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. Til grund for bedømmelsen lægger Socialtilsynet, at det af beskrivelse af tilbuddets pædagogiske tilgang fremgår, at der arbejdes konkret med at motivere borgerne til at indgå i sociale relationer, fælleskaber og netværk i lokalsamfundet, hvilket understøttes af udsagn fra personalet. Side 21 af 84

22 Det lægges endvidere til grund, at ledelse og medarbejdere kan beskrive, hvorledes det samlede tilbud kan igangsætte tiltag og arrangementer, som placerer tilbuddet centralt i lokalsamfundet, hvilket også ses at understøtte borgernes muligheder for at indgå i lokalsamfundet. Endvidere lægges det til grund, at borgerne i 7 afdelinger udtaler, at de, i forhold til egne ønsker og behov, indgår i sociale sammenhænge i lokalsamfundet, f.eks. igennem arbejde eller fritidsinteresser, hvilket understøttes af udsagn fra de pårørende. Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 5 (i meget høj grad opfyldt) Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at borgerne på afdelingen Søperlen udtaler ikke at have kontakt til lokalsamfundet, og at deres sociale kontakter alene er koncentreret omkring aktiviteter internt i det samlede tilbud. Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at borgerne fra alle afdelinger samstemmende udtaler, at de med udgangspunkt i deres ønsker og behov har kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. Dette bekræftes af udsagn fra pårørende. Det lægges endvidere til grund, at medarbejderne kan beskrive, hvorledes der er fokus på at have et konstruktivt samarbejde med familie og netværk. Der gives endvidere eksempler på, hvordan man med udgangspunkt i såvel borgere som pårørendes resurser, understøtter samvær eller medvirker til at genopbygge kontakten mellem borgere og pårørende igennem netværkssamtaler. Det lægges yderligere til grund, at medarbejderne kan beskrive, hvordan man konkret arbejder med borgere, som ikke ønsker eller har resurser til at have kontakt med pårørende Endelig lægges det til grund, at de pårørende udtaler samstemmende, at der er en god kontakt til borgerne i hverdagen med udgangspunkt i borgernes egne ønsker. Der er endvidere Side 22 af 84

23 Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse fællesarrangementer, hvor de pårørende inviteres. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,9 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets værdigrundlag og målsætning kombineret med en anerkendende, systemisk-narrativ faglig og metodisk tilgang er velegnet til målgruppen, som er beskrevet som voksne borgere mellem 18 og 60 år med psykiske vanskeligheder (angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, andre social og psykiske vanskeligheder). Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at målgruppen er defineret meget bredt, samt at der er tale om en målgruppe, hvor borgerne igennem deres psykiske lidelser kan have meget varierende behov for støtte igennem perioder. Socialtilsynet anbefaler på den baggrund, at tilbuddets ledelse vurderer, om tilbuddets målgruppe skal beskrives mere konkret. Ledelse og medarbejdere kan på faglig vis redegøre for, hvorledes de pædagogiske tilgange udfoldes i hverdagen ud fra en vurdering af den enkelte borgers behov. Indsatsen sker på baggrund af klare og konkrete mål med udgangspunkt i en handleplan i henhold til Serviceloven 141. Der er endvidere opstillet pædagogiske handleplaner omkring alle borgere, som har medvirket til Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse vurderer konkret, om tilbuddets målgruppe er for bredt beskrevet, set i forhold til ovenstående. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse tager initiativ til en generel drøftelse med borgerne om, hvad det vil sige at føle sig hørt, respekteret og anerkendt på Granhøjens afdelinger. Socialtilsynet anbefaler, at ledelsen tager initiativ til at beskrive nærmere, hvordan tilbuddet også kan understøtte borgere med somatiske sygdomme, set i forhold til tilbuddets overordnede faglige tilgang og den enkelte borgers sociale handleplan. Socialtilsynet anbefaler, at der udarbejdes definition af begrebet overgreb, samt hvordan dette skal forstås og håndteres i tilbuddet af medarbejderne. Side 23 af 84

24 udarbejdelsen af planerne. Tilbuddet kan dokumentere den daglige indsats, og resultater med udgangspunkt i handleplanerne. I relation til borgernes selv- og medbestemmelse vurderer Socialtilsynet, at der arbejdes relevant hermed, hvilket kan tilskrives tilbuddets værdigrundlag. Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at manglende struktur omkring faste møder med borgerne på flere afdelinger, kan være med til at udfordre borgernes reelle medbestemmelse samt borgernes følelse af medinddragelse. Socialtilsynet vurderer, at der er fokus på at sikre borgernes sundhed og helbred dels gennem relevant samarbejde med læger, tandlæger og andre sundhedsfaglige instanser. Tilbuddet har endvidere fokus på borgernes sundhed igennem valg af menu og råvarer i samarbejde med borgerne, aktuelt igennem projekt om sund kost og motion, som borgerne omtaler positivt. Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet igennem dets størrelse og organisering har yderligere muligheder for at understøtte borgernes sundhedssituation. Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at der, i en konkret sag, mangler mål og særlig opmærksomhed Side 24 af 84

25 omkring kombinationen af psykisk og somatisk sygdom. Endvidere vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet har nedskrevet procedure i forbindelse med magtanvendelser, og at proceduren er kendt af medarbejderne igennem intern undervisning af alle medarbejdere. Det ses også, at der ikke foretages magtanvendelser i tilbuddet, ligesom der foretages faglige drøftelser med henblik på, også i fremtiden, at undgå magtanvendelser. Endelig vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet ikke arbejder ud fra en klar definition af overgreb, men at der er en fælles erkendelse af, at tilbuddets målgruppe er i risiko for overgreb. Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet samlet set har et fokus på overgreb med udgangspunkt i tilbuddets interne uddannelse til alle medarbejdere. Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at der i interview med medarbejder og borgere fremkommer eksempler på overvejelser om hel eller delvis indgreb i borgernes selvbestemmelse, og at dette umiddelbart ikke sker på baggrund af en fælles faglig refleksion eller overordnet tilgang. På den baggrund anbefaler Socialtilsynet, at der udarbejdes definition af begrebet overgreb, samt hvordan dette skal forstås og håndteres i tilbuddet af medarbejderne. Side 25 af 84

26 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet vurderer samlet set, at tilbuddet arbejder systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddets indsats tager udgangspunkt i tydelig dokumentation i form af individuelle sociale handleplaner omskrevet til pædagogiske handleplaner, daglige notater af praksis, opsamlingsdokumenter samt statusrapporter. Dette understøttes af udsagn fra borgerne, som føler sig inddraget i processen af tilbuddet. Tilbuddet dokumenterer desuden tilbuddets resultater og evaluerer indsatsen med henblik på læring og forbedring af indsatsen. Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at særlige forhold omkring en borgers somatiske lidelse, ikke ses beskrevet. Socialtilsynet vurderer, at dette bør fremgå, ligesom der bør foretages en overordnet vurdering af, hvorfor borgeren, men udgangspunkt i vedkommendes særlige situation, alligevel falder indenfor tilbuddets målgruppe, samt hvordan man vil forholde sig internt til borgerens sygdom i forhold til medarbejdere med særlige kompetencer omkring kroniske somatiske sygdomme. Socialtilsynet er ligeledes opmærksom på, at en anden borgers aktuelle psykiske sygdom synes at være af så voldsom karakter, at tilbuddet bør udarbejde en særlig beskrivelse af, hvorfor vedkommende ses som del af tilbuddets målgruppe. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse vurderer konkret, om tilbuddets målgruppe er for bredt beskrevet, set i forhold til ovenstående. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning 3 (i middel grad opfyldt) Tilbuddets målgruppe er på Tilbudsportalen oplyst til at psykisk syge borgere mellem år. Borgerne er typisk præget af personlighedsforstyrrelse, depression og forandret virkelighedsopfattelse og desuden af andre lidelser som udadreagerende adfærd, misbrug, spiseforstyrrelse og andre psykiske vanskeligheder. Side 26 af 84

27 og målgruppe Tilbuddet består af i alt 8 afdelinger, som enkeltvis rummer en mere afgrænset del af målgruppen. Tilbuddets faglige tilgang og metoder er på Tilbudsportalen oplyst til at være systemisk, narrativ, anerkendende og miljøterapeutisk, mens metoderne beskrives som systemisk og narrative. Tilbuddets øverste ledelsen beskriver i interview, hvordan man i dialog med visiterende kommune igennem beskrivelse af borgerens særlige problematik og resurser sikrer, at der er tale om en borger indenfor tilbuddets målgruppe. Det beskrives endvidere, hvordan tilbuddets overordnede faglige tilgang og metoder skal ses i forhold til den enkelte borgers særlige behov, samt hvordan de kan opfyldes i forbindelse med opholdet. Medarbejderne giver ligeledes udtryk for én forståelse af, at tilbuddets overordnede tilgang er systemisk og narrativ. Der gives i tilsynet eksempler på, hvordan denne tilgang og metode skal ses i forhold til målgruppens forudsætninger og behov. Det udtales en forståelse af, at det er en overordnet ledelsesbeslutning af benytte denne daglig tilgang og metode, hvilket medarbejderne udtaler en stor anerkendelse af, idet metoderne efter medarbejdernes udsagn fungerer. Borgerne fra 7 afdelinger udtrykker samstemmende en holdning om, at de får hjælp til at håndtere de problemer, som de er visiteret til tilbuddet på baggrund af. 1 borger fra afdelingen Det Gamle Kogeri udtrykker at være udenfor tilbuddets målgruppe, idet vedkommende også har somatiske lidelser, som der ikke er fokus på fra personalets side. Socialtilsynet kan ved dokumentgennemgang konstatere, at borgerens særlige situation med lidelserne, ikke er nævnt eller på anden måde fremgår i beskrivelsen omkring borgerens situation og helbred. Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget 1 borger fra afdelingen Det gamle Kogeri, som tydeligt Side 27 af 84

28 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad opfyldt) fremstår meget påvirket af alvorlig psykisk sygdom og igennem adfærd og udsagn synes at have behov for væsentligt mere støtte, end tilbuddets ydelser tilsiger. Socialtilsynet kan ved dokumentgennemgang konstatere, at der fra tilbuddets side er foretaget vurdering på, om denne borger stadig tilhører tilbuddets målgruppe. De pårørende giver udtryk for, at afdelingernes målgruppe er ret homogene, og at der ikke anbringes borgere, som har væsentligt andre behov. På baggrund af ovenstående vurderes indikatoren til at være opfyldt i middel grad. Den øverste ledelse beskriver, at der altid opstilles konkrete og klare mål for den enkelte borgers ophold i tilbuddet, samt at det tager udgangspunkt i oplysninger om borgerens situation, f.eks. handleplan og VUM. Det forklares, at alle medarbejdere er instrueret i et dokumentere den daglige indsats, samt at dette løbende diskuteres på personalemøder og i supervision, således at medarbejdernes indsats kan forbedres løbende. Medarbejderne giver i interview udtryk for, at der opstilles konkrete og klare mål for borgerne, samt at der er en struktureret opfølgning af målene. Der gives i interview eksempler på, hvordan medarbejderne beskriver mål i samarbejde med borgerne, også i situationer, hvor borgerne har ønsker om andre mål end medarbejderne. Dette forklares også med udgangspunkt i en forståelse af tilbuddets metodiske tilgang. Det gives samtidig eksempler på, hvordan dokumentationen bruges til faglige diskussioner og forbedring af indsatsen. Borgerne fra alle afdelinger udtaler samstemmende, at der er oprettet konkrete klare mål for deres ophold i tilbuddet, samt at der løbende dokumenteres i dagbog. Borgerne beskriver forskellige praksis fra afdeling til afdeling omkring borgernes inddragelse i daglige notater og statusbeskrivelser. Side 28 af 84

29 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 5 (i meget høj grad opfyldt) Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget, at der er opstillet konkrete og klare mål samt dokumentation i form af daglige notater og statusbeskrivelser, ligesom det af referater fra personalemøder fremgår, at man drøfter daglig indsats, dog ikke ud fra samme systematik i alle afdelinger. På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i høj grad. Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Socialtilsynet lægger til grund for vurderingen, at tilbuddets øverste ledelse beskriver i interview, at alle visitationssamtaler optages på video, hvis alle deltagere er indforstået hermed. Dette bruges til at opstille en konkret opgave til tilbuddet, samt senere at evaluere mål og indsats sammen med kommuner og borgere. Desuden er der opstillet kommunal handleplan i henhold til SEL 141, hvis borgerne ønsker det. Der er under alle omstændigheder altid opstillet en plan for borgernes ophold i tilbuddet. Resultater dokumenteres med udgangspunkt i mål og resultater igennem en særlig skematisk tilgang i det elektroniske redskab Planner for You, som i interview forklares til som konkret redskab i hverdagen. Ledelsen beskriver, at borgernes situation ofte er yderst kompleks, og at resultaterne derfor skal ses i det lys, men vurderer alligevel, at tilbuddet grundlæggende når store dele af de mål, som opstilles for borgernes ophold. Der laves endvidere konkret opgørelse i form af resultatanalyse, dokumenteret på effekt og læring. Dette gøres en gang om året på alle borgere, og bruges til status samt anden opsamling. Det lægges endvidere til grund, at det i interview med medarbejderne fremkommer, at der på grund af tilbuddets størrelse og organisering er en særlig måde at samarbejde med kommunerne omkring opstilling af overordnede mål for borgerne og indhentning af SEL handleplan. Det forklares, Side 29 af 84

30 hvordan personalet dokumenterer resultater i hverdagen, både på i forhold til hverdagen og i forhold til handleplan og den pædagogiske indsatsplan. Medarbejderne giver udtryk for en holdning til, at det kan være vanskeligt at få udarbejdet så konkrete mål. at man direkte kan aflæse resultaterne heri. Det udtrykkes, at tilbuddets egne planer med mere nuancerede og sammenhængende mål giver et bedre billede af resultaterne. Borgerne udtaler samstemmende, at der laves kommunale handleplaner i henhold til SEL 141, hvis man ønsker det. Det nævnes, at medarbejder ofte forsøger at motivere alle borgerne til at udarbejdet kommunal handleplan. Borgerne forholder sig forskelligt til, hvorvidt målene i den kommunale handleplan altid nås, Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet vurderer, at der grundlæggende er en tilgang i tilbuddet gående på at understøtte borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Dette ses igennem, at personalet kan beskrive, hvordan man med udgangspunkt i tilbuddet interne uddannelse har en særlig anerkendende tilgang til at inddrage borgerne, ligesom disse inviteres til faste møder, hvorigennem de får mulighed for at have indflydelse på tilbuddets drift og daglige rutiner. Socialtilsynet bemærker dog samtidig, at der ikke er en fælles struktur på alle afdelinger for afholdelse af beboermøder, hvilket Socialtilsynet vurderer kan være medvirkende til at svække borgernes indflydelse og medinddragelse i hverdagen. Socialtilsynet finder, at en klar beskrivelse af mødernes formål og indhold, herunder fast dagsorden og referat samt at sikre afholdelse af møderne, kan medvirke til at motivere borgerne til at deltage og således sikre dem et forum for indflydelse i hverdagen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 30 af 84

31 Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 4 (i høj grad opfyldt) Der gives i interview med medarbejderne eksempler på, hvordan man i hverdagen understøtter, at borgerne føler sig hørt, respekteret og anerkendt. Det sker med en konkret udgangspunk til tilbuddets overordnede faglige og metodiske tilgang, og der gives ligeledes beskrivelser af, hvordan den daglige struktur og opgaveløsning også skal ses i denne forståelse. Medarbejderne giver samstemmende udtryk for, at der er en fælles tilgang til at anerkendende borgerne og forstå egen rolle i den sammenhæng, samt hvordan dette diskuteres i hverdagen, er del af den interne uddannelse samt videregives til nye kolleger. Medarbejderne reflekterer lidt mere usikkert over, hvordan man med udgangspunkt i tilbuddets udmeldte systemisk/narrative tilgang og metode skal understøtte, at den enkelte borger kan blevet hørt, respekteret og anerkendt, også i særlige situationer, hvor personalet kan blive nødt til at sætte borgerens selvbestemmelsesret ud af funktion. Se i øvrigt indikator 6a. Borgerne udtaler samstemmende, at de føler sig hørt, respekteret og anerkendt i hverdagen. Nogle borgere giver dog samtidig udtryk for, at der nogle gange tales i meget hård tone fra medarbejdernes side, ligesom en borger angiveligt har været udsat for, at en fortrolig samtale med en medarbejder er blevet foretaget i offentligt rum på tilbuddets parkeringsplads, hvor andre borgere kunne høre samtalen. På afdelingen Søperlen giver borgerne udtryk for, at de ikke føler sig hørt i hverdagen, samt at personalet kan have svært ved at acceptere, at borgene har selv- og medbestemmelse. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at tilbuddets målgruppe er borgere, som er væsentligt præget af psykisk sygdom. Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget, at en borger på afdelingen Dalhøjgård har fødselsdag, og at denne bliver afholdt efter borgerens ønsker. Borgeren nævner, at det føles godt at holde fødselsdag i tilbuddet, fordi man føler sig set og anerkendt. På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i høj grad. Side 31 af 84

32 Indikator 04.b: Borgerne har 3 (i middel indflydelse på beslutninger grad opfyldt) vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Personalet giver samstemmende udtryk for, at man med udgangspunkt i tilbuddets overordnede tilgang forsøger at give borgerne så høj grad af indflydelse som muligt. Der gives eksempler på, hvad der er muligt at gøre indenfor tilbuddets rammer, samt hvordan man pædagogisk kan inddrage borgerne i, hvad der ikke kan lade sig gøre. Det belyses, at det også er anerkendende at få borgerne til at forholde sig til konkrete vilkår, når det er gældende. Borgerne giver samstemmende udtryk for, at de har indflydelse på hverdagen i tilbuddet igennem ugentlige beboermøder. Der det udtrykkes dog også fra borgere fra afdelingerne Vesterbro, Det Gamle Kogeri og Rørmosegård, at møderne ofte er aflyst på grund af personalemangel, eller fordi borgerne kan være svære at motivere til at deltage. Borgerne giver endvidere samstemmende udtryk for, at de grundlæggende ikke bliver involveret meget i, hvordan tilbuddets hverdag skal tilrettelægges, men at de heller ikke har så megen energi til at forholde sig til det. Borgerne giver samstemmende udtryk for, at de har de overordnede beslutninger omkring dem selv i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Dette understøttes af udsagn fra de pårørende. På baggrund af ovenstående bedømmer Socialtilsynet indikatoren til at være opfyldt i middel grad. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Socialtilsynet bygger vurdering på, at det af tilbuddets dokumentation af organisationen fremgår, at der er tilknyttet medarbejdere med sundhedsfaglig uddannelsesbaggrund. Socialtilsynets vurdering bygger endvidere på, at det ved interview med borgere og medarbejdere fremkommer, at tilbuddet har et særligt fokus på sund kost og motion, aktuel igennem et projekt, som borgerne omtaler positivt. Dette understøttes desuden af udsagn fra de pårørende. Side 32 af 84

33 Endelig bygger Socialtilsynets vurdering på observationer under det varslede tilsyn, hvor det igennem flere afdelingers indretning samt ved opslag tydeligt fremgår, at der er et overordnet fokus på borgernes sundhed og adgang til sundhedsydelser. Socialtilsynet ser igennem organisationsdiagram, at tilbuddet fremstår som en del af en større koncern, hvortil også er tilknyttet lægecenter. Dette anses som yderligere støtte til at motivere borgerne omkring sundhed, og på den baggrund er Socialtilsynet særlig opmærksom på, at der ikke er defineret et særligt fokus på sundhed omkring en borger med somatisk sygdom. Socialtilsynet anbefaler på den baggrund, at ledelsen tager initiativ til at beskrive nærmere, hvordan tilbuddet også kan understøtte borgere med somatiske sygdomme, set i forhold til tilbuddets overordnede faglige tilgang. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. Til grund for bedømmelse lægges, at medarbejderne i interview giver udtryk for, at borgerne grundlæggende trives i tilbuddet. Til grund for vurderingen lægger personalet, at borgernes adfærd i hverdagen indikerer, at de trives, ligesom de giver udtryk for dette overfor medarbejderne. Det lægges endvidere til grund, at borgerne samstemmende giver udtryk for, at de trives i tilbuddet, selv om de er en situation, hvor de ikke selv kan bestemme, hvem de skal bo sammen med. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 4 (i høj grad opfyldt) Endelig lægges teksten i indikator 4a og 4b til grund for vurderingen. Det fremgår af dokumentation af medarbejdernes uddannelse, at der er ansat medarbejdere med baggrund i sundhedsområdet. Dette er medvirkende til, at der i følge medarbejderne er et overordnet fokus på borgernes adgang til relevante sundhedsydelser. Det omtales også, at medarbejderne har forskellig faglig tilgang, men at der under alle omstændigheder bliver beskrevet samt handlet på forhold, som omhandler borgernes overordnede sundhed. Side 33 af 84

34 Det beskrives endvidere, hvordan der følges op på dagbogsnotater. Endvidere er der i tilbuddet særlige muligheder for at søge råd og vejledning i koncernen, som botilbuddet er en del af. Borgerne fra samtlige afdelinger udtaler samstemmende, at det er stort fokus fra tilbuddets side til at sikre, at borgerne får adgang til relevante sundhedsydelser. Det beskrives, at indsatsen er lidt forskellig med udgangspunkt i den enkelte borgers resurser og behov. Dette understøttes af udsagn fra de pårørende om, at borgerne har adgang til alle sundhedsydelser, og at borgerne støttes til selv at tage kontakt til læge, tandlæge og lignende. I nogle situationer er det personalet, som har taget initiativ på borgernes vegne, men aldrig uden borgernes medvirken. Det beskrives også, at borgerne kan være særligt præget af medicin og deraf følgende ubehag, men det er de pårørendes vurdering, at der er personale, som kan håndtere dette i hverdagen. En enkelt borger fra afdelingen Det Gamle Kogeri udtaler, at vedkommende ikke får støtte til at håndtere somatisk sygdom, samt at der ikke er ansat medarbejdere til at håndtere denne situation. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at borgerens somatiske sygdom ikke har et særligt perspektiv i udleverede planer, ligesom det ikke ses, at der i det daglige er tilknyttet personale omkring borgeren med særlige kompetencer på det somatiske felt, men derimod i overordnede funktioner i tilbuddet. Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 5 (i meget høj grad opfyldt) På baggrund af ovenstående vurderes indikatoren til at være opfyldt i høj grad. Indikatoren bedømmes af Socialtilsynet til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for vurderingen lægges, at Socialtilsynet under tilsynsbesøget præsenteres for et igangsat projekt, hvor personale og borgere i samarbejde skal arbejde på, hvordan borgernes fysiske og mentale sundhed kan forbedres. Det er endvidere lagt til grund, at det i interview med medarbejderne fremkommer, at der med Side 34 af 84

35 udgangspunkt i tilbuddets interne uddannelse af alle medarbejdere, opbygges en særlig tilgang til at understøtte medarbejdernes fokus på kost og ernæring. Endvidere er medarbejderne opmærksomme på borgernes medicinindtag og de reaktioner, som kan komme heraf. Det lægges også til grund, at borgerne fra alle afdelinger samstemmende kan beskrive, at der er et stort fokus fra medarbejdernes side på borgernes kost og motion, ligesom borgerne fra flere afdelinger beskriver det føromtalt projekt omkring borgernes fysiske og mentale trivsel. En del borgere udtaler endvidere, at de igennem daglige aktiviteter i tilbuddets dagtilbud, er blevet særligt interesserede i sund madproduktion og gode råvarer. Det lægges yderligere til grund, at de pårørende giver udtryk for, at der er et fokus på kost, og der gives i interview eksempler på, hvordan man fra tilbuddets side understøtter, at borgerne spiser sundt, regelmæssigt og ikke for meget. I nogle situationer er der dog også udflugter til McDonald, hvilket kan synes modsatrettet. Endelig lægges det til grund, at Socialtilsynet observerer på afdelingen Rørmosegård, at der er en særlig sanseorienteret indretning samt afspilles beroligende musik, hvilket borgerne giver udtryk for er med til at give dem ro og afstresning i hverdagen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet så vidt muligt undgår magtanvendelser, og at der er en nedskrevet procedure for magtanvendelser, som er kendt af alle medarbejdere. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere er instrueret i at indberette og behandle eventuelle magtanvendelser i forhold til gældende lovgivning på området. Socialtilsynet anerkender, at håndtering og forebyggelse af magtanvendelser igennem konflikthåndtering er en del at tilbuddets interne uddannelse til medarbejderne, samt at medarbejderne kan give eksempler på, hvordan man bevidst kan undgå magtanvendelse med udgangspunkt i tilbuddets overordnede tilgang og metoder. Side 35 af 84

36 Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at medarbejderne ikke konkret kan forholde sig til, hvordan procedurerne er omkring situationer, som kan kalde på overvejelser vedr. midlertidig indgreb i borgernes selvbestemmelsesret. Socialtilsynet vurderer på den baggrund, at det i nogen grad kan være den enkelte medarbejders beslutninger, som bliver gældende og ikke en overordnet tilgang til disse situationer med udgangspunkt i lovgivning og procedurer. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 4 (i høj grad opfyldt) Den øverste ledelse beskriver, at håndtering af magtanvendelse er en del af tilbuddets interne grunduddannelse. Det beskrives endvidere, at det er en del af tilbuddets overordnede pædagogiske tilgang, at man ikke skal have konflikter med borgerne, men understøtte deres muligheder for at flytte egne grænser. Medarbejderne giver udtryk for, at man i hverdagen tager udgangspunkt i, at der ikke skal foretages magtanvendelser, men at man i stedet skal arbejde på at nedtrappe konflikter. Det beskrives, at håndtering af magtanvendelser er en del af tilbuddets interne undervisning til alle medarbejdere. Medarbejderne forklarer med eksempler fra hverdagen, hvordan men i ganske få tilfælde har grebet til nødret i situationer, hvor borgerne har været psykotiske eller på anden måde voldsomt påvirket af sygdom. Medarbejderne giver endvidere eksempler på, hvordan man med udgangspunkt i borgernes særlige behov kan ansøge om særlige regler for magtanvendelse for kortere periode, hvis det anses for at være nødvendigt. Det fremgår dog ikke helt tydeligt, hvordan medarbejderne fagligt skal forholde sig i de situationer, eller hvordan man som medarbejder løfter denne problematik internt i organisationen. Borgerne udtaler samstemmende, at der ikke forekommer magtanvendelser i tilbuddet, og at medarbejderne efter borgernes vurdering arbejder bevidst på at undgå magtanvendelser. En borger Side 36 af 84

37 Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad opfyldt) fra afdelingen Vesterbro fortæller, at vedkommende, i forbindelse med en druktur, har været i konfrontation med personalet. Borgeren giver i interview udtryk for en forståelse af, at vedkommendes adfærd i den givne situation var voldsom, og at personalet derfor ikke kunne undgå fysisk kontakt. Socialtilsynet kan ved dokumentgennemgang konstatere, at ovennævnte episode er anmeldt til borgerens myndighedskommune samt Socialtilsynet. Der er ikke registeret yderligere indberetning om magtanvendelse i tilbuddet. På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i høj grad. Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at den øverste ledelse for tilbuddet beskriver, at der er en klar procedure for at håndtere magtanvendelser, hvis de skulle forekomme. Det forklares, hvordan en fast struktur sikrer, at der dels sker den nødvendige indberetning til myndigheder, dels sker en opfølgning fagligt og i forhold til borgere og medarbejdere. Det lægges endvidere til grund, at medarbejderne kan beskrive, hvordan tilbuddet har opstillet klare retningslinjer for håndtering og dokumentation af eventuelle magtanvendelser. Medarbejderne kan endvidere give eksempler på, hvordan man efterfølgende dels har diskuteret selve hændelsen samt fulgt op overfor såvel borgere som medarbejdere. Det lægges endvidere til grund, at en borger på Vesterbro, som har været udsat for magtanvendelse fortæller, at vedkommende har læst indberetningen og desuden er blevet inddraget i bearbejdning af hændelsen. Vedkommende er af personalet blevet spurgt om, hvordan man kan undgå en magtanvendelse fremadrettet. En borger på Twillingegård udtaler, at personalet bevidst vælger at forlade tilbuddet sammen med de Side 37 af 84

38 øvrige borgere, hvis vedkommende bliver vred. Borgeren giver samtidig udtryk for, at han ikke altid føler sig forstået i de situationer, og hellere ville have, at personalet sammen med borgeren håndterede situationen. Vedkommende efterspørger, at medarbejderne ikke kun agerer på samme måde overfor alle. Endelig lægges det til grund, at Socialtilsynet ved dokumentgennemgang er forevist interne retningslinjer for håndtering af magtanvendelser, samt overordnet instruks om, hvordan medarbejderne bevidst kan arbejde på konfliktnedtrapning i stedet for magtanvendelser. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Samlet set vurderer Socialtilsynet, at tilbuddets ledelse og medarbejdere arbejder ud fra en overordnet forståelse af, at tilbuddets målgruppe er i risiko for overgreb, og at der derfor skal være et pædagogisk fokus rettet mod at forebygge overgreb. Dette ser Socialtilsynet især ske igennem tilbuddets interne uddannelse, hvor forebyggelse af overgreb er et tema. Endvidere er Socialtilsynet opmærksom på, at borgerne grundlæggende føler sig passet på i tilbuddet, og at medarbejderne udtaler, hvordan de konkret og relevant arbejder mod at forebygge overgreb. Socialtilsynet finder dog samtidig, at i og med der ikke er udarbejdet en klar definition af, hvordan overgreb skal forstås og ses i forhold til Granhøjens målgruppe, så er det op til den enkelte medarbejder at vurdere subjektivt på begrebet. Socialtilsynet vurderer, at dette kan være med til at grænserne mellem relevant pædagogisk indgriben i forhold til den enkelte borger og regler for reglernes skyld, bliver udtydelige. Dette kan igen medføre, at der rent faktisk sker indgreb i den enkelte borgers selvbestemmelse, hvilket i princippet kan føre til overgreb fra personalets side mod en eller flere borgere. Socialtilsynet vurderer, at en grundig faglig debat i hele personalegruppen samt en tydelig definition på begrebet overgreb på, set i forhold til Granhøjens målgruppe, kan være hensigtsmæssig. Side 38 af 84

39 Dette skal endvidere ses i forlængelse af kriterium 6. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 3 (i middel grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer indikatoren til at være opfyldt i middel grad. Til grund for vurderingen lægger Socialtilsynet, at ledelsen beskriver, hvordan man ledelsesmæssigt understøtter medarbejdernes faglig forståelse af, at borgerne indgår i relationer af såvel positiv som negativ karakter. Det omtales også, hvordan tilbuddets medarbejdere kan håndtere dette fagligt og i hverdagen, f.eks. i supervision. Dette understøttes af udsagn fra medarbejderne, som samtidig kan beskrive en forståelse af tilbuddets målgruppe som borgere, der overordnet set er i risiko for at være udsat for overgreb, samt hvordan dette kan håndteres pædagogisk. Det lægges derfor yderligere til grund, at det under interview med borgere og medarbejdere fremkommer, at der kan forekomme husregler og praksis, som muligvis kan vurderes som hel eller delvis indgriben i borgernes selvbestemmelsesret. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at medarbejderne samlet set ikke har et klart billede af, hvornår en sådan indgriben skal forstås som en relevant pædagogisk handling med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger, eller mere skal ses som et overordnet krav til den samlede gruppe af borgeres adfærd i tilbuddet. Endelig lægges det til grund, at borgene samstemmende udtaler, at medarbejderne bevidst søger at løse konflikter borgerne i mellem, ligesom borgerne udtrykker tillid til, at medarbejderne grundlæggende respekterer borgerne. Dette understøtte af udsagn fra de pårørende, som endvidere i lighed med borgerne udtaler, at der ikke gives informationer om borgerne til pårørende uden samtykke. Indikator 07.b: Tilbuddets 3 (i middel Socialtilsynet bedømmer indikatoren til at være opfyldt i middel grad. Side 39 af 84

40 beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne grad opfyldt) Til grund for bedømmelsen lægger socialtilsynet, at det i interview med medarbejderne fremkommer, at der ikke foreligger en konkret definition af begrebet overgreb sat i forhold til Granhøjens faglige tilgang og metoder. Der foreligger desuden ikke en procedure for, hvordan man forholder sig i situationer, hvor der forekommer overgreb mellem borgerne eller fra medarbejder mod borger. Det lægges endvidere til grund, at medarbejderne udtrykker en form for fælles tilgang til overgreb med udgangspunkt i tilbuddets interne uddannelse, hvor forebyggelse af overgreb behandles. Socialtilsynet noterer sig, at medarbejderne ikke kan henvise til en begrebsafklaring. Medarbejderne kan dog i interview give relevante pædagogiske overvejelser omkring håndtering af episoder, som beskrives som overgreb. Det fremkommer endvidere, at medarbejderne har en forståelse af, at det er den enkelte daglige leder og medarbejderes ansvar at agere i situationer omkring overgreb. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse Endelig lægges det til grund, at borgerne samstemmende udtaler, at der efter deres mening ikke forekommer overgreb i tilbuddet, og at de generelt føler sig godt passet på i tilbuddet. Borgerne giver endvidere udtryk for, at medarbejderne grundlæggede understøtter, at borgerne selv kan håndtere mindre konflikter i hverdagen. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,5 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet grundlæggende ledes faglig kompetent, samt at tilbuddets organisering tilgodeser borgernes samlede behov for støtte og omsorg. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets øverste ledelse og bestyrelse udarbejder konkret handleplan for at tiltrække og fastholde social- og/eller sundhedsfagligt personale. Side 40 af 84

41 Socialtilsynet vurderer desuden på det foreliggende, at tilbuddets bestyrelse vil kunne støtte tilbuddets drift og udvikling relevant, set i forhold til de tiltag og udfordringer, som tilbuddets øverste ledelse fremlægger. Tilbuddet er, set i forhold til andre tilbud, omfangsrigt i forhold til borgere, personale og afdelinger, hvilket giver udfordringer omkring tiltrækning og fastholdelse af relevant uddannet personale. Dette skal også ses i forhold til tilbuddets placering i et geografisk yderområde. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet relativt høje andel af helt eller delvis uuddannet personale samt høje personalegennemstrømning, skal ses i denne sammenhæng. Socialtilsynet vurderer endeligt, at tilbuddets ledelse har fokus på denne udfordring, og behandler den relevant. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet grundlæggende ledes fagligt kompetent. Der lægges vægt på udsagn fra medarbejdere, borgere og pårørende, som samlet beskriver såvel den øverste leder som ledelsen generelt som ambitiøse og kompetente i forhold til tilbuddets drift og udvikling. Det er yderligere lagt til grund for vurderingen, at ledelsen i interview fremstår dynamisk og samtidig kan give eksempler på, hvordan tilbuddets videreførelse skal understøttes ledelsesmæssigt. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at tilbuddets ledelse beskriver forestående generationsskifte i den øverste ledelse, samt at tilbuddets bestyrelse vil blive inddraget i denne proces. Side 41 af 84

42 Socialtilsynet konstaterer, at ledelse og medarbejdere tilbydes intern supervision, som foretages af medarbejdere med relevant uddannelse. Socialtilsynet er samtidig opmærksom på, at tilbuddets øverste leder ikke modtager struktureret supervision, men efter behov i forhold til egen vurdering. Socialtilsynet vurderer på det foreliggende, at tilbuddets nysammensatte bestyrelse vil kunne understøtte tilbuddets drift og udvikling, og Socialtilsynet anerkender, at bestyrelsen i den kommende periode vil afsætte resurser til at understøtte det kommende bestyrelsesarbejde. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Der er tale om et tilbud af væsentlig størrelse med 8 selvstændigt beliggende afdelinger. Den overordnede ledelse består af direktør og vicedirektør, skal kan beskrive en klar opgave- og kompetencefordeling samt samarbejde i hverdagen. Direktøren har i mindre omfang dokumenteret ledelsesuddannelse, men en årelang ledelseserfaring som leder og entreprenør indenfor opholdsstedsområdet. Vicedirektør har ledelseserfaring fra kommunal virksomhed og er aktuelt i gang med ledelsesuddannelse på diplomniveau. Det beskrives, at den overordnede ledelsestilgang er systemisk og narrativ. Der gives i interview en tydelig forklaring på, hvordan dette skal ses og forstås i hverdagen i forhold til medarbejdere og borgere. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at tilbuddets øverste leder under den afsluttende samtale giver udtryk for, at et kendetegn ved tilbuddets målgruppes adfærd er, at de mere eller mindre bevidst omgås sandheden med forbehold. Det beskrives i interview, hvorledes den overordnede ledelse understøtter tilbuddets drift og udvikling i hverdagen samt i et mere overordnet perspektiv. Det beskrives endvidere, hvordan tilbuddets ledelse er struktureret med overordnet ledelse, Side 42 af 84

43 Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 4 (i høj grad opfyldt) afdelingsledere, som er ledere for op til 3 afdelinger, teamledere for hver afdeling, som understøttes af socialrådgivere og supervisorer, både intern og eksterne. Det omtales også, hvordan den overordnede ledelse sikrer, at alle tilbuddets enheder, f.eks. socialrådgivere. Det er et særligt fokus i den overordnede ledelse af tilbuddet at sikre, at samtlige medarbejdergrupper er opmærksomme på tilbuddets overordnede mål, formål og metoder, samt hvordan medarbejdere på alle niveauer og funktioner indgår i dette. Som eksempel omtales møder hver 14. dag mellem sagsbehandlere og afdelingsledere for at sikre kontinuitet og fælles forståelse af de enkelte sager. Det fremkommer i interview med medarbejderne grundlæggende finder ledelsen kompetent i forhold til at lede tilbuddet i forhold til drift og udvikling. Der gives udtryk for, at lederen er synlig i hverdagen, og at man som medarbejder har en klar og tydelig struktur og vejledninger at forholde sig til. Socialtilsynet kan ved dokumentgennemgang konstatere, at der foreligger dokumentation for ledelsens uddannelse og erfaring. På baggrund af ovenstående vurderer Socialtilsynet indikatoren til at være opfyldt i høj grad. Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. Til grund for bedømmelsen lægger Socialtilsynet, at det i interview med ledelsen fremkommer, at der er sker struktureret supervision for både ledere og medarbejdere. Det beskrives, at der er tale om inter supervision, men Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at den samlede koncern, som tilbuddet er en del af, råder over relevante supervisionskompetencer i form af psykologer og psykiater. Det lægges endvidere til grund, at der for ledelsens vedkommende er der tale om såvel ledelsessom sagsupervision, ligesom den overordnede leder afholder ledelsessupervsion sammen med Side 43 af 84

44 Indikator 08.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse 4 (i høj grad opfyldt) ekstern supervisor. Det beskrives, hvordan den øverste leder ikke altid deltager i supervision, hvor der er tale om sammenfald mellem ledelses- og kollegarollen Det beskrives, at øverste leder modtager supervision efter behov, og når der er særlige forhold, som kræver det. Endvidere deltager lederen i ledelsesmæssige relevante netværk som f.eks. Dispuk. Lederen beskriver i interview, hvordan tilbuddets bestyrelse er nyetableret i henhold til Lov om Socialtilsyn. Det omtales, at bestyrelsen skal på et samlet seminar i efteråret for at sikre kontinuitet og det overordnede samarbejde, ligesom der gives eksempler på, hvordan bestyrelsen skal arbejde målrettet på emner som f.eks. tiltrækning af kompetent arbejdskraft til tilbuddet samt medarbejderrotation mellem afdelingerne. Endvidere skal bestyrelsens visioner for tilbuddet drøftes sammen med generationsskift i tilbuddets øverste ledelse. Der omtales overvejelser om medarbejdernes repræsentation, hvor de aktuelt ikke har plads. Ved dokumentgennemgang kan Socialtilsynet konstatere, at bestyrelsen består af lokale politikere og erhvervsfolk samt centrale medarbejdere på ledelsesniveau fra tilbuddet. Alle bestyrelsesmedlemmer angives at have væsentlig bestyrelseserfaring. På baggrund af det foreliggende vurderes indikatoren til at være opfyldt i høj grad. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift som udgangspunkt varetages kompetent. Socialtilsynet vurderer dog samtidig, at alene halvdelen af de medarbejdere, som har borgerkontakt, har relevant faglig uddannelse. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at alle medarbejdere tilbydes intern undervisning, hvilket Socialtilsynet anerkender. Det noteres dog samtidig, at en intern uddannelse i sig selv ikke vil kunne erstattet en ECTS - pointgivende social- eller sundhedsfaglig uddannelse. Side 44 af 84

45 Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddets personalegennemstrømning er relativt høj, og at borgerne giver udtryk for, at dette har en betydning i hverdagen. Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet geografisk set kan have udfordringer med at tiltrække og fastholde medarbejdere. Socialtilsynet vurderer i denne forbindelse, at tilbuddets ledelse under tilsynet flere gange reflekterer over dette, at der er et ledelsesmæssigt fokus rettet mod rekruttering samt at bestyrelsen også vil arbejde med emnet. Tilbuddets sygefravær giver ikke anledning til opmærksomhed fra Socialtilsynets side. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 3 (i middel grad opfyldt) Ledelsen beskriver, at der fra central hold laves overordnede arbejdsplaner, som tager udgangspunkt i tilbuddets målgruppes behov, samt at sikre kontinuitet i hverdagen. Det er afdelingslederne, som i sidste ende står for at sikre, at borgerne har kontakt til medarbejdere med relevante kompetencer, set i forhold til borgernes behov og ønsker. Medarbejderne giver udtryk for, at der i dagligdagen er en god dækning i hverdagen, samt at der er en overordnet tilrettelæggelse af tilbuddets arbejdsplan ud fra en vurdering af borgernes forudsætninger og behov. Det beskrives, at der i særlige situationer, som f.eks når en borger har det meget dårligt, kan rekvireres yderligere resurser. Det beskrives, at dette sker igennem internt vikarkorps. De pårørende udtaler, at der grundlæggende er en tilpas normering i tilbuddet i henhold til borgernes særlige behov. Det beskrives dog også, at der for en afdelings vedkommende har været store huller i dækningen, og at borgerne overfor de pårørende gav udtryk for utryghed. Situationen er dog nu væsentligt anderledes, og der er de nødvendige resurser i hverdagen. En pårørende giver også udtryk for, at man fra tilbuddets side er meget opmærksom på at ansætte kvalificeret personale ansat. Side 45 af 84

46 Borgerne udtaler samstemmende, at der er nødvendigt personale til rådighed, samt at det er muligt at tilkalde personale via telefonen i de perioder, hvor der ikke er medarbejdere skemalagt i tilbuddet. Borgerne giver dog også udtryk for, at beboermøder og aktiviteter i flere afdelinger af og til har været aflyst på grund af personalemangel eller fordi medarbejderne har skulle udføre andre opgaver. Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser 2 (i lav grad opfyldt) Socialtilsynet kan ved dokumentgennemgang konstatere, at der er fremsendt oplysninger på 39 medarbejdere med borgerkontakt. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at heraf er 21 medarbejdere helt eller delvis uuddannede, mens de resterende er socialt- eller sundhedsfagligt uddannede. Socialtilsynet har endvidere fået udleveret overordnet arbejdsplan og kan her se, at der er personale på alle afdelinger i alle ugens dage, samt at der er nattevagt på enkelte afdelinger på grund af borgernes særlige behov. På baggrund af ovenstående vurderes indikatoren til at være opfyldt i middel grad. På Tilbudsportalen er personalegennemstrømningen er opgjort til 35%, hvilket er væsentligt højere end tilsvarende botilbud. Det beskrives af tilbuddets overordnede ledelse, at der har været tale om en væsentlig rokering blandt medarbejdere fra forskellige virksomheder under koncernen, samt at man også ledelsesmæssigt har et fokus på at sikre, at medarbejderne reelt kan udføre opgaverne ansvarligt, hvilket også skal ses i lyset af, at der er en del uuddannede medarbejdere i tilbuddet. Medarbejderne giver udtryk for, at der er er en vis omsætning, men at det også er afhængig af, at tilbuddet overordnet set gerne vil have gode medarbejdere, og at det kan betyde, at man af og til må afskedige medarbejdere. Side 46 af 84

47 2 medarbejdere, som er rimeligt nye i organisationen, giver udtryk for at blive taget godt imod, bliver godt introduceret med intern uddannelse og vejledning, og at der i det hele taget er en god stemning i organisationen. De pårørende giver udtryk for, at der er en del udskiftning af medarbejderne, men at man altid bliver orienteret om, hvem der er den pårørendes kontaktperson. Borgernes udsagn er er ikke samstemmende. På afdelingen Dalhøjgård udtaler borgerne, at der stort set ikke opleves udskiftning blandt medarbejderne, mens borgerne fra de øvrige afdelinger udtaler, at der er en middel til høj gennemstrømning af medarbejdere. Borgerne fra Egebjergvej, Det Gamle Kogeri, Rørmosegård og Twillingegård udtaler desuden, at personalegennemstrømningen opleves belastende i perioder. Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser 4 (i høj grad opfyldt) På baggrund af ovenstående vurderes indikatoren til at være opfyldt i lav grad. Tilbuddets sygefravær er på Tilbudsportalen beskrevet til 6,75, hvilket er nogenlunde på niveau med sammenlignelige tilbud. Den øverste ledelse forklarer i interview, hvordan der er opmærksomhed på at holde sygefraværet nede igennem sygefraværssamtaler, opmærksomhed omkring målgruppens særlige reaktionsmønster og arbejdsfastholdelse. Dette sker især igennem tilbuddets interne HR - afdeling. Det beskrives endvidere, hvordan tilbuddets arbejdsmiljøorganisation fungerer. Socialtilsynet er under tilsynsbesøget forevist referat fra møde i tilbuddets arbejdsmiljøorganisation, som understøtter ledelsens udtalelse. Borgerne udtaler samstemmende, at der sjældent er sygdom blandt personalet, og at der i tilfælde af sygdom bliver sat vikarer på. Side 47 af 84

48 Tema Gns. bedømmelse Borgerne på afdelingen Twillingegård er dog ikke enige i dette, som giver udtryk for, at der kan mangle personale på grund af sygdom, og at der ikke altid sættes vikarer på. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4,5 Socialtilsynet vurderer samlet set, at tilbuddets medarbejdergruppe medarbejdergruppe, som har relevante kompetencer i forhold til målgruppen. Tilbuddet arbejder ud fra en bred, men dog klart defineret målgruppebeskrivelse: Psykisk syge mellem år, personlighedsforstyrrelse, forandret virkelighedsopfattelse, misbrug og selvskadende adfærd. Tilbuddet arbejder aktivt med metoderne, herunder medinddragelse af borgerne i forhold til at imødekomme den enkelte borgers aktuelle behov og ønsker for, hvordan hverdagen tilrettelægges, så den enkelte borgers trivsel øges og borgerne styrkes i forhold til at leve et så selvstændigt liv som muligt, set i forhold til borgernes forudsætninger. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at der tilbydes en intern uddannelse af væsentlig omfang, set i forhold til sammenlignelige tilbud. Uddannelse tager udgangspunkt i tilbuddets værdier, konstruktion og faglige og metodiske tilgange, og ses af Socialtilsynet som et godt supplement, men ikke erstatning, for anden faglig socialfaglig uddannelse. I forlængelse af medarbejdernes udtalelse vedr. implementering af ny viden og erfaring om målgruppen eller tilbuddets metoder, kan Socialtilsynet anbefale, at tilbuddets ledelse overvejer, hvorledes der fremadrettet kan ske en struktureret implementering af ny viden. Side 48 af 84

49 Socialtilsynet anbefaler samtidig, at tilbuddets ledelse overvejer, hvorledes der fremadrettet kan ske en struktureret implementering af ny viden og erfaring om målgruppen eller tilbuddets metoder. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere samlet set har viden og erfaring om tilbuddets målgruppe, samt at dette understøttes af relevant intern uddannelse af medarbejderne med udgangspunkt i tilbuddets organisering, overordnede værdier og faglige og metodiske tilgang. Socialtilsynet vurderer på baggrund af udtalelser fra især medarbejdere og borgere, at tilbuddets systemiske og narrative tilgang er tydelig i den pædagogiske indsats. Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at der ikke sker en struktureret implementering af ny viden og erfaring om målgruppen eller tilbuddets metoder. Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddets størrelse og organisering gør, at målgruppens mangfoldighed bliver meget tydelig, og at medarbejderne skal have særlige personlige og faglige kompetencer for at kunne håndtere opgaverne på alle afdelinger. Dette vurderer Socialtilsynet grundlæggende er på plads på baggrund af observationer, foretaget under anmeldt tilsyn. Side 49 af 84

50 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. Til grund for vurderingen lægger Socialtilsynet, at det i det til Socialtilsynet fremsendte materiale om medarbejdernes uddannelse fremgår, 21 ud af 38 medarbejdere er helt eller delvis uuddannede, mens de øvrige har relevant faglig uddannelse set i forhold til tilbuddets målgruppe. Det lægges endvidere til grund, at tilbuddets øverste ledelse beskriver, at der er en intern introduktionskursus i tilbuddet omkring organisationens opbygning, og forventninger til medarbejderne. Desuden er der grundkursus for alle medarbejdere med borgerkontakt, hvor udgangspunktet er tilbuddets faglige systemiske tilgang, samt hvordan denne skal omsættes i hverdagen. Selve kurset er på 20 dage om året, og understøttes af forventninger om, at medarbejdere og ledere i fællesskab læser og diskuterer relevant fagligt materiale. Desuden er der en kontaktpersonuddannelse på 2 x 20 dage over 2 år, hvor tilbuddets tilgange og metoder og anvendelse af disse er i fokus, mens medarbejdere med særlige evner for refleksion tilbydes uddannelse på Dispuk. Endelig tilbydes nogle medarbejdere uddannelse som pædagog, mens de er ansat i tilbuddet via fjernuddannelse. Det lægges yderligere til grund, at ledelse og medarbejdere i interview kan omsætte tilbuddets metodiske tilgang til konkrete indsatser, samt at dette understøttes af udsagn fra borgerne. Endelig lægges det til grund, at det i interview med medarbejderne fremkommer, at der ikke er en struktureret praksis i tilbuddet omkring implementering af ny viden og erfaring om målgruppen samt tilbuddets metoder, men at det sker ad hoc. Socialtilsynet har på den baggrund således ikke kunne konstatere, at der reelt sker en implementering af ny viden Indikator 10.b: Det er afspejlet i 5 (i meget Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Side 50 af 84

51 medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer høj grad opfyldt) Til grund for bedømmelse lægges, at den øverste ledelse i interview kan beskrive og give eksempler på, hvordan der er et overordnet ledelsesmæssigt fokus på at understøtte medarbejderne faglige udvikling. Det beskrives endvidere, hvordan denne skal forstås i forhold til borgenes særlige behov. Det lægges endvidere til grund, at borgerne i interview giver udtryk for, at medarbejderne er dygtige til deres arbejde, samt at medarbejderne forstå at sætte sig ind i borgenes situation og forstå den. Det vægtes ligeledes, at det i interview med borgerne fremkommer, at tilbuddets overordnede systemiske og narrative tilgang kan genkendes hos borgerne, hvilket de giver eksempler på. Deres udsagn støttes endvidere af de pårørende, som finder personalet dygtige og omsorgsfulde. Tema Gns. bedømmelse Socialtilsynet observerer under det 3 dage lange tilsynsbesøg flere gange, at der er en god stemning i tilbuddets afdelinger, og at dialogen mellem medarbejdere og borgere er omsorgsfuld og med gensidig respekt. Socialtilsynet observerer endvidere, at den enkelte medarbejder relevant guider eller støtter borgerne, alt efter borgernes forudsætninger. Det ses endvidere, at på trods af, at borgerne generelt er præget af mange års alvorlig psykisk sygdom, så rummes deres forskellighed og udtryk professionelt af medarbejderne. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet som udgangspunkt er veldrevet. Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe, samt at tilbuddets Side 51 af 84

52 økonomi er gennemskueligt for Socialtilsynet og de visiterende kommuner. Socialtilsynet er endvidere opmærksom på, at tilbuddets bestyrelse er nyetableret, samt at ledelse og bestyrelse overvejer strukturelle ændringer i tilbuddets øverste ledelse i forbindelse med generationsskifte. Socialtilsynet gør endvidere opmærksom på, at der pågår behandling i Socialtilsynet med henblik på at afklare, om Sct. Ols Dagbehandling er en del af en koncernlignende konstruktion. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Socialtilsynet vurderer på det foreliggende, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikator 11.b: Der er et rimeligt 5 (i meget Revisionen har ikke taget forbehold eller afgivet supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport. Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at revisor har tilkendegivet, om revisionen er udført iht. BEK nr. 531 af 27/ Bekendtgørelsen om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af Lov om Socialtilsyn. På denne baggrund bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad. Økonomien viser et balanceret forhold mellem indtægter og udgifter, herunder at der er økonomi til Side 52 af 84

53 forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget høj grad opfyldt) afholdelse af de faste udgifter, efter at de variable udgifter er fratrukket omsætningen. Socialtilsynet er samtidig opmærksom på, at det under interview med ledelsen fremkommer, hvorledes man løbende arbejder på at optimere tilbuddets drift, ligesom det er i ledelsens fokus at afsøge nye områder, som eventuelt kan supplere det nuværende indhold i tilbuddet. Ledelsen beskriver under interview, hvordan man konkret og strategisk arbejder med dette. Indikator 11.c: Tilbuddets soliditetsgrad (nøgletal) er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad 5 (i meget høj grad opfyldt) På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad. Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddets revisor opgør soliditetsgraden til 40,5, hvilket ligger til grund for bedømmelsen i høj grad opfyldt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet. Socialtilsynet er samtidig opmærksom på, at tilbuddets bestyrelse og ledelse arbejder med konkrete planer om overordnede strukturelle ændringer i tilbuddets ledelse med udgangspunkt i generationsskifte. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Socialtilsynet bedømmer på det foreliggende, at tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer. Side 53 af 84

54 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Socialtilsynet vurderer på baggrund af gennemgang af tilbuddets årsregnskab og budget, at tilbuddets økonomi er gennemskueligt for socialtilsynet og de visiterende kommuner. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Indikator 13.b: Pengestrømmene mellem en koncerns enkelte virksomheder kan følges i budget og regnskab Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for bedømmelsen lægger Socialtilsynet, at der foreligger et tilstrækkeligt gennemskueligt materiale, som belyser de enkelte elementer i økonomien i form af budgetter, regnskaber, dokumentation af priser, huslejekontrakter mv. Der pågår aktuelt sagsbehandling i Socialtilsynet med henblik på at afklare, om Granhøjen skal betragtes som koncern. Ud fra det foreliggende kan pengestrømme mellem virksomheder i Granhøjens regi, opfattet af Lov om Socialtilsyn, følges i budget og regnskab. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4,7 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer overordnet set tilgodeser borgernes behov for at udvikle sig selvstændigt og giver retten til privatliv samt fungerer som ramme om den indsats, der finder sted for den enkelte borger. Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddets fysiske Side 54 af 84

55 rammer samlet set fremstår velholdte, rene og pæne, samt at borgerne overordnet giver udtryk for at trives i tilbuddet og at de betragter tilbuddet som deres hjem. Socialtilsynet observerer ved tilsynet, at fællesrum er indrettet med et vist ens præg, mens borgernes egne boliger fremstår personlige og indrettet i forhold til borgernes ønsker og behov. Socialtilsynet er i den sammenhæng opmærksom på, at der for flere af afdelingernes side er tale om, at borgerne deler bad og toilet, men at der er tale om en situation, som italesættes af både borgere og medarbejdere som acceptabelt. Det ses endvidere, at bygningsmassen er under løbende renovering og forbedring. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel For afdelingen Dalhøjgård gælder det: Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer grundlæggende understøtter borgernes udvikling og trivsel. Socialtilsynet lægger især udsagn fra borgerne til grund for denne vurdering Socialtilsynet vurderer, at overordnede bestemmelser om aflåsning af fælles køkken og stue bør revurderes, idet bestemmelserne er udarbejdet på baggrund af individuelle problemstillinger hos den enkelte borger, men har konsekvenser for hele gruppen af borgere i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer i den forbindelse, at der for så vidt godt kan udfærdiges kollektive regler om at aflåse fælles køkken og stue i botilbud efter SEL 107, men at reglerne i så fald skal kunne holdes op mod tilbuddets overordnede pædagogiske tilgang og værdier, hvilket Socialtilsynet vurderer ikke er tilfældet omkring Dalhøjgård. Socialtilsynet lægger udtalelser fra leder og medarbejder til grund for denne vurdering. Socialtilsynet er ved opfølgende møde med tilbuddets øverste ledelse blevet orienteret om, at der fra ledelsens side er taget initiativ til faglige drøftelser med personalet omkring dette emne. Side 55 af 84

56 For afdelingen Det Gamle Kogeri gælder det: Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer grundlæggende understøtter borgernes udvikling og trivsel. Socialtilsynet lægger især udsagn fra borgerne til grund for denne vurdering. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer med individuelle køkkener, bad og toilet understøtter, at der er tale om borgernes hjem, og at dette også bemærkes af borgerne. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse bør indlede en dialog med borgerne om de overordnede og gensidige forventninger til brug af tilbuddets fælles køkken og stue, idet borgerne giver udtryk for at uforståelighed omkring aflåsnining af fællesarealer, når der ikke er personale tilstede. Socialtilsynet er ved opfølgende møde blevet orienteret af tilbuddets øverste ledelse om, at der er taget initiativ til en faglig drøftelse om dette emne. For afdelingen Egebjergvej gælder det: Socialtilsynet gør opmærksom på, at vurderinger i dette kriterie alene bygger på borgernes udtalelser samt socialtilsynets observation under uvarslet tilsyn, idet der ikke var personale til stedet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer grundlæggende understøtter borgernes udvikling og trivsel. Socialtilsynet er især opmærksom på, at borgerne giver udtryk for, at de betragter tilbuddet som deres hjem. Socialtilsynet observerer, at en borgers lejlighed har et gennemgående personligt og privat præg. Socialtilsynet observerer, at tilbuddets fysiske rammer fremstår velholdte, rene og pæne, at borgerne bevæger sig rundt i hele huset og tilhørende have, samt at der ikke er særlige husregler som hindrer borgerne i at leve i tilbuddet, som de ønsker. For afdelingen Twillingegården gælder det: Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer som udgangs understøtter borgernes trivsel og udvikling, og at borgerne endvidere giver udtryk for dette. Socialtilsynet kan under observation ved uvarslet tilsynsbesøg konstatere, at borgerne benytter sig af såvel ind- som udvendige faciliteter i tilbuddet. Side 56 af 84

57 Socialtilsynet vurderer, at der ikke er divergens mellem udtalelser fra tilbuddets leder og borgernes opfattelse omkring overordnede regler i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer endvidere, at det som udgangspunkt er i strid med gældende lovgivning omkring midlertidige botilbud for voksne i henhold til SEL 107 at opstille kollektive begrænsninger omkring borgenes muligheder for selv at bestemme sengetid, have overnattende gæster og opholde sig i tilbuddet under ferie. Socialtilsynet er ved opfølgende møde blevet orienteret om, at der fra tilbuddets øverste ledelses side er blevet taget initiativ til at drøfte tilbuddets fælles aftaler mellem borgere og medarbejdere. For afdelingen Vesterbro gælder det: Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer grundlæggende understøtter borgernes udvikling og trivsel, og at udsagn fra borgerne understøtter dette. Socialtilsynet er endvidere opmærksom på, borgerne har fri adgang til hele huset og tilhørende have, og at borgerne giver udtryk for, at de er glade for at bo i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer på baggrund af rundvisning i tilbuddet, at de fysiske rammer fremstår velholdte og rene, både i fællesarealer og borgernes private boliger. For afdelingen Rørmosegård gælder det: Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer grundlæggende understøtter borgernes udvikling og trivsel, og at udsagn fra borgerne understøtter dette. Socialtilsynet er endvidere opmærksom på, at der er en tydelig sammenhæng mellem tilbuddets indretning af bolig og have og den af personalet udmeldte tilgang om at skabe ro omkring borgerne. Socialtilsynet vurderer på baggrund af rundvisning i tilbuddet, at de fysiske rammer fremstår velholdte og rene, både i fællesarealer og borgernes private boliger. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærsom på, at der er særlige muligheder for nogle borgere til at afprøve mere selvstændige boliger, og at borgerne giver udtryk for, at de er meget glade for denne mulighed. Socialtilsynet observerer ved tilsynsbesøget, at også en udslusningsbolig fremstår pæn, ren og velholdt. For afdelingen Skovgården gælder det: Side 57 af 84

58 Socialtilsynet gør opmærksom på, at vurderinger i dette kriterium alene bygger på borgernes udtalelser samt socialtilsynets observation under uvarslet tilsyn, idet der ikke var personale til stede. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer grundlæggende understøtter borgernes udvikling og trivsel. Socialtilsynet er dog opmærksom på, at en borger giver udtryk for, at vedkommende ikke betragter tilbuddet som hjem, men som et midlertidigt opholdssted. Socialtilsynet observerer, at en borgers lejlighed har et gennemgående personligt og privat præg. Socialtilsynet observerer, at tilbuddets fysiske rammer fremstår velholdte, rene og pæne, at borgerne bevæger sig rundt i hele huset og tilhørende have, samt at der ikke er særlige husregler som hindrer borgerne i at leve i tilbuddet, som de ønsker. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 5 (i meget høj grad opfyldt) For afdelingen Dalhøjgård gælder det: En medarbejder giver i interview udtryk for, at borgerne efter hendes mening trives med de fysiske rammer. Medarbejdere lægger til grund for vurderingen, at borgerne selv giver udtryk for, at tilbuddets ydre fysiske rammer er med til at give ro og afstresning hos den enkelte borger. Medarbejderen nævner, at samværet med tilbuddets dyr er med til at skabe en struktur for borgerne og samtidig give dem et ansvar, som er med til at udvikle borgernes sociale kompetencer. En borger giver i interview udtryk for, at han er meget glad for at bo i tilbuddet, og at stedets fysiske rammer er med til at få ham til at falde til ro. Han giver udtryk for, at han især er glad for omgivelserne. En borger, som har boet i tilbuddet i ca. 1 måned, giver udtryk for at være faldet til, og at han ser tilbuddet som hans hjem. En borger fortæller under rundvisning, at han er meget glad for at bo i tilbuddet. Socialtilsynet observeret under tilsynsbesøget, at tilbuddets fysiske rammer fremstår velholdte og rene, samt at fællesarealerne giver indtryk af at være en base, som borgerne trives i at komme i og at der fra tilbuddets side er et særligt fokus på at gøre rammerne indbydende. For afdelingen Det Gamle Kogeri gælder det: Side 58 af 84

59 Borgerne giver i interview udtryk for, at de er meget glade for at bo i tilbuddet. De beskriver, at de fysiske rammer er velfungerende og giver borgerne en tryghed for, at de har et godt sted af bo. Borgerne beskriver, at tilbuddets beliggenhed er med til at give dem ro. En borger giver udtryk for, at det er lidt utrygt, at ens kommune kan stille krav om, at man skal bo et andet sted. Socialtilsynet konstaterer under forevisning af tilbuddets fysiske rammer, at borgerne benytter såvel fælles- som private områder, og at der er en god og tryg stemning mellem borgerne indbyrdes og mellem borgere og personale. Socialtilsynet er opmærksomme på, at borgerne har relevante telefonnumre, så de kan kontakte personalet, hvis der opstår særlige situationer som borgerne ønsker støtte og hjælp til at klare. For afdelingen Egebjergvej gælder det: Borgerne giver i interview udtryk for, at de trives med tilbuddets fysiske rammer. En borger beskriver, at tilbuddets indretning og have er vigtigt for, at han kan fungere i hverdagen. Socialtilsynet konstaterer ved det uvarslede tilsynsbesøg, at flere af borgerne i tilbuddet sidder og hygger sig sammen i tilbuddets have, og at der er en god stemning. For afdelingen Twillingegården gælder det: Lederen beskriver i interview, at ejedommen blev købt i 2006, og på daværende tidspunkt gennemgik en større ombygning. Der er aktuelt ikke planer om større ændringer af tilbuddets fysiske rammer. Lederen giver udtryk for, at det både er en ledelsesmæssig- og behandlingsmæssig tilgang, at de fysiske rammer skal fremstå af høj kvalitet og være rene og pæne, Derfor prioriteres dette også i hverdagen, og der er ansat rengørings/madlavningspersonale i tilbuddet. Lederen beskriver, at hun i hverdagen understøtter den overordnede kvalitet i forhold til de fysiske rammer ved at italesætte tilbuddets forventninger til dette overfor personalet, og at hun i det hele taget følger op på, at forholdene er i orden. I interview giver lederen, med udgangspunkt i den daglige pædagogiske praksis, eksempler på, hvordan dette foregår i hverdagen. En borger giver udtryk for, at han trives med de fysiske rammer i tilbuddet, og at han er meget glad Side 59 af 84

60 for omgivelserne omkring tilbuddet. Borgeren omtaler, at tilbuddets fysiske rammer og beliggenhed har givet ham en ro, som har været medvirkende til at få stabiliseret tilværelsen så meget, at han nu har tid til at tænke på uddannelse og fremtiden. Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget, at tilbuddets fysiske rammer fremstår velholdte, pæne og rene, samt at borgerne dels opholder sig i fællesrum, dels er i gang med forskellige aktiviteter udendørs. For afdelingen Vesterbro gælder det: En medarbejder beskriver, at borgerne efter hendes mening trives med de fysiske rammer. Medarbejderen lægger til grund for hendes vurdering, at borgerne giver udtryk for at trives, og at de gerne benytter tilbuddets fysiske rammer og er meget i tilbuddet, selv om det er muligt for borgerne at søge andre steder hen, hvis de ikke trives i tilbuddet. En borger beskriver, at hun er glad for at bo i tilbuddet, og at hun føler sig tryg ved de fysiske rammer. Borgeren nævner, at det en gang i mellem kan være lidt anstrengende at skulle dele bad og toilet, men at alle beboerne er gode til at hjælpe hinanden med at gøre rent og holde huset pænt, hvilket borgeren sætter stor pris på. For afdelingen Rørmosegård gælder det: En medarbejder beskriver, at borgerne efter hendes mening trives med tilbuddets fysiske rammer. Medarbejderen lægger til grund for vurderingen, at borgerne giver udtryk for dette i hverdagen, også selv om målgruppens problematikker kunne indikere, at borgerne ville have vanskeligt ved at tilpasse sig de overordnede vilkår og rammer for opholdet. En borger beskriver, at vedkommende er meget tilfreds med tilbuddets fysiske rammer. Det fremgår af interview, at borgeren kan benytte tilbuddet som det ønskes fra borgerens side. En borger viser under tilsynsbesøget rundt på tilbuddet og tilhørende udslusningsbolig, og giver i den forbindelse udtryk for, at hun er meget tilfreds med at bo i tilbuddet. Side 60 af 84

61 Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 5 (i meget høj grad opfyldt) For afdelingen Skovgården gælder det: En borger giver i interview udtryk for, at vedkommede er glad for tilbuddets fysiske rammer og at vedkommende trives i dem. Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget, at borgerne benytter sig af lejligheder, fællesrum og tilbuddets have. For afdelingen Dalhøjgård gælder det: Lederen beskriver i interview, at der er planer om at bygge nye boliger i en staldbygning, samt at en tilhørende villa planlægges at blive ombygget til mindre lejligheder med tekøkken. Lederen nævner, at der er et ledelsesmæssigt fokus på løbende at tilpasse tilbuddets fysiske rammer, så de svarer til borgernes krav og særlige behov. En borger giver udtryk for, at han helst vil holde sig for sig selv, og at han har muligheder for det i tilbuddet, men at har også kan være sammen med de øvrige beboere, hvis han har lyst til det. Han giver udtryk for, at han ikke bliver presset til at indgå i større grupper, med mindre han selv ønsker det. En borger giver udtryk for, at der efter hans opfattelse er en god ro på i tilbuddet på grund af de landlige omgivelser. En borger giver udtryk for, at han efter eget ønske har fået ansvar for pasning af nogle af tilbuddets dyr og brændefyr, hvilket kan er meget glad for. Socialtilsynet forevises under tilsynsbesøget fællesarealer samt private boliger og konstaterer, at tilbuddets fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov. For afdelingen Det Gamle Kogeri gælder det. Lederen giver i interview udtryk for, at tilbuddets fysiske rammer er ombygget, så der er lejligheder til rådighed for alle borgerne, hvor de har adgang til eget bad, toilet og køkken. Lederen beskriver, at det er en overordnet tilgang i tilbuddet, at der skal være rent og pænt for at sikre borgernes trivsel i forhold til deres særlige behov. Lederen giver i interview eksempel på, hvorledes dette omsættes til praktisk pædagogik i dagligdagen, ved at han understøtter såvel medarbejdere som borgere til at medvirke til, at de fysiske rammer og faciliteterne fremgår pæne og imødekommende. Borgerne giver i interview udtryk for, at de er glade for, at de har egen lejlighed, og at det er med til Side 61 af 84

62 at gøre deres dagligdag mere behagelig. En borger giver udtryk for, at tilbuddets fælleskøkken- og stue bliver aflåst, når personalet går hjem, og at det er lidt uforståeligt. I fællesrummet er der TV med mange kanaler, og det er ikke alle borgerne, som har råd til at betale licens i egen bolig. Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget, at tilbuddets fysiske rammer, herunder borgernes boliger fremstår velholdte og pæne og rene. For afdelingen Egebjergvej gælder det: Socialtilsynet observerer ved tilsynsbesøget, at tilbuddet fremstår velholdt og rent, hvilket borgene også i interview giver udtryk for at de sætter stor pris på. Borgerne udtaler, at det er en kultur i tilbuddet, at man i fællesskab er med til at passe på de fysiske rammer, og at alle borgerne er med til dette. Tilbuddet er indrettet med individuelle værelser af varierende størrelse, fælles bade- og toiletrum samt fælles stue og køkken. Det er muligt for borgerne at bevæge sig rundt i hele huset, idet personalets kontor ikke er aflåst. Borgerne giver udtryk for, at dette skyldes en holdning blandt personalet om, at der ikke skal være rum i huset, som borgerne ikke har adgang til. En borger viser under tilsynsbesøget rundt i tilbuddet, og giver under rundvisningen udtryk for, at han er meget tilfreds med at bo i tilbuddet, og at der er alle de faciliteter, som han har brug for. For afdelingen Twillingegården gælder det: Lederen beskriver, at der fra ledelse og personalets side er et overordnet fokus på at fastholde, at tilbuddets fysiske rammer er et landbrug, og de forpligtigelser og muligheder, som der ligger i det. Lederen udtaler, at mange borgere efter hendes mening, får et stort udbytte ud af at være i et landbrug, når de først er faldet til på stedet. Lederen lægger udtalelser fra borgerne samt resultater af borgernes ophold til grund for vurgeringen. Lederen beskriver, at der som udgangspunkt ikke er nogen overordnede regler for borgernes adfærd, men at borgerne inviteres til at diskutere et fælles regelsæt for tilbuddet. Hun nævner, at det er udfra en forståelse af, at det hverken er lovligt eller pædagogisk hensigtsmæssigt at opstille kollektive regler for borgerne. En borger beskriver i interview, at han har egen lejlighed, som han føler sig tryg i. Borgeren giver Side 62 af 84

63 udtryk for, at omgivelserne betyder meget. Borgerne giver udtryk for, at han er meget glad for at bo i tilbuddet, og at han lægger erfaringer fra andre botilbud til grund for vurderingen. For afdelingen Vesterbro gælder det: En medarbejder beskriver, at indretningen af tilbuddet gør det nemmere for borgerne at overskue hverdagen. Medarbejderen beskriver med udgangspunkt i konkrete emner fra dagligdagen, hvordan borgernes særlige behov tilgodeses. Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøg, at borgerne har adgang til hele huset og at de benytter alle rum samt haven. Socialtilsynet observerer endvidere, at borgerne deler toilet og bad, i og at borgerne giver udtryk for, at de ikke finder, at dette er et problem. Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget, at tilbuddet fremstår velholdt og rent, og at borgerne benytter fællesrum og terrasse. For afdelingen Rørmosegård gælder det: En medarbejder beskriver i interview, at tilbuddet er indrettet ud fra en terapeutisk vinkel, hvilket betyder at der er spabad, massagestol og lokaler, som kan bruges til ro og afstresning. Endvidere er haven indrettet med små stier, sø og små miljøer, som borgerne kan opholde sig i. En borger beskriver i interview, at vedkommende grundlæggende finder tilbuddets fysiske rammer og faciliteter meget gode, men at der er nogle særlige regler omkring venners besøg. Borgeren giver udtryk for, at det er noget, som er meget generende i forhold til vedkommendes behov og ønsker. En borger giver udtryk for, at vedkommende er glad for, at det er nogle gode fysiske rammer. Socialtilsynet observerer ved tilsynsbesøget, at tilbuddet fremstår rent, pænt og vedligeholdt. Socialtilsynet observerer endvidere, at borgerne sætter pris på de terapeutiske tiltag, som er i tilbuddet. For afdelingen Skovgården gælder det: Socialtilsynet konstaterer ved rundvisning i tilbuddet af borger, at tilbuddets fysiske rammer fremstår Side 63 af 84

64 Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 4 (i høj grad opfyldt) pæne og rene, og at tilbuddets faciliteter imødekommer borgernes særlige behov, idet der er fællesarealer og individuelle værelser og lokaler, som er indrettet til aktiviteter af forskellig art. En borger giver udtryk for, at vedkommende ofte maler, når hun er i tilbuddet. Endvidere er der en velholdt have, som tilsynet observerer at borgerne benytter. For afdelingen Dalhøjgård gælder det: Lederen beskriver i interview, at det er en værdi på stedet, at tilbuddet skal bære præg af, at det er borgernes hjem. Det omtales, at borgerne inddrages i at indrette husets fællesarealer, samt at borgerne er selvbestemmende på egne værelser.lederen omtaler, at der er interne husregler i tilbuddet, og at disse regler også omhandler borgernes boliger. Lederen oplyser i interview, at nogle områder af tilbuddet er aflåst, når der ikke er personale til stedet. Lederen giver udtryk for, at personalets kontor skal være aflåst for at hindre uvedkommendes adgang til oplysninger, medicin og lignende. Lederen udtaler i interview, at nogle borgere i tilbuddet er præget af adfærdsforstyrrelser, som kan give sig udtryk i spiseforstyrrelser, og for at støtte disse borgere, aflåses tilbuddets fælleskøkken. Fællesstuen aflåses i hverdage for at støtte borgerne i at strukturere deres hverdag, idet personalets erfaringer viser, at hvis borgerne er for sent oppe, kan de vanskeligt passe deres arbejde dagen efter. Borgerne kan dog altid se fjernsyn eller være sammen i egne værelser, hvis de har lyst til det. En medarbejder beskriver, at borgerne inddrages i at indrette deres egne boliger, så det afspejler borgernes egne behov og ønsker til en privat bolig. Medarbejderen giver i interview udtryk for, at borgerne efter hendes viden ikke er blevet afvist i et ønske til indretning i egen bolig. En medarbejder beskriver, at vedkommende er instrueret i, at personalet ikke går ind i borgernes bolig, når borgeren ikke er hjemme. Personalet har nøgle til borgernes bolig, men den låst inde, og tages kun frem i helt særlige situationer, f.eks hvis borgeren har glemt egen nøgle. Socialtilsynet er under tilsynsbesøget forevist tilbuddets husregler, som er en blanding af forventninger til den enkelte borgers sociale adfærd samt overordnede regler for samværet i tilbuddet. Side 64 af 84

65 For afdelingen Det Gamle Kogeri gælder det: Lederen beskriver i interview, at det er en overordnet værdi, at forholdene i tilbuddet skal fremgå så hjemlige som muligt. Han omtaler, at borgerne inddrages i at indrette fællesrum, samt at der ikke er særlige krav til, hvordan borgerne skal indrette deres egen bolig. Borgerne beskriver i interview, at de selv har indrettet deres boliger efter egne ønsker. Borgerne giver udtryk for, at tilbuddet har en nøgle til deres bolig, men at personalet er instrueret i, at de ikke må gå ind i boligerne, hvis borgerne ikke er hjemme. Borgerne giver udtryk for, at personalet efter deres mening overholder dette, og i det hele taget respekterer at det er borgernes private bolig. Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget, at borgernes boliger er indrettet udfra den enkelte borgers personlige ønsker og behov til boligen, og at de individuelle køkkener, bad og toilet er med til at give boligerne et privat og hjemligt præg. For afdelingen Egebjergvej gælder det: Borgerne giver i interview udtryk for, at de opfatter tilbuddet som deres hjem, og at de i hverdagen har indflydelse på alt vedr. tilrettelæggelse af hverdagen samt tilbuddets indretning. Borgerne giver i interview udtryk for, at der ikke er særlige husregler eller lignende i tilbuddet, som forhindrer dem i at have en selvstændig tilværelse, hvor de selv bestemmer, hvordan deres tilværelse skal være. Socialtilsynet observerer ved tilsynsbesøget, at borgerne benytter sig af hele huset og en gårdhave, hvor det også er muligt at grille og have anden form for samvær. Socialtilsynet forevises under tilsynsbesøg en borgers bolig, og observerer, at denne er indrettet med et tydeligt personligt præg og giver indtryk af at være en privat bolig. For afdelingen Twillingegården gælder det: Lederen giver i interview udtryk for, at borgerne i løbet af en periode falder til i tilbuddet og langsomt vender sig til at bo på landet og bliver glade for det. Lederenomtaler en holdning til, at borgerne føler en ro ved at bo i tilbuddet, og hun omtaler, at borgerne giver udtryk for dette i samtaler med personalet. Side 65 af 84

66 En borger omtaler i interview, at han selv har indrettet sin bolig i tilbuddet, og at han betragter tilbuddet som sit hjem. Borgeren giver udtryk for, at selv om han bor på et tilbud for psykisk syge, så er hverdagen ikke præget af dette. En borger beskriver, at han har fået at vide af personalet, at han ikke kan opholde sig i tilbuddet under hans ferie. Personalet har forklaret denne regel med, at det vil give uro i huset, hvis nogle beboere kan holde ferie, mens andre skal passe deres beskæftigelse og uddannelse. En borger giver i interview udtryk for, at personalet giver udtryk for regler om, at borgerne skal være på deres værelser efter kl. 22 samt omkring overnattende besøgende. Borgeren giver udtryk for en forståelse af, at denne regel skyldes, at der gælder særlige vilkår for nogle af borgernes ophold i tilbuddet. Socialtilsynet er opmærksomme på, at tilbuddets ledelse efterfølgende har taget initiativ til faglige drøftelser med personalet og inddraget borgerne i, hvorledes tilbuddets fælles regler skal forstås om omsættes i den daglige pædagogiske praksis. For afdelingen Vesterbro gælder det: En medarbejder giver i interview udtryk for, at der er en overordnet kultur i hele tilbuddet på, at der skal være en bestemt standard omkring indretning og udtryk. Derfor har borgerne til en vis grad indflydelse på indretning af fællesarealer i tilbuddet, mens de selv bestemmer, hvordan deres bolig skal indrettes. En medarbejder beskriver, at medarbejderne er instrueret i, at personalet ikke skal gå ind i borgernes bolig, medmindre borgerne accepterer det. Det beskrives, at der er uformelle aftaler med borgerne om, hvorvidt personalet kan låse sig ind i borgernes boliger, men der er ikke lavet nedskrevne aftaler, som er dokumenteret i internt journalsystem Planner for You. En medarbejder beskriver i interview, at borgerne ikke må ryge i deres boliger, men der er ikke nedskrevne husregler. En borger beskriver, at der afholdes husmøde en gang om ugen, og hvor der kan laves aftaler om dagligdagen i tilbuddet. Borgeren udtaler, at hun betragter tilbuddet som hendes hjem, og at hun selv har indrettet værelset, som hun har lyst til. Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget, at en borgers bolig fremstår personligt indrettet, og at borgeren giver udtryk for, at det er hendes bolig. Side 66 af 84

67 For afdelingen Rørmosegård gælder det: En medarbejder giver i interview udtryk for, at det er en værdi i tilbuddet, at de fysiske rammer overordnet set skal være af en god og solid standard, og at det er måske ikke helt afspejler de forhold, som borgerne kommer fra eller skal flytte ud i på et tidspunkt. Medarbejdere udtrykker også, at der fra personalets side er en bevidst tilgang til at skabe gode fysiske rammer for borgerne, så de ikke skal bekymre sig om de elementer i en måske vanskelig tid. En borger giver udtryk for, at vedkommende ser tilbuddet som hjem, men at forældrenes bolig også er at betragte som hjem. Borgeren beskriver, at vedkommende selv har indrettet egen bolig, og at det havde stor betydning for det at føle sig hjemme. En borger giver udtryk for, at vedkommende for første gang føler sig hjemme i et botilbud. Borgeren lægger erfaringer fra andre botilbud til grund for vurderingen. Borgerne beskriver, at personalet efter deres opfattelse er instrueret i ikke at gå ind i borgernes bolig, hvis borgerne ikke er hjemme. Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget, at der er en afslappet og hyggelig stemning i tilbuddet. For afdelingen Skovgården gælder det: En borger giver under rundvisning udtryk for, at vedkommende betragter tilbuddet som et midlertidigt opholdssted. Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget, at tilbuddets fælleslokaler fremstår hjemlige. En borger giver under rundvisning udtryk for, at vedkommede kan indrette egen bolig, som det ønskes. Borgeren fortæller endvidere, at borgerne kan komme og gå, som de ønsker det, samt at der ikke er særlige husregler for beboerne i tilbuddet. Borgeren udtaler, at personalet har nøgler til borgernes lejligheder, men at de ikke går ind, hvis borgeren ikke er hjemme eller ikke ønsker at personalet går ind i lejlighederne. Side 67 af 84

68 Side 68 af 84

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S 12-06-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie 19-06-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Birkerød Parkvej Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pilekrogen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pilekrogen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pilekrogen 13-08-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere